Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

TradefedSandboxRunner

public class TradefedSandboxRunner
extends Object

java.lang.Object
   ↳ com.android.tradefed.sandbox.TradefedSandboxRunner


Runner associated with a TradefedSandbox that will allow executing the sandbox.

Summary

Nested classes

class TradefedSandboxRunner.StubScheduledInvocationListener

A stub IScheduledInvocationListener that does nothing. 

Fields

public static final String DEBUG_THREAD_KEY

public static final String EXCEPTION_KEY

Public constructors

TradefedSandboxRunner()

Public methods

CommandRunner.ExitCode getErrorCode()
static void main(String[] mainArgs)
void run(String[] args)

The main method to run the command.

Fields

DEBUG_THREAD_KEY

public static final String DEBUG_THREAD_KEY

EXCEPTION_KEY

public static final String EXCEPTION_KEY

Public constructors

TradefedSandboxRunner

public TradefedSandboxRunner ()

Public methods

getErrorCode

public CommandRunner.ExitCode getErrorCode ()

Returns
CommandRunner.ExitCode

main

public static void main (String[] mainArgs)

Parameters
mainArgs String

run

public void run (String[] args)

The main method to run the command.

Parameters
args String: the config name to run and its options