MixKernelTargetPreparer

public class MixKernelTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer implements ILabPreparer , IConfigurationReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.MixKernelTargetPreparer


ITargetPreparer cho phép trộn hình ảnh hạt nhân với hình ảnh thiết bị.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

MixKernelTargetPreparer ()

Phương pháp công khai

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Tiêm IConfiguration đang sử dụng.

void setUp ( TestInformation testInfo)

Thực hiện thiết lập mục tiêu để thử nghiệm.

Phương pháp được bảo vệ

void runMixKernelTool ( ITestDevice device, File oldDeviceDir, File kernelDir, File gkiDir, File newDeviceDir)

Chạy công cụ mix kernel để tạo bản dựng thiết bị mới

Công cụ trộn Cách sử dụng: build_mixed_kernels device_dir out_dir hương vị đích kernel_dir

Nhà thầu xây dựng công cộng

MixKernelTargetPreparer

public MixKernelTargetPreparer ()

Phương pháp công cộng

setConfiguration

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Tiêm IConfiguration đang sử dụng.

Thông số
configuration IConfiguration

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thực hiện thiết lập mục tiêu để thử nghiệm.

Thông số
testInfo TestInformation : TestInformation của lệnh gọi.

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

Phương pháp được bảo vệ

runMixKernelTool

protected void runMixKernelTool (ITestDevice device, 
        File oldDeviceDir, 
        File kernelDir, 
        File gkiDir, 
        File newDeviceDir)

Chạy công cụ mix kernel để tạo bản dựng thiết bị mới

Công cụ trộn Cách sử dụng: build_mixed_kernels device_dir out_dir hương vị đích kernel_dir

Thông số
device ITestDevice : thiết bị thử nghiệm

oldDeviceDir File : thư mục ERROR(/File) chứa image thiết bị cũ

kernelDir File : thư mục ERROR(/File) chứa đích hình ảnh kernel

gkiDir File : thư mục ERROR(/File) chứa đích ảnh kernel GKI

newDeviceDir File : thư mục ERROR(/File) nơi hình ảnh thiết bị mới sẽ được tạo ra

Ném
TargetSetupError nếu không chạy được công cụ mix kernel
IOException