ITestCollector

public interface ITestCollector

com.android.tradefed.testtype.ITestCollector


Cung cấp hỗ trợ cho việc thu thập bài kiểm tra; khi được thiết lập, người chạy thử nghiệm phải thực hiện chạy thử để thu thập các trường hợp thử nghiệm mà không thực sự thực thi chúng.

Bản tóm tắt

Phương pháp công cộng

abstract void setCollectTestsOnly (boolean shouldCollectTest)

Bật hoặc tắt chế độ thu thập bài kiểm tra

Phương pháp công cộng

setCollectTestsOnly

public abstract void setCollectTestsOnly (boolean shouldCollectTest)

Bật hoặc tắt chế độ thu thập bài kiểm tra