Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English
زبان توصیف رابط HAL (HIDL) رابط بین HAL و کاربران آن را مشخص می کند. انواع و روشهای تماس ، جمع آوری شده در رابط ها و بسته ها را تعریف می کند. HIDL سیستمی برای برقراری ارتباط بین پایگاههای کد است که ممکن است بطور مستقل گردآوری شود و برای ارتباطات بین فرآیند در نظر گرفته شده است.
HAL یک رابط استاندارد را برای فروشندگان سخت افزار تعریف می کند ، که Android را قادر می سازد در مورد اجرای درایورهای سطح پایین آگاه باشد. استفاده از HAL به شما امکان می دهد عملکرد را بدون تأثیرگذاری یا اصلاح سیستم سطح بالاتر پیاده سازی کنید.
یک چارچوب تست مداوم که برای اجرای تست در دستگاه های Android طراحی شده است. این برنامه جاوا است که بر روی یک کامپیوتر میزبان اجرا می شود و با یک یا چند دستگاه Android با استفاده از ddmlib از adb ارتباط برقرار می کند.