از اجزای اصلی یک دستگاه اندروید گرفته تا ویژگی‌های پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر، با تمام روش‌هایی که می‌توانید سیستم عامل Android را سفارشی کنید، آشنا شوید. از بلوک های اصلی یک دستگاه اندروید گرفته تا ویژگی های پیچیده تر و پیشرفته تر، با تمام روش هایی که می توانید سیستم عامل Android را سفارشی کنید آشنا شوید. از بلوک های اصلی یک دستگاه اندروید گرفته تا ویژگی های پیچیده تر و پیشرفته تر، با تمام روش هایی که می توانید سیستم عامل Android را سفارشی کنید آشنا شوید.