IModuleBộ điều khiển

public interface IModuleController

com.android.tradefed.testtype.suite.module.IModuleController


Giao diện để kiểm soát xem một mô-đun có nên được thực thi hay không.

Bản tóm tắt

Phương pháp công cộng

abstract IModuleController.RunStrategy shouldRunModule ( IInvocationContext context)

Phương pháp xác định xem một mô-đun có nên chạy hay không.

Phương pháp công cộng

nênRunModule

public abstract IModuleController.RunStrategy shouldRunModule (IInvocationContext context)

Phương pháp xác định xem một mô-đun có nên chạy hay không.

Thông số
context IInvocationContext : IInvocationContext của mô-đun.

Trả lại
IModuleController.RunStrategy Đúng nếu mô-đun nên chạy, nếu không thì sai.

Ném
DeviceNotAvailableException