با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

IModuleController

public interface IModuleController

com.android.tradefed.testtype.suite.module.IModuleController


رابط برای کنترل اینکه آیا یک ماژول باید اجرا شود یا نه.

خلاصه

کلاس های تو در تو

enum IModuleController.RunStrategy

Enum توضیح می دهد که چگونه ماژول باید اجرا شود.

روش های عمومی

abstract IModuleController.RunStrategy shouldRunModule ( IInvocationContext context)

روشی برای تعیین اینکه آیا یک ماژول باید اجرا شود یا نه.

روش های عمومی

shouldRunModule

public abstract IModuleController.RunStrategy shouldRunModule (IInvocationContext context)

روشی برای تعیین اینکه آیا یک ماژول باید اجرا شود یا نه.

مولفه های
context IInvocationContext : IInvocationContext ماژول.

برمی گرداند
IModuleController.RunStrategy اگر ماژول باید اجرا شود درست است، در غیر این صورت نادرست است.

پرتاب می کند
DeviceNotAvailableException