Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

SubprocessEventHelper

public class SubprocessEventHelper
extends Object

java.lang.Object
   ↳ com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper


Helper to serialize/deserialize the events to be passed to the log.

Summary

Nested classes

class SubprocessEventHelper.BaseTestEventInfo

Base Helper for TestIgnored information. 

class SubprocessEventHelper.FailedTestEventInfo

Helper for testFailed information. 

class SubprocessEventHelper.InvocationEndedEventInfo

Helper for invocation ended information. 

class SubprocessEventHelper.InvocationFailedEventInfo

Helper for InvocationFailed information. 

class SubprocessEventHelper.InvocationStartedEventInfo

Helper for invocation started information. 

class SubprocessEventHelper.LogAssociationEventInfo

Helper for logAssociation information. 

class SubprocessEventHelper.TestEndedEventInfo

Helper for testEnded information. 

class SubprocessEventHelper.TestLogEventInfo

Helper for testLog information. 

class SubprocessEventHelper.TestModuleStartedEventInfo

Helper for test module started information. 

class SubprocessEventHelper.TestRunEndedEventInfo

Helper for testRunEnded Information. 

class SubprocessEventHelper.TestRunFailedEventInfo

Helper for testRunFailed information  

class SubprocessEventHelper.TestRunStartedEventInfo

Helper for testRunStarted information  

class SubprocessEventHelper.TestStartedEventInfo

Helper for testStarted information  

Public constructors

SubprocessEventHelper()

Public constructors

SubprocessEventHelper

public SubprocessEventHelper ()