Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

IModuleController

public interface IModuleController

com.android.tradefed.testtype.suite.module.IModuleController


Giao diện để kiểm soát xem một mô-đun có được thực thi hay không.

Bản tóm tắt

Các lớp lồng nhau

enum IModuleController.RunStrategy

Enum mô tả cách thực thi mô-đun.

Phương pháp công khai

abstract IModuleController.RunStrategy shouldRunModule ( IInvocationContext context)

Phương pháp xác định xem một mô-đun có nên chạy hay không.

Phương pháp công khai

shouldRunModule

public abstract IModuleController.RunStrategy shouldRunModule (IInvocationContext context)

Phương pháp xác định xem một mô-đun có nên chạy hay không.

Thông số
context IInvocationContext : IInvocationContext của mô-đun.

Lợi nhuận
IModuleController.RunStrategy Đúng nếu mô-đun sẽ chạy, nếu không thì sai.

Ném
DeviceNotAvailableException