Để cung cấp cho người dùng Android trải nghiệm mạch lạc khi họ sử dụng thiết bị của bạn cùng với các thiết bị Android khác trong hệ sinh thái, hãy áp dụng các tiêu chuẩn đã thiết lập này vào quá trình triển khai Android của bạn.
Để đáp ứng các yêu cầu về khả năng tương thích đối với đặc điểm kỹ thuật cốt lõi của Android, hãy xem Tài liệu Định nghĩa Khả năng Tương thích của Android.
Bộ kiểm tra tính tương thích là một tập hợp các bài kiểm tra miễn phí mà bạn có thể sử dụng để giúp phát hiện sớm các vấn đề về khả năng tương thích trong quá trình phát triển của bạn.

Tìm hiểu cách xây dựng Android

Xem lại các nguyên tắc phát triển Android được nêu trong Kiến trúc .
Thực hiện theo các phương pháp hay nhất về bảo mật để giữ an toàn cho người dùng và thiết bị của bạn.
Làm theo nguyên tắc Cài đặt để xây dựng giao diện cài đặt tương thích, có thể sử dụng.