Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Cuộc sống của một bản vá

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Dự án mã nguồn mở Android (AOSP) sử dụng công cụ đánh giá mã dựa trên web được gọi là Gerrit . Lưu đồ bên dưới minh họa những gì xảy ra với một bản vá sau khi nó được viết. Mặc dù có vẻ phức tạp, nhưng phần lớn các bước hiển thị được thực hiện trong ứng dụng web.

Để biết hướng dẫn đầy đủ về cách thiết lập để sử dụng Gerrit và Git, hãy xem Gửi bản vá lỗi .

sơ đồ quy trình làm việc

Hình 1. Quy trình vá lỗi