Định nghĩa khả năng tương thích của Android 4.4

sửa đổi 1
Cập nhật lần cuối: ngày 27 tháng 11 năm 2013

Bản quyền © 2013, Google Inc. Bảo lưu mọi quyền.
tương thích@android.com

Mục lục

1. Giới thiệu
2. Tài nguyên
3. Phần mềm
3.1. Khả năng tương thích API được quản lý
3.2. Khả năng tương thích API mềm
3.3. Khả năng tương thích API gốc
3.4. Khả năng tương thích web
3.5. Khả năng tương thích hành vi API
3.6. Không gian tên API
3.7. Khả năng tương thích của máy ảo
3.8. Tương thích giao diện người dùng
3.9 Quản trị thiết bị
3.10 Khả năng tiếp cận
3.11 Chuyển văn bản thành giọng nói
4. Khả năng tương thích của bao bì ứng dụng
5. Khả năng tương thích đa phương tiện
6. Khả năng tương thích của các tùy chọn và công cụ dành cho nhà phát triển
7. Khả năng tương thích phần cứng
7.1. Hiển thị và Đồ họa
7.2. Thiết bị đầu vào
7.3. cảm biến
7.4. Kết nối dữ liệu
7.5. máy ảnh
7.6. Bộ nhớ và lưu trữ
7.7. USB
8. Khả năng tương thích về hiệu suất
9. Khả năng tương thích của mô hình bảo mật
10. Kiểm tra tính tương thích của phần mềm
11. Phần mềm có thể cập nhật
12. Nhật ký thay đổi tài liệu
13. Liên hệ với chúng tôi

1. Giới thiệu

Tài liệu này liệt kê các yêu cầu phải đáp ứng để thiết bị tương thích với Android 4.4.

Việc sử dụng "phải", "không được", "bắt buộc", "sẽ", "không được", "nên", "không nên", "được khuyến nghị", "có thể" và "tùy chọn" theo tiêu chuẩn của IETF định nghĩa trong RFC2119 [ Tài nguyên, 1 ].

Như được sử dụng trong tài liệu này, "người triển khai thiết bị" hoặc "người triển khai" là một người hoặc tổ chức đang phát triển giải pháp phần cứng/phần mềm chạy Android 4.4. "Triển khai thiết bị" hoặc "triển khai" là giải pháp phần cứng/phần mềm được phát triển.

Để được coi là tương thích với Android 4.4, việc triển khai thiết bị PHẢI đáp ứng các yêu cầu được trình bày trong Định nghĩa về khả năng tương thích này, bao gồm mọi tài liệu được kết hợp thông qua tham chiếu.

Khi định nghĩa này hoặc các thử nghiệm phần mềm được mô tả trong Phần 10 không rõ ràng, không rõ ràng hoặc không đầy đủ, thì người triển khai thiết bị có trách nhiệm đảm bảo khả năng tương thích với các triển khai hiện có.

Vì lý do này, Dự án mã nguồn mở Android [ Tài nguyên, 3 ] vừa là tài liệu tham khảo vừa là triển khai ưa thích của Android. Những người triển khai thiết bị được khuyến khích mạnh mẽ dựa trên cơ sở triển khai của họ ở mức độ lớn nhất có thể dựa trên mã nguồn "ngược dòng" có sẵn từ Dự án mã nguồn mở Android. Mặc dù theo giả thuyết, một số thành phần có thể được thay thế bằng các triển khai thay thế, nhưng phương pháp này thực sự không được khuyến khích, vì việc vượt qua các bài kiểm tra phần mềm sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Người triển khai có trách nhiệm đảm bảo khả năng tương thích hành vi hoàn toàn với triển khai Android tiêu chuẩn, bao gồm và ngoài Bộ kiểm tra khả năng tương thích. Cuối cùng, lưu ý rằng tài liệu này nghiêm cấm việc thay thế và sửa đổi một số thành phần nhất định.

2. Tài nguyên

 1. Mức yêu cầu IETF RFC2119: http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt
 2. Tổng quan về chương trình tương thích với Android: http://source.android.com/compatibility/index.html
 3. Dự án nguồn mở Android: http://source.android.com/
 4. Định nghĩa và tài liệu API: http://developer.android.com/reference/packages.html
 5. Tham khảo quyền của Android: http://developer.android.com/reference/android/Manifest.permission.html
 6. android.os.Build tham khảo: http://developer.android.com/reference/android/os/Build.html
 7. Chuỗi phiên bản cho phép của Android 4.4: http://source.android.com/compatibility/4.4/versions.html
 8. Kết xuất: http://developer.android.com/guide/topics/graphics/renderscript.html
 9. Tăng tốc phần cứng: http://developer.android.com/guide/topics/graphics/hardware-accel.html
 10. lớp android.webkit.WebView: http://developer.android.com/reference/android/webkit/WebView.html
 11. HTML5: http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/
 12. Khả năng ngoại tuyến của HTML5: http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#offline
 13. Thẻ video HTML5: http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#video
 14. API định vị địa lý HTML5/W3C: http://www.w3.org/TR/geolocation-API/
 15. API lưu trữ web HTML5/W3C: http://www.w3.org/TR/webstorage/
 16. API lập chỉ mục HTML5/W3C: http://www.w3.org/TR/IndexedDB/
 17. Thông số kỹ thuật của Máy ảo Dalvik: có sẵn trong mã nguồn Android, tại dalvik/docs
 18. Tiện ích ứng dụng: http://developer.android.com/guide/practices/ui_guidelines/widget_design.html
 19. Thông báo: http://developer.android.com/guide/topics/ui/notifiers/notifications.html
 20. Tài nguyên Ứng dụng: http://code.google.com/android/reference/available-resources.html
 21. Hướng dẫn về kiểu biểu tượng Thanh trạng thái: http://developer.android.com/guide/practices/ui_guidelines/icon_design_status_bar.html
 22. Trình quản lý tìm kiếm: http://developer.android.com/reference/android/app/SearchManager.html
 23. Chúc mừng: http://developer.android.com/reference/android/widget/Toast.html
 24. Chủ đề: http://developer.android.com/guide/topics/ui/themes.html
 25. Lớp R.style: http://developer.android.com/reference/android/R.style.html
 26. Hình Nền Động: https://android-developers.googleblog.com/2010/02/live-wallpapers.html
 27. Quản trị thiết bị Android: http://developer.android.com/guide/topics/admin/device-admin.html
 28. Tham khảo DevicePolicyManager: http://developer.android.com/reference/android/app/admin/DevicePolicyManager.html
 29. API dịch vụ trợ năng của Android: http://developer.android.com/reference/android/accessibilityservice/package-summary.html
 30. API trợ năng của Android: http://developer.android.com/reference/android/view/accessibility/package-summary.html
 31. Dự án Eyes Free: http://code.google.com/p/eyes-free
 32. API chuyển văn bản thành giọng nói: http://developer.android.com/reference/android/speech/tts/package-summary.html
 33. Tài liệu công cụ tham khảo (dành cho adb, aapt, ddms, systrace): http://developer.android.com/guide/developing/tools/index.html
 34. Mô tả tệp apk Android: http://developer.android.com/guide/topics/fundamentals.html
 35. Tệp kê khai: http://developer.android.com/guide/topics/manifest/manifest-intro.html
 36. Công cụ kiểm tra khỉ: https://developer.android.com/studio/test/other-testing-tools/monkey
 37. Lớp Android android.content.pm.PackageManager và Danh sách tính năng phần cứng: http://developer.android.com/reference/android/content/pm/PackageManager.html
 38. Hỗ trợ nhiều màn hình: http://developer.android.com/guide/practices/screens_support.html
 39. android.util.DisplayMetrics: http://developer.android.com/reference/android/util/DisplayMetrics.html
 40. android.content.res.Configuration: http://developer.android.com/reference/android/content/res/Configuration.html
 41. android.hardware.SensorEvent: http://developer.android.com/reference/android/hardware/SensorEvent.html
 42. API Bluetooth: http://developer.android.com/reference/android/bluetooth/package-summary.html
 43. Giao thức đẩy NDEF: http://source.android.com/compatibility/ndef-push-protocol.pdf
 44. MIFARE MF1S503X: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/MF1S503x.pdf
 45. MIFARE MF1S703X: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/MF1S703x.pdf
 46. MIFARE MF0ICU1: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/MF0ICU1.pdf
 47. MIFARE MF0ICU2: http://www.nxp.com/documents/short_data_sheet/MF0ICU2_SDS.pdf
 48. MIFARE AN130511: http://www.nxp.com/documents/application_note/AN130511.pdf
 49. MIFARE AN130411: http://www.nxp.com/documents/application_note/AN130411.pdf
 50. API định hướng máy ảnh: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.html#setDisplayOrientation(int)
 51. Máy ảnh: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.html
 52. Phụ kiện mở Android: http://developer.android.com/guide/topics/usb/accessory.html
 53. API Máy chủ USB: http://developer.android.com/guide/topics/usb/host.html
 54. Tài liệu tham khảo về quyền và bảo mật của Android: http://developer.android.com/guide/topics/security/permissions.html
 55. Ứng dụng dành cho Android: http://code.google.com/p/apps-for-android
 56. Trình quản lý tải xuống của Android: http://developer.android.com/reference/android/app/DownloadManager.html
 57. Truyền tệp của Android: http://www.android.com/filetransfer
 58. Định dạng phương tiện Android: http://developer.android.com/guide/appendix/media-formats.html
 59. Giao thức nháp phát trực tiếp HTTP: http://tools.ietf.org/html/draft-pantos-http-live-streaming-03
 60. Chuyển giao kết nối NFC: http://www.nfc-forum.org/specs/spec_list/#conn_handover
 61. Ghép nối đơn giản bảo mật Bluetooth bằng NFC: http://www.nfc-forum.org/resources/AppDocs/NFCForum_AD_BTSSP_1_0.pdf
 62. API phát đa hướng Wi-Fi: http://developer.android.com/reference/android/net/wifi/WifiManager.MulticastLock.html
 63. Hỗ trợ hành động: http://developer.android.com/reference/android/content/Intent.html#ACTION_ASSIST
 64. Thông số kỹ thuật sạc USB: http://www.usb.org/developers/devclass_docs/USB_Battery_Charging_1.2.pdf
 65. Tia Android: http://developer.android.com/guide/topics/nfc/nfc.html
 66. Âm thanh USB của Android: http://developer.android.com/reference/android/hardware/usb/UsbConstants.html#USB_CLASS_AUDIO
 67. Cài đặt chia sẻ NFC của Android: http://developer.android.com/reference/android/provider/Settings.html#ACTION_NFCSHARING_SETTINGS
 68. Wi-Fi Direct (Wi-Fi P2P): http://developer.android.com/reference/android/net/wifi/p2p/WifiP2pManager.html
 69. Tiện ích Khóa và Màn hình chính: http://developer.android.com/reference/android/appwidget/AppWidgetProviderInfo.html
 70. Tài liệu tham khảo Trình quản lý người dùng: http://developer.android.com/reference/android/os/UserManager.html
 71. Tham khảo Bộ nhớ ngoài: https://source.android.com/docs/core/storage
 72. API lưu trữ ngoài: http://developer.android.com/reference/android/os/Environment.html
 73. Mã ngắn SMS: http://en.wikipedia.org/wiki/Short_code
 74. Máy khách điều khiển từ xa phương tiện: http://developer.android.com/reference/android/media/RemoteControlClient.html
 75. Trình quản lý hiển thị: http://developer.android.com/reference/android/hardware/display/DisplayManager.html
 76. Ước mơ: http://developer.android.com/reference/android/service/dreams/DreamService.html
 77. Cài đặt liên quan đến phát triển ứng dụng Android: http://developer.android.com/reference/android/provider/Settings.html#ACTION_APPLICATION_DEVELOPMENT_SETTINGS
 78. Máy ảnh: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.Parameters.html
 79. Tiện ích mở rộng EGL-EGL_ANDROID_RECORDABLE: http://www.khronos.org/registry/egl/extensions/ANDROID/EGL_ANDROID_recordable.txt
 80. API sự kiện chuyển động: http://developer.android.com/reference/android/view/MotionEvent.html
 81. Cấu hình đầu vào cảm ứng: http://source.android.com/devices/tech/input/touch-devices.html
 82. Unicode 6.1.0: http://www.unicode.org/versions/Unicode6.1.0/
 83. Khả năng tương thích của WebView: http://www.chromium.org/
 84. Ứng dụng chủ sở hữu thiết bị Android: http://developer.android.com/reference/android/app/admin/DevicePolicyManager.html#isDeviceOwnerApp(java.lang.String)
 85. API Trình quản lý Wifi: http://developer.android.com/reference/android/net/wifi/WifiManager.html
 86. Yêu cầu mã hóa phần cứng RTC: http://www.webmproject.org/hardware/rtc-coding-requirements/
 87. Settings.Secure LOCATION_MODE: http://developer.android.com/reference/android/provider/Settings.Secure.html#LOCATION_MODE
 88. Trình giải quyết nội dung: http://developer.android.com/reference/android/content/ContentResolver.html
 89. SettingInjectorService: http://developer.android.com/reference/android/location/SettingInjectorService.html
 90. Mô phỏng thẻ dựa trên máy chủ: http://developer.android.com/guide/topics/connectivity/nfc/hce.html
 91. Nhà cung cấp điện thoại: http://developer.android.com/reference/android/provider/Telephony.html

Nhiều tài nguyên trong số này được lấy trực tiếp hoặc gián tiếp từ SDK Android và sẽ giống hệt về mặt chức năng với thông tin trong tài liệu của SDK đó. Trong bất kỳ trường hợp nào mà Định nghĩa tương thích này hoặc Bộ thử nghiệm tương thích không đồng ý với tài liệu SDK, thì tài liệu SDK được coi là có thẩm quyền. Mọi chi tiết kỹ thuật được cung cấp trong các tài liệu tham khảo ở trên đều được coi là một phần của Định nghĩa tương thích này.

3. Phần mềm

3.1. Khả năng tương thích API được quản lý

Môi trường thực thi được quản lý (dựa trên Dalvik) là phương tiện chính cho các ứng dụng Android. Giao diện lập trình ứng dụng Android (API) là tập hợp các giao diện nền tảng Android tiếp xúc với các ứng dụng đang chạy trong môi trường VM được quản lý. Việc triển khai thiết bị PHẢI cung cấp các triển khai hoàn chỉnh, bao gồm tất cả các hành vi được ghi lại, của mọi API được ghi lại bởi SDK Android [ Tài nguyên, 4 ].

Việc triển khai thiết bị KHÔNG ĐƯỢC bỏ qua bất kỳ API được quản lý nào, thay đổi giao diện hoặc chữ ký API, đi chệch khỏi hành vi được ghi lại hoặc bao gồm lệnh cấm, trừ khi được Định nghĩa tương thích này cho phép cụ thể.

Định nghĩa về khả năng tương thích này cho phép một số loại phần cứng mà Android bao gồm các API được bỏ qua khi triển khai thiết bị. Trong những trường hợp như vậy, các API PHẢI vẫn hiện diện và hoạt động một cách hợp lý. Xem Phần 7 để biết các yêu cầu cụ thể cho tình huống này.

3.2. Khả năng tương thích API mềm

Ngoài các API được quản lý từ Phần 3.1, Android cũng bao gồm một API "mềm" quan trọng chỉ dành cho thời gian chạy, dưới dạng những thứ như Ý định, quyền và các khía cạnh tương tự của ứng dụng Android không thể thực thi tại thời điểm biên dịch ứng dụng.

3.2.1. Quyền

Người triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ và thực thi tất cả các hằng số quyền như được ghi lại trong trang tham chiếu Quyền [ Tài nguyên, 5 ]. Lưu ý rằng Phần 9 liệt kê các yêu cầu bổ sung liên quan đến mô hình bảo mật Android.

3.2.2. Tham số bản dựng

API Android bao gồm một số hằng số trên lớp android.os.Build [ Tài nguyên, 6 ] nhằm mô tả thiết bị hiện tại. Để cung cấp các giá trị nhất quán, có ý nghĩa trong quá trình triển khai thiết bị, bảng bên dưới bao gồm các hạn chế bổ sung về định dạng của các giá trị này mà việc triển khai thiết bị PHẢI tuân theo.

Tham số Bình luận
VERSION.RELEASE Phiên bản của hệ thống Android hiện đang chạy, ở định dạng con người có thể đọc được. Trường này PHẢI có một trong các giá trị chuỗi được xác định trong [ Tài nguyên, 7 ].
PHIÊN BẢN.SDK Phiên bản của hệ thống Android hiện đang chạy, ở định dạng mà mã ứng dụng của bên thứ ba có thể truy cập được. Đối với Android 4.4, trường này PHẢI có giá trị số nguyên là 19.
VERSION.SDK_INT Phiên bản của hệ thống Android hiện đang chạy, ở định dạng mà mã ứng dụng của bên thứ ba có thể truy cập được. Đối với Android 4.4, trường này PHẢI có giá trị số nguyên là 19.
VERSION.INCREMENTAL Giá trị do người triển khai thiết bị chọn chỉ định bản dựng cụ thể của hệ thống Android hiện đang chạy, ở định dạng con người có thể đọc được. Giá trị này KHÔNG ĐƯỢC sử dụng lại cho các bản dựng khác nhau được cung cấp cho người dùng cuối. Cách sử dụng thông thường của trường này là để chỉ ra số bản dựng hoặc mã định danh thay đổi kiểm soát nguồn nào đã được sử dụng để tạo bản dựng. Không có yêu cầu về định dạng cụ thể của trường này, ngoại trừ việc nó KHÔNG PHẢI là null hoặc chuỗi rỗng ("").
CÁI BẢNG Giá trị do người triển khai thiết bị chọn xác định phần cứng bên trong cụ thể được thiết bị sử dụng, ở định dạng con người có thể đọc được. Trường này có thể sử dụng để chỉ ra bản sửa đổi cụ thể của bo mạch cấp nguồn cho thiết bị. Giá trị của trường này PHẢI được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức chính quy "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$" .
NHÃN HIỆU Một giá trị phản ánh tên thương hiệu được liên kết với thiết bị mà người dùng cuối đã biết. PHẢI ở định dạng mà con người có thể đọc được và NÊN đại diện cho nhà sản xuất thiết bị hoặc thương hiệu công ty mà thiết bị được bán trên thị trường. Giá trị của trường này PHẢI được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức chính quy "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$" .
CPU_ABI Tên của tập lệnh (loại CPU + quy ước ABI) của mã gốc. Xem Phần 3.3: Khả năng tương thích API gốc .
CPU_ABI2 Tên của tập lệnh thứ hai (loại CPU + quy ước ABI) của mã gốc. Xem Phần 3.3: Khả năng tương thích API gốc .
THIẾT BỊ Giá trị do người triển khai thiết bị chọn có chứa tên phát triển hoặc tên mã xác định cấu hình của các tính năng phần cứng và kiểu dáng công nghiệp của thiết bị. Giá trị của trường này PHẢI được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức chính quy "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$" .
DẤU VÂN TAY Một chuỗi xác định duy nhất bản dựng này. Nó NÊN ở mức hợp lý mà con người có thể đọc được. Nó PHẢI tuân theo mẫu này:
$(BRAND)/$(PRODUCT)/$(DEVICE):$(VERSION.RELEASE)/$(ID)/$(VERSION.INCREMENTAL):$(TYPE)/$(TAGS)
Ví dụ:
acme/myproduct/mydevice:4.4/KRT16/3359:userdebug/test-keys
Dấu vân tay KHÔNG ĐƯỢC bao gồm các ký tự khoảng trắng. Nếu các trường khác có trong mẫu ở trên có các ký tự khoảng trắng, thì chúng PHẢI được thay thế trong dấu vân tay bản dựng bằng một ký tự khác, chẳng hạn như ký tự gạch dưới ("_"). Giá trị của trường này PHẢI được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit.
PHẦN CỨNG Tên của phần cứng (từ dòng lệnh nhân hoặc /proc). Nó NÊN ở mức hợp lý mà con người có thể đọc được. Giá trị của trường này PHẢI được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức chính quy "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$" .
CHỦ NHÀ Một chuỗi xác định duy nhất máy chủ mà bản dựng được xây dựng trên đó, ở định dạng con người có thể đọc được. Không có yêu cầu về định dạng cụ thể của trường này, ngoại trừ việc nó KHÔNG PHẢI là null hoặc chuỗi rỗng ("").
TÔI Mã định danh do người triển khai thiết bị chọn để chỉ một bản phát hành cụ thể, ở định dạng con người có thể đọc được. Trường này có thể giống với android.os.Build.VERSION.INCREMENTAL, nhưng NÊN là một giá trị đủ ý nghĩa để người dùng cuối phân biệt giữa các bản dựng phần mềm. Giá trị của trường này PHẢI được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức chính quy "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$" .
NHÀ CHẾ TẠO Tên thương mại của Nhà sản xuất Thiết bị Gốc (OEM) của sản phẩm. Không có yêu cầu về định dạng cụ thể của trường này, ngoại trừ việc nó KHÔNG PHẢI là null hoặc chuỗi rỗng ("").
MÔ HÌNH Một giá trị được chọn bởi người triển khai thiết bị có chứa tên của thiết bị mà người dùng cuối đã biết. Tên này NÊN giống với tên mà thiết bị được tiếp thị và bán cho người dùng cuối. Không có yêu cầu về định dạng cụ thể của trường này, ngoại trừ việc nó KHÔNG PHẢI là null hoặc chuỗi rỗng ("").
SẢN PHẨM Giá trị do người triển khai thiết bị chọn có chứa tên phát triển hoặc tên mã của sản phẩm cụ thể (SKU) NÊN là duy nhất trong cùng một thương hiệu. PHẢI để con người có thể đọc được, nhưng không nhất thiết dành cho người dùng cuối xem. Giá trị của trường này PHẢI được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức chính quy "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$" .
NỐI TIẾP Số sê-ri phần cứng, PHẢI có sẵn. Giá trị của trường này PHẢI được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức chính quy "^([a-zA-Z0-9]{6,20})$" .
THẺ Danh sách các thẻ được phân tách bằng dấu phẩy do người triển khai thiết bị chọn để phân biệt rõ hơn bản dựng. Ví dụ: "không dấu, gỡ lỗi". Giá trị của trường này PHẢI được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức chính quy "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$" .
THỜI GIAN Một giá trị đại diện cho dấu thời gian khi quá trình xây dựng diễn ra.
LOẠI Một giá trị được chọn bởi người triển khai thiết bị chỉ định cấu hình thời gian chạy của bản dựng. Trường này NÊN có một trong các giá trị tương ứng với ba cấu hình thời gian chạy Android điển hình: "user", "userdebug" hoặc "eng". Giá trị của trường này PHẢI được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức chính quy "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$" .
NGƯỜI SỬ DỤNG Tên hoặc ID người dùng của người dùng (hoặc người dùng tự động) đã tạo bản dựng. Không có yêu cầu về định dạng cụ thể của trường này, ngoại trừ việc nó KHÔNG PHẢI là null hoặc chuỗi rỗng ("").

3.2.3. Khả năng tương thích ý định

Việc triển khai thiết bị PHẢI tôn trọng hệ thống Ý định khớp nối lỏng lẻo của Android, như được mô tả trong các phần bên dưới. Bằng cách "vinh dự", điều đó có nghĩa là người triển khai thiết bị PHẢI cung cấp Hoạt động hoặc Dịch vụ Android chỉ định bộ lọc Ý định phù hợp, đồng thời liên kết và triển khai hành vi đúng cho từng mẫu Ý định đã chỉ định.

3.2.3.1. Ý định ứng dụng cốt lõi

Dự án ngược dòng của Android xác định một số ứng dụng cốt lõi, chẳng hạn như danh bạ, lịch, thư viện ảnh, trình phát nhạc, v.v. Người triển khai thiết bị CÓ THỂ thay thế các ứng dụng này bằng các phiên bản thay thế.

Tuy nhiên, bất kỳ phiên bản thay thế nào như vậy PHẢI tôn trọng các mẫu Ý định giống nhau do dự án ngược dòng cung cấp. Ví dụ: nếu một thiết bị chứa trình phát nhạc thay thế, thì thiết bị đó vẫn phải tôn trọng mẫu Intent do các ứng dụng của bên thứ ba đưa ra để chọn một bài hát.

Các ứng dụng sau đây được coi là ứng dụng hệ thống Android cốt lõi:

 • Đồng hồ để bàn
 • trình duyệt
 • Lịch
 • Liên lạc
 • Bộ sưu tập
 • Tìm kiếm toàn cầu
 • Trình khởi chạy
 • Âm nhạc
 • Cài đặt

Các ứng dụng hệ thống cốt lõi của Android bao gồm các thành phần Hoạt động hoặc Dịch vụ khác nhau được coi là "công khai". Nghĩa là, thuộc tính "android:exported" có thể không có hoặc có thể có giá trị "true".

Đối với mọi Hoạt động hoặc Dịch vụ được xác định trong một trong các ứng dụng hệ thống Android cốt lõi không được đánh dấu là không công khai thông qua thuộc tính android:exported có giá trị "false", việc triển khai thiết bị PHẢI bao gồm một thành phần cùng loại triển khai cùng một bộ lọc Ý định mẫu làm ứng dụng hệ thống Android cốt lõi.

Nói cách khác, việc triển khai thiết bị CÓ THỂ thay thế các ứng dụng hệ thống Android cốt lõi; tuy nhiên, nếu có, việc triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ tất cả các mẫu Ý định được xác định bởi từng ứng dụng hệ thống Android cốt lõi được thay thế.

3.2.3.2. Ghi đè ý định

Vì Android là một nền tảng có thể mở rộng nên việc triển khai thiết bị PHẢI cho phép từng mẫu Ý định được tham chiếu trong Phần 3.2.3.1 bị các ứng dụng của bên thứ ba ghi đè. Việc triển khai nguồn mở Android ngược dòng cho phép điều này theo mặc định; người triển khai thiết bị KHÔNG ĐƯỢC gán các đặc quyền đặc biệt cho việc sử dụng các mẫu Ý định này của ứng dụng hệ thống hoặc ngăn các ứng dụng của bên thứ ba liên kết và đảm nhận quyền kiểm soát các mẫu này. Lệnh cấm này cụ thể bao gồm nhưng không giới hạn ở việc vô hiệu hóa giao diện người dùng "Trình chọn" cho phép người dùng chọn giữa nhiều ứng dụng, tất cả đều xử lý cùng một mẫu Ý định.

Tuy nhiên, việc triển khai thiết bị CÓ THỂ cung cấp các hoạt động mặc định cho các mẫu URI cụ thể (ví dụ: http://play.google.com) nếu hoạt động mặc định cung cấp bộ lọc cụ thể hơn cho URI dữ liệu. Ví dụ: bộ lọc ý định chỉ định URI dữ liệu "http://www.android.com" cụ thể hơn bộ lọc trình duyệt cho "http://". Việc triển khai thiết bị PHẢI cung cấp giao diện người dùng để người dùng sửa đổi hoạt động mặc định cho ý định.

3.2.3.3. Không gian tên ý định

Việc triển khai thiết bị KHÔNG ĐƯỢC bao gồm bất kỳ thành phần Android nào tôn vinh bất kỳ mẫu Ý định hoặc Ý định phát sóng mới nào bằng cách sử dụng ACTION, CATEGORY hoặc chuỗi khóa khác trong không gian tên android.* hoặc com.android.*. Người triển khai thiết bị KHÔNG ĐƯỢC bao gồm bất kỳ thành phần Android nào tôn trọng bất kỳ mẫu Ý định hoặc Ý định phát sóng mới nào bằng cách sử dụng ACTION, CATEGORY hoặc chuỗi khóa khác trong không gian gói thuộc về một tổ chức khác. Người triển khai thiết bị KHÔNG ĐƯỢC thay đổi hoặc mở rộng bất kỳ mẫu Ý định nào được sử dụng bởi các ứng dụng cốt lõi được liệt kê trong Phần 3.2.3.1. Việc triển khai thiết bị CÓ THỂ bao gồm các mẫu Ý định sử dụng không gian tên được liên kết rõ ràng và rõ ràng với tổ chức của chính chúng.

Lệnh cấm này tương tự như lệnh cấm được chỉ định cho các lớp ngôn ngữ Java trong Phần 3.6.

3.2.3.4. Ý định phát sóng

Các ứng dụng của bên thứ ba dựa vào nền tảng để phát một số Ý định nhất định để thông báo cho họ về những thay đổi trong môi trường phần cứng hoặc phần mềm. Các thiết bị tương thích với Android PHẢI phát các Ý định quảng bá công khai để phản hồi các sự kiện hệ thống thích hợp. Ý định phát sóng được mô tả trong tài liệu SDK.

3.2.3.5. Cài đặt ứng dụng mặc định

Android 4.4 thêm cài đặt cho phép người dùng chọn ứng dụng Home và SMS mặc định của họ. Việc triển khai thiết bị PHẢI cung cấp menu cài đặt người dùng tương tự cho từng thiết bị, tương thích với mẫu bộ lọc Ý định và các phương thức API được mô tả trong tài liệu SDK [ Tài nguyên, 91 ].

3.3. Khả năng tương thích API gốc

3.3.1 Giao diện nhị phân ứng dụng

Mã được quản lý chạy trong Dalvik có thể gọi vào mã gốc được cung cấp trong tệp .apk của ứng dụng dưới dạng tệp ELF .so được biên dịch cho kiến ​​trúc phần cứng thiết bị phù hợp. Vì mã gốc phụ thuộc nhiều vào công nghệ bộ xử lý cơ bản, nên Android xác định một số Giao diện nhị phân ứng dụng (ABIs) trong Android NDK, trong tệp docs/CPU-ARCH-ABIS.html . Nếu triển khai thiết bị tương thích với một hoặc nhiều ABI đã xác định, thì thiết bị NÊN triển khai khả năng tương thích với NDK của Android, như bên dưới.

Nếu triển khai thiết bị bao gồm hỗ trợ cho Android ABI, thì thiết bị đó:

 • PHẢI bao gồm hỗ trợ mã chạy trong môi trường được quản lý để gọi mã gốc, sử dụng ngữ nghĩa Giao diện gốc Java (JNI) tiêu chuẩn
 • PHẢI tương thích với nguồn (tức là tương thích với tiêu đề) và tương thích với nhị phân (đối với ABI) với từng thư viện bắt buộc trong danh sách bên dưới
 • PHẢI báo cáo chính xác Giao diện nhị phân ứng dụng gốc (ABI) được thiết bị hỗ trợ, thông qua API android.os.Build.CPU_ABI và các tham số android.os.Build.CPU_ABI2 .
 • PHẢI báo cáo, qua android.os.Build.CPU_ABI2 , chỉ những ABI được ghi lại trong phiên bản Android NDK mới nhất, trong tệp docs/CPU-ARCH-ABIS.html
 • PHẢI báo cáo, qua android.os.Build.CPU_ABI , chỉ một trong các ABI được liệt kê bên dưới
  • armeabi-v7a
  • x86
  • mip
 • NÊN được xây dựng bằng cách sử dụng mã nguồn và tệp tiêu đề có sẵn trong Dự án nguồn mở Android ngược dòng

Các API mã gốc sau PHẢI có sẵn cho các ứng dụng bao gồm mã gốc:

 • libc (thư viện C)
 • libm (thư viện toán học)
 • Hỗ trợ tối thiểu cho C++
 • Giao diện JNI
 • liblog (ghi nhật ký Android)
 • libz (nén Zlib)
 • libdl (trình liên kết động)
 • libGLESv1_CM.so (OpenGL ES 1.0)
 • libGLESv2.so (OpenGL ES 2.0)
 • libGLESv3.so (OpenGL ES 3.0)
 • libEGL.so (quản lý bề mặt OpenGL gốc)
 • libjnigraphics.so
 • libOpenSLES.so (hỗ trợ âm thanh OpenSL ES 1.0.1)
 • libOpenMAXAL.so (hỗ trợ OpenMAX AL 1.0.1)
 • libandroid.so (hỗ trợ hoạt động Android gốc)
 • Hỗ trợ cho OpenGL, như được mô tả bên dưới

Lưu ý rằng các bản phát hành Android NDK trong tương lai có thể giới thiệu hỗ trợ cho các ABI bổ sung. Nếu việc triển khai thiết bị không tương thích với ABI được xác định trước hiện có, thì nó KHÔNG ĐƯỢC báo cáo hỗ trợ cho bất kỳ ABI nào.

Lưu ý rằng việc triển khai thiết bị PHẢI bao gồm libGLESv3.so và nó PHẢI liên kết biểu tượng (tượng trưng) đến libGLESv2.so. Trên các triển khai thiết bị khai báo hỗ trợ cho OpenGL ES 3.0, libGLESv2.so PHẢI xuất các ký hiệu chức năng OpenGL ES 3.0 ngoài các ký hiệu chức năng OpenGL ES 2.0.

Khả năng tương thích mã gốc là một thách thức. Vì lý do này, cần nhắc lại rằng những người triển khai thiết bị RẤT được khuyến khích sử dụng các triển khai ngược dòng của các thư viện được liệt kê ở trên để giúp đảm bảo tính tương thích.

3.4. Khả năng tương thích web

3.4.1. Khả năng tương thích của WebView

Việc triển khai Nguồn mở Android sử dụng mã từ Dự án Chromium để triển khai android.webkit.WebView [ Tài nguyên, 10 ] . Do việc phát triển bộ thử nghiệm toàn diện cho hệ thống kết xuất web là không khả thi nên những người triển khai thiết bị PHẢI sử dụng bản dựng ngược dòng cụ thể của Chromium trong quá trình triển khai WebView. Đặc biệt:

 • Việc triển khai android.webkit.WebView của thiết bị PHẢI dựa trên bản dựng Chromium từ Dự án nguồn mở Android ngược dòng dành cho Android 4.4. Bản dựng này bao gồm một bộ chức năng cụ thể và các bản sửa lỗi bảo mật cho WebView. [ Tài nguyên, 83 ]
 • Chuỗi tác nhân người dùng được WebView báo cáo PHẢI ở định dạng sau:
  Mozilla/5.0 (Linux; Android $(VERSION); $(LOCALE); $(MODEL) Build/$(BUILD)) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 $(CHROMIUM_VER) Mobile Safari/537.36
  • Giá trị của chuỗi $(VERSION) PHẢI giống với giá trị của android.os.Build.VERSION.RELEASE .
  • Giá trị của chuỗi $(LOCALE) là tùy chọn, NÊN tuân theo các quy ước ISO về mã quốc gia và ngôn ngữ, đồng thời NÊN tham chiếu đến ngôn ngữ được định cấu hình hiện tại của thiết bị. Nếu bỏ qua, dấu chấm phẩy ở cuối cũng PHẢI được loại bỏ.
  • Giá trị của chuỗi $(MODEL) PHẢI giống với giá trị của android.os.Build.MODEL .
  • Giá trị của chuỗi $(BUILD) PHẢI giống với giá trị của android.os.Build.ID .
  • Giá trị của chuỗi $(CHROMIUM_VER) PHẢI là phiên bản Chromium trong Dự án nguồn mở Android ngược dòng.
  • Việc triển khai thiết bị CÓ THỂ bỏ qua Mobile trong chuỗi tác nhân người dùng.

Thành phần WebView NÊN hỗ trợ càng nhiều HTML5 [ Tài nguyên, 11 ] càng tốt.

3.4.2. tính tương thích của trình duyệt web

Việc triển khai thiết bị PHẢI bao gồm một ứng dụng Trình duyệt độc lập để duyệt web cho người dùng chung. Trình duyệt độc lập CÓ THỂ dựa trên công nghệ trình duyệt khác với WebKit. Tuy nhiên, ngay cả khi một ứng dụng Trình duyệt thay thế được sử dụng, thành phần android.webkit.WebView được cung cấp cho các ứng dụng của bên thứ ba PHẢI dựa trên WebKit, như được mô tả trong Phần 3.4.1.

Việc triển khai CÓ THỂ gửi một chuỗi tác nhân người dùng tùy chỉnh trong ứng dụng Trình duyệt độc lập.

Ứng dụng Trình duyệt độc lập (dù dựa trên ứng dụng Trình duyệt WebKit ngược dòng hay ứng dụng thay thế của bên thứ ba) NÊN hỗ trợ càng nhiều HTML5 [ Tài nguyên, 11 ] càng tốt. Tối thiểu, việc triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ từng API này được liên kết với HTML5:

Ngoài ra, việc triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ API lưu trữ web HTML5/W3C [ Tài nguyên, 15 ] và NÊN hỗ trợ API HTML5/W3C IndexedDB [ Tài nguyên, 16 ]. Lưu ý rằng vì các cơ quan tiêu chuẩn phát triển web đang chuyển đổi để ưu tiên IndexedDB hơn lưu trữ web, nên IndexedDB dự kiến ​​sẽ trở thành một thành phần bắt buộc trong phiên bản Android trong tương lai.

3.5. Khả năng tương thích hành vi API

Hành vi của từng loại API (được quản lý, mềm, gốc và web) phải nhất quán với cách triển khai ưu tiên của Dự án nguồn mở Android ngược dòng [ Tài nguyên, 3 ]. Một số lĩnh vực tương thích cụ thể là:

 • Các thiết bị KHÔNG ĐƯỢC thay đổi hành vi hoặc ngữ nghĩa của một Ý định tiêu chuẩn
 • Các thiết bị KHÔNG ĐƯỢC thay đổi vòng đời hoặc ngữ nghĩa vòng đời của một loại thành phần hệ thống cụ thể (chẳng hạn như Dịch vụ, Hoạt động, Trình cung cấp nội dung, v.v.)
 • Thiết bị KHÔNG ĐƯỢC thay đổi ngữ nghĩa của quyền tiêu chuẩn

Danh sách trên không đầy đủ. Bộ kiểm tra khả năng tương thích (CTS) kiểm tra các phần quan trọng của nền tảng về khả năng tương thích hành vi, nhưng không phải tất cả. Người triển khai có trách nhiệm đảm bảo khả năng tương thích hành vi với Dự án mã nguồn mở Android. Vì lý do này, những người triển khai thiết bị NÊN sử dụng mã nguồn có sẵn thông qua Dự án nguồn mở Android nếu có thể, thay vì triển khai lại các phần quan trọng của hệ thống.

3.6. Không gian tên API

Android tuân theo các quy ước không gian tên gói và lớp được xác định bởi ngôn ngữ lập trình Java. Để đảm bảo khả năng tương thích với các ứng dụng của bên thứ ba, người triển khai thiết bị KHÔNG ĐƯỢC thực hiện bất kỳ sửa đổi bị cấm nào (xem bên dưới) đối với các không gian tên gói này:

 • java.*
 • javax.*
 • mặt trời.*
 • android.*
 • com.android.*

Sửa đổi bị cấm bao gồm:

 • Việc triển khai thiết bị KHÔNG ĐƯỢC sửa đổi các API được hiển thị công khai trên nền tảng Android bằng cách thay đổi bất kỳ phương thức hoặc chữ ký lớp nào hoặc bằng cách xóa các lớp hoặc trường lớp.
 • Những người triển khai thiết bị CÓ THỂ sửa đổi cách triển khai cơ bản của API, nhưng những sửa đổi đó KHÔNG ĐƯỢC ảnh hưởng đến hành vi đã nêu và chữ ký ngôn ngữ Java của bất kỳ API nào được hiển thị công khai.
 • Người triển khai thiết bị KHÔNG ĐƯỢC thêm bất kỳ phần tử nào được hiển thị công khai (chẳng hạn như lớp hoặc giao diện hoặc trường hoặc phương thức vào các lớp hoặc giao diện hiện có) vào các API ở trên.

"Phần tử hiển thị công khai" là bất kỳ cấu trúc nào không được trang trí bằng dấu "@hide" như được sử dụng trong mã nguồn Android ngược dòng. Nói cách khác, những người triển khai thiết bị KHÔNG ĐƯỢC để lộ các API mới hoặc thay đổi các API hiện có trong các không gian tên đã lưu ý ở trên. Người triển khai thiết bị CÓ THỂ thực hiện các sửa đổi chỉ dành cho nội bộ, nhưng những sửa đổi đó KHÔNG ĐƯỢC quảng cáo hoặc tiết lộ cho các nhà phát triển.

Người triển khai thiết bị CÓ THỂ thêm API tùy chỉnh, nhưng bất kỳ API nào như vậy KHÔNG ĐƯỢC nằm trong vùng tên thuộc sở hữu của hoặc tham chiếu đến một tổ chức khác. Chẳng hạn, những người triển khai thiết bị KHÔNG ĐƯỢC thêm API vào com.google.* hoặc không gian tên tương tự; chỉ Google mới có thể làm như vậy. Tương tự, Google KHÔNG ĐƯỢC thêm API vào không gian tên của các công ty khác. Ngoài ra, nếu việc triển khai thiết bị bao gồm các API tùy chỉnh bên ngoài không gian tên Android tiêu chuẩn, thì các API đó PHẢI được đóng gói trong thư viện dùng chung của Android để chỉ những ứng dụng sử dụng chúng một cách rõ ràng (thông qua cơ chế <uses-library> ) mới bị ảnh hưởng bởi mức sử dụng bộ nhớ tăng lên của các API như vậy.

Nếu người triển khai thiết bị đề xuất cải thiện một trong các không gian tên gói ở trên (chẳng hạn như bằng cách thêm chức năng mới hữu ích vào API hiện có hoặc thêm API mới), thì người triển khai NÊN truy cập source.android.com và bắt đầu quá trình đóng góp các thay đổi và mã, theo thông tin trên trang web đó.

Lưu ý rằng các hạn chế ở trên tương ứng với các quy ước tiêu chuẩn để đặt tên API trong ngôn ngữ lập trình Java; phần này chỉ nhằm mục đích củng cố các quy ước đó và làm cho chúng ràng buộc thông qua việc đưa vào định nghĩa tương thích này.

3.7. Khả năng tương thích của máy ảo

Việc triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ đặc tả mã byte có thể thực thi Dalvik (DEX) đầy đủ và ngữ nghĩa Máy ảo Dalvik [ Tài nguyên, 17 ].

Việc triển khai thiết bị PHẢI định cấu hình Dalvik để phân bổ bộ nhớ phù hợp với nền tảng Android ngược dòng và như được chỉ định trong bảng sau. (Xem Phần 7.1.1 để biết các định nghĩa về kích thước màn hình và mật độ màn hình.)

Note that memory values specified below are considered minimum values, and device implementations MAY allocate more memory per application.

Screen Size Screen Density Application Memory
small / normal / large ldpi / mdpi 16MB
small / normal / large tvdpi / hdpi 32MB
small / normal / large xhdpi 64MB
small / normal / large 400dpi 96MB
small / normal / large xxhdpi 128MB
small / normal / large xxxhdpi 256MB
xlarge mdpi 32MB
xlarge tvdpi / hdpi 64MB
xlarge xhdpi 128MB
xlarge 400dpi 192MB
xlarge xxhdpi 256MB
xlarge xxxhdpi 512MB

3.8. User Interface Compatibility

3.8.1. Launcher (Home Screen)

Android includes a launcher application (home screen) and support for third party applications to replace the device launcher (home screen). Device implementations that allow third party applications to replace the device home screen MUST declare the platform feature android.software.home_screen .

3.8.2. Widgets

Android defines a component type and corresponding API and lifecycle that allows applications to expose an "AppWidget" to the end user [ Resources, 18 ]. Device implementations that support embedding widgets on the home screen MUST meet the following requirements and declare support for platform feature android.software.app_widgets .

 • Device launchers MUST include built-in support for AppWidgets, and expose user interface affordances to add, configure, view, and remove AppWidgets directly within the Launcher.
 • Device implementations MUST be capable of rendering widgets that are 4 x 4 in the standard grid size. (See the App Widget Design Guidelines in the Android SDK documentation [ Resources, 18 ] for details.
 • Device implementations that include support for lock screen MUST support application widgets on the lock screen.

3.8.3. Notifications

Android includes APIs that allow developers to notify users of notable events [ Resources, 19 ], using hardware and software features of the device.

Some APIs allow applications to perform notifications or attract attention using hardware, specifically sound, vibration, and light. Device implementations MUST support notifications that use hardware features, as described in the SDK documentation, and to the extent possible with the device implementation hardware. For instance, if a device implementation includes a vibrator, it MUST correctly implement the vibration APIs. If a device implementation lacks hardware, the corresponding APIs MUST be implemented as no-ops. Note that this behavior is further detailed in Section 7.

Additionally, the implementation MUST correctly render all resources (icons, sound files, etc.) provided for in the APIs [ Resources, 20 ], or in the Status/System Bar icon style guide [ Resources, 21 ]. Device implementers MAY provide an alternative user experience for notifications than that provided by the reference Android Open Source implementation; however, such alternative notification systems MUST support existing notification resources, as above.

Android includes support for rich notifications, such as interactive Views for ongoing notifications. Device implementations MUST properly display and execute rich notifications, as documented in the Android APIs.

3.8.4. Search

Android includes APIs [ Resources, 22 ] that allow developers to incorporate search into their applications, and expose their application's data into the global system search. Generally speaking, this functionality consists of a single, system-wide user interface that allows users to enter queries, displays suggestions as users type, and displays results. The Android APIs allow developers to reuse this interface to provide search within their own apps, and allow developers to supply results to the common global search user interface.

Device implementations MUST include a single, shared, system-wide search user interface capable of real-time suggestions in response to user input. Device implementations MUST implement the APIs that allow developers to reuse this user interface to provide search within their own applications. Device implementations MUST implement the APIs that allow third-party applications to add suggestions to the search box when it is run in global search mode. If no third-party applications are installed that make use of this functionality, the default behavior SHOULD be to display web search engine results and suggestions.

3.8.5. Toasts

Applications can use the "Toast" API (defined in [ Resources, 23 ]) to display short non-modal strings to the end user, that disappear after a brief period of time. Device implementations MUST display Toasts from applications to end users in some high-visibility manner.

3.8.6. Themes

Android provides "themes" as a mechanism for applications to apply styles across an entire Activity or application.

Android includes a "Holo" theme family as a set of defined styles for application developers to use if they want to match the Holo theme look and feel as defined by the Android SDK [ Resources, 24 ]. Device implementations MUST NOT alter any of the Holo theme attributes exposed to applications [ Resources, 25 ].

Android also includes a "Device Default" theme family as a set of defined styles for application developers to use if they want to match the look and feel of the device theme as defined by the device implementer. Device implementations MAY modify the DeviceDefault theme attributes exposed to applications [ Resources, 25 ].

From version 4.4, Android now supports a new variant theme with translucent system bars, allowing application developers to fill the area behind the status and navigation bar with their app content. To enable a consistent developer experience in this configuration, it is important the status bar icon style is maintained across different device implementations. Therefore, Android device implementations MUST use white for system status icons (such as signal strength and battery level) and notifications issued by the system, unless the icon is indicating a problematic status [ Resources, 25 ].

3.8.7. Live Wallpapers

Android defines a component type and corresponding API and lifecycle that allows applications to expose one or more "Live Wallpapers" to the end user [ Resources, 26 ]. Live Wallpapers are animations, patterns, or similar images with limited input capabilities that display as a wallpaper, behind other applications.

Hardware is considered capable of reliably running live wallpapers if it can run all live wallpapers, with no limitations on functionality, at a reasonable framerate with no adverse affects on other applications. If limitations in the hardware cause wallpapers and/or applications to crash, malfunction, consume excessive CPU or battery power, or run at unacceptably low frame rates, the hardware is considered incapable of running live wallpaper. As an example, some live wallpapers may use an Open GL 1.0 or 2.0 context to render their content. Live wallpaper will not run reliably on hardware that does not support multiple OpenGL contexts because the live wallpaper use of an OpenGL context may conflict with other applications that also use an OpenGL context.

Device implementations capable of running live wallpapers reliably as described above SHOULD implement live wallpapers. Device implementations determined to not run live wallpapers reliably as described above MUST NOT implement live wallpapers.

3.8.8. Recent Application Display

The upstream Android source code includes a user interface for displaying recent applications using a thumbnail image of the application's graphical state at the moment the user last left the application. Device implementations MAY alter or eliminate this user interface; however, a future version of Android is planned to make more extensive use of this functionality. Device implementations are strongly encouraged to use the upstream Android user interface (or a similar thumbnail-based interface) for recent applications, or else they may not be compatible with a future version of Android.

3.8.9. Input Management

Android includes support for Input Management and support for third party input method editors. Device implementations that allow users to use third party input methods on the device MUST declare the platform feature android.software.input_methods and support IME APIs as defined in the Android SDK documentation.

Device implementations that declare the android.software.input_methods feature MUST provide a user-accessible mechanism to add and configure third party input methods. Device implementations MUST display the settings interface in response to the android.settings.INPUT_METHOD_SETTINGS intent.

3.8.10. Lock Screen Media Remote Control

Android includes support for Remote Control API that lets media applications integrate with playback controls that are displayed in a remote view like the device lock screen [ Resources, 74 ]. Device implementations that support lock screen in the device and allow users to add widgets on the home screen MUST include support for embedding remote controls in the device lock screen [ Resources, 69 ].

3.8.11. Dreams

Android includes support for interactive screensavers called Dreams [ Resources, 76 ]. Dreams allows users to interact with applications when a charging device is idle, or docked in a desk dock. Device implementations MUST include support for Dreams and provide a settings option for users to configure Dreams.

3.8.12. Location

Location modes MUST be displayed in the Location menu within Settings [ Resources, 87 ]. Location services provided through the SettingInjectorService introduced in Android 4.4 must be displayed in the same Location menu [ Resources, 89 ].

3.8.13. Unicode

Android 4.4 includes support for color emoji characters. Android device implementations MUST provide an input method to the user for the Emoji characters defined in Unicode 6.1 [ Resources, 82 ] and MUST be capable of rendering these emoji characters in color glyph.

3.9. Device Administration

Android includes features that allow security-aware applications to perform device administration functions at the system level, such as enforcing password policies or performing remote wipe, through the Android Device Administration API [ Resources, 27 ]. Device implementations MUST provide an implementation of the DevicePolicyManager class [ Resources, 28 ]. Device implementations that include support for lock screen MUST support the full range of device administration policies defined in the Android SDK documentation [ Resources, 27 ].

Device implementations MAY have a preinstalled application performing device administration functions but this application MUST NOT be set out-of-the box as the default Device Owner app [ Resources, 84 ].

3.10. Accessibility

Android provides an accessibility layer that helps users with disabilities to navigate their devices more easily. In addition, Android provides platform APIs that enable accessibility service implementations to receive callbacks for user and system events and generate alternate feedback mechanisms, such as text-to-speech, haptic feedback, and trackball/d-pad navigation [ Resources, 29 ]. Device implementations MUST provide an implementation of the Android accessibility framework consistent with the default Android implementation. Specifically, device implementations MUST meet the following requirements.

 • Device implementations MUST support third party accessibility service implementations through the android.accessibilityservice APIs [ Resources, 30 ].
 • Device implementations MUST generate AccessibilityEvents and deliver these events to all registered AccessibilityService implementations in a manner consistent with the default Android implementation.
 • Device implementations MUST provide a user-accessible mechanism to enable and disable accessibility services, and MUST display this interface in response to the android.provider.Settings.ACTION_ACCESSIBILITY_SETTINGS intent.

Additionally, device implementations SHOULD provide an implementation of an accessibility service on the device, and SHOULD provide a mechanism for users to enable the accessibility service during device setup. An open source implementation of an accessibility service is available from the Eyes Free project [ Resources, 31 ].

3.11. Text-to-Speech

Android includes APIs that allow applications to make use of text-to-speech (TTS) services, and allows service providers to provide implementations of TTS services [ Resources, 32 ]. Device implementations MUST meet these requirements related to the Android TTS framework:

 • Device implementations MUST support the Android TTS framework APIs and SHOULD include a TTS engine supporting the languages available on the device. Note that the upstream Android open source software includes a full-featured TTS engine implementation.
 • Device implementations MUST support installation of third-party TTS engines.
 • Device implementations MUST provide a user-accessible interface that allows users to select a TTS engine for use at the system level.

4. Application Packaging Compatibility

Device implementations MUST install and run Android ".apk" files as generated by the "aapt" tool included in the official Android SDK [ Resources, 33 ].

Devices implementations MUST NOT extend either the .apk [ Resources, 34 ], Android Manifest [ Resources, 35 ], Dalvik bytecode [ Resources, 17 ], or renderscript bytecode formats in such a way that would prevent those files from installing and running correctly on other compatible devices. Device implementers SHOULD use the reference upstream implementation of Dalvik, and the reference implementation's package management system.

5. Khả năng tương thích đa phương tiện

Device implementations MUST include at least one form of audio output, such as speakers, headphone jack, external speaker connection, etc.

5.1. Codec phương tiện

Device implementations MUST support the core media formats specified in the Android SDK documentation [ Resources, 58 ] except where explicitly permitted in this document. Specifically, device implementations MUST support the media formats, encoders, decoders, file types and container formats defined in the tables below. All of these codecs are provided as software implementations in the preferred Android implementation from the Android Open Source Project.

Please note that neither Google nor the Open Handset Alliance make any representation that these codecs are unencumbered by third-party patents. Those intending to use this source code in hardware or software products are advised that implementations of this code, including in open source software or shareware, may require patent licenses from the relevant patent holders.

Note that these tables do not list specific bitrate requirements for most video codecs because current device hardware does not necessarily support bitrates that map exactly to the required bitrates specified by the relevant standards. Instead, device implementations SHOULD support the highest bitrate practical on the hardware, up to the limits defined by the specifications.

Type Format / Codec Encoder Decoder Details File Type(s) / Container Formats
Audio MPEG-4 AAC Profile (AAC LC) REQUIRED for device implementations that include microphone hardware and define android.hardware.microphone . REQUIRED Support for mono/stereo/5.0/5.1* content with standard sampling rates from 8 to 48 kHz.
 • 3GPP (.3gp)
 • MPEG-4 (.mp4, .m4a)
 • ADTS raw AAC (.aac, decode in Android 3.1+, encode in Android 4.0+, ADIF not supported)
 • MPEG-TS (.ts, not seekable, Android 3.0+)
MPEG-4 HE AAC Profile (AAC+) REQUIRED for device implementations that include microphone hardware and define android.hardware.microphone REQUIRED Support for mono/stereo/5.0/5.1* content with standard sampling rates from 16 to 48 kHz.
MPEG-4 HE AAC v2 Profile (enhanced AAC+) REQUIRED Support for mono/stereo/5.0/5.1* content with standard sampling rates from 16 to 48 kHz.
MPEG-4 Audio Object Type ER AAC ELD (Enhanced Low Delay AAC) REQUIRED for device implementations that include microphone hardware and define android.hardware.microphone REQUIRED Support for mono/stereo content with standard sampling rates from 16 to 48 kHz.
AMR-NB REQUIRED for device implementations that include microphone hardware and define android.hardware.microphone . REQUIRED 4.75 to 12.2 kbps sampled @ 8kHz 3GPP (.3gp)
AMR-WB REQUIRED for device implementations that include microphone hardware and define android.hardware.microphone . REQUIRED 9 rates from 6.60 kbit/s to 23.85 kbit/s sampled @ 16kHz 3GPP (.3gp)
FLAC REQUIRED
(Android 3.1+)
Mono/Stereo (no multichannel). Sample rates up to 48 kHz (but up to 44.1 kHz is recommended on devices with 44.1 kHz output, as the 48 to 44.1 kHz downsampler does not include a low-pass filter). 16-bit recommended; no dither applied for 24-bit. FLAC (.flac) only
MP3 REQUIRED Mono/Stereo 8-320Kbps constant (CBR) or variable bit-rate (VBR) MP3 (.mp3)
MIDI REQUIRED MIDI Type 0 and 1. DLS Version 1 and 2. XMF and Mobile XMF. Support for ringtone formats RTTTL/RTX, OTA, and iMelody
 • Type 0 and 1 (.mid, .xmf, .mxmf)
 • RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx)
 • OTA (.ota)
 • iMelody (.imy)
Vorbis REQUIRED
 • Ogg (.ogg)
 • Matroska (.mkv)
PCM/WAVE REQUIRED REQUIRED 8-bit and 16-bit linear PCM** (rates up to limit of hardware).Devices MUST support sampling rates for raw PCM recording at 8000,16000 and 44100 Hz frequencies WAVE (.wav)
Image JPEG REQUIRED REQUIRED Base+progressive JPEG (.jpg)
GIF REQUIRED GIF (.gif)
PNG REQUIRED REQUIRED PNG (.png)
BMP REQUIRED BMP (.bmp)
WEBP REQUIRED REQUIRED WebP (.webp)
Video H.263 REQUIRED for device implementations that include camera hardware and define android.hardware.camera or android.hardware.camera.front . REQUIRED
 • 3GPP (.3gp)
 • MPEG-4 (.mp4)
H.264 AVC REQUIRED for device implementations that include camera hardware and define android.hardware.camera or android.hardware.camera.front . REQUIRED Baseline Profile (BP)
 • 3GPP (.3gp)
 • MPEG-4 (.mp4)
 • MPEG-TS (.ts, AAC audio only, not seekable, Android 3.0+)
MPEG-4 SP REQUIRED 3GPP (.3gp)
VP8**** REQUIRED
(Android 4.3+)
REQUIRED
(Android 2.3.3+)
WebM (.webm) and Matroska (.mkv, Android 4.0+)***
VP9 REQUIRED
(Android 4.4+)
WebM (.webm) and Matroska (.mkv, Android 4.0+)***
 • *Note: Only downmix of 5.0/5.1 content is required; recording or rendering more than 2 channels is optional.
 • **Note: 16-bit linear PCM capture is mandatory. 8-bit linear PCM capture is not mandatory.
 • ***Note: Device implementations SHOULD support writing Matroska WebM files.
 • ****Note: For acceptable quality of web video streaming and video-conference services, device implementations SHOULD use a hardware VP8 codec that meets the requirements in [ Resources, 86 ].

5.2. Mã hóa video

Android device implementations that include a rear-facing camera and declare android.hardware.camera SHOULD support the following H.264 video encoding profiles.

SD (Low quality) SD (High quality) HD (When supported by hardware)
Video resolution 176 x 144 px 480 x 360 px 1280 x 720 px
Video frame rate 12 fps 30 fps 30 fps
Video bitrate 56 Kbps 500 Kbps or higher 2 Mbps or higher
Audio codec AAC-LC AAC-LC AAC-LC
Audio channels 1 (mono) 2 (stereo) 2 (stereo)
Audio bitrate 24 Kbps 128 Kbps 192 Kbps

Android device implementations that include a rear-facing camera and declare android.hardware.camera SHOULD support the following VP8 video encoding profiles

SD (Low quality) SD (High quality) HD 720p
(When supported by hardware)
HD 1080p
(When supported by hardware)
Video resolution 320 x 180 px 640 x 360 px 1280 x 720 px 1920 x 1080 px
Video frame rate 30 fps 30 fps 30 fps 30 fps
Video bitrate 800 Kbps 2 Mbps 4 Mbps 10 Mbps

5.3. Video Decoding

Android device implementations SHOULD support the following VP8, VP9 and H.264 video decoding profiles. Device implementations SHOULD also support dynamic video resolution switching within the same stream for VP8, VP9 and H.264 codecs.

SD (Low quality) SD (High quality) HD 720p
(When supported by hardware)
HD 1080p
(When supported by hardware)
Video resolution 320 x 180 px 640 x 360 px 1280 x 720 px 1920 x 1080 px
Video frame rate 30 fps 30 fps 30 fps 30 fps
Video bitrate 800 Kbps 2 Mbps 8 Mbps 20 Mbps

5.4. Ghi âm

When an application has used the android.media.AudioRecord API to start recording an audio stream, device implementations that include microphone hardware and declare android.hardware.microphone MUST sample and record audio with each of these behaviors:

 • The device SHOULD exhibit approximately flat amplitude versus frequency characteristics; specifically, ±3 dB, from 100 Hz to 4000 Hz
 • Audio input sensitivity SHOULD be set such that a 90 dB sound power level (SPL) source at 1000 Hz yields RMS of 2500 for 16-bit samples.
 • PCM amplitude levels SHOULD linearly track input SPL changes over at least a 30 dB range from -18 dB to +12 dB re 90 dB SPL at the microphone.
 • Total harmonic distortion SHOULD be less than 1% for 1Khz at 90 dB SPL input level.

In addition to the above recording specifications, when an application has started recording an audio stream using the android.media.MediaRecorder.AudioSource.VOICE_RECOGNITION audio source:

 • Noise reduction processing, if present, MUST be disabled.
 • Automatic gain control, if present, MUST be disabled.

From Android 4.4, android.media.MediaRecorder.AudioSource class has a new audio source: REMOTE_SUBMIX . Devices MUST properly implement the REMOTE_SUBMIX audio source so that when an application uses the android.media.AudioRecord API to record from this audio source, it can capture a mix of all audio streams except for the following:

 • STREAM_RING
 • STREAM_ALARM
 • STREAM_NOTIFICATION

Note: while some of the requirements outlined above are stated as "SHOULD" since Android 4.3, the Compatibility Definition for a future version is planned to change these to "MUST". That is, these requirements are optional in Android 4.4 but will be required by a future version. Existing and new devices that run Android are very strongly encouraged to meet these requirements , or they will not be able to attain Android compatibility when upgraded to the future version.

If the platform supports noise suppression technologies tuned for speech recognition, the effect MUST be controllable from the android.media.audiofx.NoiseSuppressor API. Moreover, the "uuid" field for the noise suppressor's effect descriptor MUST uniquely identify each implementation of the noise suppression technology.

5.5. Độ trễ âm thanh

Audio latency is the time delay as an audio signal passes through a system. Many classes of applications rely on short latencies, to achieve real-time sound effects.

For the purposes of this section:

 • "output latency" is defined as the interval between when an application writes a frame of PCM-coded data and when the corresponding sound can be heard by an external listener or observed by a transducer
 • "cold output latency" is defined as the output latency for the first frame, when the audio output system has been idle and powered down prior to the request
 • "continuous output latency" is defined as the output latency for subsequent frames, after the device is already playing audio
 • "input latency" is the interval between when an external sound is presented to the device and when an application reads the corresponding frame of PCM-coded data
 • "cold input latency" is defined as the sum of lost input time and the input latency for the first frame, when the audio input system has been idle and powered down prior to the request
 • "continuous input latency" is defined as the input latency for subsequent frames, while the device is already capturing audio
 • "OpenSL ES PCM buffer queue API" is the set of PCM-related OpenSL ES APIs within Android NDK; see NDK_root /docs/opensles/index.html

Per Section 5 , all compatible device implementations MUST include at least one form of audio output. Device implementations SHOULD meet or exceed these output latency requirements:

 • cold output latency of 100 milliseconds or less
 • continuous output latency of 45 milliseconds or less

If a device implementation meets the requirements of this section after any initial calibration when using the OpenSL ES PCM buffer queue API, for continuous output latency and cold output latency over at least one supported audio output device, it MAY report support for low-latency audio, by reporting the feature "android.hardware.audio.low-latency" via the android.content.pm.PackageManager class. [ Resources, 37 ] Conversely, if the device implementation does not meet these requirements it MUST NOT report support for low-latency audio.

Per Section 7.2.5 , microphone hardware may be omitted by device implementations.

Device implementations that include microphone hardware and declare android.hardware.microphone SHOULD meet these input audio latency requirements:

 • cold input latency of 100 milliseconds or less
 • continuous input latency of 50 milliseconds or less

5.6. Network Protocols

Devices MUST support the media network protocols for audio and video playback as specified in the Android SDK documentation [ Resources, 58 ]. Specifically, devices MUST support the following media network protocols:

 • RTSP (RTP, SDP)
 • HTTP(S) progressive streaming
 • HTTP(S) Live Streaming draft protocol, Version 3 [ Resources, 59 ]

6. Developer Tools and Options Compatibility

6.1. Developer Tools

Device implementations MUST support the Android Developer Tools provided in the Android SDK. Specifically, Android-compatible devices MUST be compatible with:

 • Android Debug Bridge (known as adb) [ Resources, 33 ]
  Device implementations MUST support all adb functions as documented in the Android SDK. The device-side adb daemon MUST be inactive by default, and there MUST be a user-accessible mechanism to turn on the Android Debug Bridge.
 • Android includes support for secure adb. Secure adb enables adb on known authenticated hosts. Device implementations MUST support secure adb.
 • Dalvik Debug Monitor Service (known as ddms) [ Resources, 33 ]
  Device implementations MUST support all ddms features as documented in the Android SDK. As ddms uses adb , support for ddms SHOULD be inactive by default, but MUST be supported whenever the user has activated the Android Debug Bridge, as above.
 • Monkey [ Resources, 36 ]
  Device implementations MUST include the Monkey framework, and make it available for applications to use.
 • SysTrace [ Resources, 33 ]
  Device implementations MUST support systrace tool as documented in the Android SDK. Systrace must be inactive by default, and there MUST be a user-accessible mechanism to turn on Systrace.

Most Linux-based systems and Apple Macintosh systems recognize Android devices using the standard Android SDK tools, without additional support; however Microsoft Windows systems typically require a driver for new Android devices. (For instance, new vendor IDs and sometimes new device IDs require custom USB drivers for Windows systems.) If a device implementation is unrecognized by the adb tool as provided in the standard Android SDK, device implementers MUST provide Windows drivers allowing developers to connect to the device using the adb protocol. These drivers MUST be provided for Windows XP, Windows Vista, Windows 7, and Windows 8, in both 32-bit and 64-bit versions.

6.2. Developer Options

Android includes support for developers to configure application development-related settings. Device implementations MUST honor the android.settings.APPLICATION_DEVELOPMENT_SETTINGS intent to show application development-related settings [ Resources, 77 ]. The upstream Android implementation hides the Developer Options menu by default, and enables users to launch Developer Options after pressing seven (7) times on the Settings > About Device > Build Number menu item. Device implementations MUST provide a consistent experience for Developer Options. Specifically, device implementations MUST hide Developer Options by default and MUST provide a mechanism to enable Developer Options that is consistent with the upstream Android implementation.

6.2.1. Experimental

Android 4.4 introduces ART, an experimental Android runtime, accessible within the Developer Options menu for preview. Device implementations SHOULD include ART (libart.so) and support dual boot from Developer Options, but MUST keep Dalvik (libdvm.so) as the default runtime.

7. Hardware Compatibility

If a device includes a particular hardware component that has a corresponding API for third-party developers, the device implementation MUST implement that API as described in the Android SDK documentation. If an API in the SDK interacts with a hardware component that is stated to be optional and the device implementation does not possess that component:

 • complete class definitions (as documented by the SDK) for the component's APIs MUST still be present
 • the API's behaviors MUST be implemented as no-ops in some reasonable fashion
 • API methods MUST return null values where permitted by the SDK documentation
 • API methods MUST return no-op implementations of classes where null values are not permitted by the SDK documentation
 • API methods MUST NOT throw exceptions not documented by the SDK documentation

A typical example of a scenario where these requirements apply is the telephony API: even on non-phone devices, these APIs must be implemented as reasonable no-ops.

Device implementations MUST accurately report accurate hardware configuration information via the getSystemAvailableFeatures() and hasSystemFeature(String) methods on the android.content.pm.PackageManager class. [ Resources, 37 ]

7.1. Display and Graphics

Android includes facilities that automatically adjust application assets and UI layouts appropriately for the device, to ensure that third-party applications run well on a variety of hardware configurations [ Resources, 38 ]. Devices MUST properly implement these APIs and behaviors, as detailed in this section.

The units referenced by the requirements in this section are defined as follows:

 • "Physical diagonal size" is the distance in inches between two opposing corners of the illuminated portion of the display.
 • "dpi" (meaning "dots per inch") is the number of pixels encompassed by a linear horizontal or vertical span of 1". Where dpi values are listed, both horizontal and vertical dpi must fall within the range.
 • "Aspect ratio" is the ratio of the longer dimension of the screen to the shorter dimension. For example, a display of 480x854 pixels would be 854 / 480 = 1.779, or roughly "16:9".
 • A "density-independent pixel" or ("dp") is the virtual pixel unit normalized to a 160 dpi screen, calculated as: pixels = dps * (density / 160) .

7.1.1. Screen Configuration

Screen Size

The Android UI framework supports a variety of different screen sizes, and allows applications to query the device screen size (aka "screen layout") via android.content.res.Configuration.screenLayout with the SCREENLAYOUT_SIZE_MASK . Device implementations MUST report the correct screen size as defined in the Android SDK documentation [ Resources, 38 ] and determined by the upstream Android platform. Specifically, device implementations must report the correct screen size according to the following logical density-independent pixel (dp) screen dimensions.

 • Devices MUST have screen sizes of at least 426 dp x 320 dp ('small')
 • Devices that report screen size 'normal' MUST have screen sizes of at least 480 dp x 320 dp
 • Devices that report screen size 'large' MUST have screen sizes of at least 640 dp x 480 dp
 • Devices that report screen size 'xlarge' MUST have screen sizes of at least 960 dp x 720 dp

In addition, devices MUST have screen sizes of at least 2.5 inches in physical diagonal size.

Devices MUST NOT change their reported screen size at any time.

Applications optionally indicate which screen sizes they support via the <supports-screens> attribute in the AndroidManifest.xml file. Device implementations MUST correctly honor applications' stated support for small, normal, large, and xlarge screens, as described in the Android SDK documentation.

Screen Aspect Ratio

The aspect ratio MUST be a value from 1.3333 (4:3) to 1.86 (roughly 16:9)

Screen Density

The Android UI framework defines a set of standard logical densities to help application developers target application resources. Device implementations MUST report one of the following logical Android framework densities through the android.util.DisplayMetrics APIs, and MUST execute applications at this standard density.

 • 120 dpi, known as 'ldpi'
 • 160 dpi, known as 'mdpi'
 • 213 dpi, known as 'tvdpi'
 • 240 dpi, known as 'hdpi'
 • 320 dpi, known as 'xhdpi'
 • 400 dpi, known as '400dpi'
 • 480 dpi, known as 'xxhdpi'
 • 640 dpi, known as 'xxxhdpi'
Device implementations SHOULD define the standard Android framework density that is numerically closest to the physical density of the screen, unless that logical density pushes the reported screen size below the minimum supported. If the standard Android framework density that is numerically closest to the physical density results in a screen size that is smaller than the smallest supported compatible screen size (320 dp width), device implementations SHOULD report the next lowest standard Android framework density.

7.1.2. Display Metrics

Device implementations MUST report correct values for all display metrics defined in android.util.DisplayMetrics [ Resources, 39 ].

7.1.3. Screen Orientation

Devices MUST support dynamic orientation by applications to either portrait or landscape screen orientation. That is, the device must respect the application's request for a specific screen orientation. Device implementations MAY select either portrait or landscape orientation as the default.

Devices MUST report the correct value for the device's current orientation, whenever queried via the android.content.res.Configuration.orientation, android.view.Display.getOrientation(), or other APIs.

Devices MUST NOT change the reported screen size or density when changing orientation.

Devices MUST report which screen orientations they support ( android.hardware.screen.portrait and/or android.hardware.screen.landscape ) and MUST report at least one supported orientation. For example, a device with a fixed-orientation landscape screen, such as a television or laptop, MUST only report android.hardware.screen.landscape .

7.1.4. 2D and 3D Graphics Acceleration

Device implementations MUST support both OpenGL ES 1.0 and 2.0, as embodied and detailed in the Android SDK documentations. Device implementations SHOULD support OpenGL ES 3.0 on devices capable of supporting OpenGL ES 3.0. Device implementations MUST also support Android Renderscript, as detailed in the Android SDK documentation [ Resources, 8 ].

Device implementations MUST also correctly identify themselves as supporting OpenGL ES 1.0, OpenGL ES 2.0, or OpenGL ES 3.0. That is:

 • The managed APIs (such as via the GLES10.getString() method) MUST report support for OpenGL ES 1.0 and OpenGL ES 2.0
 • The native C/C++ OpenGL APIs (that is, those available to apps via libGLES_v1CM.so, libGLES_v2.so, or libEGL.so) MUST report support for OpenGL ES 1.0 and OpenGL ES 2.0.
 • Device implementations that declare support for OpenGL ES 3.0 MUST support OpenGL ES 3.0 managed APIs and include support for native C/C++ APIs. On device implementations that declare support for OpenGL ES 3.0, libGLESv2.so MUST export the OpenGL ES 3.0 function symbols in addition to the OpenGL ES 2.0 function symbols.

Device implementations MAY implement any desired OpenGL ES extensions. However, device implementations MUST report via the OpenGL ES managed and native APIs all extension strings that they do support, and conversely MUST NOT report extension strings that they do not support.

Note that Android includes support for applications to optionally specify that they require specific OpenGL texture compression formats. These formats are typically vendor-specific. Device implementations are not required by Android to implement any specific texture compression format. However, they SHOULD accurately report any texture compression formats that they do support, via the getString() method in the OpenGL API.

Android includes a mechanism for applications to declare that they wanted to enable hardware acceleration for 2D graphics at the Application, Activity, Window or View level through the use of a manifest tag android:hardwareAccelerated or direct API calls [ Resources, 9 ].

In Android 4.4, device implementations MUST enable hardware acceleration by default, and MUST disable hardware acceleration if the developer so requests by setting android:hardwareAccelerated="false" or disabling hardware acceleration directly through the Android View APIs.

In addition, device implementations MUST exhibit behavior consistent with the Android SDK documentation on hardware acceleration [ Resources, 9 ].

Android includes a TextureView object that lets developers directly integrate hardware-accelerated OpenGL ES textures as rendering targets in a UI hierarchy. Device implementations MUST support the TextureView API, and MUST exhibit consistent behavior with the upstream Android implementation.

Android includes support for EGL_ANDROID_RECORDABLE , a EGLConfig attribute that indicates whether the EGLConfig supports rendering to an ANativeWindow that records images to a video. Device implementations MUST support EGL_ANDROID_RECORDABLE extension [ Resources, 79 ].

7.1.5. Legacy Application Compatibility Mode

Android specifies a "compatibility mode" in which the framework operates in an 'normal' screen size equivalent (320dp width) mode for the benefit of legacy applications not developed for old versions of Android that pre-date screen-size independence. Device implementations MUST include support for legacy application compatibility mode as implemented by the upstream Android open source code. That is, device implementations MUST NOT alter the triggers or thresholds at which compatibility mode is activated, and MUST NOT alter the behavior of the compatibility mode itself.

7.1.6. Screen Types

Device implementation screens are classified as one of two types:

 • Fixed-pixel display implementations: the screen is a single panel that supports only a single pixel width and height. Typically the screen is physically integrated with the device. Examples include mobile phones, tablets, and so on.
 • Variable-pixel display implementations: the device implementation either has no embedded screen and includes a video output port such as VGA, HDMI or a wireless port for display, or has an embedded screen that can change pixel dimensions. Examples include televisions, set-top boxes, and so on.

Fixed-Pixel Device Implementations

Fixed-pixel device implementations MAY use screens of any pixel dimensions, provided that they meet the requirements defined this Compatibility Definition.

Fixed-pixel implementations MAY include a video output port for use with an external display. However, if that display is ever used for running apps, the device MUST meet the following requirements:

 • The device MUST report the same screen configuration and display metrics, as detailed in Sections 7.1.1 and 7.1.2, as the fixed-pixel display.
 • The device MUST report the same logical density as the fixed-pixel display.
 • The device MUST report screen dimensions that are the same as, or very close to, the fixed-pixel display.

For example, a tablet that is 7" diagonal size with a 1024x600 pixel resolution is considered a fixed-pixel large mdpi display implementation. If it contains a video output port that displays at 720p or 1080p the device implementation MUST scale the output so that applications are only executed in a large mdpi window, regardless of whether the fixed-pixel display or video output port is in use.

Variable-Pixel Device Implementations

Variable-pixel device implementations MUST support at least one of 1280x720, 1920x1080, or 3840x2160 (that is, 720p, 1080p, or 4K). Device implementations with variable-pixel displays MUST NOT support any other screen configuration or mode. Device implementations with variable-pixel screens MAY change screen configuration or mode at runtime or boot-time. For example, a user of a set-top box may replace a 720p display with a 1080p display, and the device implementation may adjust accordingly.

Additionally, variable-pixel device implementations MUST report the following configuration buckets for these pixel dimensions:

 • 1280x720 (also known as 720p): 'large' screen size, 'tvdpi' (213 dpi) density
 • 1920x1080 (also known as 1080p): 'large' screen size, 'xhdpi' (320 dpi) density
 • 3840x2160 (also known as 4K): 'large' screen size, 'xxxhdpi' (640 dpi) density

For clarity, device implementations with variable pixel dimensions are restricted to 720p, 1080p, or 4K in Android 4.4, and MUST be configured to report screen size and density buckets as noted above.

7.1.7. Screen Technology

The Android platform includes APIs that allow applications to render rich graphics to the display. Devices MUST support all of these APIs as defined by the Android SDK unless specifically allowed in this document. Specifically:

 • Devices MUST support displays capable of rendering 16-bit color graphics and SHOULD support displays capable of 24-bit color graphics.
 • Devices MUST support displays capable of rendering animations.
 • The display technology used MUST have a pixel aspect ratio (PAR) between 0.9 and 1.1. That is, the pixel aspect ratio MUST be near square (1.0) with a 10% tolerance.

7.1.8. External Displays

Android includes support for secondary display to enable media sharing capabilities and developer APIs for accessing external displays. If a device supports an external display either via a wired, wireless or an embedded additional display connection then the device implementation MUST implement the display manager API as described in the Android SDK documentation [ Resources, 75 ]. Device implementations that support secure video output and are capable of supporting secure surfaces MUST declare support for Display.FLAG_SECURE . Specifically, device implementations that declare support for Display.FLAG_SECURE , MUST support HDCP 2.x or higher for Miracast wireless displays or HDCP 1.2 or higher for wired displays. The upstream Android open source implementation includes support for wireless (Miracast) and wired (HDMI) displays that satisfies this requirement.

7.2. Input Devices

7.2.1. Keyboard

Device implementations:

 • MUST include support for the Input Management Framework (which allows third party developers to create Input Management Engines - ie soft keyboard) as detailed at http://developer.android.com
 • MUST provide at least one soft keyboard implementation (regardless of whether a hard keyboard is present)
 • MAY include additional soft keyboard implementations
 • MAY include a hardware keyboard
 • MUST NOT include a hardware keyboard that does not match one of the formats specified in android.content.res.Configuration.keyboard [ Resources, 40 ] (that is, QWERTY, or 12-key)

7.2.2. Non-touch Navigation

Device implementations:

 • MAY omit a non-touch navigation option (that is, may omit a trackball, d-pad, or wheel)
 • MUST report the correct value for android.content.res.Configuration.navigation [ Resources, 40 ]
 • MUST provide a reasonable alternative user interface mechanism for the selection and editing of text, compatible with Input Management Engines. The upstream Android open source implementation includes a selection mechanism suitable for use with devices that lack non-touch navigation inputs.

7.2.3. Phím điều hướng

The Home, Recents and Back functions are essential to the Android navigation paradigm. Device implementations MUST make these functions available to the user at all times when running applications. These functions MAY be implemented via dedicated physical buttons (such as mechanical or capacitive touch buttons), or MAY be implemented using dedicated software keys on a distinct portion of the screen, gestures, touch panel, etc. Android supports both implementations. All of these functions MUST be accessible with a single action (eg tap, double-click or gesture) when visible.

The Back and Recents functions SHOULD have a visible button or icon unless hidden together with other navigation functions in full-screen mode. The Home function MUST have a visible button or icon unless hidden together with other navigation functions in full-screen mode.

The Menu function is deprecated in favor of action bar since Android 4.0. Device implementations SHOULD NOT implement a dedicated physical button for the Menu function. If the physical Menu button is implemented and the device is running applications with targetSdkVersion > 10, the device implementation:

 • for a device launching with Android 4.4, MUST display the action overflow button on the action bar when the action bar is visible and the resulting action overflow menu popu is not empty.
 • for an existing device launched with an earlier version but upgrading to Android 4.4, SHOULD display the action overflow button on the action bar when the action bar is visible and the resulting action overflow menu popup is not empty.
 • MUST NOT modify the position of the action overflow popup displayed by selecting the overflow button in the action bar.
 • MAY render the action overflow popup at a modified position on the screen when it is displayed by selecting the physical menu button.

For backwards compatibility, device implementations MUST make available the Menu function to applications when targetSdkVersion <= 10, either by a physical button, a software key or gestures. This Menu function should be presented unless hidden together with other navigation functions.

Android supports Assist action [ Resources, 63 ]. Device implementations MUST make the Assist action available to the user at all times when running applications. The Assist action SHOULD be implemented as a long-press on the Home button or a swipe-up gesture on the software Home key. This function MAY be implemented via another physical button, software key or gestures, but MUST be accessible with a single action (eg tap, double-click or gesture) when other navigation keys are visible.

Device implementations MAY use a distinct portion of the screen to display the navigation keys, but if so, MUST meet these requirements:

 • Device implementation navigation keys MUST use a distinct portion of the screen, not available to applications, and MUST NOT obscure or otherwise interfere with the portion of the screen available to applications.
 • Device implementations MUST make available a portion of the display to applications that meets the requirements defined in Section 7.1.1 .
 • Device implementations MUST display the navigation keys when applications do not specify a system UI mode, or specify SYSTEM_UI_FLAG_VISIBLE .
 • Device implementations MUST present the navigation keys in an unobtrusive "low profile" (eg. dimmed) mode when applications specify SYSTEM_UI_FLAG_LOW_PROFILE .
 • Device implementations MUST hide the navigation keys when applications specify SYSTEM_UI_FLAG_HIDE_NAVIGATION .

7.2.4. đầu vào màn hình cảm ứng

Device implementations SHOULD have a pointer input system of some kind (either mouse-like, or touch). However, if a device implementation does not support a pointer input system, it MUST NOT report the android.hardware.touchscreen or android.hardware.faketouch feature constant. Device implementations that do include a pointer input system:

 • SHOULD support fully independently tracked pointers, if the device input system supports multiple pointers
 • MUST report the value of android.content.res.Configuration.touchscreen [ Resources, 40 ] corresponding to the type of the specific touchscreen on the device

Android includes support for a variety of touch screens, touch pads, and fake touch input devices. Touch screen based device implementations are associated with a display [ Resources, 81 ] such that the user has the impression of directly manipulating items on screen. Since the user is directly touching the screen, the system does not require any additional affordances to indicate the objects being manipulated. In contrast, a fake touch interface provides a user input system that approximates a subset of touchscreen capabilities. For example, a mouse or remote control that drives an on-screen cursor approximates touch, but requires the user to first point or focus then click. Numerous input devices like the mouse, trackpad, gyro-based air mouse, gyro-pointer, joystick, and multi-touch trackpad can support fake touch interactions. Android 4.0 includes the feature constant android.hardware.faketouch , which corresponds to a high-fidelity non-touch (that is, pointer-based) input device such as a mouse or trackpad that can adequately emulate touch-based input (including basic gesture support), and indicates that the device supports an emulated subset of touchscreen functionality. Device implementations that declare the fake touch feature MUST meet the fake touch requirements in Section 7.2.5 .

Device implementations MUST report the correct feature corresponding to the type of input used. Device implementations that include a touchscreen (single-touch or better) MUST report the platform feature constant android.hardware.touchscreen . Device implementations that report the platform feature constant android.hardware.touchscreen MUST also report the platform feature constant android.hardware.faketouch . Device implementations that do not include a touchscreen (and rely on a pointer device only) MUST NOT report any touchscreen feature, and MUST report only android.hardware.faketouch if they meet the fake touch requirements in Section 7.2.5 .

7.2.5. Đầu vào cảm ứng giả

Device implementations that declare support for android.hardware.faketouch

 • MUST report the absolute X and Y screen positions of the pointer location and display a visual pointer on the screen [ Resources, 80 ]
 • MUST report touch event with the action code [ Resources, 80 ] that specifies the state change that occurs on the pointer going down or up on the screen [ Resources, 80 ]
 • MUST support pointer down and up on an object on the screen, which allows users to emulate tap on an object on the screen
 • MUST support pointer down , pointer up , pointer down then pointer up in the same place on an object on the screen within a time threshold, which allows users to emulate double tap on an object on the screen [ Resources, 80 ]
 • MUST support pointer down on an arbitrary point on the screen, pointer move to any other arbitrary point on the screen, followed by a pointer up , which allows users to emulate a touch drag
 • MUST support pointer down then allow users to quickly move the object to a different position on the screen and then pointer up on the screen, which allows users to fling an object on the screen

Devices that declare support for android.hardware.faketouch.multitouch.distinct MUST meet the requirements for faketouch above, and MUST also support distinct tracking of two or more independent pointer inputs.

7.2.6. Cái mic cờ rô

Device implementations MAY omit a microphone. However, if a device implementation omits a microphone, it MUST NOT report the android.hardware.microphone feature constant, and must implement the audio recording API as no-ops, per Section 7 . Conversely, device implementations that do possess a microphone:

 • MUST report the android.hardware.microphone feature constant
 • SHOULD meet the audio quality requirements in Section 5.4
 • SHOULD meet the audio latency requirements in Section 5.5

7.3. cảm biến

Android includes APIs for accessing a variety of sensor types. Devices implementations generally MAY omit these sensors, as provided for in the following subsections. If a device includes a particular sensor type that has a corresponding API for third-party developers, the device implementation MUST implement that API as described in the Android SDK documentation. For example, device implementations:

 • MUST accurately report the presence or absence of sensors per the android.content.pm.PackageManager class. [ Resources, 37 ]
 • MUST return an accurate list of supported sensors via the SensorManager.getSensorList() and similar methods
 • MUST behave reasonably for all other sensor APIs (for example, by returning true or false as appropriate when applications attempt to register listeners, not calling sensor listeners when the corresponding sensors are not present; etc.)
 • MUST report all sensor measurements using the relevant International System of Units (ie metric) values for each sensor type as defined in the Android SDK documentation [ Resources, 41 ]

The list above is not comprehensive; the documented behavior of the Android SDK is to be considered authoritative.

Some sensor types are synthetic, meaning they can be derived from data provided by one or more other sensors. (Examples include the orientation sensor, and the linear acceleration sensor.) Device implementations SHOULD implement these sensor types, when they include the prerequisite physical sensors.

Android includes a notion of a "streaming" sensor, which is one that returns data continuously, rather than only when the data changes. Device implementations MUST continuously provide periodic data samples for any API indicated by the Android SDK documentation to be a streaming sensor. Note that the device implementations MUST ensure that the sensor stream must not prevent the device CPU from entering a suspend state or waking up from a suspend state.

7.3.1. gia tốc kế

Device implementations SHOULD include a 3-axis accelerometer. If a device implementation does include a 3-axis accelerometer, it:

 • SHOULD be able to deliver events at 120 Hz or greater. Note that while the accelerometer frequency above is stated as "SHOULD" for Android 4.4, the Compatibility Definition for a future version is planned to change these to "MUST". That is, these standards are optional in Android but will be required in future versions. Existing and new devices that run Android are very strongly encouraged to meet these requirements in Android so they will be able to upgrade to the future platform releases
 • MUST comply with the Android sensor coordinate system as detailed in the Android APIs (see [ Resources, 41 ])
 • MUST be capable of measuring from freefall up to twice gravity (2g) or more on any three-dimensional vector
 • MUST have 8-bits of accuracy or more
 • MUST have a standard deviation no greater than 0.05 m/s^2

7.3.2. Magnetometer

Device implementations SHOULD include a 3-axis magnetometer (ie compass.) If a device does include a 3-axis magnetometer, it:

 • MUST be able to deliver events at 10 Hz or greater
 • MUST comply with the Android sensor coordinate system as detailed in the Android APIs (see [ Resources, 41 ]).
 • MUST be capable of sampling a range of field strengths adequate to cover the geomagnetic field
 • MUST have 8-bits of accuracy or more
 • MUST have a standard deviation no greater than 0.5 µT

7.3.3. GPS

Device implementations SHOULD include a GPS receiver. If a device implementation does include a GPS receiver, it SHOULD include some form of "assisted GPS" technique to minimize GPS lock-on time.

7.3.4. Gyroscope

Device implementations SHOULD include a gyroscope (ie angular change sensor.) Devices SHOULD NOT include a gyroscope sensor unless a 3-axis accelerometer is also included. If a device implementation includes a gyroscope, it:

 • MUST be temperature compensated.
 • MUST be capable of measuring orientation changes up to 5.5*Pi radians/second (that is, approximately 1,000 degrees per second).
 • SHOULD be able to deliver events at 200 Hz or greater. Note that while the gyroscope frequency above is stated as "SHOULD" for Android 4.4, the Compatibility Definition for a future version is planned to change these to "MUST". That is, these standards are optional in Android but will be required in future versions. Existing and new devices that run Android are very strongly encouraged to meet these requirements so they will be able to upgrade to the future platform releases.
 • MUST have 12-bits of accuracy or more
 • MUST have a variance no greater than 1e-7 rad^2 / s^2 per Hz (variance per Hz, or rad^2 / s). The variance is allowed to vary with the sampling rate, but must be constrained by this value. In other words, if you measure the variance of the gyro at 1 Hz sampling rate it should be no greater than 1e-7 rad^2/s^2.
 • MUST have timestamps as close to when the hardware event happened as possible. The constant latency must be removed.

7.3.5. Barometer

Device implementations MAY include a barometer (ie ambient air pressure sensor.) If a device implementation includes a barometer, it:

 • MUST be able to deliver events at 5 Hz or greater
 • MUST have adequate precision to enable estimating altitude
 • MUST be temperature compensated

7.3.6. Thermometer

Device implementations MAY include an ambient thermometer (ie temperature sensor). If present, it MUST be defined as SENSOR_TYPE_AMBIENT_TEMPERATURE and it MUST measure the ambient (room) temperature in degrees Celsius.

Device implementations MAY but SHOULD NOT include a CPU temperature sensor. If present, it MUST be defined as SENSOR_TYPE_TEMPERATURE , it MUST measure the temperature of the device CPU, and it MUST NOT measure any other temperature. Note the SENSOR_TYPE_TEMPERATURE sensor type was deprecated in Android 4.0.

7.3.7. Photometer

Device implementations MAY include a photometer (ie ambient light sensor.)

7.3.8. Proximity Sensor

Device implementations MAY include a proximity sensor. If a device implementation does include a proximity sensor, it MUST measure the proximity of an object in the same direction as the screen. That is, the proximity sensor MUST be oriented to detect objects close to the screen, as the primary intent of this sensor type is to detect a phone in use by the user. If a device implementation includes a proximity sensor with any other orientation, it MUST NOT be accessible through this API. If a device implementation has a proximity sensor, it MUST be have 1-bit of accuracy or more.

7.4. Data Connectivity

7.4.1. điện thoại

"Telephony" as used by the Android APIs and this document refers specifically to hardware related to placing voice calls and sending SMS messages via a GSM or CDMA network. While these voice calls may or may not be packet-switched, they are for the purposes of Android considered independent of any data connectivity that may be implemented using the same network. In other words, the Android "telephony" functionality and APIs refer specifically to voice calls and SMS; for instance, device implementations that cannot place calls or send/receive SMS messages MUST NOT report the "android.hardware.telephony" feature or any sub-features, regardless of whether they use a cellular network for data connectivity.

Android MAY be used on devices that do not include telephony hardware. That is, Android is compatible with devices that are not phones. However, if a device implementation does include GSM or CDMA telephony, it MUST implement full support for the API for that technology. Device implementations that do not include telephony hardware MUST implement the full APIs as no-ops.

7.4.2. IEEE 802.11 (Wi-Fi)

Android device implementations SHOULD include support for one or more forms of 802.11 (b/g/a/n, etc.) If a device implementation does include support for 802.11, it MUST implement the corresponding Android API.

Device implementations MUST implement the multicast API as described in the SDK documentation [ Resources, 62 ]. Device implementations that do include Wi-Fi support MUST support multicast DNS (mDNS). Device implementations MUST NOT filter mDNS packets (224.0.0.251) at any time of operation including when the screen is not in an active state.

7.4.2.1. Wi-Fi Direct

Device implementations SHOULD include support for Wi-Fi direct (Wi-Fi peer-to-peer). If a device implementation does include support for Wi-Fi direct, it MUST implement the corresponding Android API as described in the SDK documentation [ Resources, 68 ]. If a device implementation includes support for Wi-Fi direct, then it:

 • MUST support regular Wi-Fi operation
 • SHOULD support concurrent Wi-Fi and Wi-Fi Direct operation

7.4.2.2. Wi-Fi Tunneled Direct Link Setup

Device implementations SHOULD include support for Wi-Fi Tunneled Direct Link Setup (TDLS) as described in the Android SDK Documentation [ Resources, 85 ]. If a device implementation does include support for TDLS and TDLS is enabled by the WiFiManager API, the device:

 • SHOULD use TDLS only when it is possible AND beneficial.
 • SHOULD have some heuristic and NOT use TDLS when its performance might be worse than going through the Wi-Fi access point.

7.4.3. Bluetooth

Device implementations SHOULD include a Bluetooth transceiver. Device implementations that do include a Bluetooth transceiver MUST enable the RFCOMM-based Bluetooth API as described in the SDK documentation and declare hardware feature android.hardware.bluetooth [ Resources, 42 ]. Device implementations SHOULD implement relevant Bluetooth profiles, such as A2DP, AVRCP, OBEX, etc. as appropriate for the device.

Device implementations that do include support for Bluetooth GATT (generic attribute profile) to enable communication with Bluetooth Smart or Smart Ready devices MUST enable the GATT-based Bluetooth API as described in the SDK documentation and declare hardware feature android.hardware.bluetooth_le [ Resources, 42 ].

7.4.4. Giao tiếp trường gần

Device implementations SHOULD include a transceiver and related hardware for Near-Field Communications (NFC). If a device implementation does include NFC hardware, then it:

 • MUST report the android.hardware.nfc feature from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() method. [ Resources, 37 ]
 • MUST be capable of reading and writing NDEF messages via the following NFC standards:
  • MUST be capable of acting as an NFC Forum reader/writer (as defined by the NFC Forum technical specification NFCForum-TS-DigitalProtocol-1.0) via the following NFC standards:
   • NfcA (ISO14443-3A)
   • NfcB (ISO14443-3B)
   • NfcF (JIS 6319-4)
   • IsoDep (ISO 14443-4)
   • NFC Forum Tag Types 1, 2, 3, 4 (defined by the NFC Forum)
 • SHOULD be capable of reading and writing NDEF messages via the following NFC standards. Note that while the NFC standards below are stated as "SHOULD", the Compatibility Definition for a future version is planned to change these to "MUST". That is, these standards are optional in this version but will be required in future versions. Existing and new devices that run this version of Android are very strongly encouraged to meet these requirements now so they will be able to upgrade to the future platform releases.
  • NfcV (ISO 15693)
 • MUST be capable of transmitting and receiving data via the following peer-to-peer standards and protocols:
  • ISO 18092
  • LLCP 1.0 (defined by the NFC Forum)
  • SDP 1.0 (defined by the NFC Forum)
  • NDEF Push Protocol [ Resources, 43 ]
  • SNEP 1.0 (defined by the NFC Forum)
 • MUST include support for Android Beam [ Resources, 65 ]:
  • MUST implement the SNEP default server. Valid NDEF messages received by the default SNEP server MUST be dispatched to applications using the android.nfc.ACTION_NDEF_DISCOVERED intent. Disabling Android Beam in settings MUST NOT disable dispatch of incoming NDEF message.
  • Device implementations MUST honor the android.settings.NFCSHARING_SETTINGS intent to show NFC sharing settings [ Resources, 67 ].
  • MUST implement the NPP server. Messages received by the NPP server MUST be processed the same way as the SNEP default server.
  • MUST implement a SNEP client and attempt to send outbound P2P NDEF to the default SNEP server when Android Beam is enabled. If no default SNEP server is found then the client MUST attempt to send to an NPP server.
  • MUST allow foreground activities to set the outbound P2P NDEF message using android.nfc.NfcAdapter.setNdefPushMessage, and android.nfc.NfcAdapter.setNdefPushMessageCallback, and android.nfc.NfcAdapter.enableForegroundNdefPush.
  • SHOULD use a gesture or on-screen confirmation, such as 'Touch to Beam', before sending outbound P2P NDEF messages.
  • SHOULD enable Android Beam by default
  • MUST support NFC Connection handover to Bluetooth when the device supports Bluetooth Object Push Profile. Device implementations must support connection handover to Bluetooth when using android.nfc.NfcAdapter.setBeamPushUris, by implementing the "Connection Handover version 1.2" [ Resources, 60 ] and "Bluetooth Secure Simple Pairing Using NFC version 1.0" [ Resources, 61 ] specs from the NFC Forum. Such an implementation MUST implement the handover LLCP service with service name "urn:nfc:sn:handover" for exchanging the handover request/select records over NFC, and it MUST use the Bluetooth Object Push Profile for the actual Bluetooth data transfer. For legacy reasons (to remain compatible with Android 4.1 devices), the implementation SHOULD still accept SNEP GET requests for exchanging the handover request/select records over NFC. However an implementation itself SHOULD NOT send SNEP GET requests for performing connection handover.
 • MUST poll for all supported technologies while in NFC discovery mode.
 • SHOULD be in NFC discovery mode while the device is awake with the screen active and the lock-screen unlocked.

(Note that publicly available links are not available for the JIS, ISO, and NFC Forum specifications cited above.)

Android 4.4 introduces support for NFC Host Card Emulation (HCE) mode. If a device implementation does include an NFC controller capable of HCE and Application ID (AID) routing, then it:

 • MUST report the android.hardware.nfc.hce feature constant
 • MUST support NFC HCE APIs as defined in the Android SDK [ Resources, 90 ]

Additionally, device implementations MAY include reader/writer support for the following MIFARE technologies.

Note that Android includes APIs for these MIFARE types. If a device implementation supports MIFARE in the reader/writer role, it:

 • MUST implement the corresponding Android APIs as documented by the Android SDK
 • MUST report the feature com.nxp.mifare from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() method. [ Resources, 37 ] Note that this is not a standard Android feature, and as such does not appear as a constant on the PackageManager class.
 • MUST NOT implement the corresponding Android APIs nor report the com.nxp.mifare feature unless it also implements general NFC support as described in this section

If a device implementation does not include NFC hardware, it MUST NOT declare the android.hardware.nfc feature from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() method [ Resources, 37 ], and MUST implement the Android NFC API as a no-op.

As the classes android.nfc.NdefMessage and android.nfc.NdefRecord represent a protocol-independent data representation format, device implementations MUST implement these APIs even if they do not include support for NFC or declare the android.hardware.nfc feature.

7.4.5. Minimum Network Capability

Device implementations MUST include support for one or more forms of data networking. Specifically, device implementations MUST include support for at least one data standard capable of 200Kbit/sec or greater. Examples of technologies that satisfy this requirement include EDGE, HSPA, EV-DO, 802.11g, Ethernet, etc.

Device implementations where a physical networking standard (such as Ethernet) is the primary data connection SHOULD also include support for at least one common wireless data standard, such as 802.11 (Wi-Fi).

Devices MAY implement more than one form of data connectivity.

7.4.6. Sync Settings

Device implementations MUST have the master auto-sync setting on by default so that the method getMasterSyncAutomatically() returns "true" [ Resources, 88 ].

7.5. Cameras

Device implementations SHOULD include a rear-facing camera, and MAY include a front-facing camera. A rear-facing camera is a camera located on the side of the device opposite the display; that is, it images scenes on the far side of the device, like a traditional camera. A front-facing camera is a camera located on the same side of the device as the display; that is, a camera typically used to image the user, such as for video conferencing and similar applications.

7.5.1. Rear-Facing Camera

Device implementations SHOULD include a rear-facing camera. If a device implementation includes a rear-facing camera, it:

 • MUST have a resolution of at least 2 megapixels
 • SHOULD have either hardware auto-focus, or software auto-focus implemented in the camera driver (transparent to application software)
 • MAY have fixed-focus or EDOF (extended depth of field) hardware
 • MAY include a flash. If the Camera includes a flash, the flash lamp MUST NOT be lit while an android.hardware.Camera.PreviewCallback instance has been registered on a Camera preview surface, unless the application has explicitly enabled the flash by enabling the FLASH_MODE_AUTO or FLASH_MODE_ON attributes of a Camera.Parameters object. Note that this constraint does not apply to the device's built-in system camera application, but only to third-party applications using Camera.PreviewCallback .

7.5.2. Front-Facing Camera

Device implementations MAY include a front-facing camera. If a device implementation includes a front-facing camera, it:

 • MUST have a resolution of at least VGA (that is, 640x480 pixels)
 • MUST NOT use a front-facing camera as the default for the Camera API. That is, the camera API in Android has specific support for front-facing cameras, and device implementations MUST NOT configure the API to to treat a front-facing camera as the default rear-facing camera, even if it is the only camera on the device.
 • MAY include features (such as auto-focus, flash, etc.) available to rear-facing cameras as described in Section 7.5.1.
 • MUST horizontally reflect (ie mirror) the stream displayed by an app in a CameraPreview, as follows:
  • If the device implementation is capable of being rotated by user (such as automatically via an accelerometer or manually via user input), the camera preview MUST be mirrored horizontally relative to the device's current orientation.
  • If the current application has explicitly requested that the Camera display be rotated via a call to the android.hardware.Camera.setDisplayOrientation() [ Resources, 50 ] method, the camera preview MUST be mirrored horizontally relative to the orientation specified by the application.
  • Otherwise, the preview MUST be mirrored along the device's default horizontal axis.
 • MUST mirror the image displayed by the postview in the same manner as the camera preview image stream. (If the device implementation does not support postview, this requirement obviously does not apply.)
 • MUST NOT mirror the final captured still image or video streams returned to application callbacks or committed to media storage

7.5.3. Camera API Behavior

Device implementations MUST implement the following behaviors for the camera-related APIs, for both front- and rear-facing cameras:

 1. If an application has never called android.hardware.Camera.Parameters.setPreviewFormat(int) , then the device MUST use android.hardware.PixelFormat.YCbCr_420_SP for preview data provided to application callbacks.
 2. If an application registers an android.hardware.Camera.PreviewCallback instance and the system calls the onPreviewFrame() method when the preview format is YCbCr_420_SP, the data in the byte[] passed into onPreviewFrame() must further be in the NV21 encoding format. That is, NV21 MUST be the default.
 3. Device implementations MUST support the YV12 format (as denoted by the android.graphics.ImageFormat.YV12 constant) for camera previews for both front- and rear-facing cameras. (The hardware video encoder and camera may use any native pixel format, but the device implementation MUST support conversion to YV12.)

Device implementations MUST implement the full Camera API included in the Android SDK documentation [ Resources, 51 ]), regardless of whether the device includes hardware autofocus or other capabilities. For instance, cameras that lack autofocus MUST still call any registered android.hardware.Camera.AutoFocusCallback instances (even though this has no relevance to a non-autofocus camera.) Note that this does apply to front-facing cameras; for instance, even though most front-facing cameras do not support autofocus, the API callbacks must still be "faked" as described.

Device implementations MUST recognize and honor each parameter name defined as a constant on the android.hardware.Camera.Parameters class, if the underlying hardware supports the feature. If the device hardware does not support a feature, the API must behave as documented. Conversely, Device implementations MUST NOT honor or recognize string constants passed to the android.hardware.Camera.setParameters() method other than those documented as constants on the android.hardware.Camera.Parameters . That is, device implementations MUST support all standard Camera parameters if the hardware allows, and MUST NOT support custom Camera parameter types. For instance, device implementations that support image capture using high dynamic range (HDR) imaging techniques MUST support camera parameter Camera.SCENE_MODE_HDR [ Resources, 78 ]).

Device implementations MUST broadcast the Camera.ACTION_NEW_PICTURE intent whenever a new picture is taken by the camera and the entry of the picture has been added to the media store.

Device implementations MUST broadcast the Camera.ACTION_NEW_VIDEO intent whenever a new video is recorded by the camera and the entry of the picture has been added to the media store.

7.5.4. Camera Orientation

Both front- and rear-facing cameras, if present, MUST be oriented so that the long dimension of the camera aligns with the screen's long dimension. That is, when the device is held in the landscape orientation, cameras MUST capture images in the landscape orientation. This applies regardless of the device's natural orientation; that is, it applies to landscape-primary devices as well as portrait-primary devices.

7.6. Memory and Storage

7.6.1. Minimum Memory and Storage

Device implementations MUST have at least 340MB of memory available to the kernel and userspace. The 340MB MUST be in addition to any memory dedicated to hardware components such as radio, video, and so on that is not under the kernel's control.

Device implementations with less than 512MB of memory available to the kernel and userspace MUST return the value "true" for ActivityManager.isLowRamDevice() .

Device implementations MUST have at least 1GB of non-volatile storage available for application private data. That is, the /data partition MUST be at least 1GB. Device implementations that run Android are very strongly encouraged to have at least 2GB of non-volatile storage for application private data so they will be able to upgrade to the future platform releases.

The Android APIs include a Download Manager that applications may use to download data files [ Resources, 56 ]. The device implementation of the Download Manager MUST be capable of downloading individual files of at least 100MB in size to the default "cache" location.

7.6.2. Shared External Storage

Device implementations MUST offer shared storage for applications. The shared storage provided MUST be at least 1GB in size.

Device implementations MUST be configured with shared storage mounted by default, "out of the box". If the shared storage is not mounted on the Linux path /sdcard , then the device MUST include a Linux symbolic link from /sdcard to the actual mount point.

Device implementations MUST enforce as documented the android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE permission on this shared storage. Shared storage MUST otherwise be writable by any application that obtains that permission.

Device implementations MAY have hardware for user-accessible removable storage, such as a Secure Digital card. Alternatively, device implementations MAY allocate internal (non-removable) storage as shared storage for apps. The upstream Android Open Source Project includes an implementation that uses internal device storage for shared external storage APIs; device implementations SHOULD use this configuration and software implementation.

Regardless of the form of shared storage used, device implementations MUST provide some mechanism to access the contents of shared storage from a host computer, such as USB mass storage (UMS) or Media Transfer Protocol (MTP). Device implementations MAY use USB mass storage, but SHOULD use Media Transfer Protocol. If the device implementation supports Media Transfer Protocol:

 • The device implementation SHOULD be compatible with the reference Android MTP host, Android File Transfer [ Resources, 57 ].
 • The device implementation SHOULD report a USB device class of 0x00 .
 • The device implementation SHOULD report a USB interface name of 'MTP'.

If the device implementation lacks USB ports, it MUST provide a host computer with access to the contents of shared storage by some other means, such as a network file system.

It is illustrative to consider two common examples. If a device implementation includes an SD card slot to satisfy the shared storage requirement, a FAT-formatted SD card 1GB in size or larger MUST be included with the device as sold to users, and MUST be mounted by default. Alternatively, if a device implementation uses internal fixed storage to satisfy this requirement, that storage MUST be 1GB in size or larger and mounted on /sdcard (or /sdcard MUST be a symbolic link to the physical location if it is mounted elsewhere.)

Device implementations that include multiple shared storage paths (such as both an SD card slot and shared internal storage) MUST NOT allow Android applications to write to the secondary external storage, except for their package-specific directories on the secondary external storage, but SHOULD expose content from both storage paths transparently through Android's media scanner service and android.provider.MediaStore.

7.7. USB

Device implementations SHOULD include a USB client port, and SHOULD include a USB host port.

If a device implementation includes a USB client port:

 • the port MUST be connectable to a USB host with a standard USB-A port
 • the port SHOULD use the micro USB form factor on the device side. Existing and new devices that run Android are very strongly encouraged to meet these requirements in Android so they will be able to upgrade to the future platform releases
 • the port SHOULD be centered in the middle of an edge. Device implementations SHOULD either locate the port on the bottom of the device (according to natural orientation) or enable software screen rotation for all apps (including home screen), so that the display draws correctly when the device is oriented with the port at bottom. Existing and new devices that run Androidare very strongly encouraged to meet these requirements in Android so they will be able to upgrade to future platform releases.
 • if the device has other ports (such as a non-USB charging port) it SHOULD be on the same edge as the micro-USB port
 • it MUST allow a host connected to the device to access the contents of the shared storage volume using either USB mass storage or Media Transfer Protocol
 • it MUST implement the Android Open Accessory API and specification as documented in the Android SDK documentation, and MUST declare support for the hardware feature android.hardware.usb.accessory [ Resources, 52 ]
 • it MUST implement the USB audio class as documented in the Android SDK documentation [ Resources, 66 ]
 • it SHOULD implement support for USB battery charging specification [ Resources, 64 ] Existing and new devices that run Android are very strongly encouraged to meet these requirements so they will be able to upgrade to the future platform releases
 • The value of iSerialNumber in USB standard device descriptor MUST be equal to the value of android.os.Build.SERIAL.

If a device implementation includes a USB host port:

 • it MAY use a non-standard port form factor, but if so MUST ship with a cable or cables adapting the port to standard USB-A
 • it MUST implement the Android USB host API as documented in the Android SDK, and MUST declare support for the hardware feature android.hardware.usb.host [ Resources, 53 ]

Device implementations MUST implement the Android Debug Bridge. If a device implementation omits a USB client port, it MUST implement the Android Debug Bridge via local-area network (such as Ethernet or 802.11)

8. Performance Compatibility

Device implementations MUST meet the key performance metrics of an Android- compatible device defined in the table below:

Metric Performance Threshold Bình luận
Application Launch Time The following applications should launch within the specified time.
 • Browser: less than 1300ms
 • Contacts: less than 700ms
 • Settings: less than 700ms
The launch time is measured as the total time to complete loading the default activity for the application, including the time it takes to start the Linux process, load the Android package into the Dalvik VM, and call onCreate.
Simultaneous Applications When multiple applications have been launched, re-launching an already-running application after it has been launched must take less than the original launch time.

9. Security Model Compatibility

Device implementations MUST implement a security model consistent with the Android platform security model as defined in Security and Permissions reference document in the APIs [ Resources, 54 ] in the Android developer documentation. Device implementations MUST support installation of self-signed applications without requiring any additional permissions/certificates from any third parties/authorities. Specifically, compatible devices MUST support the security mechanisms described in the follow sub-sections.

9.1. Permissions

Device implementations MUST support the Android permissions model as defined in the Android developer documentation [ Resources, 54 ]. Specifically, implementations MUST enforce each permission defined as described in the SDK documentation; no permissions may be omitted, altered, or ignored. Implementations MAY add additional permissions, provided the new permission ID strings are not in the android.* namespace.

9.2. UID and Process Isolation

Device implementations MUST support the Android application sandbox model, in which each application runs as a unique Unix-style UID and in a separate process. Device implementations MUST support running multiple applications as the same Linux user ID, provided that the applications are properly signed and constructed, as defined in the Security and Permissions reference [ Resources, 54 ].

9.3. Filesystem Permissions

Device implementations MUST support the Android file access permissions model as defined in the Security and Permissions reference [ Resources, 54 ].

9.4. Môi trường thực thi thay thế

Device implementations MAY include runtime environments that execute applications using some other software or technology than the Dalvik virtual machine or native code. However, such alternate execution environments MUST NOT compromise the Android security model or the security of installed Android applications, as described in this section.

Alternate runtimes MUST themselves be Android applications, and abide by the standard Android security model, as described elsewhere in Section 9.

Alternate runtimes MUST NOT be granted access to resources protected by permissions not requested in the runtime's AndroidManifest.xml file via the <uses-permission> mechanism.

Alternate runtimes MUST NOT permit applications to make use of features protected by Android permissions restricted to system applications.

Alternate runtimes MUST abide by the Android sandbox model. Specifically:

 • Alternate runtimes SHOULD install apps via the PackageManager into separate Android sandboxes (that is, Linux user IDs, etc.)
 • Alternate runtimes MAY provide a single Android sandbox shared by all applications using the alternate runtime
 • Alternate runtimes and installed applications using an alternate runtime MUST NOT reuse the sandbox of any other app installed on the device, except through the standard Android mechanisms of shared user ID and signing certificate
 • Alternate runtimes MUST NOT launch with, grant, or be granted access to the sandboxes corresponding to other Android applications

Alternate runtimes MUST NOT be launched with, be granted, or grant to other applications any privileges of the superuser (root), or of any other user ID.

The .apk files of alternate runtimes MAY be included in the system image of a device implementation, but MUST be signed with a key distinct from the key used to sign other applications included with the device implementation.

When installing applications, alternate runtimes MUST obtain user consent for the Android permissions used by the application. That is, if an application needs to make use of a device resource for which there is a corresponding Android permission (such as Camera, GPS, etc.), the alternate runtime MUST inform the user that the application will be able to access that resource. If the runtime environment does not record application capabilities in this manner, the runtime environment MUST list all permissions held by the runtime itself when installing any application using that runtime.

9.5. Multi-User Support

Android includes support for multiple users and provides support for full user isolation [ Resources, 70 ].

Device implementations MUST meet these requirements related to multi-user support [ Resources, 71 ]:

 • As the behavior of the telephony APIs on devices with multiple users is currently undefined, device implementations that declare android.hardware.telephony MUST NOT enable multi-user support.
 • Device implementations MUST, for each user, implement a security model consistent with the Android platform security model as defined in Security and Permissions reference document in the APIs [Resources, 54]
 • Android includes support for restricted profiles, a feature that allows device owners to manage additional users and their capabilities on the device. With restricted profiles, device owners can quickly set up separate environments for additional users to work in, with the ability to manage finer-grained restrictions in the apps that are available in those environments. Device implementations that include support for multiple users MUST include support for restricted profiles. The upstream Android Open Source Project includes an implementation that satisfies this requirement.

Each user instance on an Android device MUST have separate and isolated external storage directories. Device implementations MAY store multiple users' data on the same volume or filesystem. However, the device implementation MUST ensure that applications owned by and running on behalf a given user cannot list, read, or write to data owned by any other user. Note that removable media, such as SD card slots, can allow one user to access another's data by means of a host PC. For this reason, device implementations that use removable media for the external storage APIs MUST encrypt the contents of the SD card if multi-user is enabled using a key stored only on non-removable media accessible only to the system. As this will make the media unreadable by a host PC, device implementations will be required to switch to MTP or a similar system to provide host PCs with access to the current user's data. Accordingly, device implementations MAY but SHOULD NOT enable multi-user if they use removable media [ Resources, 72 ] for primary external storage.

9.6. Premium SMS Warning

Android includes support for warning users for any outgoing premium SMS message [ Resources, 73 ] . Premium SMS messages are text messages sent to a service registered with a carrier that may incur a charge to the user. Device implementations that declare support for android.hardware.telephony MUST warn users before sending a SMS message to numbers identified by regular expressions defined in /data/misc/sms/codes.xml file in the device. The upstream Android Open Source Project provides an implementation that satisfies this requirement.

9.7. Kernel Security Features

The Android Sandbox includes features that can use the Security-Enhanced Linux (SELinux) mandatory access control (MAC) system and other security features in the Linux kernel. SELinux or any other security features, if implemented below the Android framework:

 • MUST maintain compatibility with existing applications
 • MUST not have a visible user interface, even when violations are detected
 • SHOULD NOT be user or developer configurable

If any API for configuration of policy is exposed to an application that can affect another application (such as a Device Administration API), the API MUST NOT allow configurations that break compatibility.

Devices MUST implement SELinux and meet the following requirements, which are satisfied by the reference implementation in the upstream Android Open Source Project.

 • it MUST support a SELinux policy that allows the SELinux mode to be set on a per-domain basis with:
  • domains that are in enforcing mode in the upstream Android Open Source implementation (such as installd, netd, and vold) MUST be in enforcing mode
  • domain(s) for third-party applications SHOULD remain in permissive mode to ensure continued compatibility
 • it SHOULD load policy from /sepolicy file on the device
 • it MUST support dynamic updates of the SELinux policy file without requiring a system image update
 • it MUST log any policy violations without breaking applications or affecting system behavior

Device implementations SHOULD retain the default SELinux policy provided in the upstream Android Open Source Project, until they have first audited their additions to the SELinux policy. Device implementations MUST be compatible with the upstream Android Open Source Project.

9.8. Privacy

If the device implements functionality in the system that captures the contents displayed on the screen and/or records the audio stream played on the device, it MUST continuously notify the user whenever this functionality is enabled and actively capturing/recording.

9.9. Full-Disk Encryption

IF the device has lockscreen, the device MUST support full-disk encryption.

10. Kiểm tra tính tương thích của phần mềm

Device implementations MUST pass all tests described in this section.

However, note that no software test package is fully comprehensive. For this reason, device implementers are very strongly encouraged to make the minimum number of changes as possible to the reference and preferred implementation of Android available from the Android Open Source Project. This will minimize the risk of introducing bugs that create incompatibilities requiring rework and potential device updates.

10.1. Bộ kiểm tra khả năng tương thích

Device implementations MUST pass the Android Compatibility Test Suite (CTS) [ Resources, 2 ] available from the Android Open Source Project, using the final shipping software on the device. Additionally, device implementers SHOULD use the reference implementation in the Android Open Source tree as much as possible, and MUST ensure compatibility in cases of ambiguity in CTS and for any reimplementations of parts of the reference source code.

The CTS is designed to be run on an actual device. Like any software, the CTS may itself contain bugs. The CTS will be versioned independently of this Compatibility Definition, and multiple revisions of the CTS may be released for Android 4.4. Device implementations MUST pass the latest CTS version available at the time the device software is completed.

10.2. Người xác minh CTS

Device implementations MUST correctly execute all applicable cases in the CTS Verifier. The CTS Verifier is included with the Compatibility Test Suite, and is intended to be run by a human operator to test functionality that cannot be tested by an automated system, such as correct functioning of a camera and sensors.

The CTS Verifier has tests for many kinds of hardware, including some hardware that is optional. Device implementations MUST pass all tests for hardware which they possess; for instance, if a device possesses an accelerometer, it MUST correctly execute the Accelerometer test case in the CTS Verifier. Test cases for features noted as optional by this Compatibility Definition Document MAY be skipped or omitted.

Every device and every build MUST correctly run the CTS Verifier, as noted above. However, since many builds are very similar, device implementers are not expected to explicitly run the CTS Verifier on builds that differ only in trivial ways. Specifically, device implementations that differ from an implementation that has passed the CTS Verifier only by the set of included locales, branding, etc. MAY omit the CTS Verifier test.

10.3. Ứng dụng tham khảo

Device implementers MUST test implementation compatibility using the following open source applications:

 • The "Apps for Android" applications [ Resources, 55 ]
 • Replica Island (available in Google Play Store)

Each app above MUST launch and behave correctly on the implementation, for the implementation to be considered compatible.

11. Updatable Software

Device implementations MUST include a mechanism to replace the entirety of the system software. The mechanism need not perform "live" upgrades - that is, a device restart MAY be required.

Any method can be used, provided that it can replace the entirety of the software preinstalled on the device. For instance, any of the following approaches will satisfy this requirement:

 • Over-the-air (OTA) downloads with offline update via reboot
 • "Tethered" updates over USB from a host PC
 • "Offline" updates via a reboot and update from a file on removable storage

The update mechanism used MUST support updates without wiping user data. That is, the update mechanism MUST preserve application private data and application shared data. Note that the upstream Android software includes an update mechanism that satisfies this requirement.

If an error is found in a device implementation after it has been released but within its reasonable product lifetime that is determined in consultation with the Android Compatibility Team to affect the compatibility of third-party applications, the device implementer MUST correct the error via a software update available that can be applied per the mechanism just described.

12. Document Changelog

The following table contains a summary of the changes to the Compatibility Definition in this release.

Section(s) Summary of change
3.2.2. Build Parameters Revised descriptions of BRAND, DEVICE, and PRODUCT. SERIAL is now required.
3.2.3.5. Default App Settings New section that adds requirement to comply with new default application settings
3.3.1 Application Binary Interfaces Clarified allowed values for the android.os.Build.CPU_ABI and android.os.Build.CPU_ABI2 parameters.
3.4.1. Khả năng tương thích của WebView Added Chromium as required WebView implementation.
3.7. Khả năng tương thích của máy ảo Added requirement for xxhdpi and 400dpi screen densities.
3.8.6. Themes Updated to reflect use of translucent system bars.
3.8.12. Location New section that adds requirement location settings be centralized.
3.8.13. Unicode New section that adds requirement for emoji support.
3.9. Device Administration Noted preinstalled administrative applications cannot be the default Device Owner application.
5.1. Codec phương tiện Added VP9 decoder requirement. Added recommended specification for hardware VP8 codecs.
5.3. Video Decoding Added VP9. Added recommendation for dynamic resolution switching.
5.4. Ghi âm Added REMOTE_SUBMIX as new required audio source. Made use of android.media.audiofx.NoiseSuppressor API a requirement.
6.2.1 Experimental New section that introduces the ART runtime and requires Dalvik as the default runtime.
7.1.1. Screen Configuration Replaced 1.85 aspect ratio with 1.86. Added 400dpi screen density.
7.1.6. Screen Types Added 640 dpi (4K) resolution configuration.
7.2.3. Phím điều hướng Added Recents function as essential; demoted Menu function in priority.
7.3.6. Thermometer Added SENSOR_TYPE_AMBIENT_TEMPERATURE as recommended thermometer.
7.4.2.2. Wi-Fi Tunneled Direct Link Setup New section that adds support for Wi-Fi Tunneled Direct Link Setup (TDLS).
7.4.4. Giao tiếp trường gần Added Host Card Emulation (HCE) as a requirement. Replaced SNEP GET with Logical Link Control Protocol (LLCP) and added the Bluetooth Object Push Profile as a requirement.
7.4.6. Sync Settings New section that adds requirement auto-sync data be enabled by default.
7.6.1. Minimum Memory and Storage Added ActivityManager.isLowRamDevice() setting requirement for devices with less than 512MB of memory. Increased storage requirements from 512MB and 1GB to 1GB and 2GB, respectively.
7.6.2. Shared "External" Storage Editorial fixes such as change of section name, and moved text that fits in this section from section 9.5. Noted applications may write to their package-specific directories on secondary external storage.
7.7. USB Added requirement all devices report a USB serial number.
9.5. Multi-User Support Moved non multi-user specific text to section 7.6.2.
9.7. Kernel Security Features Rewritten to note switch of SELinux to enforcing mode and requirement SELinux output not be rendered in the user interface.
9.8. Privacy New section that adds requirement audio and video recording must trigger continuous notifications to the user.
9.9. Full-Disk Encryption New section that adds requirement devices with lockscreen support full-disk encryption.
12. Document Changelog New section that summarizes changes in the CDD by section.

13. Contact Us

You can contact the document authors at compatibility@android.com for clarifications and to bring up any issues that you think the document does not cover.

,

Revision 1
Last updated: November 27, 2013

Copyright © 2013, Google Inc. All rights reserved.
compatibility@android.com

Table of Contents

1. Introduction
2. Tài nguyên
3. Phần mềm
3.1. Managed API Compatibility
3.2. Khả năng tương thích API mềm
3.3. Native API Compatibility
3.4. Khả năng tương thích web
3.5. API Behavioral Compatibility
3.6. API Namespaces
3.7. Virtual Machine Compatibility
3.8. User Interface Compatibility
3.9 Device Administration
3.10 Accessibility
3.11 Text-to-Speech
4. Application Packaging Compatibility
5. Multimedia Compatibility
6. Developer Tools and Options Compatibility
7. Hardware Compatibility
7.1. Hiển thị và Đồ họa
7.2. Input Devices
7.3. Sensors
7.4. Kết nối dữ liệu
7.5. Cameras
7.6. Bộ nhớ và lưu trữ
7.7. USB
8. Performance Compatibility
9. Khả năng tương thích của mô hình bảo mật
10. Software Compatibility Testing
11. Updatable Software
12. Document Changelog
13. Contact Us

1. Giới thiệu

This document enumerates the requirements that must be met in order for devices to be compatible with Android 4.4.

The use of "must", "must not", "required", "shall", "shall not", "should", "should not", "recommended", "may" and "optional" is per the IETF standard defined in RFC2119 [ Resources, 1 ].

As used in this document, a "device implementer" or "implementer" is a person or organization developing a hardware/software solution running Android 4.4. A "device implementation" or "implementation" is the hardware/software solution so developed.

To be considered compatible with Android 4.4, device implementations MUST meet the requirements presented in this Compatibility Definition, including any documents incorporated via reference.

Where this definition or the software tests described in Section 10 is silent, ambiguous, or incomplete, it is the responsibility of the device implementer to ensure compatibility with existing implementations.

For this reason, the Android Open Source Project [ Resources, 3 ] is both the reference and preferred implementation of Android. Device implementers are strongly encouraged to base their implementations to the greatest extent possible on the "upstream" source code available from the Android Open Source Project. While some components can hypothetically be replaced with alternate implementations this practice is strongly discouraged, as passing the software tests will become substantially more difficult. It is the implementer's responsibility to ensure full behavioral compatibility with the standard Android implementation, including and beyond the Compatibility Test Suite. Finally, note that certain component substitutions and modifications are explicitly forbidden by this document.

2. Resources

 1. IETF RFC2119 Requirement Levels: http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt
 2. Android Compatibility Program Overview: http://source.android.com/compatibility/index.html
 3. Android Open Source Project: http://source.android.com/
 4. API definitions and documentation: http://developer.android.com/reference/packages.html
 5. Android Permissions reference: http://developer.android.com/reference/android/Manifest.permission.html
 6. android.os.Build reference: http://developer.android.com/reference/android/os/Build.html
 7. Android 4.4 allowed version strings: http://source.android.com/compatibility/4.4/versions.html
 8. Renderscript: http://developer.android.com/guide/topics/graphics/renderscript.html
 9. Hardware Acceleration: http://developer.android.com/guide/topics/graphics/hardware-accel.html
 10. android.webkit.WebView class: http://developer.android.com/reference/android/webkit/WebView.html
 11. HTML5: http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/
 12. HTML5 offline capabilities: http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#offline
 13. HTML5 video tag: http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#video
 14. HTML5/W3C geolocation API: http://www.w3.org/TR/geolocation-API/
 15. HTML5/W3C webstorage API: http://www.w3.org/TR/webstorage/
 16. HTML5/W3C IndexedDB API: http://www.w3.org/TR/IndexedDB/
 17. Dalvik Virtual Machine specification: available in the Android source code, at dalvik/docs
 18. AppWidgets: http://developer.android.com/guide/practices/ui_guidelines/widget_design.html
 19. Notifications: http://developer.android.com/guide/topics/ui/notifiers/notifications.html
 20. Application Resources: http://code.google.com/android/reference/available-resources.html
 21. Status Bar icon style guide: http://developer.android.com/guide/practices/ui_guidelines/icon_design_status_bar.html
 22. Search Manager: http://developer.android.com/reference/android/app/SearchManager.html
 23. Toasts: http://developer.android.com/reference/android/widget/Toast.html
 24. Themes: http://developer.android.com/guide/topics/ui/themes.html
 25. R.style class: http://developer.android.com/reference/android/R.style.html
 26. Live Wallpapers: https://android-developers.googleblog.com/2010/02/live-wallpapers.html
 27. Android Device Administration: http://developer.android.com/guide/topics/admin/device-admin.html
 28. DevicePolicyManager reference: http://developer.android.com/reference/android/app/admin/DevicePolicyManager.html
 29. Android Accessibility Service APIs: http://developer.android.com/reference/android/accessibilityservice/package-summary.html
 30. Android Accessibility APIs: http://developer.android.com/reference/android/view/accessibility/package-summary.html
 31. Eyes Free project: http://code.google.com/p/eyes-free
 32. Text-To-Speech APIs: http://developer.android.com/reference/android/speech/tts/package-summary.html
 33. Reference tool documentation (for adb, aapt, ddms, systrace): http://developer.android.com/guide/developing/tools/index.html
 34. Android apk file description: http://developer.android.com/guide/topics/fundamentals.html
 35. Manifest files: http://developer.android.com/guide/topics/manifest/manifest-intro.html
 36. Monkey testing tool: https://developer.android.com/studio/test/other-testing-tools/monkey
 37. Android android.content.pm.PackageManager class and Hardware Features List: http://developer.android.com/reference/android/content/pm/PackageManager.html
 38. Supporting Multiple Screens: http://developer.android.com/guide/practices/screens_support.html
 39. android.util.DisplayMetrics: http://developer.android.com/reference/android/util/DisplayMetrics.html
 40. android.content.res.Configuration: http://developer.android.com/reference/android/content/res/Configuration.html
 41. android.hardware.SensorEvent: http://developer.android.com/reference/android/hardware/SensorEvent.html
 42. Bluetooth API: http://developer.android.com/reference/android/bluetooth/package-summary.html
 43. NDEF Push Protocol: http://source.android.com/compatibility/ndef-push-protocol.pdf
 44. MIFARE MF1S503X: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/MF1S503x.pdf
 45. MIFARE MF1S703X: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/MF1S703x.pdf
 46. MIFARE MF0ICU1: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/MF0ICU1.pdf
 47. MIFARE MF0ICU2: http://www.nxp.com/documents/short_data_sheet/MF0ICU2_SDS.pdf
 48. MIFARE AN130511: http://www.nxp.com/documents/application_note/AN130511.pdf
 49. MIFARE AN130411: http://www.nxp.com/documents/application_note/AN130411.pdf
 50. Camera orientation API: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.html#setDisplayOrientation(int)
 51. Camera: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.html
 52. Android Open Accessories: http://developer.android.com/guide/topics/usb/accessory.html
 53. USB Host API: http://developer.android.com/guide/topics/usb/host.html
 54. Android Security and Permissions reference: http://developer.android.com/guide/topics/security/permissions.html
 55. Apps for Android: http://code.google.com/p/apps-for-android
 56. Android DownloadManager: http://developer.android.com/reference/android/app/DownloadManager.html
 57. Android File Transfer: http://www.android.com/filetransfer
 58. Android Media Formats: http://developer.android.com/guide/appendix/media-formats.html
 59. HTTP Live Streaming Draft Protocol: http://tools.ietf.org/html/draft-pantos-http-live-streaming-03
 60. NFC Connection Handover: http://www.nfc-forum.org/specs/spec_list/#conn_handover
 61. Bluetooth Secure Simple Pairing Using NFC: http://www.nfc-forum.org/resources/AppDocs/NFCForum_AD_BTSSP_1_0.pdf
 62. Wi-Fi Multicast API: http://developer.android.com/reference/android/net/wifi/WifiManager.MulticastLock.html
 63. Action Assist: http://developer.android.com/reference/android/content/Intent.html#ACTION_ASSIST
 64. USB Charging Specification: http://www.usb.org/developers/devclass_docs/USB_Battery_Charging_1.2.pdf
 65. Android Beam: http://developer.android.com/guide/topics/nfc/nfc.html
 66. Android USB Audio: http://developer.android.com/reference/android/hardware/usb/UsbConstants.html#USB_CLASS_AUDIO
 67. Android NFC Sharing Settings: http://developer.android.com/reference/android/provider/Settings.html#ACTION_NFCSHARING_SETTINGS
 68. Wi-Fi Direct (Wi-Fi P2P): http://developer.android.com/reference/android/net/wifi/p2p/WifiP2pManager.html
 69. Lock and Home Screen Widget: http://developer.android.com/reference/android/appwidget/AppWidgetProviderInfo.html
 70. UserManager reference: http://developer.android.com/reference/android/os/UserManager.html
 71. External Storage reference: https://source.android.com/docs/core/storage
 72. External Storage APIs: http://developer.android.com/reference/android/os/Environment.html
 73. SMS Short Code: http://en.wikipedia.org/wiki/Short_code
 74. Media Remote Control Client: http://developer.android.com/reference/android/media/RemoteControlClient.html
 75. Display Manager: http://developer.android.com/reference/android/hardware/display/DisplayManager.html
 76. Dreams: http://developer.android.com/reference/android/service/dreams/DreamService.html
 77. Android Application Development-Related Settings: http://developer.android.com/reference/android/provider/Settings.html#ACTION_APPLICATION_DEVELOPMENT_SETTINGS
 78. Camera: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.Parameters.html
 79. EGL Extension-EGL_ANDROID_RECORDABLE: http://www.khronos.org/registry/egl/extensions/ANDROID/EGL_ANDROID_recordable.txt
 80. Motion Event API: http://developer.android.com/reference/android/view/MotionEvent.html
 81. Touch Input Configuration: http://source.android.com/devices/tech/input/touch-devices.html
 82. Unicode 6.1.0: http://www.unicode.org/versions/Unicode6.1.0/
 83. WebView compatibility: http://www.chromium.org/
 84. Android Device Owner App: http://developer.android.com/reference/android/app/admin/DevicePolicyManager.html#isDeviceOwnerApp(java.lang.String)
 85. WifiManager API: http://developer.android.com/reference/android/net/wifi/WifiManager.html
 86. RTC Hardware Coding Requirements: http://www.webmproject.org/hardware/rtc-coding-requirements/
 87. Settings.Secure LOCATION_MODE: http://developer.android.com/reference/android/provider/Settings.Secure.html#LOCATION_MODE
 88. Content Resolver: http://developer.android.com/reference/android/content/ContentResolver.html
 89. SettingInjectorService: http://developer.android.com/reference/android/location/SettingInjectorService.html
 90. Host-based Card Emulation: http://developer.android.com/guide/topics/connectivity/nfc/hce.html
 91. Telephony Provider: http://developer.android.com/reference/android/provider/Telephony.html

Many of these resources are derived directly or indirectly from the Android SDK, and will be functionally identical to the information in that SDK's documentation. In any cases where this Compatibility Definition or the Compatibility Test Suite disagrees with the SDK documentation, the SDK documentation is considered authoritative. Any technical details provided in the references included above are considered by inclusion to be part of this Compatibility Definition.

3. Software

3.1. Managed API Compatibility

The managed (Dalvik-based) execution environment is the primary vehicle for Android applications. The Android application programming interface (API) is the set of Android platform interfaces exposed to applications running in the managed VM environment. Device implementations MUST provide complete implementations, including all documented behaviors, of any documented API exposed by the Android SDK [ Resources, 4 ].

Device implementations MUST NOT omit any managed APIs, alter API interfaces or signatures, deviate from the documented behavior, or include no-ops, except where specifically allowed by this Compatibility Definition.

This Compatibility Definition permits some types of hardware for which Android includes APIs to be omitted by device implementations. In such cases, the APIs MUST still be present and behave in a reasonable way. See Section 7 for specific requirements for this scenario.

3.2. Soft API Compatibility

In addition to the managed APIs from Section 3.1, Android also includes a significant runtime-only "soft" API, in the form of such things such as Intents, permissions, and similar aspects of Android applications that cannot be enforced at application compile time.

3.2.1. Permissions

Device implementers MUST support and enforce all permission constants as documented by the Permission reference page [ Resources, 5 ]. Note that Section 9 lists additional requirements related to the Android security model.

3.2.2. Build Parameters

The Android APIs include a number of constants on the android.os.Build class [ Resources, 6 ] that are intended to describe the current device. To provide consistent, meaningful values across device implementations, the table below includes additional restrictions on the formats of these values to which device implementations MUST conform.

Tham số Bình luận
VERSION.RELEASE Phiên bản của hệ thống Android hiện đang chạy, ở định dạng con người có thể đọc được. This field MUST have one of the string values defined in [ Resources, 7 ].
VERSION.SDK Phiên bản của hệ thống Android hiện đang chạy, ở định dạng mà mã ứng dụng của bên thứ ba có thể truy cập được. For Android 4.4, this field MUST have the integer value 19.
VERSION.SDK_INT Phiên bản của hệ thống Android hiện đang chạy, ở định dạng mà mã ứng dụng của bên thứ ba có thể truy cập được. For Android 4.4, this field MUST have the integer value 19.
VERSION.INCREMENTAL A value chosen by the device implementer designating the specific build of the currently-executing Android system, in human-readable format. This value MUST NOT be re-used for different builds made available to end users. A typical use of this field is to indicate which build number or source-control change identifier was used to generate the build. There are no requirements on the specific format of this field, except that it MUST NOT be null or the empty string ("").
BOARD A value chosen by the device implementer identifying the specific internal hardware used by the device, in human-readable format. A possible use of this field is to indicate the specific revision of the board powering the device. The value of this field MUST be encodable as 7-bit ASCII and match the regular expression "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$" .
BRAND A value reflecting the brand name associated with the device as known to the end users. MUST be in human-readable format and SHOULD represent the manufacturer of the device or the company brand under which the device is marketed. The value of this field MUST be encodable as 7-bit ASCII and match the regular expression "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$" .
CPU_ABI Tên của tập lệnh (loại CPU + quy ước ABI) của mã gốc. See Section 3.3: Native API Compatibility .
CPU_ABI2 Tên của tập lệnh thứ hai (loại CPU + quy ước ABI) của mã gốc. See Section 3.3: Native API Compatibility .
DEVICE A value chosen by the device implementer containing the development name or code name identifying the configuration of the hardware features and industrial design of the device. The value of this field MUST be encodable as 7-bit ASCII and match the regular expression "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$" .
FINGERPRINT Một chuỗi xác định duy nhất bản dựng này. Nó NÊN ở mức hợp lý mà con người có thể đọc được. It MUST follow this template:
$(BRAND)/$(PRODUCT)/$(DEVICE):$(VERSION.RELEASE)/$(ID)/$(VERSION.INCREMENTAL):$(TYPE)/$(TAGS)
Ví dụ:
acme/myproduct/mydevice:4.4/KRT16/3359:userdebug/test-keys
Dấu vân tay KHÔNG ĐƯỢC bao gồm các ký tự khoảng trắng. If other fields included in the template above have whitespace characters, they MUST be replaced in the build fingerprint with another character, such as the underscore ("_") character. The value of this field MUST be encodable as 7-bit ASCII.
HARDWARE Tên của phần cứng (từ dòng lệnh nhân hoặc /proc). Nó NÊN ở mức hợp lý mà con người có thể đọc được. The value of this field MUST be encodable as 7-bit ASCII and match the regular expression "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$" .
HOST Một chuỗi xác định duy nhất máy chủ mà bản dựng được xây dựng trên đó, ở định dạng con người có thể đọc được. There are no requirements on the specific format of this field, except that it MUST NOT be null or the empty string ("").
ID Mã định danh do người triển khai thiết bị chọn để chỉ một bản phát hành cụ thể, ở định dạng con người có thể đọc được. This field can be the same as android.os.Build.VERSION.INCREMENTAL, but SHOULD be a value sufficiently meaningful for end users to distinguish between software builds. The value of this field MUST be encodable as 7-bit ASCII and match the regular expression "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$" .
MANUFACTURER Tên thương mại của Nhà sản xuất Thiết bị Gốc (OEM) của sản phẩm. There are no requirements on the specific format of this field, except that it MUST NOT be null or the empty string ("").
MODEL Một giá trị được chọn bởi người triển khai thiết bị có chứa tên của thiết bị mà người dùng cuối đã biết. This SHOULD be the same name under which the device is marketed and sold to end users. There are no requirements on the specific format of this field, except that it MUST NOT be null or the empty string ("").
PRODUCT A value chosen by the device implementer containing the development name or code name of the specific product (SKU) that SHOULD be unique within the same brand. PHẢI để con người có thể đọc được, nhưng không nhất thiết dành cho người dùng cuối xem. The value of this field MUST be encodable as 7-bit ASCII and match the regular expression "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$" .
SERIAL A hardware serial number, which MUST be available. The value of this field MUST be encodable as 7-bit ASCII and match the regular expression "^([a-zA-Z0-9]{6,20})$" .
TAGS A comma-separated list of tags chosen by the device implementer that further distinguishes the build. For example, "unsigned,debug". The value of this field MUST be encodable as 7-bit ASCII and match the regular expression "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$" .
TIME Một giá trị đại diện cho dấu thời gian khi quá trình xây dựng diễn ra.
TYPE Một giá trị được chọn bởi người triển khai thiết bị chỉ định cấu hình thời gian chạy của bản dựng. This field SHOULD have one of the values corresponding to the three typical Android runtime configurations: "user", "userdebug", or "eng". The value of this field MUST be encodable as 7-bit ASCII and match the regular expression "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$" .
USER Tên hoặc ID người dùng của người dùng (hoặc người dùng tự động) đã tạo bản dựng. There are no requirements on the specific format of this field, except that it MUST NOT be null or the empty string ("").

3.2.3. Intent Compatibility

Device implementations MUST honor Android's loose-coupling Intent system, as described in the sections below. By "honored", it is meant that the device implementer MUST provide an Android Activity or Service that specifies a matching Intent filter and binds to and implements correct behavior for each specified Intent pattern.

3.2.3.1. Core Application Intents

The Android upstream project defines a number of core applications, such as contacts, calendar, photo gallery, music player, and so on. Device implementers MAY replace these applications with alternative versions.

However, any such alternative versions MUST honor the same Intent patterns provided by the upstream project. For example, if a device contains an alternative music player, it must still honor the Intent pattern issued by third-party applications to pick a song.

The following applications are considered core Android system applications:

 • Đồng hồ để bàn
 • trình duyệt
 • Lịch
 • Liên lạc
 • Gallery
 • Tìm kiếm toàn cầu
 • Trình khởi chạy
 • Âm nhạc
 • Cài đặt

The core Android system applications include various Activity, or Service components that are considered "public". That is, the attribute "android:exported" may be absent, or may have the value "true".

For every Activity or Service defined in one of the core Android system apps that is not marked as non-public via an android:exported attribute with the value "false", device implementations MUST include a component of the same type implementing the same Intent filter patterns as the core Android system app.

Nói cách khác, việc triển khai thiết bị CÓ THỂ thay thế các ứng dụng hệ thống Android cốt lõi; however, if it does, the device implementation MUST support all Intent patterns defined by each core Android system app being replaced.

3.2.3.2. Intent Overrides

As Android is an extensible platform, device implementations MUST allow each Intent pattern referenced in Section 3.2.3.1 to be overridden by third-party applications. The upstream Android open source implementation allows this by default; device implementers MUST NOT attach special privileges to system applications' use of these Intent patterns, or prevent third-party applications from binding to and assuming control of these patterns. This prohibition specifically includes but is not limited to disabling the "Chooser" user interface that allows the user to select between multiple applications which all handle the same Intent pattern.

However, device implementations MAY provide default activities for specific URI patterns (eg. http://play.google.com) if the default activity provides a more specific filter for the data URI. For example, an intent filter specifying the data URI "http://www.android.com" is more specific than the browser filter for "http://". Device implementations MUST provide a user interface for users to modify the default activity for intents.

3.2.3.3. Intent Namespaces

Device implementations MUST NOT include any Android component that honors any new Intent or Broadcast Intent patterns using an ACTION, CATEGORY, or other key string in the android.* or com.android.* namespace. Device implementers MUST NOT include any Android components that honor any new Intent or Broadcast Intent patterns using an ACTION, CATEGORY, or other key string in a package space belonging to another organization. Device implementers MUST NOT alter or extend any of the Intent patterns used by the core apps listed in Section 3.2.3.1. Device implementations MAY include Intent patterns using namespaces clearly and obviously associated with their own organization.

This prohibition is analogous to that specified for Java language classes in Section 3.6.

3.2.3.4. Broadcast Intents

Third-party applications rely on the platform to broadcast certain Intents to notify them of changes in the hardware or software environment. Android-compatible devices MUST broadcast the public broadcast Intents in response to appropriate system events. Ý định phát sóng được mô tả trong tài liệu SDK.

3.2.3.5. Default App Settings

Android 4.4 adds settings that allow users to select their default Home and SMS applications. Device implementations MUST provide a similar user settings menu for each, compatible with the Intent filter pattern and API methods described in the SDK documentation [ Resources, 91 ].

3.3. Native API Compatibility

3.3.1 Application Binary Interfaces

Managed code running in Dalvik can call into native code provided in the application .apk file as an ELF .so file compiled for the appropriate device hardware architecture. As native code is highly dependent on the underlying processor technology, Android defines a number of Application Binary Interfaces (ABIs) in the Android NDK, in the file docs/CPU-ARCH-ABIS.html . If a device implementation is compatible with one or more defined ABIs, it SHOULD implement compatibility with the Android NDK, as below.

Nếu triển khai thiết bị bao gồm hỗ trợ cho Android ABI, thì thiết bị đó:

 • MUST include support for code running in the managed environment to call into native code, using the standard Java Native Interface (JNI) semantics
 • MUST be source-compatible (ie header compatible) and binary-compatible (for the ABI) with each required library in the list below
 • MUST accurately report the native Application Binary Interface (ABI) supported by the device, via the android.os.Build.CPU_ABI API and android.os.Build.CPU_ABI2 parameters.
 • MUST report, via android.os.Build.CPU_ABI2 , only those ABIs documented in the latest version of the Android NDK, in the file docs/CPU-ARCH-ABIS.html
 • MUST report, via android.os.Build.CPU_ABI , only one of the ABIs listed below
  • armeabi-v7a
  • x86
  • mips
 • SHOULD be built using the source code and header files available in the upstream Android Open Source Project

The following native code APIs MUST be available to apps that include native code:

 • libc (thư viện C)
 • libm (thư viện toán học)
 • Hỗ trợ tối thiểu cho C++
 • Giao diện JNI
 • liblog (ghi nhật ký Android)
 • libz (nén Zlib)
 • libdl (trình liên kết động)
 • libGLESv1_CM.so (OpenGL ES 1.0)
 • libGLESv2.so (OpenGL ES 2.0)
 • libGLESv3.so (OpenGL ES 3.0)
 • libEGL.so (quản lý bề mặt OpenGL gốc)
 • libjnigraphics.so
 • libOpenSLES.so (hỗ trợ âm thanh OpenSL ES 1.0.1)
 • libOpenMAXAL.so (hỗ trợ OpenMAX AL 1.0.1)
 • libandroid.so (hỗ trợ hoạt động Android gốc)
 • Hỗ trợ cho OpenGL, như được mô tả bên dưới

Note that future releases of the Android NDK may introduce support for additional ABIs. If a device implementation is not compatible with an existing predefined ABI, it MUST NOT report support for any ABI at all.

Note that device implementations MUST include libGLESv3.so and it MUST symlink (symbolic) link to libGLESv2.so. On device implementations that declare support for OpenGL ES 3.0, libGLESv2.so MUST export the OpenGL ES 3.0 function symbols in addition to the OpenGL ES 2.0 function symbols.

Native code compatibility is challenging. For this reason, it should be repeated that device implementers are VERY strongly encouraged to use the upstream implementations of the libraries listed above to help ensure compatibility.

3.4. Web Compatibility

3.4.1. Khả năng tương thích của WebView

The Android Open Source implementation uses code from the Chromium Project to implement the android.webkit.WebView [ Resources, 10 ] . Because it is not feasible to develop a comprehensive test suite for a web rendering system, device implementers MUST use the specific upstream build of Chromium in the WebView implementation. Specifically:

 • Device android.webkit.WebView implementations MUST be based on the Chromium build from the upstream Android Open Source Project for Android 4.4. This build includes a specific set of functionality and security fixes for the WebView. [ Resources, 83 ]
 • Chuỗi tác nhân người dùng được WebView báo cáo PHẢI ở định dạng sau:
  Mozilla/5.0 (Linux; Android $(VERSION); $(LOCALE); $(MODEL) Build/$(BUILD)) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 $(CHROMIUM_VER) Mobile Safari/537.36
  • The value of the $(VERSION) string MUST be the same as the value for android.os.Build.VERSION.RELEASE .
  • The value of the $(LOCALE) string is optional, SHOULD follow the ISO conventions for country code and language, and SHOULD refer to the current configured locale of the device. If omitted, the trailing semicolon MUST also be removed.
  • The value of the $(MODEL) string MUST be the same as the value for android.os.Build.MODEL .
  • The value of the $(BUILD) string MUST be the same as the value for android.os.Build.ID .
  • The value of the $(CHROMIUM_VER) string MUST be the version of Chromium in the upstream Android Open Source Project.
  • Device implementations MAY omit Mobile in the user agent string.

The WebView component SHOULD include support for as much of HTML5 [ Resources, 11 ] as possible.

3.4.2. tính tương thích của trình duyệt web

Device implementations MUST include a standalone Browser application for general user web browsing. The standalone Browser MAY be based on a browser technology other than WebKit. However, even if an alternate Browser application is used, the android.webkit.WebView component provided to third-party applications MUST be based on WebKit, as described in Section 3.4.1.

Implementations MAY ship a custom user agent string in the standalone Browser application.

The standalone Browser application (whether based on the upstream WebKit Browser application or a third-party replacement) SHOULD include support for as much of HTML5 [ Resources, 11 ] as possible. Minimally, device implementations MUST support each of these APIs associated with HTML5:

Additionally, device implementations MUST support the HTML5/W3C webstorage API [ Resources, 15 ], and SHOULD support the HTML5/W3C IndexedDB API [ Resources, 16 ]. Note that as the web development standards bodies are transitioning to favor IndexedDB over webstorage, IndexedDB is expected to become a required component in a future version of Android.

3.5. Khả năng tương thích hành vi API

The behaviors of each of the API types (managed, soft, native, and web) must be consistent with the preferred implementation of the upstream Android Open Source Project [ Resources, 3 ]. Một số lĩnh vực tương thích cụ thể là:

 • Các thiết bị KHÔNG ĐƯỢC thay đổi hành vi hoặc ngữ nghĩa của một Ý định tiêu chuẩn
 • Devices MUST NOT alter the lifecycle or lifecycle semantics of a particular type of system component (such as Service, Activity, ContentProvider, etc.)
 • Thiết bị KHÔNG ĐƯỢC thay đổi ngữ nghĩa của quyền tiêu chuẩn

Danh sách trên không đầy đủ. The Compatibility Test Suite (CTS) tests significant portions of the platform for behavioral compatibility, but not all. It is the responsibility of the implementer to ensure behavioral compatibility with the Android Open Source Project. For this reason, device implementers SHOULD use the source code available via the Android Open Source Project where possible, rather than re-implement significant parts of the system.

3.6. Không gian tên API

Android follows the package and class namespace conventions defined by the Java programming language. To ensure compatibility with third-party applications, device implementers MUST NOT make any prohibited modifications (see below) to these package namespaces:

 • java.*
 • javax.*
 • mặt trời.*
 • android.*
 • com.android.*

Sửa đổi bị cấm bao gồm:

 • Device implementations MUST NOT modify the publicly exposed APIs on the Android platform by changing any method or class signatures, or by removing classes or class fields.
 • Device implementers MAY modify the underlying implementation of the APIs, but such modifications MUST NOT impact the stated behavior and Java-language signature of any publicly exposed APIs.
 • Device implementers MUST NOT add any publicly exposed elements (such as classes or interfaces, or fields or methods to existing classes or interfaces) to the APIs above.

A "publicly exposed element" is any construct which is not decorated with the "@hide" marker as used in the upstream Android source code. In other words, device implementers MUST NOT expose new APIs or alter existing APIs in the namespaces noted above. Device implementers MAY make internal-only modifications, but those modifications MUST NOT be advertised or otherwise exposed to developers.

Device implementers MAY add custom APIs, but any such APIs MUST NOT be in a namespace owned by or referring to another organization. For instance, device implementers MUST NOT add APIs to the com.google.* or similar namespace; only Google may do so. Similarly, Google MUST NOT add APIs to other companies' namespaces. Additionally, if a device implementation includes custom APIs outside the standard Android namespace, those APIs MUST be packaged in an Android shared library so that only apps that explicitly use them (via the <uses-library> mechanism) are affected by the increased memory usage of such APIs.

If a device implementer proposes to improve one of the package namespaces above (such as by adding useful new functionality to an existing API, or adding a new API), the implementer SHOULD visit source.android.com and begin the process for contributing changes and code, according to the information on that site.

Note that the restrictions above correspond to standard conventions for naming APIs in the Java programming language; this section simply aims to reinforce those conventions and make them binding through inclusion in this compatibility definition.

3.7. Khả năng tương thích của máy ảo

Device implementations MUST support the full Dalvik Executable (DEX) bytecode specification and Dalvik Virtual Machine semantics [ Resources, 17 ].

Device implementations MUST configure Dalvik to allocate memory in accordance with the upstream Android platform, and as specified by the following table. (See Section 7.1.1 for screen size and screen density definitions.)

Note that memory values specified below are considered minimum values, and device implementations MAY allocate more memory per application.

Screen Size Screen Density Application Memory
small / normal / large ldpi / mdpi 16MB
small / normal / large tvdpi / hdpi 32MB
small / normal / large xhdpi 64MB
small / normal / large 400dpi 96MB
small / normal / large xxhdpi 128MB
small / normal / large xxxhdpi 256MB
xlarge mdpi 32MB
xlarge tvdpi / hdpi 64MB
xlarge xhdpi 128MB
xlarge 400dpi 192MB
xlarge xxhdpi 256MB
xlarge xxxhdpi 512MB

3.8. User Interface Compatibility

3.8.1. Launcher (Home Screen)

Android includes a launcher application (home screen) and support for third party applications to replace the device launcher (home screen). Device implementations that allow third party applications to replace the device home screen MUST declare the platform feature android.software.home_screen .

3.8.2. Widgets

Android defines a component type and corresponding API and lifecycle that allows applications to expose an "AppWidget" to the end user [ Resources, 18 ]. Device implementations that support embedding widgets on the home screen MUST meet the following requirements and declare support for platform feature android.software.app_widgets .

 • Device launchers MUST include built-in support for AppWidgets, and expose user interface affordances to add, configure, view, and remove AppWidgets directly within the Launcher.
 • Device implementations MUST be capable of rendering widgets that are 4 x 4 in the standard grid size. (See the App Widget Design Guidelines in the Android SDK documentation [ Resources, 18 ] for details.
 • Device implementations that include support for lock screen MUST support application widgets on the lock screen.

3.8.3. Notifications

Android includes APIs that allow developers to notify users of notable events [ Resources, 19 ], using hardware and software features of the device.

Some APIs allow applications to perform notifications or attract attention using hardware, specifically sound, vibration, and light. Device implementations MUST support notifications that use hardware features, as described in the SDK documentation, and to the extent possible with the device implementation hardware. For instance, if a device implementation includes a vibrator, it MUST correctly implement the vibration APIs. If a device implementation lacks hardware, the corresponding APIs MUST be implemented as no-ops. Note that this behavior is further detailed in Section 7.

Additionally, the implementation MUST correctly render all resources (icons, sound files, etc.) provided for in the APIs [ Resources, 20 ], or in the Status/System Bar icon style guide [ Resources, 21 ]. Device implementers MAY provide an alternative user experience for notifications than that provided by the reference Android Open Source implementation; however, such alternative notification systems MUST support existing notification resources, as above.

Android includes support for rich notifications, such as interactive Views for ongoing notifications. Device implementations MUST properly display and execute rich notifications, as documented in the Android APIs.

3.8.4. Search

Android includes APIs [ Resources, 22 ] that allow developers to incorporate search into their applications, and expose their application's data into the global system search. Generally speaking, this functionality consists of a single, system-wide user interface that allows users to enter queries, displays suggestions as users type, and displays results. The Android APIs allow developers to reuse this interface to provide search within their own apps, and allow developers to supply results to the common global search user interface.

Device implementations MUST include a single, shared, system-wide search user interface capable of real-time suggestions in response to user input. Device implementations MUST implement the APIs that allow developers to reuse this user interface to provide search within their own applications. Device implementations MUST implement the APIs that allow third-party applications to add suggestions to the search box when it is run in global search mode. If no third-party applications are installed that make use of this functionality, the default behavior SHOULD be to display web search engine results and suggestions.

3.8.5. Toasts

Applications can use the "Toast" API (defined in [ Resources, 23 ]) to display short non-modal strings to the end user, that disappear after a brief period of time. Device implementations MUST display Toasts from applications to end users in some high-visibility manner.

3.8.6. Themes

Android provides "themes" as a mechanism for applications to apply styles across an entire Activity or application.

Android includes a "Holo" theme family as a set of defined styles for application developers to use if they want to match the Holo theme look and feel as defined by the Android SDK [ Resources, 24 ]. Device implementations MUST NOT alter any of the Holo theme attributes exposed to applications [ Resources, 25 ].

Android also includes a "Device Default" theme family as a set of defined styles for application developers to use if they want to match the look and feel of the device theme as defined by the device implementer. Device implementations MAY modify the DeviceDefault theme attributes exposed to applications [ Resources, 25 ].

From version 4.4, Android now supports a new variant theme with translucent system bars, allowing application developers to fill the area behind the status and navigation bar with their app content. To enable a consistent developer experience in this configuration, it is important the status bar icon style is maintained across different device implementations. Therefore, Android device implementations MUST use white for system status icons (such as signal strength and battery level) and notifications issued by the system, unless the icon is indicating a problematic status [ Resources, 25 ].

3.8.7. Live Wallpapers

Android defines a component type and corresponding API and lifecycle that allows applications to expose one or more "Live Wallpapers" to the end user [ Resources, 26 ]. Live Wallpapers are animations, patterns, or similar images with limited input capabilities that display as a wallpaper, behind other applications.

Hardware is considered capable of reliably running live wallpapers if it can run all live wallpapers, with no limitations on functionality, at a reasonable framerate with no adverse affects on other applications. If limitations in the hardware cause wallpapers and/or applications to crash, malfunction, consume excessive CPU or battery power, or run at unacceptably low frame rates, the hardware is considered incapable of running live wallpaper. As an example, some live wallpapers may use an Open GL 1.0 or 2.0 context to render their content. Live wallpaper will not run reliably on hardware that does not support multiple OpenGL contexts because the live wallpaper use of an OpenGL context may conflict with other applications that also use an OpenGL context.

Device implementations capable of running live wallpapers reliably as described above SHOULD implement live wallpapers. Device implementations determined to not run live wallpapers reliably as described above MUST NOT implement live wallpapers.

3.8.8. Recent Application Display

The upstream Android source code includes a user interface for displaying recent applications using a thumbnail image of the application's graphical state at the moment the user last left the application. Device implementations MAY alter or eliminate this user interface; however, a future version of Android is planned to make more extensive use of this functionality. Device implementations are strongly encouraged to use the upstream Android user interface (or a similar thumbnail-based interface) for recent applications, or else they may not be compatible with a future version of Android.

3.8.9. Input Management

Android includes support for Input Management and support for third party input method editors. Device implementations that allow users to use third party input methods on the device MUST declare the platform feature android.software.input_methods and support IME APIs as defined in the Android SDK documentation.

Device implementations that declare the android.software.input_methods feature MUST provide a user-accessible mechanism to add and configure third party input methods. Device implementations MUST display the settings interface in response to the android.settings.INPUT_METHOD_SETTINGS intent.

3.8.10. Lock Screen Media Remote Control

Android includes support for Remote Control API that lets media applications integrate with playback controls that are displayed in a remote view like the device lock screen [ Resources, 74 ]. Device implementations that support lock screen in the device and allow users to add widgets on the home screen MUST include support for embedding remote controls in the device lock screen [ Resources, 69 ].

3.8.11. Dreams

Android includes support for interactive screensavers called Dreams [ Resources, 76 ]. Dreams allows users to interact with applications when a charging device is idle, or docked in a desk dock. Device implementations MUST include support for Dreams and provide a settings option for users to configure Dreams.

3.8.12. Location

Location modes MUST be displayed in the Location menu within Settings [ Resources, 87 ]. Location services provided through the SettingInjectorService introduced in Android 4.4 must be displayed in the same Location menu [ Resources, 89 ].

3.8.13. Unicode

Android 4.4 includes support for color emoji characters. Android device implementations MUST provide an input method to the user for the Emoji characters defined in Unicode 6.1 [ Resources, 82 ] and MUST be capable of rendering these emoji characters in color glyph.

3.9. Device Administration

Android includes features that allow security-aware applications to perform device administration functions at the system level, such as enforcing password policies or performing remote wipe, through the Android Device Administration API [ Resources, 27 ]. Device implementations MUST provide an implementation of the DevicePolicyManager class [ Resources, 28 ]. Device implementations that include support for lock screen MUST support the full range of device administration policies defined in the Android SDK documentation [ Resources, 27 ].

Device implementations MAY have a preinstalled application performing device administration functions but this application MUST NOT be set out-of-the box as the default Device Owner app [ Resources, 84 ].

3.10. Accessibility

Android provides an accessibility layer that helps users with disabilities to navigate their devices more easily. In addition, Android provides platform APIs that enable accessibility service implementations to receive callbacks for user and system events and generate alternate feedback mechanisms, such as text-to-speech, haptic feedback, and trackball/d-pad navigation [ Resources, 29 ]. Device implementations MUST provide an implementation of the Android accessibility framework consistent with the default Android implementation. Specifically, device implementations MUST meet the following requirements.

 • Device implementations MUST support third party accessibility service implementations through the android.accessibilityservice APIs [ Resources, 30 ].
 • Device implementations MUST generate AccessibilityEvents and deliver these events to all registered AccessibilityService implementations in a manner consistent with the default Android implementation.
 • Device implementations MUST provide a user-accessible mechanism to enable and disable accessibility services, and MUST display this interface in response to the android.provider.Settings.ACTION_ACCESSIBILITY_SETTINGS intent.

Additionally, device implementations SHOULD provide an implementation of an accessibility service on the device, and SHOULD provide a mechanism for users to enable the accessibility service during device setup. An open source implementation of an accessibility service is available from the Eyes Free project [ Resources, 31 ].

3.11. Text-to-Speech

Android includes APIs that allow applications to make use of text-to-speech (TTS) services, and allows service providers to provide implementations of TTS services [ Resources, 32 ]. Device implementations MUST meet these requirements related to the Android TTS framework:

 • Device implementations MUST support the Android TTS framework APIs and SHOULD include a TTS engine supporting the languages available on the device. Note that the upstream Android open source software includes a full-featured TTS engine implementation.
 • Device implementations MUST support installation of third-party TTS engines.
 • Device implementations MUST provide a user-accessible interface that allows users to select a TTS engine for use at the system level.

4. Application Packaging Compatibility

Device implementations MUST install and run Android ".apk" files as generated by the "aapt" tool included in the official Android SDK [ Resources, 33 ].

Devices implementations MUST NOT extend either the .apk [ Resources, 34 ], Android Manifest [ Resources, 35 ], Dalvik bytecode [ Resources, 17 ], or renderscript bytecode formats in such a way that would prevent those files from installing and running correctly on other compatible devices. Device implementers SHOULD use the reference upstream implementation of Dalvik, and the reference implementation's package management system.

5. Khả năng tương thích đa phương tiện

Device implementations MUST include at least one form of audio output, such as speakers, headphone jack, external speaker connection, etc.

5.1. Codec phương tiện

Device implementations MUST support the core media formats specified in the Android SDK documentation [ Resources, 58 ] except where explicitly permitted in this document. Specifically, device implementations MUST support the media formats, encoders, decoders, file types and container formats defined in the tables below. All of these codecs are provided as software implementations in the preferred Android implementation from the Android Open Source Project.

Please note that neither Google nor the Open Handset Alliance make any representation that these codecs are unencumbered by third-party patents. Those intending to use this source code in hardware or software products are advised that implementations of this code, including in open source software or shareware, may require patent licenses from the relevant patent holders.

Note that these tables do not list specific bitrate requirements for most video codecs because current device hardware does not necessarily support bitrates that map exactly to the required bitrates specified by the relevant standards. Instead, device implementations SHOULD support the highest bitrate practical on the hardware, up to the limits defined by the specifications.

Type Format / Codec Encoder Decoder Details File Type(s) / Container Formats
Audio MPEG-4 AAC Profile (AAC LC) REQUIRED for device implementations that include microphone hardware and define android.hardware.microphone . REQUIRED Support for mono/stereo/5.0/5.1* content with standard sampling rates from 8 to 48 kHz.
 • 3GPP (.3gp)
 • MPEG-4 (.mp4, .m4a)
 • ADTS raw AAC (.aac, decode in Android 3.1+, encode in Android 4.0+, ADIF not supported)
 • MPEG-TS (.ts, not seekable, Android 3.0+)
MPEG-4 HE AAC Profile (AAC+) REQUIRED for device implementations that include microphone hardware and define android.hardware.microphone REQUIRED Support for mono/stereo/5.0/5.1* content with standard sampling rates from 16 to 48 kHz.
MPEG-4 HE AAC v2 Profile (enhanced AAC+) REQUIRED Support for mono/stereo/5.0/5.1* content with standard sampling rates from 16 to 48 kHz.
MPEG-4 Audio Object Type ER AAC ELD (Enhanced Low Delay AAC) REQUIRED for device implementations that include microphone hardware and define android.hardware.microphone REQUIRED Support for mono/stereo content with standard sampling rates from 16 to 48 kHz.
AMR-NB REQUIRED for device implementations that include microphone hardware and define android.hardware.microphone . REQUIRED 4.75 to 12.2 kbps sampled @ 8kHz 3GPP (.3gp)
AMR-WB REQUIRED for device implementations that include microphone hardware and define android.hardware.microphone . REQUIRED 9 rates from 6.60 kbit/s to 23.85 kbit/s sampled @ 16kHz 3GPP (.3gp)
FLAC REQUIRED
(Android 3.1+)
Mono/Stereo (no multichannel). Sample rates up to 48 kHz (but up to 44.1 kHz is recommended on devices with 44.1 kHz output, as the 48 to 44.1 kHz downsampler does not include a low-pass filter). 16-bit recommended; no dither applied for 24-bit. FLAC (.flac) only
MP3 REQUIRED Mono/Stereo 8-320Kbps constant (CBR) or variable bit-rate (VBR) MP3 (.mp3)
MIDI REQUIRED MIDI Type 0 and 1. DLS Version 1 and 2. XMF and Mobile XMF. Support for ringtone formats RTTTL/RTX, OTA, and iMelody
 • Type 0 and 1 (.mid, .xmf, .mxmf)
 • RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx)
 • OTA (.ota)
 • iMelody (.imy)
Vorbis REQUIRED
 • Ogg (.ogg)
 • Matroska (.mkv)
PCM/WAVE REQUIRED REQUIRED 8-bit and 16-bit linear PCM** (rates up to limit of hardware).Devices MUST support sampling rates for raw PCM recording at 8000,16000 and 44100 Hz frequencies WAVE (.wav)
Image JPEG REQUIRED REQUIRED Base+progressive JPEG (.jpg)
GIF REQUIRED GIF (.gif)
PNG REQUIRED REQUIRED PNG (.png)
BMP REQUIRED BMP (.bmp)
WEBP REQUIRED REQUIRED WebP (.webp)
Video H.263 REQUIRED for device implementations that include camera hardware and define android.hardware.camera or android.hardware.camera.front . REQUIRED
 • 3GPP (.3gp)
 • MPEG-4 (.mp4)
H.264 AVC REQUIRED for device implementations that include camera hardware and define android.hardware.camera or android.hardware.camera.front . REQUIRED Baseline Profile (BP)
 • 3GPP (.3gp)
 • MPEG-4 (.mp4)
 • MPEG-TS (.ts, AAC audio only, not seekable, Android 3.0+)
MPEG-4 SP REQUIRED 3GPP (.3gp)
VP8**** REQUIRED
(Android 4.3+)
REQUIRED
(Android 2.3.3+)
WebM (.webm) and Matroska (.mkv, Android 4.0+)***
VP9 REQUIRED
(Android 4.4+)
WebM (.webm) and Matroska (.mkv, Android 4.0+)***
 • *Note: Only downmix of 5.0/5.1 content is required; recording or rendering more than 2 channels is optional.
 • **Note: 16-bit linear PCM capture is mandatory. 8-bit linear PCM capture is not mandatory.
 • ***Note: Device implementations SHOULD support writing Matroska WebM files.
 • ****Note: For acceptable quality of web video streaming and video-conference services, device implementations SHOULD use a hardware VP8 codec that meets the requirements in [ Resources, 86 ].

5.2. Mã hóa video

Android device implementations that include a rear-facing camera and declare android.hardware.camera SHOULD support the following H.264 video encoding profiles.

SD (Low quality) SD (High quality) HD (When supported by hardware)
Video resolution 176 x 144 px 480 x 360 px 1280 x 720 px
Video frame rate 12 fps 30 fps 30 fps
Video bitrate 56 Kbps 500 Kbps or higher 2 Mbps or higher
Audio codec AAC-LC AAC-LC AAC-LC
Audio channels 1 (mono) 2 (stereo) 2 (stereo)
Audio bitrate 24 Kbps 128 Kbps 192 Kbps

Android device implementations that include a rear-facing camera and declare android.hardware.camera SHOULD support the following VP8 video encoding profiles

SD (Low quality) SD (High quality) HD 720p
(When supported by hardware)
HD 1080p
(When supported by hardware)
Video resolution 320 x 180 px 640 x 360 px 1280 x 720 px 1920 x 1080 px
Video frame rate 30 fps 30 fps 30 fps 30 fps
Video bitrate 800 Kbps 2 Mbps 4 Mbps 10 Mbps

5.3. Video Decoding

Android device implementations SHOULD support the following VP8, VP9 and H.264 video decoding profiles. Device implementations SHOULD also support dynamic video resolution switching within the same stream for VP8, VP9 and H.264 codecs.

SD (Low quality) SD (High quality) HD 720p
(When supported by hardware)
HD 1080p
(When supported by hardware)
Video resolution 320 x 180 px 640 x 360 px 1280 x 720 px 1920 x 1080 px
Video frame rate 30 fps 30 fps 30 fps 30 fps
Video bitrate 800 Kbps 2 Mbps 8 Mbps 20 Mbps

5.4. Ghi âm

When an application has used the android.media.AudioRecord API to start recording an audio stream, device implementations that include microphone hardware and declare android.hardware.microphone MUST sample and record audio with each of these behaviors:

 • The device SHOULD exhibit approximately flat amplitude versus frequency characteristics; specifically, ±3 dB, from 100 Hz to 4000 Hz
 • Audio input sensitivity SHOULD be set such that a 90 dB sound power level (SPL) source at 1000 Hz yields RMS of 2500 for 16-bit samples.
 • PCM amplitude levels SHOULD linearly track input SPL changes over at least a 30 dB range from -18 dB to +12 dB re 90 dB SPL at the microphone.
 • Total harmonic distortion SHOULD be less than 1% for 1Khz at 90 dB SPL input level.

In addition to the above recording specifications, when an application has started recording an audio stream using the android.media.MediaRecorder.AudioSource.VOICE_RECOGNITION audio source:

 • Noise reduction processing, if present, MUST be disabled.
 • Automatic gain control, if present, MUST be disabled.

From Android 4.4, android.media.MediaRecorder.AudioSource class has a new audio source: REMOTE_SUBMIX . Devices MUST properly implement the REMOTE_SUBMIX audio source so that when an application uses the android.media.AudioRecord API to record from this audio source, it can capture a mix of all audio streams except for the following:

 • STREAM_RING
 • STREAM_ALARM
 • STREAM_NOTIFICATION

Note: while some of the requirements outlined above are stated as "SHOULD" since Android 4.3, the Compatibility Definition for a future version is planned to change these to "MUST". That is, these requirements are optional in Android 4.4 but will be required by a future version. Existing and new devices that run Android are very strongly encouraged to meet these requirements , or they will not be able to attain Android compatibility when upgraded to the future version.

If the platform supports noise suppression technologies tuned for speech recognition, the effect MUST be controllable from the android.media.audiofx.NoiseSuppressor API. Moreover, the "uuid" field for the noise suppressor's effect descriptor MUST uniquely identify each implementation of the noise suppression technology.

5.5. Độ trễ âm thanh

Audio latency is the time delay as an audio signal passes through a system. Many classes of applications rely on short latencies, to achieve real-time sound effects.

For the purposes of this section:

 • "output latency" is defined as the interval between when an application writes a frame of PCM-coded data and when the corresponding sound can be heard by an external listener or observed by a transducer
 • "cold output latency" is defined as the output latency for the first frame, when the audio output system has been idle and powered down prior to the request
 • "continuous output latency" is defined as the output latency for subsequent frames, after the device is already playing audio
 • "input latency" is the interval between when an external sound is presented to the device and when an application reads the corresponding frame of PCM-coded data
 • "cold input latency" is defined as the sum of lost input time and the input latency for the first frame, when the audio input system has been idle and powered down prior to the request
 • "continuous input latency" is defined as the input latency for subsequent frames, while the device is already capturing audio
 • "OpenSL ES PCM buffer queue API" is the set of PCM-related OpenSL ES APIs within Android NDK; see NDK_root /docs/opensles/index.html

Per Section 5 , all compatible device implementations MUST include at least one form of audio output. Device implementations SHOULD meet or exceed these output latency requirements:

 • cold output latency of 100 milliseconds or less
 • continuous output latency of 45 milliseconds or less

If a device implementation meets the requirements of this section after any initial calibration when using the OpenSL ES PCM buffer queue API, for continuous output latency and cold output latency over at least one supported audio output device, it MAY report support for low-latency audio, by reporting the feature "android.hardware.audio.low-latency" via the android.content.pm.PackageManager class. [ Resources, 37 ] Conversely, if the device implementation does not meet these requirements it MUST NOT report support for low-latency audio.

Per Section 7.2.5 , microphone hardware may be omitted by device implementations.

Device implementations that include microphone hardware and declare android.hardware.microphone SHOULD meet these input audio latency requirements:

 • cold input latency of 100 milliseconds or less
 • continuous input latency of 50 milliseconds or less

5.6. Network Protocols

Devices MUST support the media network protocols for audio and video playback as specified in the Android SDK documentation [ Resources, 58 ]. Specifically, devices MUST support the following media network protocols:

 • RTSP (RTP, SDP)
 • HTTP(S) progressive streaming
 • HTTP(S) Live Streaming draft protocol, Version 3 [ Resources, 59 ]

6. Developer Tools and Options Compatibility

6.1. Developer Tools

Device implementations MUST support the Android Developer Tools provided in the Android SDK. Specifically, Android-compatible devices MUST be compatible with:

 • Android Debug Bridge (known as adb) [ Resources, 33 ]
  Device implementations MUST support all adb functions as documented in the Android SDK. The device-side adb daemon MUST be inactive by default, and there MUST be a user-accessible mechanism to turn on the Android Debug Bridge.
 • Android includes support for secure adb. Secure adb enables adb on known authenticated hosts. Device implementations MUST support secure adb.
 • Dalvik Debug Monitor Service (known as ddms) [ Resources, 33 ]
  Device implementations MUST support all ddms features as documented in the Android SDK. As ddms uses adb , support for ddms SHOULD be inactive by default, but MUST be supported whenever the user has activated the Android Debug Bridge, as above.
 • Monkey [ Resources, 36 ]
  Device implementations MUST include the Monkey framework, and make it available for applications to use.
 • SysTrace [ Resources, 33 ]
  Device implementations MUST support systrace tool as documented in the Android SDK. Systrace must be inactive by default, and there MUST be a user-accessible mechanism to turn on Systrace.

Most Linux-based systems and Apple Macintosh systems recognize Android devices using the standard Android SDK tools, without additional support; however Microsoft Windows systems typically require a driver for new Android devices. (For instance, new vendor IDs and sometimes new device IDs require custom USB drivers for Windows systems.) If a device implementation is unrecognized by the adb tool as provided in the standard Android SDK, device implementers MUST provide Windows drivers allowing developers to connect to the device using the adb protocol. These drivers MUST be provided for Windows XP, Windows Vista, Windows 7, and Windows 8, in both 32-bit and 64-bit versions.

6.2. Developer Options

Android includes support for developers to configure application development-related settings. Device implementations MUST honor the android.settings.APPLICATION_DEVELOPMENT_SETTINGS intent to show application development-related settings [ Resources, 77 ]. The upstream Android implementation hides the Developer Options menu by default, and enables users to launch Developer Options after pressing seven (7) times on the Settings > About Device > Build Number menu item. Device implementations MUST provide a consistent experience for Developer Options. Specifically, device implementations MUST hide Developer Options by default and MUST provide a mechanism to enable Developer Options that is consistent with the upstream Android implementation.

6.2.1. Experimental

Android 4.4 introduces ART, an experimental Android runtime, accessible within the Developer Options menu for preview. Device implementations SHOULD include ART (libart.so) and support dual boot from Developer Options, but MUST keep Dalvik (libdvm.so) as the default runtime.

7. Hardware Compatibility

If a device includes a particular hardware component that has a corresponding API for third-party developers, the device implementation MUST implement that API as described in the Android SDK documentation. If an API in the SDK interacts with a hardware component that is stated to be optional and the device implementation does not possess that component:

 • complete class definitions (as documented by the SDK) for the component's APIs MUST still be present
 • the API's behaviors MUST be implemented as no-ops in some reasonable fashion
 • API methods MUST return null values where permitted by the SDK documentation
 • API methods MUST return no-op implementations of classes where null values are not permitted by the SDK documentation
 • API methods MUST NOT throw exceptions not documented by the SDK documentation

A typical example of a scenario where these requirements apply is the telephony API: even on non-phone devices, these APIs must be implemented as reasonable no-ops.

Device implementations MUST accurately report accurate hardware configuration information via the getSystemAvailableFeatures() and hasSystemFeature(String) methods on the android.content.pm.PackageManager class. [ Resources, 37 ]

7.1. Display and Graphics

Android includes facilities that automatically adjust application assets and UI layouts appropriately for the device, to ensure that third-party applications run well on a variety of hardware configurations [ Resources, 38 ]. Devices MUST properly implement these APIs and behaviors, as detailed in this section.

The units referenced by the requirements in this section are defined as follows:

 • "Physical diagonal size" is the distance in inches between two opposing corners of the illuminated portion of the display.
 • "dpi" (meaning "dots per inch") is the number of pixels encompassed by a linear horizontal or vertical span of 1". Where dpi values are listed, both horizontal and vertical dpi must fall within the range.
 • "Aspect ratio" is the ratio of the longer dimension of the screen to the shorter dimension. For example, a display of 480x854 pixels would be 854 / 480 = 1.779, or roughly "16:9".
 • A "density-independent pixel" or ("dp") is the virtual pixel unit normalized to a 160 dpi screen, calculated as: pixels = dps * (density / 160) .

7.1.1. Screen Configuration

Screen Size

The Android UI framework supports a variety of different screen sizes, and allows applications to query the device screen size (aka "screen layout") via android.content.res.Configuration.screenLayout with the SCREENLAYOUT_SIZE_MASK . Device implementations MUST report the correct screen size as defined in the Android SDK documentation [ Resources, 38 ] and determined by the upstream Android platform. Specifically, device implementations must report the correct screen size according to the following logical density-independent pixel (dp) screen dimensions.

 • Devices MUST have screen sizes of at least 426 dp x 320 dp ('small')
 • Devices that report screen size 'normal' MUST have screen sizes of at least 480 dp x 320 dp
 • Devices that report screen size 'large' MUST have screen sizes of at least 640 dp x 480 dp
 • Devices that report screen size 'xlarge' MUST have screen sizes of at least 960 dp x 720 dp

In addition, devices MUST have screen sizes of at least 2.5 inches in physical diagonal size.

Devices MUST NOT change their reported screen size at any time.

Applications optionally indicate which screen sizes they support via the <supports-screens> attribute in the AndroidManifest.xml file. Device implementations MUST correctly honor applications' stated support for small, normal, large, and xlarge screens, as described in the Android SDK documentation.

Screen Aspect Ratio

The aspect ratio MUST be a value from 1.3333 (4:3) to 1.86 (roughly 16:9)

Screen Density

The Android UI framework defines a set of standard logical densities to help application developers target application resources. Device implementations MUST report one of the following logical Android framework densities through the android.util.DisplayMetrics APIs, and MUST execute applications at this standard density.

 • 120 dpi, known as 'ldpi'
 • 160 dpi, known as 'mdpi'
 • 213 dpi, known as 'tvdpi'
 • 240 dpi, known as 'hdpi'
 • 320 dpi, known as 'xhdpi'
 • 400 dpi, known as '400dpi'
 • 480 dpi, known as 'xxhdpi'
 • 640 dpi, known as 'xxxhdpi'
Device implementations SHOULD define the standard Android framework density that is numerically closest to the physical density of the screen, unless that logical density pushes the reported screen size below the minimum supported. If the standard Android framework density that is numerically closest to the physical density results in a screen size that is smaller than the smallest supported compatible screen size (320 dp width), device implementations SHOULD report the next lowest standard Android framework density.

7.1.2. Display Metrics

Device implementations MUST report correct values for all display metrics defined in android.util.DisplayMetrics [ Resources, 39 ].

7.1.3. Screen Orientation

Devices MUST support dynamic orientation by applications to either portrait or landscape screen orientation. That is, the device must respect the application's request for a specific screen orientation. Device implementations MAY select either portrait or landscape orientation as the default.

Devices MUST report the correct value for the device's current orientation, whenever queried via the android.content.res.Configuration.orientation, android.view.Display.getOrientation(), or other APIs.

Devices MUST NOT change the reported screen size or density when changing orientation.

Devices MUST report which screen orientations they support ( android.hardware.screen.portrait and/or android.hardware.screen.landscape ) and MUST report at least one supported orientation. For example, a device with a fixed-orientation landscape screen, such as a television or laptop, MUST only report android.hardware.screen.landscape .

7.1.4. 2D and 3D Graphics Acceleration

Device implementations MUST support both OpenGL ES 1.0 and 2.0, as embodied and detailed in the Android SDK documentations. Device implementations SHOULD support OpenGL ES 3.0 on devices capable of supporting OpenGL ES 3.0. Device implementations MUST also support Android Renderscript, as detailed in the Android SDK documentation [ Resources, 8 ].

Device implementations MUST also correctly identify themselves as supporting OpenGL ES 1.0, OpenGL ES 2.0, or OpenGL ES 3.0. That is:

 • The managed APIs (such as via the GLES10.getString() method) MUST report support for OpenGL ES 1.0 and OpenGL ES 2.0
 • The native C/C++ OpenGL APIs (that is, those available to apps via libGLES_v1CM.so, libGLES_v2.so, or libEGL.so) MUST report support for OpenGL ES 1.0 and OpenGL ES 2.0.
 • Device implementations that declare support for OpenGL ES 3.0 MUST support OpenGL ES 3.0 managed APIs and include support for native C/C++ APIs. On device implementations that declare support for OpenGL ES 3.0, libGLESv2.so MUST export the OpenGL ES 3.0 function symbols in addition to the OpenGL ES 2.0 function symbols.

Device implementations MAY implement any desired OpenGL ES extensions. However, device implementations MUST report via the OpenGL ES managed and native APIs all extension strings that they do support, and conversely MUST NOT report extension strings that they do not support.

Note that Android includes support for applications to optionally specify that they require specific OpenGL texture compression formats. These formats are typically vendor-specific. Device implementations are not required by Android to implement any specific texture compression format. However, they SHOULD accurately report any texture compression formats that they do support, via the getString() method in the OpenGL API.

Android includes a mechanism for applications to declare that they wanted to enable hardware acceleration for 2D graphics at the Application, Activity, Window or View level through the use of a manifest tag android:hardwareAccelerated or direct API calls [ Resources, 9 ].

In Android 4.4, device implementations MUST enable hardware acceleration by default, and MUST disable hardware acceleration if the developer so requests by setting android:hardwareAccelerated="false" or disabling hardware acceleration directly through the Android View APIs.

In addition, device implementations MUST exhibit behavior consistent with the Android SDK documentation on hardware acceleration [ Resources, 9 ].

Android includes a TextureView object that lets developers directly integrate hardware-accelerated OpenGL ES textures as rendering targets in a UI hierarchy. Device implementations MUST support the TextureView API, and MUST exhibit consistent behavior with the upstream Android implementation.

Android includes support for EGL_ANDROID_RECORDABLE , a EGLConfig attribute that indicates whether the EGLConfig supports rendering to an ANativeWindow that records images to a video. Device implementations MUST support EGL_ANDROID_RECORDABLE extension [ Resources, 79 ].

7.1.5. Legacy Application Compatibility Mode

Android specifies a "compatibility mode" in which the framework operates in an 'normal' screen size equivalent (320dp width) mode for the benefit of legacy applications not developed for old versions of Android that pre-date screen-size independence. Device implementations MUST include support for legacy application compatibility mode as implemented by the upstream Android open source code. That is, device implementations MUST NOT alter the triggers or thresholds at which compatibility mode is activated, and MUST NOT alter the behavior of the compatibility mode itself.

7.1.6. Screen Types

Device implementation screens are classified as one of two types:

 • Fixed-pixel display implementations: the screen is a single panel that supports only a single pixel width and height. Typically the screen is physically integrated with the device. Examples include mobile phones, tablets, and so on.
 • Variable-pixel display implementations: the device implementation either has no embedded screen and includes a video output port such as VGA, HDMI or a wireless port for display, or has an embedded screen that can change pixel dimensions. Examples include televisions, set-top boxes, and so on.

Fixed-Pixel Device Implementations

Fixed-pixel device implementations MAY use screens of any pixel dimensions, provided that they meet the requirements defined this Compatibility Definition.

Fixed-pixel implementations MAY include a video output port for use with an external display. However, if that display is ever used for running apps, the device MUST meet the following requirements:

 • The device MUST report the same screen configuration and display metrics, as detailed in Sections 7.1.1 and 7.1.2, as the fixed-pixel display.
 • The device MUST report the same logical density as the fixed-pixel display.
 • The device MUST report screen dimensions that are the same as, or very close to, the fixed-pixel display.

For example, a tablet that is 7" diagonal size with a 1024x600 pixel resolution is considered a fixed-pixel large mdpi display implementation. If it contains a video output port that displays at 720p or 1080p the device implementation MUST scale the output so that applications are only executed in a large mdpi window, regardless of whether the fixed-pixel display or video output port is in use.

Variable-Pixel Device Implementations

Variable-pixel device implementations MUST support at least one of 1280x720, 1920x1080, or 3840x2160 (that is, 720p, 1080p, or 4K). Device implementations with variable-pixel displays MUST NOT support any other screen configuration or mode. Device implementations with variable-pixel screens MAY change screen configuration or mode at runtime or boot-time. For example, a user of a set-top box may replace a 720p display with a 1080p display, and the device implementation may adjust accordingly.

Additionally, variable-pixel device implementations MUST report the following configuration buckets for these pixel dimensions:

 • 1280x720 (also known as 720p): 'large' screen size, 'tvdpi' (213 dpi) density
 • 1920x1080 (also known as 1080p): 'large' screen size, 'xhdpi' (320 dpi) density
 • 3840x2160 (also known as 4K): 'large' screen size, 'xxxhdpi' (640 dpi) density

For clarity, device implementations with variable pixel dimensions are restricted to 720p, 1080p, or 4K in Android 4.4, and MUST be configured to report screen size and density buckets as noted above.

7.1.7. Screen Technology

The Android platform includes APIs that allow applications to render rich graphics to the display. Devices MUST support all of these APIs as defined by the Android SDK unless specifically allowed in this document. Specifically:

 • Devices MUST support displays capable of rendering 16-bit color graphics and SHOULD support displays capable of 24-bit color graphics.
 • Devices MUST support displays capable of rendering animations.
 • The display technology used MUST have a pixel aspect ratio (PAR) between 0.9 and 1.1. That is, the pixel aspect ratio MUST be near square (1.0) with a 10% tolerance.

7.1.8. External Displays

Android includes support for secondary display to enable media sharing capabilities and developer APIs for accessing external displays. If a device supports an external display either via a wired, wireless or an embedded additional display connection then the device implementation MUST implement the display manager API as described in the Android SDK documentation [ Resources, 75 ]. Device implementations that support secure video output and are capable of supporting secure surfaces MUST declare support for Display.FLAG_SECURE . Specifically, device implementations that declare support for Display.FLAG_SECURE , MUST support HDCP 2.x or higher for Miracast wireless displays or HDCP 1.2 or higher for wired displays. The upstream Android open source implementation includes support for wireless (Miracast) and wired (HDMI) displays that satisfies this requirement.

7.2. Input Devices

7.2.1. Keyboard

Device implementations:

 • MUST include support for the Input Management Framework (which allows third party developers to create Input Management Engines - ie soft keyboard) as detailed at http://developer.android.com
 • MUST provide at least one soft keyboard implementation (regardless of whether a hard keyboard is present)
 • MAY include additional soft keyboard implementations
 • MAY include a hardware keyboard
 • MUST NOT include a hardware keyboard that does not match one of the formats specified in android.content.res.Configuration.keyboard [ Resources, 40 ] (that is, QWERTY, or 12-key)

7.2.2. Non-touch Navigation

Device implementations:

 • MAY omit a non-touch navigation option (that is, may omit a trackball, d-pad, or wheel)
 • MUST report the correct value for android.content.res.Configuration.navigation [ Resources, 40 ]
 • MUST provide a reasonable alternative user interface mechanism for the selection and editing of text, compatible with Input Management Engines. The upstream Android open source implementation includes a selection mechanism suitable for use with devices that lack non-touch navigation inputs.

7.2.3. Phím điều hướng

The Home, Recents and Back functions are essential to the Android navigation paradigm. Device implementations MUST make these functions available to the user at all times when running applications. These functions MAY be implemented via dedicated physical buttons (such as mechanical or capacitive touch buttons), or MAY be implemented using dedicated software keys on a distinct portion of the screen, gestures, touch panel, etc. Android supports both implementations. All of these functions MUST be accessible with a single action (eg tap, double-click or gesture) when visible.

The Back and Recents functions SHOULD have a visible button or icon unless hidden together with other navigation functions in full-screen mode. The Home function MUST have a visible button or icon unless hidden together with other navigation functions in full-screen mode.

The Menu function is deprecated in favor of action bar since Android 4.0. Device implementations SHOULD NOT implement a dedicated physical button for the Menu function. If the physical Menu button is implemented and the device is running applications with targetSdkVersion > 10, the device implementation:

 • for a device launching with Android 4.4, MUST display the action overflow button on the action bar when the action bar is visible and the resulting action overflow menu popu is not empty.
 • for an existing device launched with an earlier version but upgrading to Android 4.4, SHOULD display the action overflow button on the action bar when the action bar is visible and the resulting action overflow menu popup is not empty.
 • MUST NOT modify the position of the action overflow popup displayed by selecting the overflow button in the action bar.
 • MAY render the action overflow popup at a modified position on the screen when it is displayed by selecting the physical menu button.

For backwards compatibility, device implementations MUST make available the Menu function to applications when targetSdkVersion <= 10, either by a physical button, a software key or gestures. This Menu function should be presented unless hidden together with other navigation functions.

Android supports Assist action [ Resources, 63 ]. Device implementations MUST make the Assist action available to the user at all times when running applications. The Assist action SHOULD be implemented as a long-press on the Home button or a swipe-up gesture on the software Home key. This function MAY be implemented via another physical button, software key or gestures, but MUST be accessible with a single action (eg tap, double-click or gesture) when other navigation keys are visible.

Device implementations MAY use a distinct portion of the screen to display the navigation keys, but if so, MUST meet these requirements:

 • Device implementation navigation keys MUST use a distinct portion of the screen, not available to applications, and MUST NOT obscure or otherwise interfere with the portion of the screen available to applications.
 • Device implementations MUST make available a portion of the display to applications that meets the requirements defined in Section 7.1.1 .
 • Device implementations MUST display the navigation keys when applications do not specify a system UI mode, or specify SYSTEM_UI_FLAG_VISIBLE .
 • Device implementations MUST present the navigation keys in an unobtrusive "low profile" (eg. dimmed) mode when applications specify SYSTEM_UI_FLAG_LOW_PROFILE .
 • Device implementations MUST hide the navigation keys when applications specify SYSTEM_UI_FLAG_HIDE_NAVIGATION .

7.2.4. đầu vào màn hình cảm ứng

Device implementations SHOULD have a pointer input system of some kind (either mouse-like, or touch). However, if a device implementation does not support a pointer input system, it MUST NOT report the android.hardware.touchscreen or android.hardware.faketouch feature constant. Device implementations that do include a pointer input system:

 • SHOULD support fully independently tracked pointers, if the device input system supports multiple pointers
 • MUST report the value of android.content.res.Configuration.touchscreen [ Resources, 40 ] corresponding to the type of the specific touchscreen on the device

Android includes support for a variety of touch screens, touch pads, and fake touch input devices. Touch screen based device implementations are associated with a display [ Resources, 81 ] such that the user has the impression of directly manipulating items on screen. Since the user is directly touching the screen, the system does not require any additional affordances to indicate the objects being manipulated. In contrast, a fake touch interface provides a user input system that approximates a subset of touchscreen capabilities. For example, a mouse or remote control that drives an on-screen cursor approximates touch, but requires the user to first point or focus then click. Numerous input devices like the mouse, trackpad, gyro-based air mouse, gyro-pointer, joystick, and multi-touch trackpad can support fake touch interactions. Android 4.0 includes the feature constant android.hardware.faketouch , which corresponds to a high-fidelity non-touch (that is, pointer-based) input device such as a mouse or trackpad that can adequately emulate touch-based input (including basic gesture support), and indicates that the device supports an emulated subset of touchscreen functionality. Device implementations that declare the fake touch feature MUST meet the fake touch requirements in Section 7.2.5 .

Device implementations MUST report the correct feature corresponding to the type of input used. Device implementations that include a touchscreen (single-touch or better) MUST report the platform feature constant android.hardware.touchscreen . Device implementations that report the platform feature constant android.hardware.touchscreen MUST also report the platform feature constant android.hardware.faketouch . Device implementations that do not include a touchscreen (and rely on a pointer device only) MUST NOT report any touchscreen feature, and MUST report only android.hardware.faketouch if they meet the fake touch requirements in Section 7.2.5 .

7.2.5. Đầu vào cảm ứng giả

Device implementations that declare support for android.hardware.faketouch

 • MUST report the absolute X and Y screen positions of the pointer location and display a visual pointer on the screen [ Resources, 80 ]
 • MUST report touch event with the action code [ Resources, 80 ] that specifies the state change that occurs on the pointer going down or up on the screen [ Resources, 80 ]
 • MUST support pointer down and up on an object on the screen, which allows users to emulate tap on an object on the screen
 • MUST support pointer down , pointer up , pointer down then pointer up in the same place on an object on the screen within a time threshold, which allows users to emulate double tap on an object on the screen [ Resources, 80 ]
 • MUST support pointer down on an arbitrary point on the screen, pointer move to any other arbitrary point on the screen, followed by a pointer up , which allows users to emulate a touch drag
 • MUST support pointer down then allow users to quickly move the object to a different position on the screen and then pointer up on the screen, which allows users to fling an object on the screen

Devices that declare support for android.hardware.faketouch.multitouch.distinct MUST meet the requirements for faketouch above, and MUST also support distinct tracking of two or more independent pointer inputs.

7.2.6. Cái mic cờ rô

Device implementations MAY omit a microphone. However, if a device implementation omits a microphone, it MUST NOT report the android.hardware.microphone feature constant, and must implement the audio recording API as no-ops, per Section 7 . Conversely, device implementations that do possess a microphone:

 • MUST report the android.hardware.microphone feature constant
 • SHOULD meet the audio quality requirements in Section 5.4
 • SHOULD meet the audio latency requirements in Section 5.5

7.3. cảm biến

Android includes APIs for accessing a variety of sensor types. Devices implementations generally MAY omit these sensors, as provided for in the following subsections. If a device includes a particular sensor type that has a corresponding API for third-party developers, the device implementation MUST implement that API as described in the Android SDK documentation. For example, device implementations:

 • MUST accurately report the presence or absence of sensors per the android.content.pm.PackageManager class. [ Resources, 37 ]
 • MUST return an accurate list of supported sensors via the SensorManager.getSensorList() and similar methods
 • MUST behave reasonably for all other sensor APIs (for example, by returning true or false as appropriate when applications attempt to register listeners, not calling sensor listeners when the corresponding sensors are not present; etc.)
 • MUST report all sensor measurements using the relevant International System of Units (ie metric) values for each sensor type as defined in the Android SDK documentation [ Resources, 41 ]

The list above is not comprehensive; the documented behavior of the Android SDK is to be considered authoritative.

Some sensor types are synthetic, meaning they can be derived from data provided by one or more other sensors. (Examples include the orientation sensor, and the linear acceleration sensor.) Device implementations SHOULD implement these sensor types, when they include the prerequisite physical sensors.

Android includes a notion of a "streaming" sensor, which is one that returns data continuously, rather than only when the data changes. Device implementations MUST continuously provide periodic data samples for any API indicated by the Android SDK documentation to be a streaming sensor. Note that the device implementations MUST ensure that the sensor stream must not prevent the device CPU from entering a suspend state or waking up from a suspend state.

7.3.1. gia tốc kế

Device implementations SHOULD include a 3-axis accelerometer. If a device implementation does include a 3-axis accelerometer, it:

 • SHOULD be able to deliver events at 120 Hz or greater. Note that while the accelerometer frequency above is stated as "SHOULD" for Android 4.4, the Compatibility Definition for a future version is planned to change these to "MUST". That is, these standards are optional in Android but will be required in future versions. Existing and new devices that run Android are very strongly encouraged to meet these requirements in Android so they will be able to upgrade to the future platform releases
 • MUST comply with the Android sensor coordinate system as detailed in the Android APIs (see [ Resources, 41 ])
 • MUST be capable of measuring from freefall up to twice gravity (2g) or more on any three-dimensional vector
 • MUST have 8-bits of accuracy or more
 • MUST have a standard deviation no greater than 0.05 m/s^2

7.3.2. Magnetometer

Device implementations SHOULD include a 3-axis magnetometer (ie compass.) If a device does include a 3-axis magnetometer, it:

 • MUST be able to deliver events at 10 Hz or greater
 • MUST comply with the Android sensor coordinate system as detailed in the Android APIs (see [ Resources, 41 ]).
 • MUST be capable of sampling a range of field strengths adequate to cover the geomagnetic field
 • MUST have 8-bits of accuracy or more
 • MUST have a standard deviation no greater than 0.5 µT

7.3.3. GPS

Device implementations SHOULD include a GPS receiver. If a device implementation does include a GPS receiver, it SHOULD include some form of "assisted GPS" technique to minimize GPS lock-on time.

7.3.4. Gyroscope

Device implementations SHOULD include a gyroscope (ie angular change sensor.) Devices SHOULD NOT include a gyroscope sensor unless a 3-axis accelerometer is also included. If a device implementation includes a gyroscope, it:

 • MUST be temperature compensated.
 • MUST be capable of measuring orientation changes up to 5.5*Pi radians/second (that is, approximately 1,000 degrees per second).
 • SHOULD be able to deliver events at 200 Hz or greater. Note that while the gyroscope frequency above is stated as "SHOULD" for Android 4.4, the Compatibility Definition for a future version is planned to change these to "MUST". That is, these standards are optional in Android but will be required in future versions. Existing and new devices that run Android are very strongly encouraged to meet these requirements so they will be able to upgrade to the future platform releases.
 • MUST have 12-bits of accuracy or more
 • MUST have a variance no greater than 1e-7 rad^2 / s^2 per Hz (variance per Hz, or rad^2 / s). The variance is allowed to vary with the sampling rate, but must be constrained by this value. In other words, if you measure the variance of the gyro at 1 Hz sampling rate it should be no greater than 1e-7 rad^2/s^2.
 • MUST have timestamps as close to when the hardware event happened as possible. The constant latency must be removed.

7.3.5. Barometer

Device implementations MAY include a barometer (ie ambient air pressure sensor.) If a device implementation includes a barometer, it:

 • MUST be able to deliver events at 5 Hz or greater
 • MUST have adequate precision to enable estimating altitude
 • MUST be temperature compensated

7.3.6. Thermometer

Device implementations MAY include an ambient thermometer (ie temperature sensor). If present, it MUST be defined as SENSOR_TYPE_AMBIENT_TEMPERATURE and it MUST measure the ambient (room) temperature in degrees Celsius.

Device implementations MAY but SHOULD NOT include a CPU temperature sensor. If present, it MUST be defined as SENSOR_TYPE_TEMPERATURE , it MUST measure the temperature of the device CPU, and it MUST NOT measure any other temperature. Note the SENSOR_TYPE_TEMPERATURE sensor type was deprecated in Android 4.0.

7.3.7. Photometer

Device implementations MAY include a photometer (ie ambient light sensor.)

7.3.8. Proximity Sensor

Device implementations MAY include a proximity sensor. If a device implementation does include a proximity sensor, it MUST measure the proximity of an object in the same direction as the screen. That is, the proximity sensor MUST be oriented to detect objects close to the screen, as the primary intent of this sensor type is to detect a phone in use by the user. If a device implementation includes a proximity sensor with any other orientation, it MUST NOT be accessible through this API. If a device implementation has a proximity sensor, it MUST be have 1-bit of accuracy or more.

7.4. Data Connectivity

7.4.1. điện thoại

"Telephony" as used by the Android APIs and this document refers specifically to hardware related to placing voice calls and sending SMS messages via a GSM or CDMA network. While these voice calls may or may not be packet-switched, they are for the purposes of Android considered independent of any data connectivity that may be implemented using the same network. In other words, the Android "telephony" functionality and APIs refer specifically to voice calls and SMS; for instance, device implementations that cannot place calls or send/receive SMS messages MUST NOT report the "android.hardware.telephony" feature or any sub-features, regardless of whether they use a cellular network for data connectivity.

Android MAY be used on devices that do not include telephony hardware. That is, Android is compatible with devices that are not phones. However, if a device implementation does include GSM or CDMA telephony, it MUST implement full support for the API for that technology. Device implementations that do not include telephony hardware MUST implement the full APIs as no-ops.

7.4.2. IEEE 802.11 (Wi-Fi)

Android device implementations SHOULD include support for one or more forms of 802.11 (b/g/a/n, etc.) If a device implementation does include support for 802.11, it MUST implement the corresponding Android API.

Device implementations MUST implement the multicast API as described in the SDK documentation [ Resources, 62 ]. Device implementations that do include Wi-Fi support MUST support multicast DNS (mDNS). Device implementations MUST NOT filter mDNS packets (224.0.0.251) at any time of operation including when the screen is not in an active state.

7.4.2.1. Wi-Fi Direct

Device implementations SHOULD include support for Wi-Fi direct (Wi-Fi peer-to-peer). If a device implementation does include support for Wi-Fi direct, it MUST implement the corresponding Android API as described in the SDK documentation [ Resources, 68 ]. If a device implementation includes support for Wi-Fi direct, then it:

 • MUST support regular Wi-Fi operation
 • SHOULD support concurrent Wi-Fi and Wi-Fi Direct operation

7.4.2.2. Wi-Fi Tunneled Direct Link Setup

Device implementations SHOULD include support for Wi-Fi Tunneled Direct Link Setup (TDLS) as described in the Android SDK Documentation [ Resources, 85 ]. If a device implementation does include support for TDLS and TDLS is enabled by the WiFiManager API, the device:

 • SHOULD use TDLS only when it is possible AND beneficial.
 • SHOULD have some heuristic and NOT use TDLS when its performance might be worse than going through the Wi-Fi access point.

7.4.3. Bluetooth

Device implementations SHOULD include a Bluetooth transceiver. Device implementations that do include a Bluetooth transceiver MUST enable the RFCOMM-based Bluetooth API as described in the SDK documentation and declare hardware feature android.hardware.bluetooth [ Resources, 42 ]. Device implementations SHOULD implement relevant Bluetooth profiles, such as A2DP, AVRCP, OBEX, etc. as appropriate for the device.

Device implementations that do include support for Bluetooth GATT (generic attribute profile) to enable communication with Bluetooth Smart or Smart Ready devices MUST enable the GATT-based Bluetooth API as described in the SDK documentation and declare hardware feature android.hardware.bluetooth_le [ Resources, 42 ].

7.4.4. Giao tiếp trường gần

Device implementations SHOULD include a transceiver and related hardware for Near-Field Communications (NFC). If a device implementation does include NFC hardware, then it:

 • MUST report the android.hardware.nfc feature from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() method. [ Resources, 37 ]
 • MUST be capable of reading and writing NDEF messages via the following NFC standards:
  • MUST be capable of acting as an NFC Forum reader/writer (as defined by the NFC Forum technical specification NFCForum-TS-DigitalProtocol-1.0) via the following NFC standards:
   • NfcA (ISO14443-3A)
   • NfcB (ISO14443-3B)
   • NfcF (JIS 6319-4)
   • IsoDep (ISO 14443-4)
   • NFC Forum Tag Types 1, 2, 3, 4 (defined by the NFC Forum)
 • SHOULD be capable of reading and writing NDEF messages via the following NFC standards. Note that while the NFC standards below are stated as "SHOULD", the Compatibility Definition for a future version is planned to change these to "MUST". That is, these standards are optional in this version but will be required in future versions. Existing and new devices that run this version of Android are very strongly encouraged to meet these requirements now so they will be able to upgrade to the future platform releases.
  • NfcV (ISO 15693)
 • MUST be capable of transmitting and receiving data via the following peer-to-peer standards and protocols:
  • ISO 18092
  • LLCP 1.0 (defined by the NFC Forum)
  • SDP 1.0 (defined by the NFC Forum)
  • NDEF Push Protocol [ Resources, 43 ]
  • SNEP 1.0 (defined by the NFC Forum)
 • MUST include support for Android Beam [ Resources, 65 ]:
  • MUST implement the SNEP default server. Valid NDEF messages received by the default SNEP server MUST be dispatched to applications using the android.nfc.ACTION_NDEF_DISCOVERED intent. Disabling Android Beam in settings MUST NOT disable dispatch of incoming NDEF message.
  • Device implementations MUST honor the android.settings.NFCSHARING_SETTINGS intent to show NFC sharing settings [ Resources, 67 ].
  • MUST implement the NPP server. Messages received by the NPP server MUST be processed the same way as the SNEP default server.
  • MUST implement a SNEP client and attempt to send outbound P2P NDEF to the default SNEP server when Android Beam is enabled. If no default SNEP server is found then the client MUST attempt to send to an NPP server.
  • MUST allow foreground activities to set the outbound P2P NDEF message using android.nfc.NfcAdapter.setNdefPushMessage, and android.nfc.NfcAdapter.setNdefPushMessageCallback, and android.nfc.NfcAdapter.enableForegroundNdefPush.
  • SHOULD use a gesture or on-screen confirmation, such as 'Touch to Beam', before sending outbound P2P NDEF messages.
  • SHOULD enable Android Beam by default
  • MUST support NFC Connection handover to Bluetooth when the device supports Bluetooth Object Push Profile. Device implementations must support connection handover to Bluetooth when using android.nfc.NfcAdapter.setBeamPushUris, by implementing the "Connection Handover version 1.2" [ Resources, 60 ] and "Bluetooth Secure Simple Pairing Using NFC version 1.0" [ Resources, 61 ] specs from the NFC Forum. Such an implementation MUST implement the handover LLCP service with service name "urn:nfc:sn:handover" for exchanging the handover request/select records over NFC, and it MUST use the Bluetooth Object Push Profile for the actual Bluetooth data transfer. For legacy reasons (to remain compatible with Android 4.1 devices), the implementation SHOULD still accept SNEP GET requests for exchanging the handover request/select records over NFC. However an implementation itself SHOULD NOT send SNEP GET requests for performing connection handover.
 • MUST poll for all supported technologies while in NFC discovery mode.
 • SHOULD be in NFC discovery mode while the device is awake with the screen active and the lock-screen unlocked.

(Note that publicly available links are not available for the JIS, ISO, and NFC Forum specifications cited above.)

Android 4.4 introduces support for NFC Host Card Emulation (HCE) mode. If a device implementation does include an NFC controller capable of HCE and Application ID (AID) routing, then it:

 • MUST report the android.hardware.nfc.hce feature constant
 • MUST support NFC HCE APIs as defined in the Android SDK [ Resources, 90 ]

Additionally, device implementations MAY include reader/writer support for the following MIFARE technologies.

Note that Android includes APIs for these MIFARE types. If a device implementation supports MIFARE in the reader/writer role, it:

 • MUST implement the corresponding Android APIs as documented by the Android SDK
 • MUST report the feature com.nxp.mifare from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() method. [ Resources, 37 ] Note that this is not a standard Android feature, and as such does not appear as a constant on the PackageManager class.
 • MUST NOT implement the corresponding Android APIs nor report the com.nxp.mifare feature unless it also implements general NFC support as described in this section

If a device implementation does not include NFC hardware, it MUST NOT declare the android.hardware.nfc feature from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() method [ Resources, 37 ], and MUST implement the Android NFC API as a no-op.

As the classes android.nfc.NdefMessage and android.nfc.NdefRecord represent a protocol-independent data representation format, device implementations MUST implement these APIs even if they do not include support for NFC or declare the android.hardware.nfc feature.

7.4.5. Minimum Network Capability

Device implementations MUST include support for one or more forms of data networking. Specifically, device implementations MUST include support for at least one data standard capable of 200Kbit/sec or greater. Examples of technologies that satisfy this requirement include EDGE, HSPA, EV-DO, 802.11g, Ethernet, etc.

Device implementations where a physical networking standard (such as Ethernet) is the primary data connection SHOULD also include support for at least one common wireless data standard, such as 802.11 (Wi-Fi).

Devices MAY implement more than one form of data connectivity.

7.4.6. Sync Settings

Device implementations MUST have the master auto-sync setting on by default so that the method getMasterSyncAutomatically() returns "true" [ Resources, 88 ].

7.5. Cameras

Device implementations SHOULD include a rear-facing camera, and MAY include a front-facing camera. A rear-facing camera is a camera located on the side of the device opposite the display; that is, it images scenes on the far side of the device, like a traditional camera. A front-facing camera is a camera located on the same side of the device as the display; that is, a camera typically used to image the user, such as for video conferencing and similar applications.

7.5.1. Rear-Facing Camera

Device implementations SHOULD include a rear-facing camera. If a device implementation includes a rear-facing camera, it:

 • MUST have a resolution of at least 2 megapixels
 • SHOULD have either hardware auto-focus, or software auto-focus implemented in the camera driver (transparent to application software)
 • MAY have fixed-focus or EDOF (extended depth of field) hardware
 • MAY include a flash. If the Camera includes a flash, the flash lamp MUST NOT be lit while an android.hardware.Camera.PreviewCallback instance has been registered on a Camera preview surface, unless the application has explicitly enabled the flash by enabling the FLASH_MODE_AUTO or FLASH_MODE_ON attributes of a Camera.Parameters object. Note that this constraint does not apply to the device's built-in system camera application, but only to third-party applications using Camera.PreviewCallback .

7.5.2. Front-Facing Camera

Device implementations MAY include a front-facing camera. If a device implementation includes a front-facing camera, it:

 • MUST have a resolution of at least VGA (that is, 640x480 pixels)
 • MUST NOT use a front-facing camera as the default for the Camera API. That is, the camera API in Android has specific support for front-facing cameras, and device implementations MUST NOT configure the API to to treat a front-facing camera as the default rear-facing camera, even if it is the only camera on the device.
 • MAY include features (such as auto-focus, flash, etc.) available to rear-facing cameras as described in Section 7.5.1.
 • MUST horizontally reflect (ie mirror) the stream displayed by an app in a CameraPreview, as follows:
  • If the device implementation is capable of being rotated by user (such as automatically via an accelerometer or manually via user input), the camera preview MUST be mirrored horizontally relative to the device's current orientation.
  • If the current application has explicitly requested that the Camera display be rotated via a call to the android.hardware.Camera.setDisplayOrientation() [ Resources, 50 ] method, the camera preview MUST be mirrored horizontally relative to the orientation specified by the application.
  • Otherwise, the preview MUST be mirrored along the device's default horizontal axis.
 • MUST mirror the image displayed by the postview in the same manner as the camera preview image stream. (If the device implementation does not support postview, this requirement obviously does not apply.)
 • MUST NOT mirror the final captured still image or video streams returned to application callbacks or committed to media storage

7.5.3. Camera API Behavior

Device implementations MUST implement the following behaviors for the camera-related APIs, for both front- and rear-facing cameras:

 1. If an application has never called android.hardware.Camera.Parameters.setPreviewFormat(int) , then the device MUST use android.hardware.PixelFormat.YCbCr_420_SP for preview data provided to application callbacks.
 2. If an application registers an android.hardware.Camera.PreviewCallback instance and the system calls the onPreviewFrame() method when the preview format is YCbCr_420_SP, the data in the byte[] passed into onPreviewFrame() must further be in the NV21 encoding format. That is, NV21 MUST be the default.
 3. Device implementations MUST support the YV12 format (as denoted by the android.graphics.ImageFormat.YV12 constant) for camera previews for both front- and rear-facing cameras. (The hardware video encoder and camera may use any native pixel format, but the device implementation MUST support conversion to YV12.)

Device implementations MUST implement the full Camera API included in the Android SDK documentation [ Resources, 51 ]), regardless of whether the device includes hardware autofocus or other capabilities. For instance, cameras that lack autofocus MUST still call any registered android.hardware.Camera.AutoFocusCallback instances (even though this has no relevance to a non-autofocus camera.) Note that this does apply to front-facing cameras; for instance, even though most front-facing cameras do not support autofocus, the API callbacks must still be "faked" as described.

Device implementations MUST recognize and honor each parameter name defined as a constant on the android.hardware.Camera.Parameters class, if the underlying hardware supports the feature. If the device hardware does not support a feature, the API must behave as documented. Conversely, Device implementations MUST NOT honor or recognize string constants passed to the android.hardware.Camera.setParameters() method other than those documented as constants on the android.hardware.Camera.Parameters . That is, device implementations MUST support all standard Camera parameters if the hardware allows, and MUST NOT support custom Camera parameter types. For instance, device implementations that support image capture using high dynamic range (HDR) imaging techniques MUST support camera parameter Camera.SCENE_MODE_HDR [ Resources, 78 ]).

Device implementations MUST broadcast the Camera.ACTION_NEW_PICTURE intent whenever a new picture is taken by the camera and the entry of the picture has been added to the media store.

Device implementations MUST broadcast the Camera.ACTION_NEW_VIDEO intent whenever a new video is recorded by the camera and the entry of the picture has been added to the media store.

7.5.4. Camera Orientation

Both front- and rear-facing cameras, if present, MUST be oriented so that the long dimension of the camera aligns with the screen's long dimension. That is, when the device is held in the landscape orientation, cameras MUST capture images in the landscape orientation. This applies regardless of the device's natural orientation; that is, it applies to landscape-primary devices as well as portrait-primary devices.

7.6. Memory and Storage

7.6.1. Minimum Memory and Storage

Device implementations MUST have at least 340MB of memory available to the kernel and userspace. The 340MB MUST be in addition to any memory dedicated to hardware components such as radio, video, and so on that is not under the kernel's control.

Device implementations with less than 512MB of memory available to the kernel and userspace MUST return the value "true" for ActivityManager.isLowRamDevice() .

Device implementations MUST have at least 1GB of non-volatile storage available for application private data. That is, the /data partition MUST be at least 1GB. Device implementations that run Android are very strongly encouraged to have at least 2GB of non-volatile storage for application private data so they will be able to upgrade to the future platform releases.

The Android APIs include a Download Manager that applications may use to download data files [ Resources, 56 ]. The device implementation of the Download Manager MUST be capable of downloading individual files of at least 100MB in size to the default "cache" location.

7.6.2. Shared External Storage

Device implementations MUST offer shared storage for applications. The shared storage provided MUST be at least 1GB in size.

Device implementations MUST be configured with shared storage mounted by default, "out of the box". If the shared storage is not mounted on the Linux path /sdcard , then the device MUST include a Linux symbolic link from /sdcard to the actual mount point.

Device implementations MUST enforce as documented the android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE permission on this shared storage. Shared storage MUST otherwise be writable by any application that obtains that permission.

Device implementations MAY have hardware for user-accessible removable storage, such as a Secure Digital card. Alternatively, device implementations MAY allocate internal (non-removable) storage as shared storage for apps. The upstream Android Open Source Project includes an implementation that uses internal device storage for shared external storage APIs; device implementations SHOULD use this configuration and software implementation.

Regardless of the form of shared storage used, device implementations MUST provide some mechanism to access the contents of shared storage from a host computer, such as USB mass storage (UMS) or Media Transfer Protocol (MTP). Device implementations MAY use USB mass storage, but SHOULD use Media Transfer Protocol. If the device implementation supports Media Transfer Protocol:

 • The device implementation SHOULD be compatible with the reference Android MTP host, Android File Transfer [ Resources, 57 ].
 • The device implementation SHOULD report a USB device class of 0x00 .
 • The device implementation SHOULD report a USB interface name of 'MTP'.

If the device implementation lacks USB ports, it MUST provide a host computer with access to the contents of shared storage by some other means, such as a network file system.

It is illustrative to consider two common examples. If a device implementation includes an SD card slot to satisfy the shared storage requirement, a FAT-formatted SD card 1GB in size or larger MUST be included with the device as sold to users, and MUST be mounted by default. Alternatively, if a device implementation uses internal fixed storage to satisfy this requirement, that storage MUST be 1GB in size or larger and mounted on /sdcard (or /sdcard MUST be a symbolic link to the physical location if it is mounted elsewhere.)

Device implementations that include multiple shared storage paths (such as both an SD card slot and shared internal storage) MUST NOT allow Android applications to write to the secondary external storage, except for their package-specific directories on the secondary external storage, but SHOULD expose content from both storage paths transparently through Android's media scanner service and android.provider.MediaStore.

7.7. USB

Device implementations SHOULD include a USB client port, and SHOULD include a USB host port.

If a device implementation includes a USB client port:

 • the port MUST be connectable to a USB host with a standard USB-A port
 • the port SHOULD use the micro USB form factor on the device side. Existing and new devices that run Android are very strongly encouraged to meet these requirements in Android so they will be able to upgrade to the future platform releases
 • the port SHOULD be centered in the middle of an edge. Device implementations SHOULD either locate the port on the bottom of the device (according to natural orientation) or enable software screen rotation for all apps (including home screen), so that the display draws correctly when the device is oriented with the port at bottom. Existing and new devices that run Androidare very strongly encouraged to meet these requirements in Android so they will be able to upgrade to future platform releases.
 • if the device has other ports (such as a non-USB charging port) it SHOULD be on the same edge as the micro-USB port
 • it MUST allow a host connected to the device to access the contents of the shared storage volume using either USB mass storage or Media Transfer Protocol
 • it MUST implement the Android Open Accessory API and specification as documented in the Android SDK documentation, and MUST declare support for the hardware feature android.hardware.usb.accessory [ Resources, 52 ]
 • it MUST implement the USB audio class as documented in the Android SDK documentation [ Resources, 66 ]
 • it SHOULD implement support for USB battery charging specification [ Resources, 64 ] Existing and new devices that run Android are very strongly encouraged to meet these requirements so they will be able to upgrade to the future platform releases
 • The value of iSerialNumber in USB standard device descriptor MUST be equal to the value of android.os.Build.SERIAL.

If a device implementation includes a USB host port:

 • it MAY use a non-standard port form factor, but if so MUST ship with a cable or cables adapting the port to standard USB-A
 • it MUST implement the Android USB host API as documented in the Android SDK, and MUST declare support for the hardware feature android.hardware.usb.host [ Resources, 53 ]

Device implementations MUST implement the Android Debug Bridge. If a device implementation omits a USB client port, it MUST implement the Android Debug Bridge via local-area network (such as Ethernet or 802.11)

8. Performance Compatibility

Device implementations MUST meet the key performance metrics of an Android- compatible device defined in the table below:

Metric Performance Threshold Bình luận
Application Launch Time The following applications should launch within the specified time.
 • Browser: less than 1300ms
 • Contacts: less than 700ms
 • Settings: less than 700ms
The launch time is measured as the total time to complete loading the default activity for the application, including the time it takes to start the Linux process, load the Android package into the Dalvik VM, and call onCreate.
Simultaneous Applications When multiple applications have been launched, re-launching an already-running application after it has been launched must take less than the original launch time.

9. Security Model Compatibility

Device implementations MUST implement a security model consistent with the Android platform security model as defined in Security and Permissions reference document in the APIs [ Resources, 54 ] in the Android developer documentation. Device implementations MUST support installation of self-signed applications without requiring any additional permissions/certificates from any third parties/authorities. Specifically, compatible devices MUST support the security mechanisms described in the follow sub-sections.

9.1. Permissions

Device implementations MUST support the Android permissions model as defined in the Android developer documentation [ Resources, 54 ]. Specifically, implementations MUST enforce each permission defined as described in the SDK documentation; no permissions may be omitted, altered, or ignored. Implementations MAY add additional permissions, provided the new permission ID strings are not in the android.* namespace.

9.2. UID and Process Isolation

Device implementations MUST support the Android application sandbox model, in which each application runs as a unique Unix-style UID and in a separate process. Device implementations MUST support running multiple applications as the same Linux user ID, provided that the applications are properly signed and constructed, as defined in the Security and Permissions reference [ Resources, 54 ].

9.3. Filesystem Permissions

Device implementations MUST support the Android file access permissions model as defined in the Security and Permissions reference [ Resources, 54 ].

9.4. Môi trường thực thi thay thế

Device implementations MAY include runtime environments that execute applications using some other software or technology than the Dalvik virtual machine or native code. However, such alternate execution environments MUST NOT compromise the Android security model or the security of installed Android applications, as described in this section.

Alternate runtimes MUST themselves be Android applications, and abide by the standard Android security model, as described elsewhere in Section 9.

Alternate runtimes MUST NOT be granted access to resources protected by permissions not requested in the runtime's AndroidManifest.xml file via the <uses-permission> mechanism.

Alternate runtimes MUST NOT permit applications to make use of features protected by Android permissions restricted to system applications.

Alternate runtimes MUST abide by the Android sandbox model. Specifically:

 • Alternate runtimes SHOULD install apps via the PackageManager into separate Android sandboxes (that is, Linux user IDs, etc.)
 • Alternate runtimes MAY provide a single Android sandbox shared by all applications using the alternate runtime
 • Alternate runtimes and installed applications using an alternate runtime MUST NOT reuse the sandbox of any other app installed on the device, except through the standard Android mechanisms of shared user ID and signing certificate
 • Alternate runtimes MUST NOT launch with, grant, or be granted access to the sandboxes corresponding to other Android applications

Alternate runtimes MUST NOT be launched with, be granted, or grant to other applications any privileges of the superuser (root), or of any other user ID.

The .apk files of alternate runtimes MAY be included in the system image of a device implementation, but MUST be signed with a key distinct from the key used to sign other applications included with the device implementation.

When installing applications, alternate runtimes MUST obtain user consent for the Android permissions used by the application. That is, if an application needs to make use of a device resource for which there is a corresponding Android permission (such as Camera, GPS, etc.), the alternate runtime MUST inform the user that the application will be able to access that resource. If the runtime environment does not record application capabilities in this manner, the runtime environment MUST list all permissions held by the runtime itself when installing any application using that runtime.

9.5. Multi-User Support

Android includes support for multiple users and provides support for full user isolation [ Resources, 70 ].

Device implementations MUST meet these requirements related to multi-user support [ Resources, 71 ]:

 • As the behavior of the telephony APIs on devices with multiple users is currently undefined, device implementations that declare android.hardware.telephony MUST NOT enable multi-user support.
 • Device implementations MUST, for each user, implement a security model consistent with the Android platform security model as defined in Security and Permissions reference document in the APIs [Resources, 54]
 • Android includes support for restricted profiles, a feature that allows device owners to manage additional users and their capabilities on the device. With restricted profiles, device owners can quickly set up separate environments for additional users to work in, with the ability to manage finer-grained restrictions in the apps that are available in those environments. Device implementations that include support for multiple users MUST include support for restricted profiles. The upstream Android Open Source Project includes an implementation that satisfies this requirement.

Each user instance on an Android device MUST have separate and isolated external storage directories. Device implementations MAY store multiple users' data on the same volume or filesystem. However, the device implementation MUST ensure that applications owned by and running on behalf a given user cannot list, read, or write to data owned by any other user. Note that removable media, such as SD card slots, can allow one user to access another's data by means of a host PC. For this reason, device implementations that use removable media for the external storage APIs MUST encrypt the contents of the SD card if multi-user is enabled using a key stored only on non-removable media accessible only to the system. As this will make the media unreadable by a host PC, device implementations will be required to switch to MTP or a similar system to provide host PCs with access to the current user's data. Accordingly, device implementations MAY but SHOULD NOT enable multi-user if they use removable media [ Resources, 72 ] for primary external storage.

9.6. Premium SMS Warning

Android includes support for warning users for any outgoing premium SMS message [ Resources, 73 ] . Premium SMS messages are text messages sent to a service registered with a carrier that may incur a charge to the user. Device implementations that declare support for android.hardware.telephony MUST warn users before sending a SMS message to numbers identified by regular expressions defined in /data/misc/sms/codes.xml file in the device. The upstream Android Open Source Project provides an implementation that satisfies this requirement.

9.7. Kernel Security Features

The Android Sandbox includes features that can use the Security-Enhanced Linux (SELinux) mandatory access control (MAC) system and other security features in the Linux kernel. SELinux or any other security features, if implemented below the Android framework:

 • MUST maintain compatibility with existing applications
 • MUST not have a visible user interface, even when violations are detected
 • SHOULD NOT be user or developer configurable

If any API for configuration of policy is exposed to an application that can affect another application (such as a Device Administration API), the API MUST NOT allow configurations that break compatibility.

Devices MUST implement SELinux and meet the following requirements, which are satisfied by the reference implementation in the upstream Android Open Source Project.

 • it MUST support a SELinux policy that allows the SELinux mode to be set on a per-domain basis with:
  • domains that are in enforcing mode in the upstream Android Open Source implementation (such as installd, netd, and vold) MUST be in enforcing mode
  • domain(s) for third-party applications SHOULD remain in permissive mode to ensure continued compatibility
 • it SHOULD load policy from /sepolicy file on the device
 • it MUST support dynamic updates of the SELinux policy file without requiring a system image update
 • it MUST log any policy violations without breaking applications or affecting system behavior

Device implementations SHOULD retain the default SELinux policy provided in the upstream Android Open Source Project, until they have first audited their additions to the SELinux policy. Device implementations MUST be compatible with the upstream Android Open Source Project.

9.8. Privacy

If the device implements functionality in the system that captures the contents displayed on the screen and/or records the audio stream played on the device, it MUST continuously notify the user whenever this functionality is enabled and actively capturing/recording.

9.9. Full-Disk Encryption

IF the device has lockscreen, the device MUST support full-disk encryption.

10. Kiểm tra tính tương thích của phần mềm

Device implementations MUST pass all tests described in this section.

However, note that no software test package is fully comprehensive. For this reason, device implementers are very strongly encouraged to make the minimum number of changes as possible to the reference and preferred implementation of Android available from the Android Open Source Project. This will minimize the risk of introducing bugs that create incompatibilities requiring rework and potential device updates.

10.1. Bộ kiểm tra khả năng tương thích

Device implementations MUST pass the Android Compatibility Test Suite (CTS) [ Resources, 2 ] available from the Android Open Source Project, using the final shipping software on the device. Additionally, device implementers SHOULD use the reference implementation in the Android Open Source tree as much as possible, and MUST ensure compatibility in cases of ambiguity in CTS and for any reimplementations of parts of the reference source code.

The CTS is designed to be run on an actual device. Like any software, the CTS may itself contain bugs. The CTS will be versioned independently of this Compatibility Definition, and multiple revisions of the CTS may be released for Android 4.4. Device implementations MUST pass the latest CTS version available at the time the device software is completed.

10.2. Người xác minh CTS

Device implementations MUST correctly execute all applicable cases in the CTS Verifier. The CTS Verifier is included with the Compatibility Test Suite, and is intended to be run by a human operator to test functionality that cannot be tested by an automated system, such as correct functioning of a camera and sensors.

The CTS Verifier has tests for many kinds of hardware, including some hardware that is optional. Device implementations MUST pass all tests for hardware which they possess; for instance, if a device possesses an accelerometer, it MUST correctly execute the Accelerometer test case in the CTS Verifier. Test cases for features noted as optional by this Compatibility Definition Document MAY be skipped or omitted.

Every device and every build MUST correctly run the CTS Verifier, as noted above. However, since many builds are very similar, device implementers are not expected to explicitly run the CTS Verifier on builds that differ only in trivial ways. Specifically, device implementations that differ from an implementation that has passed the CTS Verifier only by the set of included locales, branding, etc. MAY omit the CTS Verifier test.

10.3. Ứng dụng tham khảo

Device implementers MUST test implementation compatibility using the following open source applications:

 • The "Apps for Android" applications [ Resources, 55 ]
 • Replica Island (available in Google Play Store)

Each app above MUST launch and behave correctly on the implementation, for the implementation to be considered compatible.

11. Updatable Software

Device implementations MUST include a mechanism to replace the entirety of the system software. The mechanism need not perform "live" upgrades - that is, a device restart MAY be required.

Any method can be used, provided that it can replace the entirety of the software preinstalled on the device. For instance, any of the following approaches will satisfy this requirement:

 • Over-the-air (OTA) downloads with offline update via reboot
 • "Tethered" updates over USB from a host PC
 • "Offline" updates via a reboot and update from a file on removable storage

The update mechanism used MUST support updates without wiping user data. That is, the update mechanism MUST preserve application private data and application shared data. Note that the upstream Android software includes an update mechanism that satisfies this requirement.

If an error is found in a device implementation after it has been released but within its reasonable product lifetime that is determined in consultation with the Android Compatibility Team to affect the compatibility of third-party applications, the device implementer MUST correct the error via a software update available that can be applied per the mechanism just described.

12. Document Changelog

The following table contains a summary of the changes to the Compatibility Definition in this release.

Section(s) Summary of change
3.2.2. Build Parameters Revised descriptions of BRAND, DEVICE, and PRODUCT. SERIAL is now required.
3.2.3.5. Default App Settings New section that adds requirement to comply with new default application settings
3.3.1 Application Binary Interfaces Clarified allowed values for the android.os.Build.CPU_ABI and android.os.Build.CPU_ABI2 parameters.
3.4.1. Khả năng tương thích của WebView Added Chromium as required WebView implementation.
3.7. Khả năng tương thích của máy ảo Added requirement for xxhdpi and 400dpi screen densities.
3.8.6. Themes Updated to reflect use of translucent system bars.
3.8.12. Location New section that adds requirement location settings be centralized.
3.8.13. Unicode New section that adds requirement for emoji support.
3.9. Device Administration Noted preinstalled administrative applications cannot be the default Device Owner application.
5.1. Codec phương tiện Added VP9 decoder requirement. Added recommended specification for hardware VP8 codecs.
5.3. Video Decoding Added VP9. Added recommendation for dynamic resolution switching.
5.4. Ghi âm Added REMOTE_SUBMIX as new required audio source. Made use of android.media.audiofx.NoiseSuppressor API a requirement.
6.2.1 Experimental New section that introduces the ART runtime and requires Dalvik as the default runtime.
7.1.1. Screen Configuration Replaced 1.85 aspect ratio with 1.86. Added 400dpi screen density.
7.1.6. Screen Types Added 640 dpi (4K) resolution configuration.
7.2.3. Phím điều hướng Added Recents function as essential; demoted Menu function in priority.
7.3.6. Thermometer Added SENSOR_TYPE_AMBIENT_TEMPERATURE as recommended thermometer.
7.4.2.2. Wi-Fi Tunneled Direct Link Setup New section that adds support for Wi-Fi Tunneled Direct Link Setup (TDLS).
7.4.4. Giao tiếp trường gần Added Host Card Emulation (HCE) as a requirement. Replaced SNEP GET with Logical Link Control Protocol (LLCP) and added the Bluetooth Object Push Profile as a requirement.
7.4.6. Sync Settings New section that adds requirement auto-sync data be enabled by default.
7.6.1. Minimum Memory and Storage Added ActivityManager.isLowRamDevice() setting requirement for devices with less than 512MB of memory. Increased storage requirements from 512MB and 1GB to 1GB and 2GB, respectively.
7.6.2. Shared "External" Storage Editorial fixes such as change of section name, and moved text that fits in this section from section 9.5. Noted applications may write to their package-specific directories on secondary external storage.
7.7. USB Added requirement all devices report a USB serial number.
9.5. Multi-User Support Moved non multi-user specific text to section 7.6.2.
9.7. Kernel Security Features Rewritten to note switch of SELinux to enforcing mode and requirement SELinux output not be rendered in the user interface.
9.8. Privacy New section that adds requirement audio and video recording must trigger continuous notifications to the user.
9.9. Full-Disk Encryption New section that adds requirement devices with lockscreen support full-disk encryption.
12. Document Changelog New section that summarizes changes in the CDD by section.

13. Contact Us

You can contact the document authors at compatibility@android.com for clarifications and to bring up any issues that you think the document does not cover.