Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Chỉ mục gói hàng

Đây là các gói API. Xem tất cả các lớp API .

com.android.sts.common
com.android.sts.common.tradefed.testtype
com.android.sts.common.util