com.android.tradefed.device.contentprovider

Các lớp học

Trình xử lý nhà cung cấp nội dung Trình xử lý trừu tượng hóa các tương tác của nhà cung cấp nội dung và cho phép sử dụng nhà cung cấp nội dung phía thiết bị cho các hoạt động khác nhau.