com.android.tradefed.lite

Các lớp học

Người chạy khô Chạy thử nghiệm khô khan trong suốt thay vì thực sự thực hiện chúng.
Máy chủ sử dụng Triển khai một số phương pháp tiện ích hữu ích để chạy thử nghiệm máy chủ.