com.android.tradefed.targetprep.sync

Các lớp học

Trình trợ giúp đồng bộ hóa thiết bị Trình trợ giúp giúp đồng bộ hóa hình ảnh thiết bị mới với thiết bị.