com.android.tradefed.testtype.binary

Các lớp học

Kiểm tra cơ sở thực thi Lớp cơ sở cho kiểu thử nghiệm có thể thực thi được.
Kiểm tra máy chủ thực thi Chạy thử nghiệm khả năng thực thi đang chạy trên máy chủ.
Kiểm tra mục tiêu có thể thực thi Chạy thử nghiệm khả năng thực thi đang chạy trên mục tiêu.
Kiểm tra mục tiêu hạt nhân Trình chạy thử để chạy tệp thực thi trên mục tiêu và phân tích cú pháp thử nghiệm hạt nhân.
KTapResultParser Đọc đầu ra KTAP như đầu ra do mô-đun kiểm tra KUnit tạo ra và được đặt trong tệp `kết quả` trong phần gỡ lỗi.
KUnitModuleTest Trình chạy thử nghiệm để chạy các mô-đun thử nghiệm KUnit trên thiết bị.

Enum

KTapResultParser.ParseResolution