com.android.tradefed.util.proto

Các lớp học

TestRecordProtoUtil Tiện ích để đọc proto TestRecord từ một tệp.
TfMetricProtoUtil Lớp tiện ích hỗ trợ Map để lập bản đồ chuyển tiếp.