Chính sách truy cập thông báo và người nghe thông báo

Chính sách truy cập thông báo và người nghe thông báo bao gồm các quyền và cấu hình sau.

  • Quyền đặc quyền ACCESS_NOTIFICATIONS cho phép ứng dụng đọc nhóm thông báo hiện tại, bao gồm mọi siêu dữ liệu và ý định đính kèm.
  • Một ứng dụng có thể được chỉ định làm trình xử lý thông báo mặc định bằng cách thêm tên gói của ứng dụng đó vào config_defaultListenerAccessPackages trong config.xml hoặc bất kỳ lớp phủ OEM nào. Trình nghe thông báo mặc định được cấp quyền truy cập vào tất cả các thông báo đến nhưng người dùng có thể tắt quyền truy cập vào thông báo trong cài đặt Truy cập thông báo trong ứng dụng Cài đặt.