Chi tiết phát hành Android Automotive 12 QPR3

Trang này tóm tắt các tính năng mới được cung cấp trong Android Automotive OS 12 QPR3.

Thông tin chi tiết sản phẩm

Cải tiến giao diện người dùng hệ thống và ứng dụng cốt lõi

Để hỗ trợ việc ra mắt YouTube trên ô tô, chúng tôi đã thực hiện cập nhật cho:

  • Cài đặt > Phụ đề chi tiết
  • Cài đặt > TalkBack

Quản lý thiết bị và người dùng

  • Quản lý thiết bị cho Auto. Đã thêm giao diện chung để quản lý các chính sách được thực thi trên thiết bị.