Chi tiết phát hành Android Automotive 13 QPR2

Trang này tóm tắt các tính năng mới được cung cấp trong Android Automotive 13 QPR2.

Sự tuân thủ

Các thử nghiệm tuân thủ Android đã được thực hiện trên phần cứng tham chiếu nội bộ. Bộ kiểm tra tương thích (CTS) , Bộ kiểm tra bảo mật (STS) , Bộ kiểm tra nhà cung cấp (VTS) và bộ kiểm tra CTS-on-GSI đều được chạy trên bản dựng này. Đã xảy ra một lỗi kiểm tra đã biết và lỗi này sẽ được giải quyết trong nhánh kiểm tra AOSP. Không có lỗi nền tảng nào xảy ra.