Chi tiết phát hành Android Automotive 13 QPR2

Trang này tóm tắt các tính năng mới được cung cấp trong Android Automotive 13 QPR2.

Sự tuân thủ

Các thử nghiệm tuân thủ của Android đã được thực hiện trên phần cứng tham chiếu nội bộ. Bộ kiểm tra khả năng tương thích (CTS) , Bộ kiểm tra bảo mật (STS) , Bộ kiểm tra nhà cung cấp (VTS) và bộ kiểm tra CTS-on-GSI đều chạy trên bản dựng này. Đã xảy ra lỗi thử nghiệm đã biết, lỗi này sẽ được giải quyết trong nhánh thử nghiệm AOSP. Không có sự cố nền tảng đã biết nào xảy ra.