Chi tiết phát hành Android Automotive 13 QPR3

Trang này tóm tắt các tính năng mới được cung cấp trong Android Automotive 13 QPR3.

Đặc trưng

Bản phát hành này cung cấp khả năng đưa InputEvent vào hoạt động được lưu trữ trên TaskView .

Sự tuân thủ

Các thử nghiệm tuân thủ Android đã được thực hiện trên phần cứng tham chiếu nội bộ. Bộ kiểm tra tương thích (CTS) , Bộ kiểm tra bảo mật (STS) , Bộ kiểm tra nhà cung cấp (VTS) và bộ kiểm tra CTS-on-GSI đã được chạy trên bản dựng này.