Chi tiết phát hành Android Automotive 14 QPR1

Trang này tóm tắt các tính năng mới được cung cấp trong Android Automotive 14 QPR1.

Đặc trưng

Bản phát hành QPR1 cung cấp các tính năng mới sau:

Sự tuân thủ

Bộ thử nghiệm Tuân thủ Android được thực thi trên phần cứng tham chiếu nội bộ. Các bộ thử nghiệm đã thực hiện bao gồm Bộ kiểm tra tương thích (CTS) , CTS-on-GSI, Bộ kiểm tra bảo mật (STS)Bộ kiểm tra nhà cung cấp (VTS) .

Android Automotive 14 QPR1 chứa một tập hợp các thay đổi trong aae-udcqpr1-cts . Những thay đổi này phải được đưa vào để vượt qua các trường hợp thử nghiệm được liệt kê bên dưới. Tất cả các thử nghiệm khác đều được xác minh là đã vượt qua phần cứng tham chiếu nội bộ.

Trong CtsWindowManagerDeviceTestCases :

  • CtsWindowManagerDeviceTestCases android.server.wm.AmStartOptionsTests#testDashD
  • CtsWindowManagerDeviceTestCases android.server.wm.DisplayShapeTests#testDisplayShapeFromWindowInsets