Các bản phát hành hệ điều hành ô tô Android

Các trang trong phần này mô tả các tính năng chính và nội dung cập nhật được thực hiện cho các bản phát hành Android Automotive OS (AAOS) này.

Phiên bản Bản phát hành ô tô được đề xuất
Android 14 Android 14 QPR1
Android 13 Android Ô tô 13 QPR3
Android 12 Android ô tô 12L
Android 11 Android ô tô 11

Ngoài ra, hãy xem danh sách Ứng dụng chưa được nhóm của chúng tôi, được cung cấp cho AAOS nhưng không được phát hành trong AOSP.