Tính năng mới

Tháng 7 năm 2024

(Ngày 3 tháng 7) Viết lại nội dung Quản lý tình trạng hao mòn Flash để mô tả hoạt động của bộ nhớ flash, cũng như để mô tả cách OEM có thể giảm nguy cơ lỗi bộ nhớ flash trên thiết bị.

Tháng 6/2024

(Ngày 13 tháng 6) Thêm một mục mới có tên Ưu tiên chế độ cài đặt hiệu suất của ứng dụng trong bài viết "Theo dõi mức sử dụng bộ nhớ Flash" để mô tả cách ưu tiên hiệu suất của ứng dụng.

Tháng 3/2024

(Ngày 20 tháng 3) Thêm một trang để mô tả ứng dụng mới Car Messenger, một ứng dụng dành riêng cho trải nghiệm nhắn tin trên ô tô.

(Ngày 7 tháng 3) Xem trang mới giải thích cách Bật MACsec cho các tính năng Ethernet. Dùng MACsec để xác thực và mã hoá thông tin giao tiếp Ethernet mà hệ thống thông tin giải trí trong xe (IVI) sử dụng cho các đơn vị ECU.

(Ngày 6 tháng 3) Để tìm hiểu cách lấy thông tin vị trí mạng tối ưu trên xe, hãy xem bài viết Nhận thông tin vị trí tương đối.

Tháng 1 năm 2024

(Ngày 31 tháng 1) Để dùng tập lệnh nguồn mở nhằm tải xuống và khởi chạy bản dựng trình mô phỏng, hãy xem bài viết Chạy AVD dành cho ô tô AOSP bằng cách sử dụng tạo sẵn.

(Ngày 10 tháng 1) Cập nhật nội dung Complete Automotive Tests in a Box (Hoàn tất kiểm thử Automotive trong hộp) để phát hành Android 14.

Tháng 12 năm 2023

(Ngày 4 tháng 12) Thêm một trang mới để mô tả các tính năng mới có trong bản phát hành Android Automotive 14 QPR1.

Tháng 10 năm 2023

(Ngày 4 tháng 10) Thêm các trang mới này để mô tả các tính năng được phát hành trong Android 14:

Tháng 7 năm 2023

(Ngày 18 tháng 7) Thêm Chế độ kiểm soát tính năng dịch vụ ô tô để mô tả các tính năng điều khiển ô tô (không bắt buộc) mà bạn có thể bật bằng RRO hoặc VHAL.

(Ngày 13 tháng 7) Thêm Mở rộng phần mô tả thuộc tính VHAL trong Trình mô phỏng. Tìm hiểu cách xem thông tin về các thuộc tính VHAL (chẳng hạn như tên, nội dung mô tả và ý nghĩa của các giá trị) trong một cửa sổ trình mô phỏng.

Tháng 6/2023

(Ngày 5 tháng 6) Thêm thông tin chi tiết về bản phát hành Android Automotive 13 QPR3.

Tháng 4 năm 2023

(Ngày 20 tháng 4) Thêm API bỏ qua vị trí hỗ trợ người lái xe để mô tả cách sử dụng API mới này để truy cập vào vị trí của các ứng dụng hỗ trợ người lái xe theo gói Android, trong danh sách cho phép.

(Ngày 26 tháng 4) Thêm Mã thông báo thiết kế của OEM. Mã thông báo thiết kế đại diện cho các quyết định thiết kế nhỏ, lặp lại, tạo nên kiểu hình ảnh của hệ thống thiết kế và thay thế giá trị tĩnh bằng tên dễ hiểu.

(Ngày 20 tháng 4) Thêm API bỏ qua vị trí hỗ trợ người lái xe để mô tả cách sử dụng API mới này để truy cập vào vị trí của các ứng dụng hỗ trợ người lái xe theo gói Android trong danh sách cho phép.

Tháng 3 năm 2023

(Ngày 23 tháng 3)

(Ngày 16 tháng 3)