Tổng quan về ứng dụng chưa được nhóm

Các bài viết trong phần này mô tả cách tích hợp các ứng dụng không nhóm. Các ứng dụng chưa được nhóm bao gồm Thư viện giao diện người dùng trên ô tô, Trình quay số, Phương tiện và SMS. Các ứng dụng này được tách khỏi nền tảng và bao gồm logic để nhận dữ liệu từ ứng dụng Đồng hành trên điện thoại và UX trên ô tô, bao gồm cài đặt liên kết và đăng ký tính năng.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem các bài viết sau: