Thông tin xác thực danh tính

API thông tin xác thực danh tính cung cấp giao diện cho một kho lưu trữ an toàn cho tài liệu nhận dạng người dùng. Các API này giao tiếp với dịch vụ hệ thống credstore , dịch vụ này sẽ sử dụng HAL Thông tin xác thực danh tính để liên lạc với Phần cứng bảo mật.

HAL thông tin xác thực danh tính được truy cập thông qua IIdentityCredentialStore , nơi cung cấp giao diện cho một kho lưu trữ an toàn cho các tài liệu nhận dạng người dùng. Trong phạm vi có thể, đặc điểm kỹ thuật của các định dạng tin nhắn và ngữ nghĩa của giao tiếp với các thiết bị xác minh thông tin xác thực và cơ quan cấp phát (IA) nằm ngoài phạm vi của HAL này. Nó cung cấp giao diện với bộ lưu trữ an toàn nhưng cần có ứng dụng Android dành riêng cho thông tin xác thực để triển khai các giao thức và quy trình trình bày và xác minh phù hợp với loại thông tin xác thực cụ thể.

Hướng dẫn thực hiện và thông tin kiểm tra VTS có thể được tìm thấy tại: