com.android.tradefed.device.internal

Các lớp học

Trình báo cáo phát hành thiết bị Trình báo cáo phát hành thiết bị xử lý việc giao tiếp với thiết bị gốc xử lý (các) thiết bị sẽ được phát hành.
Tính năng thiết lập lại thiết bị Phía máy chủ thực hiện thiết lập lại thiết bị.
Trình xử lý thiết bị lại Tiện ích xử lý nói chung việc đặt lại thiết bị.
Tính năng chụp ảnh của thiết bị Phía máy chủ thực hiện ảnh chụp nhanh thiết bị.
Trình xử lý ảnh chụp thiết bị Tiện ích xử lý ảnh chụp nhanh Mực nang.
Tính năng phát hành thiết bị sớm Triển khai máy chủ tính năng để phát hành thiết bị sớm.