com.android.tradefed.result.retry

Giao diện

IHỗ trợKết quả dạng hạt Giao diện chỉ định xem ITestInvocationListener có hỗ trợ nhận kết quả chi tiết hay không.