com.android.tradefed.service.management

Các lớp học

Trình xử lý trạng thái lệnh Trình xử lý giúp theo dõi và cập nhật trạng thái của lệnh gọi.
Quản lý thiết bịGrpcServer Máy chủ GRPC cho phép đặt trước thiết bị từ Tradefed.
TestInvocationQuản lýMáy chủ Máy chủ GRPC giúp quản lý lệnh gọi thử nghiệm và vòng đời của chúng.
TestInvocation ManagementServer.InvocationInformation