com.android.tradefed.testtype.retry

Giao diện

IAutoRetriableTest Giao diện dành cho IRemoteTest không triển khai ITestFilterReceiver nhưng vẫn muốn hỗ trợ tính năng tự động thử lại.