Spectatio: מסגרת מבחן רכב

Spectatio היא מסגרת בדיקה בקוד פתוח שפותחה לבדיקת מערכת ההפעלה Android Automotive (AAOS) במכשירים אמיתיים ווירטואליים. Spectatio מספקת ממשקי API לבדיקת אפליקציות על מכשיר רכב ומהווה פתרון הניתן להרחבה וניתן להרחבה המשמש לאימות הפונקציונליות והביצועים של AAOS והאפליקציות שלה.

עיצוב ברמה גבוהה

המסגרת של Spectatio ניתנת להתאמה וניתנת להרחבה עבור יישומי ממשק משתמש שונים של AAOS. הוא משמש לבדיקת הפונקציונליות והביצועים של AAOS על חומרת המכשיר, אמולטורים וסביבות וירטואליות.

האיור הבא מסביר את העיצוב ברמה הגבוהה של מסגרת Spectatio.

spectatio-design

איור 1. עיצוב מסגרת Spectatio ברמה גבוהה

המסגרת של Spectatio, בנויה על גבי UI Automator , מספקת קבוצה של ממשקי API לבניית מבחני ממשק משתמש המקיימים אינטראקציה עם אפליקציות משתמש ומערכת ב-AAOS. בדיקות רכב משתמשות בממשקי ה-API המסופקים על ידי מסגרת Spectatio לבדיקה, מה שהופך את הבדיקות הללו לבלתי תלויות במכשיר הנבדק (DUT) וניתנות להרחבה לבדיקת מכשירים מגוונים, אם נתמכים.

איור 1 מראה שהמסגרת של Spectatio מודולרית בהתבסס על אפליקציות ייחוס כגון Dialer, Medicenter והגדרות תוך שימוש בממשקים ועוזרים ספציפיים לאפליקציה, מה שהופך אותה לניתנת להרחבה בקלות עבור אפליקציות חדשות. המסגרת של Spectatio עושה שימוש חוזר בשיעורי התקן והמסייעים הנפוצים. מחלקת העזר הסטנדרטית היא מחלקת האב של כל פונקציות מסייע האפליקציות ומספקת פונקציות סטנדרטיות שהן ספציפיות למכשיר או ישימות באפליקציות. כיתות עוזרות השירות מספקות כלי עזר כגון קריאה או כתיבה של קבצים מהמכשיר.

ארכיטקטורה

על מנת לספק קבוצה של ממשקי API לבניית מבחני ממשק משתמש, מסגרת Spectatio מיישמת ממשקים ועוזרים ספציפיים לאפליקציה תוך הרחבת מחלקת העזר הסטנדרטית הקיימת וייבוא ​​מחלקות העזר.

האיור הבא מסביר את הארכיטקטורה ברמה הגבוהה של מסגרת Spectatio וכל הגופים המעורבים בהטמעת ממשקי API לבדיקת אפליקציה.

spectatio-arch

איור 2. ארכיטקטורת מסגרת של Spectatio ברמה גבוהה

ממשק מסייע יישומים מספק תוכנית ליישום מסייע יישומים. הוא מורכב מפונקציות עוזר שונות הדרושות לבדיקת אפליקציות. לכל אפליקציה יש ממשק משלה, כגון IAutoSettingHelper ו- IAutoDialHelper . למידע נוסף ורשימת פונקציות ממשק, עיין בפונקציות ממשק מסייע היישום ב-AOSP.

מחלקת העזר הסטנדרטית מורכבת מתכונות ופונקציות סטנדרטיות הנדרשות להגדרת המכשיר אך אינן ספציפיות לאף אפליקציה, כגון pressHome ו- scroll . מחלקת העזר הסטנדרטית מוגדרת ב- AbstractAutoStandardAppHelper.java .

כיתות העזר של השירות משמשות את המסגרת. לדוגמה, AutoJsonUtility.java הוא א
מחלקת שירות שטוענת את קובץ התצורה של ה-JSON של המכשיר ומעדכנת את תצורות המסגרת בזמן ריצה.

מודול היישום עוזר יישומים הוא הליבה של מסגרת Spectatio. הוא מכיל את ההטמעה של פונקציות העזר המוגדרות בממשק עוזר האפליקציה, הנדרשות לבדיקת אפליקציות במכשיר רכב. לכל אפליקציה יש יישום משלה, כגון SettingHelperImpl ו- DialHelperImpl , המשמשים את מבחני הרכב לבדיקת האפליקציות. למידע נוסף ורשימת יישומים, עיין בפונקציות ההטמעה של עוזר היישום 'ב-AOSP.

בדיקות רכב משתמשות בפונקציות ההטמעה של עוזר האפליקציה כדי לבדוק פעולות שונות הקשורות לאפליקציה. השתמש במחלקה HelperAccessor כדי לקבל גישה לפונקציות היישום של עוזר היישום.

הקוד הבא מציג את ההגדרה, הניקוי והביצוע של מבחן רכב לדוגמה.

@RunWith(AndroidJUnit4.class)
public class AutoApplicationTest {
 static HelperAccessor<IAutoApplicationHelper> autoApplicationHelper =
     new HelperAccessor<>(IAutoApplicationHelper.class);

 public AutoApplicationTest() {
  // constructor
  // Initialize any attributes that are required for the test execution
 }

 @Before
 public void beforeTest() {
  // Initial setup before each test
  // For example - open the application
  autoApplicationHelper.open();
 }

 @After
 public void afterTest() {
  // Cleanup after each test.
  // For example - exit the application
  autoApplicationHelper.exit();
 }

 @Test
 public void testApplicationFeature() {
  // Test
  // For example - Test if application is open
  assertTrue("Application is not open.", autoApplicationHelper.isOpen());
 }
}

התאמה אישית

המסגרת של Spectatio אינה תלויה בממשק המשתמש של המכשיר, כך שהיא ניתנת להרחבה לבדיקת מכשירים עם ממשקי משתמש וחומרה מגוונים. כדי להשיג מדרגיות זו, Spectatio משתמש בתצורות ברירת מחדל של מכשיר המבוססות על התקן הייחוס. כדי לתמוך בתצורות מכשיר שאינן ברירת מחדל, המסגרת משתמשת בקובץ תצורה של JSON בזמן ריצה כדי להגדיר את השינויים הרצויים בממשק המשתמש עבור המכשיר. קובץ תצורה של JSON תומך ברכיבי ממשק משתמש כמו TEXT , DESCRIPTION ו- RESOURCE_ID , יחד עם הגדרות path ועליו להכיל רק את המידע על השינויים בממשק המשתמש עבור DUT. שאר רכיבי ממשק המשתמש משתמשים בערכי תצורת ברירת המחדל הניתנים במסגרת.

תצורות ברירת מחדל של מכשיר

קובץ התצורה לדוגמה הבא של JSON מציג את תצורות ההתקן הזמינות ואת ערכי ברירת המחדל שלהן.

לחץ על סימן הפלוס כדי לראות קובץ תצורה לדוגמה של JSON

  {
    "SETTINGS": {
        "APPLICATION_CONFIG": {
            "SETTINGS_TITLE_TEXT": "Settings",
            "SETTINGS_PACKAGE": "com.android.car.settings",
            "SETTINGS_RRO_PACKAGE": "com.android.car.settings.googlecarui.rro",
            "OPEN_SETTINGS_COMMAND": "am start -a android.settings.SETTINGS",
            "OPEN_QUICK_SETTINGS_COMMAND": "am start -n com.android.car.settings/com.android.car.settings.common.CarSettingActivity"
        },
        "QUICK_SETTINGS": {
            "OPEN_MORE_SETTINGS": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "toolbar_menu_item_1",
                "PACKAGE": "com.android.car.settings"
            },
            "NIGHT_MODE": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Night mode"
            }
        },
        "DISPLAY": {
            "PATH": "Settings > Display",
            "OPTIONS": [
                "Brightness level"
            ],
            "BRIGHTNESS_LEVEL": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "seekbar",
                "PACKAGE": "com.android.car.settings"
            }
        },
        "SOUND": {
            "PATH": "Settings > Sound",
            "OPTIONS": [
                "Media volume",
                "Alarm volume"
            ]
        },
        "NETWORK_AND_INTERNET": {
            "PATH": "Settings > Network & internet",
            "OPTIONS": [
            ],
            "TOGGLE_WIFI": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "master_switch",
                "PACKAGE": "com.android.car.settings"
            }
        },
        "BLUETOOTH": {
            "PATH": "Settings > Bluetooth",
            "OPTIONS": [
            ],
            "TOGGLE_BLUETOOTH": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "car_ui_toolbar_menu_item_switch",
                "PACKAGE": "com.android.car.settings"
            }
        },
        "APPS_AND_NOTIFICATIONS": {
            "PATH": "Settings > Apps & notifications",
            "OPTIONS": [
            ],
            "SHOW_ALL_APPS": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Show all apps"
            },
            "ENABLE_DISABLE_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "car_ui_toolbar_menu_item_text",
                "PACKAGE": "com.android.car.settings"
            },
            "DISABLE_BUTTON_TEXT": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Disable"
            },
            "ENABLE_BUTTON_TEXT": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Enable"
            },
            "DISABLE_APP_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "DISABLE APP"
            },
            "FORCE_STOP_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Force stop"
            },
            "OK_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "OK"
            },
            "PERMISSIONS_MENU": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Permissions"
            },
            "ALLOW_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Allow"
            },
            "DENY_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Deny"
            },
            "DENY_ANYWAY_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Deny anyway"
            }
        },
        "DATE_AND_TIME": {
            "PATH": "Settings > Date & time",
            "OPTIONS": [
                "Automatic date & time",
        "Automatic time zone"
            ],
            "AUTOMATIC_DATE_AND_TIME": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Automatic date & time"
            },
            "AUTOMATIC_TIME_ZONE": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Automatic time zone"
            },
            "SET_DATE": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Set date"
            },
            "SET_TIME": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Set time"
            },
            "SELECT_TIME_ZONE": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Select time zone"
            },
            "USE_24_HOUR_FORMAT": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Use 24-hour format"
            },
            "OK_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "toolbar_menu_item_0",
                "PACKAGE": "com.android.car.settings"
            },
            "NUMBER_PICKER_WIDGET": {
                "TYPE": "CLASS",
                "VALUE": "android.widget.NumberPicker"
            },
            "EDIT_TEXT_WIDGET": {
                "TYPE": "CLASS",
                "VALUE": "android.widget.EditText"
            }
        },
        "USERS": {
            "PATH": "Settings > Users",
            "OPTIONS": [
                "Guest"
            ]
        },
        "ACCOUNTS": {
            "PATH": "Settings > Accounts",
            "OPTIONS": [
                "Automatically sync data"
            ],
            "ADD_ACCOUNT": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "ADD ACCOUNT"
            },
            "ADD_GOOGLE_ACCOUNT": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Google"
            },
            "SIGN_IN_ON_CAR_SCREEN": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Sign in on car screen"
            },
            "GOOGLE_SIGN_IN_SCREEN": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Sign in to your Google Account"
            },
            "ENTER_EMAIL": {
                "TYPE": "CLASS",
                "VALUE": "android.widget.EditText"
            },
            "ENTER_PASSWORD": {
                "TYPE": "CLASS",
                "VALUE": "android.widget.EditText"
            },
            "NEXT_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Next"
            },
            "DONE_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Done"
            },
            "REMOVE_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Remove"
            },
            "REMOVE_ACCOUNT_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Remove Account"
            }
        },
        "SYSTEM": {
            "PATH": "Settings > System",
            "OPTIONS": [
                "About", "Legal information"
            ],
            "ABOUT_MENU": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "About"
            },
            "RESET_OPTIONS_MENU": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Reset options"
            },
            "LANGUAGES_AND_INPUT_MENU": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Languages & input"
            },
            "DEVICE_MODEL": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Model"
            },
            "ANDROID_VERSION": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Android version"
            },
            "ANDROID_SECURITY_PATCH_LEVEL": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Android security patch level"
            },
            "KERNEL_VERSION": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Kernel version"
            },
            "BUILD_NUMBER": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Build number"
            },
            "RECYCLER_VIEW_WIDGET": {
                "TYPE": "CLASS",
                "VALUE": "androidx.recyclerview.widget.RecyclerView"
            },
            "RESET_NETWORK": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Reset network"
            },
            "RESET_SETTINGS": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "RESET SETTINGS"
            },
            "RESET_APP_PREFERENCES": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Reset app preferences"
            },
            "RESET_APPS": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "RESET APPS"
            },
            "LANGUAGES_MENU": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Languages"
            },
            "LANGUAGES_MENU_IN_SELECTED_LANGUAGE": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Idiomas"
            }
        },
        "SECURITY": {
            "PATH": "Settings > Security",
            "OPTIONS": [
            ],
            "TITLE": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "car_ui_toolbar_title",
                "PACKAGE": "com.android.car.settings.googlecarui.rro"
            },
            "CHOOSE_LOCK_TYPE": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Choose a lock type"
            },
            "LOCK_TYPE_PASSWORD": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Password"
            },
            "LOCK_TYPE_PIN": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "PIN"
            },
            "LOCK_TYPE_NONE": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "None"
            },
            "CONTINUE_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Continue"
            },
            "CONFIRM_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Confirm"
            },
            "ENTER_PASSWORD": {
                "TYPE": "CLASS",
                "VALUE": "android.widget.EditText"
            },
            "PIN_PAD": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "pin_pad",
                "PACKAGE": "com.android.car.settings"
            },
            "ENTER_PIN_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "key_enter",
                "PACKAGE": "com.android.car.settings"
            },
            "REMOVE_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Remove"
            }
        }
    },
    "PHONE": {
        "APPLICATION_CONFIG": {
            "DIAL_PACKAGE": "com.android.car.dialer",
            "PHONE_ACTIVITY": "com.android.car.dialer/.ui.TelecomActivity",
            "OPEN_DIAL_PAD_COMMAND": "am start -a android.intent.action.DIAL"
        },
        "IN_CALL_VIEW": {
            "DIALED_CONTACT_TITLE": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "user_profile_title",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "DIALED_CONTACT_NUMBER": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "user_profile_phone_number",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "END_CALL": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "end_call_button",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "MUTE_CALL": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "mute_button",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "SWITCH_TO_DIAL_PAD": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "toggle_dialpad_button",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "CHANGE_VOICE_CHANNEL": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "voice_channel_view",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "VOICE_CHANNEL_CAR": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Car speakers"
            },
            "VOICE_CHANNEL_PHONE": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Phone"
            }
        },
        "DIAL_PAD_VIEW": {
            "DIAL_PAD_MENU": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Dial Pad"
            },
            "DIAL_PAD_FRAGMENT": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "dialpad_fragment",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "DIALED_NUMBER": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "title",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "MAKE_CALL": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "call_button",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "DELETE_NUMBER": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "delete_button",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            }
        },
        "CONTACTS_VIEW": {
            "CONTACTS_MENU": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Contacts"
            },
            "CONTACT_INFO": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "call_action_id",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "CONTACT_NAME": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "title",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "CONTACT_DETAIL": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "show_contact_detail_id",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "ADD_CONTACT_TO_FAVORITE": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "contact_details_favorite_button",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "SEARCH_CONTACT": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "menu_item_search",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "CONTACT_SEARCH_BAR": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "car_ui_toolbar_search_bar",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "SEARCH_RESULT": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "contact_name",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "CONTACT_SETTINGS": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "menu_item_setting",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "CONTACT_ORDER": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Contact order"
            },
            "SORT_BY_FIRST_NAME": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "First name"
            },
            "SORT_BY_LAST_NAME": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Last Name"
            },
            "CONTACT_TYPE_WORK": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Work"
            },
            "CONTACT_TYPE_MOBILE": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Mobile"
            },
            "CONTACT_TYPE_HOME": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Home"
            }
        },
        "CALL_HISTORY_VIEW": {
            "CALL_HISTORY_MENU": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Recents"
            },
            "CALL_HISTORY_INFO": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "call_action_id",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            }
        },
        "FAVORITES_VIEW": {
            "FAVORITES_MENU": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Favorites"
            }
        }
    },
    "NOTIFICATIONS": {
        "APPLICATION_CONFIG": {
            "OPEN_NOTIFICATIONS_COMMAND": "service call statusbar 1"
        },
        "EXPANDED_NOTIFICATIONS_SCREEN": {
            "NOTIFICATION_VIEW": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "notification_view",
                "PACKAGE": "com.android.systemui"
            },
            "CLEAR_ALL_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "clear_all_button",
                "PACKAGE": "com.android.systemui"
            },
            "STATUS_BAR": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "car_top_navigation_bar_container",
                "PACKAGE": "com.android.systemui"
            },
            "APP_ICON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "app_icon",
                "PACKAGE": "com.android.systemui"
            },
            "APP_NAME": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "header_text",
                "PACKAGE": "com.android.systemui"
            },
            "NOTIFICATION_TITLE": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "notification_body_title",
                "PACKAGE": "com.android.systemui"
            },
            "NOTIFICATION_BODY": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "notification_body_content",
                "PACKAGE": "com.android.systemui"
            },
            "CARD_VIEW": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "card_view",
                "PACKAGE": "com.android.systemui"
            }
        }
    },
    "MEDIA_CENTER": {
        "APPLICATION_CONFIG": {
            "MEDIA_CENTER_PACKAGE": "com.android.car.media",
            "MEDIA_ACTIVITY": "com.android.bluetooth/com.android.bluetooth.avrcpcontroller.BluetoothMediaBrowserService"
        },
        "MEDIA_CENTER_SCREEN": {
            "PLAY_PAUSE_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "play_pause_stop",
                "PACKAGE": "com.android.car.media"
            },
            "NEXT_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "skip_next",
                "PACKAGE": "com.android.car.media"
            },
            "PREVIOUS_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "skip_prev",
                "PACKAGE": "com.android.car.media"
            },
            "SHUFFLE_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "overflow_on",
                "PACKAGE": "com.android.car.media"
            },
            "PLAY_QUEUE_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "play_queue",
                "PACKAGE": "com.android.car.media"
            },
            "MINIMIZED_MEDIA_CONTROLS": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "minimized_playback_controls",
                "PACKAGE": "com.android.car.media"
            },
            "TRACK_NAME": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "title",
                "PACKAGE": "com.android.car.media"
            },
            "TRACK_NAME_MINIMIZED_CONTROL": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "minimized_control_bar_title",
                "PACKAGE": "com.android.car.media"
            },
            "BACK_BUTTON": {
                "TYPE": "DESCRIPTION",
                "VALUE": "Back"
            }
        },
        "MEDIA_CENTER_ON_HOME_SCREEN": {
            "PLAY_PAUSE_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "play_pause_stop",
                "PACKAGE": "com.android.car.carlauncher"
            },
            "NEXT_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "skip_next",
                "PACKAGE": "com.android.car.carlauncher"
            },
            "PREVIOUS_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "skip_prev",
                "PACKAGE": "com.android.car.carlauncher"
            },
            "TRACK_NAME": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "title",
                "PACKAGE": "com.android.car.carlauncher"
            }
        }
    }
}
 

תצורות מכשיר שאינן ברירת מחדל

דוגמת הקוד הבאה מציגה דוגמה של קובץ התצורה של JSON שבו הגדרות ברירת המחדל מוחלות על ידי ההגדרות ב-DUT. בדוגמה זו:

 • הגדרות האינטרנט נקראות Network & internet במכשירי עזר Connectivity ב-DUT.
 • הגדרות התאריך והשעה זמינות Settings > Date and time עבור התקני עזר ובהגדרות Settings > System > Date and time עבור ה-DUT.
# JSON configuration file for Reference Device
{
    ....
    "NETWORK_AND_INTERNET_SETTINGS": {
       "path": "Settings > Network & internet"
    },
    "DATE_AND_TIME_SETTINGS": {
       "path": "Settings > Date and time"
    },
    ....
}

# JSON configuration file for non-reference device
{
    ....
    "NETWORK_AND_INTERNET_SETTINGS": {
       "path": "Settings > Connectivity"
    },
    "DATE_AND_TIME_SETTINGS": {
       "path": "Settings > System > Date and time"
    },
    ....
}

כאשר קובץ התצורה של JSON מוכן, הוא מסופק בזמן הריצה כפי שמוצג בבלוק הקוד הבא.

# Push The JSON configuration file to the device
adb -s DEVICE-SERIAL push PATH-OF-JSON-FILE /data/local/tmp/jsonFile.json

בפקודות אלו:

 • PATH-TO-JSON-FILE : הנתיב של קובץ ה-JSON במחשב המארח.
 • DEVICE-SERIAL : המזהה הסדרתי של ה-DUT. פרמטר זה אינו נדרש אם רק מכשיר אחד מחובר למארח.

בנייה וביצוע

המסגרת של Spectatio נבנית אוטומטית כחלק מה-APK לבדיקה. כדי לבנות את ה-APK לבדיקה, בסיס הקוד של AOSP חייב להיות בתחנת העבודה המקומית. לאחר בניית ה-APK לבדיקה, על המשתמש להתקין את ה-APK במכשיר ולבצע את הבדיקה.

דוגמת הקוד הבאה מציגה את הבנייה, ההתקנה והביצוע של APK לבדיקה.

# Build Test APK
make TEST-APK-NAME

# Install Test APK
adb -s DEVICE-SERIAL install -r PATH-FOR-BUILT-TEST-APK


# Execute Test with the JSON file
adb -s DEVICE-SERIAL shell am instrument -w -r -e debug false -e config-file-path /data/local/tmp/jsonFile.json -e class TEST-PACKAGE.TEST-CLASSNAME TEST-PACKAGE/androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner

בפקודות אלו:

 • TEST-APK-NAME : שם האפליקציה לבדיקה. לדוגמה, הגדר את TEST-APK-NAME ל- AndroidAutomotiveSettingsTests כדי לבדוק את הגדרות ה-Wi-Fi כפי שצוינו בקובץ Android.bp . ניתן למצוא את שם ה-APK בקובץ Android.bp המתאים עבור מבחן הרכב .

 • DEVICE-SERIAL : המזהה הסדרתי של ה-DUT. פרמטר זה אינו נדרש אם רק מכשיר אחד מחובר למארח.

 • config-file-path : פרמטר אופציונלי שנדרש רק כדי לספק תצורות ממשק משתמש לא ברירת מחדל של המכשיר כפי שצוין בקובץ התצורה של JSON . אם לא מסופק, המסגרת משתמשת בערכי ברירת מחדל לביצוע הבדיקות.

 • PATH-FOR-BUILT-TEST-APK : הנתיב שבו נבנה ה-APK לבדיקה בעת ביצוע הפקודה make .

 • TEST-PACKAGE : שם חבילת הבדיקה.

 • TEST-CLASSNAME : שם מחלקת המבחן. לדוגמה, עבור מבחן הגדרות Wifi , חבילת הבדיקה היא android.platform.tests ושם מחלקת הבדיקה הוא WifiSettingTest .