Các phương pháp hay nhất về bảo mật Android

Chủ đề này bao gồm các phương pháp hay nhất để các nhà sản xuất thiết bị gửi thiết bị an toàn cho tất cả người dùng Android. Các phương pháp hay nhất được thu thập bao gồm:

  • Bảo mật tổ chức và hoạt động —Tạo ra các phương pháp bảo mật mạnh mẽ trong nhóm và tổ chức của bạn.
  • Bảo mật hệ thống —Xem xét và cải thiện hệ điều hành cốt lõi và bảo mật thiết bị.
  • Bảo mật ứng dụng —Xem xét và cải thiện bảo mật của các ứng dụng trên thiết bị.
  • Bảo mật mạng —Xem xét và cải thiện tính bảo mật của truyền thông mạng từ thiết bị.
  • Bảo mật phần cứng —Xem xét các lựa chọn phần cứng để cải thiện bảo mật thiết bị.
  • Quyền riêng tư —Cho phép người dùng kiểm soát việc xử lý dữ liệu của họ.

Nhiều khuyến nghị trong phần này cũng được trình bày chi tiết trong Tài liệu Định nghĩa Tương thích Android (CDD). Trong nhiều trường hợp, những đề xuất này được phát hiện thông qua các công cụ, chẳng hạn như Bộ kiểm tra tính tương thích của Android (CTS).