بهترین روش های امنیتی اندروید

این مبحث حاوی بهترین روش‌ها برای تولیدکنندگان دستگاه است تا دستگاه‌های ایمن را برای همه کاربران Android ارسال کنند. بهترین شیوه های جمع آوری شده شامل موارد زیر است:

  • امنیت سازمانی و عملیاتی - ایجاد شیوه های امنیتی قوی در تیم و سازمان شما.
  • امنیت سیستم - بررسی و بهبود امنیت سیستم عامل اصلی و دستگاه.
  • امنیت برنامه — بررسی و بهبود امنیت برنامه های موجود در دستگاه.
  • امنیت شبکه — بررسی و بهبود امنیت ارتباطات شبکه از دستگاه.
  • امنیت سخت افزار - بررسی انتخاب های سخت افزاری برای بهبود امنیت دستگاه.
  • حریم خصوصی - امکان کنترل کاربر بر روی مدیریت داده های آنها.

بسیاری از توصیه‌های این بخش در سند تعریف سازگاری اندروید (CDD) نیز به تفصیل آمده است. در بسیاری از موارد، این توصیه‌ها از طریق ابزارهایی مانند مجموعه تست سازگاری اندروید (CTS) شناسایی می‌شوند.