Tư vấn bảo mật Android

Tư vấn bảo mật Android là phần bổ sung cho Bản tin bảo mật Android . Android xuất bản các tư vấn nhằm giải quyết các vấn đề có thể không yêu cầu bản vá bảo mật hoặc bản cập nhật thiết bị nhưng vẫn có thể ảnh hưởng đến bảo mật chung của người dùng Android. Bản tin bảo mật Android đi kèm với hình ảnh thiết bị xuất xưởng và bản cập nhật thiết bị qua mạng (OTA) để bảo vệ người dùng trước các sự cố bảo mật đã biết trong hệ sinh thái Android.

Tư vấn bảo mật Android nhằm cung cấp cho người dùng thông tin chi tiết và hướng dẫn về các vấn đề bảo mật liên quan đến Android có thể xảy ra mà không cần có bản cập nhật phần mềm đi kèm. Tuy nhiên, Tư vấn bảo mật Android có thể chứa thông tin về các bản cập nhật phần mềm đi kèm. Thông tin này sẽ luôn có trong Bản tin bảo mật Android sắp tới. Trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như đối với các lỗ hổng bảo mật có khả năng bị khai thác cao, các bản cập nhật bảo mật khẩn cấp cũng có thể có sẵn sớm hơn. Bản tin bảo mật Android sẽ tham chiếu các Tư vấn bảo mật Android mà bản tin đề cập đến.

Tham mưu Ngôn ngữ Ngày xuất bản
18-03-2016 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /中文 (中国) /中文 (台灣) Ngày 18 tháng 3 năm 2016