Bản tin bảo mật Android

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Cập nhật thiết bị hàng tháng là một công cụ quan trọng để giữ cho người dùng Android an toàn và bảo vệ thiết bị của họ. Trang này chứa các Bản tin bảo mật Android có sẵn, cung cấp các bản sửa lỗi cho các sự cố có thể xảy ra ảnh hưởng đến thiết bị chạy Android. Các nhà sản xuất thiết bị và chipset Android cũng có thể công bố thông tin chi tiết về lỗ hổng bảo mật cụ thể cho các sản phẩm của họ, chẳng hạn như:

Tìm hiểu cách kiểm tra và cập nhật phiên bản Android của bạn tại đây .

Nguồn

Các bản sửa lỗi được liệt kê trong bản tin công khai đến từ nhiều nguồn khác nhau: Dự án nguồn mở Android (AOSP), nhân Linux ngược dòng và các nhà sản xuất hệ thống trên chip (SOC). Đối với các nhà sản xuất thiết bị:

  • Các bản sửa lỗi nền tảng Android được hợp nhất thành AOSP 24-48 giờ sau khi bản tin bảo mật được phát hành và bạn có thể nhận trực tiếp từ đó.
  • Các bản sửa lỗi cho nhân Linux ngược dòng được liên kết trực tiếp từ bản tin khi phát hành và có thể được lấy từ đó.
  • Các bản sửa lỗi từ các nhà sản xuất SOC có sẵn trực tiếp từ các nhà sản xuất.

Bản tin

Bản tin Ngôn ngữ Ngày xuất bản Cấp bản vá bảo mật
Tháng 11 năm 2022 Sắp có Ngày 7 tháng 11 năm 2022 2022-11-01
2022-11-05
Tháng 10 năm 2022 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 3 tháng 10 năm 2022 2022-10-01
2022-10-05
Tháng 9 năm 2022 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 6 tháng 9 năm 2022 2022-09-01
2022-09-05
Tháng 8 năm 2022 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) 1 tháng 8 năm 2022 2022-08-01
2022-08-05
Tháng 7 năm 2022 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) 6 tháng 7 năm 2022 2022-07-01
2022-07-05
Tháng 6 năm 2022 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 6 tháng 6 năm 2022 2022-06-01
2022-06-05
Tháng 5 năm 2022 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 2 tháng 5 năm 2022 2022-05-01
2022-05-05
Tháng 4 năm 2022 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) 4 tháng 4 năm 2022 2022-04-01
2022-04-05
Tháng 3 năm 2022 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 7 tháng 3 năm 2022 2022-03-01
2022-03-05
Tháng 2 năm 2022 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 7 tháng 2 năm 2022 2022-02-01
2022-02-05
Tháng 1 năm 2022 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) 4 tháng 1, 2022 2022-01-01
2022-01-05
Tháng 12 năm 2021 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 6 tháng 12 năm 2021 2021-12-01
2021-12-05
Tháng 11 năm 2021 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) 1 tháng 11 năm 2021 2021-11-01
2021-11-05
Tháng 10 năm 2021 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 4 tháng 10 năm 2021 2021-10-01
2021-10-05
Tháng 9 năm 2021 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 7 tháng 9 năm 2021 2021-09-01
2021-09-05
Tháng 8 năm 2021 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 2 tháng 8 năm 2021 2021-08-01
2021-08-05
Tháng 7 năm 2021 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 7 tháng 7 năm 2021 2021-07-01
2021-07-05
Tháng 6 năm 2021 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 7 tháng 6 năm 2021 2021-06-01
2021-06-05
Tháng 5 năm 2021 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 3 tháng 5 năm 2021 2021-05-01
2021-05-05
Tháng 4 năm 2021 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 5 tháng 4 năm 2021 2021-04-01
2021-04-05
Tháng 3 năm 2021 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 1 tháng 3 năm 2021 2021-03-01
2021-03-05
Tháng 2 năm 2021 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 1 tháng 2 năm 2021 2021-02-01
2021-02-05
Tháng 1 năm 2021 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) 4 tháng 1, 2021 2021-01-01
2021-01-05
Tháng 12 năm 2020 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 7 tháng 12 năm 2020 2020-12-01
2020-12-05
Tháng 11 năm 2020 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 2 tháng 11 năm 2020 2020-11-01
2020-11-05
Tháng 10 năm 2020 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 5 tháng 10 năm 2020 2020-10-01
2020-10-05
Tháng 9 năm 2020 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 8 tháng 9 năm 2020 2020-09-01
2020-09-05
Android 11 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 25 tháng 8 năm 2020 2020-09-01
Tháng 8 năm 2020 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) 3 tháng 8, 2020 2020-08-01
2020-08-05
Tháng 7 năm 2020 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 6 tháng 7 năm 2020 2020-07-01
2020-07-05
Tháng 6 năm 2020 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 1 tháng 6 năm 2020 2020-06-01
2020-06-05
Tháng 5 năm 2020 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 4 tháng 5 năm 2020 2020-05-01
2020-05-05
Tháng 4 năm 2020 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 6 tháng 4 năm 2020 2020-04-01
2020-04-05
Tháng 3 năm 2020 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 2 tháng 3 năm 2020 2020-03-01
2020-03-05
Tháng 2 năm 2020 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 3 tháng 2 năm 2020 2020-02-01
2020-02-05
Tháng 1 năm 2020 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 6 tháng 1 năm 2020 2020-01-01
2020-01-05
Tháng 12 năm 2019 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 2 tháng 12 năm 2019 2019-12-01
2019-12-05
Tháng 11 năm 2019 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) 4 tháng 11, 2019 2019-11-01
2019-11-05
Tháng 10 năm 2019 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) 7 tháng 10, 2019 2019-10-01
2019-10-05
2019-10-06
Tháng 9 năm 2019 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) 3 tháng 9, 2019 2019-09-01
2019-09-05
Tháng 8 năm 2019 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) 5 tháng 8, 2019 2019-08-01
2019-08-05
Tháng 7 năm 2019 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) 1 tháng 7, 2019 2019-07-01
2019-07-05
Tháng 6 năm 2019 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) 3 tháng 6, 2019 2019-06-01
2019-06-05
Tháng 5 năm 2019 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) 6 tháng 5, 2019 2019-05-01
2019-05-05
Tháng 4 năm 2019 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 1 tháng 4 năm 2019 2019-04-01
2019-04-05
Tháng 3 năm 2019 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) 4 tháng 3, 2019 2019-03-01
2019-03-05
Tháng 2 năm 2019 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) 4 tháng 2, 2019 2019-02-01
2019-02-05
Tháng 1 năm 2019 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) 7 tháng 1, 2019 2019-01-01
2019-01-05
Android 10 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) 20 tháng 8, 2019 2019-09-01
Tháng 12 năm 2018 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 3 tháng 12 năm 2018 2018-12-01
2018-12-05
Tháng 11 năm 2018 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 5 tháng 11 năm 2018 2018-11-01
2018-11-05
Tháng 10 năm 2018 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) 1 tháng 10, 2018 2018-10-01
2018-10-05
Tháng 9 năm 2018 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) 4 tháng 9, 2018 2018-09-01
2018-09-05
Tháng 8 năm 2018 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) 6 tháng 8, 2018 2018-08-01
2018-08-05
Tháng 7 năm 2018 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 2 tháng 7 năm 2018 2018-07-01
2018-07-05
Tháng 6 năm 2018 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) 4 tháng 6, 2018 2018-06-01
2018-06-05
Tháng 5 năm 2018 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 7 tháng 5 năm 2018 2018-05-01
2018-05-05
Tháng 4 năm 2018 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 2 tháng 4 năm 2018 2018-04-01
2018-04-05
Tháng 3 năm 2018 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 5 tháng 3 năm 2018 2018-03-01
2018-03-05
Tháng 2 năm 2018 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 5 tháng 2 năm 2018 2018-02-01
2018-02-05
Tháng 1 năm 2018 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) 2 tháng 1, 2018 2018-01-01
2018-01-05
Tháng 12 năm 2017 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 4 tháng 12 năm 2017 2017-12-01
2017-12-05
Tháng 11 năm 2017 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 06 tháng 11 năm 2017 2017-11-01
2017-11-05
2017-11-06
Tháng 10 năm 2017 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 2 tháng 10 năm 2017 2017-10-01
2017-10-05
Tháng 9 năm 2017 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 5 tháng 9 năm 2017 2017-09-01
2017-09-05
Tháng 8 năm 2017 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 7 tháng 8 năm 2017 2017-08-01
2017-08-05
Tháng 7 năm 2017 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 5 tháng 7 năm 2017 2017-07-01
2017-07-05
Tháng 6 năm 2017 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 5 tháng 6 năm 2017 2017-06-01
2017-06-05
Tháng 5 năm 2017 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 1 tháng 5 năm 2017 2017-05-01
2017-05-05
Tháng 4 năm 2017 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 3 tháng 4 năm 2017 2017-04-01
2017-04-05
Tháng 3 năm 2017 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 6 tháng 3 năm 2017 2017-03-01
2017-03-05
Tháng 2 năm 2017 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) 6 tháng 2, 2017 2017-02-01
2017-02-05
Tháng 1 năm 2017 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) 3 tháng 1, 2017 2017-01-01
2017-01-05
Tháng 12 năm 2016 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 5 tháng 12 năm 2016 2016-12-01
2016-12-05
Tháng 11 năm 2016 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 7 tháng 11 năm 2016 2016-11-01
2016-11-05
2016-11-06
Tháng 10 năm 2016 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 3 tháng 10 năm 2016 2016-10-01
2016-10-05
Tháng 9 năm 2016 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 6 tháng 9 năm 2016 2016-09-01
2016-09-05
2016-09-06
Tháng 8 năm 2016 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 1 tháng 8 năm 2016 2016-08-01
2016-08-05
Tháng 7 năm 2016 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 6 tháng 7 năm 2016 2016-07-01
2016-07-05
Tháng 6 năm 2016 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 6 tháng 6 năm 2016 2016-06-01
Tháng 5 năm 2016 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 2 tháng 5 năm 2016 2016-05-01
Tháng 4 năm 2016 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 4 tháng 4 năm 2016 2016-04-02
Tháng 3 năm 2016 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 7 tháng 3 năm 2016 2016-03-01
Tháng 2 năm 2016 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 1 tháng 2 năm 2016 2016-02-01
Tháng 1 năm 2016 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) 4 tháng 1, 2016 2016-01-01
Tháng 12 năm 2015 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 7 tháng 12 năm 2015 2015-12-01
Tháng 11 năm 2015 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 2 tháng 11 năm 2015 2015-11-01
Tháng 10 năm 2015 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 5 tháng 10 năm 2015 2015-10-01
Tháng 9 năm 2015 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 9 tháng 9 năm 2015 N / A
Tháng 8 năm 2015 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 13 tháng 8 năm 2015 N / A