Phần này chứa Bản tin bảo mật Android có sẵn, cung cấp các bản sửa lỗi cho các sự cố có thể xảy ra ảnh hưởng đến thiết bị Android.
Bản tin bảo mật Android cung cấp các bản sửa lỗi cho các sự cố có thể xảy ra ảnh hưởng đến thiết bị chạy Android.

Bản tin cập nhật hệ điều hành Android Automotive cung cấp các bản sửa lỗi cho các sự cố có thể ảnh hưởng đến các thiết bị chạy hệ điều hành Android Android Automotive

Bản tin Android Wear cung cấp các bản sửa lỗi cho các sự cố có thể ảnh hưởng đến các thiết bị chạy hệ điều hành Android Android Wear

Các bản vá bảo mật và cải tiến chức năng trên các thiết bị Google Pixel và Nexus được hỗ trợ (các thiết bị của Google)

Các bản vá bảo mật, cung cấp các bản sửa lỗi cho các sự cố có thể xảy ra ảnh hưởng đến thiết bị Chromecast.
Các bản vá bảo mật, cung cấp các bản sửa lỗi cho các sự cố có thể xảy ra ảnh hưởng đến đồng hồ Pixel.

Các nhà nghiên cứu bảo mật giúp giữ an toàn cho Android