Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Báo cáo bảo mật

Nếu bạn không thể có đủ Android, hãy xem một số báo cáo do nhóm Bảo mật và Quyền riêng tư của Android xuất bản. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy Tổng kết Năm Android hàng năm cùng với sách trắng và các báo cáo khác về nền tảng Android.

Tổng kết Năm Android hàng năm nêu chi tiết nhiều tiến bộ mà nhóm Bảo mật và Quyền riêng tư của Android đã thực hiện trong năm qua và đưa ra cái nhìn minh bạch về một số chỉ số chính được thu thập.

Sách trắng về Bảo mật doanh nghiệp của Android phác thảo cách tiếp cận mà Android áp dụng để bảo mật di động cho khách hàng doanh nghiệp và nêu chi tiết các điểm mạnh của nền tảng Android, phạm vi API quản lý có sẵn để thực thi quyền kiểm soát và vai trò của Google Play Protect trong việc phát hiện các mối đe dọa.