com.android.tradefed.config.remote

Giao diện

IRemoteFileResolver Giao diện dành cho các đối tượng có thể phân giải tệp từ xa thành tệp cục bộ.

Các lớp học

Tệp mở rộng Phần mở rộng của tệp tiêu chuẩn để chứa siêu dữ liệu liên quan đến bản dựng.
GcsRemoteFileResolver Triển khai IRemoteFileResolver cho phép tải xuống từ nhóm GCS.
HttpRemoteFileResolver Triển khai IRemoteFileResolver cho phép tải xuống tệp từ xa qua http
HttpsRemoteFileResolver Triển khai IRemoteFileResolver cho phép tải xuống tệp từ xa qua https
IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs Các đối số được chuyển đến người giải quyết
IRemoteFileResolver.ResolvedFile Lớp chứa thông tin về tệp đã giải quyết và một số siêu dữ liệu.
Trình giải quyết tệp cục bộ Triển khai IRemoteFileResolver cho phép liên kết các tệp cục bộ