بهترین روش های امنیتی Android

این مبحث شامل بهترین روشها برای تولیدکنندگان دستگاه برای ارسال دستگاههای ایمن به همه کاربران Android است. بهترین روش های جمع آوری شده شامل موارد زیر است:

  • امنیت سازمانی و عملیاتی - ایجاد شیوه های امنیتی قوی در تیم و سازمان شما.
  • امنیت سیستم - مرور و بهبود سیستم عامل اصلی و امنیت دستگاه.
  • امنیت برنامه - مرور و بهبود امنیت برنامه ها در دستگاه.
  • امنیت شبکه - مرور و ارتقا امنیت ارتباطات شبکه از دستگاه.
  • امنیت سخت افزار - مرور گزینه های سخت افزاری برای بهبود امنیت دستگاه.
  • حریم خصوصی - امکان کنترل کاربر بر مدیریت داده های آنها.

بسیاری از توصیه های این بخش در سند تعریف سازگاری Android (CDD) نیز به تفصیل آورده شده اند. در بسیاری موارد ، این توصیه ها از طریق ابزارهایی مانند Android Compatibility Test Suite (CTS) شناسایی می شوند.