Bản tin bảo mật của Chromecast

Cập nhật thiết bị là một công cụ quan trọng giúp giữ an toàn cho người dùng Android và bảo vệ thiết bị của họ. Trang này chứa Bản tin bảo mật Chromecast có sẵn, bổ sung cho Bản tin bảo mật Android các bản vá bảo mật bổ sung, cung cấp các bản sửa lỗi cho các sự cố có thể xảy ra ảnh hưởng đến thiết bị Chromecast.

Nguồn

Thiết bị Chromecast bắt đầu nhận được bản cập nhật OTA vào cùng tháng bản tin được phát hành.

Bản tin Ngôn ngữ Ngày xuất bản Mức độ vá bảo mật
tháng 3 năm 2023 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣)繁體中文 (台灣) Português Ngày 12 tháng 3 năm 2023 2023-10-01
tháng 12 năm 2023 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣)繁體中文 (台灣) Português Ngày 5 tháng 12 năm 2023 2023-10-01
tháng 9 năm 2023 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣)繁體中文 (台灣) Português Ngày 27 tháng 9 năm 2023 2023-07-01
tháng 6 năm 2023 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣)繁體中文 (台灣) Português Ngày 13 tháng 6 năm 2023 2023-04-01
tháng 4 năm 2023 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣)繁體中文 (台灣) Português Ngày 14 tháng 4 năm 2023 2023-01-01
tháng 12 năm 2022 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣)繁體中文 (台灣) Português Ngày 5 tháng 12 năm 2022 2022-10-05
tháng 10 năm 2022 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣)繁體中文 (台灣) Português Ngày 20 tháng 10 năm 2022 2022-07-05
tháng 7 năm 2022 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣)繁體中文 (台灣) Português Ngày 18 tháng 7 năm 2022 2022-02-05