com.android.tradefed.retry

Giao diện

IRetryQuyết định Giao diện thúc đẩy quyết định thử lại và áp dụng bộ lọc trên lớp để thử lại có mục tiêu hơn.

Các lớp học

Cơ sởThử lạiQuyết định Triển khai cơ sở IRetryDecision .
Trình tổng hợp kết quả Trình chuyển tiếp đặc biệt tổng hợp kết quả khi cần, dựa trên chiến lược thử lại đã được thực hiện.
Thử lạiLogSaverResultForwarder Người chuyển tiếp cũng xử lý việc vượt qua nỗ lực hiện tại mà chúng tôi đang thực hiện.
Thử lạiChuẩn bịQuyết định Một Lớp để mô tả các quyết định về việc có nên thử chuẩn bị lại và chạy mô-đun không thành công hay không.
Thử lạiThống kê Cấu trúc chứa số liệu thống kê cho phiên thử lại của một IRemoteTest .

Enum

Hợp nhấtChiến lược Mô tả cách tổng hợp các kết quả khi có nhiều lần thử.
Thử lạiChiến lược Chiến lược thử lại được sử dụng khi chạy lại một số thử nghiệm.