Định nghĩa tương thích với Android 11

1. Giới thiệu

Tài liệu này liệt kê các yêu cầu phải đáp ứng để thiết bị tương thích với Android 11.

Việc sử dụng “PHẢI”, “PHẢI KHÔNG”, “BẮT BUỘC”, “SHALL”, “SHALL KHÔNG”, “NÊN”, “KHÔNG NÊN”, “ĐỀ XUẤT”, “CÓ THỂ” và “TÙY CHỌN” là theo IETF tiêu chuẩn được xác định trong RFC2119 .

Như được sử dụng trong tài liệu này, “người triển khai thiết bị” hay “người triển khai” là cá nhân hoặc tổ chức đang phát triển giải pháp phần cứng/phần mềm chạy Android 11. “Triển khai thiết bị” hay “triển khai” là giải pháp phần cứng/phần mềm được phát triển như vậy.

Để được coi là tương thích với Android 11, việc triển khai thiết bị PHẢI đáp ứng các yêu cầu được trình bày trong Định nghĩa tương thích này, bao gồm mọi tài liệu được kết hợp thông qua tham chiếu.

Trong trường hợp định nghĩa này hoặc các thử nghiệm phần mềm được mô tả trong phần 10 không có nghĩa, mơ hồ hoặc không đầy đủ thì người triển khai thiết bị có trách nhiệm đảm bảo tính tương thích với các triển khai hiện có.

Vì lý do này, Dự án mã nguồn mở Android vừa là tài liệu tham khảo vừa là triển khai ưu tiên của Android. Những người triển khai thiết bị được KHUYẾN CÁO MẠNH MẼ nên căn cứ vào việc triển khai của họ ở mức độ lớn nhất có thể dựa trên mã nguồn “ngược dòng” có sẵn từ Dự án mã nguồn mở Android. Mặc dù theo giả thuyết, một số thành phần có thể được thay thế bằng cách triển khai thay thế, nhưng MẠNH MẼ KHÔNG nên tuân theo cách này vì việc vượt qua các bài kiểm tra phần mềm sẽ trở nên khó khăn hơn đáng kể. Trách nhiệm của người triển khai là đảm bảo khả năng tương thích hoàn toàn về mặt hành vi với việc triển khai Android tiêu chuẩn, bao gồm và ngoài Bộ kiểm tra khả năng tương thích. Cuối cùng, lưu ý rằng việc thay thế và sửa đổi thành phần nhất định bị cấm rõ ràng bởi tài liệu này.

Nhiều tài nguyên được liên kết trong tài liệu này được lấy trực tiếp hoặc gián tiếp từ SDK Android và sẽ có chức năng giống hệt với thông tin trong tài liệu của SDK đó. Trong mọi trường hợp mà Định nghĩa tương thích này hoặc Bộ kiểm tra tương thích không đồng ý với tài liệu SDK thì tài liệu SDK đó được coi là có thẩm quyền. Bất kỳ chi tiết kỹ thuật nào được cung cấp trong các tài nguyên được liên kết xuyên suốt tài liệu này đều được coi là một phần của Định nghĩa tương thích này khi đưa vào.

1.1 Cấu trúc tài liệu

1.1.1. Yêu cầu theo loại thiết bị

Phần 2 chứa tất cả các yêu cầu áp dụng cho một loại thiết bị cụ thể. Mỗi tiểu mục của Phần 2 được dành riêng cho một loại thiết bị cụ thể.

Tất cả các yêu cầu khác áp dụng chung cho mọi hoạt động triển khai thiết bị Android đều được liệt kê trong các phần sau Phần 2 . Những yêu cầu này được gọi là "Yêu cầu cốt lõi" trong tài liệu này.

1.1.2. ID yêu cầu

ID yêu cầu được chỉ định cho các yêu cầu PHẢI.

 • ID chỉ được chỉ định cho các yêu cầu PHẢI.
 • Các yêu cầu ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ MẠNH được đánh dấu là [SR] nhưng ID không được chỉ định.
 • ID bao gồm: ID loại thiết bị - ID điều kiện - ID yêu cầu (ví dụ: C-0-1).

Mỗi ID được xác định như sau:

 • ID loại thiết bị (xem thêm ở phần 2. Loại thiết bị )
  • C: Cốt lõi (Các yêu cầu được áp dụng cho mọi hoạt động triển khai thiết bị Android)
  • H: Thiết bị cầm tay Android
  • T: Thiết bị Android Tivi
  • Đáp: Triển khai Android Automotive
  • W: Triển khai Android Watch
  • Tab: Triển khai máy tính bảng Android
 • ID tình trạng
  • Khi yêu cầu là vô điều kiện, ID này được đặt là 0.
  • Khi yêu cầu có điều kiện, 1 được chỉ định cho điều kiện thứ nhất và số tăng thêm 1 trong cùng một phần và cùng loại thiết bị.
 • ID yêu cầu
  • ID này bắt đầu từ 1 và tăng dần thêm 1 trong cùng một phần và cùng một điều kiện.

1.1.3. ID yêu cầu trong Phần 2

ID yêu cầu trong Phần 2 bắt đầu bằng ID phần tương ứng, theo sau là ID yêu cầu được mô tả ở trên.

 • ID ở Phần 2 bao gồm: ID Phần / ID Loại Thiết bị - ID Điều kiện - ID Yêu cầu (ví dụ: 7.4.3/A-0-1).

2. Loại thiết bị

Mặc dù Dự án mã nguồn mở Android cung cấp một ngăn xếp phần mềm có thể được sử dụng cho nhiều loại thiết bị và kiểu dáng khác nhau, nhưng có một số loại thiết bị có hệ sinh thái phân phối ứng dụng được thiết lập tương đối tốt hơn.

Phần này mô tả các loại thiết bị đó cũng như các yêu cầu và đề xuất bổ sung áp dụng cho từng loại thiết bị.

Tất cả việc triển khai thiết bị Android không phù hợp với bất kỳ loại thiết bị nào được mô tả PHẢI vẫn đáp ứng tất cả các yêu cầu trong các phần khác của Định nghĩa tương thích này.

2.1 Cấu hình thiết bị

Để biết những khác biệt chính về cấu hình phần cứng theo loại thiết bị, hãy xem các yêu cầu dành riêng cho thiết bị trong phần này.

2.2. Yêu cầu cầm tay

Thiết bị cầm tay Android đề cập đến việc triển khai thiết bị Android thường được sử dụng bằng cách cầm thiết bị trên tay, chẳng hạn như máy nghe nhạc mp3, điện thoại hoặc máy tính bảng.

Việc triển khai thiết bị Android được phân loại là Thiết bị cầm tay nếu chúng đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:

 • Có nguồn điện cung cấp khả năng di động, chẳng hạn như pin.
 • Có kích thước màn hình đường chéo vật lý trong khoảng từ 3,3 inch (hoặc 2,5 inch đối với các thiết bị khởi chạy ở cấp độ API sớm hơn Android 11) đến 8 inch.

Các yêu cầu bổ sung trong phần còn lại của phần này dành riêng cho việc triển khai thiết bị cầm tay Android.

Lưu ý: Các yêu cầu không áp dụng cho thiết bị Máy tính bảng Android được đánh dấu bằng *.

2.2.1. Phần cứng

Triển khai thiết bị cầm tay:

 • [ 7.1 .1.1/H-0-1] PHẢI có ít nhất một màn hình tương thích với Android đáp ứng tất cả các yêu cầu được mô tả trong tài liệu này.
 • [ 7.1 .1.3/H-SR] ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ MẠNH để cung cấp cho người dùng khả năng thay đổi kích thước hiển thị (mật độ màn hình).

Nếu việc triển khai thiết bị cầm tay hỗ trợ xoay màn hình phần mềm thì chúng:

 • [ 7.1 .1.1/H-1-1]* PHẢI cung cấp màn hình logic dành cho các ứng dụng của bên thứ ba có kích thước tối thiểu là 2 inch trên (các) cạnh ngắn và 2,7 inch trên (các) cạnh dài. Các thiết bị khởi chạy ở cấp độ API sớm hơn cấp độ API của tài liệu này sẽ được miễn yêu cầu này.

Nếu việc triển khai thiết bị cầm tay không hỗ trợ xoay màn hình phần mềm thì chúng:

 • [ 7.1 .1.1/H-2-1]* PHẢI cung cấp màn hình logic dành cho các ứng dụng của bên thứ ba có kích thước tối thiểu là 2,7 inch trên (các) cạnh ngắn. Các thiết bị khởi chạy ở cấp độ API sớm hơn cấp độ API của tài liệu này sẽ được miễn yêu cầu này.

Nếu việc triển khai thiết bị cầm tay yêu cầu hỗ trợ cho màn hình dải động cao thông qua Configuration.isScreenHdr() , thì chúng:

 • [ 7.1 .4.5/H-1-1] PHẢI quảng cáo hỗ trợ cho các tiện ích mở rộng EGL_EXT_gl_colorspace_bt2020_pq , EGL_EXT_surface_SMPTE2086_metadata , EGL_EXT_surface_CTA861_3_metadata , VK_EXT_swapchain_colorspaceVK_EXT_hdr_metadata .

Triển khai thiết bị cầm tay:

 • [ 7.1 .4.6/H-0-1] PHẢI báo cáo xem thiết bị có hỗ trợ khả năng lập hồ sơ GPU hay không thông qua thuộc tính hệ thống graphics.gpu.profiler.support .

Nếu việc triển khai thiết bị cầm tay khai báo hỗ trợ thông qua thuộc tính hệ thống graphics.gpu.profiler.support thì chúng:

Triển khai thiết bị cầm tay:

 • [ 7.1 .5/H-0-1] PHẢI bao gồm hỗ trợ cho chế độ tương thích với ứng dụng cũ như được triển khai bởi mã nguồn mở Android ngược dòng. Nghĩa là, việc triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI thay đổi trình kích hoạt hoặc ngưỡng mà chế độ tương thích được kích hoạt và KHÔNG PHẢI thay đổi hành vi của chính chế độ tương thích.
 • [ 7.2 .1/H-0-1] PHẢI bao gồm hỗ trợ cho các ứng dụng Trình chỉnh sửa phương thức nhập (IME) của bên thứ ba.
 • [ 7.2 .3/H-0-3] PHẢI cung cấp chức năng Home trên tất cả các màn hình tương thích với Android cung cấp màn hình chính.
 • [ 7.2 .3/H-0-4] PHẢI cung cấp chức năng Quay lại trên tất cả các màn hình tương thích với Android và chức năng Gần đây trên ít nhất một trong các màn hình tương thích với Android.
 • [ 7.2 .3/H-0-2] PHẢI gửi cả sự kiện nhấn bình thường và nhấn lâu của chức năng Quay lại ( KEYCODE_BACK ) tới ứng dụng nền trước. Những sự kiện này KHÔNG ĐƯỢC sử dụng bởi hệ thống và CÓ THỂ được kích hoạt bởi bên ngoài thiết bị Android (ví dụ: bàn phím phần cứng bên ngoài được kết nối với thiết bị Android).
 • [ 7.2 .4/H-0-1] PHẢI hỗ trợ đầu vào màn hình cảm ứng.
 • [ 7.2 .4/H-SR] RẤT KHUYẾN NGHỊ khởi chạy ứng dụng hỗ trợ do người dùng chọn, nói cách khác là ứng dụng triển khai VoiceInteractionService hoặc hoạt động xử lý ACTION_ASSIST khi nhấn và giữ KEYCODE_MEDIA_PLAY_PAUSE hoặc KEYCODE_HEADSETHOOK nếu hoạt động trên nền trước không khởi chạy xử lý những sự kiện báo chí kéo dài đó.
 • [ 7.3 .1/H-SR] RẤT KHUYẾN NGHỊ nên trang bị cảm biến gia tốc 3 trục.

Nếu việc triển khai thiết bị cầm tay bao gồm gia tốc kế 3 trục thì chúng:

 • [ 7.3 .1/H-1-1] PHẢI có khả năng báo cáo các sự kiện có tần số ít nhất là 100 Hz.

Nếu việc triển khai thiết bị cầm tay bao gồm bộ thu GPS/GNSS và báo cáo khả năng cho các ứng dụng thông qua cờ tính năng android.hardware.location.gps , chúng sẽ:

 • [ 7.3 .3/H-2-1] PHẢI báo cáo các phép đo GNSS ngay khi chúng được tìm thấy, ngay cả khi vị trí được tính toán từ GPS/GNSS chưa được báo cáo.
 • [ 7.3 .3/H-2-2] PHẢI báo cáo các phạm vi giả và tốc độ giả của GNSS, trong điều kiện bầu trời mở sau khi xác định vị trí, khi đứng yên hoặc di chuyển với gia tốc bình phương nhỏ hơn 0,2 mét/giây, là đủ để tính toán vị trí trong phạm vi 20 mét và tốc độ trong phạm vi 0,2 mét mỗi giây, ít nhất 95% thời gian.

Nếu việc triển khai thiết bị cầm tay bao gồm con quay hồi chuyển 3 trục thì chúng:

 • [ 7.3 .4/H-3-1] PHẢI có khả năng báo cáo các sự kiện có tần số ít nhất là 100 Hz.
 • [ 7.3 .4/H-3-2] PHẢI có khả năng đo sự thay đổi hướng lên tới 1000 độ mỗi giây.

Triển khai thiết bị cầm tay có thể thực hiện cuộc gọi thoại và cho biết bất kỳ giá trị nào ngoài PHONE_TYPE_NONE trong getPhoneType :

 • [ 7.3 .8/H] NÊN bao gồm cảm biến tiệm cận.

Triển khai thiết bị cầm tay:

 • [ 7.3 .11/H-SR] ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ để hỗ trợ cảm biến tư thế với 6 bậc tự do.
 • [ 7.4 .3/H] NÊN bao gồm hỗ trợ cho Bluetooth và Bluetooth LE.

Nếu việc triển khai thiết bị cầm tay bao gồm kết nối được đo bằng đồng hồ đo thì chúng:

 • [ 7.4 .7/H-1-1] PHẢI cung cấp chế độ tiết kiệm dữ liệu.

Nếu việc triển khai Thiết bị cầm tay bao gồm một thiết bị camera logic liệt kê các khả năng sử dụng CameraMetadata.REQUEST_AVAILABLE_CAPABILITIES_LOGICAL_MULTI_CAMERA thì chúng:

 • [ 7.5 .4/H-1-1] PHẢI có trường nhìn bình thường (FOV) theo mặc định và PHẢI nằm trong khoảng từ 50 đến 90 độ.

Triển khai thiết bị cầm tay:

 • [ 7.6 .1/H-0-1] PHẢI có sẵn ít nhất 4 GB dung lượng lưu trữ ổn định cho dữ liệu riêng tư của ứng dụng (còn gọi là phân vùng "/data").
 • [ 7.6 .1/H-0-2] PHẢI trả về “true” cho ActivityManager.isLowRamDevice() khi có ít hơn 1GB bộ nhớ khả dụng cho kernel và không gian người dùng.

Nếu việc triển khai thiết bị cầm tay tuyên bố chỉ hỗ trợ ABI 32 bit:

 • [ 7.6 .1/H-1-1] Bộ nhớ khả dụng cho kernel và không gian người dùng PHẢI có ít nhất 416 MB nếu màn hình mặc định sử dụng độ phân giải bộ đệm khung lên tới qHD (ví dụ FWVGA).

 • [ 7.6 .1/H-2-1] Bộ nhớ khả dụng cho kernel và không gian người dùng PHẢI tối thiểu là 592 MB nếu màn hình mặc định sử dụng độ phân giải bộ đệm khung lên tới HD+ (ví dụ: HD, WSVGA).

 • [ 7.6 .1/H-3-1] Bộ nhớ khả dụng cho kernel và không gian người dùng PHẢI tối thiểu là 896 MB nếu màn hình mặc định sử dụng độ phân giải bộ đệm khung lên đến FHD (ví dụ: WSXGA+).

 • [ 7.6 .1/H-4-1] Bộ nhớ khả dụng cho kernel và không gian người dùng PHẢI ít nhất là 1344MB nếu màn hình mặc định sử dụng độ phân giải bộ đệm khung lên tới QHD (ví dụ QWXGA).

Nếu việc triển khai thiết bị cầm tay tuyên bố hỗ trợ bất kỳ ABI 64 bit nào (có hoặc không có bất kỳ ABI 32 bit nào):

 • [ 7.6 .1/H-5-1] Bộ nhớ khả dụng cho kernel và không gian người dùng PHẢI ít nhất là 816 MB nếu màn hình mặc định sử dụng độ phân giải bộ đệm khung lên tới qHD (ví dụ FWVGA).

 • [ 7.6 .1/H-6-1] Bộ nhớ khả dụng cho kernel và không gian người dùng PHẢI tối thiểu là 944 MB nếu màn hình mặc định sử dụng độ phân giải bộ đệm khung lên tới HD+ (ví dụ: HD, WSVGA).

 • [ 7.6 .1/H-7-1] Bộ nhớ khả dụng cho kernel và không gian người dùng PHẢI tối thiểu là 1280 MB nếu màn hình mặc định sử dụng độ phân giải bộ đệm khung lên đến FHD (ví dụ: WSXGA+).

 • [ 7.6 .1/H-8-1] Bộ nhớ khả dụng cho kernel và không gian người dùng PHẢI ít nhất là 1824 MB nếu màn hình mặc định sử dụng độ phân giải bộ đệm khung lên tới QHD (ví dụ QWXGA).

Lưu ý rằng "bộ nhớ khả dụng cho hạt nhân và không gian người dùng" ở trên đề cập đến không gian bộ nhớ được cung cấp ngoài bất kỳ bộ nhớ nào đã được dành riêng cho các thành phần phần cứng như radio, video, v.v. không thuộc quyền kiểm soát của hạt nhân khi triển khai thiết bị.

Nếu việc triển khai thiết bị cầm tay bao gồm ít hơn hoặc bằng 1GB bộ nhớ khả dụng cho nhân và không gian người dùng thì chúng:

 • [ 7.6 .1/H-9-1] PHẢI khai báo cờ tính năng android.hardware.ram.low .
 • [ 7.6 .1/H-9-2] PHẢI có ít nhất 1,1 GB dung lượng lưu trữ cố định cho dữ liệu riêng tư của ứng dụng (còn gọi là phân vùng "/data").

Nếu việc triển khai thiết bị cầm tay bao gồm hơn 1GB bộ nhớ khả dụng cho kernel và không gian người dùng thì chúng:

 • [ 7.6 .1/H-10-1] PHẢI có sẵn ít nhất 4GB dung lượng lưu trữ ổn định cho dữ liệu riêng tư của ứng dụng (còn gọi là phân vùng "/data").
 • NÊN khai báo feature flag android.hardware.ram.normal .

Triển khai thiết bị cầm tay:

 • [ 7.6 .2/H-0-1] KHÔNG PHẢI cung cấp bộ nhớ dùng chung cho ứng dụng nhỏ hơn 1 GiB.
 • [ 7.7 .1/H] NÊN bao gồm cổng USB hỗ trợ chế độ ngoại vi.

Nếu việc triển khai thiết bị cầm tay bao gồm cổng USB hỗ trợ chế độ ngoại vi thì chúng:

 • [ 7.7 .1/H-1-1] PHẢI triển khai API Phụ kiện mở Android (AOA).

Nếu việc triển khai thiết bị cầm tay bao gồm cổng USB hỗ trợ chế độ máy chủ thì chúng:

Triển khai thiết bị cầm tay:

 • [ 7.8 .1/H-0-1] PHẢI có micrô.
 • [ 7.8 .2/H-0-1] PHẢI có đầu ra âm thanh và khai báo android.hardware.audio.output .

Nếu việc triển khai thiết bị cầm tay có khả năng đáp ứng tất cả các yêu cầu về hiệu suất để hỗ trợ chế độ VR và bao gồm hỗ trợ cho chế độ đó thì chúng:

 • [ 7.9 .1/H-1-1] PHẢI khai báo cờ tính năng android.hardware.vr.high_performance .
 • [ 7.9 .1/H-1-2] PHẢI bao gồm một ứng dụng triển khai android.service.vr.VrListenerService mà các ứng dụng VR có thể kích hoạt thông qua android.app.Activity#setVrModeEnabled .

Nếu việc triển khai Thiết bị cầm tay bao gồm một hoặc nhiều cổng USB-C ở chế độ máy chủ và thiết bị (lớp âm thanh USB), ngoài các yêu cầu trong phần 7.7.2 , chúng còn:

 • [ 7.8 .2.2/H-1-1] PHẢI cung cấp phần mềm ánh xạ mã HID sau:
Chức năng Ánh xạ Bối cảnh Hành vi
MỘT Trang sử dụng HID : 0x0C
Sử dụng HID : 0x0CD
Khóa hạt nhân : KEY_PLAYPAUSE
Khóa Android : KEYCODE_MEDIA_PLAY_PAUSE
Phát lại phương tiện Đầu vào : Bấm nhanh
Đầu ra : Phát hoặc tạm dừng
Đầu vào : Nhấn và giữ
Đầu ra : Khởi chạy lệnh thoại
Gửi : android.speech.action.VOICE_SEARCH_HANDS_FREE nếu thiết bị bị khóa hoặc màn hình tắt. Gửi android.speech.RecognizerIntent.ACTION_WEB_SEARCH nếu không
Cuộc gọi đến Đầu vào : Bấm nhanh
Đầu ra : Chấp nhận cuộc gọi
Đầu vào : Nhấn và giữ
Đầu ra : Từ chối cuộc gọi
Cuộc gọi đang diễn ra Đầu vào : Bấm nhanh
Đầu ra : Kết thúc cuộc gọi
Đầu vào : Nhấn và giữ
Đầu ra : Tắt tiếng hoặc bật tiếng micrô
B Trang sử dụng HID : 0x0C
Sử dụng HID : 0x0E9
Khóa hạt nhân : KEY_VOLUMEUP
Khóa Android : VOLUME_UP
Phát lại media, Cuộc gọi đang diễn ra Đầu vào : Nhấn ngắn hoặc nhấn dài
Đầu ra : Tăng âm lượng hệ thống hoặc tai nghe
C Trang sử dụng HID : 0x0C
Sử dụng HID : 0x0EA
Khóa hạt nhân : KEY_VOLUMEDOWN
Khóa Android : VOLUME_DOWN
Phát lại media, Cuộc gọi đang diễn ra Đầu vào : Nhấn ngắn hoặc nhấn dài
Đầu ra : Giảm âm lượng hệ thống hoặc tai nghe
D Trang sử dụng HID : 0x0C
Mức sử dụng HID : 0x0CF
Khóa hạt nhân : KEY_VOICECOMMAND
Khóa Android : KEYCODE_VOICE_ASSIST
Tất cả. Có thể được kích hoạt trong mọi trường hợp. Đầu vào : Nhấn ngắn hoặc nhấn dài
Đầu ra : Khởi chạy lệnh thoại
 • [ 7.8 .2.2/H-1-2] PHẢI kích hoạt ACTION_HEADSET_PLUG khi cắm phích cắm, nhưng chỉ sau khi các giao diện âm thanh USB và điểm cuối đã được liệt kê chính xác để xác định loại thiết bị đầu cuối được kết nối.

Khi phát hiện thấy thiết bị đầu cuối âm thanh USB loại 0x0302, chúng:

 • [ 7.8 .2.2/H-2-1] PHẢI phát Intent ACTION_HEADSET_PLUG với phần bổ sung "micrô" được đặt thành 0.

Khi phát hiện thấy thiết bị đầu cuối âm thanh USB loại 0x0402, chúng:

 • [ 7.8 .2.2/H-3-1] PHẢI phát Ý định ACTION_HEADSET_PLUG với phần bổ sung "micrô" được đặt thành 1.

Khi API AudioManager.getDevices() được gọi trong khi thiết bị ngoại vi USB được kết nối, chúng sẽ:

 • [ 7.8 .2.2/H-4-1] PHẢI liệt kê một thiết bị thuộc loại AudioDeviceInfo.TYPE_USB_HEADSET và vai trò isSink() nếu trường loại thiết bị đầu cuối âm thanh USB là 0x0302.

 • [ 7.8 .2.2/H-4-2] PHẢI liệt kê một thiết bị thuộc loại AudioDeviceInfo.TYPE_USB_HEADSET và vai trò isSink() nếu trường loại thiết bị đầu cuối âm thanh USB là 0x0402.

 • [ 7.8 .2.2/H-4-3] PHẢI liệt kê một thiết bị thuộc loại AudioDeviceInfo.TYPE_USB_HEADSET và vai trò isSource() nếu trường loại thiết bị đầu cuối âm thanh USB là 0x0402.

 • [ 7.8 .2.2/H-4-4] PHẢI liệt kê một thiết bị thuộc loại AudioDeviceInfo.TYPE_USB_DEVICE và vai trò isSink() nếu trường loại thiết bị đầu cuối âm thanh USB là 0x603.

 • [ 7.8 .2.2/H-4-5] PHẢI liệt kê một thiết bị thuộc loại AudioDeviceInfo.TYPE_USB_DEVICE và vai trò làSource() nếu trường loại thiết bị đầu cuối âm thanh USB là 0x604.

 • [ 7.8 .2.2/H-4-6] PHẢI liệt kê một thiết bị thuộc loại AudioDeviceInfo.TYPE_USB_DEVICE và vai trò isSink() nếu trường loại thiết bị đầu cuối âm thanh USB là 0x400.

 • [ 7.8 .2.2/H-4-7] PHẢI liệt kê một thiết bị thuộc loại AudioDeviceInfo.TYPE_USB_DEVICE và vai trò làSource() nếu trường loại thiết bị đầu cuối âm thanh USB là 0x400.

 • [ 7.8 .2.2/H-SR] ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ MẠNH MẼ khi kết nối thiết bị ngoại vi âm thanh USB-C, để thực hiện liệt kê các bộ mô tả USB, xác định các loại thiết bị đầu cuối và phát Intent ACTION_HEADSET_PLUG trong chưa đầy 1000 mili giây.

Nếu việc triển khai thiết bị cầm tay bao gồm ít nhất một bộ truyền động xúc giác thì chúng:

 • [ 7.10 /H-SR]* ĐƯỢC KHUYẾN CÁO KHÔNG NÊN sử dụng bộ truyền động xúc giác (bộ rung) khối quay lệch tâm (ERM).
 • [ 7.10 /H]* NÊN đặt vị trí của bộ truyền động gần vị trí mà thiết bị thường được cầm hoặc chạm vào bằng tay.
 • [ 7.10 /H-SR]* ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ MẠNH MẼ để triển khai tất cả các hằng số công khai để có xúc giác rõ ràng trong android.view.HapticFeedbackConstants cụ thể là (CLOCK_TICK, CONTEXT_CLICK, KEYBOARD_PRESS, KEYBOARD_RELEASE, KEYBOARD_TAP, LONG_PRESS, TEXT_HANDLE_MOVE, VIRTUAL_KEY_RELEA, SE, XÁC NHẬN, TỪ CHỐI, GESTURE_START và GESTURE_END).
 • [ 7.10 /H-SR]* ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ MẠNH để triển khai tất cả các hằng số công khai cho xúc giác rõ ràng trong android.os.VibrationEffect cụ thể là (EFFECT_TICK, EFFECT_CLICK, EFFECT_HEAVY_CLICK và EFFECT_DOUBLE_CLICK) và tất cả các hằng số công khai cho xúc giác phong phú trong android.os.VibrationEffect.Composition cụ thể là (PRIMITIVE_CLICK và PRIMITIVE_TICK).
 • [ 7.10 /H-SR]* ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ MẠNH MẼ nên sử dụng các ánh xạ hằng số xúc giác được liên kết này .
 • [ 7.10 /H-SR]* ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ MẠNH MẼ nên tuân theo đánh giá chất lượng dành cho API createOneShot()createWaveform() .
 • [ 7.10 /H-SR]* ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ MẠNH MẼ để xác minh khả năng mở rộng biên độ bằng cách chạy android.os.Vibrator.hasAmplitudeControl() .

Bộ truyền động cộng hưởng tuyến tính (LRA) là một hệ thống lò xo khối duy nhất có tần số cộng hưởng chiếm ưu thế trong đó khối lượng dịch theo hướng chuyển động mong muốn.

Nếu việc triển khai Thiết bị cầm tay bao gồm ít nhất một bộ truyền động cộng hưởng tuyến tính thì chúng:

 • [ 7.10 /H]* NÊN di chuyển bộ truyền động xúc giác theo trục X của hướng dọc.

Nếu việc triển khai Thiết bị cầm tay có bộ truyền động xúc giác là bộ truyền động cộng hưởng tuyến tính trục X (LRA), thì chúng:

 • [ 7.10 /H-SR]* ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ MẠNH MẼ để tần số cộng hưởng của LRA trục X dưới 200 Hz.

Nếu việc triển khai thiết bị cầm tay tuân theo ánh xạ hằng số xúc giác, chúng sẽ:

2.2.2. đa phương tiện

Việc triển khai thiết bị cầm tay PHẢI hỗ trợ các định dạng mã hóa và giải mã âm thanh sau và cung cấp chúng cho các ứng dụng của bên thứ ba:

 • [ 5.1 /H-0-1] AMR-NB
 • [ 5.1 /H-0-2] AMR-WB
 • [ 5.1 /H-0-3] Cấu hình AAC MPEG-4 (AAC LC)
 • [ 5.1 /H-0-4] Cấu hình AAC MPEG-4 HE (AAC+)
 • [ 5.1 /H-0-5] AAC ELD (AAC có độ trễ thấp được tăng cường)

Việc triển khai thiết bị cầm tay PHẢI hỗ trợ các định dạng mã hóa video sau và cung cấp chúng cho các ứng dụng của bên thứ ba:

 • [ 5.2 /H-0-1] H.264 AVC
 • [ 5.2 /H-0-2] VP8

Việc triển khai thiết bị cầm tay PHẢI hỗ trợ các định dạng giải mã video sau và cung cấp chúng cho các ứng dụng của bên thứ ba:

 • [ 5.3 /H-0-1] H.264 AVC
 • [ 5.3 /H-0-2] H.265 HEVC
 • [ 5.3 /H-0-3] MPEG-4 SP
 • [ 5.3 /H-0-4] VP8
 • [ 5.3 /H-0-5] VP9

2.2.3. Phần mềm

Triển khai thiết bị cầm tay:

 • [ 3.2.3.1 /H-0-1] PHẢI có ứng dụng xử lý các ý định ACTION_GET_CONTENT , ACTION_OPEN_DOCUMENT , ACTION_OPEN_DOCUMENT_TREEACTION_CREATE_DOCUMENT như được mô tả trong tài liệu SDK và cung cấp khả năng chi trả cho người dùng để truy cập vào dữ liệu của nhà cung cấp tài liệu bằng cách sử dụng API DocumentsProvider .
 • [ 3.2.3.1 /H-0-2]* PHẢI tải trước một hoặc nhiều ứng dụng hoặc thành phần dịch vụ bằng trình xử lý ý định, cho tất cả các mẫu bộ lọc mục đích công khai được xác định bởi các ý định ứng dụng sau được liệt kê ở đây .
 • [ 3.2.3.1 /H-SR] RẤT KHUYẾN NGHỊ nên tải trước ứng dụng email có thể xử lý ACTION_SENDTO hoặc ACTION_SEND hoặc ACTION_SEND_MULTIPLE ý định gửi email.
 • [ 3.4 .1/H-0-1] PHẢI cung cấp triển khai đầy đủ API android.webkit.Webview .
 • [ 3.4 .2/H-0-1] PHẢI bao gồm một ứng dụng Trình duyệt độc lập để duyệt web cho người dùng nói chung.
 • [ 3.8 .1/H-SR] ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ MẠNH MẼ triển khai trình khởi chạy mặc định hỗ trợ ghim các phím tắt, tiện ích và Tính năng tiện ích trong ứng dụng.
 • [ 3.8 .1/H-SR] ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ MẠNH MẼ nên triển khai trình khởi chạy mặc định giúp truy cập nhanh vào các phím tắt bổ sung do ứng dụng bên thứ ba cung cấp thông qua API Phím tắt .
 • [ 3.8 .1/H-SR] ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ MẠNH MẼ nên bao gồm ứng dụng trình khởi chạy mặc định hiển thị huy hiệu cho các biểu tượng ứng dụng.
 • [ 3.8 .2/H-SR] ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ MẠNH để hỗ trợ các tiện ích ứng dụng của bên thứ ba.
 • [ 3.8 .3/H-0-1] PHẢI cho phép các ứng dụng của bên thứ ba thông báo cho người dùng về các sự kiện đáng chú ý thông qua các lớp API NotificationNotificationManager .
 • [ 3.8 .3/H-0-2] PHẢI hỗ trợ thông báo phong phú.
 • [ 3.8 .3/H-0-3] PHẢI hỗ trợ thông báo cảnh báo.
 • [ 3.8 .3/H-0-4] PHẢI bao gồm ngăn thông báo, cung cấp cho người dùng khả năng kiểm soát trực tiếp (ví dụ: trả lời, báo lại, loại bỏ, chặn) thông báo thông qua khả năng chi trả của người dùng như các nút hành động hoặc bảng điều khiển như đã triển khai trong AOSP.
 • [ 3.8 .3/H-0-5] PHẢI hiển thị các lựa chọn được cung cấp thông qua RemoteInput.Builder setChoices() trong ngăn thông báo.
 • [ 3.8 .3/H-SR] ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ MẠNH để hiển thị lựa chọn đầu tiên được cung cấp thông qua RemoteInput.Builder setChoices() trong ngăn thông báo mà không cần có thêm sự tương tác của người dùng.
 • [ 3.8 .3/H-SR] ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ MẠNH MẼ hiển thị tất cả các lựa chọn được cung cấp thông qua RemoteInput.Builder setChoices() trong ngăn thông báo khi người dùng mở rộng tất cả thông báo trong ngăn thông báo.
 • [ 3.8 .3.1/H-SR] ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ MẠNH để hiển thị các hành động trong đó Notification.Action.Builder.setContextual được đặt là true nội tuyến với các câu trả lời được hiển thị bởi Notification.Remoteinput.Builder.setChoices .
 • [ 3.8 .4/H-SR] ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ MẠNH MẼ nên triển khai trợ lý trên thiết bị để xử lý hành động Hỗ trợ .

Nếu việc triển khai thiết bị cầm tay hỗ trợ hành động Hỗ trợ, chúng sẽ:

 • [ 3.8 .4/H-SR] RẤT KHUYẾN NGHỊ nên nhấn và giữ phím HOME làm thao tác tương tác được chỉ định để khởi chạy ứng dụng hỗ trợ như mô tả trong phần 7.2.3 . PHẢI khởi chạy ứng dụng hỗ trợ do người dùng chọn, nói cách khác là ứng dụng triển khai VoiceInteractionService hoặc hoạt động xử lý mục đích ACTION_ASSIST .

Nếu việc triển khai thiết bị cầm tay hỗ trợ conversation notifications và nhóm chúng thành một phần riêng biệt với thông báo cảnh báo và im lặng không hội thoại, thì chúng:

 • [ 3.8 .4/H-1-1]* PHẢI hiển thị thông báo cuộc hội thoại trước các thông báo không có cuộc trò chuyện, ngoại trừ các thông báo dịch vụ trên nền trước đang diễn ra và tầm quan trọng:thông báo cao .

Nếu việc triển khai thiết bị cầm tay Android hỗ trợ màn hình khóa thì chúng:

 • [ 3.8 .10/H-1-1] PHẢI hiển thị Thông báo trên màn hình khóa bao gồm Mẫu thông báo phương tiện.

Nếu việc triển khai thiết bị cầm tay hỗ trợ màn hình khóa an toàn thì chúng:

 • [ 3.9 /H-1-1] PHẢI triển khai đầy đủ các chính sách quản trị thiết bị được xác định trong tài liệu SDK Android.
 • [ 3.9 /H-1-2] PHẢI khai báo hỗ trợ các cấu hình được quản lý thông qua cờ tính năng android.software.managed_users , ngoại trừ khi thiết bị được định cấu hình để thiết bị tự báo cáo là thiết bị RAM thấp hoặc phân bổ nội bộ ( không thể tháo rời) dưới dạng bộ nhớ dùng chung.

Nếu việc triển khai thiết bị cầm tay bao gồm hỗ trợ cho ControlsProviderService và API Control , đồng thời cho phép các ứng dụng của bên thứ ba xuất bản các điều khiển thiết bị thì chúng:

 • [ 3.8 .16/H-1-1] PHẢI khai báo cờ tính năng android.software.controls và đặt thành true .
 • [ 3.8 .16/H-1-2] PHẢI cung cấp cho người dùng khả năng chi trả có thể thêm, chỉnh sửa, chọn và vận hành các điều khiển thiết bị yêu thích của người dùng từ các điều khiển được đăng ký bởi ứng dụng của bên thứ ba thông qua ControlsProviderService và API Control .
 • [ 3.8 .16/H-1-3] PHẢI cung cấp quyền truy cập vào khả năng chi trả của người dùng này trong vòng ba lần tương tác từ Trình khởi chạy mặc định.
 • [ 3.8 .16/H-1-4] PHẢI hiển thị chính xác trong khả năng chi trả của người dùng này tên và biểu tượng của từng ứng dụng bên thứ ba cung cấp các điều khiển thông qua API ControlsProviderService cũng như mọi trường được chỉ định do API Control cung cấp.

Ngược lại, nếu việc triển khai thiết bị cầm tay không triển khai các biện pháp kiểm soát như vậy thì chúng sẽ:

Triển khai thiết bị cầm tay:

 • [ 3.10 /H-0-1] PHẢI hỗ trợ các dịch vụ trợ năng của bên thứ ba.
 • [ 3.10 /H-SR] RẤT KHUYẾN NGHỊ nên tải trước các dịch vụ trợ năng trên thiết bị có chức năng tương đương hoặc vượt trội so với chức năng của Truy cập bằng công tắc và TalkBack (đối với các ngôn ngữ được công cụ Chuyển văn bản thành giọng nói cài đặt sẵn) hỗ trợ như được cung cấp trong phần mở talkback dự án nguồn
 • [ 3.11 /H-0-1] PHẢI hỗ trợ cài đặt công cụ TTS của bên thứ ba.
 • [ 3.11 /H-SR] ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ MẠNH MẼ nên bao gồm công cụ TTS hỗ trợ các ngôn ngữ có sẵn trên thiết bị.
 • [ 3.13 /H-SR] RẤT KHUYẾN NGHỊ nên bao gồm thành phần UI Cài đặt nhanh.

Nếu việc triển khai thiết bị cầm tay Android tuyên bố hỗ trợ FEATURE_BLUETOOTH hoặc FEATURE_WIFI thì chúng:

 • [ 3.16 /H-1-1] PHẢI hỗ trợ tính năng ghép nối thiết bị đồng hành.

Nếu chức năng điều hướng được cung cấp dưới dạng hành động dựa trên cử chỉ trên màn hình:

 • [ 7.2 .3/H] Vùng nhận dạng cử chỉ cho chức năng Home PHẢI có chiều cao không cao hơn 32 dp tính từ cuối màn hình.

Nếu việc triển khai Thiết bị cầm tay cung cấp chức năng điều hướng dưới dạng cử chỉ từ bất kỳ đâu trên cạnh trái và phải của màn hình:

 • [ 7.2 .3/H-0-1] Vùng cử chỉ của chức năng điều hướng PHẢI có chiều rộng nhỏ hơn 40 dp ở mỗi bên. Vùng cử chỉ NÊN có chiều rộng 24 dp theo mặc định.

2.2.4. Hiệu suất và sức mạnh

 • [ 8.1 /H-0-1] Độ trễ khung hình nhất quán . Độ trễ khung không nhất quán hoặc độ trễ hiển thị khung KHÔNG PHẢI xảy ra thường xuyên hơn 5 khung hình trong một giây và NÊN dưới 1 khung hình trong một giây.
 • [ 8.1 /H-0-2] Độ trễ giao diện người dùng . Việc triển khai thiết bị PHẢI đảm bảo trải nghiệm người dùng có độ trễ thấp bằng cách cuộn danh sách các mục danh sách 10K như được xác định bởi Bộ kiểm tra khả năng tương thích Android (CTS) trong vòng chưa đầy 36 giây.
 • [ 8.1 /H-0-3] Chuyển đổi nhiệm vụ . Khi nhiều ứng dụng đã được khởi chạy, việc khởi chạy lại một ứng dụng đang chạy sau khi ứng dụng đó đã được khởi chạy PHẢI mất ít hơn 1 giây.

Triển khai thiết bị cầm tay:

 • [ 8.2 /H-0-1] PHẢI đảm bảo hiệu suất ghi tuần tự ít nhất là 5 MB/s.
 • [ 8.2 /H-0-2] PHẢI đảm bảo hiệu suất ghi ngẫu nhiên ít nhất 0,5 MB/s.
 • [ 8.2 /H-0-3] PHẢI đảm bảo hiệu suất đọc tuần tự ít nhất là 15 MB/s.
 • [ 8.2 /H-0-4] PHẢI đảm bảo hiệu suất đọc ngẫu nhiên ít nhất là 3,5 MB/s.

Nếu việc triển khai Thiết bị cầm tay bao gồm các tính năng để cải thiện việc quản lý nguồn điện của thiết bị có trong AOSP hoặc mở rộng các tính năng có trong AOSP, thì chúng:

 • [ 8.3 /H-1-1] PHẢI cung cấp đủ khả năng chi trả cho người dùng để bật và tắt tính năng tiết kiệm pin.
 • [ 8.3 /H-1-2] PHẢI cung cấp khả năng chi trả cho người dùng để hiển thị tất cả các ứng dụng được miễn chế độ Tiết kiệm năng lượng ở Chế độ chờ ứng dụng và Ngủ sâu.

Triển khai thiết bị cầm tay:

 • [ 8.4 /H-0-1] PHẢI cung cấp cấu hình nguồn cho từng thành phần để xác định giá trị tiêu thụ hiện tại cho từng thành phần phần cứng và mức tiêu hao pin gần đúng do các thành phần đó gây ra theo thời gian như được ghi lại trên trang web Dự án mã nguồn mở Android.
 • [ 8.4 /H-0-2] PHẢI báo cáo tất cả các giá trị tiêu thụ điện năng tính bằng miliampe giờ (mAh).
 • [ 8.4 /H-0-3] PHẢI báo cáo mức tiêu thụ điện năng của CPU trên mỗi UID của mỗi quy trình. Dự án mã nguồn mở Android đáp ứng yêu cầu thông qua việc triển khai mô-đun hạt nhân uid_cputime .
 • [ 8.4 /H-0-4] PHẢI cung cấp mức sử dụng năng lượng này thông qua lệnh shell adb shell dumpsys batterystats cho nhà phát triển ứng dụng.
 • [ 8.4 /H] NÊN quy cho chính thành phần phần cứng nếu không thể quy việc sử dụng năng lượng của thành phần phần cứng cho một ứng dụng.

Nếu việc triển khai thiết bị cầm tay bao gồm màn hình hoặc đầu ra video thì chúng:

2.2.5. Mô hình bảo mật

Triển khai thiết bị cầm tay:

 • [ 9.1 /H-0-1] PHẢI cho phép các ứng dụng của bên thứ ba truy cập số liệu thống kê sử dụng thông qua quyền android.permission.PACKAGE_USAGE_STATS và cung cấp cơ chế mà người dùng có thể truy cập để cấp hoặc thu hồi quyền truy cập vào các ứng dụng đó theo android.settings.ACTION_USAGE_ACCESS_SETTINGS ý định.

Triển khai thiết bị cầm tay (* Không áp dụng cho Máy tính bảng):

 • [ 9.11 /H-0-2]* PHẢI sao lưu việc triển khai kho khóa bằng một môi trường thực thi biệt lập.
 • [ 9.11 /H-0-3]* PHẢI triển khai các thuật toán mã hóa RSA, AES, ECDSA và HMAC cũng như các hàm băm dòng MD5, SHA1 và SHA-2 để hỗ trợ đúng cách các thuật toán được hỗ trợ của hệ thống Kho khóa Android trong một khu vực được cách ly an toàn với mã chạy trên kernel trở lên. Cách ly an toàn PHẢI chặn tất cả các cơ chế tiềm năng mà mã hạt nhân hoặc vùng người dùng có thể truy cập vào trạng thái bên trong của môi trường bị cô lập, bao gồm cả DMA. Dự án mã nguồn mở Android ngược dòng (AOSP) đáp ứng yêu cầu này bằng cách sử dụng triển khai Trusty , nhưng một giải pháp dựa trên ARM TrustZone khác hoặc triển khai an toàn được bên thứ ba đánh giá về cách ly dựa trên bộ ảo hóa phù hợp là các lựa chọn thay thế.
 • [ 9.11 /H-0-4]* PHẢI thực hiện xác thực màn hình khóa trong môi trường thực thi biệt lập và chỉ khi thành công, mới cho phép sử dụng các khóa liên kết xác thực. Thông tin xác thực màn hình khóa PHẢI được lưu trữ theo cách chỉ cho phép môi trường thực thi biệt lập thực hiện xác thực màn hình khóa. Dự án mã nguồn mở Android ngược dòng cung cấp Lớp trừu tượng phần cứng Gatekeeper (HAL) và Trusty, có thể được sử dụng để đáp ứng yêu cầu này.
 • [ 9.11 /H-0-5]* PHẢI hỗ trợ chứng thực khóa trong đó khóa ký chứng thực được bảo vệ bằng phần cứng bảo mật và việc ký được thực hiện trong phần cứng bảo mật. Khóa ký chứng thực PHẢI được chia sẻ trên số lượng thiết bị đủ lớn để ngăn chặn việc sử dụng khóa làm số nhận dạng thiết bị. Một cách để đáp ứng yêu cầu này là chia sẻ cùng một khóa chứng thực trừ khi có ít nhất 100.000 đơn vị SKU nhất định được tạo ra. Nếu có hơn 100.000 đơn vị SKU được sản xuất thì CÓ THỂ sử dụng một mã khóa khác cho mỗi 100.000 đơn vị.

Lưu ý rằng nếu việc triển khai thiết bị đã được khởi chạy trên phiên bản Android cũ hơn thì thiết bị đó sẽ được miễn yêu cầu phải có kho khóa được hỗ trợ bởi một môi trường thực thi biệt lập và hỗ trợ chứng thực khóa, trừ khi thiết bị đó khai báo tính năng android.hardware.fingerprint . yêu cầu một kho khóa được hỗ trợ bởi một môi trường thực thi biệt lập.

Khi việc triển khai thiết bị cầm tay hỗ trợ màn hình khóa an toàn, chúng sẽ:

 • [ 9.11 /H-1-1] PHẢI cho phép người dùng chọn thời gian chờ ngủ ngắn nhất, đó là thời gian chuyển từ trạng thái mở khóa sang trạng thái khóa, từ 15 giây trở xuống.
 • [ 9.11 /H-1-2] PHẢI cung cấp cho người dùng đủ khả năng để ẩn thông báo và vô hiệu hóa tất cả các hình thức xác thực ngoại trừ xác thực chính được mô tả trong 9.11.1 Màn hình khóa an toàn . AOSP đáp ứng yêu cầu về chế độ khóa.

Nếu việc triển khai thiết bị cầm tay bao gồm nhiều người dùng và không khai báo cờ tính năng android.hardware.telephony thì họ:

 • [ 9.5 /H-2-1] PHẢI hỗ trợ các cấu hình hạn chế, một tính năng cho phép chủ sở hữu thiết bị quản lý người dùng bổ sung và khả năng của họ trên thiết bị. Với cấu hình bị hạn chế, chủ sở hữu thiết bị có thể nhanh chóng thiết lập các môi trường riêng biệt để có thêm người dùng làm việc, với khả năng quản lý các hạn chế chi tiết hơn trong các ứng dụng có sẵn trong các môi trường đó.

Nếu việc triển khai thiết bị cầm tay bao gồm nhiều người dùng và khai báo cờ tính năng android.hardware.telephony thì họ:

 • [ 9.5 /H-3-1] KHÔNG PHẢI hỗ trợ các cấu hình bị hạn chế nhưng PHẢI phù hợp với việc triển khai các biện pháp kiểm soát AOSP để bật/tắt những người dùng khác truy cập vào các cuộc gọi thoại và SMS.

2.2.6. Công cụ dành cho nhà phát triển và tùy chọn tương thích

Triển khai thiết bị cầm tay (* Không áp dụng cho Máy tính bảng):

 • [ 6.1 /H-0-1]* PHẢI hỗ trợ lệnh shell cmd testharness .

Triển khai thiết bị cầm tay (* Không áp dụng cho Máy tính bảng):

 • Perfetto
  • [ 6.1 /H-0-2]* PHẢI hiển thị tệp nhị phân /system/bin/perfetto cho người dùng shell mà cmdline tuân thủ tài liệu perfetto .
  • [ 6.1 /H-0-3]* Tệp nhị phân perfetto PHẢI chấp nhận làm đầu vào cấu hình protobuf tuân thủ lược đồ được xác định trong tài liệu perfetto .
  • [ 6.1 /H-0-4]* Tệp nhị phân perfetto PHẢI ghi dưới dạng đầu ra dấu vết protobuf tuân thủ lược đồ được xác định trong tài liệu perfetto .
  • [ 6.1 /H-0-5]* PHẢI cung cấp, thông qua tệp nhị phân perfetto, ít nhất là các nguồn dữ liệu được mô tả trong tài liệu perfetto .
  • [ 6.1 /H-0-6]* Trình nền theo dõi perfetto PHẢI được bật theo mặc định (thuộc tính hệ thống persist.traced.enable ).

2.2.7 Lớp hiệu suất phương tiện cầm tay

Xem Phần 7.11 để biết định nghĩa về lớp hiệu suất phương tiện.

2.2.7.1. Phương tiện truyền thông

Nếu việc triển khai thiết bị cầm tay trả về android.os.Build.VERSION_CODES.R cho android.os.Build.VERSION_CODES.MEDIA_PERFORMANCE_CLASS thì chúng:

 • [5.1/H-1-1] PHẢI quảng cáo số lượng phiên giải mã video phần cứng tối đa có thể chạy đồng thời trong bất kỳ kết hợp codec nào thông qua các phương thức CodecCapabilities.getMaxSupportedInstances()VideoCapabilities.getSupportedPerformancePoints() .
 • [5.1/H-1-2] PHẢI hỗ trợ 6 phiên bản phiên giải mã video phần cứng (AVC hoặc HEVC) trong mọi kết hợp codec chạy đồng thời ở độ phân giải 720p@30 khung hình/giây.
 • [5.1/H-1-3] PHẢI quảng cáo số phiên bộ mã hóa video phần cứng tối đa có thể chạy đồng thời trong bất kỳ kết hợp codec nào thông qua các phương thức CodecCapabilities.getMaxSupportedInstances()VideoCapabilities.getSupportedPerformancePoints() .
 • [5.1/H-1-4] PHẢI hỗ trợ 6 phiên bản phiên mã hóa video phần cứng (AVC hoặc HEVC) trong mọi kết hợp codec chạy đồng thời ở độ phân giải 720p@30 khung hình/giây.
 • [5.1/H-1-5] PHẢI quảng cáo số lượng phiên mã hóa và giải mã video phần cứng tối đa có thể chạy đồng thời trong mọi kết hợp codec thông qua các phương thức CodecCapabilities.getMaxSupportedInstances()VideoCapabilities.getSupportedPerformancePoints() .
 • [5.1/H-1-6] PHẢI hỗ trợ 6 phiên bản bộ giải mã video phần cứng và phiên mã hóa video phần cứng (AVC hoặc HEVC) trong mọi kết hợp codec chạy đồng thời ở độ phân giải 720p@30 khung hình/giây.
 • [5.1/H-1-7] PHẢI có độ trễ khởi tạo codec từ 65 mili giây trở xuống đối với phiên mã hóa video 1080p hoặc nhỏ hơn đối với tất cả các bộ mã hóa video phần cứng (trừ codec tầm nhìn Dolby) khi đang tải. Tải ở đây được định nghĩa là phiên chuyển mã đồng thời chỉ dành cho video 1080p sang 720p bằng cách sử dụng codec video phần cứng cùng với quá trình khởi tạo ghi âm thanh-video 1080p.
 • [5.1/H-1-8] PHẢI có độ trễ khởi tạo codec từ 50 ms trở xuống cho phiên mã hóa âm thanh tốc độ bit 128 kbps hoặc thấp hơn cho tất cả các bộ mã hóa âm thanh khi đang tải. Tải ở đây được định nghĩa là video 1080p đến 720p đồng thời- phiên chuyển mã duy nhất sử dụng codec video phần cứng cùng với quá trình khởi tạo ghi âm thanh-video 1080p.
 • [5.3/H-1-1] KHÔNG PHẢI giảm nhiều hơn 1 khung hình trong 10 giây (tức là giảm ít hơn 0,333 phần trăm khung hình) đối với phiên video 1080p 30 khung hình/giây khi đang tải. Tải được định nghĩa là phiên chuyển mã đồng thời chỉ dành cho video 1080p đến 720p bằng cách sử dụng codec video phần cứng cũng như phát lại âm thanh AAC 128 kbps.
 • [5.3/H-1-2] KHÔNG ĐƯỢC bỏ nhiều hơn 1 khung hình trong 10 giây khi thay đổi độ phân giải video trong phiên video 30 khung hình/giây khi đang tải. Tải được định nghĩa là phiên chuyển mã đồng thời chỉ dành cho video 1080p đến 720p bằng cách sử dụng codec video phần cứng cũng như phát lại âm thanh AAC 128Kbps.
 • [5.6/H-1-1] PHẢI có độ trễ chạm vào âm dưới 100 mili giây bằng cách sử dụng thử nghiệm chạm vào âm của OboeTester hoặc thử nghiệm chạm vào âm của CTS Verifier.
2.2.7.2. Máy ảnh

Nếu việc triển khai thiết bị cầm tay trả về android.os.Build.VERSION_CODES.R cho android.os.Build.VERSION_CODES.MEDIA_PERFORMANCE_CLASS thì chúng:

 • [7.5/H-1-1] PHẢI có camera chính phía sau có độ phân giải ít nhất 12 megapixel hỗ trợ quay video ở tốc độ 4k@30fps. Camera phía sau chính là camera phía sau có ID camera thấp nhất.
 • [7.5/H-1-2] PHẢI có camera chính mặt trước có độ phân giải ít nhất 4 megapixel hỗ trợ quay video ở 1080p@30fps. Camera mặt trước chính là camera mặt trước có ID camera thấp nhất.
 • [7.5/H-1-3] PHẢI hỗ trợ thuộc tính android.info.supportedHardwareLevel ở mức ĐẦY ĐỦ hoặc cao hơn cho camera chính phía sau và LIMITED trở lên cho camera chính phía trước.
 • [7.5/H-1-4] PHẢI hỗ trợ CameraMetadata.SENSOR_INFO_TIMESTAMP_SOURCE_REALTIME cho cả hai camera chính.
 • [7.5/H-1-5] PHẢI có độ trễ chụp ảnh JPEG của camera2 < 1000 mili giây cho độ phân giải 1080p được đo bằng Kiểm tra hiệu suất của camera CTS trong điều kiện ánh sáng ITS (3000K) cho cả hai camera chính.
 • [7.5/H-1-6] PHẢI có độ trễ khởi động camera2 (mở camera tới khung hình xem trước đầu tiên) < 600 mili giây được đo bằng Kiểm tra hiệu suất của camera CTS trong điều kiện ánh sáng ITS (3000K) cho cả hai camera chính.
2.2.7.3. Phần cứng

Nếu việc triển khai thiết bị cầm tay trả về android.os.Build.VERSION_CODES.R cho android.os.Build.VERSION_CODES.MEDIA_PERFORMANCE_CLASS thì chúng:

 • [7.1.1.1/H-1-1] PHẢI có độ phân giải màn hình ít nhất là 1080p.
 • [7.1.1.3/H-1-1] PHẢI có mật độ màn hình ít nhất là 400 dpi.
 • [7.6.1/H-1-1] PHẢI có ít nhất 6 GB bộ nhớ vật lý.
2.2.7.4. Hiệu suất

Nếu việc triển khai thiết bị cầm tay trả về android.os.Build.VERSION_CODES.R cho android.os.Build.VERSION_CODES.MEDIA_PERFORMANCE_CLASS thì chúng:

 • [8.2/H-1-1] PHẢI đảm bảo hiệu suất ghi tuần tự ít nhất 100 MB/s.
 • [8.2/H-1-2] PHẢI đảm bảo hiệu suất ghi ngẫu nhiên ít nhất 10 MB/s.
 • [8.2/H-1-3] PHẢI đảm bảo hiệu suất đọc tuần tự ít nhất là 200 MB/s.
 • [8.2/H-1-4] PHẢI đảm bảo hiệu suất đọc ngẫu nhiên ít nhất 25 MB/s.

2.3. Yêu cầu về truyền hình

Thiết bị Android Television đề cập đến việc triển khai thiết bị Android là giao diện giải trí để sử dụng phương tiện kỹ thuật số, phim, trò chơi, ứng dụng và/hoặc truyền hình trực tiếp cho người dùng ngồi cách đó khoảng 10 feet (“người dùng ngả lưng” hoặc “người dùng 10 feet”. giao diện”).

Việc triển khai thiết bị Android được phân loại là Truyền hình nếu chúng đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:

 • Đã cung cấp cơ chế điều khiển từ xa giao diện người dùng được hiển thị trên màn hình có thể cách người dùng 10 feet.
 • Có màn hình nhúng có chiều dài đường chéo lớn hơn 24 inch HOẶC bao gồm cổng đầu ra video, chẳng hạn như VGA, HDMI, DisplayPort hoặc cổng không dây để hiển thị.

Các yêu cầu bổ sung trong phần còn lại của phần này dành riêng cho việc triển khai thiết bị Android Television.

2.3.1. Phần cứng

Triển khai thiết bị truyền hình:

 • [ 7.2 .2/T-0-1] PHẢI hỗ trợ D-pad .
 • [ 7.2 .3/T-0-1] PHẢI cung cấp chức năng Home và Back.
 • [ 7.2 .3/T-0-2] PHẢI gửi cả sự kiện nhấn bình thường và nhấn lâu của chức năng Quay lại ( KEYCODE_BACK ) tới ứng dụng nền trước.
 • [ 7.2 .6.1/T-0-1] PHẢI bao gồm hỗ trợ cho bộ điều khiển trò chơi và khai báo cờ tính năng android.hardware.gamepad .
 • [ 7.2 .7/T] NÊN cung cấp một điều khiển từ xa mà từ đó người dùng có thể truy cập vào các đầu vào phím điều hướng không cảm ứngđiều hướng cốt lõi .

Nếu việc triển khai thiết bị Truyền hình bao gồm con quay hồi chuyển 3 trục thì chúng:

 • [ 7.3 .4/T-1-1] PHẢI có khả năng báo cáo các sự kiện có tần số ít nhất là 100 Hz.
 • [ 7.3 .4/T-1-2] PHẢI có khả năng đo sự thay đổi hướng lên tới 1000 độ mỗi giây.

Triển khai thiết bị truyền hình:

 • [ 7.4 .3/T-0-1] PHẢI hỗ trợ Bluetooth và Bluetooth LE.
 • [ 7.6 .1/T-0-1] PHẢI có sẵn ít nhất 4 GB dung lượng lưu trữ ổn định cho dữ liệu riêng tư của ứng dụng (còn gọi là phân vùng "/data").

Nếu việc triển khai thiết bị Truyền hình bao gồm cổng USB hỗ trợ chế độ máy chủ thì chúng:

 • [ 7.5 .3/T-1-1] PHẢI bao gồm hỗ trợ cho camera bên ngoài kết nối qua cổng USB này nhưng không nhất thiết phải luôn được kết nối.

Nếu việc triển khai thiết bị TV là 32-bit:

 • [ 7.6 .1/T-1-1] Bộ nhớ khả dụng cho kernel và không gian người dùng PHẢI ít nhất là 896 MB nếu sử dụng bất kỳ mật độ nào sau đây:

  • 400dpi trở lên trên màn hình nhỏ/bình thường
  • xhdpi trở lên trên màn hình lớn
  • tvdpi trở lên trên màn hình cực lớn

Nếu việc triển khai thiết bị TV là 64-bit:

 • [ 7.6 .1/T-2-1] Bộ nhớ khả dụng cho kernel và không gian người dùng PHẢI ít nhất là 1280 MB nếu sử dụng bất kỳ mật độ nào sau đây:

  • 400dpi trở lên trên màn hình nhỏ/bình thường
  • xhdpi trở lên trên màn hình lớn
  • tvdpi trở lên trên màn hình cực lớn

Lưu ý rằng "bộ nhớ khả dụng cho hạt nhân và không gian người dùng" ở trên đề cập đến không gian bộ nhớ được cung cấp ngoài bất kỳ bộ nhớ nào đã được dành riêng cho các thành phần phần cứng như radio, video, v.v. không thuộc quyền kiểm soát của hạt nhân khi triển khai thiết bị.

Triển khai thiết bị truyền hình:

 • [ 7.8 .1/T] NÊN bao gồm micrô.
 • [ 7.8 .2/T-0-1] PHẢI có đầu ra âm thanh và khai báo android.hardware.audio.output .

2.3.2. đa phương tiện

Việc triển khai thiết bị truyền hình PHẢI hỗ trợ các định dạng mã hóa và giải mã âm thanh sau và cung cấp chúng cho các ứng dụng của bên thứ ba:

 • [ 5.1 /T-0-1] Cấu hình AAC MPEG-4 (AAC LC)
 • [ 5.1 /T-0-2] Cấu hình AAC MPEG-4 HE (AAC+)
 • [ 5.1 /T-0-3] AAC ELD (AAC có độ trễ thấp được tăng cường)

Việc triển khai thiết bị truyền hình PHẢI hỗ trợ các định dạng mã hóa video sau và cung cấp chúng cho các ứng dụng của bên thứ ba:

 • [ 5.2 /T-0-1] H.264
 • [ 5.2 /T-0-2] VP8

Triển khai thiết bị truyền hình:

 • [ 5.2 .2/T-SR] ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ MẠNH để hỗ trợ mã hóa H.264 cho video có độ phân giải 720p và 1080p ở tốc độ 30 khung hình/giây.

Việc triển khai thiết bị truyền hình PHẢI hỗ trợ các định dạng giải mã video sau và cung cấp chúng cho các ứng dụng của bên thứ ba:

Việc triển khai thiết bị truyền hình PHẢI hỗ trợ giải mã MPEG-2, như được nêu chi tiết trong Phần 5.3.1, ở tốc độ khung hình và độ phân giải video tiêu chuẩn lên đến và bao gồm:

 • [ 5.3.1 /T-1-1] HD 1080p ở 29,97 khung hình/giây với Cấu hình chính Cấp cao.
 • [ 5.3.1 /T-1-2] HD 1080i ở tốc độ 59,94 khung hình/giây với Cấu hình chính ở mức cao. Họ PHẢI hủy xen kẽ video MPEG-2 xen kẽ và cung cấp video đó cho các ứng dụng của bên thứ ba.

Việc triển khai thiết bị truyền hình PHẢI hỗ trợ giải mã H.264, như được nêu chi tiết trong Phần 5.3.4, ở tốc độ khung hình và độ phân giải video tiêu chuẩn lên đến và bao gồm:

 • [ 5.3.4 /T-1-1] HD 1080p ở tốc độ 60 khung hình/giây với Cấu hình cơ sở
 • [ 5.3.4 /T-1-2] HD 1080p ở tốc độ 60 khung hình/giây với Cấu hình chính
 • [ 5.3.4 /T-1-3] HD 1080p ở tốc độ 60 khung hình/giây với Cấp cấu hình cao 4.2

Việc triển khai thiết bị truyền hình với bộ giải mã phần cứng H.265 PHẢI hỗ trợ giải mã H.265, như được nêu chi tiết trong Phần 5.3.5, ở tốc độ khung hình video tiêu chuẩn và độ phân giải lên đến và bao gồm:

 • [ 5.3.5 /T-1-1] HD 1080p ở tốc độ 60 khung hình/giây với Cấu hình chính Cấp 4.1

Nếu việc triển khai thiết bị Tivi với bộ giải mã phần cứng H.265 hỗ trợ giải mã H.265 và cấu hình giải mã UHD thì chúng:

 • [ 5.3.5 /T-2-1] PHẢI hỗ trợ cấu hình giải mã UHD ở tốc độ 60 khung hình/giây với cấu hình Cấp chính Main10 Cấp 5

Việc triển khai thiết bị truyền hình PHẢI hỗ trợ giải mã VP8, như được nêu chi tiết trong Phần 5.3.6, ở tốc độ khung hình và độ phân giải video tiêu chuẩn lên đến và bao gồm:

 • [ 5.3.6 /T-1-1] Cấu hình giải mã HD 1080p ở tốc độ 60 khung hình/giây

Việc triển khai thiết bị truyền hình với bộ giải mã phần cứng VP9 PHẢI hỗ trợ giải mã VP9, ​​như được nêu chi tiết trong Phần 5.3.7, ở tốc độ khung hình video tiêu chuẩn và độ phân giải lên đến và bao gồm:

 • [ 5.3.7 /T-1-1] HD 1080p ở tốc độ 60 khung hình/giây với cấu hình 0 (độ sâu màu 8 bit)

Nếu việc triển khai thiết bị Tivi với bộ giải mã phần cứng VP9 hỗ trợ giải mã VP9 và cấu hình giải mã UHD thì chúng:

 • [ 5.3.7 /T-2-1] PHẢI hỗ trợ cấu hình giải mã UHD ở tốc độ 60 khung hình/giây với cấu hình 0 (độ sâu màu 8 bit).
 • [ 5.3.7 /T-2-1] ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ MẠNH để hỗ trợ cấu hình giải mã UHD ở tốc độ 60 khung hình/giây với cấu hình 2 (độ sâu màu 10 bit).

Triển khai thiết bị truyền hình:

 • [ 5.5 /T-0-1] PHẢI bao gồm hỗ trợ cho Âm lượng chính của hệ thống và giảm âm lượng đầu ra âm thanh kỹ thuật số trên các đầu ra được hỗ trợ, ngoại trừ đầu ra truyền qua âm thanh nén (trong đó không thực hiện giải mã âm thanh trên thiết bị).

Nếu việc triển khai thiết bị Tivi không có màn hình tích hợp mà thay vào đó hỗ trợ màn hình ngoài được kết nối qua HDMI, chúng sẽ:

 • [ 5.8 /T-0-1] PHẢI đặt chế độ đầu ra HDMI để chọn độ phân giải tối đa có thể được hỗ trợ với tốc độ làm mới 50Hz hoặc 60Hz.
 • [ 5.8 /T-SR] ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ MẠNH để cung cấp bộ chọn tốc độ làm mới HDMI có thể định cấu hình cho người dùng.
 • [ 5.8 ] NÊN đặt tốc độ làm mới chế độ đầu ra HDMI thành 50Hz hoặc 60Hz, tùy thuộc vào tốc độ làm mới video cho khu vực bán thiết bị.

Nếu việc triển khai thiết bị Tivi không có màn hình tích hợp mà thay vào đó hỗ trợ màn hình ngoài được kết nối qua HDMI, chúng sẽ:

 • [ 5.8 /T-1-1] PHẢI hỗ trợ HDCP 2.2.

Nếu việc triển khai thiết bị Tivi không hỗ trợ giải mã UHD mà thay vào đó hỗ trợ màn hình ngoài được kết nối qua HDMI, thì chúng:

 • [ 5.8 /T-2-1] PHẢI hỗ trợ HDCP 1.4

2.3.3. Phần mềm

Triển khai thiết bị truyền hình:

 • [ 3 /T-0-1] PHẢI khai báo các tính năng android.software.leanbackandroid.hardware.type.television .
 • [ 3.2.3.1 /T-0-1] PHẢI tải trước một hoặc nhiều ứng dụng hoặc thành phần dịch vụ bằng trình xử lý ý định, cho tất cả các mẫu bộ lọc mục đích công khai được xác định bởi các ý định ứng dụng sau được liệt kê ở đây .
 • [ 3.4 .1/T-0-1] PHẢI cung cấp triển khai đầy đủ API android.webkit.Webview .

Nếu việc triển khai thiết bị Android Television hỗ trợ màn hình khóa thì chúng:

 • [ 3.8 .10/T-1-1] PHẢI hiển thị Thông báo trên màn hình khóa bao gồm Mẫu thông báo phương tiện.

Triển khai thiết bị truyền hình:

 • [ 3.8 .14/T-SR] ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ MẠNH để hỗ trợ chế độ hình trong hình (PIP) nhiều cửa sổ.
 • [ 3.10 /T-0-1] PHẢI hỗ trợ các dịch vụ trợ năng của bên thứ ba.
 • [ 3.10 /T-SR] RẤT KHUYẾN NGHỊ nên tải trước các dịch vụ hỗ trợ tiếp cận trên thiết bị có chức năng tương đương hoặc vượt trội so với tính năng tiếp cận bằng công tắc và TalkBack (đối với các ngôn ngữ được công cụ Chuyển văn bản thành giọng nói cài đặt sẵn) hỗ trợ như được cung cấp trong phần mở talkback dự án nguồn .

Nếu việc triển khai thiết bị Truyền hình báo cáo tính năng android.hardware.audio.output thì chúng:

 • [ 3.11 /T-SR] ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ MẠNH MẼ nên bao gồm công cụ TTS hỗ trợ các ngôn ngữ có sẵn trên thiết bị.
 • [ 3.11 /T-1-1] PHẢI hỗ trợ cài đặt công cụ TTS của bên thứ ba.

Triển khai thiết bị truyền hình:

 • [ 3.12 /T-0-1] PHẢI hỗ trợ Khung đầu vào TV.

2.3.4. Hiệu suất và sức mạnh

 • [ 8.1 /T-0-1] Độ trễ khung hình nhất quán . Độ trễ khung không nhất quán hoặc độ trễ hiển thị khung KHÔNG PHẢI xảy ra thường xuyên hơn 5 khung hình trong một giây và NÊN dưới 1 khung hình trong một giây.
 • [ 8.2 /T-0-1] PHẢI đảm bảo hiệu suất ghi tuần tự ít nhất là 5MB/s.
 • [ 8.2 /T-0-2] PHẢI đảm bảo hiệu suất ghi ngẫu nhiên ít nhất 0,5 MB/s.
 • [ 8.2 /T-0-3] PHẢI đảm bảo hiệu suất đọc tuần tự ít nhất là 15MB/s.
 • [ 8.2 /T-0-4] PHẢI đảm bảo hiệu suất đọc ngẫu nhiên ít nhất là 3,5 MB/s.

Nếu việc triển khai thiết bị Truyền hình bao gồm các tính năng để cải thiện việc quản lý nguồn điện của thiết bị có trong AOSP hoặc mở rộng các tính năng có trong AOSP, thì chúng sẽ:

 • [ 8.3 /T-1-1] PHẢI cung cấp đủ khả năng chi trả cho người dùng để bật và tắt tính năng tiết kiệm pin.

Nếu việc triển khai thiết bị Tivi không có pin thì chúng:

Nếu việc triển khai thiết bị Truyền hình có pin thì chúng:

 • [ 8.3 /T-1-3] PHẢI cung cấp khả năng chi trả cho người dùng để hiển thị tất cả các ứng dụng được miễn chế độ Tiết kiệm năng lượng ở Chế độ chờ ứng dụng và Ngủ trưa.

Triển khai thiết bị truyền hình:

 • [ 8.4 /T-0-1] PHẢI cung cấp cấu hình nguồn cho từng thành phần để xác định giá trị tiêu thụ hiện tại cho từng thành phần phần cứng và mức tiêu hao pin gần đúng do các thành phần đó gây ra theo thời gian như được ghi lại trên trang web Dự án mã nguồn mở Android.
 • [ 8.4 /T-0-2] PHẢI báo cáo tất cả các giá trị tiêu thụ điện năng tính bằng miliampe giờ (mAh).
 • [ 8.4 /T-0-3] PHẢI báo cáo mức tiêu thụ điện năng của CPU trên mỗi UID của mỗi quy trình. Dự án mã nguồn mở Android đáp ứng yêu cầu thông qua việc triển khai mô-đun hạt nhân uid_cputime .
 • [ 8.4 /T] NÊN được quy cho chính thành phần phần cứng nếu không thể quy việc sử dụng năng lượng của thành phần phần cứng cho một ứng dụng.
 • [ 8.4 /T-0-4] PHẢI cung cấp mức sử dụng năng lượng này thông qua lệnh shell adb shell dumpsys batterystats cho nhà phát triển ứng dụng.

2.3.5. Mô hình bảo mật

Triển khai thiết bị truyền hình:

 • [ 9.11 /T-0-1] PHẢI sao lưu việc triển khai kho khóa bằng một môi trường thực thi biệt lập.
 • [ 9.11 /T-0-2] PHẢI triển khai các thuật toán mã hóa RSA, AES, ECDSA và HMAC cũng như các hàm băm dòng MD5, SHA1 và SHA-2 để hỗ trợ đúng cách các thuật toán được hỗ trợ của hệ thống Kho khóa Android trong một khu vực được cách ly an toàn từ mã chạy trên kernel trở lên. Cách ly an toàn PHẢI chặn tất cả các cơ chế tiềm năng mà mã hạt nhân hoặc vùng người dùng có thể truy cập vào trạng thái bên trong của môi trường bị cô lập, bao gồm cả DMA. Dự án mã nguồn mở Android ngược dòng (AOSP) đáp ứng yêu cầu này bằng cách sử dụng triển khai Trusty , nhưng một giải pháp dựa trên ARM TrustZone khác hoặc triển khai an toàn được bên thứ ba đánh giá về cách ly dựa trên bộ ảo hóa phù hợp là các lựa chọn thay thế.
 • [ 9.11 /T-0-3] PHẢI thực hiện xác thực màn hình khóa trong môi trường thực thi biệt lập và chỉ khi thành công, mới cho phép sử dụng các khóa liên kết xác thực. Thông tin xác thực màn hình khóa PHẢI được lưu trữ theo cách chỉ cho phép môi trường thực thi biệt lập thực hiện xác thực màn hình khóa. Dự án mã nguồn mở Android ngược dòng cung cấp Lớp trừu tượng phần cứng Gatekeeper (HAL) và Trusty, có thể được sử dụng để đáp ứng yêu cầu này.
 • [ 9.11 /T-0-4] PHẢI hỗ trợ chứng thực khóa trong đó khóa ký chứng thực được bảo vệ bằng phần cứng bảo mật và việc ký được thực hiện trong phần cứng bảo mật. Khóa ký chứng thực PHẢI được chia sẻ trên số lượng thiết bị đủ lớn để ngăn chặn việc sử dụng khóa làm số nhận dạng thiết bị. Một cách để đáp ứng yêu cầu này là chia sẻ cùng một khóa chứng thực trừ khi có ít nhất 100.000 đơn vị SKU nhất định được tạo ra. Nếu có hơn 100.000 đơn vị SKU được sản xuất thì CÓ THỂ sử dụng một mã khóa khác cho mỗi 100.000 đơn vị.

Lưu ý rằng nếu việc triển khai thiết bị đã được khởi chạy trên phiên bản Android cũ hơn thì thiết bị đó sẽ được miễn yêu cầu phải có kho khóa được hỗ trợ bởi một môi trường thực thi biệt lập và hỗ trợ chứng thực khóa, trừ khi thiết bị đó khai báo tính năng android.hardware.fingerprint . yêu cầu một kho khóa được hỗ trợ bởi một môi trường thực thi biệt lập.

Nếu việc triển khai thiết bị Truyền hình hỗ trợ màn hình khóa an toàn thì chúng:

 • [ 9.11 /T-1-1] PHẢI cho phép người dùng chọn thời gian chờ Ngủ để chuyển từ trạng thái mở khóa sang trạng thái khóa, với thời gian chờ tối thiểu cho phép tối đa 15 giây hoặc ít hơn.

Nếu việc triển khai thiết bị Truyền hình bao gồm nhiều người dùng và không khai báo cờ tính năng android.hardware.telephony thì họ:

 • [ 9.5 /T-2-1] PHẢI hỗ trợ các cấu hình hạn chế, một tính năng cho phép chủ sở hữu thiết bị quản lý người dùng bổ sung và khả năng của họ trên thiết bị. Với cấu hình bị hạn chế, chủ sở hữu thiết bị có thể nhanh chóng thiết lập các môi trường riêng biệt để có thêm người dùng làm việc, với khả năng quản lý các hạn chế chi tiết hơn trong các ứng dụng có sẵn trong các môi trường đó.

Nếu việc triển khai thiết bị Truyền hình bao gồm nhiều người dùng và khai báo cờ tính năng android.hardware.telephony thì họ:

 • [ 9.5 /T-3-1] KHÔNG PHẢI hỗ trợ các cấu hình bị hạn chế nhưng PHẢI phù hợp với việc triển khai các biện pháp kiểm soát AOSP để bật/tắt những người dùng khác truy cập vào các cuộc gọi thoại và SMS.

2.3.6. Công cụ dành cho nhà phát triển và tùy chọn tương thích

Triển khai thiết bị truyền hình:

 • Perfetto
  • [ 6.1 /T-0-1] PHẢI hiển thị tệp nhị phân /system/bin/perfetto cho người dùng shell mà cmdline tuân thủ tài liệu perfetto .
  • [ 6.1 /T-0-2] Tệp nhị phân perfetto PHẢI chấp nhận làm đầu vào cấu hình protobuf tuân thủ lược đồ được xác định trong tài liệu perfetto .
  • [ 6.1 /T-0-3] Tệp nhị phân perfetto PHẢI ghi dưới dạng đầu ra một dấu vết protobuf tuân thủ lược đồ được xác định trong tài liệu perfetto .
  • [ 6.1 /T-0-4] PHẢI cung cấp, thông qua tệp nhị phân perfetto, ít nhất là các nguồn dữ liệu được mô tả trong tài liệu perfetto .

2.4. Yêu cầu xem

Thiết bị Android Watch đề cập đến việc triển khai thiết bị Android nhằm mục đích đeo trên cơ thể, có thể là trên cổ tay.

Việc triển khai thiết bị Android được phân loại là Đồng hồ nếu chúng đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:

 • Có màn hình có chiều dài đường chéo vật lý trong khoảng từ 1,1 đến 2,5 inch.
 • Có một cơ chế được cung cấp để đeo trên cơ thể.

Các yêu cầu bổ sung trong phần còn lại của phần này dành riêng cho việc triển khai thiết bị Android Watch.

2.4.1. Phần cứng

Xem việc triển khai thiết bị:

 • [ 7.1 .1.1/W-0-1] PHẢI có màn hình với kích thước đường chéo vật lý trong khoảng từ 1,1 đến 2,5 inch.

 • [ 7.2 .3/W-0-1] PHẢI có sẵn chức năng Home cho người dùng và chức năng Quay lại ngoại trừ khi nó ở trong UI_MODE_TYPE_WATCH .

 • [ 7.2 .4/W-0-1] PHẢI hỗ trợ đầu vào màn hình cảm ứng.

 • [ 7.3 .1/W-SR] RẤT KHUYẾN NGHỊ nên trang bị cảm biến gia tốc 3 trục.

Nếu việc triển khai thiết bị Đồng hồ bao gồm bộ thu GPS/GNSS và báo cáo khả năng cho các ứng dụng thông qua cờ tính năng android.hardware.location.gps , chúng sẽ:

 • [ 7.3 .3/W-1-1] PHẢI báo cáo các phép đo GNSS ngay khi chúng được tìm thấy, ngay cả khi vị trí được tính toán từ GPS/GNSS chưa được báo cáo.
 • [ 7.3 .3/W-1-2] PHẢI báo cáo các phạm vi giả và tốc độ giả của GNSS, trong điều kiện bầu trời mở sau khi xác định vị trí, khi đứng yên hoặc di chuyển với gia tốc bình phương dưới 0,2 mét/giây bình phương, là đủ để tính toán vị trí trong phạm vi 20 mét và tốc độ trong phạm vi 0,2 mét mỗi giây, ít nhất 95% thời gian.

Nếu việc triển khai thiết bị Đồng hồ bao gồm con quay hồi chuyển 3 trục thì chúng:

 • [ 7.3 .4/W-2-1] PHẢI có khả năng đo sự thay đổi hướng lên tới 1000 độ mỗi giây.

Xem việc triển khai thiết bị:

 • [ 7.4 .3/W-0-1] PHẢI hỗ trợ Bluetooth.

 • [ 7.6 .1/W-0-1] PHẢI có sẵn ít nhất 1 GB dung lượng lưu trữ ổn định cho dữ liệu riêng tư của ứng dụng (còn gọi là phân vùng "/data").

 • [ 7.6 .1/W-0-2] PHẢI có ít nhất 416 MB bộ nhớ khả dụng cho kernel và không gian người dùng.

 • [ 7.8 .1/W-0-1] PHẢI có micrô.

 • [ 7.8 .2/W] CÓ THỂ có đầu ra âm thanh.

2.4.2. đa phương tiện

Không có yêu cầu bổ sung.

2.4.3. Phần mềm

Xem việc triển khai thiết bị:

 • [ 3 /W-0-1] PHẢI khai báo tính năng android.hardware.type.watch .
 • [ 3 /W-0-2] PHẢI hỗ trợ uiMode = UI_MODE_TYPE_WATCH .
 • [ 3.2.3.1 /W-0-1] PHẢI tải trước một hoặc nhiều ứng dụng hoặc thành phần dịch vụ bằng trình xử lý ý định, cho tất cả các mẫu bộ lọc mục đích công khai được xác định bởi các ý định ứng dụng sau được liệt kê ở đây .

Xem việc triển khai thiết bị:

 • [ 3.8 .4/W-SR] ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ MẠNH MẼ nên triển khai trợ lý trên thiết bị để xử lý hành động Hỗ trợ .

Xem quá trình triển khai thiết bị khai báo cờ tính năng android.hardware.audio.output :

 • [ 3.10 /W-1-1] PHẢI hỗ trợ các dịch vụ trợ năng của bên thứ ba.
 • [ 3.10 /W-SR] RẤT KHUYẾN NGHỊ nên tải trước các dịch vụ trợ năng trên thiết bị có chức năng tương đương hoặc vượt trội so với chức năng của Truy cập bằng công tắc và TalkBack (đối với các ngôn ngữ được công cụ Chuyển văn bản thành giọng nói cài đặt sẵn) hỗ trợ như được cung cấp trong phần mở talkback dự án nguồn .

Nếu việc triển khai thiết bị Watch báo cáo tính năng android.hardware.audio.output thì chúng:

 • [ 3.11 /W-SR] ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ MẠNH MẼ nên bao gồm công cụ TTS hỗ trợ các ngôn ngữ có sẵn trên thiết bị.

 • [ 3.11 /W-0-1] PHẢI hỗ trợ cài đặt công cụ TTS của bên thứ ba.

2.4.4. Hiệu suất và sức mạnh

Nếu việc triển khai thiết bị Đồng hồ bao gồm các tính năng để cải thiện việc quản lý nguồn điện của thiết bị có trong AOSP hoặc mở rộng các tính năng có trong AOSP, thì chúng sẽ:

 • [ 8.3 /W-SR] ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ MẠNH MẼ nhằm cung cấp khả năng chi trả cho người dùng để hiển thị tất cả các ứng dụng được miễn khỏi các chế độ Tiết kiệm năng lượng ở Chế độ chờ ứng dụng và Ngủ trưa.
 • [ 8.3 /W-SR] ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ MẠNH MẼ để cung cấp đủ khả năng chi trả cho người dùng để bật và tắt tính năng tiết kiệm pin.

Xem việc triển khai thiết bị:

 • [ 8.4 /W-0-1] PHẢI cung cấp cấu hình nguồn cho từng thành phần để xác định giá trị tiêu thụ hiện tại cho từng thành phần phần cứng và mức tiêu hao pin gần đúng do các thành phần đó gây ra theo thời gian như được ghi lại trên trang web Dự án mã nguồn mở Android.
 • [ 8.4 /W-0-2] PHẢI báo cáo tất cả các giá trị tiêu thụ điện năng tính bằng miliampe giờ (mAh).
 • [ 8.4 /W-0-3] PHẢI báo cáo mức tiêu thụ điện năng của CPU trên mỗi UID của mỗi quy trình. Dự án mã nguồn mở Android đáp ứng yêu cầu thông qua việc triển khai mô-đun hạt nhân uid_cputime .
 • [ 8.4 /W-0-4] PHẢI cung cấp mức sử dụng năng lượng này thông qua lệnh shell adb shell dumpsys batterystats cho nhà phát triển ứng dụng.
 • [ 8.4 /W] NÊN được quy cho chính thành phần phần cứng nếu không thể quy việc sử dụng năng lượng của thành phần phần cứng cho một ứng dụng.

2.4.5. Mô hình bảo mật

Nếu việc triển khai thiết bị Watch bao gồm nhiều người dùng và không khai báo cờ tính năng android.hardware.telephony thì họ:

 • [ 9.5 /W-1-1] PHẢI hỗ trợ các cấu hình hạn chế, một tính năng cho phép chủ sở hữu thiết bị quản lý người dùng bổ sung và khả năng của họ trên thiết bị. Với cấu hình bị hạn chế, chủ sở hữu thiết bị có thể nhanh chóng thiết lập các môi trường riêng biệt để có thêm người dùng làm việc, với khả năng quản lý các hạn chế chi tiết hơn trong các ứng dụng có sẵn trong các môi trường đó.

Nếu việc triển khai thiết bị Watch bao gồm nhiều người dùng và khai báo cờ tính năng android.hardware.telephony thì họ:

 • [ 9.5 /W-2-1] KHÔNG PHẢI hỗ trợ các cấu hình bị hạn chế nhưng PHẢI phù hợp với việc triển khai các biện pháp kiểm soát AOSP để bật/tắt những người dùng khác truy cập vào các cuộc gọi thoại và SMS.

2.5. Yêu cầu về ô tô

Việc triển khai Android Automotive có nghĩa là đơn vị đứng đầu phương tiện chạy Android dưới dạng hệ điều hành cho một phần hoặc toàn bộ hệ thống và/hoặc chức năng thông tin giải trí.

Việc triển khai thiết bị Android được phân loại là Ô tô nếu chúng khai báo tính năng android.hardware.type.automotive hoặc đáp ứng tất cả các tiêu chí sau.

 • Được nhúng như một phần hoặc có thể cắm vào một phương tiện ô tô.
 • Đang sử dụng màn hình ở hàng ghế lái làm màn hình chính.

Các yêu cầu bổ sung trong phần còn lại của phần này dành riêng cho việc triển khai thiết bị Android Automotive.

2.5.1. Phần cứng

Triển khai thiết bị ô tô:

 • [ 7.1 .1.1/A-0-1] PHẢI có màn hình có kích thước đường chéo vật lý tối thiểu là 6 inch.
 • [ 7.1 .1.1/A-0-2] PHẢI có bố cục kích thước màn hình tối thiểu là 750 dp x 480 dp.

 • [ 7.2 .3/A-0-1] PHẢI cung cấp chức năng Trang chủ và CÓ THỂ cung cấp các chức năng Quay lại và Gần đây.

 • [ 7.2 .3/A-0-2] PHẢI gửi cả sự kiện nhấn bình thường và nhấn lâu của chức năng Quay lại ( KEYCODE_BACK ) tới ứng dụng nền trước.
 • [ 7.3 /A-0-1] PHẢI triển khai và báo cáo GEAR_SELECTION , NIGHT_MODE , PERF_VEHICLE_SPEEDPARKING_BRAKE_ON .
 • [ 7.3 /A-0-2] Giá trị của cờ NIGHT_MODE PHẢI nhất quán với chế độ ngày/đêm của bảng điều khiển và NÊN dựa trên đầu vào cảm biến ánh sáng xung quanh. Cảm biến ánh sáng xung quanh bên dưới CÓ THỂ giống với Quang kế .
 • [ 7.3 /A-0-3] PHẢI cung cấp trường thông tin bổ sung về cảm biến TYPE_SENSOR_PLACEMENT như một phần của Thông tin bổ sung cảm biến cho mọi cảm biến được cung cấp.
 • [ 7.3 /A-0-1] Có thể vị trí tính toán đã chết bằng cách hợp nhất GPS /GNSS với các cảm biến bổ sung. Nếu vị trí được tính toán đã chết, nên thực hiện và báo cáo các loại cảm biến tương ứng và/hoặc ID thuộc tính xe được sử dụng.
 • .

Nếu việc triển khai thiết bị ô tô bao gồm gia tốc kế 3 trục, thì chúng:

Nếu việc triển khai thiết bị ô tô bao gồm con quay hồi chuyển 3 trục, thì họ:

 • [ 7.3 .4/A-2-1] phải có khả năng báo cáo các sự kiện lên đến tần số ít nhất 100 Hz.
 • [ 7.3 .4/A-2-2] cũng phải triển khai cảm biến TYPE_GYROSCOPE_UNCALIBRATED .
 • [ 7.3 .4/A-2-3] phải có khả năng đo định hướng thay đổi lên tới 250 độ mỗi giây.
 • [ 7.3 .4/a-sr] được khuyến nghị mạnh mẽ để định cấu hình phạm vi đo của con quay hồi chuyển thành +/- 250dps để tối đa hóa độ phân giải có thể

Nếu việc triển khai thiết bị ô tô bao gồm máy thu GPS/GNSS, nhưng không bao gồm kết nối dữ liệu dựa trên mạng, họ: họ:

 • [ 7.3 .3/A-3-1] Phải xác định vị trí lần đầu tiên máy thu GPS/GNSS được bật hoặc sau 4 ngày trong vòng 60 giây.
 • [ 7.3 .3/A-3-2] Phải đáp ứng các tiêu chí theo giờ cố định theo thời gian như được mô tả trong 7.3.3/C-1-27.3.3/C-1-6 cho tất cả các yêu cầu vị trí khác ( IE yêu cầu không phải là lần đầu tiên hoặc sau hơn 4 ngày). Yêu cầu 7.3.3/C-1-2 thường được đáp ứng trong các phương tiện không có kết nối dữ liệu dựa trên mạng tế bào, bằng cách sử dụng các dự đoán quỹ đạo GNSS được tính toán trên máy thu hoặc sử dụng vị trí xe đã biết cuối cùng cùng với khả năng chết tại ít nhất 60 giây với độ chính xác vị trí thỏa mãn 7.3.3/c-1-3 hoặc kết hợp cả hai.

Việc triển khai thiết bị ô tô:

 • [ 7.4 .3/A-0-1] Phải hỗ trợ Bluetooth và sẽ hỗ trợ Bluetooth LE.
 • [ 7.4 .3/A-0-2] Việc triển khai ô tô Android phải hỗ trợ các cấu hình Bluetooth sau:
  • Gọi điện thoại qua hồ sơ rảnh tay (HFP).
  • Phát lại phương tiện trên hồ sơ phân phối âm thanh (A2DP).
  • Kiểm soát phát lại phương tiện trên Cấu hình điều khiển từ xa (AVRCP).
  • Liên hệ chia sẻ bằng cách sử dụng hồ sơ truy cập danh bạ điện thoại (PBAP).
 • [ 7.4 .3/A-SR] Được khuyến nghị mạnh mẽ để hỗ trợ hồ sơ truy cập thông báo (MAP).

 • [ 7.4 .5/A] nên bao gồm hỗ trợ kết nối dữ liệu dựa trên mạng.

 • . NetworkCapabilities#NET_CAPABILITY_OEM_PAID

Một camera xem bên ngoài là một camera hình ảnh các cảnh bên ngoài triển khai thiết bị, giống như một dashcam.

Việc triển khai thiết bị ô tô:

 • Nên bao gồm một hoặc nhiều camera xem bên ngoài.

Nếu việc triển khai thiết bị ô tô bao gồm camera xem bên ngoài, cho máy ảnh như vậy, họ:

 • .
 • [ 7.5 /a-sr] được khuyến nghị mạnh mẽ không xoay hoặc phản ánh theo chiều ngang của xem trước máy ảnh.
 • [ 7.5 .5/A-SR] được khuyến nghị mạnh mẽ để được định hướng để kích thước dài của máy ảnh phù hợp với đường chân trời.
 • [ 7.5 /A-SR] được khuyến nghị mạnh mẽ để có độ phân giải ít nhất 1,3 megapixel.
 • Nên có phần cứng tập trung cố định hoặc EDOF (độ sâu mở rộng của trường).
 • Nên hỗ trợ khung đồng bộ hóa Android .
 • Có thể có phần cứng tự động lấy nét hoặc tự động lấy nét phần mềm được triển khai trong trình điều khiển camera.

Việc triển khai thiết bị ô tô:

Nếu việc triển khai thiết bị ô tô cung cấp lưu trữ bên ngoài được chia sẻ thông qua một phần lưu trữ không thể tháo rời bên trong, thì họ:

 • . SDCardFS

Nếu việc triển khai thiết bị ô tô là 32 bit:

 • .

  • 280dpi trở xuống trên màn hình nhỏ/bình thường
  • LDPI hoặc thấp hơn trên màn hình thêm lớn
  • mdpi hoặc thấp hơn trên màn hình lớn
 • .

  • XHDPI hoặc cao hơn trên màn hình nhỏ/bình thường
  • HDPI hoặc cao hơn trên màn hình lớn
  • mdpi hoặc cao hơn trên màn hình thêm lớn
 • .

  • 400dpi trở lên trên màn hình nhỏ/bình thường
  • XHDPI hoặc cao hơn trên màn hình lớn
  • TVDPI hoặc cao hơn trên màn hình thêm lớn
 • .

  • 560dpi trở lên trên màn hình nhỏ/bình thường
  • 400dpi trở lên trên màn hình lớn
  • XHDPI hoặc cao hơn trên màn hình thêm lớn

Nếu việc triển khai thiết bị ô tô là 64 bit:

 • .

  • 280dpi trở xuống trên màn hình nhỏ/bình thường
  • LDPI hoặc thấp hơn trên màn hình thêm lớn
  • mdpi hoặc thấp hơn trên màn hình lớn
 • .

  • XHDPI hoặc cao hơn trên màn hình nhỏ/bình thường
  • HDPI hoặc cao hơn trên màn hình lớn
  • mdpi hoặc cao hơn trên màn hình thêm lớn
 • .

  • 400dpi trở lên trên màn hình nhỏ/bình thường
  • XHDPI hoặc cao hơn trên màn hình lớn
  • TVDPI hoặc cao hơn trên màn hình thêm lớn
 • .

  • 560dpi trở lên trên màn hình nhỏ/bình thường
  • 400dpi trở lên trên màn hình lớn
  • XHDPI hoặc cao hơn trên màn hình thêm lớn

Lưu ý rằng "bộ nhớ khả dụng cho hạt nhân và không gian người dùng" ở trên đề cập đến không gian bộ nhớ được cung cấp ngoài bất kỳ bộ nhớ nào đã được dành riêng cho các thành phần phần cứng như radio, video, v.v. không thuộc quyền kiểm soát của hạt nhân khi triển khai thiết bị.

Việc triển khai thiết bị ô tô:

 • [ 7.7 .1/A] nên bao gồm cổng USB hỗ trợ chế độ ngoại vi.

Việc triển khai thiết bị ô tô:

 • [ 7.8 .1/A-0-1] phải bao gồm micrô.

Việc triển khai thiết bị ô tô:

 • [ 7.8 .2/A-0-1] Phải có đầu ra âm thanh và khai báo android.hardware.audio.output .

2.5.2. đa phương tiện

Việc triển khai thiết bị ô tô phải hỗ trợ các định dạng mã hóa và giải mã âm thanh sau đây và cung cấp chúng cho các ứng dụng của bên thứ ba:

 • [ 5.1 /A-0-1] Hồ sơ MPEG-4 AAC (AAC LC)
 • [ 5.1 /A-0-2] MPEG-4 HEAC Hồ sơ (AAC+)
 • [ 5.1 /A-0-3] AAC ELD (AAC độ trễ thấp tăng cường)

Việc triển khai thiết bị ô tô phải hỗ trợ các định dạng mã hóa video sau đây và cung cấp chúng cho các ứng dụng của bên thứ ba:

 • [ 5.2 /A-0-1] H.264 AVC
 • [ 5.2 /A-0-2] VP8

Việc triển khai thiết bị ô tô phải hỗ trợ các định dạng giải mã video sau đây và cung cấp chúng cho các ứng dụng của bên thứ ba:

 • [ 5.3 /A-0-1] H.264 AVC
 • [ 5.3 /A-0-2] MPEG-4 SP
 • [ 5.3 /A-0-3] VP8
 • [ 5.3 /A-0-4] VP9

Việc triển khai thiết bị ô tô được khuyến nghị mạnh mẽ để hỗ trợ giải mã video sau:

 • [ 5.3 /a-sr] H.265 HEVC

2.5.3. Phần mềm

Việc triển khai thiết bị ô tô:

 • . android.hardware.type.automotive

 • [ 3 /a-0-2] Phải hỗ trợ uimode = UI_MODE_TYPE_CAR .

 • [ 3 /a-0-3] phải hỗ trợ tất cả các API công khai trong android.car.* Không gian tên.

Nếu việc triển khai thiết bị ô tô cung cấp API độc quyền sử dụng android.car.CarPropertyManager với android.car.VehiclePropertyIds , họ: họ:

 • .
 • [ 3 /A-1-2] Không được sao chép một thuộc tính xe đã tồn tại trong SDK .

Việc triển khai thiết bị ô tô:

Nếu việc triển khai thiết bị ô tô bao gồm nút đẩy, thì họ:

 • [ 3.8 .4/A-1-1-1] phải sử dụng một lần nhấn phím nút chuyển sang nói như là tương tác được chỉ định để khởi chạy ứng dụng hỗ trợ do người dùng chọn, nói cách khác là ứng dụng thực hiện VoiceInteractionService .

Việc triển khai thiết bị ô tô:

Việc triển khai thiết bị ô tô:

Nếu việc triển khai thiết bị ô tô bao gồm ứng dụng Launcher mặc định, thì họ:

Việc triển khai thiết bị ô tô:

 • [ 3.8 /A] có thể hạn chế các yêu cầu ứng dụng vào chế độ toàn màn hình như được mô tả trong immersive documentation .
 • [ 3.8 /A] có thể giữ cho thanh trạng thái và thanh điều hướng có thể nhìn thấy mọi lúc.
 • .

2.5.4. Hiệu suất và sức mạnh

Việc triển khai thiết bị ô tô:

 • . android.car.storagemonitoring.CarStorageMonitoringManager Dự án nguồn mở Android đáp ứng yêu cầu thông qua mô -đun kernel uid_sys_stats .
 • [ 8.3 /A-1-3] Phải hỗ trợ chế độ nhà để xe .
 • [ 8.3 /A] nên ở chế độ nhà để xe ít nhất 15 phút sau mỗi lần lái xe trừ khi:
  • Pin được thoát nước.
  • Không có công việc nhàn rỗi được lên lịch.
  • Người lái xe thoát khỏi chế độ nhà để xe.
 • .
 • [ 8.4 /A-0-2] Phải báo cáo tất cả các giá trị tiêu thụ năng lượng trong giờ Milliampere (MAH).
 • [ 8.4 /A-0-3] Phải báo cáo mức tiêu thụ năng lượng CPU cho mỗi UID của mỗi quy trình. Dự án mã nguồn mở Android đáp ứng yêu cầu thông qua việc triển khai mô-đun hạt nhân uid_cputime .
 • [ 8.4 /A] nên được quy cho chính thành phần phần cứng nếu không thể quy kết việc sử dụng năng lượng thành phần phần cứng cho một ứng dụng.
 • adb shell dumpsys batterystats .

2.5.5. Mô hình bảo mật

Nếu việc triển khai thiết bị ô tô hỗ trợ nhiều người dùng, họ:

Việc triển khai thiết bị ô tô:

 • [ 9.11 /A-0-1] Phải sao lưu việc thực hiện kho khóa với môi trường thực thi bị cô lập.
 • . Từ mã chạy trên kernel trở lên. Cách ly an toàn PHẢI chặn tất cả các cơ chế tiềm năng mà mã hạt nhân hoặc vùng người dùng có thể truy cập vào trạng thái bên trong của môi trường bị cô lập, bao gồm cả DMA. Dự án mã nguồn mở Android ngược dòng (AOSP) đáp ứng yêu cầu này bằng cách sử dụng triển khai Trusty , nhưng một giải pháp dựa trên ARM TrustZone khác hoặc triển khai an toàn được bên thứ ba đánh giá về cách ly dựa trên bộ ảo hóa phù hợp là các lựa chọn thay thế.
 • . Thông tin xác thực màn hình khóa PHẢI được lưu trữ theo cách chỉ cho phép môi trường thực thi biệt lập thực hiện xác thực màn hình khóa. Dự án mã nguồn mở Android ngược dòng cung cấp Lớp trừu tượng phần cứng Gatekeeper (HAL) và Trusty, có thể được sử dụng để đáp ứng yêu cầu này.
 • . Khóa ký chứng thực PHẢI được chia sẻ trên số lượng thiết bị đủ lớn để ngăn chặn việc sử dụng khóa làm số nhận dạng thiết bị. Một cách để đáp ứng yêu cầu này là chia sẻ cùng một khóa chứng thực trừ khi có ít nhất 100.000 đơn vị SKU nhất định được tạo ra. Nếu có hơn 100.000 đơn vị SKU được sản xuất thì CÓ THỂ sử dụng một mã khóa khác cho mỗi 100.000 đơn vị.

Lưu ý rằng nếu việc triển khai thiết bị đã được khởi chạy trên phiên bản Android cũ hơn thì thiết bị đó sẽ được miễn yêu cầu phải có kho khóa được hỗ trợ bởi một môi trường thực thi biệt lập và hỗ trợ chứng thực khóa, trừ khi thiết bị đó khai báo tính năng android.hardware.fingerprint . yêu cầu một kho khóa được hỗ trợ bởi một môi trường thực thi biệt lập.

Việc triển khai thiết bị ô tô:

 • .
 • [ 9.14 /A-0-2] Phải theo dõi chống lại các cuộc tấn công dịch vụ từ khung Android hoặc các ứng dụng của bên thứ ba. Những người bảo vệ này chống lại phần mềm độc hại làm ngập mạng lưới xe, điều này có thể dẫn đến các hệ thống con xe bị trục trặc.

2.5.6. Công cụ dành cho nhà phát triển và tùy chọn tương thích

Việc triển khai thiết bị ô tô:

2.6. Yêu cầu máy tính bảng

Thiết bị máy tính bảng Android đề cập đến việc triển khai thiết bị Android thường đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:

 • Được sử dụng bằng cách cầm trong cả hai tay.
 • Không có cấu hình vỏ sò hoặc mui trần.
 • Việc triển khai bàn phím vật lý được sử dụng với kết nối thiết bị bằng kết nối tiêu chuẩn (ví dụ USB, Bluetooth).
 • Có một nguồn năng lượng cung cấp tính di động, chẳng hạn như pin.
 • Có kích thước màn hình chéo vật lý trong phạm vi từ 7 đến 18 inch.

Việc triển khai thiết bị máy tính bảng có các yêu cầu tương tự để triển khai thiết bị cầm tay. Các trường hợp ngoại lệ được chỉ định bởi một * trong phần đó và lưu ý để tham khảo trong phần này.

2.6.1. Phần cứng

Kích thước màn hình

 • [ 7.1 .1.1/TAB-0-1] Phải có một màn hình trong phạm vi từ 7 đến 18 inch.

Con quay hồi chuyển

Nếu việc triển khai thiết bị máy tính bảng bao gồm con quay hồi chuyển 3 trục, họ:

 • [ 7.3 .4/Tab-1-1] phải có khả năng đo định hướng thay đổi lên tới 1000 độ mỗi giây.

Bộ nhớ và lưu trữ tối thiểu (Mục 7.6.1)

Mật độ màn hình được liệt kê cho màn hình nhỏ/bình thường trong các yêu cầu cầm tay không được áp dụng cho máy tính bảng.

Chế độ ngoại vi USB (Phần 7.7.1)

Nếu việc triển khai thiết bị máy tính bảng bao gồm cổng USB hỗ trợ chế độ ngoại vi, thì họ:

 • [ 7.7.1 /tab] Có thể triển khai API phụ kiện mở Android (AOA).

Chế độ thực tế ảo (Phần 7.9.1)

Hiệu suất cao thực tế ảo (Phần 7.9.2)

Yêu cầu thực tế ảo không áp dụng cho máy tính bảng.

2.6.2. Mô hình bảo mật

Khóa và Thông tin đăng nhập (Mục 9.11)

Tham khảo phần [ 9.11 ].

Nếu việc triển khai thiết bị máy tính bảng bao gồm nhiều người dùng và không khai báo cờ android.hardware.telephony , họ: họ:

 • . Với cấu hình bị hạn chế, chủ sở hữu thiết bị có thể nhanh chóng thiết lập các môi trường riêng biệt để có thêm người dùng làm việc, với khả năng quản lý các hạn chế chi tiết hơn trong các ứng dụng có sẵn trong các môi trường đó.

Nếu việc triển khai thiết bị máy tính bảng bao gồm nhiều người dùng và khai báo cờ android.hardware.telephony , họ: họ:

2.6.2. Phần mềm

3. Phần mềm

3.1. Khả năng tương thích API được quản lý

Môi trường thực hiện mã byte được quản lý là phương tiện chính cho các ứng dụng Android. Giao diện lập trình ứng dụng Android (API) là tập hợp các giao diện nền tảng Android tiếp xúc với các ứng dụng chạy trong môi trường thời gian chạy được quản lý.

Thực hiện thiết bị:

 • [C-0-1] phải cung cấp các triển khai đầy đủ, bao gồm tất cả các hành vi được ghi lại, của bất kỳ API nào được ghi lại bởi SDK Android hoặc bất kỳ API nào được trang trí với điểm đánh dấu của @SystemAPI trong mã nguồn Android ngược dòng.

 • [C-0-2] phải hỗ trợ/bảo tồn tất cả các lớp, phương pháp và các yếu tố liên quan được đánh dấu bởi chú thích Testapi (@TestAPI).

 • [C-0-3] Không được bỏ qua bất kỳ API được quản lý nào, thay đổi giao diện API hoặc chữ ký, đi chệch khỏi hành vi được ghi lại hoặc bao gồm NO-OP, ngoại trừ khi được định nghĩa cụ thể theo định nghĩa tương thích này.

 • [C-0-4] vẫn phải giữ các API có mặt và hoạt động một cách hợp lý, ngay cả khi một số tính năng phần cứng mà Android bao gồm API bị bỏ qua. Xem Phần 7 để biết các yêu cầu cụ thể cho kịch bản này.

 • [C-0-5] Không được cho phép các ứng dụng của bên thứ ba sử dụng các giao diện không SDK, được định nghĩa là các phương thức và trường trong các gói ngôn ngữ Java có trong đường dẫn Boot trong AOSP và không tạo thành một phần của SDK công cộng. Điều này bao gồm API được trang trí với chú thích @hide nhưng không phải với @SystemAPI , như được mô tả trong các tài liệu SDK và các thành viên lớp tư nhân và gói riêng.

 • [C-0-6] phải gửi cùng với mỗi giao diện không phải SDK trên cùng một danh sách bị hạn chế như được cung cấp thông qua các cờ tạm thời và denylist trong prebuilts/runtime/appcompat/hiddenapi-flags.csv cho nhánh API thích hợp trong AOSP.

 • [C-0-7] phải hỗ trợ cơ chế cập nhật động cấu hình đã ký để xóa các giao diện không SDK khỏi danh sách hạn chế bằng cách nhúng cấu hình đã ký vào bất kỳ APK nào, sử dụng các khóa công khai hiện có trong AOSP.

  Tuy nhiên họ:

  • Có thể, nếu API ẩn không có hoặc triển khai khác nhau trong việc triển khai thiết bị, hãy di chuyển API ẩn vào denylist hoặc bỏ nó khỏi tất cả các danh sách bị hạn chế (tức là màu xám sáng, màu xám đen, đen).
  • Có thể, nếu một API ẩn chưa tồn tại trong AOSP, hãy thêm API ẩn vào bất kỳ danh sách hạn chế nào (tức là màu xám sáng, màu xám đen, đen).

3.1.1. Phần mở rộng Android

Android hỗ trợ mở rộng bề mặt API được quản lý của một cấp API cụ thể bằng cách cập nhật phiên bản mở rộng cho cấp API đó. API android.os.ext.SdkExtensions.getExtensionVersion(int apiLevel) trả về phiên bản mở rộng của apiLevel được cung cấp, nếu có các tiện ích mở rộng cho mức API đó.

Việc triển khai thiết bị Android:

 • [C-0-1] Phải tải trước việc triển khai AOSP của cả thư viện được ExtShared sẻ và ExtServices dịch vụ với các phiên bản lớn hơn hoặc bằng các phiên bản tối thiểu được phép cho mỗi cấp API. Ví dụ: triển khai thiết bị Android 7.0, chạy API cấp 24 phải bao gồm ít nhất phiên bản 1.

 • [C-0-2] Chỉ phải trả về số phiên bản mở rộng hợp lệ đã được xác định bởi AOSP.

 • [C-0-3] phải hỗ trợ tất cả các API được xác định bởi các phiên bản mở rộng được trả về bởi android.os.ext.SdkExtensions.getExtensionVersion(int apiLevel) theo cách tương tự như các API được quản lý khác được hỗ trợ, theo các yêu cầu trong Phần 3.1 .

3.1.2. Thư viện Android

Do Apache HTTP Revertion Revert , triển khai thiết bị:

 • [C-0-1] Không được đặt thư viện org.apache.http.legacy trong bootclasspath.
 • [C-0-2] Phải thêm thư viện org.apache.http.legacy vào ứng dụng ClassPath khi ứng dụng thỏa mãn một trong các điều kiện sau:
  • Nhắm mục tiêu API cấp 28 hoặc thấp hơn.
  • Tuyên bố trong bản kê khai rằng nó cần thư viện bằng cách đặt thuộc tính android:name của <uses-library> to org.apache.http.legacy .

Việc thực hiện AOSP đáp ứng các yêu cầu này.

3.2. Khả năng tương thích API mềm

Ngoài các API được quản lý từ Phần 3.1 , Android còn bao gồm một API mềm chỉ chạy của API, dưới dạng những thứ như ý định, quyền và các khía cạnh tương tự của các ứng dụng Android không thể được thực thi tại thời điểm biên dịch ứng dụng.

3.2.1. Quyền

 • [C-0-1] Người triển khai thiết bị phải hỗ trợ và thực thi tất cả các hằng số quyền như được ghi lại bởi trang tham chiếu quyền . Lưu ý rằng Phần 9 liệt kê các yêu cầu bổ sung liên quan đến mô hình bảo mật Android.

3.2.2. Xây dựng các tham số

API Android bao gồm một số hằng số trên lớp Android.OS.Build nhằm mô tả thiết bị hiện tại.

 • [C-0-1] Để cung cấp các giá trị nhất quán, có ý nghĩa giữa các triển khai thiết bị, bảng bên dưới bao gồm các hạn chế bổ sung đối với các định dạng của các giá trị này mà việc triển khai thiết bị phải tuân thủ.
Tham số Chi tiết
Phiên bản.Release Phiên bản của hệ thống Android hiện đang thực hiện, ở định dạng có thể đọc được. Trường này phải có một trong các giá trị chuỗi được xác định trong 11 .
Phiên bản.sdk Phiên bản của hệ thống Android hiện đang thực hiện, theo định dạng có thể truy cập vào mã ứng dụng của bên thứ ba. Đối với Android 11, trường này phải có giá trị số nguyên 11_int.
Phiên bản.sdk_int Phiên bản của hệ thống Android hiện đang thực hiện, theo định dạng có thể truy cập vào mã ứng dụng của bên thứ ba. Đối với Android 11, trường này phải có giá trị số nguyên 11_int.
Phiên bản.incremental Một giá trị được lựa chọn bởi người thực hiện thiết bị chỉ định bản dựng cụ thể của hệ thống Android hiện đang được thực hiện, ở định dạng có thể đọc được của con người. Giá trị này không được sử dụng lại cho các bản dựng khác nhau có sẵn cho người dùng cuối. Việc sử dụng điển hình của trường này là chỉ ra số định danh thay đổi kiểm soát nguồn hoặc số nào đã được sử dụng để tạo bản dựng. Giá trị của trường này phải có thể mã hóa dưới dạng ascii 7 bit có thể in và khớp với biểu thức chính quy^ [^: \/~]+$.
BẢNG Một giá trị được lựa chọn bởi người triển khai thiết bị xác định phần cứng nội bộ cụ thể được sử dụng bởi thiết bị, ở định dạng có thể đọc được của con người. Việc sử dụng trường này có thể là để chỉ ra bản sửa đổi cụ thể của bảng cung cấp năng lượng cho thiết bị. Giá trị của trường này phải được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức thông thường,^[A-ZA-Z0-9 _-]+$.
THƯƠNG HIỆU Một giá trị phản ánh tên thương hiệu được liên kết với thiết bị như người dùng cuối biết. Phải ở định dạng người có thể đọc được và nên đại diện cho nhà sản xuất thiết bị hoặc thương hiệu công ty theo đó thiết bị được bán trên thị trường. Giá trị của trường này phải được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức thông thường,^[A-ZA-Z0-9 _-]+$.
Hỗ trợ_abis Tên của tập lệnh (quy ước CPU loại + ABI) của mã gốc. Xem Phần 3.3. Khả năng tương thích API gốc .
Hỗ trợ_32_bit_abis Tên của tập lệnh (quy ước CPU loại + ABI) của mã gốc. Xem Phần 3.3. Khả năng tương thích API gốc .
Hỗ trợ_64_bit_abis Tên của tập lệnh thứ hai (quy ước CPU loại + ABI) của mã gốc. Xem Phần 3.3. Khả năng tương thích API gốc .
CPU_ABI Tên của tập lệnh (quy ước CPU loại + ABI) của mã gốc. Xem Phần 3.3. Khả năng tương thích API gốc .
CPU_ABI2 Tên của tập lệnh thứ hai (quy ước CPU loại + ABI) của mã gốc. Xem Phần 3.3. Khả năng tương thích API gốc .
THIẾT BỊ Một giá trị được lựa chọn bởi người triển khai thiết bị chứa tên phát triển hoặc tên mã Xác định cấu hình của các tính năng phần cứng và thiết kế công nghiệp của thiết bị. Giá trị của trường này phải được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức thông thường,^[A-ZA-Z0-9 _-]+$. Tên thiết bị này không được thay đổi trong suốt vòng đời của sản phẩm.
VÒNG TAY Một chuỗi xác định duy nhất bản dựng này. Nó nên được đọc một cách hợp lý. Nó phải theo mẫu này:

$ (Thương hiệu)/$ (sản phẩm)/
$ (Thiết bị): $ (phiên bản.release)/$ (id)/$ (phiên bản.incremental): $ (loại)/$ (thẻ)

Ví dụ:

acme/myproduct/
MyDevice: 11/LMYXX/3359: userDebug/test-ros

Dấu vân tay không được bao gồm các ký tự khoảng trắng. Giá trị của trường này phải có thể mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit.

PHẦN CỨNG Tên của phần cứng (từ dòng lệnh kernel hoặc /proc). Nó nên được đọc một cách hợp lý. Giá trị của trường này phải được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức thông thường,^[A-ZA-Z0-9 _-]+$.
CHỦ NHÀ Một chuỗi xác định duy nhất máy chủ mà bản dựng được xây dựng, ở định dạng có thể đọc được của con người. Không có yêu cầu về định dạng cụ thể của trường này, ngoại trừ việc nó không được null hoặc chuỗi trống ("").
NHẬN DẠNG Một định danh được chọn bởi người thực hiện thiết bị để chỉ một bản phát hành cụ thể, ở định dạng có thể đọc được của con người. Trường này có thể giống như Android.os.Build.Version.incremental, nhưng phải là một giá trị đủ có ý nghĩa đối với người dùng cuối để phân biệt giữa các bản dựng phần mềm. Giá trị của trường này phải được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức thông thường^[A-ZA-Z0-9 ._-]+$.
NHÀ CHẾ TẠO Tên thương mại của nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) của sản phẩm. Không có yêu cầu về định dạng cụ thể của trường này, ngoại trừ việc nó không được null hoặc chuỗi trống (""). Trường này không được thay đổi trong suốt vòng đời của sản phẩm.
NGƯỜI MẪU Một giá trị được lựa chọn bởi người triển khai thiết bị chứa tên của thiết bị như người dùng cuối biết. Đây phải là cùng một tên theo đó thiết bị được bán trên thị trường và bán cho người dùng cuối. Không có yêu cầu về định dạng cụ thể của trường này, ngoại trừ việc nó không được null hoặc chuỗi trống (""). Trường này không được thay đổi trong suốt vòng đời của sản phẩm.
SẢN PHẨM Một giá trị được lựa chọn bởi người triển khai thiết bị chứa tên hoặc tên mã phát triển của sản phẩm cụ thể (SKU) phải là duy nhất trong cùng một thương hiệu. Phải có thể đọc được con người, nhưng không nhất thiết phải dành cho người dùng cuối. Giá trị của trường này phải được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức thông thường,^[A-ZA-Z0-9 _-]+$. Tên sản phẩm này không được thay đổi trong suốt vòng đời của sản phẩm.
nối tiếp Phải trả lại "không xác định".
THẺ Một danh sách các thẻ được phân tách bằng dấu phẩy được chọn bởi người triển khai thiết bị để phân biệt hơn nữa bản dựng. Các thẻ phải có thể mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức thông thường^ Chìa khóa, phím dev, và máy kiểm tra.
THỜI GIAN Một giá trị đại diện cho dấu thời gian của khi xây dựng xảy ra.
KIỂU Một giá trị được chọn bởi người triển khai thiết bị chỉ định cấu hình thời gian chạy của bản dựng. Trường này phải có một trong các giá trị tương ứng với ba cấu hình thời gian chạy Android điển hình: User, UserDebug hoặc Eng.
NGƯỜI DÙNG Tên hoặc ID người dùng của người dùng (hoặc người dùng tự động) đã tạo bản dựng. Không có yêu cầu về định dạng cụ thể của trường này, ngoại trừ việc nó không được null hoặc chuỗi trống ("").
Phiên bản.security_patch Một giá trị chỉ ra mức độ vá bảo mật của một bản dựng. Nó phải biểu thị rằng bản dựng không dễ bị tổn thương trước bất kỳ vấn đề nào được mô tả thông qua bản tin an ninh công cộng Android được chỉ định. Nó phải ở định dạng [Yyyy-MM-DD], phù hợp với một chuỗi được xác định được ghi lại trong Bản tin bảo mật công cộng Android hoặc trong Tư vấn bảo mật Android , ví dụ "2015-11-01".
Phiên bản.base_os Một giá trị đại diện cho tham số dấu vân tay của bản dựng giống hệt với bản dựng này ngoại trừ các bản vá được cung cấp trong Bản tin bảo mật công cộng Android. Nó phải báo cáo giá trị chính xác và nếu bản dựng đó không tồn tại, hãy báo cáo một chuỗi trống ("").
TẢI KHỞI ĐỘNG Một giá trị được lựa chọn bởi người triển khai thiết bị xác định phiên bản bộ tải khởi động nội bộ cụ thể được sử dụng trong thiết bị, ở định dạng có thể đọc được của con người. Giá trị của trường này phải được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức thông thường^[A-ZA-Z0-9 ._-]+$.
getradioversion () Phải (được hoặc trả về) một giá trị được chọn bởi người triển khai thiết bị xác định phiên bản radio/modem nội bộ cụ thể được sử dụng trong thiết bị, ở định dạng có thể đọc được của con người. Nếu một thiết bị không có bất kỳ radio/modem nội bộ nào, nó phải trả về null. Giá trị của trường này phải có thể mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức thông thường^[A-ZA-Z0-9 ._-,]+$.
Getserial () Phải (được hoặc trả lại) một số sê -ri phần cứng, phải có sẵn và duy nhất trên các thiết bị có cùng mô hình và nhà sản xuất. Giá trị của trường này phải có thể mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức thông thường^[A-ZA-Z0-9 ._-,]+$.

3.2.3. Khả năng tương thích

3.2.3.1. Ý định ứng dụng chung

Ý định Android cho phép các thành phần ứng dụng yêu cầu chức năng từ các thành phần Android khác. Dự án Android ngược dòng bao gồm một danh sách các ứng dụng thực hiện một số mẫu ý định để thực hiện các hành động chung.

Thực hiện thiết bị:

 • [C-SR] được khuyến nghị mạnh mẽ để tải trước một hoặc nhiều ứng dụng hoặc thành phần dịch vụ có trình xử lý ý định, cho tất cả các mẫu bộ lọc ý định công khai được xác định bởi các ý định ứng dụng sau ý định như được mô tả trong SDK.

Vui lòng tham khảo Phần 2 để biết ý định ứng dụng bắt buộc cho từng loại thiết bị.

3.2.3.2. Ý định giải quyết
 • [C-0-1] AS Android là một nền tảng mở rộng, việc triển khai thiết bị phải cho phép từng mẫu ý định được tham chiếu trong Phần 3.2.3.1 , ngoại trừ các cài đặt, được ghi đè bởi các ứng dụng của bên thứ ba. Việc triển khai nguồn mở Android ngược dòng cho phép điều này theo mặc định.

 • [C-0-2] Người triển khai thiết bị không được đính kèm các đặc quyền đặc biệt vào các ứng dụng hệ thống sử dụng các mẫu ý định này hoặc ngăn chặn các ứng dụng của bên thứ ba liên kết và giả định kiểm soát các mẫu này. Sự cấm đoán này cụ thể bao gồm nhưng không giới hạn trong việc vô hiệu hóa giao diện người dùng của người chọn cho phép người dùng cho phép người dùng chọn giữa nhiều ứng dụng đều xử lý cùng một mẫu ý định.

 • [C-0-3] Việc triển khai thiết bị phải cung cấp giao diện người dùng cho người dùng để sửa đổi hoạt động mặc định cho ý định.

 • Tuy nhiên, việc triển khai thiết bị có thể cung cấp các hoạt động mặc định cho các mẫu URI cụ thể (ví dụ http://play.google.com) khi hoạt động mặc định cung cấp một thuộc tính cụ thể hơn cho URI dữ liệu. Ví dụ: một mẫu bộ lọc ý định chỉ định dữ liệu URI Hồi http://www.android.com, cụ thể hơn so với mẫu ý định cốt lõi của trình duyệt đối với HTTP: //.

Android cũng bao gồm một cơ chế cho các ứng dụng của bên thứ ba để khai báo hành vi liên kết ứng dụng mặc định có thẩm quyền cho một số loại ý định URI web nhất định. Khi các khai báo có thẩm quyền như vậy được xác định trong các mẫu bộ lọc ý định của ứng dụng, việc triển khai thiết bị:

 • [C-0-4] phải cố gắng xác nhận bất kỳ bộ lọc ý định nào bằng cách thực hiện các bước xác nhận được xác định trong đặc tả Liên kết tài sản kỹ thuật số được triển khai bởi Trình quản lý gói trong dự án nguồn mở Android ngược dòng.
 • [C-0-5] Phải thử xác thực các bộ lọc ý định trong quá trình cài đặt ứng dụng và đặt tất cả các bộ lọc ý định URI được xác thực thành công làm trình xử lý ứng dụng mặc định cho URI của họ.
 • Có thể đặt các bộ lọc ý định URI cụ thể làm trình xử lý ứng dụng mặc định cho URI của họ, nếu chúng được xác minh thành công nhưng các bộ lọc URI ứng cử viên khác không xác minh. Nếu việc triển khai thiết bị thực hiện điều này, nó phải cung cấp cho người dùng ghi đè mẫu Per-URI phù hợp trong menu Cài đặt.
 • Phải cung cấp cho người dùng các điều khiển liên kết ứng dụng trên mỗi ứng dụng trong các cài đặt như sau:
  • .
  • [C-0-7] Người dùng phải có thể xem danh sách các bộ lọc ý định URI của ứng cử viên.
  • Việc triển khai thiết bị có thể cung cấp cho người dùng khả năng ghi đè các bộ lọc ý định URI của ứng cử viên cụ thể đã được xác minh thành công, trên cơ sở bộ lọc thông thường.
  • [C-0-8] Việc triển khai thiết bị phải cung cấp cho người dùng khả năng xem và ghi đè các bộ lọc ý định URI ứng cử viên cụ thể nếu việc triển khai thiết bị cho phép một số bộ lọc ý định URI ứng cử viên thành công trong khi một số người khác có thể thất bại.
3.2.3.3. Ý định không gian tên
 • [C-0-1] Việc triển khai thiết bị không được bao gồm bất kỳ thành phần Android nào tôn vinh mọi mẫu ý định phát sóng hoặc ý định mới bằng cách sử dụng một hành động, danh mục hoặc chuỗi khóa khác trong Android. hoặc com.android. không gian tên.
 • [C-0-2] Người triển khai thiết bị không được bao gồm bất kỳ thành phần Android nào tôn trọng bất kỳ mô hình ý định mới hoặc ý định mới nào bằng cách sử dụng một hành động, danh mục hoặc chuỗi khóa khác trong một không gian gói thuộc về tổ chức khác.
 • [C-0-3] Người triển khai thiết bị không được thay đổi hoặc mở rộng bất kỳ mẫu ý định nào được liệt kê trong Phần 3.2.3.1 .
 • Việc triển khai thiết bị có thể bao gồm các mẫu ý định bằng cách sử dụng các không gian tên rõ ràng và rõ ràng được liên kết với tổ chức của chính họ. Sự cấm đoán này tương tự như quy định cho các lớp ngôn ngữ Java trong Phần 3.6 .
3.2.3.4. Ý định phát sóng

Các ứng dụng của bên thứ ba dựa vào nền tảng để phát một số ý định nhất định để thông báo cho họ về những thay đổi trong môi trường phần cứng hoặc phần mềm.

Thực hiện thiết bị:

 • [C-0-1] Phải phát sóng ý định phát sóng công khai được liệt kê ở đây để đáp ứng với các sự kiện hệ thống thích hợp như được mô tả trong tài liệu SDK. Lưu ý rằng yêu cầu này không mâu thuẫn với Phần 3.5 vì giới hạn cho các ứng dụng nền cũng được mô tả trong tài liệu SDK. Ngoài ra, một số ý định phát sóng nhất định là có điều kiện khi hỗ trợ phần cứng, nếu thiết bị hỗ trợ phần cứng cần thiết, họ phải phát ý định và cung cấp hành vi nội tuyến với tài liệu SDK.
3.2.3.5. Ý định ứng dụng có điều kiện

Android includes settings that provide users an easy way to select their default applications, for example for Home screen or SMS.

Where it makes sense, device implementations MUST provide a similar settings menu and be compatible with the intent filter pattern and API methods described in the SDK documentation as below.

If device implementations report android.software.home_screen , they:

If device implementations report android.hardware.telephony , they:

If device implementations report android.hardware.nfc.hce , they:

If device implementations report android.hardware.nfc , they:

If device implementations support the VoiceInteractionService and have more than one application using this API installed at a time, they:

If device implementations report android.hardware.bluetooth , they:

If device implementations support the DND feature, they:

 • [C-6-1] MUST implement an activity that would respond to the intent ACTION_NOTIFICATION_POLICY_ACCESS_SETTINGS , which for implementations with UI_MODE_TYPE_NORMAL it MUST be an activity where the user can grant or deny the app access to DND policy configurations.

If device implementations allow users to use third-party input methods on the device, they:

If device implementations support third-party accessibility services, they:

 • [C-8-1] MUST honor the android.settings.ACCESSIBILITY_SETTINGS intent to provide a user-accessible mechanism to enable and disable the third-party accessibility services alongside the preloaded accessibility services.

If device implementations include support for Wi-Fi Easy Connect and expose the functionality to third-party apps, they:

If device implementations provide the data saver mode, they: * [C-10-1] MUST provide a user interface in the settings, that handles the Settings.ACTION_IGNORE_BACKGROUND_DATA_RESTRICTIONS_SETTINGS intent, allowing users to add applications to or remove applications from the allow list.

If device implementations do not provide the data saver mode, they:

If device implementations declare the support for camera via android.hardware.camera.any they:

If device implementations report android.software.device_admin , they:

If device implementations declare the android.software.autofill feature flag, they:

If device implementations include a pre-installed app or wish to allow third-party apps to access the usage statistics, they:

 • [C-SR] are STRONGLY RECOMMENDED provide user-accessible mechanism to grant or revoke access to the usage stats in response to the android.settings.ACTION_USAGE_ACCESS_SETTINGS intent for apps that declare the android.permission.PACKAGE_USAGE_STATS permission.

If device implementations intend to disallow any apps, including pre-installed apps, from accessing the usage statistics, they:

 • [C-15-1] MUST still have an activity that handles the android.settings.ACTION_USAGE_ACCESS_SETTINGS intent pattern but MUST implement it as a no-op, that is to have an equivalent behavior as when the user is declined for access.

If device implementations report the feature android.hardware.audio.output , they:

 • [C-SR] Are Strongly Recommended to honor android.intent.action.TTS_SERVICE, android.speech.tts.engine.INSTALL_TTS_DATA & android.speech.tts.engine.GET_SAMPLE_TEXT intents have an activity to provide fulfillment for these intents as described in SDK here .

Android includes support for interactive screensavers, previously referred to as Dreams. Screen Savers allow users to interact with applications when a device connected to a power source is idle or docked in a desk dock. Device Implementations:

 • SHOULD include support for screen savers and provide a settings option for users to configure screen savers in response to the android.settings.DREAM_SETTINGS intent.

3.2.4. Activities on secondary/multiple displays

If device implementations allow launching normal Android Activities on more than one display, they:

 • [C-1-1] MUST set the android.software.activities_on_secondary_displays feature flag.
 • [C-1-2] MUST guarantee API compatibility similar to an activity running on the primary display.
 • [C-1-3] MUST land the new activity on the same display as the activity that launched it, when the new activity is launched without specifying a target display via the ActivityOptions.setLaunchDisplayId() API.
 • [C-1-4] MUST destroy all activities, when a display with the Display.FLAG_PRIVATE flag is removed.
 • [C-1-5] MUST securely hide content on all screens when the device is locked with a secure lock screen, unless the app opts in to show on top of lock screen using Activity#setShowWhenLocked() API.
 • SHOULD have android.content.res.Configuration which corresponds to that display in order to be displayed, operate correctly, and maintain compatibility if an activity is launched on secondary display.

If device implementations allow launching normal Android Activities on secondary displays and a secondary display has the android.view.Display.FLAG_PRIVATE flag:

 • [C-3-1] Only the owner of that display, system, and activities that are already on that display MUST be able to launch to it. Everyone can launch to a display that has android.view.Display.FLAG_PUBLIC flag.

3.3. Native API Compatibility

Native code compatibility is challenging. For this reason, device implementers are:

 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to use the implementations of the libraries listed below from the upstream Android Open Source Project.

3.3.1. Application Binary Interfaces

Managed Dalvik bytecode can call into native code provided in the application .apk file as an ELF .so file compiled for the appropriate device hardware architecture. As native code is highly dependent on the underlying processor technology, Android defines a number of Application Binary Interfaces (ABIs) in the Android NDK.

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST be compatible with one or more defined Android NDK ABIs .
 • [C-0-2] MUST include support for code running in the managed environment to call into native code, using the standard Java Native Interface (JNI) semantics.
 • [C-0-3] MUST be source-compatible (ie header-compatible) and binary-compatible (for the ABI) with each required library in the list below.
 • [C-0-5] MUST accurately report the native Application Binary Interface (ABI) supported by the device, via the android.os.Build.SUPPORTED_ABIS , android.os.Build.SUPPORTED_32_BIT_ABIS , and android.os.Build.SUPPORTED_64_BIT_ABIS parameters, each a comma separated list of ABIs ordered from the most to the least preferred one.
 • [C-0-6] MUST report, via the above parameters, a subset of the following list of ABIs and MUST NOT report any ABI not on the list.

 • [C-0-7] MUST make all the following libraries, providing native APIs, available to apps that include native code:

  • libaaudio.so (AAudio native audio support)
  • libamidi.so (native MIDI support, if feature android.software.midi is claimed as described in Section 5.9)
  • libandroid.so (native Android activity support)
  • libc (C library)
  • libcamera2ndk.so
  • libdl (dynamic linker)
  • libEGL.so (native OpenGL surface management)
  • libGLESv1_CM.so (OpenGL ES 1.x)
  • libGLESv2.so (OpenGL ES 2.0)
  • libGLESv3.so (OpenGL ES 3.x)
  • libicui18n.so
  • libicuuc.so
  • libjnigraphics.so
  • liblog (Android logging)
  • libmediandk.so (native media APIs support)
  • libm (math library)
  • libneuralnetworks.so (Neural Networks API)
  • libOpenMAXAL.so (OpenMAX AL 1.0.1 support)
  • libOpenSLES.so (OpenSL ES 1.0.1 audio support)
  • libRS.so
  • libstdc++ (Minimal support for C++)
  • libvulkan.so (Vulkan)
  • libz (Zlib compression)
  • JNI interface
 • [C-0-8] MUST NOT add or remove the public functions for the native libraries listed above.

 • [C-0-9] MUST list additional non-AOSP libraries exposed directly to third-party apps in /vendor/etc/public.libraries.txt .
 • [C-0-10] MUST NOT expose any other native libraries, implemented and provided in AOSP as system libraries, to third-party apps targeting API level 24 or higher as they are reserved.
 • [C-0-11] MUST export all the OpenGL ES 3.1 and Android Extension Pack function symbols, as defined in the NDK, through the libGLESv3.so library. Note that while all the symbols MUST be present, section 7.1.4.1 describes in more detail the requirements for when the full implementation of each corresponding functions are expected.
 • [C-0-12] MUST export function symbols for the core Vulkan 1.0 function symbols, as well as the VK_KHR_surface , VK_KHR_android_surface , VK_KHR_swapchain , VK_KHR_maintenance1 , and VK_KHR_get_physical_device_properties2 extensions through the libvulkan.so library. Note that while all the symbols MUST be present, section 7.1.4.2 describes in more detail the requirements for when the full implementation of each corresponding functions are expected.
 • SHOULD be built using the source code and header files available in the upstream Android Open Source Project

Note that future releases of Android may introduce support for additional ABIs.

3.3.2. 32-bit ARM Native Code Compatibility

If device implementations report the support of the armeabi ABI, they:

 • [C-3-1] MUST also support armeabi-v7a and report its support, as armeabi is only for backwards compatibility with older apps.

If device implementations report the support of the armeabi-v7a ABI, for apps using this ABI, they:

 • [C-2-1] MUST include the following lines in /proc/cpuinfo , and SHOULD NOT alter the values on the same device, even when they are read by other ABIs.

  • Features: , followed by a list of any optional ARMv7 CPU features supported by the device.
  • CPU architecture: , followed by an integer describing the device's highest supported ARM architecture (eg, "8" for ARMv8 devices).
 • [C-2-2] MUST always keep the following operations available, even in the case where the ABI is implemented on an ARMv8 architecture, either through native CPU support or through software emulation:

  • SWP and SWPB instructions.
  • SETEND instruction.
  • CP15ISB, CP15DSB, and CP15DMB barrier operations.
 • [C-2-3] MUST include support for the Advanced SIMD (aka NEON) extension.

3.4. Khả năng tương thích web

3.4.1. WebView Compatibility

If device implementations provide a complete implementation of the android.webkit.Webview API, they:

 • [C-1-1] MUST report android.software.webview .
 • [C-1-2] MUST use the Chromium Project build from the upstream Android Open Source Project on the Android 11 branch for the implementation of the android.webkit.WebView API.
 • [C-1-3] The user agent string reported by the WebView MUST be in this format:

  Mozilla/5.0 (Linux; Android $(VERSION); [$(MODEL)] [Build/$(BUILD)]; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 $(CHROMIUM_VER) Mobile Safari/537.36

  • The value of the $(VERSION) string MUST be the same as the value for android.os.Build.VERSION.RELEASE.
  • The $(MODEL) string MAY be empty, but if it is not empty it MUST have the same value as android.os.Build.MODEL.
  • "Build/$(BUILD)" MAY be omitted, but if it is present the $(BUILD) string MUST be the same as the value for android.os.Build.ID.
  • The value of the $(CHROMIUM_VER) string MUST be the version of Chromium in the upstream Android Open Source Project.
  • Device implementations MAY omit Mobile in the user agent string.
 • The WebView component SHOULD include support for as many HTML5 features as possible and if it supports the feature SHOULD conform to the HTML5 specification .

 • [C-1-3] MUST render the provided content or remote URL content in a process that is distinct from the application that instantiates the WebView. Specifically the separate renderer process MUST hold lower privilege, run as a separate user ID, have no access to the app's data directory, have no direct network access, and only have access to the minimum-required system services over Binder. The AOSP implementation of WebView meets this requirement.

Note that if device implementations are 32-bit or declare the feature flag android.hardware.ram.low , they are exempted from C-1-3.

3.4.2. tính tương thích của trình duyệt web

If device implementations include a standalone Browser application for general web browsing, they:

 • [C-1-1] MUST support each of these APIs associated with HTML5:
 • [C-1-2] MUST support the HTML5/W3C webstorage API and SHOULD support the HTML5/W3C IndexedDB API . Note that as the web development standards bodies are transitioning to favor IndexedDB over webstorage, IndexedDB is expected to become a required component in a future version of Android.
 • MAY ship a custom user agent string in the standalone Browser application.
 • SHOULD implement support for as much of HTML5 as possible on the standalone Browser application (whether based on the upstream WebKit Browser application or a third-party replacement).

However, If device implementations do not include a standalone Browser application, they:

 • [C-2-1] MUST still support the public intent patterns as described in section 3.2.3.1 .

3.5. API Behavioral Compatibility

Device implementations:

 • [C-0-9] MUST ensure that API behavioral compatibility is applied for all installed apps unless they are restricted as described in Section 3.5.1 .
 • [C-0-10] MUST NOT implement the allowlisting approach that ensures API behavioral compatibility only for apps that are selected by device implementers.

The behaviors of each of the API types (managed, soft, native, and web) must be consistent with the preferred implementation of the upstream Android Open Source Project . Some specific areas of compatibility are:

 • [C-0-1] Devices MUST NOT change the behavior or semantics of a standard intent.
 • [C-0-2] Devices MUST NOT alter the lifecycle or lifecycle semantics of a particular type of system component (such as Service, Activity, ContentProvider, etc.).
 • [C-0-3] Devices MUST NOT change the semantics of a standard permission.
 • Devices MUST NOT alter the limitations enforced on background applications. More specifically, for background apps:
  • [C-0-4] they MUST stop executing callbacks that are registered by the app to receive outputs from the GnssMeasurement and GnssNavigationMessage .
  • [C-0-5] they MUST rate-limit the frequency of updates that are provided to the app through the LocationManager API class or the WifiManager.startScan() method.
  • [C-0-6] if the app is targeting API level 25 or higher, they MUST NOT allow to register broadcast receivers for the implicit broadcasts of standard Android intents in the app's manifest, unless the broadcast intent requires a "signature" or "signatureOrSystem" protectionLevel permission or are on the exemption list .
  • [C-0-7] if the app is targeting API level 25 or higher, they MUST stop the app's background services, just as if the app had called the services' stopSelf() method, unless the app is placed on a temporary allowlist to handle a task that's visible to the user.
  • [C-0-8] if the app is targeting API level 25 or higher, they MUST release the wakelocks the app holds.
 • [C-0-9] Devices MUST return the following security providers as the first seven array values from the Security.getProviders() method, in the given order and with the given names (as returned by Provider.getName() ) and classes, unless the app has modified the list via insertProviderAt() or removeProvider() . Devices MAY return additional providers after the specified list of providers below.
  1. AndroidNSSP - android.security.net.config.NetworkSecurityConfigProvider
  2. AndroidOpenSSL - com.android.org.conscrypt.OpenSSLProvider
  3. CertPathProvider - sun.security.provider.CertPathProvider
  4. AndroidKeyStoreBCWorkaround - android.security.keystore.AndroidKeyStoreBCWorkaroundProvider
  5. BC - com.android.org.bouncycastle.jce.provider.BouncyCastleProvider
  6. HarmonyJSSE - com.android.org.conscrypt.JSSEProvider
  7. AndroidKeyStore - android.security.keystore.AndroidKeyStoreProvider

The above list is not comprehensive. The Compatibility Test Suite (CTS) tests significant portions of the platform for behavioral compatibility, but not all. It is the responsibility of the implementer to ensure behavioral compatibility with the Android Open Source Project. For this reason, device implementers SHOULD use the source code available via the Android Open Source Project where possible, rather than re-implement significant parts of the system.

3.5.1. Application Restriction

If device implementations implement a proprietary mechanism to restrict apps and that mechanism is more restrictive than the Rare App Standby Bucket , they:

 • [C-1-1] MUST provide user affordance where the user can see the list of restricted apps.
 • [C-1-2] MUST provide user affordance to turn on / off the restrictions on each app.
 • [C-1-3] MUST not automatically apply restrictions without evidence of poor system health behavior, but MAY apply the restrictions on apps upon detection of poor system health behavior like stuck wakelocks, long running services, and other criteria. The criteria MAY be determined by device implementers but MUST be related to the app's impact on the system health. Other criteria that are not purely related to the system health, such as the app's lack of popularity in the market, MUST NOT be used as criteria.
 • [C-1-4] MUST not automatically apply app restrictions for apps when a user has turned off app restrictions manually, and MAY suggest the user to apply app restrictions.
 • [C-1-5] MUST inform users if app restrictions are applied to an app automatically. Such information MUST be provided within 24 hours of when the restrictions are applied.
 • [C-1-6] MUST return true for ActivityManager.isBackgroundRestricted() when the restricted app calls this API.
 • [C-1-7] MUST NOT restrict the top foreground app that is explicitly used by the user.
 • [C-1-8] MUST suspend restrictions on an app that becomes the top foreground application when the user explicitly starts to use the app that used to be restricted.

3.6. API Namespaces

Android follows the package and class namespace conventions defined by the Java programming language. To ensure compatibility with third-party applications, device implementers MUST NOT make any prohibited modifications (see below) to these package namespaces:

 • java.*
 • javax.*
 • sun.*
 • android.*
 • androidx.*
 • com.android.*

That is, they:

 • [C-0-1] MUST NOT modify the publicly exposed APIs on the Android platform by changing any method or class signatures, or by removing classes or class fields.
 • [C-0-2] MUST NOT add any publicly exposed elements (such as classes or interfaces, or fields or methods to existing classes or interfaces) or Test or System APIs to the APIs in the above namespaces. A “publicly exposed element” is any construct that is not decorated with the “@hide” marker as used in the upstream Android source code.

Device implementers MAY modify the underlying implementation of the APIs, but such modifications:

 • [C-0-3] MUST NOT impact the stated behavior and Java-language signature of any publicly exposed APIs.
 • [C-0-4] MUST NOT be advertised or otherwise exposed to developers.

However, device implementers MAY add custom APIs outside the standard Android namespace, but the custom APIs:

 • [C-0-5] MUST NOT be in a namespace owned by or referring to another organization. For instance, device implementers MUST NOT add APIs to the com.google.* or similar namespace: only Google may do so. Similarly, Google MUST NOT add APIs to other companies' namespaces.
 • [C-0-6] MUST be packaged in an Android shared library so that only apps that explicitly use them (via the <uses-library> mechanism) are affected by the increased memory usage of such APIs.

If a device implementer proposes to improve one of the package namespaces above (such as by adding useful new functionality to an existing API, or adding a new API), the implementer SHOULD visit source.android.com and begin the process for contributing changes and code, according to the information on that site.

Note that the restrictions above correspond to standard conventions for naming APIs in the Java programming language; this section simply aims to reinforce those conventions and make them binding through inclusion in this Compatibility Definition.

3.7. Runtime Compatibility

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST support the full Dalvik Executable (DEX) format and Dalvik bytecode specification and semantics .

 • [C-0-2] MUST configure Dalvik runtimes to allocate memory in accordance with the upstream Android platform, and as specified by the following table. (See section 7.1.1 for screen size and screen density definitions.)

 • SHOULD use Android RunTime (ART), the reference upstream implementation of the Dalvik Executable Format, and the reference implementation's package management system.

 • SHOULD run fuzz tests under various modes of execution and target architectures to assure the stability of the runtime. Refer to JFuzz and DexFuzz in the Android Open Source Project website.

Note that memory values specified below are considered minimum values and device implementations MAY allocate more memory per application.

Screen Layout Screen Density Minimum Application Memory
Android Watch 120 dpi (ldpi) 32 MB
140 dpi (140dpi)
160 dpi (mdpi)
180 dpi (180dpi)
200 dpi (200dpi)
213 dpi (tvdpi)
220 dpi (220dpi) 36MB
240 dpi (hdpi)
280 dpi (280dpi)
320 dpi (xhdpi) 48MB
360 dpi (360dpi)
400 dpi (400dpi) 56MB
420 dpi (420dpi) 64MB
480 dpi (xxhdpi) 88MB
560 dpi (560dpi) 112MB
640 dpi (xxxhdpi) 154MB
small/normal 120 dpi (ldpi) 32 MB
140 dpi (140dpi)
160 dpi (mdpi)
180 dpi (180dpi) 48MB
200 dpi (200dpi)
213 dpi (tvdpi)
220 dpi (220dpi)
240 dpi (hdpi)
280 dpi (280dpi)
320 dpi (xhdpi) 80MB
360 dpi (360dpi)
400 dpi (400dpi) 96MB
420 dpi (420dpi) 112MB
480 dpi (xxhdpi) 128MB
560 dpi (560dpi) 192MB
640 dpi (xxxhdpi) 256MB
lớn 120 dpi (ldpi) 32 MB
140 dpi (140dpi) 48MB
160 dpi (mdpi)
180 dpi (180dpi) 80MB
200 dpi (200dpi)
213 dpi (tvdpi)
220 dpi (220dpi)
240 dpi (hdpi)
280 dpi (280dpi) 96MB
320 dpi (xhdpi) 128MB
360 dpi (360dpi) 160MB
400 dpi (400dpi) 192MB
420 dpi (420dpi) 228MB
480 dpi (xxhdpi) 256MB
560 dpi (560dpi) 384MB
640 dpi (xxxhdpi) 512MB
xlarge 120 dpi (ldpi) 48MB
140 dpi (140dpi) 80MB
160 dpi (mdpi)
180 dpi (180dpi) 96MB
200 dpi (200dpi)
213 dpi (tvdpi)
220 dpi (220dpi)
240 dpi (hdpi)
280 dpi (280dpi) 144MB
320 dpi (xhdpi) 192MB
360 dpi (360dpi) 240MB
400 dpi (400dpi) 288MB
420 dpi (420dpi) 336MB
480 dpi (xxhdpi) 384MB
560 dpi (560dpi) 576MB
640 dpi (xxxhdpi) 768MB

3.8. User Interface Compatibility

3.8.1. Launcher (Home Screen)

Android includes a launcher application (home screen) and support for third-party applications to replace the device launcher (home screen).

If device implementations allow third-party applications to replace the device home screen, they:

 • [C-1-1] MUST declare the platform feature android.software.home_screen .
 • [C-1-2] MUST return the AdaptiveIconDrawable object when the third-party application use <adaptive-icon> tag to provide their icon, and the PackageManager methods to retrieve icons are called.

If device implementations include a default launcher that supports in-app pinning of shortcuts, they:

Conversely, if device implementations do not support in-app pinning of shortcuts, they:

If device implementations implement a default launcher that provides quick access to the additional shortcuts provided by third-party apps through the ShortcutManager API, they:

 • [C-4-1] MUST support all documented shortcut features (eg static and dynamic shortcuts, pinning shortcuts) and fully implement the APIs of the ShortcutManager API class.

If device implementations include a default launcher app that shows badges for the app icons, they:

 • [C-5-1] MUST respect the NotificationChannel.setShowBadge() API method. In other words, show a visual affordance associated with the app icon if the value is set as true , and do not show any app icon badging scheme when all of the app's notification channels have set the value as false .
 • MAY override the app icon badges with their proprietary badging scheme when third-party applications indicate support of the proprietary badging scheme through the use of proprietary APIs, but SHOULD use the resources and values provided through the notification badges APIs described in the SDK , such as the Notification.Builder.setNumber() and the Notification.Builder.setBadgeIconType() API.

3.8.2. Widget

Android supports third-party app widgets by defining a component type and corresponding API and lifecycle that allows applications to expose an “AppWidget” to the end user.

If device implementations support third-party app widgets, they:

 • [C-1-1] MUST declare support for platform feature android.software.app_widgets .
 • [C-1-2] MUST include built-in support for AppWidgets and expose user interface affordances to add, configure, view, and remove AppWidgets directly within the Launcher.
 • [C-1-3] MUST be capable of rendering widgets that are 4 x 4 in the standard grid size. See the App Widget DesignGuidelines in the Android SDK documentation for details.
 • MAY support application widgets on the lock screen.

If device implementations support third-party app widgets and in-app pinning of shortcuts, they:

3.8.3. Thông báo

Android includes Notification and NotificationManager APIs that allow third-party app developers to notify users of notable events and attract users' attention using the hardware components (eg sound, vibration and light) and software features (eg notification shade, system bar) of the device .

3.8.3.1. Presentation of Notifications

If device implementations allow third-party apps to notify users of notable events , they:

 • [C-1-1] MUST support notifications that use hardware features, as described in the SDK documentation, and to the extent possible with the device implementation hardware. For instance, if a device implementation includes a vibrator, it MUST correctly implement the vibration APIs. If a device implementation lacks hardware, the corresponding APIs MUST be implemented as no-ops. This behavior is further detailed in section 7 .
 • [C-1-2] MUST correctly render all resources (icons, animation files, etc.) provided for in the APIs, or in the Status/System Bar icon style guide , although they MAY provide an alternative user experience for notifications than that provided by the reference Android Open Source implementation.
 • [C-1-3] MUST honor and implement properly the behaviors described for the APIs to update, remove and group notifications.
 • [C-1-4] MUST provide the full behavior of the NotificationChannel API documented in the SDK.
 • [C-1-5] MUST provide a user affordance to block and modify a certain third-party app's notification per each channel and app package level.
 • [C-1-6] MUST also provide a user affordance to display deleted notification channels.
 • [C-1-7] MUST correctly render all resources (images, stickers, icons, etc.) provided through Notification.MessagingStyle alongside the notification text without additional user interaction. For example, MUST show all resources including icons provided through android.app.Person in a group conversation that is set through setGroupConversation .
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to automatically surface a user affordance to block a certain third-party app's notification per each channel and app package level after the user dismisses that notification multiple times.
 • SHOULD support rich notifications.
 • SHOULD present some higher priority notifications as heads-up notifications.
 • SHOULD have a user affordance to snooze notifications.
 • MAY only manage the visibility and timing of when third-party apps can notify users of notable events to mitigate safety issues such as driver distraction.

Android 11 introduces support for conversation notifications, which are notifications that use MessagingStyle and provides a published People Shortcut ID.

Device implementations:

 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to group and display conversation notifications ahead of non conversation notifications with the exception of ongoing foreground service notifications and importance:high notifications.

If device implementations support conversation notifications and the app provides the required data for bubbles , they:

 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to display this conversation as a bubble. The AOSP implementation meets these requirements with the default System UI, Settings, and Launcher.

If device implementations support rich notifications, they:

 • [C-2-1] MUST use the exact resources as provided through the Notification.Style API class and its subclasses for the presented resource elements.
 • SHOULD present each and every resource element (eg icon, title and summary text) defined in the Notification.Style API class and its subclasses.

If device implementations support heads-up notifications: they:

 • [C-3-1] MUST use the heads-up notification view and resources as described in the Notification.Builder API class when heads-up notifications are presented.
 • [C-3-2] MUST display the actions provided through Notification.Builder.addAction() together with the notification content without additional user interaction as described in the SDK .
3.8.3.2. Notification Listener Service

Android includes the NotificationListenerService APIs that allow apps (once explicitly enabled by the user) to receive a copy of all notifications as they are posted or updated.

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST correctly and promptly update notifications in their entirety to all such installed and user-enabled listener services, including any and all metadata attached to the Notification object.
 • [C-0-2] MUST respect the snoozeNotification() API call, and dismiss the notification and make a callback after the snooze duration that is set in the API call.

If device implementations have a user affordance to snooze notifications, they:

 • [C-1-1] MUST reflect the snoozed notification status properly through the standard APIs such as NotificationListenerService.getSnoozedNotifications() .
 • [C-1-2] MUST make this user affordance available to snooze notifications from each installed third-party app's, unless they are from persistent/foreground services.
3.8.3.3. DND (Do not Disturb)

If device implementations support the DND feature, they:

 • [C-1-1] MUST, for when the device implementation has provided a means for the user to grant or deny third-party apps to access the DND policy configuration, display Automatic DND rules created by applications alongside the user-created and pre-defined rules.
 • [C-1-3] MUST honor the suppressedVisualEffects values passed along the NotificationManager.Policy and if an app has set any of the SUPPRESSED_EFFECT_SCREEN_OFF or SUPPRESSED_EFFECT_SCREEN_ON flags, it SHOULD indicate to the user that the visual effects are suppressed in the DND settings menu.

Android includes APIs that allow developers to incorporate search into their applications and expose their application's data into the global system search. Generally speaking, this functionality consists of a single, system-wide user interface that allows users to enter queries, displays suggestions as users type, and displays results. The Android APIs allow developers to reuse this interface to provide search within their own apps and allow developers to supply results to the common global search user interface.

 • Android device implementations SHOULD include global search, a single, shared, system-wide search user interface capable of real-time suggestions in response to user input.

If device implementations implement the global search interface, they:

 • [C-1-1] MUST implement the APIs that allow third-party applications to add suggestions to the search box when it is run in global search mode.

If no third-party applications are installed that make use of the global search:

 • The default behavior SHOULD be to display web search engine results and suggestions.

Android also includes the Assist APIs to allow applications to elect how much information of the current context is shared with the assistant on the device.

If device implementations support the Assist action, they:

 • [C-2-1] MUST indicate clearly to the end user when the context is shared, by either:
  • Each time the assist app accesses the context, displaying a white light around the edges of the screen that meet or exceed the duration and brightness of the Android Open Source Project implementation.
  • For the preinstalled assist app, providing a user affordance less than two navigations away from the default voice input and assistant app settings menu , and only sharing the context when the assist app is explicitly invoked by the user through a hotword or assist navigation key input.
 • [C-2-2] The designated interaction to launch the assist app as described in section 7.2.3 MUST launch the user-selected assist app, in other words the app that implements VoiceInteractionService , or an activity handling the ACTION_ASSIST intent.

3.8.5. Alerts and Toasts

Applications can use the Toast API to display short non-modal strings to the end user that disappear after a brief period of time, and use the TYPE_APPLICATION_OVERLAY window type API to display alert windows as an overlay over other apps.

If device implementations include a screen or video output, they:

 • [C-1-1] MUST provide a user affordance to block an app from displaying alert windows that use the TYPE_APPLICATION_OVERLAY . The AOSP implementation meets this requirement by having controls in the notification shade.

 • [C-1-2] MUST honor the Toast API and display Toasts from applications to end users in some highly visible manner.

3.8.6. Chủ đề

Android provides “themes” as a mechanism for applications to apply styles across an entire Activity or application.

Android includes a “Holo” and "Material" theme family as a set of defined styles for application developers to use if they want to match the Holo theme look and feel as defined by the Android SDK.

If device implementations include a screen or video output, they:

 • [C-1-1] MUST NOT alter any of the Holo theme attributes exposed to applications.
 • [C-1-2] MUST support the “Material” theme family and MUST NOT alter any of the Material theme attributes or their assets exposed to applications.
 • [C-1-3] MUST either set the "sans-serif" font family to Roboto version 2.x for the languages that Roboto supports, or provide a user affordance to change the font used for the "sans-serif" font family to Roboto version 2.x for the languages that Roboto supports.

Android also includes a “Device Default” theme family as a set of defined styles for application developers to use if they want to match the look and feel of the device theme as defined by the device implementer.

Android supports a variant theme with translucent system bars, which allows application developers to fill the area behind the status and navigation bar with their app content. To enable a consistent developer experience in this configuration, it is important the status bar icon style is maintained across different device implementations.

If device implementations include a system status bar, they:

 • [C-2-1] MUST use white for system status icons (such as signal strength and battery level) and notifications issued by the system, unless the icon is indicating a problematic status or an app requests a light status bar using the SYSTEM_UI_FLAG_LIGHT_STATUS_BAR flag .
 • [C-2-2] Android device implementations MUST change the color of the system status icons to black (for details, refer to R.style ) when an app requests a light status bar.

3.8.7. Hình Nền Động

Android defines a component type and corresponding API and lifecycle that allows applications to expose one or more “Live Wallpapers” to the end user. Live wallpapers are animations, patterns, or similar images with limited input capabilities that display as a wallpaper, behind other applications.

Hardware is considered capable of reliably running live wallpapers if it can run all live wallpapers, with no limitations on functionality, at a reasonable frame rate with no adverse effects on other applications. If limitations in the hardware cause wallpapers and/or applications to crash, malfunction, consume excessive CPU or battery power, or run at unacceptably low frame rates, the hardware is considered incapable of running live wallpaper. As an example, some live wallpapers may use an OpenGL 2.0 or 3.x context to render their content. Live wallpaper will not run reliably on hardware that does not support multiple OpenGL contexts because the live wallpaper use of an OpenGL context may conflict with other applications that also use an OpenGL context.

 • Device implementations capable of running live wallpapers reliably as described above SHOULD implement live wallpapers.

If device implementations implement live wallpapers, they:

 • [C-1-1] MUST report the platform feature flag android.software.live_wallpaper.

3.8.8. Activity Switching

The upstream Android source code includes the overview screen , a system-level user interface for task switching and displaying recently accessed activities and tasks using a thumbnail image of the application's graphical state at the moment the user last left the application.

Device implementations including the recents function navigation key as detailed in section 7.2.3 MAY alter the interface.

Nếu việc triển khai thiết bị bao gồm phím điều hướng chức năng gần đây như được nêu chi tiết trong phần 7.2.3 làm thay đổi giao diện, chúng sẽ:

 • [C-1-1] MUST support at least up to 7 displayed activities.
 • SHOULD at least display the title of 4 activities at a time.
 • [C-1-2] MUST implement the screen pinning behavior and provide the user with a settings menu to toggle the feature.
 • SHOULD display highlight color, icon, screen title in recents.
 • SHOULD display a closing affordance ("x") but MAY delay this until user interacts with screens.
 • SHOULD implement a shortcut to switch easily to the previous activity.
 • SHOULD trigger the fast-switch action between the two most recently used apps, when the recents function key is tapped twice.
 • SHOULD trigger the split-screen multiwindow-mode, if supported, when the recents functions key is long pressed.
 • MAY display affiliated recents as a group that moves together.
 • [SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to use the upstream Android user interface (or a similar thumbnail-based interface) for the overview screen.

3.8.9. Input Management

Android includes support for Input Management and support for third-party input method editors.

If device implementations allow users to use third-party input methods on the device, they:

 • [C-1-1] MUST declare the platform feature android.software.input_methods and support IME APIs as defined in the Android SDK documentation.

3.8.10. Lock Screen Media Control

The Remote Control Client API is deprecated from Android 5.0 in favor of the Media Notification Template that allows media applications to integrate with playback controls that are displayed on the lock screen.

3.8.11. Screen savers (previously Dreams)

See section 3.2.3.5 for settings intent to congfigure screen savers.

3.8.12. Vị trí

If device implementations include a hardware sensor (eg GPS) that is capable of providing the location coordinates, they

3.8.13. Unicode and Font

Android includes support for the emoji characters defined in Unicode 10.0 .

If device implementations include a screen or video output, they:

 • [C-1-1] MUST be capable of rendering these emoji characters in color glyph.
 • [C-1-2] MUST include support for:
  • Roboto 2 font with different weights—sans-serif-thin, sans-serif-light, sans-serif-medium, sans-serif-black, sans-serif-condensed, sans-serif-condensed-light for the languages available on the thiết bị.
  • Full Unicode 7.0 coverage of Latin, Greek, and Cyrillic, including the Latin Extended A, B, C, and D ranges, and all glyphs in the currency symbols block of Unicode 7.0.
 • SHOULD support the skin tone and diverse family emojis as specified in the Unicode Technical Report #51 .

If device implementations include an IME, they:

 • SHOULD provide an input method to the user for these emoji characters.

Android includes support to render Myanmar fonts. Myanmar has several non-Unicode compliant fonts, commonly known as “Zawgyi,” for rendering Myanmar languages.

If device implementations include support for Burmese, they:

* [C-2-1] MUST render text with Unicode compliant font as default;
 non-Unicode compliant font MUST NOT be set as default font unless the user
 chooses it in the language picker.
* [C-2-2] MUST support a Unicode font and a non-Unicode compliant font if a
 non-Unicode compliant font is supported on the device. Non-Unicode
 compliant font MUST NOT remove or overwrite the Unicode font.
* [C-2-3] MUST render text with non-Unicode compliant font ONLY IF a
 language code with [script code Qaag](
 http://unicode.org/reports/tr35/#unicode_script_subtag_validity) is
 specified (e.g. my-Qaag). No other ISO language or region codes (whether
 assigned, unassigned, or reserved) can be used to refer to non-Unicode
 compliant font for Myanmar. App developers and web page authors can
 specify my-Qaag as the designated language code as they would for any
 other language.

3.8.14. Multi-windows

If device implementations have the capability to display multiple activities at the same time, they:

 • [C-1-1] MUST implement such multi-window mode(s) in accordance with the application behaviors and APIs described in the Android SDK multi-window mode support documentation and meet the following requirements:
 • [C-1-2] MUST honor android:resizeableActivity that is set by an app in the AndroidManifest.xml file as described in this SDK .
 • [C-1-3] MUST NOT offer split-screen or freeform mode if the screen height is less than 440 dp and the screen width is less than 440 dp.
 • [C-1-4] An activity MUST NOT be resized to a size smaller than 220dp in multi-window modes other than picture-in-picture.
 • Device implementations with screen size xlarge SHOULD support freeform mode.

If device implementations support multi-window mode(s), and the split screen mode, they:

 • [C-2-1] MUST preload a resizeable launcher as the default.
 • [C-2-2] MUST crop the docked activity of a split-screen multi-window but SHOULD show some content of it, if the Launcher app is the focused window.
 • [C-2-3] MUST honor the declared AndroidManifestLayout_minWidth and AndroidManifestLayout_minHeight values of the third-party launcher application and not override these values in the course of showing some content of the docked activity.

If device implementations support multi-window mode(s) and Picture-in-Picture multi-window mode, they:

 • [C-3-1] MUST launch activities in picture-in-picture multi-window mode when the app is: * Targeting API level 26 or higher and declares android:supportsPictureInPicture * Targeting API level 25 or lower and declares both android:resizeableActivity and android:supportsPictureInPicture .
 • [C-3-2] MUST expose the actions in their SystemUI as specified by the current PIP activity through the setActions() API.
 • [C-3-3] MUST support aspect ratios greater than or equal to 1:2.39 and less than or equal to 2.39:1, as specified by the PIP activity through the setAspectRatio() API.
 • [C-3-4] MUST use KeyEvent.KEYCODE_WINDOW to control the PIP window; if PIP mode is not implemented, the key MUST be available to the foreground activity.
 • [C-3-5] MUST provide a user affordance to block an app from displaying in PIP mode; the AOSP implementation meets this requirement by having controls in the notification shade.
 • [C-3-6] MUST allocate the following minimum width and height for the PIP window when an application does not declare any value for AndroidManifestLayout_minWidth and AndroidManifestLayout_minHeight :

  • Devices with the Configuration.uiMode that is set other than UI_MODE_TYPE_TELEVISION MUST allocate a minimum width and height of 108 dp.
  • Devices with the Configuration.uiMode that is set to UI_MODE_TYPE_TELEVISION MUST allocate a minimum width of 240 dp and a minimum height of 135 dp.

3.8.15. Display Cutout

Android supports a Display Cutout as described in the SDK document. The DisplayCutout API defines an area on the edge of the display that may not be functional for an application due to a display cutout or curved display on the edge(s).

If device implementations include display cutout(s), they:

 • [C-1-5] MUST NOT have cutout(s) if the device's aspect ratio is 1.0(1:1).
 • [C-1-2] MUST NOT have more than one cutout per edge.
 • [C-1-3] MUST honor the display cutout flags set by the app through the WindowManager.LayoutParams API as described in the SDK.
 • [C-1-4] MUST report correct values for all cutout metrics defined in the DisplayCutout API.

3.8.16. Device Controls

Android includes ControlsProviderService and Control APIs to allow third-party applications to publish device controls for quick status and action for users.

See Section 2_2_3 for device-specific requirements.

3.9. Device Administration

Android includes features that allow security-aware applications to perform device administration functions at the system level, such as enforcing password policies or performing remote wipe, through the Android Device Administration API .

If device implementations implement the full range of device administration policies defined in the Android SDK documentation, they:

 • [C-1-1] MUST declare android.software.device_admin .
 • [C-1-2] MUST support device owner provisioning as described in section 3.9.1 and section 3.9.1.1 .

3.9.1 Device Provisioning

3.9.1.1 Device owner provisioning

If device implementations declare android.software.device_admin , they:

 • [C-1-1] MUST support enrolling a Device Policy Client (DPC) as a Device Owner app as described below:
 • [C-1-2] MUST require some affirmative action before or during the provisioning process to consent to the app being set as Device Owner. Consent can be via user action or by some programmatic means but appropriate disclosure notice (as referenced in AOSP) MUST be shown before device owner provisioning is initiated. Also, the programmatic device owner consent mechanism used (by enterprises) for device owner provisioning MUST NOT interfere with the Out-Of-Box Experience for non-enterprise use.
 • [C-1-3] MUST NOT hard code the consent or prevent the use of other device owner apps.

If device implementations declare android.software.device_admin , but also include a proprietary Device Owner management solution and provide a mechanism to promote an application configured in their solution as a "Device Owner equivalent" to the standard "Device Owner" as recognized by the standard Android DevicePolicyManager APIs, they:

 • [C-2-1] MUST have a process in place to verify that the specific app being promoted belongs to a legitimate enterprise device management solution and it has been already configured in the proprietary solution to have the rights equivalent as a "Device Owner" .
 • [C-2-2] MUST show the same AOSP Device Owner consent disclosure as the flow initiated by android.app.action.PROVISION_MANAGED_DEVICE prior to enrolling the DPC application as "Device Owner".
 • MAY have user data on the device prior to enrolling the DPC application as "Device Owner".
3.9.1.2 Managed profile provisioning

If device implementations declare android.software.managed_users , they:

 • [C-1-1] MUST implement the APIs allowing a Device Policy Controller (DPC) application to become the owner of a new Managed Profile .

 • [C-1-2] The managed profile provisioning process (the flow initiated by android.app.action.PROVISION_MANAGED_PROFILE ) users experience MUST align with the AOSP implementation.

 • [C-1-3] MUST provide the following user affordances within the Settings to indicate to the user when a particular system function has been disabled by the Device Policy Controller (DPC):

  • A consistent icon or other user affordance (for example the upstream AOSP info icon) to represent when a particular setting is restricted by a Device Admin.
  • A short explanation message, as provided by the Device Admin via the setShortSupportMessage .
  • The DPC application's icon.

3.9.2 Managed Profile Support

If device implementations declare android.software.managed_users , they:

 • [C-1-1] MUST support managed profiles via the android.app.admin.DevicePolicyManager APIs.
 • [C-1-2] MUST allow one and only one managed profile to be created .
 • [C-1-3] MUST use an icon badge (similar to the AOSP upstream work badge) to represent the managed applications and widgets and other badged UI elements like Recents & Notifications.
 • [C-1-4] MUST display a notification icon (similar to the AOSP upstream work badge) to indicate when user is within a managed profile application.
 • [C-1-5] MUST display a toast indicating that the user is in the managed profile if and when the device wakes up (ACTION_USER_PRESENT) and the foreground application is within the managed profile.
 • [C-1-6] Where a managed profile exists, MUST show a visual affordance in the Intent 'Chooser' to allow the user to forward the intent from the managed profile to the primary user or vice versa, if enabled by the Device Policy Người điều khiển.
 • [C-1-7] Where a managed profile exists, MUST expose the following user affordances for both the primary user and the managed profile:
  • Separate accounting for battery, location, mobile data and storage usage for the primary user and managed profile.
  • Independent management of VPN Applications installed within the primary user or managed profile.
  • Independent management of applications installed within the primary user or managed profile.
  • Independent management of accounts within the primary user or managed profile.
 • [C-1-8] MUST ensure the preinstalled dialer, contacts and messaging applications can search for and look up caller information from the managed profile (if one exists) alongside those from the primary profile, if the Device Policy Controller permits it.
 • [C-1-9] MUST ensure that it satisfies all the security requirements applicable for a device with multiple users enabled (see section 9.5 ), even though the managed profile is not counted as another user in addition to the primary user.

If device implementations declare android.software.managed_users and android.software.secure_lock_screen , they:

 • [C-2-1] MUST support the ability to specify a separate lock screen meeting the following requirements to grant access to apps running in a managed profile only.
 • When contacts from the managed profile are displayed in the preinstalled call log, in-call UI, in-progress and missed-call notifications, contacts and messaging apps they SHOULD be badged with the same badge used to indicate managed profile applications.

3.9.3 Managed User Support

If device implementations declare android.software.managed_users , they:

 • [C-1-1] MUST provide a user affordance to logout from the current user and switch back to the primary user in multiple-user session when isLogoutEnabled returns true . The user affordance MUST be accessible from the lockscreen without unlocking the device.

3.10. Khả năng tiếp cận

Android provides an accessibility layer that helps users with disabilities to navigate their devices more easily. In addition, Android provides platform APIs that enable accessibility service implementations to receive callbacks for user and system events and generate alternate feedback mechanisms, such as text-to-speech, haptic feedback, and trackball/d-pad navigation.

If device implementations support third-party accessibility services, they:

 • [C-1-1] MUST provide an implementation of the Android accessibility framework as described in the accessibility APIs SDK documentation.
 • [C-1-2] MUST generate accessibility events and deliver the appropriate AccessibilityEvent to all registered AccessibilityService implementations as documented in the SDK.
 • [C-1-4] MUST add a button in the system's navigation bar allowing the user to control the accessibility service when the enabled accessibility services declare the AccessibilityServiceInfo.FLAG_REQUEST_ACCESSIBILITY_BUTTON . Note that for device implementations with no system navigation bar, this requirement is not applicable, but device implementations SHOULD provide a user affordance to control these accessibility services.

If device implementations include preinstalled accessibility services, they:

 • [C-2-1] MUST implement these preinstalled accessibility services as Direct Boot Aware apps when the data storage is encrypted with File Based Encryption (FBE).
 • SHOULD provide a mechanism in the out-of-box setup flow for users to enable relevant accessibility services, as well as options to adjust the font size, display size and magnification gestures.

3.11. Chuyển văn bản thành giọng nói

Android includes APIs that allow applications to make use of text-to-speech (TTS) services and allows service providers to provide implementations of TTS services.

If device implementations reporting the feature android.hardware.audio.output, they:

If device implementations support installation of third-party TTS engines, they:

 • [C-2-1] MUST provide user affordance to allow the user to select a TTS engine for use at system level.

3.12. TV Input Framework

Khung đầu vào truyền hình Android (TIF) đơn giản hóa việc cung cấp nội dung trực tiếp cho các thiết bị truyền hình Android. TIF cung cấp API tiêu chuẩn để tạo các mô -đun đầu vào điều khiển các thiết bị truyền hình Android.

If device implementations support TIF, they:

 • [C-1-1] MUST declare the platform feature android.software.live_tv .
 • [C-1-2] MUST support all TIF APIs such that an application which uses these APIs and the third-party TIF-based inputs service can be installed and used on the device.

3.13. Cài đặt nhanh

Android provides a Quick Settings UI component that allows quick access to frequently used or urgently needed actions.

If device implementations include a Quick Settings UI component and support third-party Quick Settings, they:

 • [C-1-1] MUST allow the user to add or remove the tiles provided through the quicksettings APIs from a third-party app.
 • [C-1-2] MUST NOT automatically add a tile from a third-party app directly to the Quick Settings.
 • [C-1-3] MUST display all the user-added tiles from third-party apps alongside the system-provided quick setting tiles.

3.14. Media UI

If device implementations include non-voice-activated applications (the Apps) that interact with third-party applications through MediaBrowser or MediaSession , the Apps:

 • [C-1-2] MUST clearly display icons obtained via getIconBitmap() or getIconUri() and titles obtained via getTitle() as described in MediaDescription . May shorten titles to comply with safety regulations (eg driver distraction).

 • [C-1-3] MUST show the third-party application icon whenever displaying content provided by this third-party application.

 • [C-1-4] MUST allow the user to interact with the entire MediaBrowser hierarchy. MAY restrict the access to part of the hierarchy to comply with safety regulations (eg driver distraction), but MUST NOT give preferential treatment based on content or content provider.

 • [C-1-5] MUST consider double tap of KEYCODE_HEADSETHOOK or KEYCODE_MEDIA_PLAY_PAUSE as KEYCODE_MEDIA_NEXT for MediaSession.Callback#onMediaButtonEvent .

3.15. Ứng dụng tức thì

Device implementations MUST satisfy the following requirements:

 • [C-0-1] Instant Apps MUST only be granted permissions that have the android:protectionLevel set to "instant" .
 • [C-0-2] Instant Apps MUST NOT interact with installed apps via implicit intents unless one of the following is true:
  • The component's intent pattern filter is exposed and has CATEGORY_BROWSABLE
  • The action is one of ACTION_SEND, ACTION_SENDTO, ACTION_SEND_MULTIPLE
  • The target is explicitly exposed with android:visibleToInstantApps
 • [C-0-3] Instant Apps MUST NOT interact explicitly with installed apps unless the component is exposed via android:visibleToInstantApps.
 • [C-0-4] Installed Apps MUST NOT see details about Instant Apps on the device unless the Instant App explicitly connects to the installed application.

If device implementations support instant apps, then they:

 • [C-1-1] MUST provide the following user affordances for interacting with Instant Apps. The AOSP meets the requirements with the default System UI, Settings, and Launcher.
 • [C-1-2] MUST provide a user affordance to view and delete Instant Apps locally cached for each individual app package.
 • [C-1-3] MUST provide a persistent user notification that can be collapsed while an Instant App is running in the foreground. This user notification MUST include that Instant Apps do not require installation and provide a user affordance that directs the user to the application info screen in Settings. For Instant Apps launched via web intents, as defined by using an intent with action set to Intent.ACTION_VIEW and with a scheme of "http" or "https", an additional user affordance SHOULD allow the user not to launch the Instant App and launch the associated link with the configured web browser, if a browser is available on the device.
 • [C-1-4] MUST allow running Instant Apps to be accessed from the Recents function if the Recents function is available on the device.
 • [C-1-5] MUST preload one or more applications or service components with an intent handler for the intents listed in the SDK here and make the intents visible for Instant Apps.

3.16. Companion Device Pairing

Android includes support for companion device pairing to more effectively manage association with companion devices and provides the CompanionDeviceManager API for apps to access this feature.

If device implementations support the companion device pairing feature, they:

 • [C-1-1] MUST declare the feature flag FEATURE_COMPANION_DEVICE_SETUP .
 • [C-1-2] MUST ensure the APIs in the android.companion package is fully implemented.
 • [C-1-3] MUST provide user affordances for the user to select/confirm a companion device is present and operational.

3.17. Heavyweight Apps

If device implementations declare the feature FEATURE_CANT_SAVE_STATE , then they:

 • [C-1-1] MUST have only one installed app that specifies cantSaveState running in the system at a time. If the user leaves such an app without explicitly exiting it (for example by pressing home while leaving an active activity the system, instead of pressing back with no remaining active activities in the system), then device implementations MUST prioritize that app in RAM as they do for other things that are expected to remain running, such as foreground services. While such an app is in the background, the system can still apply power management features to it, such as limiting CPU and network access.
 • [C-1-2] MUST provide a UI affordance to chose the app that won't participate in the normal state save/restore mechanism once the user launches a second app declared with cantSaveState attribute.
 • [C-1-3] MUST NOT apply other changes in policy to apps that specify cantSaveState , such as changing CPU performance or changing scheduling prioritization.

If device implementations don't declare the feature FEATURE_CANT_SAVE_STATE , then they:

 • [C-1-1] MUST ignore the cantSaveState attribute set by apps and MUST NOT change the app behavior based on that attribute.

3.18. Liên lạc

Android includes Contacts Provider APIs to allow applications to manage contact information stored on the device. Contact data that is entered directly into the device is typically synchronized with a web service, but the data MAY also only reside locally on the device. Contacts that are only stored on the device are referred to as local contacts.

RawContacts are "associated with" or "stored in" an Account when the ACCOUNT_NAME , and ACCOUNT_TYPE , columns for the raw contacts match the corresponding Account.name and Account.type fields of the account.

Default local account : an account for raw contacts that are only stored on the device and not associated with an Account in the AccountManager , which are created with null values for the ACCOUNT_NAME , and ACCOUNT_TYPE , columns.

Custom local account : an account for raw contacts that are only stored on the device and not associated with an Account in the AccountManager, which are created with at least one non-null value for the ACCOUNT_NAME , and ACCOUNT_TYPE , columns.

Device implementations:

 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to not create custom local accounts .

If device implementations use a custom local account :

 • [C-1-1] The ACCOUNT_NAME , of the custom local account MUST be returned by ContactsContract.RawContacts.getLocalAccountName
 • [C-1-2] The ACCOUNT_TYPE , of the custom local account MUST be returned by ContactsContract.RawContacts.getLocalAccountType
 • [C-1-3] Raw contacts that are inserted by third party applications with the default local account (ie by setting null values for ACCOUNT_NAME and ACCOUNT_TYPE ) MUST be inserted to the custom local account .
 • [C-1-4] Raw contacts inserted into the custom local account MUST not be removed when accounts are added or removed.
 • [C-1-5] Delete operations performed against the custom local account MUST result in raw contacts being purged immediately (as if the CALLER_IS_SYNCADAPTER param was set to true), even if the CALLER\_IS\_SYNCADAPTER param was set to false or not được chỉ định.

4. Application Packaging Compatibility

Devices implementations:

 • [C-0-1] MUST be capable of installing and running Android “.apk” files as generated by the “aapt” tool included in the official Android SDK .
 • As the above requirement may be challenging, device implementations are RECOMMENDED to use the AOSP reference implementation's package management system.

Device implementations:

 • [C-0-2] MUST support verifying “.apk” files using the APK Signature Scheme v3 , APK Signature Scheme v2 and JAR signing .
 • [C-0-3] MUST NOT extend either the .apk , Android Manifest , Dalvik bytecode , or RenderScript bytecode formats in such a way that would prevent those files from installing and running correctly on other compatible devices.
 • [C-0-4] MUST NOT allow apps other than the current "installer of record" for the package to silently uninstall the app without any user confirmation, as documented in the SDK for the DELETE_PACKAGE permission. The only exceptions are the system package verifier app handling PACKAGE_NEEDS_VERIFICATION intent and the storage manager app handling ACTION_MANAGE_STORAGE intent.

 • [C-0-5] MUST have an activity that handles the android.settings.MANAGE_UNKNOWN_APP_SOURCES intent.

 • [C-0-6] MUST NOT install application packages from unknown sources, unless the app that requests the installation meets all the following requirements:

  • It MUST declare the REQUEST_INSTALL_PACKAGES permission or have the android:targetSdkVersion set at 24 or lower.
  • It MUST have been granted permission by the user to install apps from unknown sources.
 • SHOULD provide a user affordance to grant/revoke the permission to install apps from unknown sources per application, but MAY choose to implement this as a no-op and return RESULT_CANCELED for startActivityForResult() , if the device implementation does not want to allow users to have this choice. However, even in such cases, they SHOULD indicate to the user why there is no such choice presented.

 • [C-0-7] MUST display a warning dialog with the warning string that is provided through the system API PackageManager.setHarmfulAppWarning to the user before launching an activity in an application that has been marked by the same system API PackageManager.setHarmfulAppWarning as potentially có hại.

 • SHOULD provide a user affordance to choose to uninstall or launch an application on the warning dialog.

 • [C-0-8] MUST implement support for Incremental File System as documented here .

 • [C-0-9] MUST support verifying .apk files using the APK Signature Scheme v4 .

 • If device implementations are already launched on an earlier Android version and cannot meet the requirements [C-0-8] and [C-0-9] through a system software update, they MAY be exempted from these requirements.

5. Multimedia Compatibility

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST support the media formats, encoders, decoders, file types, and container formats defined in section 5.1 for each and every codec declared by MediaCodecList .
 • [C-0-2] MUST declare and report support of the encoders, decoders available to third-party applications via MediaCodecList .
 • [C-0-3] MUST be able to properly decode and make available to third-party apps all the formats it can encode. This includes all bitstreams that its encoders generate and the profiles reported in its CamcorderProfile .

Device implementations:

 • SHOULD aim for minimum codec latency, in others words, they
  • SHOULD NOT consume and store input buffers and return input buffers only once processed.
  • SHOULD NOT hold onto decoded buffers for longer than as specified by the standard (eg SPS).
  • SHOULD NOT hold onto encoded buffers longer than required by the GOP structure.

All of the codecs listed in the section below are provided as software implementations in the preferred Android implementation from the Android Open Source Project.

Please note that neither Google nor the Open Handset Alliance make any representation that these codecs are free from third-party patents. Those intending to use this source code in hardware or software products are advised that implementations of this code, including in open source software or shareware, may require patent licenses from the relevant patent holders.

5.1. Media Codecs

5.1.1. Audio Encoding

See more details in 5.1.3. Audio Codecs Details .

If device implementations declare android.hardware.microphone , they MUST support encoding the following audio formats and make them available to third-party apps:

 • [C-1-1] PCM/WAVE
 • [C-1-2] FLAC
 • [C-1-3] Opus

All audio encoders MUST support:

5.1.2. Audio Decoding

See more details in 5.1.3. Audio Codecs Details .

If device implementations declare support for the android.hardware.audio.output feature, they must support decoding the following audio formats:

 • [C-1-1] MPEG-4 AAC Profile (AAC LC)
 • [C-1-2] MPEG-4 HE AAC Profile (AAC+)
 • [C-1-3] MPEG-4 HE AACv2 Profile (enhanced AAC+)
 • [C-1-4] AAC ELD (enhanced low delay AAC)
 • [C-1-11] xHE-AAC (ISO/IEC 23003-3 Extended HE AAC Profile, which includes the USAC Baseline Profile, and ISO/IEC 23003-4 Dynamic Range Control Profile)
 • [C-1-5] FLAC
 • [C-1-6] MP3
 • [C-1-7] MIDI
 • [C-1-8] Vorbis
 • [C-1-9] PCM/WAVE including high-resolution audio formats up to 24 bits, 192 kHz sample rate, and 8 channels. Note that this requirement is for decoding only, and that a device is permitted to downsample and downmix during the playback phase.
 • [C-1-10] Opus

If device implementations support the decoding of AAC input buffers of multichannel streams (ie more than two channels) to PCM through the default AAC audio decoder in the android.media.MediaCodec API, the following MUST be supported:

 • [C-2-1] Decoding MUST be performed without downmixing (eg a 5.0 AAC stream must be decoded to five channels of PCM, a 5.1 AAC stream must be decoded to six channels of PCM).
 • [C-2-2] Dynamic range metadata MUST be as defined in "Dynamic Range Control (DRC)" in ISO/IEC 14496-3, and the android.media.MediaFormat DRC keys to configure the dynamic range-related behaviors of the audio decoder. The AAC DRC keys were introduced in API 21, and are: KEY_AAC_DRC_ATTENUATION_FACTOR , KEY_AAC_DRC_BOOST_FACTOR , KEY_AAC_DRC_HEAVY_COMPRESSION , KEY_AAC_DRC_TARGET_REFERENCE_LEVEL and KEY_AAC_ENCODED_TARGET_LEVEL .
 • [SR] It is STRONGLY RECOMMENDED that requirements C-2-1 and C-2-2 above are satisfied by all AAC audio decoders.

When decoding USAC audio, MPEG-D (ISO/IEC 23003-4):

 • [C-3-1] Loudness and DRC metadata MUST be interpreted and applied according to MPEG-D DRC Dynamic Range Control Profile Level 1.
 • [C-3-2] The decoder MUST behave according to the configuration set with the following android.media.MediaFormat keys: KEY_AAC_DRC_TARGET_REFERENCE_LEVEL and KEY_AAC_DRC_EFFECT_TYPE .

MPEG-4 AAC, HE AAC, and HE AACv2 profile decoders:

 • MAY support loudness and dynamic range control using ISO/IEC 23003-4 Dynamic Range Control Profile.

If ISO/IEC 23003-4 is supported and if both ISO/IEC 23003-4 and ISO/IEC 14496-3 metadata are present in a decoded bitstream, then:

 • ISO/IEC 23003-4 metadata SHALL take precedence.

All audio decoders MUST support outputting:

5.1.3. Audio Codecs Details

Format/Codec Chi tiết File Types/Container Formats to be supported
MPEG-4 AAC Profile
(AAC LC)
Support for mono/stereo/5.0/5.1 content with standard sampling rates from 8 to 48 kHz.
 • 3GPP (.3gp)
 • MPEG-4 (.mp4, .m4a)
 • ADTS raw AAC (.aac, ADIF not supported)
 • MPEG-TS (.ts, not seekable, decode only)
 • Matroska (.mkv, decode only)
MPEG-4 HE AAC Profile (AAC+) Support for mono/stereo/5.0/5.1 content with standard sampling rates from 16 to 48 kHz.
 • 3GPP (.3gp)
 • MPEG-4 (.mp4, .m4a)
MPEG-4 HE AACv2
Profile (enhanced AAC+)
Support for mono/stereo/5.0/5.1 content with standard sampling rates from 16 to 48 kHz.
 • 3GPP (.3gp)
 • MPEG-4 (.mp4, .m4a)
AAC ELD (enhanced low delay AAC) Support for mono/stereo content with standard sampling rates from 16 to 48 kHz.
 • 3GPP (.3gp)
 • MPEG-4 (.mp4, .m4a)
USAC Support for mono/stereo content with standard sampling rates from 7.35 to 48 kHz. MPEG-4 (.mp4, .m4a)
AMR-NB 4.75 to 12.2 kbps sampled @ 8 kHz 3GPP (.3gp)
AMR-WB 9 rates from 6.60 kbit/s to 23.85 kbit/s sampled @ 16 kHz, as defined at AMR-WB, Adaptive Multi-Rate - Wideband Speech Codec 3GPP (.3gp)
FLAC For both encoder and decoder: at least Mono and Stereo modes MUST be supported. Sample rates up to 192 kHz MUST be supported; 16-bit and 24-bit resolution MUST be supported. FLAC 24-bit audio data handling MUST be available with floating point audio configuration.
 • FLAC (.flac)
 • MPEG-4 (.mp4, .m4a, decode only)
 • Matroska (.mkv, decode only)
MP3 Mono/Stereo 8-320Kbps constant (CBR) or variable bitrate (VBR)
 • MP3 (.mp3)
 • MPEG-4 (.mp4, .m4a, decode only)
 • Matroska (.mkv, decode only)
MIDI MIDI Type 0 and 1. DLS Version 1 and 2. XMF and Mobile XMF. Support for ringtone formats RTTTL/RTX, OTA, and iMelody
 • Type 0 and 1 (.mid, .xmf, .mxmf)
 • RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx)
 • iMelody (.imy)
Vorbis
 • Ogg (.ogg)
 • MPEG-4 (.mp4, .m4a, decode only)
 • Matroska (.mkv)
 • Webm (.webm)
PCM/WAVE PCM codec MUST support 16-bit linear PCM and 16-bit float. WAVE extractor must support 16-bit, 24-bit, 32-bit linear PCM and 32-bit float (rates up to limit of hardware). Sampling rates MUST be supported from 8 kHz to 192 kHz. WAVE (.wav)
tác phẩm Decoding: Support for mono, stereo, 5.0 and 5.1 content with sampling rates of 8000, 12000, 16000, 24000, and 48000 Hz.
Encoding: Support for mono and stereo content with sampling rates of 8000, 12000, 16000, 24000, and 48000 Hz.
 • Ogg (.ogg)
 • MPEG-4 (.mp4, .m4a, decode only)
 • Matroska (.mkv)
 • Webm (.webm)

5.1.4. Image Encoding

See more details in 5.1.6. Image Codecs Details .

Device implementations MUST support encoding the following image encoding:

 • [C-0-1] JPEG
 • [C-0-2] PNG
 • [C-0-3] WebP

If device implementations support HEIC encoding via android.media.MediaCodec for media type MIMETYPE_IMAGE_ANDROID_HEIC , they:

5.1.5. Image Decoding

See more details in 5.1.6. Image Codecs Details .

Device implementations MUST support decoding the following image encoding:

 • [C-0-1] JPEG
 • [C-0-2] GIF
 • [C-0-3] PNG
 • [C-0-4] BMP
 • [C-0-5] WebP
 • [C-0-6] Raw

If device implementations support HEVC video decoding, they: * [C-1-1] MUST support HEIF (HEIC) image decoding.

Image decoders that support a high bit-depth format (9+ bits per channel):

 • [C-2-1] MUST support outputting an 8-bit equivalent format if requested by the application, for example, via the ARGB_8888 config of android.graphics.Bitmap .

5.1.6. Image Codecs Details

Format/Codec Chi tiết Supported File Types/Container Formats
JPEG Base+progressive JPEG (.jpg)
GIF GIF (.gif)
PNG PNG (.png)
BMP BMP (.bmp)
WebP WebP (.webp)
thô ARW (.arw), CR2 (.cr2), DNG (.dng), NEF (.nef), NRW (.nrw), ORF (.orf), PEF (.pef), RAF (.raf), RW2 (.rw2), SRW (.srw)
HEIF Image, Image collection, Image sequence HEIF (.heif), HEIC (.heic)

Image encoder and decoders exposed through the MediaCodec API

 • [C-1-1] MUST support YUV420 8:8:8 flexible color format ( COLOR_FormatYUV420Flexible ) through CodecCapabilities .

 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to support RGB888 color format for input Surface mode.

 • [C-1-3] MUST support at least one of a planar or semiplanar YUV420 8:8:8 color format: COLOR_FormatYUV420PackedPlanar (equivalent to COLOR_FormatYUV420Planar ) or COLOR_FormatYUV420PackedSemiPlanar (equivalent to COLOR_FormatYUV420SemiPlanar ). They are STRONGLY RECOMMENDED to support both.

5.1.7. Codec video

 • For acceptable quality of web video streaming and video-conference services, device implementations SHOULD use a hardware VP8 codec that meets the requirements .

If device implementations include a video decoder or encoder:

 • [C-1-1] Video codecs MUST support output and input bytebuffer sizes that accommodate the largest feasible compressed and uncompressed frame as dictated by the standard and configuration but also not overallocate.

 • [C-1-2] Video encoders and decoders MUST support YUV420 8:8:8 flexible color formats ( COLOR_FormatYUV420Flexible ) through CodecCapabilities .

 • [C-1-3] Video encoders and decoders MUST support at least one of a planar or semiplanar YUV420 8:8:8 color format: COLOR_FormatYUV420PackedPlanar (equivalent to COLOR_FormatYUV420Planar ) or COLOR_FormatYUV420PackedSemiPlanar (equivalent to COLOR_FormatYUV420SemiPlanar ). They are STRONGLY RECOMMENDED to support both.

 • [SR] Video encoders and decoders are STRONGLY RECOMMENDED to support at least one of a hardware optimized planar or semiplanar YUV420 8:8:8 color format (YV12, NV12, NV21 or equivalent vendor optimized format.)

 • [C-1-5] Video decoders that support a high bit-depth format (9+ bits per channel) MUST support outputting an 8-bit equivalent format if requested by the application. This MUST be reflected by supporting an YUV420 8:8:8 color format via android.media.MediaCodecInfo .

If device implementations advertise HDR profile support through Display.HdrCapabilities , they:

 • [C-2-1] MUST support HDR static metadata parsing and handling.

If device implementations advertise intra refresh support through FEATURE_IntraRefresh in the MediaCodecInfo.CodecCapabilities class, they:

 • [C-3-1] MUST support the refresh periods in the range of 10 - 60 frames and accurately operate within 20% of configured refresh period.

Unless the application specifies otherwise using the KEY_COLOR_FORMAT format key, video decoder implementations:

 • [C-4-1] MUST default to the color format optimized for hardware display if configured using Surface output.
 • [C-4-2] MUST default to a YUV420 8:8:8 color format optimized for CPU reading if configured to not use Surface output.

5.1.8. Video Codecs List

Format/Codec Chi tiết File Types/Container Formats to be supported
H.263
 • 3GPP (.3gp)
 • MPEG-4 (.mp4)
 • Matroska (.mkv, decode only)
H.264 AVC See section 5.2 and 5.3 for details
 • 3GPP (.3gp)
 • MPEG-4 (.mp4)
 • MPEG-2 TS (.ts, not seekable)
 • Matroska (.mkv, decode only)
H.265 HEVC See section 5.3 for details
 • MPEG-4 (.mp4)
 • Matroska (.mkv, decode only)
MPEG-2 Tiểu sử chính
 • MPEG2-TS (.ts, not seekable)
 • MPEG-4 (.mp4, decode only)
 • Matroska (.mkv, decode only)
MPEG-4 SP
 • 3GPP (.3gp)
 • MPEG-4 (.mp4)
 • Matroska (.mkv, decode only)
VP8 See section 5.2 and 5.3 for details
VP9 See section 5.3 for details

5.1.9. Media Codec Security

Device implementations MUST ensure compliance with media codec security features as described below.

Android includes support for OMX, a cross-platform multimedia acceleration API, as well as Codec 2.0, a low-overhead multimedia acceleration API.

If device implementations support multimedia, they:

 • [C-1-1] MUST provide support for media codecs either via OMX or Codec 2.0 APIs (or both) as in the Android Open Source Project and not disable or circumvent the security protections. This specifically does not mean that every codec MUST use either the OMX or Codec 2.0 API, only that support for at least one of these APIs MUST be available, and support for the available APIs MUST include the security protections present.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to include support for Codec 2.0 API.

If device implementations do not support the Codec 2.0 API, they:

 • [C-2-1] MUST include the corresponding OMX software codec from the Android Open Source Project (if it is available) for each media format and type (encoder or decoder) supported by the device.
 • [C-2-2] Codecs that have names starting with "OMX.google." MUST be based on their Android Open Source Project source code.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED that the OMX software codecs run in a codec process that does not have access to hardware drivers other than memory mappers.

If device implementations support Codec 2.0 API, they:

 • [C-3-1] MUST include the corresponding Codec 2.0 software codec from the Android Open Source Project (if it is available) for each media format and type (encoder or decoder) supported by the device.
 • [C-3-2] MUST house the Codec 2.0 software codecs in the software codec process as provided in the Android Open Source Project to make it possible to more narrowly grant access to software codecs.
 • [C-3-3] Codecs that have names starting with "c2.android." MUST be based on their Android Open Source Project source code.

5.1.10. Media Codec Characterization

If device implementations support media codecs, they:

 • [C-1-1] MUST return correct values of media codec characterization via the MediaCodecInfo API.

Đặc biệt:

 • [C-1-2] Codecs with names starting with "OMX." MUST use the OMX APIs and have names that conform to OMX IL naming guidelines.
 • [C-1-3] Codecs with names starting with "c2." MUST use the Codec 2.0 API and have names that conform to Codec 2.0 naming guidelines for Android.
 • [C-1-4] Codecs with names starting with "OMX.google." or "c2.android." MUST NOT be characterized as vendor or as hardware-accelerated.
 • [C-1-5] Codecs that run in a codec process (vendor or system) that have access to hardware drivers other than memory allocators and mappers MUST NOT be characterized as software-only.
 • [C-1-6] Codecs not present in the Android Open Source Project or not based on the source code in that project MUST be characterized as vendor.
 • [C-1-7] Codecs that utilize hardware acceleration MUST be characterized as hardware accelerated.
 • [C-1-8] Codec names MUST NOT be misleading. For example, codecs named "decoders" MUST support decoding, and those named "encoders" MUST support encoding. Codecs with names containing media formats MUST support those formats.

If device implementations support video codecs:

 • [C-2-1] All video codecs MUST publish achievable frame rate data for the following sizes if supported by the codec:
SD (low quality) SD (high quality) HD 720p HD 1080p UHD
Độ phân giải video
 • 176 x 144 px (H263, MPEG2, MPEG4)
 • 352 x 288 px (MPEG4 encoder, H263, MPEG2)
 • 320 x 180 px (VP8, VP8)
 • 320 x 240 px (other)
 • 704 x 576 px (H263)
 • 640 x 360 px (VP8, VP9)
 • 640 x 480 px (MPEG4 encoder)
 • 720 x 480 px (other)
 • 1408 x 1152 px (H263)
 • 1280 x 720 px (other)
1920 x 1080 px (other than MPEG4) 3840 x 2160 px (HEVC, VP9)
 • [C-2-2] Video codecs that are characterized as hardware accelerated MUST publish performance points information. They MUST each list all supported standard performance points (listed in PerformancePoint API), unless they are covered by another supported standard performance point.
 • Additionally they SHOULD publish extended performance points if they support sustained video performance other than one of the standard ones listed.

5.2. Video Encoding

If device implementations support any video encoder and make it available to third-party apps, they:

 • SHOULD NOT be, over two sliding windows, more than 15% over the bitrate between intraframe (I-frame) intervals.
 • SHOULD NOT be more than 100% over the bitrate over a sliding window of 1 second.

If device implementations include an embedded screen display with the diagonal length of at least 2.5 inches or include a video output port or declare the support of a camera via the android.hardware.camera.any feature flag, they:

 • [C-1-1] MUST include the support of at least one of the VP8 or H.264 video encoders, and make it available for third-party applications.
 • SHOULD support both VP8 and H.264 video encoders, and make it available for third-party applications.

If device implementations support any of the H.264, VP8, VP9 or HEVC video encoders and make it available to third-party applications, they:

 • [C-2-1] MUST support dynamically configurable bitrates.
 • SHOULD support variable frame rates, where video encoder SHOULD determine instantaneous frame duration based on the timestamps of input buffers, and allocate its bit bucket based on that frame duration.

If device implementations support the MPEG-4 SP video encoder and make it available to third-party apps, they:

 • SHOULD support dynamically configurable bitrates for the supported encoder.

If device implementations provide hardware accelerated video or image encoders, and support one or more attached or pluggable hardware camera(s) exposed through the android.camera APIs:

 • [C-4-1] all hardware accelerated video and image encoders MUST support encoding frames from the hardware camera(s).
 • SHOULD support encoding frames from the hardware camera(s) through all video or image encoders.

5.2.1. H.263

If device implementations support H.263 encoders and make it available to third-party apps, they:

 • [C-1-1] MUST support Baseline Profile Level 45.
 • SHOULD support dynamically configurable bitrates for the supported encoder.

5.2.2. H.264

If device implementations support H.264 codec, they:

 • [C-1-1] MUST support Baseline Profile Level 3. However, support for ASO (Arbitrary Slice Ordering), FMO (Flexible Macroblock Ordering) and RS (Redundant Slices) is OPTIONAL. Moreover, to maintain compatibility with other Android devices, it is RECOMMENDED that ASO, FMO and RS are not used for Baseline Profile by encoders.
 • [C-1-2] MUST support the SD (Standard Definition) video encoding profiles in the following table.
 • SHOULD support Main Profile Level 4.
 • SHOULD support the HD (High Definition) video encoding profiles as indicated in the following table.

If device implementations report support of H.264 encoding for 720p or 1080p resolution videos through the media APIs, they:

 • [C-2-1] MUST support the encoding profiles in the following table.
SD (Low quality) SD (High quality) HD 720p HD 1080p
Độ phân giải video 320 x 240 px 720 x 480 px 1280 x 720 pixel 1920 x 1080 px
Tỉ lệ khung hình video 20 fps 30 khung hình/giây 30 khung hình/giây 30 khung hình/giây
Video bitrate 384 Kbps 2 Mb/giây 4 Mbps 10 Mbps

5.2.3. VP8

If device implementations support VP8 codec, they:

 • [C-1-1] MUST support the SD video encoding profiles.
 • SHOULD support the following HD (High Definition) video encoding profiles.
 • [C-1-2] MUST support writing Matroska WebM files.
 • SHOULD provide a hardware VP8 codec that meets the WebM project RTC hardware coding requirements , to ensure acceptable quality of web video streaming and video-conference services.

If device implementations report support of VP8 encoding for 720p or 1080p resolution videos through the media APIs, they:

 • [C-2-1] MUST support the encoding profiles in the following table.
SD (Low quality) SD (High quality) HD 720p HD 1080p
Độ phân giải video 320 x 180 px 640 x 360 px 1280 x 720 pixel 1920 x 1080 px
Tỉ lệ khung hình video 30 khung hình/giây 30 khung hình/giây 30 khung hình/giây 30 khung hình/giây
Video bitrate 800 Kbps 2 Mb/giây 4 Mbps 10 Mbps

5.2.4. VP9

If device implementations support VP9 codec, they:

 • [C-1-2] MUST support Profile 0 Level 3.
 • [C-1-1] MUST support writing Matroska WebM files.
 • [C-1-3] MUST generate CodecPrivate data.
 • SHOULD support the HD decoding profiles as indicated in the following table.
 • [SR] are STRONGLY RECOMMENDED to support the HD decoding profiles as indicated in the following table if there is a hardware encoder.
SD HD 720p HD 1080p UHD
Độ phân giải video 720 x 480 px 1280 x 720 pixel 1920 x 1080 px 3840 x 2160 px
Tỉ lệ khung hình video 30 khung hình/giây 30 khung hình/giây 30 khung hình/giây 30 khung hình/giây
Video bitrate 1.6 Mbps 4 Mbps 5 Mb/giây 20 Mb/giây

If device implementations claim to support Profile 2 or Profile 3 through the Media APIs:

 • Support for 12-bit format is OPTIONAL.

5.2.5. H.265

If device implementations support H.265 codec, they:

 • [C-1-1] MUST support Main Profile Level 3.
 • SHOULD support the HD encoding profiles as indicated in the following table.
 • [SR] are STRONGLY RECOMMENDED to support the HD encoding profiles as indicated in the following table if there is a hardware encoder.
SD HD 720p HD 1080p UHD
Độ phân giải video 720 x 480 px 1280 x 720 pixel 1920 x 1080 px 3840 x 2160 px
Tỉ lệ khung hình video 30 khung hình/giây 30 khung hình/giây 30 khung hình/giây 30 khung hình/giây
Video bitrate 1.6 Mbps 4 Mbps 5 Mb/giây 20 Mb/giây

5.3. Video Decoding

If device implementations support VP8, VP9, H.264, or H.265 codecs, they:

 • [C-1-1] MUST support dynamic video resolution and frame rate switching through the standard Android APIs within the same stream for all VP8, VP9, H.264, and H.265 codecs in real time and up to the maximum resolution supported by each codec on the device.

5.3.1. MPEG-2

If device implementations support MPEG-2 decoders, they:

 • [C-1-1] MUST support the Main Profile High Level.

5.3.2. H.263

If device implementations support H.263 decoders, they:

 • [C-1-1] MUST support Baseline Profile Level 30 and Level 45.

5.3.3. MPEG-4

If device implementations with MPEG-4 decoders, they:

 • [C-1-1] MUST support Simple Profile Level 3.

5.3.4. H.264

If device implementations support H.264 decoders, they:

 • [C-1-1] MUST support Main Profile Level 3.1 and Baseline Profile. Support for ASO (Arbitrary Slice Ordering), FMO (Flexible Macroblock Ordering) and RS (Redundant Slices) is OPTIONAL.
 • [C-1-2] MUST be capable of decoding videos with the SD (Standard Definition) profiles listed in the following table and encoded with the Baseline Profile and Main Profile Level 3.1 (including 720p30).
 • SHOULD be capable of decoding videos with the HD (High Definition) profiles as indicated in the following table.

If the height that is reported by the Display.getSupportedModes() method is equal or greater than the video resolution, device implementations:

 • [C-2-1] MUST support the HD 720p video decoding profiles in the following table.
 • [C-2-2] MUST support the HD 1080p video decoding profiles in the following table.
SD (Low quality) SD (High quality) HD 720p HD 1080p
Độ phân giải video 320 x 240 px 720 x 480 px 1280 x 720 pixel 1920 x 1080 px
Tỉ lệ khung hình video 30 khung hình/giây 30 khung hình/giây 60 khung hình/giây 30 fps (60 fps Television )
Video bitrate 800 Kbps 2 Mb/giây 8 Mbps 20 Mb/giây

5.3.5. H.265 (HEVC)

If device implementations support H.265 codec, they:

 • [C-1-1] MUST support the Main Profile Level 3 Main tier and the SD video decoding profiles as indicated in the following table.
 • SHOULD support the HD decoding profiles as indicated in the following table.
 • [C-1-2] MUST support the HD decoding profiles as indicated in the following table if there is a hardware decoder.

If the height that is reported by the Display.getSupportedModes() method is equal to or greater than the video resolution, then:

 • [C-2-1] Device implementations MUST support at least one of H.265 or VP9 decoding of 720, 1080 and UHD profiles.
SD (Low quality) SD (High quality) HD 720p HD 1080p UHD
Độ phân giải video 352 x 288 px 720 x 480 px 1280 x 720 pixel 1920 x 1080 px 3840 x 2160 px
Tỉ lệ khung hình video 30 khung hình/giây 30 khung hình/giây 30 khung hình/giây 30/60 fps (60 fps Television with H.265 hardware decoding ) 60 khung hình/giây
Video bitrate 600 Kbps 1.6 Mbps 4 Mbps 5 Mb/giây 20 Mb/giây

If device implementations claim to support an HDR Profile through the Media APIs:

 • [C-3-1] Device implementations MUST accept the required HDR metadata from the application, as well as support extracting and outputting the required HDR metadata from the bitstream and/or container.
 • [C-3-2] Device implementations MUST properly display HDR content on the device screen or on a standard video output port (eg, HDMI).

5.3.6. VP8

If device implementations support VP8 codec, they:

 • [C-1-1] MUST support the SD decoding profiles in the following table.
 • SHOULD use a hardware VP8 codec that meets the requirements .
 • SHOULD support the HD decoding profiles in the following table.

If the height as reported by the Display.getSupportedModes() method is equal or greater than the video resolution, then:

 • [C-2-1] Device implementations MUST support 720p profiles in the following table.
 • [C-2-2] Device implementations MUST support 1080p profiles in the following table.
SD (Low quality) SD (High quality) HD 720p HD 1080p
Độ phân giải video 320 x 180 px 640 x 360 px 1280 x 720 pixel 1920 x 1080 px
Tỉ lệ khung hình video 30 khung hình/giây 30 khung hình/giây 30 fps (60 fps Television ) 30 (60 fps Television )
Video bitrate 800 Kbps 2 Mb/giây 8 Mbps 20 Mb/giây

5.3.7. VP9

If device implementations support VP9 codec, they:

 • [C-1-1] MUST support the SD video decoding profiles as indicated in the following table.
 • SHOULD support the HD decoding profiles as indicated in the following table.

If device implementations support VP9 codec and a hardware decoder:

 • [C-2-1] MUST support the HD decoding profiles as indicated in the following table.

If the height that is reported by the Display.getSupportedModes() method is equal to or greater than the video resolution, then:

 • [C-3-1] Device implementations MUST support at least one of VP9 or H.265 decoding of the 720, 1080 and UHD profiles.
SD (Low quality) SD (High quality) HD 720p HD 1080p UHD
Độ phân giải video 320 x 180 px 640 x 360 px 1280 x 720 pixel 1920 x 1080 px 3840 x 2160 px
Tỉ lệ khung hình video 30 khung hình/giây 30 khung hình/giây 30 khung hình/giây 30 fps (60 fps Television with VP9 hardware decoding ) 60 khung hình/giây
Video bitrate 600 Kbps 1.6 Mbps 4 Mbps 5 Mb/giây 20 Mb/giây

If device implementations claim to support VP9Profile2 or VP9Profile3 through the 'CodecProfileLevel' media APIs:

 • Support for 12-bit format is OPTIONAL.

If device implementations claim to support an HDR Profile ( VP9Profile2HDR , VP9Profile2HDR10Plus , VP9Profile3HDR , VP9Profile3HDR10Plus ) through the media APIs:

 • [C-4-1] Device implementations MUST accept the required HDR metadata ( KEY_HDR_STATIC_INFO for all HDR profiles, as well as 'KEY_HDR10_PLUS_INFO' for HDR10Plus profiles) from the application. They also MUST support extracting and outputting the required HDR metadata from the bitstream and/or container.
 • [C-4-2] Device implementations MUST properly display HDR content on the device screen or on a standard video output port (eg, HDMI).

5.3.8. Tầm nhìn Dolby

If device implementations declare support for the Dolby Vision decoder through HDR_TYPE_DOLBY_VISION , they:

 • [C-1-1] MUST provide a Dolby Vision-capable extractor.
 • [C-1-2] MUST properly display Dolby Vision content on the device screen or on a standard video output port (eg, HDMI).
 • [C-1-3] MUST set the track index of backward-compatible base-layer(s) (if present) to be the same as the combined Dolby Vision layer's track index.

5.3.9. AV1

If device implementations support AV1 codec, they:

 • [C-1-1] MUST support Profile 0 including 10-bit content.

5.4. Ghi âm

While some of the requirements outlined in this section are listed as SHOULD since Android 4.3, the Compatibility Definition for future versions are planned to change these to MUST. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to meet these requirements that are listed as SHOULD, or they will not be able to attain Android compatibility when upgraded to the future version.

5.4.1. Raw Audio Capture and Microphone Information

If device implementations declare android.hardware.microphone , they:

 • [C-1-1] MUST allow capture of raw audio content with the following characteristics:

  • Format : Linear PCM, 16-bit
  • Sampling rates : 8000, 11025, 16000, 44100, 48000 Hz
  • Channels : Mono
 • SHOULD allow capture of raw audio content with the following characteristics:

  • Format : Linear PCM, 16-bit and 24-bit
  • Sampling rates : 8000, 11025, 16000, 22050, 24000, 32000, 44100, 48000 Hz
  • Channels : As many channels as the number of microphones on the device
 • [C-1-2] MUST capture at above sample rates without up-sampling.

 • [C-1-3] MUST include an appropriate anti-aliasing filter when the sample rates given above are captured with down-sampling.
 • SHOULD allow AM radio and DVD quality capture of raw audio content, which means the following characteristics:

 • [C-2-1] MUST capture without up-sampling at any ratio higher than 16000:22050 or 44100:48000.

 • [C-2-2] MUST include an appropriate anti-aliasing filter for any up-sampling or down-sampling.

5.4.2. Capture for Voice Recognition

If device implementations declare android.hardware.microphone , they:

 • [C-1-1] MUST capture android.media.MediaRecorder.AudioSource.VOICE_RECOGNITION audio source at one of the sampling rates, 44100 and 48000.
 • [C-1-2] MUST, by default, disable any noise reduction audio processing when recording an audio stream from the AudioSource.VOICE_RECOGNITION audio source.
 • [C-1-3] MUST, by default, disable any automatic gain control when recording an audio stream from the AudioSource.VOICE_RECOGNITION audio source.
 • SHOULD record the voice recognition audio stream with approximately flat amplitude versus frequency characteristics: specifically, ±3 dB, from 100 Hz to 4000 Hz.
 • SHOULD record the voice recognition audio stream with input sensitivity set such that a 90 dB sound power level (SPL) source at 1000 Hz yields RMS of 2500 for 16-bit samples.
 • SHOULD record the voice recognition audio stream so that the PCM amplitude levels linearly track input SPL changes over at least a 30 dB range from -18 dB to +12 dB re 90 dB SPL at the microphone.
 • SHOULD record the voice recognition audio stream with total harmonic distortion (THD) less than 1% for 1 kHz at 90 dB SPL input level at the microphone.

If device implementations declare android.hardware.microphone and noise suppression (reduction) technologies tuned for speech recognition, they:

 • [C-2-1] MUST allow this audio effect to be controllable with the android.media.audiofx.NoiseSuppressor API.
 • [C-2-2] MUST uniquely identify each noise suppression technology implementation via the AudioEffect.Descriptor.uuid field.

5.4.3. Capture for Rerouting of Playback

The android.media.MediaRecorder.AudioSource class includes the REMOTE_SUBMIX audio source.

If device implementations declare both android.hardware.audio.output and android.hardware.microphone , they:

 • [C-1-1] MUST properly implement the REMOTE_SUBMIX audio source so that when an application uses the android.media.AudioRecord API to record from this audio source, it captures a mix of all audio streams except for the following:

  • AudioManager.STREAM_RING
  • AudioManager.STREAM_ALARM
  • AudioManager.STREAM_NOTIFICATION

5.4.4. Acoustic Echo Canceler

If device implementations declare android.hardware.microphone , they:

 • SHOULD implement an Acoustic Echo Canceler (AEC) technology tuned for voice communication and applied to the capture path when capturing using AudioSource.VOICE_COMMUNICATION

If device implementations provides an Acoustic Echo Canceler which is inserted in the capture audio path when AudioSource.VOICE_COMMUNICATION is selected, they:

5.4.5. Concurrent Capture

If device implementations declare android.hardware.microphone ,they MUST implement concurrent capture as described in this document . Đặc biệt:

 • [C-1-1] MUST allow concurrent access to microphone by an accessibility service capturing with AudioSource.VOICE_RECOGNITION and at least one application capturing with any AudioSource .
 • [C-1-2] MUST allow concurrent access to microphone by a pre-installed application that holds an Assistant role and at least one application capturing with any AudioSource except for AudioSource.VOICE_COMMUNICATION or AudioSource.CAMCORDER .
 • [C-1-3] MUST silence the audio capture for any other application, except for an accessibility service, while an application is capturing with AudioSource.VOICE_COMMUNICATION or AudioSource.CAMCORDER . However, when an app is capturing via AudioSource.VOICE_COMMUNICATION then another app can capture the voice call if it is a privileged (pre-installed) app with permission CAPTURE_AUDIO_OUTPUT .
 • [C-1-4] If two or more applications are capturing concurrently and if neither app has an UI on top, the one that started capture the most recently receives audio.

5.4.6. Microphone Gain Levels

If device implementations declare android.hardware.microphone , they:

 • SHOULD exhibit approximately flat amplitude-versus-frequency characteristics in the mid-frequency range: specifically ±3dB from 100 Hz to 4000 Hz for each and every microphone used to record the voice recognition audio source.
 • SHOULD set audio input sensitivity such that a 1000 Hz sinusoidal tone source played at 90 dB Sound Pressure Level (SPL) yields a response with RMS of 2500 for 16 bit-samples (or -22.35 dB Full Scale for floating point/double precision samples) for each and every microphone used to record the voice recognition audio source.
 • [C-SR] are STRONGLY RECOMMENDED to exhibit amplitude levels in the low frequency range: specifically from ±20 dB from 5 Hz to 100 Hz compared to the mid-frequency range for each and every microphone used to record the voice recognition audio source.
 • [C-SR] are STRONGLY RECOMMENDED to exhibit amplitude levels in the high frequency range: specifically from ±30 dB from 4000 Hz to 22 KHz compared to the mid-frequency range for each and every microphone used to record the voice recognition audio source.

5.5. Phát lại âm thanh

Android includes the support to allow apps to playback audio through the audio output peripheral as defined in section 7.8.2.

5.5.1. Raw Audio Playback

If device implementations declare android.hardware.audio.output , they:

 • [C-1-1] MUST allow playback of raw audio content with the following characteristics:

  • Source formats : Linear PCM, 16-bit, 8-bit, float
  • Channels : Mono, Stereo, valid multichannel configurations with up to 8 channels
  • Sampling rates (in Hz) :
   • 8000, 11025, 16000, 22050, 32000, 44100, 48000 at the channel configurations listed above
   • 96000 in mono and stereo
 • SHOULD allow playback of raw audio content with the following characteristics:

  • Sampling rates : 24000, 48000

5.5.2. Hiệu ứng âm thanh

Android provides an API for audio effects for device implementations.

If device implementations declare the feature android.hardware.audio.output , they:

 • [C-1-1] MUST support the EFFECT_TYPE_EQUALIZER and EFFECT_TYPE_LOUDNESS_ENHANCER implementations controllable through the AudioEffect subclasses Equalizer and LoudnessEnhancer .
 • [C-1-2] MUST support the visualizer API implementation, controllable through the Visualizer class.
 • [C-1-3] MUST support the EFFECT_TYPE_DYNAMICS_PROCESSING implementation controllable through the AudioEffect subclass DynamicsProcessing .
 • SHOULD support the EFFECT_TYPE_BASS_BOOST , EFFECT_TYPE_ENV_REVERB , EFFECT_TYPE_PRESET_REVERB , and EFFECT_TYPE_VIRTUALIZER implementations controllable through the AudioEffect sub-classes BassBoost , EnvironmentalReverb , PresetReverb , and Virtualizer .
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to support effects in floating-point and multichannel.

5.5.3. Audio Output Volume

Việc triển khai thiết bị ô tô:

 • SHOULD allow adjusting audio volume separately per each audio stream using the content type or usage as defined by AudioAttributes and car audio usage as publicly defined in android.car.CarAudioManager .

5.6. Audio Latency

Audio latency is the time delay as an audio signal passes through a system. Many classes of applications rely on short latencies, to achieve real-time sound effects.

For the purposes of this section, use the following definitions:

 • output latency . The interval between when an application writes a frame of PCM-coded data and when the corresponding sound is presented to environment at an on-device transducer or signal leaves the device via a port and can be observed externally.
 • cold output latency . The output latency for the first frame, when the audio output system has been idle and powered down prior to the request.
 • continuous output latency . The output latency for subsequent frames, after the device is playing audio.
 • input latency . The interval between when a sound is presented by environment to device at an on-device transducer or signal enters the device via a port and when an application reads the corresponding frame of PCM-coded data.
 • lost input . The initial portion of an input signal that is unusable or unavailable.
 • cold input latency . The sum of lost input time and the input latency for the first frame, when the audio input system has been idle and powered down prior to the request.
 • continuous input latency . The input latency for subsequent frames, while the device is capturing audio.
 • cold output jitter . The variability among separate measurements of cold output latency values.
 • cold input jitter . The variability among separate measurements of cold input latency values.
 • continuous round-trip latency . The sum of continuous input latency plus continuous output latency plus one buffer period. The buffer period allows time for the app to process the signal and time for the app to mitigate phase difference between input and output streams.
 • OpenSL ES PCM buffer queue API . The set of PCM-related OpenSL ES APIs within Android NDK .
 • AAudio native audio API . The set of AAudio APIs within Android NDK .
 • Timestamp . A pair consisting of a relative frame position within a stream and the estimated time when that frame enters or leaves the audio processing pipeline on the associated endpoint. See also AudioTimestamp .
 • glitch . A temporary interruption or incorrect sample value in the audio signal, typically caused by a buffer underrun for output, buffer overrun for input, or any other source of digital or analog noise.

If device implementations declare android.hardware.audio.output , they MUST meet or exceed the following requirements:

 • [C-1-1] The output timestamp returned by AudioTrack.getTimestamp and AAudioStream_getTimestamp is accurate to +/- 2 ms.
 • [C-1-2] Cold output latency of 500 milliseconds or less.

If device implementations declare android.hardware.audio.output they are STRONGLY RECOMMENDED to meet or exceed the following requirements:

 • [C-SR] Cold output latency of 100 milliseconds or less. Existing and new devices that run this version of Android are VERY STRONGLY RECOMMENDED to meet these requirements now. In a future platform release in 2021, we will require Cold output latency of 200 ms or less as a MUST.
 • [C-SR] Continuous output latency of 45 milliseconds or less.
 • [C-SR] Minimize the cold output jitter.
 • [C-SR] The output timestamp returned by AudioTrack.getTimestamp and AAudioStream_getTimestamp is accurate to +/- 1 ms.

If device implementations meet the above requirements, after any initial calibration, when using both the OpenSL ES PCM buffer queue and AAudio native audio APIs, for continuous output latency and cold output latency over at least one supported audio output device, they are:

If device implementations do not meet the requirements for low-latency audio via both the OpenSL ES PCM buffer queue and AAudio native audio APIs, they:

 • [C-2-1] MUST NOT report support for low-latency audio.

If device implementations include android.hardware.microphone , they MUST meet these input audio requirements:

 • [C-3-1] Limit the error in input timestamps, as returned by AudioRecord.getTimestamp or AAudioStream_getTimestamp , to +/- 2 ms. "Error" here means the deviation from the correct value.
 • [C-3-2] Cold input latency of 500 milliseconds or less.

If device implementations include android.hardware.microphone , they are STRONGLY RECOMMENDED to meet these input audio requirements:

 • [C-SR] Cold input latency of 100 milliseconds or less. Existing and new devices that run this version of Android are VERY STRONGLY RECOMMENDED to meet these requirements now. In a future platform release in 2021 we will require Cold input latency of 200 ms or less as a MUST.
 • [C-SR] Continuous input latency of 30 milliseconds or less.
 • [C-SR] Continuous round-trip latency of 50 milliseconds or less.
 • [C-SR] Minimize the cold input jitter.
 • [C-SR] Limit the error in input timestamps, as returned by AudioRecord.getTimestamp or AAudioStream_getTimestamp , to +/- 1 ms.

5.7. Giao thức mạng

Device implementations MUST support the media network protocols for audio and video playback as specified in the Android SDK documentation.

If device implementations include an audio or a video decoder, they:

 • [C-1-1] MUST support all required codecs and container formats in section 5.1 over HTTP(S).

 • [C-1-2] MUST support the media segment formats shown in the Media Segment Formats table below over HTTP Live Streaming draft protocol, Version 7 .

 • [C-1-3] MUST support the following RTP audio video profile and related codecs in the RTSP table below. For exceptions please see the table footnotes in section 5.1 .

Media Segment Formats

Segment formats Người giới thiệu) Required codec support
MPEG-2 Transport Stream ISO 13818 Video codecs:
 • H264 AVC
 • MPEG-4 SP
 • MPEG-2
See section 5.1.3 for details on H264 AVC, MPEG2-4 SP,
and MPEG-2.

Audio codecs:

 • AAC
See section 5.1.1 for details on AAC and its variants.
AAC with ADTS framing and ID3 tags ISO 13818-7 See section 5.1.1 for details on AAC and its variants
WebVTT WebVTT

RTSP (RTP, SDP)

Tên hồ sơ Người giới thiệu) Required codec support
H264 AVC RFC 6184 See section 5.1.3 for details on H264 AVC
MP4A-LATM RFC 6416 See section 5.1.1 for details on AAC and its variants
H263-1998 RFC 3551
RFC 4629
RFC 2190
See section 5.1.3 for details on H263
H263-2000 RFC 4629 See section 5.1.3 for details on H263
AMR RFC 4867 See section 5.1.1 for details on AMR-NB
AMR-WB RFC 4867 See section 5.1.1 for details on AMR-WB
MP4V-ES RFC 6416 See section 5.1.3 for details on MPEG-4 SP
mpeg4-generic RFC 3640 See section 5.1.1 for details on AAC and its variants
MP2T RFC 2250 See MPEG-2 Transport Stream underneath HTTP Live Streaming for details

5.8. Secure Media

If device implementations support secure video output and are capable of supporting secure surfaces, they:

 • [C-1-1] MUST declare support for Display.FLAG_SECURE .

If device implementations declare support for Display.FLAG_SECURE and support wireless display protocol, they:

 • [C-2-1] MUST secure the link with a cryptographically strong mechanism such as HDCP 2.x or higher for the displays connected through wireless protocols such as Miracast.

If device implementations declare support for Display.FLAG_SECURE and support wired external display, they:

 • [C-3-1] MUST support HDCP 1.2 or higher for all external displays connected via a user-accessible wired port.

5.9. Musical Instrument Digital Interface (MIDI)

If device implementations report support for feature android.software.midi via the android.content.pm.PackageManager class, they:

 • [C-1-1] MUST support MIDI over all MIDI-capable hardware transports for which they provide generic non-MIDI connectivity, where such transports are:

 • [C-1-2] MUST support the inter-app MIDI software transport (virtual MIDI devices)

 • [C-1-3] MUST include libamidi.so (native MIDI support)

 • SHOULD support MIDI over USB peripheral mode, section 7.7

5.10. Âm thanh chuyên nghiệp

If device implementations report support for feature android.hardware.audio.pro via the android.content.pm.PackageManager class, they:

 • [C-1-1] MUST report support for feature android.hardware.audio.low_latency .
 • [C-1-2] MUST have the continuous round-trip audio latency, as defined in section 5.6 Audio Latency , MUST be 20 milliseconds or less and SHOULD be 10 milliseconds or less over at least one supported path.
 • [C-1-3] MUST include a USB port(s) supporting USB host mode and USB peripheral mode.
 • [C-1-4] MUST report support for feature android.software.midi .
 • [C-1-5] MUST meet latencies and USB audio requirements using both the OpenSL ES PCM buffer queue API and at least one path of the AAudio native audio API.
 • [SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to meet latencies and USB audio requirements using the AAudio native audio API over the MMAP path .
 • [C-1-6] MUST have Cold output latency of 200 milliseconds or less.
 • [C-1-7] MUST have Cold input latency of 200 milliseconds or less.
 • [SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to provide a consistent level of CPU performance while audio is active and CPU load is varying. This should be tested using the Android app version of SynthMark commit id 09b13c6f49ea089f8c31e5d035f912cc405b7ab8 . SynthMark uses a software synthesizer running on a simulated audio framework that measures system performance. The SynthMark app needs to be run using the “Automated Test” option and achieve the following results:
  • voicemark.90 >= 32 voices
  • latencymark.fixed.little <= 15 msec
  • latencymark.dynamic.little <= 50 msec

See the SynthMark documentation for an explanation of the benchmarks.

 • SHOULD minimize audio clock inaccuracy and drift relative to standard time.
 • SHOULD minimize audio clock drift relative to the CPU CLOCK_MONOTONIC when both are active.
 • SHOULD minimize audio latency over on-device transducers.
 • SHOULD minimize audio latency over USB digital audio.
 • SHOULD document audio latency measurements over all paths.
 • SHOULD minimize jitter in audio buffer completion callback entry times, as this affects usable percentage of full CPU bandwidth by the callback.
 • SHOULD provide zero audio glitches under normal use at reported latency.
 • SHOULD provide zero inter-channel latency difference.
 • SHOULD minimize MIDI mean latency over all transports.
 • SHOULD minimize MIDI latency variability under load (jitter) over all transports.
 • SHOULD provide accurate MIDI timestamps over all transports.
 • SHOULD minimize audio signal noise over on-device transducers, including the period immediately after cold start.
 • SHOULD provide zero audio clock difference between the input and output sides of corresponding end-points, when both are active. Examples of corresponding end-points include the on-device microphone and speaker, or the audio jack input and output.
 • SHOULD handle audio buffer completion callbacks for the input and output sides of corresponding end-points on the same thread when both are active, and enter the output callback immediately after the return from the input callback. Or if it is not feasible to handle the callbacks on the same thread, then enter the output callback shortly after entering the input callback to permit the application to have a consistent timing of the input and output sides.
 • SHOULD minimize the phase difference between HAL audio buffering for the input and output sides of corresponding end-points.
 • SHOULD minimize touch latency.
 • SHOULD minimize touch latency variability under load (jitter).
 • SHOULD have a latency from touch input to audio output of less than or equal to 40 ms.

If device implementations meet all of the above requirements, they:

If device implementations include a 4 conductor 3.5mm audio jack, they:

If device implementations omit a 4 conductor 3.5mm audio jack and include a USB port(s) supporting USB host mode, they:

 • [C-3-1] MUST implement the USB audio class.
 • [C-3-2] MUST have a continuous round-trip audio latency of 20 milliseconds or less over the USB host mode port using USB audio class.
 • The continuous round-trip audio latency SHOULD be 10 milliseconds or less over the USB host mode port using USB audio class.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to support simultaneous I/O up to 8 channels each direction, 96 kHz sample rate, and 24-bit or 32-bit depth, when used with USB audio peripherals that also support these requirements.

If device implementations include an HDMI port, they:

 • SHOULD support output in stereo and eight channels at 20-bit or 24-bit depth and 192 kHz without bit-depth loss or resampling, in at least one configuration.

5.11. Capture for Unprocessed

Android includes support for recording of unprocessed audio via the android.media.MediaRecorder.AudioSource.UNPROCESSED audio source. In OpenSL ES, it can be accessed with the record preset SL_ANDROID_RECORDING_PRESET_UNPROCESSED .

If device implementations intent to support unprocessed audio source and make it available to third-party apps, they:

 • [C-1-1] MUST report the support through the android.media.AudioManager property PROPERTY_SUPPORT_AUDIO_SOURCE_UNPROCESSED .

 • [C-1-2] MUST exhibit approximately flat amplitude-versus-frequency characteristics in the mid-frequency range: specifically ±10dB from 100 Hz to 7000 Hz for each and every microphone used to record the unprocessed audio source.

 • [C-1-3] MUST exhibit amplitude levels in the low frequency range: specifically from ±20 dB from 5 Hz to 100 Hz compared to the mid-frequency range for each and every microphone used to record the unprocessed audio source.

 • [C-1-4] MUST exhibit amplitude levels in the high frequency range: specifically from ±30 dB from 7000 Hz to 22 KHz compared to the mid-frequency range for each and every microphone used to record the unprocessed audio source.

 • [C-1-5] MUST set audio input sensitivity such that a 1000 Hz sinusoidal tone source played at 94 dB Sound Pressure Level (SPL) yields a response with RMS of 520 for 16 bit-samples (or -36 dB Full Scale for floating point/double precision samples) for each and every microphone used to record the unprocessed audio source.

 • [C-1-6] MUST have a signal-to-noise ratio (SNR) at 60 dB or higher for each and every microphone used to record the unprocessed audio source. (whereas the SNR is measured as the difference between 94 dB SPL and equivalent SPL of self noise, A-weighted).

 • [C-1-7] MUST have a total harmonic distortion (THD) less than be less than 1% for 1 kHZ at 90 dB SPL input level at each and every microphone used to record the unprocessed audio source.

 • MUST not have any other signal processing (eg Automatic Gain Control, High Pass Filter, or Echo cancellation) in the path other than a level multiplier to bring the level to desired range. Nói cách khác:

 • [C-1-8] If any signal processing is present in the architecture for any reason, it MUST be disabled and effectively introduce zero delay or extra latency to the signal path.
 • [C-1-9] The level multiplier, while allowed to be on the path, MUST NOT introduce delay or latency to the signal path.

All SPL measurements are made directly next to the microphone under test. For multiple microphone configurations, these requirements apply to each microphone.

If device implementations declare android.hardware.microphone but do not support unprocessed audio source, they:

 • [C-2-1] MUST return null for the AudioManager.getProperty(PROPERTY_SUPPORT_AUDIO_SOURCE_UNPROCESSED) API method, to properly indicate the lack of support.
 • [SR] are still STRONGLY RECOMMENDED to satisfy as many of the requirements for the signal path for the unprocessed recording source.

6. Developer Tools and Options Compatibility

6.1. Những công cụ phát triển

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST support the Android Developer Tools provided in the Android SDK.
 • Android Debug Bridge (adb)

  • [C-0-2] MUST support adb as documented in the Android SDK and the shell commands provided in the AOSP, which can be used by app developers, including dumpsys cmd stats
  • [C-0-11] MUST support the shell command cmd testharness . Upgrading device implementations from an earlier Android version without a persistent data block MAY be exempted from C-0-11.
  • [C-0-3] MUST NOT alter the format or the contents of device system events (batterystats , diskstats, fingerprint, graphicsstats, netstats, notification, procstats) logged via the dumpsys command.
  • [C-0-10] MUST record, without omission, and make the following events accessible and available to the cmd stats shell command and the StatsManager System API class.
   • ActivityForegroundStateChanged
   • AnomalyDetected
   • AppBreadcrumbReported
   • AppCrashOccurred
   • AppStartOccurred
   • BatteryLevelChanged
   • BatterySaverModeStateChanged
   • BleScanResultReceived
   • BleScanStateChanged
   • ChargingStateChanged
   • DeviceIdleModeStateChanged
   • ForegroundServiceStateChanged
   • GpsScanStateChanged
   • JobStateChanged
   • PluggedStateChanged
   • ScheduledJobStateChanged
   • ScreenStateChanged
   • SyncStateChanged
   • SystemElapsedRealtime
   • UidProcessStateChanged
   • WakelockStateChanged
   • WakeupAlarmOccurred
   • WifiLockStateChanged
   • WifiMulticastLockStateChanged
   • WifiScanStateChanged
  • [C-0-4] MUST have the device-side adb daemon be inactive by default and there MUST be a user-accessible mechanism to turn on the Android Debug Bridge.
  • [C-0-5] MUST support secure adb. Android includes support for secure adb. Secure adb enables adb on known authenticated hosts.
  • [C-0-6] MUST provide a mechanism allowing adb to be connected from a host machine. Đặc biệt:

  If device implementations without a USB port support peripheral mode, they:

  • [C-3-1] MUST implement adb via local-area network (such as Ethernet or Wi-Fi).
  • [C-3-2] MUST provide drivers for Windows 7, 8 and 10, allowing developers to connect to the device using the adb protocol.

  If device implementations support adb connections to a host machine via Wi-Fi, they:

  • [C-4-1] MUST have the AdbManager#isAdbWifiSupported() method return true .

  If device implementations support adb connections to a host machine via Wi-Fi and includes at least one camera, they:

  • [C-5-1] MUST have the AdbManager#isAdbWifiQrSupported() method return true .
 • Dalvik Debug Monitor Service (ddms)

  • [C-0-7] MUST support all ddms features as documented in the Android SDK. As ddms uses adb, support for ddms SHOULD be inactive by default, but MUST be supported whenever the user has activated the Android Debug Bridge, as above.
 • Con khỉ
  • [C-0-8] MUST include the Monkey framework and make it available for applications to use.
 • SysTrace
  • [C-0-9] MUST support the systrace tool as documented in the Android SDK. Systrace must be inactive by default and there MUST be a user-accessible mechanism to turn on Systrace.
 • Perfetto
  • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to expose a /system/bin/perfetto binary to the shell user which cmdline complies with the perfetto documentation .
  • [C-SR] The perfetto binary is STRONGLY RECOMMENDED to accept as input a protobuf config that complies with the schema defined in the perfetto documentation .
  • [C-SR] The perfetto binary is STRONGLY RECOMMENDED to write as output a protobuf trace that complies with the schema defined in the perfetto documentation .
  • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to provide, through the perfetto binary, at least the data sources described in the perfetto documentation .
 • Low Memory Killer
  • [C-0-10] MUST write a LMK_KILL_OCCURRED_FIELD_NUMBER Atom to the statsd log when an app is terminated by the Low Memory Killer .
 • Test Harness Mode If device implementations support the shell command cmd testharness and run cmd testharness enable , they:
  • [C-2-1] MUST return true for ActivityManager.isRunningInUserTestHarness()
  • [C-2-2] MUST implement Test Harness Mode as described in Test Harness Mode documentation .

If device implementations report the support of Vulkan 1.0 or higher via the android.hardware.vulkan.version feature flags, they:

 • [C-1-1] MUST provide an affordance for the app developer to enable/disable GPU debug layers.
 • [C-1-2] MUST, when the GPU debug layers are enabled, enumerate layers in libraries provided by external tools (ie not part of the platform or application package) found in debuggable applications' base directory to support vkEnumerateInstanceLayerProperties() and vkCreateInstance() API methods.

6.2. Tùy chọn nhà phát triển

Android includes support for developers to configure application development-related settings.

Device implementations MUST provide a consistent experience for Developer Options, they:

 • [C-0-1] MUST honor the android.settings.APPLICATION_DEVELOPMENT_SETTINGS intent to show application development-related settings. The upstream Android implementation hides the Developer Options menu by default and enables users to launch Developer Options after pressing seven (7) times on the Settings > About Device > Build Number menu item.
 • [C-0-2] MUST hide Developer Options by default.
 • [C-0-3] MUST provide a clear mechanism that does not give preferential treatment to one third-party app as opposed to another to enable Developer Options. MUST provide a public visible document or website that describes how to enable Developer Options. This document or website MUST be linkable from the Android SDK documents.
 • SHOULD have an ongoing visual notification to the user when Developer Options is enabled and the safety of the user is of concern.
 • MAY temporarily limit access to the Developer Options menu, by visually hiding or disabling the menu, to prevent distraction for scenarios where the safety of the user is of concern.

7. Hardware Compatibility

If a device includes a particular hardware component that has a corresponding API for third-party developers:

 • [C-0-1] The device implementation MUST implement that API as described in the Android SDK documentation.

If an API in the SDK interacts with a hardware component that is stated to be optional and the device implementation does not possess that component:

 • [C-0-2] Complete class definitions (as documented by the SDK) for the component APIs MUST still be presented.
 • [C-0-3] The API's behaviors MUST be implemented as no-ops in some reasonable fashion.
 • [C-0-4] API methods MUST return null values where permitted by the SDK documentation.
 • [C-0-5] API methods MUST return no-op implementations of classes where null values are not permitted by the SDK documentation.
 • [C-0-6] API methods MUST NOT throw exceptions not documented by the SDK documentation.
 • [C-0-7] Device implementations MUST consistently report accurate hardware configuration information via the getSystemAvailableFeatures() and hasSystemFeature(String) methods on the android.content.pm.PackageManager class for the same build fingerprint.

A typical example of a scenario where these requirements apply is the telephony API: Even on non-phone devices, these APIs must be implemented as reasonable no-ops.

7.1. Display and Graphics

Android includes facilities that automatically adjust application assets and UI layouts appropriately for the device to ensure that third-party applications run well on a variety of hardware configurations . On the Android-compatible display(s) where all third-party Android-compatible applications can run, device implementations MUST properly implement these APIs and behaviors, as detailed in this section.

The units referenced by the requirements in this section are defined as follows:

 • physical diagonal size . The distance in inches between two opposing corners of the illuminated portion of the display.
 • dots per inch (dpi) . The number of pixels encompassed by a linear horizontal or vertical span of 1”. Where dpi values are listed, both horizontal and vertical dpi must fall within the range.
 • aspect ratio . The ratio of the pixels of the longer dimension to the shorter dimension of the screen. For example, a display of 480x854 pixels would be 854/480 = 1.779, or roughly “16:9”.
 • density-independent pixel (dp) . The virtual pixel unit normalized to a 160 dpi screen, calculated as: pixels = dps * (density/160).

7.1.1. Screen Configuration

7.1.1.1. Screen Size and Shape

The Android UI framework supports a variety of different logical screen layout sizes, and allows applications to query the current configuration's screen layout size via Configuration.screenLayout with the SCREENLAYOUT_SIZE_MASK and Configuration.smallestScreenWidthDp .

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST report the correct layout size for the Configuration.screenLayout as defined in the Android SDK documentation. Specifically, device implementations MUST report the correct logical density-independent pixel (dp) screen dimensions as below:

  • Devices with the Configuration.uiMode set as any value other than UI_MODE_TYPE_WATCH, and reporting a small size for the Configuration.screenLayout , MUST have at least 426 dp x 320 dp.
  • Devices reporting a normal size for the Configuration.screenLayout , MUST have at least 480 dp x 320 dp.
  • Devices reporting a large size for the Configuration.screenLayout , MUST have at least 640 dp x 480 dp.
  • Devices reporting a xlarge size for the Configuration.screenLayout , MUST have at least 960 dp x 720 dp.
 • [C-0-2] MUST correctly honor applications' stated support for screen sizes through the < supports-screens > attribute in the AndroidManifest.xml, as described in the Android SDK documentation.

 • MAY have the Android-compatible display(s) with rounded corners.

If device implementations support UI_MODE_TYPE_NORMAL and include Android-compatible display(s) with rounded corners, they:

 • [C-1-1] MUST ensure that at least one of the following requirements is met:
 • The radius of the rounded corners is less than or equal to 38 dp.
 • When a 15 dp by 15 dp box is anchored at each corner of the logical display, at least one pixel of each box is visible on the screen.

 • SHOULD include user affordance to switch to the display mode with the rectangular corners.

If device implementations include an Android-compatible display(s) that is foldable, or includes a folding hinge between multiple display panels and makes such display(s) available to render third-party apps, they:

If device implementations include an Android-compatible display(s) that is foldable, or includes a folding hinge between multiple display panels and if the hinge or fold crosses a fullscreen application window, they:

 • [C-3-1] MUST report the position, bounds and state of hinge or fold through extensions or sidecar APIs to the application.

For details on correctly implementing the sidecar or extension APIs refer to the public documentation of Window Manager Jetpack .

7.1.1.2. Screen Aspect Ratio

While there is no restriction to the aspect ratio of the physical display for the Android-compatible display(s), the aspect ratio of the logical display where third-party apps are rendered, which can be derived from the height and width values reported through the view.Display APIs and Configuration APIs, MUST meet the following requirements:

 • [C-0-1] Device implementations with Configuration.uiMode set to UI_MODE_TYPE_NORMAL MUST have an aspect ratio value less than or equal to 1.86 (roughly 16:9), unless the app meets one of the following conditions:

 • [C-0-2] Device implementations with Configuration.uiMode set to UI_MODE_TYPE_NORMAL MUST have an aspect ratio value equal to or greater than 1.3333 (4:3), unless the app can be stretched wider by meeting one of the following conditions:

 • [C-0-3] Device implementations with the Configuration.uiMode set as UI_MODE_TYPE_WATCH MUST have an aspect ratio value set as 1.0 (1:1).

7.1.1.3. Screen Density

The Android UI framework defines a set of standard logical densities to help application developers target application resources.

 • [C-0-1] By default, device implementations MUST report only one of the Android framework densities that are listed on DisplayMetrics through the DENSITY_DEVICE_STABLE API and this value MUST NOT change at any time; however, the device MAY report a different arbitrary density according to the display configuration changes made by the user (for example, display size) set after initial boot.

 • Device implementations SHOULD define the standard Android framework density that is numerically closest to the physical density of the screen, unless that logical density pushes the reported screen size below the minimum supported. If the standard Android framework density that is numerically closest to the physical density results in a screen size that is smaller than the smallest supported compatible screen size (320 dp width), device implementations SHOULD report the next lowest standard Android framework density.

If there is an affordance to change the display size of the device:

 • [C-1-1] The display size MUST NOT be scaled any larger than 1.5 times the native density or produce an effective minimum screen dimension smaller than 320dp (equivalent to resource qualifier sw320dp), whichever comes first.
 • [C-1-2] Display size MUST NOT be scaled any smaller than 0.85 times the native density.
 • To ensure good usability and consistent font sizes, it is RECOMMENDED that the following scaling of Native Display options be provided (while complying with the limits specified above)
 • Small: 0.85x
 • Default: 1x (Native display scale)
 • Large: 1.15x
 • Larger: 1.3x
 • Largest 1.45x

7.1.2. Display Metrics

If device implementations include the Android-compatible display(s) or video output to the Android-compatible display screen(s), they:

If device implementations does not include an embedded screen or video output, they:

 • [C-2-1] MUST report correct values of the Android-compatible display as defined in the android.util.DisplayMetrics API for the emulated default view.Display .

7.1.3. Screen Orientation

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST report which screen orientations they support ( android.hardware.screen.portrait and/or android.hardware.screen.landscape ) and MUST report at least one supported orientation. For example, a device with a fixed orientation landscape screen, such as a television or laptop, SHOULD only report android.hardware.screen.landscape .
 • [C-0-2] MUST report the correct value for the device's current orientation, whenever queried via the android.content.res.Configuration.orientation , android.view.Display.getOrientation() , or other APIs.

If device implementations support both screen orientations, they:

 • [C-1-1] MUST support dynamic orientation by applications to either portrait or landscape screen orientation. That is, the device must respect the application's request for a specific screen orientation.
 • [C-1-2] MUST NOT change the reported screen size or density when changing orientation.
 • MAY select either portrait or landscape orientation as the default.

7.1.4. 2D and 3D Graphics Acceleration

7.1.4.1 OpenGL ES

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST correctly identify the supported OpenGL ES versions (1.1, 2.0, 3.0, 3.1, 3.2) through the managed APIs (such as via the GLES10.getString() method) and the native APIs.
 • [C-0-2] MUST include the support for all the corresponding managed APIs and native APIs for every OpenGL ES versions they identified to support.

If device implementations include a screen or video output, they:

 • [C-1-1] MUST support both OpenGL ES 1.1 and 2.0, as embodied and detailed in the Android SDK documentation .
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to support OpenGL ES 3.1.
 • SHOULD support OpenGL ES 3.2.

If device implementations support any of the OpenGL ES versions, they:

 • [C-2-1] MUST report via the OpenGL ES managed APIs and native APIs any other OpenGL ES extensions they have implemented, and conversely MUST NOT report extension strings that they do not support.
 • [C-2-2] MUST support the EGL_KHR_image , EGL_KHR_image_base , EGL_ANDROID_image_native_buffer , EGL_ANDROID_get_native_client_buffer , EGL_KHR_wait_sync , EGL_KHR_get_all_proc_addresses , EGL_ANDROID_presentation_time , EGL_KHR_swap_buffers_with_damage , EGL_ANDROID_recordable , and EGL_ANDROID_GLES_layers extensions.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to support the EGL_KHR_partial_update and OES_EGL_image_external extensions.
 • SHOULD accurately report via the getString() method, any texture compression format that they support, which is typically vendor-specific.

If device implementations declare support for OpenGL ES 3.0, 3.1, or 3.2, they:

 • [C-3-1] MUST export the corresponding function symbols for these version in addition to the OpenGL ES 2.0 function symbols in the libGLESv2.so library.
 • [SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to support the OES_EGL_image_external_essl3 extension.

If device implementations support OpenGL ES 3.2, they:

 • [C-4-1] MUST support the OpenGL ES Android Extension Pack in its entirety.

If device implementations support the OpenGL ES Android Extension Pack in its entirety, they:

 • [C-5-1] MUST identify the support through the android.hardware.opengles.aep feature flag.

If device implementations expose support for the EGL_KHR_mutable_render_buffer extension, they:

 • [C-6-1] MUST also support the EGL_ANDROID_front_buffer_auto_refresh extension.
7.1.4.2 Vulkan

Android includes support for Vulkan , a low-overhead, cross-platform API for high-performance 3D graphics.

If device implementations support OpenGL ES 3.1, they:

 • [SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to include support for Vulkan 1.1.

If device implementations include a screen or video output, they:

 • SHOULD include support for Vulkan 1.1.

The Vulkan dEQP tests are partitioned into a number of test lists, each with an associated date/version. These are in the Android source tree at external/deqp/android/cts/main/vk-master-YYYY-MM-DD.txt . A device that supports Vulkan at a self-reported level indicates that it can pass the dEQP tests in all test lists from this level and earlier.

If device implementations include support for Vulkan 1.0 or higher, they:

 • [C-1-1] MUST report the correct integer value with the android.hardware.vulkan.level and android.hardware.vulkan.version feature flags.
 • [C-1-2] MUST enumerate, at least one VkPhysicalDevice for the Vulkan native API vkEnumeratePhysicalDevices() .
 • [C-1-3] MUST fully implement the Vulkan 1.0 APIs for each enumerated VkPhysicalDevice .
 • [C-1-4] MUST enumerate layers, contained in native libraries named as libVkLayer*.so in the application package's native library directory, through the Vulkan native APIs vkEnumerateInstanceLayerProperties() and vkEnumerateDeviceLayerProperties() .
 • [C-1-5] MUST NOT enumerate layers provided by libraries outside of the application package, or provide other ways of tracing or intercepting the Vulkan API, unless the application has the android:debuggable attribute set as true .
 • [C-1-6] MUST report all extension strings that they do support via the Vulkan native APIs , and conversely MUST NOT report extension strings that they do not correctly support.
 • [C-1-7] MUST support the VK_KHR_surface, VK_KHR_android_surface, VK_KHR_swapchain, and VK_KHR_incremental_present extensions.
 • [C-1-8] MUST report the maximum version of the Vulkan dEQP Tests supported via the android.software.vulkan.deqp.level feature flag.
 • [C-1-9] MUST at least support version 132317953 (from Mar 1st, 2019) as reported in the android.software.vulkan.deqp.level feature flag.
 • [C-1-10] MUST pass all Vulkan dEQP Tests in the test lists between version 132317953 and the version specified in the android.software.vulkan.deqp.level feature flag.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to support the VK_KHR_driver_properties and VK_GOOGLE_display_timing extensions.

If device implementations do not include support for Vulkan 1.0, they:

 • [C-2-1] MUST NOT declare any of the Vulkan feature flags (eg android.hardware.vulkan.level , android.hardware.vulkan.version ).
 • [C-2-2] MUST NOT enumerate any VkPhysicalDevice for the Vulkan native API vkEnumeratePhysicalDevices() .

If device implementations include support for Vulkan 1.1 and declare any of the Vulkan feature flags, they:

 • [C-3-1] MUST expose support for the SYNC_FD external semaphore and handle types and the VK_ANDROID_external_memory_android_hardware_buffer extension.
7.1.4.3 RenderScript
 • [C-0-1] Device implementations MUST support Android RenderScript , as detailed in the Android SDK documentation.
7.1.4.4 2D Graphics Acceleration

Android includes a mechanism for applications to declare that they want to enable hardware acceleration for 2D graphics at the Application, Activity, Window, or View level through the use of a manifest tag android:hardwareAccelerated or direct API calls.

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST enable hardware acceleration by default, and MUST disable hardware acceleration if the developer so requests by setting android:hardwareAccelerated="false” or disabling hardware acceleration directly through the Android View APIs.
 • [C-0-2] MUST exhibit behavior consistent with the Android SDK documentation on hardware acceleration .

Android includes a TextureView object that lets developers directly integrate hardware-accelerated OpenGL ES textures as rendering targets in a UI hierarchy.

Device implementations:

 • [C-0-3] MUST support the TextureView API, and MUST exhibit consistent behavior with the upstream Android implementation.
7.1.4.5 Wide-gamut Displays

If device implementations claim support for wide-gamut displays through Configuration.isScreenWideColorGamut() , they:

 • [C-1-1] MUST have a color-calibrated display.
 • [C-1-2] MUST have a display whose gamut covers the sRGB color gamut entirely in CIE 1931 xyY space.
 • [C-1-3] MUST have a display whose gamut has an area of at least 90% of DCI-P3 in CIE 1931 xyY space.
 • [C-1-4] MUST support OpenGL ES 3.1 or 3.2 and report it properly.
 • [C-1-5] MUST advertise support for the EGL_KHR_no_config_context , EGL_EXT_pixel_format_float , EGL_KHR_gl_colorspace , EGL_EXT_gl_colorspace_scrgb , EGL_EXT_gl_colorspace_scrgb_linear , EGL_EXT_gl_colorspace_display_p3 , EGL_EXT_gl_colorspace_display_p3_linear , and EGL_EXT_gl_colorspace_display_p3_passthrough extensions.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to support GL_EXT_sRGB .

Conversely, if device implementations do not support wide-gamut displays, they:

 • [C-2-1] SHOULD cover 100% or more of sRGB in CIE 1931 xyY space, although the screen color gamut is undefined.

7.1.5. Legacy Application Compatibility Mode

Android specifies a “compatibility mode” in which the framework operates in a 'normal' screen size equivalent (320dp width) mode for the benefit of legacy applications not developed for old versions of Android that pre-date screen-size independence.

7.1.6. Công nghệ màn hình

The Android platform includes APIs that allow applications to render rich graphics to an Android-compatible display. Devices MUST support all of these APIs as defined by the Android SDK unless specifically allowed in this document.

All of a device implementation's Android-compatible displays:

 • [C-0-1] MUST be capable of rendering 16-bit color graphics.
 • SHOULD support displays capable of 24-bit color graphics.
 • [C-0-2] MUST be capable of rendering animations.
 • [C-0-3] MUST have a pixel aspect ratio (PAR) between 0.9 and 1.15. That is, the pixel aspect ratio MUST be near square (1.0) with a 10 ~ 15% tolerance.

7.1.7. Secondary Displays

Android includes support for secondary Android-compatible displays to enable media sharing capabilities and developer APIs for accessing external displays.

If device implementations support an external display either via a wired, wireless, or an embedded additional display connection, they:

 • [C-1-1] MUST implement the DisplayManager system service and API as described in the Android SDK documentation.

7.2. Thiết bị đầu vào

Device implementations:

7.2.1. Bàn phím

If device implementations include support for third-party Input Method Editor (IME) applications, they:

Device implementations: * [C-0-1] MUST NOT include a hardware keyboard that does not match one of the formats specified in android.content.res.Configuration.keyboard (QWERTY or 12-key). * SHOULD include additional soft keyboard implementations. * MAY include a hardware keyboard.

7.2.2. Non-touch Navigation

Android includes support for d-pad, trackball, and wheel as mechanisms for non-touch navigation.

Device implementations:

If device implementations lack non-touch navigations, they:

 • [C-1-1] MUST provide a reasonable alternative user interface mechanism for the selection and editing of text, compatible with Input Management Engines. The upstream Android open source implementation includes a selection mechanism suitable for use with devices that lack non-touch navigation inputs.

7.2.3. Phím điều hướng

The Home , Recents , and Back functions typically provided via an interaction with a dedicated physical button or a distinct portion of the touch screen, are essential to the Android navigation paradigm and therefore, device implementations:

 • [C-0-1] MUST provide a user affordance to launch installed applications that have an activity with the <intent-filter> set with ACTION=MAIN and CATEGORY=LAUNCHER or CATEGORY=LEANBACK_LAUNCHER for Television device implementations. The Home function SHOULD be the mechanism for this user affordance.
 • SHOULD provide buttons for the Recents and Back function.

If the Home, Recents, or Back functions are provided, they:

 • [C-1-1] MUST be accessible with a single action (eg tap, double-click or gesture) when any of them are accessible.
 • [C-1-2] MUST provide a clear indication of which single action would trigger each function. Having a visible icon imprinted on the button, showing a software icon on the navigation bar portion of the screen, or walking the user through a guided step-by-step demo flow during the out-of-box setup experience are examples of such an chỉ dẫn.

Device implementations:

 • [SR] are STRONGLY RECOMMENDED to not provide the input mechanism for the Menu function as it is deprecated in favor of action bar since Android 4.0.

If device implementations provide the Menu function, they:

 • [C-2-1] MUST display the action overflow button whenever the action overflow menu popup is not empty and the action bar is visible.
 • [C-2-2] MUST NOT modify the position of the action overflow popup displayed by selecting the overflow button in the action bar, but MAY render the action overflow popup at a modified position on the screen when it is displayed by selecting the Menu chức năng.

If device implementations do not provide the Menu function, for backwards compatibility, they:

 • [C-3-1] MUST make the Menu function available to applications when targetSdkVersion is less than 10, either by a physical button, a software key, or gestures. This Menu function should be accessible unless hidden together with other navigation functions.

If device implementations provide the Assist function , they:

 • [C-4-1] MUST make the Assist function accessible with a single action (eg tap, double-click or gesture) when other navigation keys are accessible.
 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to use long press on HOME function as this designated interaction.

If device implementations use a distinct portion of the screen to display the navigation keys, they:

 • [C-5-1] Navigation keys MUST use a distinct portion of the screen, not available to applications, and MUST NOT obscure or otherwise interfere with the portion of the screen available to applications.
 • [C-5-2] MUST make available a portion of the display to applications that meets the requirements defined in section 7.1.1 .
 • [C-5-3] MUST honor the flags set by the app through the View.setSystemUiVisibility() API method, so that this distinct portion of the screen (aka the navigation bar) is properly hidden away as documented in the SDK.

Nếu chức năng điều hướng được cung cấp dưới dạng hành động dựa trên cử chỉ trên màn hình:

If a navigation function is provided from anywhere on the left and right edges of the current orientation of the screen:

 • [C-7-1] The navigation function MUST be Back and provided as a swipe from both left and right edges of the current orientation of the screen.
 • [C-7-2] If custom swipeable system panels are provided on the left or right edges, they MUST be placed within the top 1/3rd of the screen with a clear, persistent visual indication that dragging in would invoke the aforementioned panels, and hence not Back. A system panel MAY be configured by a user such that it lands below the top 1/3rd of the screen edge(s) but the system panel MUST NOT use longer than 1/3rd of the edge(s).
 • [C-7-3] When the foreground app has either the View.SYSTEM_UI_FLAG_IMMERSIVE or View.SYSTEM_UI_FLAG_IMMERSIVE_STICKY flags set, swiping from the edges MUST behave as implemented in AOSP, which is documented in the SDK .
 • [C-7-4] When the foreground app has either the View.SYSTEM_UI_FLAG_IMMERSIVE or View.SYSTEM_UI_FLAG_IMMERSIVE_STICKY flags set, custom swipeable system panels MUST be hidden until the user brings in the system bars (aka navigation and status bar) as implemented in AOSP .

7.2.4. Touchscreen Input

Android includes support for a variety of pointer input systems, such as touchscreens, touch pads, and fake touch input devices. Touchscreen-based device implementations are associated with a display such that the user has the impression of directly manipulating items on screen. Since the user is directly touching the screen, the system does not require any additional affordances to indicate the objects being manipulated.

Device implementations:

 • SHOULD have a pointer input system of some kind (either mouse-like or touch).
 • SHOULD support fully independently tracked pointers.

If device implementations include a touchscreen (single-touch or better) on a primary Android-compatible display, they:

 • [C-1-1] MUST report TOUCHSCREEN_FINGER for the Configuration.touchscreen API field.
 • [C-1-2] MUST report the android.hardware.touchscreen and android.hardware.faketouch feature flags.

If device implementations include a touchscreen that can track more than a single touch on a primary Android-compatible display, they:

 • [C-2-1] MUST report the appropriate feature flags android.hardware.touchscreen.multitouch , android.hardware.touchscreen.multitouch.distinct , android.hardware.touchscreen.multitouch.jazzhand corresponding to the type of the specific touchscreen on the thiết bị.

If device implementations rely on an external input device such as mouse or trackball (ie not directly touching the screen) for input on a primary Android-compatible display and meet the fake touch requirements in section 7.2.5 , they:

 • [C-3-1] MUST NOT report any feature flag starting with android.hardware.touchscreen .
 • [C-3-2] MUST report only android.hardware.faketouch .
 • [C-3-3] MUST report TOUCHSCREEN_NOTOUCH for the Configuration.touchscreen API field.

7.2.5. Fake Touch Input

Fake touch interface provides a user input system that approximates a subset of touchscreen capabilities. For example, a mouse or remote control that drives an on-screen cursor approximates touch, but requires the user to first point or focus then click. Numerous input devices like the mouse, trackpad, gyro-based air mouse, gyro-pointer, joystick, and multi-touch trackpad can support fake touch interactions. Android includes the feature constant android.hardware.faketouch, which corresponds to a high-fidelity non-touch (pointer-based) input device such as a mouse or trackpad that can adequately emulate touch-based input (including basic gesture support), and indicates that the device supports an emulated subset of touchscreen functionality.

If device implementations do not include a touchscreen but include another pointer input system which they want to make available, they:

 • SHOULD declare support for the android.hardware.faketouch feature flag.

If device implementations declare support for android.hardware.faketouch , they:

 • [C-1-1] MUST report the absolute X and Y screen positions of the pointer location and display a visual pointer on the screen.
 • [C-1-2] MUST report touch event with the action code that specifies the state change that occurs on the pointer going down or up on the screen .
 • [C-1-3] MUST support pointer down and up on an object on the screen, which allows users to emulate tap on an object on the screen.
 • [C-1-4] MUST support pointer down, pointer up, pointer down then pointer up in the same place on an object on the screen within a time threshold, which allows users to emulate double tap on an object on the screen.
 • [C-1-5] MUST support pointer down on an arbitrary point on the screen, pointer move to any other arbitrary point on the screen, followed by a pointer up, which allows users to emulate a touch drag.
 • [C-1-6] MUST support pointer down then allow users to quickly move the object to a different position on the screen and then pointer up on the screen, which allows users to fling an object on the screen.

If device implementations declare support for android.hardware.faketouch.multitouch.distinct , they:

 • [C-2-1] MUST declare support for android.hardware.faketouch .
 • [C-2-2] MUST support distinct tracking of two or more independent pointer inputs.

If device implementations declare support for android.hardware.faketouch.multitouch.jazzhand , they:

 • [C-3-1] MUST declare support for android.hardware.faketouch .
 • [C-3-2] MUST support distinct tracking of 5 (tracking a hand of fingers) or more pointer inputs fully independently.

7.2.6. Game Controller Support

7.2.6.1. Button Mappings

Device implementations:

 • [C-1-1] MUST be capable to map HID events to the corresponding InputEvent constants as listed in the below tables. The upstream Android implementation satisfies this requirement.

If device implementations embed a controller or ship with a separate controller in the box that would provide means to input all the events listed in the below tables, they:

 • [C-2-1] MUST declare the feature flag android.hardware.gamepad
Cái nút HID Usage 2 Android Button
A 1 0x09 0x0001 KEYCODE_BUTTON_A (96)
B 1 0x09 0x0002 KEYCODE_BUTTON_B (97)
X 1 0x09 0x0004 KEYCODE_BUTTON_X (99)
Y 1 0x09 0x0005 KEYCODE_BUTTON_Y (100)
D-pad up 1
D-pad down 1
0x01 0x0039 3 AXIS_HAT_Y 4
D-pad left 1
D-pad right 1
0x01 0x0039 3 AXIS_HAT_X 4
Left shoulder button 1 0x09 0x0007 KEYCODE_BUTTON_L1 (102)
Right shoulder button 1 0x09 0x0008 KEYCODE_BUTTON_R1 (103)
Left stick click 1 0x09 0x000E KEYCODE_BUTTON_THUMBL (106)
Right stick click 1 0x09 0x000F KEYCODE_BUTTON_THUMBR (107)
Nhà 1 0x0c 0x0223 KEYCODE_HOME (3)
Back 1 0x0c 0x0224 KEYCODE_BACK (4)

1 KeyEvent

2 The above HID usages must be declared within a Game pad CA (0x01 0x0005).

3 This usage must have a Logical Minimum of 0, a Logical Maximum of 7, a Physical Minimum of 0, a Physical Maximum of 315, Units in Degrees, and a Report Size of 4. The logical value is defined to be the clockwise rotation away from the vertical axis; for example, a logical value of 0 represents no rotation and the up button being pressed, while a logical value of 1 represents a rotation of 45 degrees and both the up and left keys being pressed.

4 MotionEvent

Analog Controls 1 HID Usage Android Button
Bấm nút trái 0x02 0x00C5 AXIS_LTRIGGER
Đúng ngòi nổ 0x02 0x00C4 AXIS_RTRIGGER
Left Joystick 0x01 0x0030
0x01 0x0031
AXIS_X
AXIS_Y
Right Joystick 0x01 0x0032
0x01 0x0035
AXIS_Z
AXIS_RZ

1 MotionEvent

7.2.7. Điều khiển từ xa

See Section 2.3.1 for device-specific requirements.

7.3. Cảm biến

If device implementations include a particular sensor type that has a corresponding API for third-party developers, the device implementation MUST implement that API as described in the Android SDK documentation and the Android Open Source documentation on sensors .

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST accurately report the presence or absence of sensors per the android.content.pm.PackageManager class.
 • [C-0-2] MUST return an accurate list of supported sensors via the SensorManager.getSensorList() and similar methods.
 • [C-0-3] MUST behave reasonably for all other sensor APIs (for example, by returning true or false as appropriate when applications attempt to register listeners, not calling sensor listeners when the corresponding sensors are not present; etc.).

If device implementations include a particular sensor type that has a corresponding API for third-party developers, they:

 • [C-1-1] MUST report all sensor measurements using the relevant International System of Units (metric) values for each sensor type as defined in the Android SDK documentation.
 • [C-1-2] MUST report sensor data with a maximum latency of 100 milliseconds + 2 * sample_time for the case of a sensor stream with a maximum requested latency of 0 ms when the application processor is active. This delay does not include any filtering delays.
 • [C-1-3] MUST report the first sensor sample within 400 milliseconds + 2 * sample_time of the sensor being activated. It is acceptable for this sample to have an accuracy of 0.
 • [C-1-4] For any API indicated by the Android SDK documentation to be a continuous sensor , device implementations MUST continuously provide periodic data samples that SHOULD have a jitter below 3%, where jitter is defined as the standard deviation of the difference of the reported timestamp values between consecutive events.
 • [C-1-5] MUST ensure that the sensor event stream MUST NOT prevent the device CPU from entering a suspend state or waking up from a suspend state.
 • [C-1-6] MUST report the event time in nanoseconds as defined in the Android SDK documentation, representing the time the event happened and synchronized with the SystemClock.elapsedRealtimeNano() clock.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to have timestamp synchronization error below 100 milliseconds, and SHOULD have timestamp synchronization error below 1 millisecond.
 • When several sensors are activated, the power consumption SHOULD NOT exceed the sum of the individual sensor's reported power consumption.

The list above is not comprehensive; the documented behavior of the Android SDK and the Android Open Source Documentations on sensors is to be considered authoritative.

If device implementations include a particular sensor type that has a corresponding API for third-party developers, they:

 • [C-1-6] MUST set a non-zero resolution for all sensors, and report the value via the Sensor.getResolution() API method.

Some sensor types are composite, meaning they can be derived from data provided by one or more other sensors. (Examples include the orientation sensor and the linear acceleration sensor.)

Device implementations:

 • SHOULD implement these sensor types, when they include the prerequisite physical sensors as described in sensor types .

If device implementations include a composite sensor, they:

 • [C-2-1] MUST implement the sensor as described in the Android Open Source documentation on composite sensors .

If device implementations include a particular sensor type that has a corresponding API for third-party developers and the sensor only reports one value, then device implementations:

 • [C-3-1] MUST set the resolution to 1 for the sensor and report the value via the Sensor.getResolution() API method.

If device implementations include a particular sensor type which supports SensorAdditionalInfo#TYPE_VEC3_CALIBRATION and the sensor is exposed to third-party developers, they:

 • [C-4-1] MUST NOT include any fixed, factory-determined calibration parameters in the data provided.

If device implementations include a combination of 3-axis accelerometer, a 3-axis gyroscope sensor, or a magnetometer sensor, they are:

 • [C-SR] STRONGLY RECOMMENDED to ensure the accelerometer, gyroscope and magnetometer have a fixed relative position, such that if the device is transformable (eg foldable), the sensor axes remain aligned and consistent with the sensor coordinate system throughout all possible device transformation Những trạng thái.

7.3.1. Gia tốc kế

Device implementations:

 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to include a 3-axis accelerometer.

Nếu việc triển khai thiết bị bao gồm gia tốc kế 3 trục, thì chúng:

 • [C-1-1] MUST be able to report events up to a frequency of at least 50 Hz.
 • [C-1-2] MUST implement and report TYPE_ACCELEROMETER sensor.
 • [C-1-3] MUST comply with the Android sensor coordinate system as detailed in the Android APIs.
 • [C-1-4] MUST be capable of measuring from freefall up to four times the gravity(4g) or more on any axis.
 • [C-1-5] MUST have a resolution of at least 12-bits.
 • [C-1-6] MUST have a standard deviation no greater than 0.05 m/s^, where the standard deviation should be calculated on a per axis basis on samples collected over a period of at least 3 seconds at the fastest sampling rate.
 • [SR] are STRONGLY RECOMMENDED to implement the TYPE_SIGNIFICANT_MOTION composite sensor.
 • [SR] are STRONGLY RECOMMENDED to implement and report TYPE_ACCELEROMETER_UNCALIBRATED sensor. Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to meet this requirement so they will be able to upgrade to the future platform release where this might become REQUIRED.
 • SHOULD implement the TYPE_SIGNIFICANT_MOTION , TYPE_TILT_DETECTOR , TYPE_STEP_DETECTOR , TYPE_STEP_COUNTER composite sensors as described in the Android SDK document.
 • SHOULD report events up to at least 200 Hz.
 • SHOULD have a resolution of at least 16-bits.
 • SHOULD be calibrated while in use if the characteristics changes over the life cycle and compensated, and preserve the compensation parameters between device reboots.
 • SHOULD be temperature compensated.

If device implementations include a 3-axis accelerometer and any of the TYPE_SIGNIFICANT_MOTION , TYPE_TILT_DETECTOR , TYPE_STEP_DETECTOR , TYPE_STEP_COUNTER composite sensors are implemented:

 • [C-2-1] The sum of their power consumption MUST always be less than 4 mW.
 • SHOULD each be below 2 mW and 0.5 mW for when the device is in a dynamic or static condition.

If device implementations include a 3-axis accelerometer and a 3-axis gyroscope sensor, they:

 • [C-3-1] MUST implement the TYPE_GRAVITY and TYPE_LINEAR_ACCELERATION composite sensors.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to implement the TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR composite sensor.

If device implementations include a 3-axis accelerometer, a 3-axis gyroscope sensor, and a magnetometer sensor, they:

 • [C-4-1] MUST implement a TYPE_ROTATION_VECTOR composite sensor.

7.3.2. Từ kế

Device implementations:

 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to include a 3-axis magnetometer (compass).

If device implementations include a 3-axis magnetometer, they:

 • [C-1-1] MUST implement the TYPE_MAGNETIC_FIELD sensor.
 • [C-1-2] MUST be able to report events up to a frequency of at least 10 Hz and SHOULD report events up to at least 50 Hz.
 • [C-1-3] MUST comply with the Android sensor coordinate system as detailed in the Android APIs.
 • [C-1-4] MUST be capable of measuring between -900 µT and +900 µT on each axis before saturating.
 • [C-1-5] MUST have a hard iron offset value less than 700 µT and SHOULD have a value below 200 µT, by placing the magnetometer far from dynamic (current-induced) and static (magnet-induced) magnetic fields.
 • [C-1-6] MUST have a resolution equal or denser than 0.6 µT.
 • [C-1-7] MUST support online calibration and compensation of the hard iron bias, and preserve the compensation parameters between device reboots.
 • [C-1-8] MUST have the soft iron compensation applied—the calibration can be done either while in use or during the production of the device.
 • [C-1-9] MUST have a standard deviation, calculated on a per axis basis on samples collected over a period of at least 3 seconds at the fastest sampling rate, no greater than 1.5 µT; SHOULD have a standard deviation no greater than 0.5 µT.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to implement TYPE_MAGNETIC_FIELD_UNCALIBRATED sensor.

If device implementations include a 3-axis magnetometer, an accelerometer sensor, and a 3-axis gyroscope sensor, they:

 • [C-2-1] MUST implement a TYPE_ROTATION_VECTOR composite sensor.

If device implementations include a 3-axis magnetometer, an accelerometer, they:

 • MAY implement the TYPE_GEOMAGNETIC_ROTATION_VECTOR sensor.

If device implementations include a 3-axis magnetometer, an accelerometer and TYPE_GEOMAGNETIC_ROTATION_VECTOR sensor, they:

 • [C-3-1] MUST consume less than 10 mW.
 • SHOULD consume less than 3 mW when the sensor is registered for batch mode at 10 Hz.

7.3.3. GPS

Device implementations:

 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to include a GPS/GNSS receiver.

If device implementations include a GPS/GNSS receiver and report the capability to applications through the android.hardware.location.gps feature flag, they:

 • [C-1-1] MUST support location outputs at a rate of at least 1 Hz when requested via LocationManager#requestLocationUpdate .
 • [C-1-2] MUST be able to determine the location in open-sky conditions (strong signals, negligible multipath, HDOP < 2) within 10 seconds (fast time to first fix), when connected to a 0.5 Mbps or faster data speed internet connection. This requirement is typically met by the use of some form of Assisted or Predicted GPS/GNSS technique to minimize GPS/GNSS lock-on time (Assistance data includes Reference Time, Reference Location and Satellite Ephemeris/Clock).
  • [C-1-6] After making such a location calculation, device implementations MUST determine its location, in open sky, within 5 seconds, when location requests are restarted, up to an hour after the initial location calculation, even when the subsequent request is made without a data connection, and/or after a power cycle.
 • In open sky conditions after determining the location, while stationary or moving with less than 1 meter per second squared of acceleration:

  • [C-1-3] MUST be able to determine location within 20 meters, and speed within 0.5 meters per second, at least 95% of the time.
  • [C-1-4] MUST simultaneously track and report via GnssStatus.Callback at least 8 satellites from one constellation.
  • SHOULD be able to simultaneously track at least 24 satellites, from multiple constellations (eg GPS + at least one of Glonass, Beidou, Galileo).
  • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to continue to deliver normal GPS/GNSS location outputs through GNSS Location Provider API's during an emergency phone call.
  • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to report GNSS measurements from all constellations tracked (as reported in GnssStatus messages), with the exception of SBAS.
  • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to report AGC, and Frequency of GNSS measurement.
  • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to report all accuracy estimates (including Bearing, Speed, and Vertical) as part of each GPS/GNSS location.
  • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to report GNSS measurements, as soon as they are found, even if a location calculated from GPS/GNSS is not yet reported.
  • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to report GNSS pseudoranges and pseudorange rates, that, in open-sky conditions after determining the location, while stationary or moving with less than 0.2 meter per second squared of acceleration, are sufficient to calculate position within 20 meters, and speed within 0.2 meters per second, at least 95% of the time.

7.3.4. Con quay hồi chuyển

Device implementations:

 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to include a gyroscope sensor.

If device implementations include a 3-axis gyroscope, they:

 • [C-1-1] MUST be able to report events up to a frequency of at least 50 Hz.
 • [C-1-2] MUST implement the TYPE_GYROSCOPE sensor and are STRONGLY RECOMMENDED to also implement the TYPE_GYROSCOPE_UNCALIBRATED sensor.
 • [C-1-4] MUST have a resolution of 12-bits or more and SHOULD have a resolution of 16-bits or more.
 • [C-1-5] MUST be temperature compensated.
 • [C-1-6] MUST be calibrated and compensated while in use, and preserve the compensation parameters between device reboots.
 • [C-1-7] MUST have a variance no greater than 1e-7 rad^2 / s^2 per Hz (variance per Hz, or rad^2 / s). The variance is allowed to vary with the sampling rate, but MUST be constrained by this value. In other words, if you measure the variance of the gyro at 1 Hz sampling rate it SHOULD be no greater than 1e-7 rad^2/s^2.
 • [SR] Calibration error is STRONGLY RECOMMENDED to be less than 0.01 rad/s when device is stationary at room temperature.
 • SHOULD report events up to at least 200 Hz.

If device implementations include a 3-axis gyroscope, an accelerometer sensor and a magnetometer sensor, they:

 • [C-2-1] MUST implement a TYPE_ROTATION_VECTOR composite sensor.

If device implementations include a 3-axis accelerometer and a 3-axis gyroscope sensor, they:

 • [C-3-1] MUST implement the TYPE_GRAVITY and TYPE_LINEAR_ACCELERATION composite sensors.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to implement the TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR composite sensor.

7.3.5. Áp kế

Device implementations:

 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to include a barometer (ambient air pressure sensor).

If device implementations include a barometer, they:

 • [C-1-1] MUST implement and report TYPE_PRESSURE sensor.
 • [C-1-2] MUST be able to deliver events at 5 Hz or greater.
 • [C-1-3] MUST be temperature compensated.
 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to be able to report pressure measurements in the range 300hPa to 1100hPa.
 • SHOULD have an absolute accuracy of 1hPa.
 • SHOULD have a relative accuracy of 0.12hPa over 20hPa range (equivalent to ~1m accuracy over ~200m change at sea level).

7.3.6. Nhiệt kế

If device implementations include an ambient thermometer (temperature sensor), they:

 • [C-1-1] MUST define SENSOR_TYPE_AMBIENT_TEMPERATURE for the ambient temperature sensor and the sensor MUST measure the ambient (room/vehicle cabin) temperature from where the user is interacting with the device in degrees Celsius.

If device implementations include a thermometer sensor that measures a temperature other than ambient temperature, such as CPU temperature, they:

7.3.7. quang kế

 • Device implementations MAY include a photometer (ambient light sensor).

7.3.8. Cảm biến tiệm cận

 • Device implementations MAY include a proximity sensor.

If device implementations include a proximity sensor, they:

 • [C-1-1] MUST measure the proximity of an object in the same direction as the screen. That is, the proximity sensor MUST be oriented to detect objects close to the screen, as the primary intent of this sensor type is to detect a phone in use by the user. If device implementations include a proximity sensor with any other orientation, it MUST NOT be accessible through this API.
 • [C-1-2] MUST have 1-bit of accuracy or more.

7.3.9. High Fidelity Sensors

If device implementations include a set of higher quality sensors as defined in this section, and make available them to third-party apps, they:

 • [C-1-1] MUST identify the capability through the android.hardware.sensor.hifi_sensors feature flag.

If device implementations declare android.hardware.sensor.hifi_sensors , they:

 • [C-2-1] MUST have a TYPE_ACCELEROMETER sensor which:

  • MUST have a measurement range between at least -8g and +8g, and is STRONGLY RECOMMENDED to have a measurement range between at least -16g and +16g.
  • MUST have a measurement resolution of at least 2048 LSB/g.
  • MUST have a minimum measurement frequency of 12.5 Hz or lower.
  • MUST have a maximum measurement frequency of 400 Hz or higher; SHOULD support the SensorDirectChannel RATE_VERY_FAST .
  • MUST have a measurement noise not above 400 μg/√Hz.
  • MUST implement a non-wake-up form of this sensor with a buffering capability of at least 3000 sensor events.
  • MUST have a batching power consumption not worse than 3 mW.
  • [C-SR] Is STRONGLY RECOMMENDED to have 3dB measurement bandwidth of at least 80% of Nyquist frequency, and white noise spectrum within this bandwidth.
  • SHOULD have an acceleration random walk less than 30 μg √Hz tested at room temperature.
  • SHOULD have a bias change vs. temperature of ≤ +/- 1 mg/°C.
  • SHOULD have a best-fit line non-linearity of ≤ 0.5%, and sensitivity change vs. temperature of ≤ 0.03%/C°.
  • SHOULD have cross-axis sensitivity of < 2.5 % and variation of cross-axis sensitivity < 0.2% in device operation temperature range.
 • [C-2-2] MUST have a TYPE_ACCELEROMETER_UNCALIBRATED with the same quality requirements as TYPE_ACCELEROMETER .

 • [C-2-3] MUST have a TYPE_GYROSCOPE sensor which:

  • MUST have a measurement range between at least -1000 and +1000 dps.
  • MUST have a measurement resolution of at least 16 LSB/dps.
  • MUST have a minimum measurement frequency of 12.5 Hz or lower.
  • MUST have a maximum measurement frequency of 400 Hz or higher; SHOULD support the SensorDirectChannel RATE_VERY_FAST .
  • MUST have a measurement noise not above 0.014°/s/√Hz.
  • [C-SR] Is STRONGLY RECOMMENDED to have 3dB measurement bandwidth of at least 80% of Nyquist frequency, and white noise spectrum within this bandwidth.
  • SHOULD have a rate random walk less than 0.001 °/s √Hz tested at room temperature.
  • SHOULD have a bias change vs. temperature of ≤ +/- 0.05 °/ s / °C.
  • SHOULD have a sensitivity change vs. temperature of ≤ 0.02% / °C.
  • SHOULD have a best-fit line non-linearity of ≤ 0.2%.
  • SHOULD have a noise density of ≤ 0.007 °/s/√Hz.
  • SHOULD have calibration error less than 0.002 rad/s in temperature range 10 ~ 40 ℃ when device is stationary.
  • SHOULD have g-sensitivity less than 0.1°/s/g.
  • SHOULD have cross-axis sensitivity of < 4.0 % and cross-axis sensitivity variation < 0.3% in device operation temperature range.
 • [C-2-4] MUST have a TYPE_GYROSCOPE_UNCALIBRATED with the same quality requirements as TYPE_GYROSCOPE .

 • [C-2-5] MUST have a TYPE_GEOMAGNETIC_FIELD sensor which:

  • MUST have a measurement range between at least -900 and +900 μT.
  • MUST have a measurement resolution of at least 5 LSB/uT.
  • MUST have a minimum measurement frequency of 5 Hz or lower.
  • MUST have a maximum measurement frequency of 50 Hz or higher.
  • MUST have a measurement noise not above 0.5 uT.
 • [C-2-6] MUST have a TYPE_MAGNETIC_FIELD_UNCALIBRATED with the same quality requirements as TYPE_GEOMAGNETIC_FIELD and in addition:

  • MUST implement a non-wake-up form of this sensor with a buffering capability of at least 600 sensor events.
  • [C-SR] Is STRONGLY RECOMMENDED to have white noise spectrum from 1 Hz to at least 10 Hz when the report rate is 50 Hz or higher.
 • [C-2-7] MUST have a TYPE_PRESSURE sensor which:

  • MUST have a measurement range between at least 300 and 1100 hPa.
  • MUST have a measurement resolution of at least 80 LSB/hPa.
  • MUST have a minimum measurement frequency of 1 Hz or lower.
  • MUST have a maximum measurement frequency of 10 Hz or higher.
  • MUST have a measurement noise not above 2 Pa/√Hz.
  • MUST implement a non-wake-up form of this sensor with a buffering capability of at least 300 sensor events.
  • MUST have a batching power consumption not worse than 2 mW.
 • [C-2-8] MUST have a TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR sensor.
 • [C-2-9] MUST have a TYPE_SIGNIFICANT_MOTION sensor which:
  • MUST have a power consumption not worse than 0.5 mW when device is static and 1.5 mW when device is moving.
 • [C-2-10] MUST have a TYPE_STEP_DETECTOR sensor which:
  • MUST implement a non-wake-up form of this sensor with a buffering capability of at least 100 sensor events.
  • MUST have a power consumption not worse than 0.5 mW when device is static and 1.5 mW when device is moving.
  • MUST have a batching power consumption not worse than 4 mW.
 • [C-2-11] MUST have a TYPE_STEP_COUNTER sensor which:
  • MUST have a power consumption not worse than 0.5 mW when device is static and 1.5 mW when device is moving.
 • [C-2-12] MUST have a TILT_DETECTOR sensor which:
  • MUST have a power consumption not worse than 0.5 mW when device is static and 1.5 mW when device is moving.
 • [C-2-13] The event timestamp of the same physical event reported by the Accelerometer, Gyroscope, and Magnetometer MUST be within 2.5 milliseconds of each other. The event timestamp of the same physical event reported by the Accelerometer and Gyroscope SHOULD be within 0.25 milliseconds of each other.
 • [C-2-14] MUST have Gyroscope sensor event timestamps on the same time base as the camera subsystem and within 1 milliseconds of error.
 • [C-2-15] MUST deliver samples to applications within 5 milliseconds from the time when the data is available on any of the above physical sensors to the application.
 • [C-2-16] MUST NOT have a power consumption higher than 0.5 mW when device is static and 2.0 mW when device is moving when any combination of the following sensors are enabled:
  • SENSOR_TYPE_SIGNIFICANT_MOTION
  • SENSOR_TYPE_STEP_DETECTOR
  • SENSOR_TYPE_STEP_COUNTER
  • SENSOR_TILT_DETECTORS
 • [C-2-17] MAY have a TYPE_PROXIMITY sensor, but if present MUST have a minimum buffer capability of 100 sensor events.

Note that all power consumption requirements in this section do not include the power consumption of the Application Processor. It is inclusive of the power drawn by the entire sensor chain—the sensor, any supporting circuitry, any dedicated sensor processing system, etc.

If device implementations include direct sensor support, they:

 • [C-3-1] MUST correctly declare support of direct channel types and direct report rates level through the isDirectChannelTypeSupported and getHighestDirectReportRateLevel API.
 • [C-3-2] MUST support at least one of the two sensor direct channel types for all sensors that declare support for sensor direct channel.
 • SHOULD support event reporting through sensor direct channel for primary sensor (non-wakeup variant) of the following types:
  • TYPE_ACCELEROMETER
  • TYPE_ACCELEROMETER_UNCALIBRATED
  • TYPE_GYROSCOPE
  • TYPE_GYROSCOPE_UNCALIBRATED
  • TYPE_MAGNETIC_FIELD
  • TYPE_MAGNETIC_FIELD_UNCALIBRATED

7.3.10. Biometric Sensors

For additional background on Measuring Biometric Unlock Security, please see Measuring Biometric Security documentation .

If device implementations include a secure lock screen, they:

 • SHOULD include a biometric sensor

Biometric sensors can be classified as Class 3 (formerly Strong ), Class 2 (formerly Weak ), or Class 1 (formerly Convenience ) based on their spoof and imposter acceptance rates, and on the security of the biometric pipeline. This classification determines the capabilities the biometric sensor has to interface with the platform and with third-party applications. Sensors are classified as Class 1 by default, and need to meet additional requirements as detailed below if they wish to be classified as either Class 2 or Class 3 . Both Class 2 and Class 3 biometrics get additional capabilities as detailed below.

If device implementations make a biometric sensor available to third-party applications via android.hardware.biometrics.BiometricManager , android.hardware.biometrics.BiometricPrompt , and android.provider.Settings.ACTION_BIOMETRIC_ENROLL , they:

 • [C-4-1] MUST meet the requirements for Class 3 or Class 2 biometric as defined in this document.
 • [C-4-2] MUST recognize and honor each parameter name defined as a constant in the Authenticators class and any combinations thereof. Conversely, MUST NOT honor or recognize integer constants passed to the canAuthenticate(int) and setAllowedAuthenticators(int) methods other than those documented as public constants in Authenticators and any combinations thereof.
 • [C-4-3] MUST implement the ACTION_BIOMETRIC_ENROLL action on devices that have either Class 3 or Class 2 biometrics. This action MUST only present the enrollment entry points for Class 3 or Class 2 biometrics.

If device implementations support passive biometrics, they:

 • [C-5-1] MUST by default require an additional confirmation step (eg a button press).
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to have a setting to allow users to override application preference and always require accompanying confirmation step.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to have the confirm action be secured such that an operating system or kernel compromise cannot spoof it. For example, this means that the confirm action based on a physical button is routed through an input-only general-purpose input/output (GPIO) pin of a secure element (SE) that cannot be driven by any other means than a physical button nhấn.
 • [C-5-2] MUST additionally implement an implicit authentication flow (without confirmation step) corresponding to setConfirmationRequired(boolean) , which applications can set to utilize for sign-in flows.

If device implementations have multiple biometric sensors, they:

 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to require only one biometric be confirmed per authentication (eg if both fingerprint and face sensors are available on the device, onAuthenticationSucceeded should be sent after any one of them is confirmed).

In order for device implementations to allow access to keystore keys to third-party applications, they:

 • [C-6-1] MUST meet the requirements for Class 3 as defined in this section below.
 • [C-6-2] MUST present only Class 3 biometrics when the authentication requires BIOMETRIC_STRONG , or the authentication is invoked with a CryptoObject .

If device implementations wish to treat a biometric sensor as Class 1 (formerly Convenience ), they:

 • [C-1-1] MUST have a false acceptance rate less than 0.002%.
 • [C-1-2] MUST disclose that this mode may be less secure than a strong PIN, pattern, or password and clearly enumerate the risks of enabling it, if the spoof and imposter acceptance rates are higher than 7% as measured by the Android Biometrics Test Protocols .
 • [C-1-3] MUST rate limit attempts for at least 30 seconds after five false trials for biometric verification - where a false trial is one with an adequate capture quality ( BIOMETRIC_ACQUIRED_GOOD ) that does not match an enrolled biometric.
 • [C-1-4] MUST prevent adding new biometrics without first establishing a chain of trust by having the user confirm existing or add a new device credential (PIN/pattern/password) that's secured by TEE; the Android Open Source Project implementation provides the mechanism in the framework to do so.
 • [C-1-5] MUST completely remove all identifiable biometric data for a user when the user's account is removed (including via a factory reset).
 • [C-1-6] MUST honor the individual flag for that biometric (ie DevicePolicyManager.KEYGUARD_DISABLE_FINGERPRINT , DevicePolicymanager.KEYGUARD_DISABLE_FACE , or DevicePolicymanager.KEYGUARD_DISABLE_IRIS ).
 • [C-1-7] MUST challenge the user for the recommended primary authentication (eg PIN, pattern, password) once every 24 hours or less for new devices launching with Android version 10, once every 72 hours or less for devices upgrading from earlier Phiên bản android.
 • [C-1-8] MUST challenge the user for the recommended primary authentication (eg: PIN, pattern, password) after one of the following:

  • a 4-hour idle timeout period, OR
  • 3 failed biometric authentication attempts.
  • The idle timeout period and the failed authentication count is reset after any successful confirmation of the device credentials.

  Upgrading devices from an earlier Android version can be exempted from C-1-8. * [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to use the logic in the framework provided by the Android Open Source Project to enforce constraints specified in [C-1-7] and [C-1-8] for new devices. * [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to have a false rejection rate of less than 10%, as measured on the device. * [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to have a latency below 1 second, measured from when the biometric is detected, until the screen is unlocked, for each enrolled biometric.

If device implementations wish to treat a biometric sensor as Class 2 (formerly Weak ), they:

 • [C-2-1] MUST meet all requirements for Class 1 above.
 • [C-2-2] MUST have a spoof and imposter acceptance rate not higher than 20% as measured by the Android Biometrics Test Protocols .
 • [C-2-3] MUST perform the biometric matching in an isolated execution environment outside Android user or kernel space, such as the Trusted Execution Environment (TEE), or on a chip with a secure channel to the isolated execution environment.
 • [C-2-4] MUST have all identifiable data encrypted and cryptographically authenticated such that they cannot be acquired, read or altered outside of the isolated execution environment or a chip with a secure channel to the isolated execution environment as documented in the implementation guidelines on the Android Open Source Project site.
 • [C-2-5] For camera based biometrics, while biometric based authentication or enrollment is happening:
  • MUST operate the camera in a mode that prevents camera frames from being read or altered outside the isolated execution environment or a chip with a secure channel to the isolated execution environment.
  • For RGB single-camera solutions, the camera frames CAN be readable outside the isolated execution environment to support operations such as preview for enrollment, but MUST still NOT be alterable.
 • [C-2-6] MUST NOT enable third-party applications to distinguish between individual biometric enrollments.
 • [C-2-7] MUST NOT allow unencrypted access to identifiable biometric data or any data derived from it (such as embeddings) to the Application Processor outside the context of the TEE.
 • [C-2-8] MUST have a secure processing pipeline such that an operating system or kernel compromise cannot allow data to be directly injected to falsely authenticate as the user.

  If device implementations are already launched on an earlier Android version and cannot meet the requirement C-2-8 through a system software update, they MAY be exempted from the requirement.

 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to include liveness detection for all biometric modalities and attention detection for Face biometrics.

If device implementations wish to treat a biometric sensor as Class 3 (formerly Strong ), they:

 • [C-3-1] MUST meet all the requirements of Class 2 above, except for [C-1-7] and [C-1-8]. Upgrading devices from an earlier Android version are not exempted from C-2-7.
 • [C-3-2] MUST have a hardware-backed keystore implementation.
 • [C-3-3] MUST have a spoof and imposter acceptance rate not higher than 7% as measured by the Android Biometrics Test Protocols .
 • [C-3-4] MUST challenge the user for the recommended primary authentication (eg PIN, pattern, password) once every 72 hours or less.

7.3.12. Pose Sensor

Device implementations:

 • MAY support pose sensor with 6 degrees of freedom.

If device implementations support pose sensor with 6 degrees of freedom, they:

 • [C-1-1] MUST implement and report TYPE_POSE_6DOF sensor.
 • [C-1-2] MUST be more accurate than the rotation vector alone.

7.3.13. Hinge Angle Sensor

If device implementations support a hinge angle sensor, they:

7.4. Data Connectivity

7.4.1. Điện thoại

“Telephony” as used by the Android APIs and this document refers specifically to hardware related to placing voice calls and sending SMS messages via a GSM or CDMA network. While these voice calls may or may not be packet-switched, they are for the purposes of Android considered independent of any data connectivity that may be implemented using the same network. In other words, the Android “telephony” functionality and APIs refer specifically to voice calls and SMS. For instance, device implementations that cannot place calls or send/receive SMS messages are not considered a telephony device, regardless of whether they use a cellular network for data connectivity.

 • Android MAY be used on devices that do not include telephony hardware. That is, Android is compatible with devices that are not phones.

If device implementations include GSM or CDMA telephony, they:

 • [C-1-1] MUST declare the android.hardware.telephony feature flag and other sub-feature flags according to the technology.
 • [C-1-2] MUST implement full support for the API for that technology.

If device implementations do not include telephony hardware, they:

 • [C-2-1] MUST implement the full APIs as no-ops.

If device implementations support eUICCs or eSIMs/embedded SIMs and include a proprietary mechanism to make eSIM functionality available for third-party developers, they:

7.4.1.1. Number Blocking Compatibility

If device implementations report the android.hardware.telephony feature , they:

 • [C-1-1] MUST include number blocking support
 • [C-1-2] MUST fully implement BlockedNumberContract and the corresponding API as described in the SDK documentation.
 • [C-1-3] MUST block all calls and messages from a phone number in 'BlockedNumberProvider' without any interaction with apps. The only exception is when number blocking is temporarily lifted as described in the SDK documentation.
 • [C-1-4] MUST NOT write to the platform call log provider for a blocked call.
 • [C-1-5] MUST NOT write to the Telephony provider for a blocked message.
 • [C-1-6] MUST implement a blocked numbers management UI, which is opened with the intent returned by TelecomManager.createManageBlockedNumbersIntent() method.
 • [C-1-7] MUST NOT allow secondary users to view or edit the blocked numbers on the device as the Android platform assumes the primary user to have full control of the telephony services, a single instance, on the device. All blocking related UI MUST be hidden for secondary users and the blocked list MUST still be respected.
 • SHOULD migrate the blocked numbers into the provider when a device updates to Android 7.0.
7.4.1.2. Telecom API

If device implementations report android.hardware.telephony , they:

 • [C-1-1] MUST support the ConnectionService APIs described in the SDK .
 • [C-1-2] MUST display a new incoming call and provide user affordance to accept or reject the incoming call when the user is on an ongoing call that is made by a third-party app that does not support the hold feature specified via CAPABILITY_SUPPORT_HOLD .
 • [C-1-3] MUST have an application that implements InCallService .
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to notify the user that answering an incoming call will drop an ongoing call.

  The AOSP implementation meets these requirements by a heads-up notification which indicates to the user that answering an incoming call will cause the other call to be dropped.

 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to preload the default dialer app that shows a call log entry and the name of a third-party app in its call log when the third-party app sets the EXTRA_LOG_SELF_MANAGED_CALLS extras key on its PhoneAccount to true .

 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to handle the audio headset's KEYCODE_MEDIA_PLAY_PAUSE and KEYCODE_HEADSETHOOK events for the android.telecom APIs as below:

7.4.2. IEEE 802.11 (Wi-Fi)

Device implementations:

 • SHOULD include support for one or more forms of 802.11.

If device implementations include support for 802.11 and expose the functionality to a third-party application, they:

 • [C-1-1] MUST implement the corresponding Android API.
 • [C-1-2] MUST report the hardware feature flag android.hardware.wifi .
 • [C-1-3] MUST implement the multicast API as described in the SDK documentation.
 • [C-1-4] MUST support multicast DNS (mDNS) and MUST NOT filter mDNS packets (224.0.0.251) at any time of operation including:
  • Even when the screen is not in an active state.
  • For Android Television device implementations, even when in standby power states.
 • [C-1-5] MUST NOT treat the WifiManager.enableNetwork() API method call as a sufficient indication to switch the currently active Network that is used by default for application traffic and is returned by ConnectivityManager API methods such as getActiveNetwork and registerDefaultNetworkCallback . In other words, they MAY only disable the Internet access provided by any other network provider (eg mobile data) if they successfully validate that the Wi-Fi network is providing Internet access.
 • [C-1-6] Are STRONGLY RECOMMENDED to, when the ConnectivityManager.reportNetworkConnectivity() API method is called, re-evaluate the Internet access on the Network and, once the evaluation determines that the current Network no longer provides Internet access, switch to any other available network (eg mobile data) that provides Internet access.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to randomize the source MAC address and sequence number of probe request frames, once at the beginning of each scan, while STA is disconnected.
  • Each group of probe request frames comprising one scan should use one consistent MAC address (SHOULD NOT randomize MAC address halfway through a scan).
  • Probe request sequence number should iterate as normal (sequentially) between the probe requests in a scan.
  • Probe request sequence number should randomize between the last probe request of a scan and the first probe request of the next scan.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED, while STA is disconnected, to allow only the following elements in probe request frames:
  • SSID Parameter Set (0)
  • DS Parameter Set (3)

If device implementations include support for Wi-Fi power save mode as defined in IEEE 802.11 standard, they:

 • [C-3-1] MUST turn off Wi-Fi power save mode whenever an app acquires WIFI_MODE_FULL_HIGH_PERF lock or WIFI_MODE_FULL_LOW_LATENCY lock via WifiManager.createWifiLock() and WifiManager.WifiLock.acquire() APIs and the lock is active.
 • [C-3-2] The average round trip latency between the device and an access point while the device is in a Wi-Fi Low Latency Lock ( WIFI_MODE_FULL_LOW_LATENCY ) mode MUST be smaller than the latency during a Wi-Fi High Perf Lock ( WIFI_MODE_FULL_HIGH_PERF ) mode.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to minimize Wi-Fi round trip latency whenever a Low Latency Lock ( WIFI_MODE_FULL_LOW_LATENCY ) is acquired and takes effect.

If device implementations support Wi-Fi and use Wi-Fi for location scanning, they:

7.4.2.1. Wi-Fi Direct

Device implementations:

 • SHOULD include support for Wi-Fi Direct (Wi-Fi peer-to-peer).

If device implementations include support for Wi-Fi Direct, they:

 • [C-1-1] MUST implement the corresponding Android API as described in the SDK documentation.
 • [C-1-2] MUST report the hardware feature android.hardware.wifi.direct .
 • [C-1-3] MUST support regular Wi-Fi operation.
 • [C-1-4] MUST support Wi-Fi and Wi-Fi Direct operations concurrently.

Device implementations:

If device implementations include support for TDLS and TDLS is enabled by the WiFiManager API, they:

 • [C-1-1] MUST declare support for TDLS through WifiManager.isTdlsSupported .
 • SHOULD use TDLS only when it is possible AND beneficial.
 • SHOULD have some heuristic and NOT use TDLS when its performance might be worse than going through the Wi-Fi access point.
7.4.2.3. Wi-Fi Aware

Device implementations:

If device implementations include support for Wi-Fi Aware and expose the functionality to third-party apps, then they:

 • [C-1-1] MUST implement the WifiAwareManager APIs as described in the SDK documentation .
 • [C-1-2] MUST declare the android.hardware.wifi.aware feature flag.
 • [C-1-3] MUST support Wi-Fi and Wi-Fi Aware operations concurrently.
 • [C-1-4] MUST randomize the Wi-Fi Aware management interface address at intervals no longer than 30 minutes and whenever Wi-Fi Aware is enabled unless an Aware ranging operation is ongoing or an Aware data-path is active (randomization is not expected for as long as the data-path is active).

If device implementations include support for Wi-Fi Aware and Wi-Fi Location as described in Section 7.4.2.5 and exposes these functionalities to third-party apps, then they:

7.4.2.4. Điểm truy cập Wi-Fi

Device implementations:

If device implementations include support for Wi-Fi Passpoint, they:

 • [C-1-1] MUST implement the Passpoint related WifiManager APIs as described in the SDK documentation .
 • [C-1-2] MUST support IEEE 802.11u standard, specifically related to Network Discovery and Selection, such as Generic Advertisement Service (GAS) and Access Network Query Protocol (ANQP).

Conversely if device implementations do not include support for Wi-Fi Passpoint:

 • [C-2-1] The implementation of the Passpoint related WifiManager APIs MUST throw an UnsupportedOperationException .
7.4.2.5. Wi-Fi Location (Wi-Fi Round Trip Time - RTT)

Device implementations:

If device implementations include support for Wi-Fi Location and expose the functionality to third-party apps, then they:

 • [C-1-1] MUST implement the WifiRttManager APIs as described in the SDK documentation .
 • [C-1-2] MUST declare the android.hardware.wifi.rtt feature flag.
 • [C-1-3] MUST randomize the source MAC address for each RTT burst which is executed while the Wi-Fi interface on which the RTT is being executed is not associated to an Access Point.
7.4.2.6. Wi-Fi Keepalive Offload

Device implementations:

 • SHOULD include support for Wi-Fi keepalive offload.

If device implementations include support for Wi-Fi keepalive offload and expose the functionality to third-party apps, they:

 • [C-1-1] MUST support the SocketKeepAlive API.

 • [C-1-2] MUST support at least three concurrent keepalive slots over Wi-Fi and at least one keepalive slot over cellular.

If device implementations do not include support for Wi-Fi keepalive offload, they:

7.4.2.7. Wi-Fi Easy Connect (Device Provisioning Protocol)

Device implementations:

If device implementations include support for Wi-Fi Easy Connect and expose the functionality to third-party apps, they:

7.4.3. Bluetooth

If device implementations support Bluetooth Audio profile, they:

 • SHOULD support Advanced Audio Codecs and Bluetooth Audio Codecs (eg LDAC).

If device implementations support HFP, A2DP and AVRCP, they:

 • SHOULD support at least 5 total connected devices.

If device implementations declare android.hardware.vr.high_performance feature, they:

 • [C-1-1] MUST support Bluetooth 4.2 and Bluetooth LE Data Length Extension.

Android includes support for Bluetooth and Bluetooth Low Energy .

If device implementations include support for Bluetooth and Bluetooth Low Energy, they:

 • [C-2-1] MUST declare the relevant platform features ( android.hardware.bluetooth and android.hardware.bluetooth_le respectively) and implement the platform APIs.
 • SHOULD implement relevant Bluetooth profiles such as A2DP, AVRCP, OBEX, HFP, etc. as appropriate for the device.

If device implementations include support for Bluetooth Low Energy (BLE), they:

 • [C-3-1] MUST declare the hardware feature android.hardware.bluetooth_le .
 • [C-3-2] MUST enable the GATT (generic attribute profile) based Bluetooth APIs as described in the SDK documentation and android.bluetooth .
 • [C-3-3] MUST report the correct value for BluetoothAdapter.isOffloadedFilteringSupported() to indicate whether the filtering logic for the ScanFilter API classes is implemented.
 • [C-3-4] MUST report the correct value for BluetoothAdapter.isMultipleAdvertisementSupported() to indicate whether Low Energy Advertising is supported.
 • [C-3-5] MUST implement a Resolvable Private Address (RPA) timeout no longer than 15 minutes and rotate the address at timeout to protect user privacy when device is actively using BLE for scanning or advertising. To prevent timing attacks, timeout intervals MUST also be randomized between 5 and 15 minutes.
 • SHOULD support offloading of the filtering logic to the bluetooth chipset when implementing the ScanFilter API .
 • SHOULD support offloading of the batched scanning to the bluetooth chipset.
 • SHOULD support multi advertisement with at least 4 slots.

If device implementations support Bluetooth LE and use Bluetooth LE for location scanning, they:

 • [C-4-1] MUST provide a user affordance to enable/disable the value read through the System API BluetoothAdapter.isBleScanAlwaysAvailable() .

If device implementations include support for Bluetooth LE and Hearing Aids Profile, as described in Hearing Aid Audio Support Using Bluetooth LE , they:

7.4.4. Near-Field Communications

Device implementations:

 • SHOULD include a transceiver and related hardware for Near-Field Communications (NFC).
 • [C-0-1] MUST implement android.nfc.NdefMessage and android.nfc.NdefRecord APIs even if they do not include support for NFC or declare the android.hardware.nfc feature as the classes represent a protocol-independent data representation format .

If device implementations include NFC hardware and plan to make it available to third-party apps, they:

 • [C-1-1] MUST report the android.hardware.nfc feature from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() method .
 • MUST be capable of reading and writing NDEF messages via the following NFC standards as below:
 • [C-1-2] MUST be capable of acting as an NFC Forum reader/writer (as defined by the NFC Forum technical specification NFCForum-TS-DigitalProtocol-1.0) via the following NFC standards:
  • NfcA (ISO14443-3A)
  • NfcB (ISO14443-3B)
  • NfcF (JIS X 6319-4)
  • IsoDep (ISO 14443-4)
  • NFC Forum Tag Types 1, 2, 3, 4, 5 (defined by the NFC Forum)
 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to be capable of reading and writing NDEF messages as well as raw data via the following NFC standards. Note that while the NFC standards are stated as STRONGLY RECOMMENDED, the Compatibility Definition for a future version is planned to change these to MUST. These standards are optional in this version but will be required in future versions. Existing and new devices that run this version of Android are very strongly encouraged to meet these requirements now so they will be able to upgrade to the future platform releases.

 • [C-1-13] MUST poll for all supported technologies while in NFC discovery mode.

 • SHOULD be in NFC discovery mode while the device is awake with the screen active and the lock-screen unlocked.
 • SHOULD be capable of reading the barcode and URL (if encoded) of Thinfilm NFC Barcode products.

Note that publicly available links are not available for the JIS, ISO, and NFC Forum specifications cited above.

Android includes support for NFC Host Card Emulation (HCE) mode.

If device implementations include an NFC controller chipset capable of HCE (for NfcA and/or NfcB) and support Application ID (AID) routing, they:

 • [C-2-1] MUST report the android.hardware.nfc.hce feature constant.
 • [C-2-2] MUST support NFC HCE APIs as defined in the Android SDK.

If device implementations include an NFC controller chipset capable of HCE for NfcF, and implement the feature for third-party applications, they:

 • [C-3-1] MUST report the android.hardware.nfc.hcef feature constant.
 • [C-3-2] MUST implement the NfcF Card Emulation APIs as defined in the Android SDK.

If device implementations include general NFC support as described in this section and support MIFARE technologies (MIFARE Classic, MIFARE Ultralight, NDEF on MIFARE Classic) in the reader/writer role, they:

 • [C-4-1] MUST implement the corresponding Android APIs as documented by the Android SDK.
 • [C-4-2] MUST report the feature com.nxp.mifare from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature () method. Note that this is not a standard Android feature and as such does not appear as a constant in the android.content.pm.PackageManager class.

7.4.5. Networking protocols and APIs

7.4.5.1. Minimum Network Capability

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST include support for one or more forms of data networking. Specifically, device implementations MUST include support for at least one data standard capable of 200 Kbit/sec or greater. Examples of technologies that satisfy this requirement include EDGE, HSPA, EV-DO, 802.11g, Ethernet and Bluetooth PAN.
 • SHOULD also include support for at least one common wireless data standard, such as 802.11 (Wi-Fi), when a physical networking standard (such as Ethernet) is the primary data connection.
 • MAY implement more than one form of data connectivity.
7.4.5.2. IPv6

Device implementations:

 • [C-0-2] MUST include an IPv6 networking stack and support IPv6 communication using the managed APIs, such as java.net.Socket and java.net.URLConnection , as well as the native APIs, such as AF_INET6 sockets.
 • [C-0-3] MUST enable IPv6 by default.
 • MUST ensure that IPv6 communication is as reliable as IPv4, for example:
  • [C-0-4] MUST maintain IPv6 connectivity in doze mode.
  • [C-0-5] Rate-limiting MUST NOT cause the device to lose IPv6 connectivity on any IPv6-compliant network that uses RA lifetimes of at least 180 seconds.
 • [C-0-6] MUST provide third-party applications with direct IPv6 connectivity to the network when connected to an IPv6 network, without any form of address or port translation happening locally on the device. Both managed APIs such as Socket#getLocalAddress or Socket#getLocalPort ) and NDK APIs such as getsockname() or IPV6_PKTINFO MUST return the IP address and port that is actually used to send and receive packets on the network and is visible as the source ip and port to internet (web) servers.

The required level of IPv6 support depends on the network type, as shown in the following requirements.

If device implementations support Wi-Fi, they:

 • [C-1-1] MUST support dual-stack and IPv6-only operation on Wi-Fi.

If device implementations support Ethernet, they:

 • [C-2-1] MUST support dual-stack and IPv6-only operation on Ethernet.

If device implementations support Cellular data, they:

 • [C-3-1] MUST support IPv6 operation (IPv6-only and possibly dual-stack) on cellular.

If device implementations support more than one network type (eg, Wi-Fi and cellular data), they:

 • [C-4-1] MUST simultaneously meet the above requirements on each network when the device is simultaneously connected to more than one network type.
7.4.5.3. Captive Portals

A captive portal refers to a network that requires sign-in in order to obtain internet access.

If device implementations provide a complete implementation of the android.webkit.Webview API , they:

 • [C-1-1] MUST provide a captive portal application to handle the intent ACTION_CAPTIVE_PORTAL_SIGN_IN and display the captive portal login page, by sending that intent, on call to the System API ConnectivityManager#startCaptivePortalApp(Network, Bundle) .
 • [C-1-2] MUST perform detection of captive portals and support login through the captive portal application when the device is connected to any network type, including cellular/mobile network, WiFi, Ethernet or Bluetooth.
 • [C-1-3] MUST support logging in to captive portals using cleartext DNS when the device is configured to use private DNS strict mode.
 • [C-1-4] MUST use encrypted DNS as per the SDK documentation for android.net.LinkProperties.getPrivateDnsServerName and android.net.LinkProperties.isPrivateDnsActive for all network traffic that is not explicitly communicating with the captive portal.
 • [C-1-5] MUST ensure that, while the user is logging in to a captive portal, the default network used by applications (as returned by ConnectivityManager.getActiveNetwork , ConnectivityManager.registerDefaultNetworkCallback , and used by default by Java networking APIs such as java.net.Socket, and native APIs such as connect()) is any other available network that provides internet access, if available.

7.4.6. Sync Settings

Device implementations:

7.4.7. Trình tiết kiệm dữ liệu

If device implementations include a metered connection, they are:

 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to provide the data saver mode.

If device implementations provide the data saver mode, they:

 • [C-1-1] MUST support all the APIs in the ConnectivityManager class as described in the SDK documentation

If device implementations do not provide the data saver mode, they:

7.4.8. Secure Elements

If device implementations support Open Mobile API -capable secure elements and make them available to third-party apps, they:

7.5. Máy ảnh

If device implementations include at least one camera, they:

 • [C-1-1] MUST declare the android.hardware.camera.any feature flag.
 • [C-1-2] MUST be possible for an application to simultaneously allocate 3 RGBA_8888 bitmaps equal to the size of the images produced by the largest-resolution camera sensor on the device, while camera is open for the purpose of basic preview and still chiếm lấy.
 • [C-1-3] MUST ensure that the preinstalled default camera application handling intents MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE , MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE_SECURE , or MediaStore.ACTION_VIDEO_CAPTURE , is responsible for removing the user location in the image metadata before sending it to the receiving application when the receiving application does not have ACCESS_FINE_LOCATION .

7.5.1. Camera phía sau

A rear-facing camera is a camera located on the side of the device opposite the display; that is, it images scenes on the far side of the device, like a traditional camera.

Device implementations:

 • SHOULD include a rear-facing camera.

If device implementations include at least one rear-facing camera, they:

 • [C-1-1] MUST report the feature flag android.hardware.camera and android.hardware.camera.any .
 • [C-1-2] MUST have a resolution of at least 2 megapixels.
 • SHOULD have either hardware auto-focus or software auto-focus implemented in the camera driver (transparent to application software).
 • MAY have fixed-focus or EDOF (extended depth of field) hardware.
 • MAY include a flash.

If the camera includes a flash:

 • [C-2-1] the flash lamp MUST NOT be lit while an android.hardware.Camera.PreviewCallback instance has been registered on a Camera preview surface, unless the application has explicitly enabled the flash by enabling the FLASH_MODE_AUTO or FLASH_MODE_ON attributes of a Camera.Parameters object. Note that this constraint does not apply to the device's built-in system camera application, but only to third-party applications using Camera.PreviewCallback .

7.5.2. Mặt trước của máy ảnh

A front-facing camera is a camera located on the same side of the device as the display; that is, a camera typically used to image the user, such as for video conferencing and similar applications.

Device implementations:

 • MAY include a front-facing camera.

If device implementations include at least one front-facing camera, they:

 • [C-1-1] MUST report the feature flag android.hardware.camera.any and android.hardware.camera.front .
 • [C-1-2] MUST have a resolution of at least VGA (640x480 pixels).
 • [C-1-3] MUST NOT use a front-facing camera as the default for the Camera API and MUST NOT configure the API to treat a front-facing camera as the default rear-facing camera, even if it is the only camera trên thiết bị.
 • [C-1-4] The camera preview MUST be mirrored horizontally relative to the orientation specified by the application when the current application has explicitly requested that the Camera display be rotated via a call to the android.hardware.Camera.setDisplayOrientation() method . Conversely, the preview MUST be mirrored along the device's default horizontal axis when the current application does not explicitly request that the Camera display be rotated via a call to the android.hardware.Camera.setDisplayOrientation() method.
 • [C-1-5] MUST NOT mirror the final captured still image or video streams returned to application callbacks or committed to media storage.
 • [C-1-6] MUST mirror the image displayed by the postview in the same manner as the camera preview image stream.
 • MAY include features (such as auto-focus, flash, etc.) available to rear-facing cameras as described in section 7.5.1 .

If device implementations are capable of being rotated by user (such as automatically via an accelerometer or manually via user input):

 • [C-2-1] The camera preview MUST be mirrored horizontally relative to the device's current orientation.

7.5.3. External Camera

Device implementations:

 • MAY include support for an external camera that is not necessarily always connected.

If device implementations include support for an external camera, they:

 • [C-1-1] MUST declare the platform feature flag android.hardware.camera.external and android.hardware camera.any .
 • [C-1-2] MUST support USB Video Class (UVC 1.0 or higher) if the external camera connects through the USB host port.
 • [C-1-3] MUST pass camera CTS tests with a physical external camera device connected. Details of camera CTS testing are available at source.android.com .
 • SHOULD support video compressions such as MJPEG to enable transfer of high-quality unencoded streams (ie raw or independently compressed picture streams).
 • MAY support multiple cameras.
 • MAY support camera-based video encoding.

If camera-based video encoding is supported:

 • [C-2-1] A simultaneous unencoded / MJPEG stream (QVGA or greater resolution) MUST be accessible to the device implementation.

7.5.4. Camera API Behavior

Android includes two API packages to access the camera, the newer android.hardware.camera2 API expose lower-level camera control to the app, including efficient zero-copy burst/streaming flows and per-frame controls of exposure, gain, white balance gains, color conversion, denoising, sharpening, and more.

The older API package, android.hardware.Camera , is marked as deprecated in Android 5.0 but as it should still be available for apps to use. Android device implementations MUST ensure the continued support of the API as described in this section and in the Android SDK.

All features that are common between the deprecated android.hardware.Camera class and the newer android.hardware.camera2 package MUST have equivalent performance and quality in both APIs. For example, with equivalent settings, autofocus speed and accuracy must be identical, and the quality of captured images must be the same. Features that depend on the different semantics of the two APIs are not required to have matching speed or quality, but SHOULD match as closely as possible.

Device implementations MUST implement the following behaviors for the camera-related APIs, for all available cameras. Device implementations:

 • [C-0-1] MUST use android.hardware.PixelFormat.YCbCr_420_SP for preview data provided to application callbacks when an application has never called android.hardware.Camera.Parameters.setPreviewFormat(int) .
 • [C-0-2] MUST further be in the NV21 encoding format when an application registers an android.hardware.Camera.PreviewCallback instance and the system calls the onPreviewFrame() method and the preview format is YCbCr_420_SP, the data in the byte[] passed into onPreviewFrame() . That is, NV21 MUST be the default.
 • [C-0-3] MUST support the YV12 format (as denoted by the android.graphics.ImageFormat.YV12 constant) for camera previews for both front- and rear-facing cameras for android.hardware.Camera . (The hardware video encoder and camera may use any native pixel format, but the device implementation MUST support conversion to YV12.)
 • [C-0-4] MUST support the android.hardware.ImageFormat.YUV_420_888 and android.hardware.ImageFormat.JPEG formats as outputs through the android.media.ImageReader API for android.hardware.camera2 devices that advertise REQUEST_AVAILABLE_CAPABILITIES_BACKWARD_COMPATIBLE capability in android.request.availableCapabilities .
 • [C-0-5] MUST still implement the full Camera API included in the Android SDK documentation, regardless of whether the device includes hardware autofocus or other capabilities. For instance, cameras that lack autofocus MUST still call any registered android.hardware.Camera.AutoFocusCallback instances (even though this has no relevance to a non-autofocus camera.) Note that this does apply to front-facing cameras; for instance, even though most front-facing cameras do not support autofocus, the API callbacks must still be “faked” as described.
 • [C-0-6] MUST recognize and honor each parameter name defined as a constant in the android.hardware.Camera.Parameters class and the android.hardware.camera2.CaptureRequest class. Conversely, device implementations MUST NOT honor or recognize string constants passed to the android.hardware.Camera.setParameters() method other than those documented as constants on the android.hardware.Camera.Parameters . That is, device implementations MUST support all standard Camera parameters if the hardware allows, and MUST NOT support custom Camera parameter types. For instance, device implementations that support image capture using high dynamic range (HDR) imaging techniques MUST support camera parameter Camera.SCENE_MODE_HDR .
 • [C-0-7] MUST report the proper level of support with the android.info.supportedHardwareLevel property as described in the Android SDK and report the appropriate framework feature flags .
 • [C-0-8] MUST also declare its individual camera capabilities of android.hardware.camera2 via the android.request.availableCapabilities property and declare the appropriate feature flags ; MUST define the feature flag if any of its attached camera devices supports the feature.
 • [C-0-9] MUST broadcast the Camera.ACTION_NEW_PICTURE intent whenever a new picture is taken by the camera and the entry of the picture has been added to the media store.
 • [C-0-10] MUST broadcast the Camera.ACTION_NEW_VIDEO intent whenever a new video is recorded by the camera and the entry of the picture has been added to the media store.
 • [C-0-11] MUST have all cameras accessible via the deprecated android.hardware.Camera API also accessible via the android.hardware.camera2 API.
 • [C-0-12] MUST ensure that the facial appearance is NOT altered, including but not limited to altering facial geometry, facial skin tone, or facial skin smoothening for any android.hardware.camera2 or android.hardware.Camera API.
 • [C-SR] For devices with multiple RGB cameras facing in the same direction, are STRONGLY RECOMMENDED to support a logical camera device that lists capability CameraMetadata.REQUEST_AVAILABLE_CAPABILITIES_LOGICAL_MULTI_CAMERA , consisting of all of the RGB cameras facing that direction as physical sub-devices.

If device implementations provide a proprietary camera API to 3rd-party apps, they:

7.5.5. Camera Orientation

If device implementations have a front- or a rear-facing camera, such camera(s):

 • [C-1-1] MUST be oriented so that the long dimension of the camera aligns with the screen's long dimension. That is, when the device is held in the landscape orientation, cameras MUST capture images in the landscape orientation. This applies regardless of the device's natural orientation; that is, it applies to landscape-primary devices as well as portrait-primary devices.

7.6. Bộ nhớ và lưu trữ

7.6.1. Minimum Memory and Storage

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST include a Download Manager that applications MAY use to download data files and they MUST be capable of downloading individual files of at least 100MB in size to the default “cache” location.

7.6.2. Application Shared Storage

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST offer storage to be shared by applications, also often referred as “shared external storage”, "application shared storage" or by the Linux path "/sdcard" it is mounted on.
 • [C-0-2] MUST be configured with shared storage mounted by default, in other words “out of the box”, regardless of whether the storage is implemented on an internal storage component or a removable storage medium (eg Secure Digital card slot ).
 • [C-0-3] MUST mount the application shared storage directly on the Linux path sdcard or include a Linux symbolic link from sdcard to the actual mount point.
 • [C-0-4] MUST enable scoped storage by default for all apps targeting API level 29 or above, except in the following situation:
  • When the app has requested android:requestLegacyExternalStorage="true" in their manifest.
 • [C-0-5] MUST redact location metadata, such as GPS Exif tags, stored in media files when those files are accessed through MediaStore , except when the calling app holds the ACCESS_MEDIA_LOCATION permission.

Device implementations MAY meet the above requirements using either of the following:

 • User-accessible removable storage, such as a Secure Digital (SD) card slot.
 • A portion of the internal (non-removable) storage as implemented in the Android Open Source Project (AOSP).

If device implementations use removable storage to satisfy the above requirements, they:

 • [C-1-1] MUST implement a toast or pop-up user interface warning the user when there is no storage medium inserted in the slot.
 • [C-1-2] MUST include a FAT-formatted storage medium (eg SD card) or show on the box and other material available at time of purchase that the storage medium has to be purchased separately.

If device implementations use a portion of the non-removable storage to satisfy the above requirements, they:

 • SHOULD use the AOSP implementation of the internal application shared storage.
 • MAY share the storage space with the application private data.

If device implementations have a USB port with USB peripheral mode support, they:

 • [C-3-1] MUST provide a mechanism to access the data on the application shared storage from a host computer.
 • SHOULD expose content from both storage paths transparently through Android's media scanner service and android.provider.MediaStore .
 • MAY use USB mass storage, but SHOULD use Media Transfer Protocol to satisfy this requirement.

If device implementations have a USB port with USB peripheral mode and support Media Transfer Protocol, they:

 • SHOULD be compatible with the reference Android MTP host, Android File Transfer .
 • SHOULD report a USB device class of 0x00.
 • SHOULD report a USB interface name of 'MTP'.

7.6.3. Lưu trữ có thể chấp nhận

If the device is expected to be mobile in nature unlike Television, device implementations are:

 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to implement the adoptable storage in a long-term stable location, since accidentally disconnecting them can cause data loss/corruption.

If the removable storage device port is in a long-term stable location, such as within the battery compartment or other protective cover, device implementations are:

7.7. USB

If device implementations have a USB port, they:

 • SHOULD support USB peripheral mode and SHOULD support USB host mode.

7.7.1. USB peripheral mode

If device implementations include a USB port supporting peripheral mode:

 • [C-1-1] The port MUST be connectable to a USB host that has a standard type-A or type-C USB port.
 • [C-1-2] MUST report the correct value of iSerialNumber in USB standard device descriptor through android.os.Build.SERIAL .
 • [C-1-3] MUST detect 1.5A and 3.0A chargers per the Type-C resistor standard and MUST detect changes in the advertisement if they support Type-C USB.
 • [SR] The port SHOULD use micro-B, micro-AB or Type-C USB form factor. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to meet these requirements so they will be able to upgrade to the future platform releases.
 • [SR] The port SHOULD be located on the bottom of the device (according to natural orientation) or enable software screen rotation for all apps (including home screen), so that the display draws correctly when the device is oriented with the port at bottom . Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to meet these requirements so they will be able to upgrade to future platform releases.
 • [SR] SHOULD implement support to draw 1.5 A current during HS chirp and traffic as specified in the USB Battery Charging specification, revision 1.2 . Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to meet these requirements so they will be able to upgrade to the future platform releases.
 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to not support proprietary charging methods that modify Vbus voltage beyond default levels, or alter sink/source roles as such may result in interoperability issues with the chargers or devices that support the standard USB Power Delivery methods. While this is called out as "STRONGLY RECOMMENDED", in future Android versions we might REQUIRE all type-C devices to support full interoperability with standard type-C chargers.
 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to support Power Delivery for data and power role swapping when they support Type-C USB and USB host mode.
 • SHOULD support Power Delivery for high-voltage charging and support for Alternate Modes such as display out.
 • SHOULD implement the Android Open Accessory (AOA) API and specification as documented in the Android SDK documentation.

If device implementations include a USB port and implement the AOA specification, they:

 • [C-2-1] MUST declare support for the hardware feature android.hardware.usb.accessory .
 • [C-2-2] The USB mass storage class MUST include the string "android" at the end of the interface description iInterface string of the USB mass storage
 • SHOULD NOT implement AOAv2 audio documented in the Android Open Accessory Protocol 2.0 documentation. AOAv2 audio is deprecated as of Android version 8.0 (API level 26).

7.7.2. USB host mode

If device implementations include a USB port supporting host mode, they:

 • [C-1-1] MUST implement the Android USB host API as documented in the Android SDK and MUST declare support for the hardware feature android.hardware.usb.host .
 • [C-1-2] MUST implement support to connect standard USB peripherals, in other words, they MUST either:
  • Have an on-device type C port or ship with cable(s) adapting an on-device proprietary port to a standard USB type-C port (USB Type-C device).
  • Have an on-device type A or ship with cable(s) adapting an on-device proprietary port to a standard USB type-A port.
  • Have an on-device micro-AB port, which SHOULD ship with a cable adapting to a standard type-A port.
 • [C-1-3] MUST NOT ship with an adapter converting from USB type A or micro-AB ports to a type-C port (receptacle).
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to implement the USB audio class as documented in the Android SDK documentation.
 • SHOULD support charging the connected USB peripheral device while in host mode; advertising a source current of at least 1.5A as specified in the Termination Parameters section of the USB Type-C Cable and Connector Specification Revision 1.2 for USB Type-C connectors or using Charging Downstream Port(CDP) output current range as specified in the USB Battery Charging specifications, revision 1.2 for Micro-AB connectors.
 • SHOULD implement and support USB Type-C standards.

If device implementations include a USB port supporting host mode and the USB audio class, they:

 • [C-2-1] MUST support the USB HID class .
 • [C-2-2] MUST support the detection and mapping of the following HID data fields specified in the USB HID Usage Tables and the Voice Command Usage Request to the KeyEvent constants as below:
  • Usage Page (0xC) Usage ID (0x0CD): KEYCODE_MEDIA_PLAY_PAUSE
  • Usage Page (0xC) Usage ID (0x0E9): KEYCODE_VOLUME_UP
  • Usage Page (0xC) Usage ID (0x0EA): KEYCODE_VOLUME_DOWN
  • Usage Page (0xC) Usage ID (0x0CF): KEYCODE_VOICE_ASSIST

If device implementations include a USB port supporting host mode and the Storage Access Framework (SAF), they:

 • [C-3-1] MUST recognize any remotely connected MTP (Media Transfer Protocol) devices and make their contents accessible through the ACTION_GET_CONTENT , ACTION_OPEN_DOCUMENT , and ACTION_CREATE_DOCUMENT intents. .

If device implementations include a USB port supporting host mode and USB Type-C, they:

 • [C-4-1] MUST implement Dual Role Port functionality as defined by the USB Type-C specification (section 4.5.1.3.3).
 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to support DisplayPort, SHOULD support USB SuperSpeed Data Rates, and are STRONGLY RECOMMENDED to support Power Delivery for data and power role swapping.
 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to NOT support Audio Adapter Accessory Mode as described in the Appendix A of the USB Type-C Cable and Connector Specification Revision 1.2 .
 • SHOULD implement the Try.* model that is most appropriate for the device form factor. For example a handheld device SHOULD implement the Try.SNK model.

7.8. Âm thanh

7.8.1. Cái mic cờ rô

If device implementations include a microphone, they:

 • [C-1-1] MUST report the android.hardware.microphone feature constant.
 • [C-1-2] MUST meet the audio recording requirements in section 5.4 .
 • [C-1-3] MUST meet the audio latency requirements in section 5.6 .
 • [SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to support near-ultrasound recording as described in section 7.8.3 .

If device implementations omit a microphone, they:

 • [C-2-1] MUST NOT report the android.hardware.microphone feature constant.
 • [C-2-2] MUST implement the audio recording API at least as no-ops, per section 7 .

7.8.2. Đầu ra âm thanh

If device implementations include a speaker or an audio/multimedia output port for an audio output peripheral such as a 4 conductor 3.5mm audio jack or USB host mode port using USB audio class , they:

 • [C-1-1] MUST report the android.hardware.audio.output feature constant.
 • [C-1-2] MUST meet the audio playback requirements in section 5.5 .
 • [C-1-3] MUST meet the audio latency requirements in section 5.6 .
 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to support near-ultrasound playback as described in section 7.8.3 .

If device implementations do not include a speaker or audio output port, they:

 • [C-2-1] MUST NOT report the android.hardware.audio.output feature.
 • [C-2-2] MUST implement the Audio Output related APIs as no-ops at least.

For the purposes of this section, an "output port" is a physical interface such as a 3.5mm audio jack, HDMI, or USB host mode port with USB audio class. Support for audio output over radio-based protocols such as Bluetooth, WiFi, or cellular network does not qualify as including an "output port".

7.8.2.1. Analog Audio Ports

In order to be compatible with the headsets and other audio accessories using the 3.5mm audio plug across the Android ecosystem, if device implementations include one or more analog audio ports, they:

 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to include at least one of the audio port(s) to be a 4 conductor 3.5mm audio jack.

If device implementations have a 4 conductor 3.5mm audio jack, they:

 • [C-1-1] MUST support audio playback to stereo headphones and stereo headsets with a microphone.
 • [C-1-2] MUST support TRRS audio plugs with the CTIA pin-out order.
 • [C-1-3] MUST support the detection and mapping to the keycodes for the following 3 ranges of equivalent impedance between the microphone and ground conductors on the audio plug:
  • 70 ohm or less : KEYCODE_HEADSETHOOK
  • 210-290 ohm : KEYCODE_VOLUME_UP
  • 360-680 ohm : KEYCODE_VOLUME_DOWN
 • [C-1-4] MUST trigger ACTION_HEADSET_PLUG upon a plug insert, but only after all contacts on plug are touching their relevant segments on the jack.
 • [C-1-5] MUST be capable of driving at least 150mV ± 10% of output voltage on a 32 ohm speaker impedance.
 • [C-1-6] MUST have a microphone bias voltage between 1.8V ~ 2.9V.
 • [C-1-7] MUST detect and map to the keycode for the following range of equivalent impedance between the microphone and ground conductors on the audio plug:
  • 110-180 ohm: KEYCODE_VOICE_ASSIST
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to support audio plugs with the OMTP pin-out order.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMEND to support audio recording from stereo headsets with a microphone.

If device implementations have a 4 conductor 3.5mm audio jack and support a microphone, and broadcast the android.intent.action.HEADSET_PLUG with the extra value microphone set as 1, they:

 • [C-2-1] MUST support the detection of microphone on the plugged in audio accessory.
7.8.2.2. Digital Audio Ports

In order to be compatible with the headsets and other audio accessories using USB-C connectors and implementing (USB audio class) across the Android ecosystem as defined in Android USB headset specification .

See Section 2.2.1 for device-specific requirements.

7.8.3. Near-Ultrasound

Near-Ultrasound audio is the 18.5 kHz to 20 kHz band.

Device implementations:

If PROPERTY_SUPPORT_MIC_NEAR_ULTRASOUND is "true", the following requirements MUST be met by the VOICE_RECOGNITION and UNPROCESSED audio sources:

 • [C-1-1] The microphone's mean power response in the 18.5 kHz to 20 kHz band MUST be no more than 15 dB below the response at 2 kHz.
 • [C-1-2] The microphone's unweighted signal to noise ratio over 18.5 kHz to 20 kHz for a 19 kHz tone at -26 dBFS MUST be no lower than 50 dB.

If PROPERTY_SUPPORT_SPEAKER_NEAR_ULTRASOUND is "true":

 • [C-2-1] The speaker's mean response in 18.5 kHz - 20 kHz MUST be no lower than 40 dB below the response at 2 kHz.

7.8.4. Tính toàn vẹn tín hiệu

Device implementations: * SHOULD provide a glitch-free audio signal path for both input and output streams on handheld devices, as defined by zero glitches measured during a test of one minute per path. Test using [OboeTester] (https://github.com/google/oboe/tree/master/apps/OboeTester) “Automated Glitch Test”.

The test requires an audio loopback dongle , used directly in a 3.5mm jack, and/or in combination with a USB-C to 3.5mm adapter. All audio output ports SHOULD be tested.

OboeTester currently supports AAudio paths, so the following combinations SHOULD be tested for glitches using AAudio:

Perf Mode Chia sẻ Out Sample Rate In Chans Out Chans
ĐỘ TRỄ THẤP LOẠI TRỪ UNSPECIFIED 1 2
ĐỘ TRỄ THẤP LOẠI TRỪ UNSPECIFIED 2 1
ĐỘ TRỄ THẤP ĐÃ CHIA SẺ UNSPECIFIED 1 2
ĐỘ TRỄ THẤP ĐÃ CHIA SẺ UNSPECIFIED 2 1
KHÔNG CÓ ĐÃ CHIA SẺ 48000 1 2
KHÔNG CÓ ĐÃ CHIA SẺ 48000 2 1
KHÔNG CÓ ĐÃ CHIA SẺ 44100 1 2
KHÔNG CÓ ĐÃ CHIA SẺ 44100 2 1
KHÔNG CÓ ĐÃ CHIA SẺ 16000 1 2
KHÔNG CÓ ĐÃ CHIA SẺ 16000 2 1

A reliable stream SHOULD meet the following criteria for Signal to Noise Ratio (SNR) and Total Harmonic Distortion (THD) for 2000 Hz sine.

đầu dò THD SNR
primary built-in speaker, measured using an external reference microphone < 3,0% >= 50 dB
primary built-in microphone, measured using an external reference speaker < 3,0% >= 50 dB
built-in analog 3.5 mm jacks, tested using loopback adapter < 1% >= 60 dB
USB adapters supplied with the phone, tested using loopback adapter < 1,0% >= 60 dB

7.9. Thực tế ảo

Android includes APIs and facilities to build "Virtual Reality" (VR) applications including high quality mobile VR experiences. Device implementations MUST properly implement these APIs and behaviors, as detailed in this section.

7.9.1. Virtual Reality Mode

Android includes support for VR Mode , a feature which handles stereoscopic rendering of notifications and disables monocular system UI components while a VR application has user focus.

7.9.2. Virtual Reality Mode - High Performance

If device implementations support VR mode, they:

 • [C-1-1] MUST have at least 2 physical cores.
 • [C-1-2] MUST declare the android.hardware.vr.high_performance feature.
 • [C-1-3] MUST support sustained performance mode.
 • [C-1-4] Is STRONGLY RECOMMENDED to support OpenGL ES 3.2.
 • [C-1-5] MUST support android.hardware.vulkan.level 0.
 • SHOULD support android.hardware.vulkan.level 1 or higher.
 • [C-1-6] MUST implement EGL_KHR_mutable_render_buffer , EGL_ANDROID_front_buffer_auto_refresh , EGL_ANDROID_get_native_client_buffer , EGL_KHR_fence_sync , EGL_KHR_wait_sync , EGL_IMG_context_priority , EGL_EXT_protected_content , EGL_EXT_image_gl_colorspace , and expose the extensions in the list of available EGL extensions.
 • [C-1-8] MUST implement GL_EXT_multisampled_render_to_texture2 , GL_OVR_multiview , GL_OVR_multiview2 , GL_EXT_protected_textures , and expose the extensions in the list of available GL extensions.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to implement GL_EXT_external_buffer , GL_EXT_EGL_image_array , GL_OVR_multiview_multisampled_render_to_texture , and expose the extensions in the list of available GL extensions.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to support Vulkan 1.1.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to implement VK_ANDROID_external_memory_android_hardware_buffer , VK_GOOGLE_display_timing , VK_KHR_shared_presentable_image , and expose it in the list of available Vulkan extensions.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to expose at least one Vulkan queue family where flags contain both VK_QUEUE_GRAPHICS_BIT and VK_QUEUE_COMPUTE_BIT , and queueCount is at least 2.
 • [C-1-7] The GPU and display MUST be able to synchronize access to the shared front buffer such that alternating-eye rendering of VR content at 60fps with two render contexts will be displayed with no visible tearing artifacts.
 • [C-1-9] MUST implement support for AHardwareBuffer flags AHARDWAREBUFFER_USAGE_GPU_DATA_BUFFER , AHARDWAREBUFFER_USAGE_SENSOR_DIRECT_DATA and AHARDWAREBUFFER_USAGE_PROTECTED_CONTENT as described in the NDK.
 • [C-1-10] MUST implement support for AHardwareBuffer s with any combination of the usage flags AHARDWAREBUFFER_USAGE_GPU_COLOR_OUTPUT , AHARDWAREBUFFER_USAGE_GPU_SAMPLED_IMAGE , AHARDWAREBUFFER_USAGE_PROTECTED_CONTENT for at least the following formats: AHARDWAREBUFFER_FORMAT_R5G6B5_UNORM , AHARDWAREBUFFER_FORMAT_R8G8B8A8_UNORM , AHARDWAREBUFFER_FORMAT_R10G10B10A2_UNORM , AHARDWAREBUFFER_FORMAT_R16G16B16A16_FLOAT .
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to support the allocation of AHardwareBuffer s with more than one layer and flags and formats specified in C-1-10.
 • [C-1-11] MUST support H.264 decoding at least 3840 x 2160 at 30fps, compressed to an average of 40Mbps (equivalent to 4 instances of 1920 x1080 at 30 fps-10 Mbps or 2 instances of 1920 x 1080 at 60 fps-20 Mbps).
 • [C-1-12] MUST support HEVC and VP9, MUST be capable of decoding at least 1920 x 1080 at 30 fps compressed to an average of 10 Mbps and SHOULD be capable of decoding 3840 x 2160 at 30 fps-20 Mbps (equivalent to 4 instances of 1920 x 1080 at 30 fps-5 Mbps).
 • [C-1-13] MUST support HardwarePropertiesManager.getDeviceTemperatures API and return accurate values for skin temperature.
 • [C-1-14] MUST have an embedded screen, and its resolution MUST be at least 1920 x 1080.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to have a display resolution of at least 2560 x 1440.
 • [C-1-15] The display MUST update at least 60 Hz while in VR Mode.
 • [C-1-17] The display MUST support a low-persistence mode with ≤ 5 milliseconds persistence, persistence being defined as the amount of time for which a pixel is emitting light.
 • [C-1-18] MUST support Bluetooth 4.2 and Bluetooth LE Data Length Extension section 7.4.3 .
 • [C-1-19] MUST support and properly report Direct Channel Type for all of the following default sensor types:
  • TYPE_ACCELEROMETER
  • TYPE_ACCELEROMETER_UNCALIBRATED
  • TYPE_GYROSCOPE
  • TYPE_GYROSCOPE_UNCALIBRATED
  • TYPE_MAGNETIC_FIELD
  • TYPE_MAGNETIC_FIELD_UNCALIBRATED
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to support the TYPE_HARDWARE_BUFFER direct channel type for all Direct Channel Types listed above.
 • [C-1-21] MUST meet the gyroscope, accelerometer, and magnetometer related requirements for android.hardware.hifi_sensors , as specified in section 7.3.9 .
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to support the android.hardware.sensor.hifi_sensors feature.
 • [C-1-22] MUST have end-to-end motion to photon latency not higher than 28 milliseconds.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to have end-to-end motion to photon latency not higher than 20 milliseconds.
 • [C-1-23] MUST have first-frame ratio, which is the ratio between the brightness of pixels on the first frame after a transition from black to white and the brightness of white pixels in steady state, of at least 85%.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to have first-frame ratio of at least 90%.
 • MAY provide an exclusive core to the foreground application and MAY support the Process.getExclusiveCores API to return the numbers of the cpu cores that are exclusive to the top foreground application.

If exclusive core is supported, then the core:

 • [C-2-1] MUST not allow any other userspace processes to run on it (except device drivers used by the application), but MAY allow some kernel processes to run as necessary.

7.10. Xúc giác

See Section 2.2.1 for device-specific requirements.

7.11. Media Performance Class

The media performance class of the device implementation can be obtained from the android.os.Build.VERSION_CODES.MEDIA_PERFORMANCE_CLASS API. Requirements for media performance class are defined for each Android version starting with R (version 30). The special value of 0 designates that the device is not of a media performance class.

If device implementations return non-zero value for android.os.Build.VERSION_CODES.MEDIA_PERFORMANCE_CLASS , they:

 • [C-1-1] MUST return at least a value of android.os.Build.VERSION_CODES.R .

 • [C-1-2] MUST be a handheld device implementation.

 • [C-1-3] MUST meet all requirements for "Media Performance Class" described in section 2.2.7 .

See section 2.2.7 for device-specific requirements.

8. Performance and Power

Some minimum performance and power criteria are critical to the user experience and impact the baseline assumptions developers would have when developing an app.

8.1. User Experience Consistency

A smooth user interface can be provided to the end user if there are certain minimum requirements to ensure a consistent frame rate and response times for applications and games. Device implementations, depending on the device type, MAY have measurable requirements for the user interface latency and task switching as described in section 2 .

8.2. File I/O Access Performance

Providing a common baseline for a consistent file access performance on the application private data storage ( /data partition) allows app developers to set a proper expectation that would help their software design. Device implementations, depending on the device type, MAY have certain requirements described in section 2 for the following read and write operations:

 • Sequential write performance . Measured by writing a 256MB file using 10MB write buffer.
 • Random write performance . Measured by writing a 256MB file using 4KB write buffer.
 • Sequential read performance . Measured by reading a 256MB file using 10MB write buffer.
 • Random read performance . Measured by reading a 256MB file using 4KB write buffer.

8.3. Power-Saving Modes

If device implementations include features to improve device power management that are included in AOSP (eg App Standby Bucket, Doze) or extend the features that do not apply harder restrictions than the Rare App Standby Bucket , they:

 • [C-1-1] MUST NOT deviate from the AOSP implementation for the triggering, maintenance, wakeup algorithms and the use of global system settings of App Standby and Doze power-saving modes.
 • [C-1-2] MUST NOT deviate from the AOSP implementation for the use of global settings to manage the throttling of jobs, alarm and network for apps in each bucket for App standby.
 • [C-1-3] MUST NOT deviate from the AOSP implementation for the number of the App Standby Buckets used for App Standby.
 • [C-1-4] MUST implement App Standby Buckets and Doze as described in Power Management .
 • [C-1-5] MUST return true for PowerManager.isPowerSaveMode() when the device is on power save mode.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to provide user affordance to enable and disable the battery saver feature.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to provide user affordance to display all Apps that are exempted from App Standby and Doze power-saving modes.

If device implementations extend power management features that are included in AOSP and that extension applies more stringent restrictions than the Rare App Standby Bucket , refer to section 3.5.1 .

In addition to the power-saving modes, Android device implementations MAY implement any or all of the 4 sleeping power states as defined by the Advanced Configuration and Power Interface (ACPI).

If device implementations implement S4 power states as defined by the ACPI, they:

 • [C-1-1] MUST enter this state only after the user has taken an explicit action to put the device in an inactive state (eg by closing a lid that is physically part of the device or turning off a vehicle or television) and before the user re-activates the device (eg by opening the lid or turning the vehicle or television back on).

If device implementations implement S3 power states as defined by the ACPI, they:

 • [C-2-1] MUST meet C-1-1 above, or, MUST enter S3 state only when third-party applications do not need the system resources (eg the screen, CPU).

  Conversely, MUST exit from S3 state when third-party applications need the system resources, as described on this SDK.

  For example, while the third-party applications request to keep the screen on through FLAG_KEEP_SCREEN_ON or keep CPU running through PARTIAL_WAKE_LOCK , the device MUST NOT enter S3 state unless, as described in C-1-1, the user has taken explicit action to put the device in an inactive state. Conversely, at a time when a task that third-party apps implement through JobScheduler is triggered or Firebase Cloud Messaging is delivered to third-party apps, the device MUST exit the S3 state unless the user has put the device in an inactive state. These are not comprehensive examples and AOSP implements extensive wake-up signals that trigger a wakeup from this state.

8.4. Power Consumption Accounting

A more accurate accounting and reporting of the power consumption provides the app developer both the incentives and the tools to optimize the power usage pattern of the application.

Device implementations:

 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to provide a per-component power profile that defines the current consumption value for each hardware component and the approximate battery drain caused by the components over time as documented in the Android Open Source Project site.
 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to report all power consumption values in milliampere hours (mAh).
 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to report CPU power consumption per each process's UID. Dự án mã nguồn mở Android đáp ứng yêu cầu thông qua việc triển khai mô-đun hạt nhân uid_cputime .
 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to make this power usage available via the adb shell dumpsys batterystats shell command to the app developer.
 • SHOULD be attributed to the hardware component itself if unable to attribute hardware component power usage to an application.

8,5. Consistent Performance

Performance can fluctuate dramatically for high-performance long-running apps, either because of the other apps running in the background or the CPU throttling due to temperature limits. Android includes programmatic interfaces so that when the device is capable, the top foreground application can request that the system optimize the allocation of the resources to address such fluctuations.

Device implementations:

If device implementations report support of Sustained Performance Mode, they:

 • [C-1-1] MUST provide the top foreground application a consistent level of performance for at least 30 minutes, when the app requests it.
 • [C-1-2] MUST honor the Window.setSustainedPerformanceMode() API and other related APIs.

If device implementations include two or more CPU cores, they:

 • SHOULD provide at least one exclusive core that can be reserved by the top foreground application.

If device implementations support reserving one exclusive core for the top foreground application, they:

 • [C-2-1] MUST report through the Process.getExclusiveCores() API method the ID numbers of the exclusive cores that can be reserved by the top foreground application.
 • [C-2-2] MUST not allow any user space processes except the device drivers used by the application to run on the exclusive cores, but MAY allow some kernel processes to run as necessary.

If device implementations do not support an exclusive core, they:

9. Security Model Compatibility

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST implement a security model consistent with the Android platform security model as defined in Security and Permissions reference document in the APIs in the Android developer documentation.

 • [C-0-2] MUST support installation of self-signed applications without requiring any additional permissions/certificates from any third parties/authorities. Specifically, compatible devices MUST support the security mechanisms described in the follow subsections.

9.1. Quyền

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST support the Android permissions model as defined in the Android developer documentation. Specifically, they MUST enforce each permission defined as described in the SDK documentation; no permissions may be omitted, altered, or ignored.

 • MAY add additional permissions, provided the new permission ID strings are not in the android.\* namespace.

 • [C-0-2] Permissions with a protectionLevel of PROTECTION_FLAG_PRIVILEGED MUST only be granted to apps preinstalled in the privileged path(s) of the system image and within the subset of the explicitly allowlisted permissions for each app. The AOSP implementation meets this requirement by reading and honoring the allowlisted permissions for each app from the files in the etc/permissions/ path and using the system/priv-app path as the privileged path.

Permissions with a protection level of dangerous are runtime permissions. Applications with targetSdkVersion > 22 request them at runtime.

Device implementations:

 • [C-0-3] MUST show a dedicated interface for the user to decide whether to grant the requested runtime permissions and also provide an interface for the user to manage runtime permissions.
 • [C-0-4] MUST have one and only one implementation of both user interfaces.
 • [C-0-5] MUST NOT grant any runtime permissions to preinstalled apps unless:
  • The user's consent can be obtained before the application uses it.
  • The runtime permissions are associated with an intent pattern for which the preinstalled application is set as the default handler.
 • [C-0-6] MUST grant the android.permission.RECOVER_KEYSTORE permission only to system apps that register a properly secured Recovery Agent. A properly secured Recovery Agent is defined as an on-device software agent that synchronizes with an off-device remote storage, that is equipped with secure hardware with protection equivalent or stronger than what is described in Google Cloud Key Vault Service to prevent brute-force attacks on the lockscreen knowledge factor.

Device implementations:

 • [C-0-7] MUST adhere to Android location permission properties when an app requests the location or physical activity data through standard Android API or proprietary mechanism. Such data includes but not limited to:

  • Device's location (eg latitude and longitude).
  • Information that can be used to determine or estimate the device's location (eg SSID, BSSID, Cell ID, or location of the network that the device is connected to).
  • User's physical activity or classification of the physical activity.

More specifically, device implementations:

 • [C-0-8] MUST obtain user consent to allow an app to access the location or physical activity data.
 • [C-0-9] MUST grant a runtime permission ONLY to the app that holds sufficient permission as described on SDK. For example, TelephonyManager#getServiceState requires android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION .

Permissions can be marked as restricted altering their behavior.

 • [C-0-10] Permissions marked with the flag hardRestricted MUST NOT be granted to an app unless:

  • An app APK file is in the system partition.
  • The user assigns a role that is associated with the hardRestricted permissions to an app.
  • The installer grants the hardRestricted to an app.
  • An app is granted the hardRestricted on an earlier Android version.
 • [C-0-11] Apps holding a softRestricted permission MUST get only limited access and MUST NOT gain full access until allowlisted as described in the SDK, where full and limited access is defined for each softRestricted permission (for example, READ_EXTERNAL_STORAGE ).

If device implementations provide a user affordance to choose which apps can draw on top of other apps with an activity that handles the ACTION_MANAGE_OVERLAY_PERMISSION intent, they:

 • [C-2-1] MUST ensure that all activities with intent filters for the ACTION_MANAGE_OVERLAY_PERMISSION intent have the same UI screen, regardless of the initiating app or any information it provides.

9.2. UID and Process Isolation

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST support the Android application sandbox model, in which each application runs as a unique Unixstyle UID and in a separate process.
 • [C-0-2] MUST support running multiple applications as the same Linux user ID, provided that the applications are properly signed and constructed, as defined in the Security and Permissions reference .

9.3. Filesystem Permissions

Device implementations:

9.4. Alternate Execution Environments

Device implementations MUST keep consistency of the Android security and permission model, even if they include runtime environments that execute applications using some other software or technology than the Dalvik Executable Format or native code. Nói cách khác:

 • [C-0-1] Alternate runtimes MUST themselves be Android applications, and abide by the standard Android security model, as described elsewhere in section 9 .

 • [C-0-2] Alternate runtimes MUST NOT be granted access to resources protected by permissions not requested in the runtime's AndroidManifest.xml file via the < uses-permission > mechanism.

 • [C-0-3] Alternate runtimes MUST NOT permit applications to make use of features protected by Android permissions restricted to system applications.

 • [C-0-4] Alternate runtimes MUST abide by the Android sandbox model and installed applications using an alternate runtime MUST NOT reuse the sandbox of any other app installed on the device, except through the standard Android mechanisms of shared user ID and signing certificate .

 • [C-0-5] Alternate runtimes MUST NOT launch with, grant, or be granted access to the sandboxes corresponding to other Android applications.

 • [C-0-6] Alternate runtimes MUST NOT be launched with, be granted, or grant to other applications any privileges of the superuser (root), or of any other user ID.

 • [C-0-7] When the .apk files of alternate runtimes are included in the system image of device implementations, it MUST be signed with a key distinct from the key used to sign other applications included with the device implementations.

 • [C-0-8] When installing applications, alternate runtimes MUST obtain user consent for the Android permissions used by the application.

 • [C-0-9] When an application needs to make use of a device resource for which there is a corresponding Android permission (such as Camera, GPS, etc.), the alternate runtime MUST inform the user that the application will be able to access that resource.

 • [C-0-10] When the runtime environment does not record application capabilities in this manner, the runtime environment MUST list all permissions held by the runtime itself when installing any application using that runtime.

 • Alternate runtimes SHOULD install apps via the PackageManager into separate Android sandboxes (Linux user IDs, etc.).

 • Alternate runtimes MAY provide a single Android sandbox shared by all applications using the alternate runtime.

9,5. Multi-User Support

Android includes support for multiple users and provides support for full user isolation.

 • Device implementations MAY but SHOULD NOT enable multi-user if they use removable media for primary external storage.

If device implementations include multiple users, they:

 • [C-1-1] MUST meet the following requirements related to multi-user support .
 • [C-1-2] MUST, for each user, implement a security model consistent with the Android platform security model as defined in Security and Permissions reference document in the APIs.
 • [C-1-3] MUST have separate and isolated shared application storage (aka /sdcard ) directories for each user instance.
 • [C-1-4] MUST ensure that applications owned by and running on behalf a given user cannot list, read, or write to the files owned by any other user, even if the data of both users are stored on the same volume or hệ thống tập tin.
 • [C-1-5] MUST encrypt the contents of the SD card when multiuser is enabled using a key stored only on non-removable media accessible only to the system if device implementations use removable media for the external storage APIs. As this will make the media unreadable by a host PC, device implementations will be required to switch to MTP or a similar system to provide host PCs with access to the current user's data.

9.6. Premium SMS Warning

Android includes support for warning users of any outgoing premium SMS message . Premium SMS messages are text messages sent to a service registered with a carrier that may incur a charge to the user.

Nếu việc triển khai thiết bị tuyên bố hỗ trợ cho android.hardware.telephony thì chúng:

 • [C-1-1] MUST warn users before sending a SMS message to numbers identified by regular expressions defined in /data/misc/sms/codes.xml file in the device. The upstream Android Open Source Project provides an implementation that satisfies this requirement.

9,7. Tính năng bảo mật

Device implementations MUST ensure compliance with security features in both the kernel and platform as described below.

The Android Sandbox includes features that use the Security-Enhanced Linux (SELinux) mandatory access control (MAC) system, seccomp sandboxing, and other security features in the Linux kernel. Device implementations:

 • [C-0-1] MUST maintain compatibility with existing applications, even when SELinux or any other security features are implemented below the Android framework.
 • [C-0-2] MUST NOT have a visible user interface when a security violation is detected and successfully blocked by the security feature implemented below the Android framework, but MAY have a visible user interface when an unblocked security violation occurs resulting in a successful khai thác.
 • [C-0-3] MUST NOT make SELinux or any other security features implemented below the Android framework configurable to the user or app developer.
 • [C-0-4] MUST NOT allow an application that can affect another application through an API (such as a Device Administration API) to configure a policy that breaks compatibility.
 • [C-0-5] MUST split the media framework into multiple processes so that it is possible to more narrowly grant access for each process as described in the Android Open Source Project site.
 • [C-0-6] MUST implement a kernel application sandboxing mechanism which allows filtering of system calls using a configurable policy from multithreaded programs. The upstream Android Open Source Project meets this requirement through enabling the seccomp-BPF with threadgroup synchronization (TSYNC) as described in the Kernel Configuration section of source.android.com .

Kernel integrity and self-protection features are integral to Android security. Device implementations:

 • [C-0-7] MUST implement kernel stack buffer overflow protection mechanisms. Examples of such mechanisms are CC_STACKPROTECTOR_REGULAR and CONFIG_CC_STACKPROTECTOR_STRONG .
 • [C-0-8] MUST implement strict kernel memory protections where executable code is read-only, read-only data is non-executable and non-writable, and writable data is non-executable (eg CONFIG_DEBUG_RODATA or CONFIG_STRICT_KERNEL_RWX ).
 • [C-0-9] MUST implement static and dynamic object size bounds checking of copies between user-space and kernel-space (eg CONFIG_HARDENED_USERCOPY ) on devices originally shipping with API level 28 or higher.
 • [C-0-10] MUST NOT execute user-space memory when executing in the kernel mode (eg hardware PXN, or emulated via CONFIG_CPU_SW_DOMAIN_PAN or CONFIG_ARM64_SW_TTBR0_PAN ) on devices originally shipping with API level 28 or higher.
 • [C-0-11] MUST NOT read or write user-space memory in the kernel outside of normal usercopy access APIs (eg hardware PAN, or emulated via CONFIG_CPU_SW_DOMAIN_PAN or CONFIG_ARM64_SW_TTBR0_PAN ) on devices originally shipping with API level 28 or higher.
 • [C-0-12] MUST implement kernel page table isolation if the hardware is vulnerable to CVE-2017-5754 on all devices originally shipping with API level 28 or higher (eg CONFIG_PAGE_TABLE_ISOLATION or CONFIG_UNMAP_KERNEL_AT_EL0 ).
 • [C-0-13] MUST implement branch prediction hardening if the hardware is vulnerable to CVE-2017-5715 on all devices originally shipping with API level 28 or higher (eg CONFIG_HARDEN_BRANCH_PREDICTOR ).
 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to keep kernel data which is written only during initialization marked read-only after initialization (eg __ro_after_init ).
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to randomize the layout of the kernel code and memory, and to avoid exposures that would compromise the randomization (eg CONFIG_RANDOMIZE_BASE with bootloader entropy via the /chosen/kaslr-seed Device Tree node or EFI_RNG_PROTOCOL ).

 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to enable control flow integrity (CFI) in the kernel to provide additional protection against code-reuse attacks (eg CONFIG_CFI_CLANG and CONFIG_SHADOW_CALL_STACK ).

 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED not to disable Control-Flow Integrity (CFI), Shadow Call Stack (SCS) or Integer Overflow Sanitization (IntSan) on components that have it enabled.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to enable CFI, SCS, and IntSan for any additional security-sensitive userspace components as explained in CFI and IntSan .
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to enable stack initialization in the kernel to prevent uses of uninitialized local variables ( CONFIG_INIT_STACK_ALL or CONFIG_INIT_STACK_ALL_ZERO ). Also, device implementations SHOULD NOT assume the value used by the compiler to initialize the locals.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to enable heap initialization in the kernel to prevent uses of uninitialized heap allocations ( CONFIG_INIT_ON_ALLOC_DEFAULT_ON ) and they SHOULD NOT assume the value used by the kernel to initialize those allocations.

If device implementations use a Linux kernel, they:

 • [C-1-1] MUST implement SELinux.
 • [C-1-2] MUST set SELinux to global enforcing mode.
 • [C-1-3] MUST configure all domains in enforcing mode. No permissive mode domains are allowed, including domains specific to a device/vendor.
 • [C-1-4] MUST NOT modify, omit, or replace the neverallow rules present within the system/sepolicy folder provided in the upstream Android Open Source Project (AOSP) and the policy MUST compile with all neverallow rules present, for both AOSP SELinux domains as well as device/vendor specific domains.
 • [C-1-5] MUST run third-party applications targeting API level 28 or higher in per-application SELinux sandboxes with per-app SELinux restrictions on each application's private data directory.
 • SHOULD retain the default SELinux policy provided in the system/sepolicy folder of the upstream Android Open Source Project and only further add to this policy for their own device-specific configuration.

If device implementations are already launched on an earlier Android version and cannot meet the requirements [C-1-1] and [C-1-5] through a system software update, they MAY be exempted from these requirements.

If device implementations use kernel other than Linux, they:

 • [C-2-1] MUST use a mandatory access control system that is equivalent to SELinux.

Android contains multiple defense-in-depth features that are integral to device security.

9,8. Sự riêng tư

9.8.1. Usage History

Android stores the history of the user's choices and manages such history by UsageStatsManager .

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST keep a reasonable retention period of such user history.
 • [SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to keep the 14 days retention period as configured by default in the AOSP implementation.

Android stores the system events using the StatsLog identifiers, and manages such history via the StatsManager and the IncidentManager System API.

Device implementations:

 • [C-0-2] MUST only include the fields marked with DEST_AUTOMATIC in the incident report created by the System API class IncidentManager .
 • [C-0-3] MUST not use the system event identifiers to log any other event than what is described in the StatsLog SDK documents. If additional system events are logged, they MAY use a different atom identifier in the range between 100,000 and 200,000.

9.8.2. ghi âm

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST NOT preload or distribute software components out-of-box that send the user's private information (eg keystrokes, text displayed on the screen, bugreport) off the device without the user's consent or clear ongoing notifications.
 • [C-0-2] MUST display and obtain explicit user consent allowing any sensitive information that is displayed on the user's screen to be captured whenever screen casting or screen recording is enabled via MediaProjection or proprietary APIs. MUST NOT provide users an affordance to disable future display of the user consent.
 • [C-0-3] MUST have an ongoing notification to the user while screen casting or screen recording is enabled. AOSP meets this requirement by showing an ongoing notification icon in the status bar.

If device implementations include functionality in the system that either captures the contents displayed on the screen and/or records the audio stream played on the device other than via the System API ContentCaptureService , or other proprietary means described in Section 9.8.6 Content Capture , they :

 • [C-1-1] MUST have an ongoing notification to the user whenever this functionality is enabled and actively capturing/recording.

If device implementations include a component enabled out-of-box, capable of recording ambient audio and/or record the audio played on the device to infer useful information about user's context, they:

 • [C-2-1] MUST NOT store in persistent on-device storage or transmit off the device the recorded raw audio or any format that can be converted back into the original audio or a near facsimile, except with explicit user consent.

9.8.3. Kết nối

If device implementations have a USB port with USB peripheral mode support, they:

 • [C-1-1] MUST present a user interface asking for the user's consent before allowing access to the contents of the shared storage over the USB port.

9.8.4. Network Traffic

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST preinstall the same root certificates for the system-trusted Certificate Authority (CA) store as provided in the upstream Android Open Source Project.
 • [C-0-2] MUST ship with an empty user root CA store.
 • [C-0-3] MUST display a warning to the user indicating the network traffic may be monitored, when a user root CA is added.

If device traffic is routed through a VPN, device implementations:

 • [C-1-1] MUST display a warning to the user indicating either:
  • That network traffic may be monitored.
  • That network traffic is being routed through the specific VPN application providing the VPN.

If device implementations have a mechanism, enabled out-of-box by default, that routes network data traffic through a proxy server or VPN gateway (for example, preloading a VPN service with android.permission.CONTROL_VPN granted), they:

 • [C-2-1] MUST ask for the user's consent before enabling that mechanism, unless that VPN is enabled by the Device Policy Controller via the DevicePolicyManager.setAlwaysOnVpnPackage() , in which case the user does not need to provide a separate consent, but MUST only be notified.

If device implementations implement a user affordance to toggle on the "always-on VPN" function of a 3rd-party VPN app, they:

 • [C-3-1] MUST disable this user affordance for apps that do not support always-on VPN service in the AndroidManifest.xml file via setting the SERVICE_META_DATA_SUPPORTS_ALWAYS_ON attribute to false .

9.8.5. Device Identifiers

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST prevent access to the device serial number and, where applicable, IMEI/MEID, SIM serial number, and International Mobile Subscriber Identity (IMSI) from an app, unless it meets one of the following requirements:
  • is a signed carrier app that is verified by device manufacturers.
  • has been granted the READ_PRIVILEGED_PHONE_STATE permission.
  • has carrier privileges as defined in UICC Carrier Privileges .
  • is a device owner or profile owner that has been granted the READ_PHONE_STATE permission.
  • (For SIM serial number/ICCID only) has the local regulations requirement that the app detect changes in the subscriber's identity.

9.8.6. Content Capture

Android, through the System API ContentCaptureService , or by other proprietary means, supports a mechanism for device implementations to capture the following interactions between the applications and the user.

 • Text and graphics rendered on-screen, including but not limited to, notifications and assist data via AssistStructure API.
 • Media data, such as audio or video, recorded or played by the device.
 • Input events (eg key, mouse, gesture, voice, video, and accessibility).
 • Any other events that an application provides to the system via the Content Capture API or a similarly capable, proprietary API.
 • Any text or other data sent via the TextClassifier API to the System TextClassifier ie to the system service to understand the meaning of text, as well as generating predicted next actions based on the text.

If device implementations capture the data above, they:

 • [C-1-1] MUST encrypt all such data when stored in the device. This encryption MAY be carried out using Android File Based Encryption, or any of the ciphers listed as API version 26+ described in Cipher SDK .
 • [C-1-2] MUST NOT back up either raw or encrypted data using Android backup methods or any other back up methods.
 • [C-1-3] MUST only send all such data and the log of the device using a privacy-preserving mechanism. The privacy-preserving mechanism is defined as “those which allow only analysis in aggregate and prevent matching of logged events or derived outcomes to individual users”, to prevent any per-user data being introspectable (eg, implemented using a differential privacy technology such as RAPPOR ).
 • [C-1-4] MUST NOT associate such data with any user identity (such as Account ) on the device, except with explicit user consent each time the data is associated.
 • [C-1-5] MUST NOT share such data with other apps, except with explicit user consent every time it is shared.
 • [C-1-6] MUST provide user affordance to erase such data that the ContentCaptureService or the proprietary means collects if the data is stored in any form on the device.

If device implementations include a service that implements the System API ContentCaptureService , or any proprietary service that captures the data as described as above, they:

 • [C-2-1] MUST NOT allow users to replace the content capture service with a user-installable application or service and MUST only allow the preinstalled service to capture such data.
 • [C-2-2] MUST NOT allow any apps other than the preinstalled content capture service mechanism to be able to capture such data.
 • [C-2-3] MUST provide user affordance to disable the content capture service.
 • [C-2-4] MUST NOT omit user affordance to manage Android permissions that are held by the content capture service and follow Android permissions model as described in Section 9.1. Sự cho phép .
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to keep the content capturing service components separate, for example, not binding the service or sharing process IDs, from other system components except for the following:

  • Telephony, Contacts, System UI, and Media

9.8.7. Clipboard Access

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST NOT return a clipped data on the clipboard (eg via the ClipboardManager API) unless the app is the default IME or is the app that currently has focus.

9.8.8. Vị trí

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST NOT turn on/off device location setting and Wi-Fi/Bluetooth scanning settings without explicit user consent or user initiation.
 • [C-0-2] MUST provide the user affordance to access location related information including recent location requests, app level permissions and usage of Wi-Fi/Bluetooth scanning for determining location.
 • [C-0-3] MUST ensure that the application using Emergency Location Bypass API [LocationRequest.setLocationSettingsIgnored()] is a user initiated emergency session (eg dial 911 or text to 911). For Automotive however, a vehicle MAY initiate an emergency session without active user interaction in the case a crash/accident is detected (eg to satisfy eCall requirements).
 • [C-0-4] MUST preserve the Emergency Location Bypass API's ability to bypass device location settings without changing the settings.
 • [C-0-5] MUST schedule a notification that reminds the user after an app in the background has accessed their location using the [ ACCESS_BACKGROUND_LOCATION ] permission.

9.8.9. Installed apps

Android apps targeting API level 30 or above cannot see details about other installed apps by default (see Package visibility in the Android SDK documentation).

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST NOT expose to any app targeting API level 30 or above details about any other installed app, unless the app is already able to see details about the other installed app through the managed APIs. This includes but is not limited to details exposed by any custom APIs added by the device implementer, or accessible via the filesystem.

9.8.10. Connectivity Bug Report

If device implementations generate bug reports using System API BUGREPORT_MODE_TELEPHONY with BugreportManager, they:

 • [C-1-1] MUST obtain user consent every time the System API BUGREPORT_MODE_TELEPHONY is called to generate a report and MUST NOT prompt the user to consent to all future requests from the application.
 • [C-1-2] MUST display and obtain explicit user consent when the reports are starting to be generated and MUST NOT return the generated report to the requesting app without explicit user consent.
 • [C-1-3] MUST generate requested reports containing at least the following information:
  • TelephonyDebugService dump
  • TelephonyRegistry dump
  • WifiService dump
  • ConnectivityService dump
  • A dump of the calling package's CarrierService instance (if bound)
  • Radio log buffer
 • [C-1-4] MUST NOT include the following in the generated reports:
  • Any kind of information unrelated to connectivity debugging.
  • Any kind of user-installed application traffic logs or detailed profiles of user-installed applications/packages (UIDs are okay, package names are not).
 • MAY include additional information that is not associated with any user identity. (eg vendor logs).

If device implementations include additional information (eg vendor logs) in the bug report and that information has privacy/security/battery/storage/memory impact, they:

 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to have a developer setting defaulted to disabled. The AOSP meets this by providing the Enable verbose vendor logging option in developer settings to include additional device-specific vendor logs in the bug reports.

9.8.11. Data blobs sharing

Android, through BlobStoreManager allows apps to contribute data blobs to the System to be shared with a selected set of apps.

If device implementations support shared data blobs as described in the SDK documentation , they:

9,9. Data Storage Encryption

All devices MUST meet the requirements of section 9.9.1. Devices which launched on an API level earlier than that of this document are exempted from the requirements of sections 9.9.2 and 9.9.3; instead they MUST meet the requirements in section 9.9 of the Android Compatibility Definition document corresponding to the API level on which the device launched.

9.9.1. Direct Boot

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST implement the Direct Boot mode APIs even if they do not support Storage Encryption.

 • [C-0-2] The ACTION_LOCKED_BOOT_COMPLETED and ACTION_USER_UNLOCKED Intents MUST still be broadcast to signal Direct Boot aware applications that Device Encrypted (DE) and Credential Encrypted (CE) storage locations are available for user.

9.9.2. Encryption requirements

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST encrypt the application private data ( /data partition), as well as the application shared storage partition ( /sdcard partition) if it is a permanent, non-removable part of the device.
 • [C-0-2] MUST enable the data storage encryption by default at the time the user has completed the out-of-box setup experience.
 • [C-0-3] MUST meet the above data storage encryption requirement by implementing one of the following two encryption methods:

9.9.3. Encryption Methods

If device implementations are encrypted, they:

 • [C-1-1] MUST boot up without challenging the user for credentials and allow Direct Boot aware apps to access to the Device Encrypted (DE) storage after the ACTION_LOCKED_BOOT_COMPLETED message is broadcasted.
 • [C-1-2] MUST only allow access to Credential Encrypted (CE) storage after the user has unlocked the device by supplying their credentials (eg. passcode, pin, pattern or fingerprint) and the ACTION_USER_UNLOCKED message is broadcasted.
 • [C-1-13] MUST NOT offer any method to unlock the CE protected storage without either the user-supplied credentials, a registered escrow key or a resume on reboot implementation meeting the requirements in section 9.9.4 .
 • [C-1-4] MUST use Verified Boot.

9.9.3.1. File Based Encryption with Metadata Encryption

If device implementations use File Based Encryption with Metadata Encryption, they:

 • [C-1-5] MUST encrypt file contents and filesystem metadata using AES-256-XTS or Adiantum. AES-256-XTS refers to the Advanced Encryption Standard with a 256-bit cipher key length, operated in XTS mode; the full length of the key is 512 bits. Adiantum refers to Adiantum-XChaCha12-AES, as specified at https://github.com/google/adiantum. Filesystem metadata is data such as file sizes, ownership, modes, and extended attributes (xattrs).
 • [C-1-6] MUST encrypt file names using AES-256-CBC-CTS or Adiantum.
 • [C-1-12] If the device has Advanced Encryption Standard (AES) instructions (such as ARMv8 Cryptography Extensions on ARM-based devices, or AES-NI on x86-based devices) then the AES-based options above for file name, file contents, and filesystem metadata encryption MUST be used, not Adiantum.
 • [C-1-13] MUST use a cryptographically strong and non-reversible key derivation function (eg HKDF-SHA512) to derive any needed subkeys (eg per-file keys) from the CE and DE keys. "Cryptographically strong and non-reversible" means that the key derivation function has a security strength of at least 256 bits and behaves as a pseudorandom function family over its inputs.
 • [C-1-14] MUST NOT use the same File Based Encryption (FBE) keys or subkeys for different cryptographic purposes (eg for both encryption and key derivation, or for two different encryption algorithms).

 • The keys protecting CE and DE storage areas and filesystem metadata:

 • [C-1-7] MUST be cryptographically bound to a hardware-backed Keystore. This keystore MUST be bound to Verified Boot and the device's hardware root of trust.

 • [C-1-8] CE keys MUST be bound to a user's lock screen credentials.
 • [C-1-9] CE keys MUST be bound to a default passcode when the user has not specified lock screen credentials.
 • [C-1-10] MUST be unique and distinct, in other words no user's CE or DE key matches any other user's CE or DE keys.
 • [C-1-11] MUST use the mandatorily supported ciphers, key lengths and modes.

 • SHOULD make preinstalled essential apps (eg Alarm, Phone, Messenger) Direct Boot aware.

The upstream Android Open Source project provides a preferred implementation of File Based Encryption based on the Linux kernel "fscrypt" encryption feature, and of Metadata Encryption based on the Linux kernel "dm-default-key" feature.

9.9.3.2. Per-User Block-Level Encryption

If device implementations use per-user block-level encryption, they:

 • [C-1-1] MUST enable multi-user support as described in section 9.5.
 • [C-1-2] MUST provide per-user partitions, either using raw partitions or logical volumes.
 • [C-1-3] MUST use unique and distinct encryption keys per-user for encryption of the underlying block devices.
 • [C-1-4] MUST use AES-256-XTS for block-level encryption of the user partitions.

 • The keys protecting the per-user block-level encrypted devices:

 • [C-1-5] MUST be cryptographically bound to a hardware-backed Keystore. This keystore MUST be bound to Verified Boot and the device's hardware root of trust.

 • [C-1-6] MUST be bound to the corresponding user's lock screen credentials.

Per-user block-level encryption can be implemented using the Linux kernel “dm-crypt” feature over per-user partitions.

9.9.4. Resume on Reboot

Resume on Reboot allows unlocking the CE storage of all apps, including those that do not yet support Direct Boot, after a reboot initiated by an OTA. This feature enables users to receive notifications from installed apps after the reboot.

An implementation of Resume-on-Reboot must continue to ensure that when a device falls into an attacker's hands, it is extremely difficult for that attacker to recover the user's CE-encrypted data, even if the device is powered on, CE storage is unlocked, and the user has unlocked the device after receiving an OTA. For insider attack resistance, we also assume the attacker gains access to broadcast cryptographic signing keys.

Đặc biệt:

 • [C-0-1] CE storage MUST NOT be readable even for the attacker who physically has the device and then has these capabilities and limitations:

  • Can use the signing key of any vendor or company to sign arbitrary messages.
  • Can cause an OTA to be received by the device.
  • Can modify the operation of any hardware (AP, flash etc) except as detailed below, but such modification involves a delay of at least an hour and a power cycle that destroys RAM contents.
  • Cannot modify the operation of tamper-resistant hardware (eg Titan M).
  • Cannot read the RAM of the live device.
  • Cannot obtain the user's credential (PIN, pattern, password) or otherwise cause it to be entered.

By way of example, a device implementation that implements and complies with all of the descriptions found here will be compliant with [C-0-1].

9.10. Device Integrity

The following requirements ensure there is transparency to the status of the device integrity. Device implementations:

 • [C-0-1] MUST correctly report through the System API method PersistentDataBlockManager.getFlashLockState() whether their bootloader state permits flashing of the system image. The FLASH_LOCK_UNKNOWN state is reserved for device implementations upgrading from an earlier version of Android where this new system API method did not exist.

 • [C-0-2] MUST support Verified Boot for device integrity.

If device implementations are already launched without supporting Verified Boot on an earlier version of Android and can not add support for this feature with a system software update, they MAY be exempted from the requirement.

Verify Boot là tính năng đảm bảo tính toàn vẹn của phần mềm thiết bị. Nếu việc triển khai thiết bị hỗ trợ tính năng này, chúng sẽ:

 • [C-1-1] MUST declare the platform feature flag android.software.verified_boot .
 • [C-1-2] MUST perform verification on every boot sequence.
 • [C-1-3] MUST start verification from an immutable hardware key that is the root of trust and go all the way up to the system partition.
 • [C-1-4] MUST implement each stage of verification to check the integrity and authenticity of all the bytes in the next stage before executing the code in the next stage.
 • [C-1-5] MUST use verification algorithms as strong as current recommendations from NIST for hashing algorithms (SHA-256) and public key sizes (RSA-2048).
 • [C-1-6] MUST NOT allow boot to complete when system verification fails, unless the user consents to attempt booting anyway, in which case the data from any non-verified storage blocks MUST not be used.
 • [C-1-7] MUST NOT allow verified partitions on the device to be modified unless the user has explicitly unlocked the bootloader.
 • [C-SR] If there are multiple discrete chips in the device (eg radio, specialized image processor), the boot process of each of those chips is STRONGLY RECOMMENDED to verify every stage upon booting.
 • [C-1-8] MUST use tamper-evident storage: for storing whether the bootloader is unlocked. Tamper-evident storage means that the bootloader can detect if the storage has been tampered with from inside Android.
 • [C-1-9] MUST prompt the user, while using the device, and require physical confirmation before allowing a transition from bootloader locked mode to bootloader unlocked mode.
 • [C-1-10] MUST implement rollback protection for partitions used by Android (eg boot, system partitions) and use tamper-evident storage for storing the metadata used for determining the minimum allowable OS version.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to verify all privileged app APK files with a chain of trust rooted in partitions protected by Verified Boot.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to verify any executable artifacts loaded by a privileged app from outside its APK file (such as dynamically loaded code or compiled code) before executing them or STRONGLY RECOMMENDED not to execute them at all.
 • SHOULD implement rollback protection for any component with persistent firmware (eg modem, camera) and SHOULD use tamper-evident storage for storing the metadata used for determining the minimum allowable version.

If device implementations are already launched without supporting C-1-8 through C-1-10 on an earlier version of Android and can not add support for these requirements with a system software update, they MAY be exempted from the requirements.

The upstream Android Open Source Project provides a preferred implementation of this feature in the external/avb/ repository, which can be integrated into the bootloader used for loading Android.

Device implementations:

 • [C-0-3] MUST support cryptographically verifying file content against a trusted key without reading the whole file.
 • [C-0-4] MUST NOT allow the read requests on a protected file to succeed when the read content do not verify against a trusted key.

If device implementations are already launched without the ability to verify file content against a trusted key on an earlier Android version and can not add support for this feature with a system software update, they MAY be exempted from the requirement. The upstream Android Open Source project provides a preferred implementation of this feature based on the Linux kernel fs-verity feature.

Device implementations:

If device implementations support the Android Protected Confirmation API they:

 • [C-3-1] MUST report true for the ConfirmationPrompt.isSupported() API.

 • [C-3-2] MUST ensure that code running in the Android OS including its kernel, malicious or otherwise, cannot generate a positive response without user interaction.

 • [C-3-3] MUST ensure that the user has been able to review and approve the prompted message even in the event that the Android OS, including its kernel, is compromised.

9.11. Keys and Credentials

The Android Keystore System allows app developers to store cryptographic keys in a container and use them in cryptographic operations through the KeyChain API or the Keystore API . Device implementations:

 • [C-0-1] MUST allow at least 8,192 keys to be imported or generated.
 • [C-0-2] The lock screen authentication MUST rate-limit attempts and MUST have an exponential backoff algorithm. Beyond 150 failed attempts, the delay MUST be at least 24 hours per attempt.
 • SHOULD not limit the number of keys that can be generated

When the device implementation supports a secure lock screen, it:

 • [C-1-1] MUST back up the keystore implementation with an isolated execution environment.
 • [C-1-2] MUST have implementations of RSA, AES, ECDSA and HMAC cryptographic algorithms and MD5, SHA1, and SHA-2 family hash functions to properly support the Android Keystore system's supported algorithms in an area that is securely isolated from the code running on the kernel and above. Cách ly an toàn PHẢI chặn tất cả các cơ chế tiềm năng mà mã hạt nhân hoặc vùng người dùng có thể truy cập vào trạng thái bên trong của môi trường bị cô lập, bao gồm cả DMA. Dự án mã nguồn mở Android ngược dòng (AOSP) đáp ứng yêu cầu này bằng cách sử dụng triển khai Trusty , nhưng một giải pháp dựa trên ARM TrustZone khác hoặc triển khai an toàn được bên thứ ba đánh giá về cách ly dựa trên bộ ảo hóa phù hợp là các lựa chọn thay thế.
 • [C-1-3] MUST perform the lock screen authentication in the isolated execution environment and only when successful, allow the authentication-bound keys to be used. Thông tin xác thực màn hình khóa PHẢI được lưu trữ theo cách chỉ cho phép môi trường thực thi biệt lập thực hiện xác thực màn hình khóa. Dự án mã nguồn mở Android ngược dòng cung cấp Lớp trừu tượng phần cứng Gatekeeper (HAL) và Trusty, có thể được sử dụng để đáp ứng yêu cầu này.
 • [C-1-4] MUST support key attestation where the attestation signing key is protected by secure hardware and signing is performed in secure hardware. Khóa ký chứng thực PHẢI được chia sẻ trên số lượng thiết bị đủ lớn để ngăn chặn việc sử dụng khóa làm số nhận dạng thiết bị. Một cách để đáp ứng yêu cầu này là chia sẻ cùng một khóa chứng thực trừ khi có ít nhất 100.000 đơn vị SKU nhất định được tạo ra. Nếu có hơn 100.000 đơn vị SKU được sản xuất thì CÓ THỂ sử dụng một mã khóa khác cho mỗi 100.000 đơn vị.

Lưu ý rằng nếu việc triển khai thiết bị đã được khởi chạy trên phiên bản Android cũ hơn thì thiết bị đó sẽ được miễn yêu cầu phải có kho khóa được hỗ trợ bởi một môi trường thực thi biệt lập và hỗ trợ chứng thực khóa, trừ khi thiết bị đó khai báo tính năng android.hardware.fingerprint . yêu cầu một kho khóa được hỗ trợ bởi một môi trường thực thi biệt lập.

 • [C-1-5] MUST allow the user to choose the Sleep timeout for transition from the unlocked to the locked state, with a minimum allowable timeout up to 15 seconds. Automotive devices, that lock the screen whenever the head unit is turned off or the user is switched, MAY NOT have the Sleep timeout configuration.

9.11.1. Secure Lock Screen and Authentication

The AOSP implementation follows a tiered authentication model where a knowledge-factory based primary authentication can be backed by either a secondary strong biometric, or by weaker tertiary modalities.

Device implementations:

 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to set only one of the following as the primary authentication method:
  • A numerical PIN
  • An alphanumerical password
  • A swipe pattern on a grid of exactly 3x3 dots

Note that the above authentication methods are referred as the recommended primary authentication methods in this document.

If device implementations add or modify the recommended primary authentication methods and use a new authentication method as a secure way to lock the screen, the new authentication method:

If device implementations add or modify the authentication methods to unlock the lock screen if based on a known secret and use a new authentication method to be treated as a secure way to lock the screen:

 • [C-3-1] The entropy of the shortest allowed length of inputs MUST be greater than 10 bits.
 • [C-3-2] The maximum entropy of all possible inputs MUST be greater than 18 bits.
 • [C-3-3] The new authentication method MUST NOT replace any of the recommended primary authentication methods (ie PIN, pattern, password) implemented and provided in AOSP.
 • [C-3-4] The new authentication method MUST be disabled when the Device Policy Controller (DPC) application has set the password quality policy via the DevicePolicyManager.setPasswordQuality() method with a more restrictive quality constant than PASSWORD_QUALITY_SOMETHING .
 • [C-3-5] New authentication methods MUST either fall back to the recommended primary authentication methods (ie PIN, pattern, password) once every 72 hours or less OR clearly disclose to the user that some data will not be backed up in order to preserve the privacy of their data.

If device implementations add or modify the recommended primary authentication methods to unlock the lock screen and use a new authentication method that is based on biometrics to be treated as a secure way to lock the screen, the new method:

 • [C-4-1] MUST meet all requirements described in section 7.3.10 for Class 1 (formerly Convenience ).
 • [C-4-2] MUST have a fall-back mechanism to use one of the recommended primary authentication methods which is based on a known secret.
 • [C-4-3] MUST be disabled and only allow the recommended primary authentication to unlock the screen when the Device Policy Controller (DPC) application has set the keyguard feature policy by calling the method DevicePolicyManager.setKeyguardDisabledFeatures() , with any of the associated biometric flags (ie KEYGUARD_DISABLE_BIOMETRICS , KEYGUARD_DISABLE_FINGERPRINT , KEYGUARD_DISABLE_FACE , or KEYGUARD_DISABLE_IRIS ).

If the biometric authentication methods do not meet the requirements for Class 3 (formerly Strong ) as described in section 7.3.10 :

 • [C-5-1] The methods MUST be disabled if the Device Policy Controller (DPC) application has set the password quality policy via the DevicePolicyManager.setPasswordQuality() method with a more restrictive quality constant than PASSWORD_QUALITY_BIOMETRIC_WEAK .
 • [C-5-2] The user MUST be challenged for the recommended primary authentication (eg: PIN, pattern, password) as described in [C-1-7] and [C-1-8] in section 7.3.10 .
 • [C-5-3] The methods MUST NOT be treated as a secure lock screen, and MUST meet the requirements that start with C-8 in this section below.

If device implementations add or modify the authentication methods to unlock the lock screen and a new authentication method is based on a physical token or the location:

 • [C-6-1] They MUST have a fall-back mechanism to use one of the recommended primary authentication methods which is based on a known secret and meet the requirements to be treated as a secure lock screen.
 • [C-6-2] The new method MUST be disabled and only allow one of the recommended primary authentication methods to unlock the screen when the Device Policy Controller (DPC) application has set the policy with either the DevicePolicyManager.setKeyguardDisabledFeatures(KEYGUARD_DISABLE_TRUST_AGENTS) method or the DevicePolicyManager.setPasswordQuality() method with a more restrictive quality constant than PASSWORD_QUALITY_UNSPECIFIED .
 • [C-6-3] The user MUST be challenged for one of the recommended primary authentication methods (egPIN, pattern, password) at least once every 4 hours or less.
 • [C-6-4] The new method MUST NOT be treated as a secure lock screen and MUST follow the constraints listed in C-8 below.

Nếu việc triển khai thiết bị có màn hình khóa an toàn và bao gồm một hoặc nhiều tác nhân tin cậy triển khai API hệ thống TrustAgentService , thì chúng:

 • [C-7-1] MUST have clear indication in the settings menu and on the lock screen when device lock is deferred or can be unlocked by trust agent(s). For example, AOSP meets this requirement by showing a text description for the "Automatically lock setting" and "Power button instantly locks" in the settings menu and a distinguishable icon on the lock screen.
 • [C-7-2] MUST respect and fully implement all trust agent APIs in the DevicePolicyManager class, such as the KEYGUARD_DISABLE_TRUST_AGENTS constant.
 • [C-7-3] MUST NOT fully implement the TrustAgentService.addEscrowToken() function on a device that is used as a primary personal device (eg handheld) but MAY fully implement the function on device implementations that are typically shared (eg Android Television or Automotive device).
 • [C-7-4] MUST encrypt all stored tokens added by TrustAgentService.addEscrowToken() .
 • [C-7-5] MUST NOT store the encryption key or escrow token on the same device where the key is used. For example, it is allowed for a key stored on a phone to unlock a user account on a TV. For Automotive devices, it is not allowed for the escrow token to be stored on any part of the vehicle.
 • [C-7-6] MUST inform the user about the security implications before enabling the escrow token to decrypt the data storage.
 • [C-7-7] MUST have a fall-back mechanism to use one of the recommended primary authentication methods.
 • [C-7-8] The user MUST be challenged for one of the recommended primary authentication (eg: PIN, pattern, password) methods at least once every 72 hours or less unless the safety of the user (eg driver distraction) is of bận tâm.
 • [C-7-9] The user MUST be challenged for one of the recommended primary authentication (eg: PIN, pattern, password) methods as described in [C-1-7] and [C-1-8] in section 7.3.10 , unless the safety of the user (eg driver distraction) is of concern.
 • [C-7-10] MUST NOT be treated as a secure lock screen and MUST follow the constraints listed in C-8 below.
 • [C-7-11] MUST NOT allow TrustAgents on primary personal devices (eg: handheld) to unlock the device, and can only use them to keep an already unlocked device in the unlocked state for up to a maximum of 4 hours. The default implementation of TrustManagerService in AOSP meets this requirement.
 • [C-7-12] MUST use a cryptographically secure (eg UKEY2) communication channel to pass the escrow token from the storage device to the target device.

If device implementations add or modify the authentication methods to unlock the lock screen that is not a secure lock screen as described above, and use a new authentication method to unlock the keyguard:

 • [C-8-1] The new method MUST be disabled when the Device Policy Controller (DPC) application has set the password quality policy via the DevicePolicyManager.setPasswordQuality() method with a more restrictive quality constant than PASSWORD_QUALITY_UNSPECIFIED .
 • [C-8-2] They MUST NOT reset the password expiration timers set by DevicePolicyManager.setPasswordExpirationTimeout() .
 • [C-8-3] They MUST NOT expose an API for use by third-party apps to determine the lock state.

9.11.2. StrongBox

The Android Keystore System allows app developers to store cryptographic keys in a dedicated secure processor as well as the isolated execution environment described above. Such a dedicated secure processor is called "StrongBox". Requirements C-1-3 through C-1-11 below define the requirements a device must meet to qualify as a StrongBox.

Device implementations that have a dedicated secure processor:

 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to support StrongBox. StrongBox will likely become a requirement in a future release.

If device implementations support StrongBox, they:

 • [C-1-1] MUST declare FEATURE_STRONGBOX_KEYSTORE .

 • [C-1-2] MUST provide dedicated secure hardware that is used to back keystore and secure user authentication. The dedicated secure hardware may be used for other purposes as well.

 • [C-1-3] MUST have a discrete CPU that shares no cache, DRAM, coprocessors or other core resources with the application processor (AP).

 • [C-1-4] MUST ensure that any peripherals shared with the AP cannot alter StrongBox processing in any way, or obtain any information from the StrongBox. The AP MAY disable or block access to StrongBox.

 • [C-1-5] MUST have an internal clock with reasonable accuracy (+-10%) that is immune to manipulation by the AP.

 • [C-1-6] MUST have a true random number generator that produces uniformly-distributed and unpredictable output.

 • [C-1-7] MUST have tamper resistance, including resistance against physical penetration, and glitching.

 • [C-1-8] MUST have side-channel resistance, including resistance against leaking information via power, timing, electromagnetic radiation, and thermal radiation side channels.

 • [C-1-9] MUST have secure storage which ensures confidentiality, integrity, authenticity, consistency, and freshness of the contents. The storage MUST NOT be able to be read or altered, except as permitted by the StrongBox APIs.

 • To validate compliance with [C-1-3] through [C-1-9], device implementations:

  • [C-1-10] MUST include the hardware that is certified against the Secure IC Protection Profile BSI-CC-PP-0084-2014 or evaluated by a nationally accredited testing laboratory incorporating High attack potential vulnerability assessment according to the Common Criteria Application of Attack Potential to Smartcards .
  • [C-1-11] MUST include the firmware that is evaluated by a nationally accredited testing laboratory incorporating High attack potential vulnerability assessment according to the Common Criteria Application of Attack Potential to Smartcards .
  • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to include the hardware that is evaluated using a Security Target, Evaluation Assurance Level (EAL) 5, augmented by AVA_VAN.5. EAL 5 certification will likely become a requirement in a future release.
 • [C-SR] are STRONGLY RECOMMENDED to provide insider attack resistance (IAR), which means that an insider with access to firmware signing keys cannot produce firmware that causes the StrongBox to leak secrets, to bypass functional security requirements or otherwise enable access to sensitive dữ liệu người dùng. The recommended way to implement IAR is to allow firmware updates only when the primary user password is provided via the IAuthSecret HAL.

9.11.3. Identity Credential

The Identity Credential System is defined and achieved by implementing all APIs in the android.security.identity.* package. These APIs allows app developers to store and retrieve user identity documents. Device implementations:

 • [C-SR] are STRONGLY RECOMMENDED to implement the Identity Credential System.

If device implementations implement the Identity Credential System, they:

 • [C-0-1] MUST return non-null for the IdentityCredentialStore#getInstance() method.

 • [C-0-2] MUST implement the Identity Credential System (eg the android.security.identity.* APIs) with code communicating with a trusted application in an area that is securely isolated from the code running on the kernel and above. Cách ly an toàn PHẢI chặn tất cả các cơ chế tiềm năng mà mã hạt nhân hoặc vùng người dùng có thể truy cập vào trạng thái bên trong của môi trường bị cô lập, bao gồm cả DMA.

 • [C-0-3] The cryptographic operations needed to implement the Identity Credential System (eg the android.security.identity.* APIs) MUST be performed entirely in the trusted application and private key material MUST never leave the isolated execution environment unless specifically required by higher-level APIs (eg the createEphemeralKeyPair() method).

 • [C-0-4] The trusted application MUST be implemented in a way such that its security properties are not affected (eg credential data is not released unless access control conditions are satisfied, MACs can't be produced for arbitrary data) even if Android is misbehaving or compromised.

9.12. Data Deletion

All device implementations:

 • [C-0-1] MUST provide users a mechanism to perform a "Factory Data Reset".
 • [C-0-2] MUST delete all data on the userdata filesystem.
 • [C-0-3] MUST delete the data in such a way that will satisfy relevant industry standards such as NIST SP800-88.
 • [C-0-4] MUST trigger the above "Factory Data Reset" process when the DevicePolicyManager.wipeData() API is called by the primary user's Device Policy Controller app.
 • MAY provide a fast data wipe option that conducts only a logical data erase.

9.13. Safe Boot Mode

Android provides Safe Boot Mode, which allows users to boot up into a mode where only preinstalled system apps are allowed to run and all third-party apps are disabled. This mode, known as "Safe Boot Mode", provides the user the capability to uninstall potentially harmful third-party apps.

Device implementations are:

 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to implement Safe Boot Mode.

If device implementations implement Safe Boot Mode, they:

 • [C-1-1] MUST provide the user an option to enter Safe Boot Mode in such a way that is uninterruptible from third-party apps installed on the device, except when the third-party app is a Device Policy Controller and has set the UserManager.DISALLOW_SAFE_BOOT flag as true.

 • [C-1-2] MUST provide the user the capability to uninstall any third-party apps within Safe Mode.

 • SHOULD provide the user an option to enter Safe Boot Mode from the boot menu using a workflow that is different from that of a normal boot.

9.14. Automotive Vehicle System Isolation

Android Automotive devices are expected to exchange data with critical vehicle subsystems by using the vehicle HAL to send and receive messages over vehicle networks such as CAN bus.

The data exchange can be secured by implementing security features below the Android framework layers to prevent malicious or unintentional interaction with these subsystems.

9 giờ 15. Gói đăng ký

"Subscription plans" refer to the billing relationship plan details provided by a mobile carrier through SubscriptionManager.setSubscriptionPlans() .

All device implementations:

 • [C-0-1] MUST return subscription plans only to the mobile carrier app that has originally provided them.
 • [C-0-2] MUST NOT remotely back up or upload subscription plans.
 • [C-0-3] MUST only allow overrides, such as SubscriptionManager.setSubscriptionOverrideCongested() , from the mobile carrier app currently providing valid subscription plans.

9.16. Application Data Migration

If device implementations include a capability to migrate data from a device to another device and do not limit the application data it copies to what is configured by the application developer in the manifest via android:fullBackupContent attribute, they:

 • [C-1-1] MUST NOT initiate transfers of application data from devices on which the user has not set a primary authentication as described in 9.11.1 Secure Lock Screen and Authentication .
 • [C-1-2] MUST securely confirm the primary authentication on the source device and confirm with the user intent to copy the data on the source device before any data is transferred.
 • [C-1-3] MUST use security key attestation to ensure that both the source device and the target device in the device-to-device migration are legitimate Android devices and have a locked bootloader.
 • [C-1-4] MUST only migrate application data to the same application on the target device, with the same package name AND signing certificate.
 • [C-1-5] MUST show an indication that the source device has had data migrated by a device-to-device data migration in the settings menu. A user SHOULD NOT be able to remove this indication.

10. Software Compatibility Testing

Device implementations MUST pass all tests described in this section. However, note that no software test package is fully comprehensive. For this reason, device implementers are STRONGLY RECOMMENDED to make the minimum number of changes as possible to the reference and preferred implementation of Android available from the Android Open Source Project. This will minimize the risk of introducing bugs that create incompatibilities requiring rework and potential device updates.

10.1. Compatibility Test Suite

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST pass the Android Compatibility Test Suite (CTS) available from the Android Open Source Project, using the final shipping software on the device.

 • [C-0-2] MUST ensure compatibility in cases of ambiguity in CTS and for any reimplementations of parts of the reference source code.

The CTS is designed to be run on an actual device. Like any software, the CTS may itself contain bugs. The CTS will be versioned independently of this Compatibility Definition, and multiple revisions of the CTS may be released for Android 11.

Device implementations:

 • [C-0-3] MUST pass the latest CTS version available at the time the device software is completed.

 • SHOULD use the reference implementation in the Android Open Source tree as much as possible.

10.2. CTS Verifier

The CTS Verifier is included with the Compatibility Test Suite, and is intended to be run by a human operator to test functionality that cannot be tested by an automated system, such as correct functioning of a camera and sensors.

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST correctly execute all applicable cases in the CTS verifier.

The CTS Verifier has tests for many kinds of hardware, including some hardware that is optional.

Device implementations:

 • [C-0-2] MUST pass all tests for hardware that they possess; for instance, if a device possesses an accelerometer, it MUST correctly execute the Accelerometer test case in the CTS Verifier.

Test cases for features noted as optional by this Compatibility Definition Document MAY be skipped or omitted.

 • [C-0-2] Every device and every build MUST correctly run the CTS Verifier, as noted above. However, since many builds are very similar, device implementers are not expected to explicitly run the CTS Verifier on builds that differ only in trivial ways. Specifically, device implementations that differ from an implementation that has passed the CTS Verifier only by the set of included locales, branding, etc. MAY omit the CTS Verifier test.

11. Updatable Software

 • [C-0-1] Device implementations MUST include a mechanism to replace the entirety of the system software. The mechanism need not perform “live” upgrades—that is, a device restart MAY be required. Any method can be used, provided that it can replace the entirety of the software preinstalled on the device. For instance, any of the following approaches will satisfy this requirement:

  • “Over-the-air (OTA)” downloads with offline update via reboot.
  • “Tethered” updates over USB from a host PC.
  • “Offline” updates via a reboot and update from a file on removable storage.
 • [C-0-2] The update mechanism used MUST support updates without wiping user data. That is, the update mechanism MUST preserve application private data and application shared data. Note that the upstream Android software includes an update mechanism that satisfies this requirement.

 • [C-0-3] The entire update MUST be signed and the on-device update mechanism MUST verify the update and signature against a public key stored on device.

 • [C-SR] The signing mechanism is STRONGLY RECOMMENDED to hash the update with SHA-256 and validate the hash against the public key using ECDSA NIST P-256.

If the device implementations includes support for an unmetered data connection such as 802.11 or Bluetooth PAN (Personal Area Network) profile, then, they:

 • [C-1-1] MUST support OTA downloads with offline update via reboot.

For device implementations that are launching with Android 6.0 and later, the update mechanism SHOULD support verifying that the system image is binary identical to expected result following an OTA. The block-based OTA implementation in the upstream Android Open Source Project, added since Android 5.1, satisfies this requirement.

Also, device implementations SHOULD support A/B system updates . The AOSP implements this feature using the boot control HAL.

If an error is found in a device implementation after it has been released but within its reasonable product lifetime that is determined in consultation with the Android Compatibility Team to affect the compatibility of third-party applications, then:

 • [C-2-1] The device implementer MUST correct the error via a software update available that can be applied per the mechanism just described.

Android includes features that allow the Device Owner app (if present) to control the installation of system updates. If the system update subsystem for devices report android.software.device_admin then, they:

12. Document Changelog

For a summary of changes to the Compatibility Definition in this release:

For a summary of changes to individuals sections:

 1. Giới thiệu
 2. Loại thiết bị
 3. Phần mềm
 4. Application Packaging
 5. đa phương tiện
 6. Developer Tools and Options
 7. Khả năng tương thích phần cứng
 8. Hiệu suất và sức mạnh
 9. Mô hình bảo mật
 10. Software Compatibility Testing
 11. Updatable Software
 12. Document Changelog
 13. Liên hệ chúng tôi

12.1. Changelog Viewing Tips

Changes are marked as follows:

 • CDD
  Substantive changes to the compatibility requirements.

 • Tài liệu
  Cosmetic or build related changes.

For best viewing, append the pretty=full and no-merges URL parameters to your changelog URLs.

13. Contact Us

You can join the android-compatibility forum and ask for clarifications or bring up any issues that you think the document does not cover.