Haptics

Hệ thống con xúc giác của Android đề cập đến các tính năng phần cứng và phần mềm góp phần tạo ra các kích thích thông qua cảm giác chạm. Việc tạo hiệu ứng xúc giác đòi hỏi mức độ phụ thuộc cao vào phần cứng, trong khi việc nhận biết các kích thích xúc giác đòi hỏi mức độ phụ thuộc và sở thích cao của người dùng. Sự phân đôi này thách thức các nhà sản xuất thiết bị phát triển và tối đa hóa lợi ích xúc giác của người dùng trong hệ sinh thái Android.

Trang này mô tả hướng dẫn tuân thủ dành cho nhà sản xuất thiết bị và nhà phát triển ứng dụng, đồng thời cung cấp hướng dẫn rõ ràng về cách sử dụng tốt nhất API xúc giác của Android. Chủ đề được chia thành ba phần:

Để tìm hiểu thêm về khả năng tương thích nói chung, hãy đọc Tài liệu Định nghĩa Tương thích của Android .

Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng xúc giác trong Android, hãy đọc Tài liệu dành cho nhà phát triển Android .