com.android.tradefed.sandbox

Giao diện

hộp cát Giao diện xác định hộp cát có thể được sử dụng để chạy lệnh gọi.
Nhà máy ISandbox Nhà máy tạo ISandbox .

Các lớp học

SandboxConfigDump Lớp Runner tạo IConfiguration dựa trên dòng lệnh và kết xuất nó vào một tệp.
SandboxConfigurationException Ngoại lệ cấu hình đặc biệt đến từ thiết lập Sandbox.
SandboxConfigUtil Một lớp tiện ích để quản lý IConfiguration khi thực hiện sandbox.
SandboxInvocationRunner Chạy thử nghiệm liên quan đến lệnh gọi trong hộp cát.
Tùy chọn hộp cát Lớp có thể nhận và cung cấp các tùy chọn cho ISandbox .
TradefedSandbox Vùng chứa hộp cát có thể chạy lệnh gọi Liên đoàn Thương mại.
TradefedSandboxNhà máy Triển khai mặc định cho SandboxFactory
TradefedSandboxRunner Người chạy được liên kết với TradefedSandbox sẽ cho phép thực thi hộp cát.
TradefedSandboxRunner.StubScheduledInvocationListener IScheduledInvocationListener sơ khai không làm gì cả.

Enum

SandboxConfigDump.DumpCmd