Definicja zgodności z Androidem 6.0

Spis treści

1. Wstęp

W dokumencie tym wyszczególniono wymagania, jakie muszą zostać spełnione, aby urządzenia były kompatybilne z systemem Android 6.0.

Użycie określeń „MUSI”, „NIE MOŻE”, „WYMAGANY”, „MUSI”, „NIE NALEŻY”, „POWINIEN”, „NIE POWINNO”, „ZALECANY”, „MOŻE” i „OPCJONALNY” jest zgodne z IETF standard zdefiniowany w RFC2119 [ Zasoby, 1 ].

W niniejszym dokumencie „wykonawca urządzenia” lub „wykonawca” to osoba lub organizacja opracowująca rozwiązanie sprzętowe/programowe z systemem Android 6.0. „Implementacja urządzenia” lub „implementacja” to opracowane w ten sposób rozwiązanie sprzętowe/programowe.

Aby urządzenia zostały uznane za zgodne z systemem Android 6.0, MUSZĄ spełniać wymagania przedstawione w niniejszej definicji zgodności, w tym wszelkie dokumenty włączone przez odniesienie.

Jeżeli ta definicja lub testy oprogramowania opisane w sekcji 10 są ciche, niejednoznaczne lub niekompletne, obowiązkiem wdrażającego urządzenie jest zapewnienie zgodności z istniejącymi implementacjami.

Z tego powodu projekt Android Open Source [ Zasoby, 2 ] jest zarówno referencyjną, jak i preferowaną implementacją Androida. ZALECA SIĘ wykonawcom urządzeń, aby w największym możliwym stopniu opierali swoje implementacje na „źródłowym” kodzie źródłowym dostępnym w ramach projektu Android Open Source. Chociaż niektóre komponenty można hipotetycznie zastąpić alternatywnymi implementacjami, ZDECYDOWANIE ZALECA SIĘ, aby nie stosować tej praktyki, ponieważ zdanie testów oprogramowania stanie się znacznie trudniejsze. Obowiązkiem wdrażającego jest zapewnienie pełnej zgodności behawioralnej ze standardową implementacją Androida, w tym i poza pakietem testów zgodności. Na koniec należy pamiętać, że niniejszy dokument wyraźnie zabrania niektórych zamian i modyfikacji komponentów.

Wiele zasobów wymienionych w sekcji 14 pochodzi bezpośrednio lub pośrednio z zestawu SDK systemu Android i będzie funkcjonalnie identycznych z informacjami zawartymi w dokumentacji tego zestawu SDK. W każdym przypadku, gdy ta Definicja Zgodności lub Zestaw Testów Zgodności nie zgadza się z dokumentacją SDK, dokumentacja SDK jest uważana za wiarygodną. Wszelkie szczegóły techniczne podane w odniesieniach zawartych w sekcji 14 są uznawane przez włączenie za część niniejszej Definicji Kompatybilności.

2. Typy urządzeń

Chociaż projekt Android Open Source został wykorzystany do wdrożenia różnych typów urządzeń i formatów, wiele aspektów architektury i wymagań dotyczących kompatybilności zostało zoptymalizowanych pod kątem urządzeń przenośnych. Począwszy od Androida 5.0, projekt Android Open Source ma na celu objęcie szerszej gamy typów urządzeń, jak opisano w tej sekcji.

Urządzenie przenośne z systemem Android oznacza urządzenie z systemem Android, którego zwykle używa się trzymając je w dłoni, np. odtwarzacze mp3, telefony i tablety. Implementacje urządzeń przenośnych z systemem Android:

 • MUSI mieć ekran dotykowy wbudowany w urządzenie.
 • MUSI mieć źródło zasilania zapewniające mobilność, np. akumulator.

Urządzenie telewizyjne z systemem Android oznacza implementację urządzenia z systemem Android, która stanowi interfejs rozrywkowy umożliwiający korzystanie z multimediów cyfrowych, filmów, gier, aplikacji i/lub telewizji na żywo dla użytkowników siedzących w odległości około dziesięciu stóp („odchylony do tyłu” lub „interfejs użytkownika o długości 3 stóp”). ”). Urządzenia telewizyjne z Androidem:

 • MUSI mieć wbudowany ekran LUB zawierać port wyjścia wideo, taki jak VGA, HDMI lub port bezprzewodowy do wyświetlania.
 • MUSI zadeklarować funkcje android.software.leanback i android.hardware.type.television [ Zasoby, 3 ].

Urządzenie Android Watch oznacza urządzenie z systemem Android przeznaczone do noszenia na ciele, na przykład na nadgarstku, oraz:

 • MUSI posiadać ekran o fizycznej długości przekątnej z zakresu od 1,1 do 2,5 cala.
 • MUSI zadeklarować funkcję android.hardware.type.watch.
 • MUSI obsługiwać uiMode = UI_MODE_TYPE_WATCH [ Zasoby, 4 ].

Implementacja Android Automotive odnosi się do jednostki głównej pojazdu, na której działa Android jako system operacyjny dla części lub całości systemu i/lub funkcji informacyjno-rozrywkowych. Implementacje Android Automotive:

 • MUSI zadeklarować funkcję android.hardware.type.automotive.
 • MUSI obsługiwać uiMode = UI_MODE_TYPE_CAR [ Zasoby, 5 ].

Wszystkie implementacje urządzeń z Androidem, które nie pasują do żadnego z powyższych typów urządzeń, nadal MUSZĄ spełniać wszystkie wymagania zawarte w tym dokumencie, aby były kompatybilne z Androidem 6.0, chyba że powyżej wyraźnie określono, że wymaganie ma zastosowanie tylko do określonego typu urządzenia z Androidem.

2.1 Konfiguracje urządzenia

Jest to podsumowanie głównych różnic w konfiguracji sprzętowej według typu urządzenia. (Puste komórki oznaczają „MAJ”). Nie wszystkie konfiguracje są ujęte w tej tabeli; więcej szczegółów znajdziesz w odpowiednich sekcjach poświęconych sprzętowi.

Kategoria Funkcja Sekcja Ręczny Telewizja Oglądać Automobilowy Inny
Wejście Pad kierunkowy 7.2.2. Nawigacja bezdotykowa MUSIEĆ
Ekran dotykowy 7.2.4. Wejście na ekranie dotykowym MUSIEĆ MUSIEĆ POWINIEN
Mikrofon 7.8.1. Mikrofon MUSIEĆ POWINIEN MUSIEĆ MUSIEĆ POWINIEN
Czujniki Akcelerometr 7.3.1 Akcelerometr POWINIEN POWINIEN POWINIEN
GPS 7.3.3. GPS POWINIEN POWINIEN
Łączność Wi-Fi 7.4.2. IEEE 802.11 POWINIEN MUSIEĆ POWINIEN POWINIEN
Bezpośrednie Wi-Fi 7.4.2.1. Bezpośrednie Wi-Fi POWINIEN POWINIEN POWINIEN
Bluetooth 7.4.3. Bluetooth POWINIEN MUSIEĆ MUSIEĆ MUSIEĆ POWINIEN
Bluetooth o niskim zużyciu energii 7.4.3. Bluetooth POWINIEN MUSIEĆ POWINIEN POWINIEN POWINIEN
Tryb urządzenia peryferyjnego/hosta USB 7.7. USB POWINIEN POWINIEN POWINIEN
Wyjście Porty wyjściowe głośników i/lub audio 7.8.2. Wyjście audio MUSIEĆ MUSIEĆ MUSIEĆ MUSIEĆ

3. Oprogramowanie

3.1. Zgodność zarządzanego interfejsu API

Zarządzane środowisko wykonawcze kodu bajtowego Dalvik jest głównym narzędziem dla aplikacji na Androida. Interfejs programowania aplikacji systemu Android (API) to zestaw interfejsów platformy Android udostępnianych aplikacjom działającym w zarządzanym środowisku wykonawczym. Implementacje urządzeń MUSZĄ zapewniać kompletne implementacje, w tym wszystkie udokumentowane zachowania, dowolnego udokumentowanego interfejsu API udostępnianego przez zestaw SDK systemu Android [ Zasoby, 6 ] lub dowolnego interfejsu API oznaczonego znacznikiem „@SystemApi” w pierwotnym kodzie źródłowym systemu Android.

Implementacje urządzeń NIE MOGĄ pomijać żadnych zarządzanych interfejsów API, zmieniać interfejsów API lub podpisów, odbiegać od udokumentowanego zachowania ani zawierać zakazu działania, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszej definicji zgodności.

Niniejsza definicja zgodności pozwala na pominięcie niektórych typów sprzętu, dla którego system Android zawiera interfejsy API, w implementacjach urządzeń. W takich przypadkach interfejsy API MUSZĄ nadal być obecne i zachowywać się w rozsądny sposób. Szczegółowe wymagania dotyczące tego scenariusza znajdują się w sekcji 7 .

3.2. Zgodność z miękkim interfejsem API

Oprócz zarządzanych interfejsów API z sekcji 3.1 , Android zawiera także znaczący „miękki” interfejs API przeznaczony wyłącznie do środowiska wykonawczego w postaci takich rzeczy, jak intencje, uprawnienia i podobne aspekty aplikacji Androida, których nie można wymusić w czasie kompilacji aplikacji.

3.2.1. Uprawnienia

Osoby wdrażające urządzenia MUSZĄ obsługiwać i egzekwować wszystkie stałe uprawnień zgodnie z dokumentacją na stronie odniesienia do uprawnień [ Zasoby, 7 ]. Należy pamiętać, że w sekcji 9 wymieniono dodatkowe wymagania związane z modelem zabezpieczeń Androida.

3.2.2. Parametry kompilacji

Interfejsy API systemu Android zawierają szereg stałych w klasie android.os.Build [ Resources, 8 ], które mają opisywać bieżące urządzenie. Aby zapewnić spójne, znaczące wartości we wszystkich implementacjach urządzeń, poniższa tabela zawiera dodatkowe ograniczenia dotyczące formatów tych wartości, z którymi MUSZĄ być zgodne implementacje urządzeń.

Parametr Detale
WYDANIE WERSJI Wersja aktualnie działającego systemu Android, w formacie czytelnym dla człowieka. To pole MUSI zawierać jedną z wartości ciągu znaków zdefiniowanych w [ Resources, 9 ].
WERSJA.SDK Wersja aktualnie działającego systemu Android, w formacie dostępnym dla kodu aplikacji innych firm. W systemie Android 6.0 to pole MUSI mieć wartość całkowitą 23.
WERSJA.SDK_INT Wersja aktualnie działającego systemu Android, w formacie dostępnym dla kodu aplikacji innych firm. W systemie Android 6.0 to pole MUSI mieć wartość całkowitą 23.
WERSJA.INKREMENTALNA Wartość wybrana przez realizatora urządzenia, określająca konkretną wersję aktualnie działającego systemu Android, w formacie czytelnym dla człowieka. Tej wartości NIE WOLNO ponownie używać w przypadku różnych kompilacji udostępnianych użytkownikom końcowym. Typowym zastosowaniem tego pola jest wskazanie, który numer kompilacji lub identyfikator zmiany kontroli źródła został użyty do wygenerowania kompilacji. Nie ma żadnych wymagań dotyczących konkretnego formatu tego pola, z wyjątkiem tego, że NIE MOŻE ono mieć wartości null ani pustego ciągu znaków („”).
TABLICA Wartość wybrana przez wdrażającego urządzenie, identyfikująca konkretny sprzęt wewnętrzny używany przez urządzenie, w formacie czytelnym dla człowieka. Możliwym zastosowaniem tego pola jest wskazanie konkretnej wersji płytki zasilającej urządzenie. Wartość tego pola MUSI być zakodowana jako 7-bitowy kod ASCII i odpowiadać wyrażeniu regularnemu „^[a-zA-Z0-9_-]+$”.
MARKA Wartość odzwierciedlająca markę związaną z urządzeniem, znaną użytkownikom końcowym. MUSI być w formacie czytelnym dla człowieka i POWINIEN reprezentować producenta urządzenia lub markę firmy, pod którą urządzenie jest sprzedawane. Wartość tego pola MUSI być zakodowana jako 7-bitowy kod ASCII i odpowiadać wyrażeniu regularnemu „^[a-zA-Z0-9_-]+$”.
WSPIERANE_ABIS Nazwa zestawu instrukcji (typ procesora + konwencja ABI) kodu natywnego. Patrz sekcja 3.3. Natywna kompatybilność API .
SUPPORTED_32_BIT_ABIS Nazwa zestawu instrukcji (typ procesora + konwencja ABI) kodu natywnego. Patrz sekcja 3.3. Natywna kompatybilność API .
SUPPORTED_64_BIT_ABIS Nazwa drugiego zestawu instrukcji (typ procesora + konwencja ABI) kodu natywnego. Patrz sekcja 3.3. Natywna kompatybilność API .
Procesor_ABI Nazwa zestawu instrukcji (typ procesora + konwencja ABI) kodu natywnego. Patrz sekcja 3.3. Natywna kompatybilność API .
Procesor_ABI2 Nazwa drugiego zestawu instrukcji (typ procesora + konwencja ABI) kodu natywnego. Patrz sekcja 3.3. Natywna kompatybilność API .
URZĄDZENIE Wartość wybrana przez realizatora urządzenia, zawierająca nazwę rozwinięcia lub nazwę kodową identyfikującą konfigurację cech sprzętowych i projekt przemysłowy urządzenia. Wartość tego pola MUSI być zakodowana jako 7-bitowy kod ASCII i odpowiadać wyrażeniu regularnemu „^[a-zA-Z0-9_-]+$”.
ODCISK PALCA Ciąg, który jednoznacznie identyfikuje tę kompilację. POWINIEN być w miarę czytelny dla człowieka. MUSI być zgodny z tym szablonem:

$(MARA)/$(PRODUKT)/
$(URZĄDZENIE):$(WERSJA.WYDANIE)/$(ID)/$(WERSJA.INKREMENTALNA):$(TYP)/$(TAGI)

Na przykład:

acme/mójprodukt/
mojeurządzenie:6.0/LMYXX/3359:userdebug/test-keys

Odcisk palca NIE MOŻE zawierać białych znaków. Jeśli inne pola zawarte w powyższym szablonie zawierają białe znaki, MUSZĄ one zostać zastąpione w odcisku palca kompilacji innym znakiem, takim jak znak podkreślenia („_”). Wartość tego pola MUSI być zakodowana jako 7-bitowy kod ASCII.

SPRZĘT KOMPUTEROWY Nazwa sprzętu (z wiersza poleceń jądra lub /proc). POWINIEN być w miarę czytelny dla człowieka. Wartość tego pola MUSI być zakodowana jako 7-bitowy kod ASCII i odpowiadać wyrażeniu regularnemu „^[a-zA-Z0-9_-]+$”.
GOSPODARZ Ciąg znaków, który jednoznacznie identyfikuje hosta, na którym została zbudowana kompilacja, w formacie czytelnym dla człowieka. Nie ma żadnych wymagań dotyczących konkretnego formatu tego pola, z wyjątkiem tego, że NIE MOŻE ono mieć wartości null ani pustego ciągu znaków („”).
ID Identyfikator wybrany przez wdrażającego urządzenie w celu odniesienia się do konkretnej wersji, w formacie czytelnym dla człowieka. To pole może być takie samo jak pole android.os.Build.VERSION.INCREMENTAL, ale POWINNO być wartością na tyle znaczącą, aby użytkownicy końcowi mogli rozróżnić kompilacje oprogramowania. Wartość tego pola MUSI być zakodowana jako 7-bitowy kod ASCII i odpowiadać wyrażeniu regularnemu „^[a-zA-Z0-9._-]+$”.
PRODUCENT Nazwa handlowa producenta oryginalnego sprzętu (OEM) produktu. Nie ma żadnych wymagań dotyczących konkretnego formatu tego pola, z wyjątkiem tego, że NIE MOŻE ono mieć wartości null ani pustego ciągu znaków („”).
MODEL Wartość wybrana przez realizatora urządzenia, zawierająca nazwę urządzenia znaną użytkownikowi końcowemu. POWINNA to być ta sama nazwa, pod którą urządzenie jest sprzedawane i sprzedawane użytkownikom końcowym. Nie ma żadnych wymagań dotyczących konkretnego formatu tego pola, z wyjątkiem tego, że NIE MOŻE ono mieć wartości null ani pustego ciągu znaków („”).
PRODUKT Wartość wybrana przez wdrażającego urządzenie zawierająca nazwę rozwojową lub nazwę kodową konkretnego produktu (SKU), która MUSI być unikalna w ramach tej samej marki. MUSI być czytelny dla człowieka, ale niekoniecznie jest przeznaczony do przeglądania przez użytkowników końcowych. Wartość tego pola MUSI być zakodowana jako 7-bitowy kod ASCII i odpowiadać wyrażeniu regularnemu „^[a-zA-Z0-9_-]+$”.
SERYJNY Numer seryjny sprzętu, który MUSI być dostępny i unikalny dla wszystkich urządzeń tego samego MODELU i PRODUCENTA. Wartość tego pola MUSI być zakodowana jako 7-bitowy kod ASCII i odpowiadać wyrażeniu regularnemu „^([a-zA-Z0-9]{6,20})$”.
TAGI Rozdzielana przecinkami lista tagów wybranych przez realizatora urządzenia, która dodatkowo wyróżnia kompilację. To pole MUSI mieć jedną z wartości odpowiadających trzem typowym konfiguracjom podpisywania platformy Android: release-keys, dev-keys, test-keys.
CZAS Wartość reprezentująca sygnaturę czasową wystąpienia kompilacji.
TYP Wartość wybrana przez realizatora urządzenia, określająca konfigurację środowiska uruchomieniowego kompilacji. To pole MUSI mieć jedną z wartości odpowiadających trzem typowym konfiguracjom środowiska wykonawczego Androida: użytkownik, userdebug lub eng.
UŻYTKOWNIK Nazwa lub identyfikator użytkownika (lub użytkownika automatycznego), który wygenerował kompilację. Nie ma żadnych wymagań dotyczących konkretnego formatu tego pola, z wyjątkiem tego, że NIE MOŻE ono mieć wartości null ani pustego ciągu znaków („”).
SECURITY_PATCH Wartość wskazująca poziom poprawki zabezpieczeń kompilacji. MUSI oznaczać, że kompilacja zawiera wszystkie poprawki zabezpieczeń opublikowane w wyznaczonym Biuletynie Bezpieczeństwa Publicznego Androida. MUSI mieć format [RRRR-MM-DD] pasujący do jednego z ciągów dotyczących poziomu poprawek zabezpieczeń systemu Android podanych w biuletynach bezpieczeństwa publicznego , na przykład „2015-11-01”.
BASE_OS Wartość reprezentująca parametr FINGERPRINT kompilacji, która poza tym jest identyczna z tą kompilacją, z wyjątkiem poprawek udostępnionych w Biuletynie bezpieczeństwa publicznego Androida. MUSI zgłosić poprawną wartość, a jeśli taka kompilacja nie istnieje, zgłosić pusty ciąg znaków („”).

3.2.3. Zamierzona kompatybilność

Implementacje urządzeń MUSZĄ uwzględniać system Androida dotyczący luźnego powiązania, zgodnie z opisem w poniższych sekcjach. Przez „honorowany” rozumie się, że osoba wdrażająca urządzenie MUSI udostępnić działanie lub usługę Androida, która określa pasujący filtr intencji, który wiąże się z każdym określonym wzorcem intencji i implementuje prawidłowe zachowanie.

3.2.3.1. Podstawowe cele aplikacji

Intencje systemu Android umożliwiają komponentom aplikacji żądanie funkcjonalności od innych komponentów systemu Android. Projekt nadrzędny systemu Android zawiera listę aplikacji uznawanych za podstawowe aplikacje systemu Android, która implementuje kilka wzorców intencji w celu wykonywania typowych działań. Podstawowe aplikacje na Androida to:

 • Zegar biurkowy
 • Przeglądarka
 • Kalendarz
 • Łączność
 • Galeria
 • Globalne wyszukiwanie
 • Wyrzutnia
 • Muzyka
 • Ustawienia

Implementacje urządzeń POWINNY obejmować, w stosownych przypadkach, podstawowe aplikacje dla systemu Android, ale MUSZĄ zawierać komponent realizujący te same wzorce zamierzeń, określone przez wszystkie „publiczne” komponenty Aktywności lub Usługi tych podstawowych aplikacji dla Androida. Należy pamiętać, że komponenty Aktywności lub Usługi są uznawane za „publiczne”, gdy atrybut Android:exported jest nieobecny lub ma wartość true.

3.2.3.2. Uchwała intencyjna

Ponieważ Android jest platformą rozszerzalną, implementacje urządzeń MUSZĄ umożliwiać zastąpienie każdego wzorca intencji, o którym mowa w sekcji 3.2.3.1, przez aplikacje innych firm. Domyślnie pozwala na to implementacja open source Androida; podmiotom wdrażającym urządzenia NIE MOŻE nadawać specjalnych uprawnień aplikacjom systemowym korzystającym z tych wzorców intencji ani uniemożliwiać aplikacjom stron trzecich wiązania się z tymi wzorcami i przejmowania nad nimi kontroli. Zakaz ten obejmuje w szczególności, ale nie ogranicza się do wyłączenia interfejsu użytkownika „Chooser”, który pozwala użytkownikowi wybierać pomiędzy wieloma aplikacjami, które obsługują ten sam wzorzec zamiarów.

Implementacje urządzeń MUSZĄ zapewniać interfejs użytkownika umożliwiający użytkownikom modyfikowanie domyślnej aktywności dotyczącej intencji.

Jednakże implementacje urządzeń MOGĄ zapewniać domyślne działania dla określonych wzorców URI (np. http://play.google.com), gdy domyślne działanie zapewnia bardziej szczegółowy atrybut identyfikatora URI danych. Na przykład wzorzec filtra intencji określający identyfikator URI danych „http://www.android.com” jest bardziej szczegółowy niż podstawowy wzorzec intencji przeglądarki dla „http://”.

Android zawiera także mechanizm umożliwiający aplikacjom innych firm deklarowanie wiarygodnego domyślnego zachowania łączenia aplikacji dla określonych typów identyfikatorów URI sieci Web [ Zasoby, 140 ]. Gdy takie autorytatywne deklaracje są zdefiniowane we wzorcach filtrów intencji aplikacji, implementacje urządzeń:

 • MUSI podjąć próbę sprawdzenia wszelkich filtrów intencji, wykonując etapy weryfikacji określone w specyfikacji Digital Asset Links [ Zasoby, 141 ] wdrożonej przez Menedżera pakietów w pierwotnym projekcie Android Open Source.
 • MUSI podjąć próbę sprawdzenia poprawności filtrów intencji podczas instalacji aplikacji i ustawić wszystkie pomyślnie zweryfikowane filtry intencji UIR jako domyślne procedury obsługi aplikacji dla swoich UIR.
 • MOŻE ustawić określone filtry intencji URI jako domyślne programy obsługi aplikacji dla swoich identyfikatorów URI, jeśli zostaną pomyślnie zweryfikowane, ale inne potencjalne filtry URI nie zostaną zweryfikowane. Jeśli implementacja urządzenia to robi, MUSI zapewnić użytkownikowi odpowiednie zastąpienia wzorca dla poszczególnych identyfikatorów URI w menu ustawień.
 • MUSI zapewnić użytkownikowi kontrolę nad linkami aplikacji w Ustawieniach w następujący sposób:
  • Użytkownik MUSI mieć możliwość całościowego zastąpienia domyślnego zachowania łączy aplikacji, aby aplikacja była: zawsze otwarta, zawsze pytaj lub nigdy nie otwierana, co musi mieć jednakowe zastosowanie do wszystkich filtrów intencji kandydujących identyfikatorów URI.
  • Użytkownik MUSI mieć możliwość zobaczenia listy potencjalnych filtrów intencji URI.
  • Implementacja urządzenia MOŻE zapewnić użytkownikowi możliwość zastąpienia określonych filtrów intencji kandydatów na identyfikator URI, które zostały pomyślnie zweryfikowane, w oparciu o filtr intencji.
  • Implementacja urządzenia MUSI zapewniać użytkownikom możliwość przeglądania i zastępowania określonych filtrów intencji potencjalnego URI, jeśli implementacja urządzenia pozwala na pomyślną weryfikację niektórych filtrów intencji potencjalnego URI, podczas gdy inne mogą zakończyć się niepowodzeniem.

3.2.3.3. Przestrzenie nazw intencji

Implementacje urządzeń NIE MOGĄ zawierać żadnego komponentu Androida, który obsługuje nowe wzorce intencji lub intencji rozgłaszania przy użyciu AKCJI, KATEGORII lub innego ciągu kluczy w przestrzeni nazw android.* lub com.android.*. Osoby wdrażające urządzenia NIE MOGĄ dołączać żadnych komponentów Androida, które obsługują jakiekolwiek nowe intencje lub wzorce intencji rozgłaszania przy użyciu AKCJI, KATEGORII lub innego ciągu klucza w przestrzeni pakietu należącej do innej organizacji. Osoby wdrażające urządzenia NIE MOGĄ zmieniać ani rozszerzać żadnych wzorców zamierzeń używanych przez podstawowe aplikacje wymienione w sekcji 3.2.3.1 . Implementacje urządzeń MOGĄ obejmować wzorce intencji wykorzystujące przestrzenie nazw wyraźnie i wyraźnie powiązane z ich własną organizacją. Zakaz ten jest analogiczny do zakazu określonego dla klas języka Java w punkcie 3.6 .

3.2.3.4. Zamierzenia transmisji

Aplikacje innych firm wykorzystują platformę do emitowania określonych zamiarów w celu powiadamiania ich o zmianach w środowisku sprzętu lub oprogramowania. Urządzenia kompatybilne z Androidem MUSZĄ nadawać publiczne intencje transmisji w odpowiedzi na odpowiednie zdarzenia systemowe. Intencje rozgłaszania są opisane w dokumentacji zestawu SDK.

3.2.3.5. Domyślne ustawienia aplikacji

Android zawiera ustawienia, które umożliwiają użytkownikom łatwy wybór domyślnych aplikacji, na przykład ekranu głównego lub SMS-ów. Tam, gdzie ma to sens, implementacje urządzeń MUSZĄ zapewniać podobne menu ustawień i być zgodne ze wzorcem filtra intencji i metodami API opisanymi w dokumentacji zestawu SDK, jak poniżej.

Implementacje urządzeń:

 • MUSI honorować intencję android.settings.HOME_SETTINGS, aby wyświetlić domyślne menu ustawień aplikacji na ekranie głównym, jeśli implementacja urządzenia zgłasza android.software.home_screen [ Zasoby, 10 ]
 • MUSI zapewnić menu ustawień, które wywoła intencję android.provider.Telephony.ACTION_CHANGE_DEFAULT, aby wyświetlić okno dialogowe umożliwiające zmianę domyślnej aplikacji SMS, jeśli implementacja urządzenia zgłasza android.hardware.telephony [ Zasoby, 11 ]
 • MUSI honorować intencję android.settings.NFC_PAYMENT_SETTINGS, aby wyświetlać domyślne menu ustawień aplikacji dla funkcji Dotknij i zapłać, jeśli implementacja urządzenia zgłasza android.hardware.nfc.hce [ Zasoby, 10 ]

3.3. Natywna kompatybilność API

3.3.1. Interfejsy binarne aplikacji

Zarządzany kod bajtowy Dalvik może wywoływać kod natywny dostarczony w pliku .apk aplikacji jako plik ELF .so skompilowany dla odpowiedniej architektury sprzętowej urządzenia. Ponieważ kod natywny jest w dużym stopniu zależny od podstawowej technologii procesora, system Android definiuje szereg interfejsów binarnych aplikacji (ABI) w zestawie Android NDK. Implementacje urządzeń MUSZĄ być kompatybilne z co najmniej jednym zdefiniowanym interfejsem ABI i MUSZĄ implementować zgodność z zestawem Android NDK, jak poniżej.

Jeśli implementacja urządzenia obejmuje obsługę interfejsu ABI systemu Android, to:

 • MUSI obejmować obsługę kodu działającego w środowisku zarządzanym w celu wywołania kodu natywnego przy użyciu standardowej semantyki Java Native Interface (JNI)
 • MUSI być kompatybilny ze źródłem (tj. zgodny z nagłówkiem) i kompatybilny binarnie (dla ABI) z każdą wymaganą biblioteką z poniższej listy
 • MUSI obsługiwać równoważny 32-bitowy ABI, jeśli obsługiwany jest jakikolwiek 64-bitowy ABI
 • MUSI dokładnie raportować natywny interfejs binarny aplikacji (ABI) obsługiwany przez urządzenie za pośrednictwem parametrów android.os.Build.SUPPORTED_ABIS, android.os.Build.SUPPORTED_32_BIT_ABIS i android.os.Build.SUPPORTED_64_BIT_ABIS, każdy z nich jest listą rozdzieloną przecinkami ABI uporządkowane od najbardziej do najmniej preferowanego
 • MUSI raportować, za pomocą powyższych parametrów, tylko te ABI udokumentowane i opisane w najnowszej wersji dokumentacji zarządzania Android NDK ABI [ Zasoby, 12 ] i MUSZĄ obejmować obsługę rozszerzenia Advanced SIMD (aka NEON) [ Zasoby, 13 ]
 • POWINNO zostać zbudowane przy użyciu kodu źródłowego i plików nagłówkowych dostępnych w pierwotnym projekcie Android Open Source

Dla aplikacji zawierających kod natywny MUSZĄ być dostępne następujące interfejsy API kodu natywnego:

 • libc (biblioteka C)
 • libm (biblioteka matematyczna)
 • Minimalne wsparcie dla C++
 • Interfejs JNI
 • liblog (logowanie na Androida)
 • libz (kompresja Zlib)
 • libdl (dynamiczny linker)
 • libGLESv1_CM.so (OpenGL ES 1.x)
 • libGLESv2.so (OpenGL ES 2.0)
 • libGLESv3.so (OpenGL ES 3.x)
 • libEGL.so (natywne zarządzanie powierzchnią OpenGL)
 • libjnigraphics.so
 • libOpenSLES.so (obsługa dźwięku OpenSL ES 1.0.1)
 • libOpenMAXAL.so (obsługa OpenMAX AL 1.0.1)
 • libandroid.so (natywna obsługa aktywności w systemie Android)
 • libmediandk.so (obsługa natywnych interfejsów API multimediów)
 • Obsługa OpenGL zgodnie z opisem poniżej

Należy pamiętać, że przyszłe wersje zestawu Android NDK mogą wprowadzać obsługę dodatkowych interfejsów ABI. Jeśli implementacja urządzenia nie jest kompatybilna z istniejącym, predefiniowanym ABI, NIE MOŻE w ogóle zgłaszać obsługi żadnego ABI.

Należy pamiętać, że implementacje urządzeń MUSZĄ zawierać bibliotekę libGLESv3.so i MUSZĄ one zawierać dowiązanie symboliczne (dowiązanie symboliczne) do libGLESv2.so. z kolei MUSI wyeksportować wszystkie symbole funkcyjne OpenGL ES 3.1 i pakietu rozszerzeń Androida [ Zasoby, 14 ] zgodnie z definicją w wydaniu NDK Android-21. Chociaż wszystkie symbole muszą być obecne, należy w pełni zaimplementować tylko odpowiednie funkcje dla wersji OpenGL ES i rozszerzeń faktycznie obsługiwanych przez urządzenie.

Implementacje urządzeń, jeśli zawierają natywną bibliotekę o nazwie libvulkan.so, MUSZĄ eksportować symbole funkcji i zapewniać implementację interfejsu API Vulkan 1.0 oraz rozszerzeń VK_KHR_surface, VK_KHR_swapchain i VK_KHR_android_surface zgodnie z definicją Grupy Khronos i przejść testy zgodności Khronos.

Zgodność kodu natywnego jest wyzwaniem. Z tego powodu ZALECA SIĘ wykonawcom urządzeń, aby korzystali z implementacji bibliotek wymienionych powyżej z pierwotnego projektu Android Open Source.

3.3.2. Zgodność z 32-bitowym natywnym kodem ARM

Architektura ARMv8 wycofuje kilka operacji procesora, w tym niektóre operacje używane w istniejącym kodzie natywnym. Na 64-bitowych urządzeniach ARM następujące przestarzałe operacje MUSZĄ pozostać dostępne dla 32-bitowego natywnego kodu ARM, albo poprzez natywną obsługę procesora, albo poprzez emulację oprogramowania:

 • Instrukcje SWP i SWPB
 • Instrukcja SETEND
 • Obsługa barier CP15ISB, CP15DSB i CP15DMB

Starsze wersje zestawu Android NDK wykorzystywały /proc/cpuinfo do odkrywania funkcji procesora na podstawie 32-bitowego natywnego kodu ARM. Aby zapewnić zgodność z aplikacjami zbudowanymi przy użyciu tego pakietu NDK, urządzenia MUSZĄ zawierać następujące wiersze w pliku /proc/cpuinfo, gdy jest on odczytywany przez 32-bitowe aplikacje ARM:

 • „Funkcje:”, po którym następuje lista opcjonalnych funkcji procesora ARMv7 obsługiwanych przez urządzenie
 • „Architektura procesora:”, po której następuje liczba całkowita opisująca najwyżej obsługiwaną architekturę ARM urządzenia (np. „8” dla urządzeń ARMv8)

Te wymagania mają zastosowanie tylko wtedy, gdy /proc/cpuinfo jest odczytywany przez 32-bitowe aplikacje ARM. Urządzenia NIE POWINNY zmieniać /proc/cpuinfo podczas odczytu przez 64-bitowe aplikacje ARM lub inne niż ARM.

3.4. Zgodność sieciowa

3.4.1. Zgodność z WebView

Urządzenia z Androidem Watch MOGĄ, ale wszystkie inne implementacje urządzeń MUSZĄ zapewniać pełną implementację interfejsu API android.webkit.Webview.

Funkcja platformy android.software.webview MUSI być zgłaszana na każdym urządzeniu zapewniającym pełną implementację interfejsu API android.webkit.WebView i NIE MOŻE być zgłaszana na urządzeniach bez pełnej implementacji interfejsu API. Implementacja Android Open Source wykorzystuje kod z projektu Chromium do implementacji android.webkit.WebView [ Zasoby, 15 ]. Ponieważ nie jest możliwe opracowanie kompleksowego zestawu testów dla systemu renderowania stron internetowych, osoby wdrażające urządzenia MUSZĄ używać określonej wcześniejszej wersji Chromium w implementacji WebView. Konkretnie:

 • Implementacje urządzenia android.webkit.WebView MUSZĄ być oparte na kompilacji Chromium z pierwotnego projektu Android Open Source dla systemu Android 6.0. Ta kompilacja zawiera określony zestaw poprawek funkcjonalności i bezpieczeństwa dla WebView [ Zasoby, 16 ].
 • Ciąg agenta użytkownika zgłaszany przez WebView MUSI mieć następujący format:

  Mozilla/5.0 (Linux; Android $(VERSION); $(MODEL) Build/$(BUILD); wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, jak Gecko) Wersja/4.0 $(CHROMIUM_VER) Mobile Safari/537.36

  • Wartość ciągu $(VERSION) MUSI być taka sama jak wartość Android.os.Build.VERSION.RELEASE.
  • Wartość ciągu $(MODEL) MUSI być taka sama jak wartość Android.os.Build.MODEL.
  • Wartość ciągu $(BUILD) MUSI być taka sama jak wartość android.os.Build.ID.
  • Wartość ciągu $(CHROMIUM_VER) MUSI być wersją Chromium w pierwotnym projekcie Android Open Source.
  • Implementacje urządzeń MOGĄ pomijać Mobile w ciągu agenta użytkownika.

Komponent WebView POWINIEN zapewniać obsługę jak największej liczby funkcji HTML5, a jeśli obsługuje tę funkcję, MUSI być zgodny ze specyfikacją HTML5 [ Zasoby, 17 ].

3.4.2. Zgodność przeglądarki

Implementacje Android Television, Watch i Android Automotive MOGĄ pomijać aplikację przeglądarki, ale MUSZĄ obsługiwać wzorce intencji publicznej, jak opisano w sekcji 3.2.3.1 . Wszystkie inne typy implementacji urządzeń MUSZĄ zawierać samodzielną aplikację przeglądarki do przeglądania stron internetowych przez zwykłego użytkownika.

Samodzielna przeglądarka MOŻE być oparta na technologii przeglądarki innej niż WebKit. Jednakże, nawet jeśli używana jest alternatywna aplikacja przeglądarki, komponent android.webkit.WebView dostarczany aplikacjom innych firm MUSI być oparty na WebKit, jak opisano w sekcji 3.4.1 .

Implementacje MOGĄ dostarczać niestandardowy ciąg agenta użytkownika w samodzielnej aplikacji przeglądarki.

Samodzielna aplikacja przeglądarki (niezależnie od tego, czy jest oparta na wcześniejszej aplikacji przeglądarki WebKit, czy na zamienniku innej firmy) POWINNA zapewniać obsługę możliwie największej ilości HTML5 [ Zasoby, 17 ]. Co najmniej implementacje urządzeń MUSZĄ obsługiwać każdy z tych interfejsów API powiązanych z HTML5:

Ponadto implementacje urządzeń MUSZĄ obsługiwać interfejs API HTML5/W3C do przechowywania danych internetowych [ Zasoby, 21 ] i POWINNY obsługiwać interfejs API HTML5/W3C IndexedDB [ Zasoby, 22 ]. Należy pamiętać, że w miarę jak organy odpowiedzialne za standardy tworzenia stron internetowych będą faworyzować IndexedDB zamiast przechowywania danych w Internecie, oczekuje się, że IndexedDB stanie się wymaganym komponentem przyszłej wersji Androida.

3.5. Zgodność behawioralna API

Zachowanie każdego z typów API (zarządzanego, miękkiego, natywnego i internetowego) musi być spójne z preferowaną implementacją nadrzędnego projektu Android Open Source [ Zasoby, 2 ]. Niektóre konkretne obszary zgodności to:

 • Urządzenia NIE MOGĄ zmieniać zachowania ani semantyki standardowego zamiaru.
 • Urządzenia NIE MOGĄ zmieniać cyklu życia ani semantyki cyklu życia określonego typu komponentu systemu (takiego jak usługa, działanie, dostawca treści itp.).
 • Urządzenia NIE MOGĄ zmieniać semantyki standardowego pozwolenia.

Powyższa lista nie jest kompletna. Zestaw testów zgodności (CTS) testuje znaczną część platformy pod kątem zgodności behawioralnej, ale nie wszystkie. Obowiązkiem realizatora jest zapewnienie zgodności behawioralnej z projektem Android Open Source. Z tego powodu osoby wdrażające urządzenia POWINNY używać kodu źródłowego dostępnego w ramach projektu Android Open Source, tam gdzie to możliwe, zamiast ponownie wdrażać znaczące części systemu.

3.6. Przestrzenie nazw API

Android przestrzega konwencji przestrzeni nazw pakietów i klas zdefiniowanych przez język programowania Java. Aby zapewnić kompatybilność z aplikacjami innych firm, twórcom urządzeń NIE WOLNO wprowadzać żadnych zabronionych modyfikacji (patrz poniżej) w tych przestrzeniach nazw pakietów:

 • Jawa.*
 • javax.*
 • słońce.*
 • android.*
 • com.android.*

Zabronione modyfikacje obejmują :

 • Implementacje urządzeń NIE WOLNO modyfikować publicznie udostępnionych interfejsów API na platformie Android poprzez zmianę jakichkolwiek podpisów metod lub klas albo poprzez usuwanie klas lub pól klas.
 • Osoby wdrażające urządzenia MOGĄ modyfikować podstawową implementację interfejsów API, ale takie modyfikacje NIE MOGĄ wpływać na określone zachowanie i podpis w języku Java jakichkolwiek publicznie udostępnianych interfejsów API.
 • Implementatorom urządzeń NIE WOLNO dodawać żadnych publicznie dostępnych elementów (takich jak klasy lub interfejsy albo pola lub metody do istniejących klas lub interfejsów) do powyższych interfejsów API.

„Element publicznie eksponowany” to dowolny konstrukt, który nie jest ozdobiony znacznikiem „@hide” używanym w pierwotnym kodzie źródłowym Androida. Innymi słowy, twórcom urządzeń NIE WOLNO ujawniać nowych interfejsów API ani zmieniać istniejących interfejsów API w przestrzeniach nazw wymienionych powyżej. Osoby wdrażające urządzenia MOGĄ wprowadzać modyfikacje wyłącznie do użytku wewnętrznego, ale modyfikacje te NIE MOGĄ być reklamowane ani w żaden inny sposób udostępniane programistom.

Osoby wdrażające urządzenia MOGĄ dodawać niestandardowe interfejsy API, ale żadne takie interfejsy API NIE MOGĄ znajdować się w przestrzeni nazw będącej własnością innej organizacji lub odnoszącej się do innej organizacji. Na przykład twórcom urządzeń NIE WOLNO dodawać interfejsów API do com.google.* lub podobnej przestrzeni nazw: może to zrobić tylko firma Google. Podobnie Google NIE WOLNO dodawać interfejsów API do przestrzeni nazw innych firm. Dodatkowo, jeśli implementacja urządzenia zawiera niestandardowe interfejsy API spoza standardowej przestrzeni nazw Androida, te interfejsy API MUSZĄ być spakowane w udostępnionej bibliotece Androida, aby zwiększona ilość pamięci miała wpływ tylko na aplikacje, które jawnie z nich korzystają (poprzez mechanizm lt;uses-librarygt;). korzystania z takich interfejsów API.

Jeśli osoba wdrażająca urządzenie zaproponuje ulepszenie jednej z powyższych przestrzeni nazw pakietów (na przykład poprzez dodanie przydatnej nowej funkcjonalności do istniejącego interfejsu API lub dodanie nowego interfejsu API), osoba wdrażająca POWINNA odwiedzić stronę source.android.com i rozpocząć proces wprowadzania zmian i zgodnie z informacjami zawartymi na tej stronie.

Należy pamiętać, że powyższe ograniczenia odpowiadają standardowym konwencjom nazewnictwa interfejsów API w języku programowania Java; ta sekcja ma po prostu na celu wzmocnienie tych konwencji i uczynienie ich wiążącymi poprzez włączenie ich do niniejszej Definicji Zgodności.

3.7. Zgodność środowiska wykonawczego

Implementacje urządzeń MUSZĄ obsługiwać pełny format Dalvik Executable (DEX) oraz specyfikację i semantykę kodu bajtowego Dalvik [ Zasoby, 23 ]. Osoby wdrażające urządzenia POWINNY używać ART, referencyjnej implementacji formatu wykonywalnego Dalvik i systemu zarządzania pakietami implementacji referencyjnej.

Implementacje urządzeń MUSZĄ skonfigurować środowiska wykonawcze Dalvik w celu alokacji pamięci zgodnie z platformą Android i zgodnie z poniższą tabelą. (Zobacz sekcję 7.1.1 , aby zapoznać się z definicjami rozmiaru i gęstości ekranu.)

Należy pamiętać, że wartości pamięci określone poniżej są uważane za wartości minimalne, a implementacje urządzeń MOGĄ przydzielić więcej pamięci na aplikację.

Wygląd ekranu Gęstość ekranu Minimalna pamięć aplikacji
Zegarek z Androidem 120 dpi (ldpi) 32 MB
160 dpi (mdpi)
213 dpi (tvdpi)
240 dpi (hdpi) 36 MB
280 dpi (280 dpi)
320 dpi (xhdpi) 48 MB
360 dpi (360 dpi)
400 dpi (400 dpi) 56 MB
420 dpi (420 dpi) 64 MB
480 dpi (xxhdpi) 88MB
560 dpi (560 dpi) 112MB
640 dpi (xxxhdpi) 154MB
mały/normalny 120 dpi (ldpi) 32 MB
160 dpi (mdpi)
213 dpi (tvdpi) 48 MB
240 dpi (hdpi)
280 dpi (280 dpi)
320 dpi (xhdpi) 80MB
360 dpi (360 dpi)
400 dpi (400 dpi) 96 MB
420 dpi (420 dpi) 112MB
480 dpi (xxhdpi) 128MB
560 dpi (560 dpi) 192MB
640 dpi (xxxhdpi) 256 MB
duży 120 dpi (ldpi) 32 MB
160 dpi (mdpi) 48 MB
213 dpi (tvdpi) 80MB
240 dpi (hdpi)
280 dpi (280 dpi) 96 MB
320 dpi (xhdpi) 128MB
360 dpi (360 dpi) 160MB
400 dpi (400 dpi) 192MB
420 dpi (420 dpi) 228MB
480 dpi (xxhdpi) 256 MB
560 dpi (560 dpi) 384 MB
640 dpi (xxxhdpi) 512 MB
xduży 120 dpi (ldpi) 48 MB
160 dpi (mdpi) 80MB
213 dpi (tvdpi) 96 MB
240 dpi (hdpi)
280 dpi (280 dpi) 144MB
320 dpi (xhdpi) 192MB
360 dpi (360 dpi) 240 MB
400 dpi (400 dpi) 288MB
420 dpi (420 dpi) 336MB
480 dpi (xxhdpi) 384 MB
560 dpi (560 dpi) 576MB
640 dpi (xxxhdpi) 768MB

3.8. Zgodność interfejsu użytkownika

3.8.1. Program uruchamiający (ekran główny)

Android zawiera aplikację uruchamiającą (ekran główny) i obsługę aplikacji innych firm, które zastępują program uruchamiający urządzenie (ekran główny). Implementacje urządzeń, które umożliwiają aplikacjom innych firm zastąpienie ekranu głównego urządzenia, MUSZĄ deklarować funkcję platformy android.software.home_screen.

3.8.2. Widżety

Widżety są opcjonalne dla wszystkich implementacji urządzeń z systemem Android, ale POWINNY być obsługiwane na urządzeniach przenośnych z systemem Android.

Android definiuje typ komponentu oraz odpowiadający mu interfejs API i cykl życia, który umożliwia aplikacjom udostępnianie użytkownikowi końcowemu „AppWidget” [ Zasoby, 24 ] – jest to funkcja, która ZALECA SIĘ, aby była obsługiwana w implementacjach urządzeń przenośnych. Implementacje urządzeń obsługujące osadzanie widżetów na ekranie głównym MUSZĄ spełniać następujące wymagania i deklarować obsługę funkcji platformy android.software.app_widgets.

 • Programy uruchamiające urządzenia MUSZĄ zawierać wbudowaną obsługę AppWidgets i udostępniać interfejs użytkownika, aby móc dodawać, konfigurować, przeglądać i usuwać AppWidgets bezpośrednio w programie uruchamiającym.
 • Implementacje urządzeń MUSZĄ umożliwiać renderowanie widżetów o wymiarach 4 x 4 w standardowym rozmiarze siatki. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Wytyczne dotyczące projektowania widżetów aplikacji w dokumentacji zestawu SDK systemu Android [ Zasoby, 24 ].
 • Implementacje urządzeń obejmujące obsługę ekranu blokady MOGĄ obsługiwać widżety aplikacji na ekranie blokady.

3.8.3. Powiadomienia

Android zawiera interfejsy API, które umożliwiają programistom powiadamianie użytkowników o ważnych wydarzeniach [ Zasoby, 25 ] przy użyciu funkcji sprzętu i oprogramowania urządzenia.

Niektóre interfejsy API umożliwiają aplikacjom wykonywanie powiadomień lub przyciąganie uwagi za pomocą sprzętu — w szczególności dźwięku, wibracji i światła. Implementacje urządzeń MUSZĄ obsługiwać powiadomienia korzystające z funkcji sprzętowych zgodnie z opisem w dokumentacji zestawu SDK i w miarę możliwości za pomocą sprzętu implementującego urządzenie. Na przykład, jeśli implementacja urządzenia zawiera wibrator, MUSI poprawnie implementować interfejsy API wibracji. Jeśli w implementacji urządzenia brakuje sprzętu, odpowiednie interfejsy API MUSZĄ zostać zaimplementowane jako nieoperacyjne. To zachowanie jest szczegółowo opisane w sekcji 7 .

Dodatkowo implementacja MUSI poprawnie renderować wszystkie zasoby (ikony, pliki animacji itp.) przewidziane w interfejsach API [ Zasoby, 26 ] lub w przewodniku po stylach ikon paska stanu/paska systemu [ Zasoby, 27 ], co w przypadku Urządzenie z systemem Android TV oferuje możliwość niewyświetlania powiadomień. Osoby wdrażające urządzenia MOGĄ zapewniać użytkownikowi alternatywne środowisko powiadomień niż zapewniane przez referencyjną implementację Android Open Source; jednakże takie alternatywne systemy powiadamiania MUSZĄ obsługiwać istniejące zasoby powiadamiania, jak powyżej.

Android zawiera obsługę różnych powiadomień, takich jak:

 • Bogate powiadomienia . Interaktywne widoki bieżących powiadomień.
 • Powiadomienia od razu . Użytkownicy Widoków interaktywnych mogą podejmować działania lub je odrzucać bez opuszczania bieżącej aplikacji.
 • Powiadomienia na ekranie blokady . Powiadomienia wyświetlane na ekranie blokady ze szczegółową kontrolą widoczności.

Implementacje urządzeń z Androidem, gdy takie powiadomienia są widoczne, MUSZĄ poprawnie wykonywać powiadomienia Rich i Heads-up oraz zawierać tytuł/nazwę, ikonę i tekst zgodnie z dokumentacją w interfejsach API systemu Android [ Zasoby, 28 ].

Android zawiera interfejsy API usługi nasłuchiwania powiadomień, które umożliwiają aplikacjom (po wyraźnym włączeniu przez użytkownika) otrzymywanie kopii wszystkich powiadomień po ich opublikowaniu lub aktualizacji. Implementacje urządzeń MUSZĄ poprawnie i szybko wysyłać powiadomienia w całości do wszystkich zainstalowanych i udostępnianych przez użytkowników usług nasłuchiwania, łącznie z wszelkimi metadanymi dołączonymi do obiektu Powiadomienia.

Android zawiera interfejsy API [ Zasoby, 29 ], które umożliwiają programistom włączanie wyszukiwania do swoich aplikacji i ujawnianie danych aplikacji w globalnym wyszukiwaniu systemowym. Ogólnie rzecz biorąc, ta funkcjonalność składa się z jednego, ogólnosystemowego interfejsu użytkownika, który umożliwia użytkownikom wprowadzanie zapytań, wyświetla sugestie podczas wpisywania przez użytkownika i wyświetla wyniki. Interfejsy API systemu Android umożliwiają programistom ponowne wykorzystanie tego interfejsu do wyszukiwania w ich własnych aplikacjach oraz dostarczanie wyników do wspólnego interfejsu użytkownika wyszukiwania globalnego.

Implementacje urządzeń z systemem Android POWINNY obejmować wyszukiwanie globalne, pojedynczy, współdzielony interfejs użytkownika wyszukiwania obejmujący cały system, umożliwiający wyświetlanie sugestii w czasie rzeczywistym w odpowiedzi na dane wprowadzone przez użytkownika. Implementacje urządzeń POWINNY implementować interfejsy API, które umożliwiają programistom ponowne wykorzystanie tego interfejsu użytkownika w celu zapewnienia wyszukiwania we własnych aplikacjach. Implementacje urządzeń implementujące interfejs wyszukiwania globalnego MUSZĄ implementować interfejsy API umożliwiające aplikacjom innych firm dodawanie sugestii do pola wyszukiwania, gdy jest ono uruchamiane w trybie wyszukiwania globalnego. Jeśli nie są zainstalowane żadne aplikacje innych firm korzystające z tej funkcjonalności, domyślnym zachowaniem POWINNO być wyświetlanie wyników i sugestii wyszukiwarki internetowej.

Implementacje urządzeń z systemem Android POWINNY zaimplementować na urządzeniu asystenta obsługującego akcję Assist [ Zasoby, 30 ].

Android zawiera także interfejsy API Assist, które pozwalają aplikacjom decydować, ile informacji o bieżącym kontekście ma być udostępnianych asystentowi na urządzeniu [ Zasoby, 31 ]. Implementacje urządzeń obsługujące akcję Assist MUSZĄ wyraźnie wskazywać użytkownikowi końcowemu, kiedy kontekst jest udostępniany, poprzez wyświetlanie białego światła wokół krawędzi ekranu. Aby zapewnić wyraźną widoczność dla użytkownika końcowego, wskazanie MUSI spełniać lub przekraczać czas trwania i jasność wdrożenia projektu Android Open Source.

3.8.5. Tosty

Aplikacje mogą używać interfejsu API „Toast” do wyświetlania użytkownikowi końcowemu krótkich, niemodalnych ciągów znaków, które znikają po krótkim czasie [ Zasoby, 32 ]. Implementacje urządzeń MUSZĄ wyświetlać toasty z aplikacji dla użytkowników końcowych w jakiś dobrze widoczny sposób.

3.8.6. Motywy

Android udostępnia „motywy” jako mechanizm umożliwiający aplikacjom stosowanie stylów w całej aktywności lub aplikacji.

Android zawiera rodzinę motywów „Holo” jako zestaw zdefiniowanych stylów, z których mogą korzystać twórcy aplikacji, jeśli chcą dopasować wygląd i działanie motywu Holo zgodnie z definicją w zestawie SDK systemu Android [ Zasoby, 33 ]. Implementacje urządzeń NIE MOGĄ zmieniać żadnych atrybutów motywu Holo udostępnianych aplikacjom [ Zasoby, 34 ].

Android zawiera rodzinę motywów „Material” jako zestaw zdefiniowanych stylów, z których mogą korzystać twórcy aplikacji, jeśli chcą dopasować wygląd motywu projektu do szerokiej gamy różnych typów urządzeń z systemem Android. Implementacje urządzeń MUSZĄ obsługiwać rodzinę motywów „Material” i NIE MOGĄ zmieniać żadnych atrybutów motywu Material ani ich zasobów udostępnianych aplikacjom [ Zasoby, 35 ].

Android zawiera także rodzinę motywów „Device Default” jako zestaw zdefiniowanych stylów, z których mogą korzystać twórcy aplikacji, jeśli chcą dopasować wygląd i styl motywu urządzenia zgodnie z definicją twórcy urządzenia. Implementacje urządzeń MOGĄ modyfikować atrybuty motywu domyślnego urządzenia udostępniane aplikacjom [ Zasoby, 34 ].

Android obsługuje wariant motywu z przezroczystymi paskami systemowymi, który umożliwia twórcom aplikacji wypełnienie obszaru za paskiem stanu i nawigacji treścią aplikacji. Aby zapewnić spójność środowiska deweloperskiego w tej konfiguracji, ważne jest zachowanie stylu ikony paska stanu w różnych implementacjach urządzeń. Dlatego implementacje urządzeń z Androidem MUSZĄ używać koloru białego w ikonach stanu systemu (takich jak siła sygnału i poziom naładowania baterii) oraz powiadomieniach wysyłanych przez system, chyba że ikona wskazuje problematyczny stan lub aplikacja zażąda jasnego paska stanu przy użyciu flagi SYSTEM_UI_FLAG_LIGHT_STATUS_BAR. Gdy aplikacja żąda jasnego paska stanu, implementacje urządzeń z Androidem MUSZĄ zmienić kolor ikon stanu systemu na czarny [ Zasoby, 34 ].

3.8.7. Animowane tapety

Android definiuje typ komponentu oraz odpowiedni interfejs API i cykl życia, który pozwala aplikacjom udostępniać użytkownikowi końcowemu jedną lub więcej „animowanych tapet” [ Zasoby, 36 ]. Animowane tapety to animacje, wzory lub podobne obrazy z ograniczonymi możliwościami wprowadzania danych, które są wyświetlane jako tapeta za innymi aplikacjami.

Uważa się, że sprzęt umożliwia niezawodne uruchamianie animowanych tapet, jeśli umożliwia uruchamianie wszystkich animowanych tapet, bez ograniczeń funkcjonalności, przy rozsądnej liczbie klatek na sekundę i bez negatywnego wpływu na inne aplikacje. Jeśli ograniczenia sprzętowe powodują awarie, nieprawidłowe działanie tapet i/lub aplikacji, nadmierne zużycie energii procesora lub baterii albo działanie z niedopuszczalnie niską liczbą klatek na sekundę, uznaje się, że sprzęt nie jest w stanie uruchomić tapety na żywo. Na przykład niektóre animowane tapety mogą wykorzystywać kontekst OpenGL 2.0 lub 3.x do renderowania swojej zawartości. Animowana tapeta nie będzie działać niezawodnie na sprzęcie, który nie obsługuje wielu kontekstów OpenGL, ponieważ użycie animowanej tapety w kontekście OpenGL może powodować konflikt z innymi aplikacjami, które również korzystają z kontekstu OpenGL.

Implementacje urządzeń umożliwiających niezawodne uruchamianie animowanych tapet, jak opisano powyżej, POWINNY implementować animowane tapety, a po wdrożeniu MUSZĄ zgłaszać flagę funkcji platformy android.software.live_wallpaper.

3.8.8. Przełączanie aktywności

Ponieważ klawisz nawigacyjny funkcji Ostatnie jest OPCJONALNY, wymagania dotyczące wdrożenia ekranu przeglądu są OPCJONALNE w przypadku urządzeń z systemem Android Television i urządzeń z systemem Android Watch.

Pierwotny kod źródłowy systemu Android zawiera ekran przeglądu [ Zasoby, 37 ], interfejs użytkownika na poziomie systemu umożliwiający przełączanie zadań i wyświetlanie ostatnio używanych działań i zadań przy użyciu miniaturowego obrazu stanu graficznego aplikacji w momencie ostatniego opuszczenia aplikacji przez użytkownika. Implementacje urządzeń, w tym klawisz nawigacyjny funkcji najnowszych, jak opisano szczegółowo w sekcji 7.2.3 , MOGĄ zmieniać interfejs, ale MUSZĄ spełniać następujące wymagania:

 • MUSI wyświetlać powiązane najnowsze wpisy jako grupę, która porusza się razem.
 • MUSI obsługiwać co najmniej do 6 wyświetlanych działań.
 • POWINIEN wyświetlać co najmniej tytuły 4 działań jednocześnie.
 • POWINIEN wyświetlać kolor podświetlenia, ikonę i tytuł ekranu w ostatnich.
 • MUSI wdrożyć funkcję przypinania ekranu [ Zasoby, 38 ] i udostępnić użytkownikowi menu ustawień umożliwiające przełączanie tej funkcji.
 • POWINIEN wyświetlać afordancję końcową („x”), ale MOŻE opóźniać to do czasu interakcji użytkownika z ekranami.

W przypadku implementacji urządzeń ZALECA SIĘ korzystanie z interfejsu użytkownika starszego systemu Android (lub podobnego interfejsu opartego na miniaturach) na ekranie przeglądu.

3.8.9. Zarządzanie wejściami

Android obsługuje zarządzanie danymi wejściowymi oraz edytory metod wprowadzania innych firm [ Zasoby, 39 ]. Implementacje urządzeń, które umożliwiają użytkownikom korzystanie z metod wprowadzania danych innych firm na urządzeniu, MUSZĄ deklarować funkcję platformy android.software.input_methods i obsługiwać interfejsy API IME zgodnie z definicją w dokumentacji zestawu SDK systemu Android.

Implementacje urządzeń deklarujące funkcję android.software.input_methods MUSZĄ zapewniać dostępny dla użytkownika mechanizm umożliwiający dodawanie i konfigurowanie metod wprowadzania danych innych firm. Implementacje urządzeń MUSZĄ wyświetlać interfejs ustawień w odpowiedzi na intencję android.settings.INPUT_METHOD_SETTINGS.

3.8.10. Sterowanie multimediami na ekranie blokady

Interfejs API klienta Remote Control został wycofany z systemu Android 5.0 na rzecz szablonu powiadomień o multimediach, który umożliwia aplikacjom multimedialnym integrację z elementami sterującymi odtwarzaniem wyświetlanymi na ekranie blokady [ Zasoby, 40 ] jako powiadomienia na ekranie blokady. Implementacje urządzeń MUSZĄ poprawnie renderować szablon powiadomień o multimediach w ramach powiadomień na ekranie blokady opisanych w sekcji 3.8.3.

3.8.11. Sny

Android obsługuje interaktywne wygaszacze ekranu o nazwie Dreams [ Zasoby, 41 ]. Dreams pozwala użytkownikom na interakcję z aplikacjami, gdy urządzenie podłączone do źródła zasilania jest bezczynne lub zadokowane w stacji dokującej na biurku. Urządzenia z Androidem Watch MOGĄ implementować Dreams, ale inne typy implementacji urządzeń POWINNY obejmować obsługę Dreams i zapewniać użytkownikom opcję ustawień umożliwiającą skonfigurowanie Dreams w odpowiedzi na intencję android.settings.DREAM_SETTINGS.

3.8.12. Lokalizacja

Jeśli urządzenie jest wyposażone w czujnik sprzętowy (np. GPS), który może podać współrzędne lokalizacji, tryby lokalizacji MUSZĄ być wyświetlane w menu Lokalizacja w Ustawieniach [ Zasoby, 42 ].

3.8.13. Unicode i czcionka

Android obsługuje kolorowe znaki emoji. Gdy implementacje urządzeń z systemem Android obejmują edytor IME, urządzenia POWINNY udostępniać użytkownikowi metodę wprowadzania znaków Emoji zdefiniowanych w Unicode 6.1 [ Zasoby, 43 ]. Wszystkie urządzenia MUSZĄ być w stanie renderować te znaki emoji w kolorowych glifach.

Android obsługuje czcionki Roboto 2 o różnej gramaturze — bezszeryfowa-cienka, bezszeryfowa-jasna, bezszeryfowa-średnia, bezszeryfowa-czarna, bezszeryfowa-skondensowana, bezszeryfowa-skondensowana-jasna MUSZĄ być uwzględnione wszystkie języki dostępne na urządzeniu i pełne pokrycie języka łacińskiego, greckiego i cyrylicy przez Unicode 7.0, w tym zakresy Latin Extended A, B, C i D oraz wszystkie glify w bloku symboli walut Unicode 7.0.

3.9. Administracja urządzeniem

Android zawiera funkcje, które umożliwiają aplikacjom dbającym o bezpieczeństwo wykonywanie funkcji administrowania urządzeniem na poziomie systemu, takich jak egzekwowanie zasad dotyczących haseł lub zdalne czyszczenie, za pośrednictwem interfejsu API administrowania urządzeniami z systemem Android [ Zasoby, 44 ]. Implementacje urządzeń MUSZĄ zapewniać implementację klasy DevicePolicyManager [ Zasoby, 45 ]. Implementacje urządzeń obejmujące obsługę ekranów blokad opartych na kodzie PIN (numerycznym) lub HASLE (alfanumerycznym) MUSZĄ obsługiwać pełny zakres zasad administrowania urządzeniami zdefiniowanych w dokumentacji zestawu SDK systemu Android [ Zasoby, 44 ] i zgłaszać funkcję platformy android.software.device_admin.

3.9.1 Udostępnianie urządzeń

3.9.1.1 Udostępnianie właściciela urządzenia

Jeśli implementacja urządzenia deklaruje funkcję android.software.device_admin, gotowy do użycia proces konfiguracji MUSI umożliwiać zarejestrowanie aplikacji Device Policy Controller (DPC) jako aplikacji właściciela urządzenia [ Zasoby, 46 ]. Implementacje urządzenia MOGĄ mieć preinstalowaną aplikację wykonującą funkcje administracyjne, ale tej aplikacji NIE WOLNO ustawiać jako aplikacji właściciela urządzenia bez wyraźnej zgody lub działania ze strony użytkownika lub administratora urządzenia.

Proces udostępniania właściciela urządzenia (przepływ inicjowany przez android.app.action.PROVISION_MANAGED_DEVICE [ Zasoby, 47 ]) doświadczenie użytkownika MUSI być zgodne z implementacją AOSP

Jeśli implementacja urządzenia zgłasza android.hardware.nfc, MUSI mieć włączoną funkcję NFC, nawet podczas konfiguracji po wyjęciu z pudełka, aby umożliwić właścicielom urządzeń obsługę NFC [ Zasoby, 48 ].

3.9.1.2 Udostępnianie profili zarządzanych

Jeśli implementacja urządzenia deklaruje android.software.managed_users, MUSI istnieć możliwość zarejestrowania aplikacji Device Policy Controller (DPC) jako właściciela nowego zarządzanego profilu [ Zasoby, 49 ]

Proces udostępniania profilu zarządzanego (przepływ inicjowany przez android.app.action.PROVISION_MANAGED_PROFILE [ Zasoby, 50 ]) doświadczenie użytkownika MUSI być zgodne z implementacją AOSP

3.9.2 Obsługa profili zarządzanych

Urządzenia obsługujące profil zarządzany to urządzenia, które:

Urządzenia obsługujące profil zarządzany MUSZĄ:

 • Zadeklaruj flagę funkcji platformy android.software.managed_users.
 • Obsługa zarządzanych profili za pośrednictwem interfejsów API systemu Android.app.admin.DevicePolicyManager
 • Zezwalaj na utworzenie jednego i tylko jednego zarządzanego profilu [ Zasoby, 50 ]
 • Użyj plakietki z ikoną (podobnej do plakietki pracy nadrzędnej AOSP), aby reprezentować zarządzane aplikacje i widżety oraz inne elementy interfejsu użytkownika z plakietką, takie jak Ostatnie i powiadomienia
 • Wyświetlaj ikonę powiadomienia (podobną do plakietki pracy nadrzędnej AOSP), aby wskazać, kiedy użytkownik znajduje się w zarządzanej aplikacji profilu
 • Wyświetl wyskakujący komunikat wskazujący, że użytkownik znajduje się w profilu zarządzanym, jeśli i kiedy urządzenie się wybudzi (ACTION_USER_PRESENT), a aplikacja na pierwszym planie znajduje się w profilu zarządzanym
 • Jeśli istnieje profil zarządzany, pokaż afordancję wizualną w „Wybieraczu intencji”, aby umożliwić użytkownikowi przekazanie zamiaru z profilu zarządzanego do użytkownika głównego lub odwrotnie, jeśli jest to włączone przez kontroler Device Policy Controller
 • Jeśli istnieje profil zarządzany, ujawnij następujące uprawnienia użytkownika zarówno dla użytkownika głównego, jak i profilu zarządzanego:
  • Oddzielne rozliczanie zużycia baterii, lokalizacji, danych mobilnych i pamięci dla głównego użytkownika i profilu zarządzanego.
  • Niezależne zarządzanie aplikacjami VPN zainstalowanymi w ramach profilu użytkownika głównego lub profilu zarządzanego.
  • Niezależne zarządzanie aplikacjami zainstalowanymi w ramach głównego użytkownika lub profilu zarządzanego.
  • Niezależne zarządzanie kontami w ramach głównego użytkownika lub profilu zarządzanego.
 • Upewnij się, że domyślny dialer może wyszukiwać informacje o dzwoniącym z zarządzanego profilu (jeśli taki istnieje) wraz z informacjami z profilu głównego, jeśli pozwala na to kontroler Device Policy Controller.
 • MUSI upewnić się, że spełnia wszystkie wymagania bezpieczeństwa mające zastosowanie do urządzenia z włączoną obsługą wielu użytkowników (patrz sekcja 9.5 ), nawet jeśli zarządzany profil nie jest liczony jako inny użytkownik oprócz głównego użytkownika.

3.10. Dostępność

Android zapewnia warstwę ułatwień dostępu, która pomaga użytkownikom niepełnosprawnym łatwiej poruszać się po urządzeniach. Ponadto system Android udostępnia interfejsy API platformy, które umożliwiają implementacjom usług ułatwień dostępu odbieranie wywołań zwrotnych dotyczących zdarzeń użytkownika i systemu oraz generowanie alternatywnych mechanizmów informacji zwrotnych, takich jak zamiana tekstu na mowę, informacje dotykowe i nawigacja za pomocą trackballa/padu kierunkowego [ Zasoby, 51 ].

Implementacje urządzeń obejmują następujące wymagania:

 • Implementacje Android Automotive POWINNY zapewniać implementację platformy ułatwień dostępu Androida zgodną z domyślną implementacją Androida.
 • Implementacje urządzeń (z wyjątkiem Android Automotive) MUSZĄ zapewniać implementację struktury ułatwień dostępu Androida zgodną z domyślną implementacją Androida.
 • Implementacje urządzeń (z wyjątkiem Android Automotive) MUSZĄ obsługiwać implementacje usług dostępności innych firm za pośrednictwem interfejsów API android.accessibilityservice [ Zasoby, 52 ]
 • Implementacje urządzeń (z wyjątkiem Android Automotive) MUSZĄ generować zdarzenia AccessibilityEvent i dostarczać te zdarzenia do wszystkich zarejestrowanych implementacji AccessibilityService w sposób zgodny z domyślną implementacją Androida
 • Implementacje urządzeń (z wyłączeniem urządzeń z systemem Android Automotive i Android Watch bez wyjścia audio) MUSZĄ zapewniać dostępny dla użytkownika mechanizm włączania i wyłączania usług ułatwień dostępu i MUSZĄ wyświetlać ten interfejs w odpowiedzi na intencję android.provider.Settings.ACTION_ACCESSIBILITY_SETTINGS.

Ponadto implementacje urządzeń POWINNY zapewniać implementację usługi dostępności na urządzeniu i POWINNY zapewniać użytkownikom mechanizm umożliwiający włączenie usługi dostępności podczas konfiguracji urządzenia. Implementacja usługi dostępności typu open source jest dostępna w projekcie Eyes Free [ Zasoby, 53 ].

3.11. Tekst na mowę

Android zawiera interfejsy API, które umożliwiają aplikacjom korzystanie z usług zamiany tekstu na mowę (TTS) i umożliwiają dostawcom usług zapewnianie implementacji usług TTS [ Zasoby, 54 ]. Implementacje urządzeń raportujących funkcję android.hardware.audio.output MUSZĄ spełniać te wymagania związane ze strukturą Android TTS.

Implementacje Android Automotive:

 • MUSI obsługiwać interfejsy API platformy Android TTS.
 • MOŻE obsługiwać instalację silników TTS innych firm. Jeśli jest to możliwe, partnerzy MUSZĄ zapewnić interfejs dostępny dla użytkownika, który umożliwi użytkownikowi wybór silnika TTS do wykorzystania na poziomie systemu.

Wszystkie inne implementacje urządzeń:

 • MUSI obsługiwać interfejsy API platformy Android TTS i POWINIEN zawierać silnik TTS obsługujący języki dostępne na urządzeniu. Należy pamiętać, że oprogramowanie typu open source dla systemu Android zawiera w pełni funkcjonalną implementację silnika TTS.
 • MUSI obsługiwać instalację silników TTS innych firm
 • MUSI zapewniać interfejs dostępny dla użytkownika, który umożliwia użytkownikom wybór silnika TTS do użycia na poziomie systemu

3.12. Ramy wejściowe telewizji

Struktura wprowadzania telewizji Android (TIF) upraszcza dostarczanie treści na żywo do urządzeń telewizyjnych z systemem Android. TIF udostępnia standardowy interfejs API do tworzenia modułów wejściowych kontrolujących urządzenia telewizyjne z systemem Android. Implementacje urządzeń z systemem Android Television MUSZĄ obsługiwać strukturę wejścia TV [ Zasoby, 55 ].

Implementacje urządzeń obsługujące TIF MUSZĄ deklarować funkcję platformy android.software.live_tv.

3.12.1. Aplikacja telewizyjna

Każda implementacja urządzenia deklarująca obsługę telewizji na żywo MUSI mieć zainstalowaną aplikację telewizyjną (aplikacja TV). Projekt Android Open Source zapewnia implementację aplikacji telewizyjnej.

Domyślna aplikacja telewizyjna musi zapewniać dostęp do kanałów z zainstalowanych wejść i wejść innych firm. Należy pamiętać, że zainstalowane dane wejściowe obejmują wszystkie wejścia dostarczane domyślnie, niezależnie od tego, czy są one oparte na formacie TIF, czy nie.

Aplikacja telewizyjna MUSI umożliwiać instalację kanałów telewizyjnych i korzystanie z nich [ Zasoby, 56 ] oraz spełniać następujące wymagania:

 • Implementacje urządzeń MUSZĄ umożliwiać instalację i zarządzanie danymi wejściowymi opartymi na TIF innych firm (wejścia innych firm) [ Zasoby, 57 ].
 • Implementacje urządzeń MOGĄ zapewniać wizualną separację pomiędzy wstępnie zainstalowanymi wejściami opartymi na TIF (zainstalowanymi wejściami) [ Zasoby, 58 ] i wejściami innych firm.
 • Implementacje urządzeń NIE MOGĄ wyświetlać danych wejściowych stron trzecich więcej niż jedną czynność nawigacyjną poza Aplikacją TV (tj. rozwijanie listy danych wejściowych stron trzecich z Aplikacji TV).

3.12.1.1. Elektroniczny przewodnik po programach

Implementacje urządzeń telewizyjnych z systemem Android MUSZĄ wyświetlać nakładkę informacyjną i interaktywną, która MUSI zawierać elektroniczny przewodnik po programach (EPG) wygenerowany na podstawie wartości w polach TvContract.Programs [ Zasoby, 59 ]. EPG MUSI spełniać następujące wymagania:

 • EPG MUSI wyświetlać informacje ze wszystkich zainstalowanych wejść i wejść innych firm.
 • EPG MOŻE zapewniać wizualną separację pomiędzy zainstalowanymi wejściami i wejściami innych firm.
 • ZDECYDOWANIE ZALECA SIĘ, aby EPG wyświetlał zainstalowane wejścia i wejścia innych firm z równą widocznością. EPG NIE MOŻE wyświetlać wejść innych firm więcej niż jedną czynność nawigacyjną od wejść zainstalowanych w EPG.
 • W przypadku zmiany kanału urządzenia MUSZĄ wyświetlać dane EPG dla aktualnie odtwarzanego programu.

3.12.1.2. Nawigacja

Urządzenia wejściowe urządzenia telewizyjnego z systemem Android (tj. pilot zdalnego sterowania, aplikacja do zdalnego sterowania lub kontroler gier) MUSZĄ umożliwiać nawigację do wszystkich części ekranu, którymi można wykonywać czynności, za pomocą pada kierunkowego. Do zmiany kanałów telewizyjnych na żywo MUSISZ używać pada kierunkowego w górę i w dół, jeśli na ekranie nie ma żadnej sekcji, którą można wykonać.

Aplikacja telewizyjna POWINNA przekazywać kluczowe zdarzenia do wejść HDMI poprzez CEC.

3.12.1.3. Łączenie aplikacji wejścia telewizyjnego

Implementacje urządzeń z systemem Android Television MUSZĄ obsługiwać łączenie aplikacji wejściowych telewizora, co umożliwia wszystkim danym wejściowym zapewnienie łączy do działań z bieżącego działania do innego działania (tj. łącza z programów na żywo do powiązanych treści) [ Zasoby, 60 ]. Aplikacja telewizyjna MUSI wyświetlać połączenie z aplikacją wejścia telewizyjnego, jeśli jest dostępna.

4. Zgodność opakowań aplikacji

Implementacje urządzeń MUSZĄ instalować i uruchamiać pliki „.apk” systemu Android wygenerowane przez narzędzie „aapt” zawarte w oficjalnym zestawie SDK systemu Android [ Zasoby, 61 ].

Implementacje urządzeń NIE MOGĄ rozszerzać formatów .apk [ Resources, 62 ], Android Manifest [ Resources, 49 ], Dalvik bytecode [ Resources, 23 ] ani formatu kodu bajtowego RenderScript w sposób uniemożliwiający prawidłową instalację i działanie tych plików na komputerze inne kompatybilne urządzenia.

5. Kompatybilność multimediów

5.1. Kodeki multimedialne

Implementacje urządzeń MUSZĄ obsługiwać podstawowe formaty multimediów określone w dokumentacji zestawu SDK systemu Android [ Zasoby, 64 ], chyba że jest to wyraźnie dozwolone w tym dokumencie. W szczególności implementacje urządzeń MUSZĄ obsługiwać formaty multimediów, kodery, dekodery, typy plików i formaty kontenerów określone w tabelach poniżej i raportowane za pośrednictwem MediaCodecList [ Zasoby, 65 ]. Implementacje urządzeń MUSZĄ także umożliwiać dekodowanie wszystkich profili zgłoszonych w profilu kamery [ Zasoby, 66 ] i MUSZĄ umożliwiać dekodowanie wszystkich formatów, które mogą zakodować. Wszystkie te kodeki są dostarczane jako implementacje oprogramowania w preferowanej implementacji Androida z projektu Android Open Source.

Należy pamiętać, że ani firma Google, ani organizacja Open Handset Alliance nie zapewniają, że te kodeki są wolne od patentów stron trzecich. Osobom zamierzającym używać tego kodu źródłowego w sprzęcie lub oprogramowaniu informuje się, że implementacje tego kodu, w tym w oprogramowaniu typu open source lub shareware, mogą wymagać licencji patentowych od odpowiednich posiadaczy patentów.

5.1.1. Kodeki audio

Format/kodek Koder Dekoder Detale Obsługiwane typy plików/formaty kontenerów
Profil MPEG-4 AAC
(AAC LC)
WYMAGANE 1 WYMAGANY Obsługa treści mono/stereo/5.0/5.1 2 ze standardowymi częstotliwościami próbkowania od 8 do 48 kHz.
 • 3GPP (.3gp)
 • MPEG-4 (.mp4, .m4a)
 • ADTS surowy AAC (.aac, dekodowanie w systemie Android 3.1+, kodowanie w systemie Android 4.0+, ADIF nie jest obsługiwane)
 • MPEG-TS (.ts, brak możliwości wyszukiwania, Android 3.0 lub nowszy)
Profil MPEG-4 HE AAC (AAC+) WYMAGANE 1
(Android 4.1+)
WYMAGANY Obsługa treści mono/stereo/5.0/5.1 2 ze standardowymi częstotliwościami próbkowania od 16 do 48 kHz.
MPEG-4 HE AACv2
Profil (ulepszony AAC+)
WYMAGANY Obsługa treści mono/stereo/5.0/5.1 2 ze standardowymi częstotliwościami próbkowania od 16 do 48 kHz.
AAC ELD (ulepszony AAC o niskim opóźnieniu) WYMAGANE 1
(Android 4.1+)
WYMAGANY
(Android 4.1+)
Obsługa treści mono/stereo ze standardowymi częstotliwościami próbkowania od 16 do 48 kHz.
AMR-NB WYMAGANE 3 WYMAGANE 3 Próbkowanie od 4,75 do 12,2 kb/s przy 8 kHz 3GPP (.3gp)
AMR-WB WYMAGANE 3 WYMAGANE 3 9 szybkości od 6,60 kbit/s do 23,85 kbit/s, próbkowanie przy 16 kHz
FLAC WYMAGANY
(Android 3.1+)
Mono/Stereo (bez trybu wielokanałowego). Częstotliwości próbkowania do 48 kHz (ale do 44,1 kHz jest ZALECANE w urządzeniach z wyjściem 44,1 kHz, ponieważ moduł próbkowania od 48 do 44,1 kHz nie zawiera filtra dolnoprzepustowego). 16-bitowy ZALECANY; nie zastosowano ditheringu dla wersji 24-bitowej. Tylko FLAC (.flac).
MP3 WYMAGANY Mono/Stereo 8–320 Kb/s, stała (CBR) lub zmienna przepływność (VBR) MP3 (.mp3)
MIDI WYMAGANY MIDI Typ 0 i 1. DLS Wersja 1 i 2. XMF i Mobile XMF. Obsługa formatów dzwonków RTTTL/RTX, OTA i iMelody
 • Wpisz 0 i 1 (.mid, .xmf, .mxmf)
 • RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx)
 • OTA (.ota)
 • iMelody (.imy)
Vorbisa WYMAGANY
 • Ogg (.ogg)
 • Matroska (.mkv, Android 4.0+)
PCM/FALA WYMAGANE 4
(Android 4.1+)
WYMAGANY 16-bitowy liniowy PCM (szybkość do limitu sprzętowego). Urządzenia MUSZĄ obsługiwać częstotliwości próbkowania w przypadku nagrywania w formacie surowego PCM przy częstotliwościach 8000, 11025, 16000 i 44100 Hz. FALI (.wav)
Opus WYMAGANY
(Android 5.0+)
Matroska (.mkv)

1 Wymagane w przypadku implementacji urządzeń definiujących android.hardware.microphone, ale opcjonalne w przypadku implementacji urządzeń z systemem Android Watch.

2 Wymagany jest wyłącznie downmiks zawartości 5.0/5.1; nagrywanie lub renderowanie więcej niż 2 kanałów jest opcjonalne.

3 Wymagane w przypadku implementacji urządzeń przenośnych z systemem Android.

4 Wymagane w przypadku implementacji urządzeń definiujących android.hardware.microphone, w tym implementacji urządzeń Android Watch.

5.1.2. Kodeki obrazu

Format/kodek Koder Dekoder Detale Obsługiwane typy plików/formaty kontenerów
JPG WYMAGANY WYMAGANY Podstawowy+progresywny JPEG (.jpg)
GIF-y WYMAGANY GIF (.gif)
PNG WYMAGANY WYMAGANY PNG (.png)
BMP WYMAGANY BMP (.bmp)
WebP WYMAGANY WYMAGANY WebP (.webp)

5.1.3. Kodeki wideo

Format/kodek Koder Dekoder Detale Obsługiwane typy plików/
Formaty kontenerów
H.263 WYMAGANE 1 WYMAGANE 2
 • 3GPP (.3gp)
 • MPEG-4 (.mp4)
H.264 AVC WYMAGANE 2 WYMAGANE 2 Szczegóły podano w rozdziałach 5.2 i 5.3
 • 3GPP (.3gp)
 • MPEG-4 (.mp4)
 • MPEG-2 TS (.ts, tylko dźwięk AAC, brak możliwości wyszukiwania, Android 3.0 lub nowszy)
H.265 HEVC WYMAGANE 5 Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji 5.3 MPEG-4 (.mp4)
MPEG-2 ZDECYDOWANIE POLECAM 6 Główny profil MPEG2-TS
MPEG-4 SP WYMAGANE 2 3GPP (.3gp)
VP8 3 WYMAGANE 2
(Android 4.3+)
WYMAGANE 2
(Android 2.3.3+)
Szczegóły podano w rozdziałach 5.2 i 5.3
 • WebM (.webm) [ Zasoby, 67
 • Matroska (.mkv, Android 4.0+) 4
VP9 WYMAGANE 2
(Android 4.4+)
Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji 5.3
 • WebM (.webm) [ Zasoby, 67 ]
 • Matroska (.mkv, Android 4.0+) 4

1 Wymagane w przypadku implementacji urządzeń obejmujących sprzęt kamery i definiujących android.hardware.camera lub android.hardware.camera.front.

2 Wymagane w przypadku implementacji urządzeń z wyjątkiem urządzeń z systemem Android Watch.

3 Aby zapewnić akceptowalną jakość usług strumieniowego przesyłania wideo w Internecie i wideokonferencji, implementacje urządzeń POWINNY używać sprzętowego kodeka VP8, który spełnia wymagania zawarte w [ Zasoby, 68 ].

4 Implementacje urządzeń POWINNY umożliwiać zapisywanie plików Matroska WebM.

5 ZDECYDOWANIE ZALECANY dla Android Automotive, opcjonalny dla Android Watch i wymagany dla wszystkich innych typów urządzeń.

6 Dotyczy tylko wdrożeń urządzeń z systemem Android Television.

5.2. Kodowanie wideo

Kodeki wideo są opcjonalne w przypadku implementacji urządzeń z Androidem Watch.

Implementacje urządzeń z Androidem i koderami H.263 MUSZĄ obsługiwać profil podstawowy na poziomie 45.

Implementacje urządzeń z systemem Android obsługujących kodek H.264 MUSZĄ obsługiwać profil podstawowy poziomu 3 i następujące profile kodowania wideo SD (standardowa rozdzielczość) oraz POWINNY obsługiwać profil główny poziomu 4 i następujące profile kodowania wideo HD (wysoka rozdzielczość). ZDECYDOWANIE ZALECA SIĘ, aby urządzenia telewizyjne z systemem Android kodowały wideo w rozdzielczości HD 1080p z szybkością 30 kl./s.

SD (niska jakość) SD (wysoka jakość) HD720p 1 HD 1080p 1
Rozdzielczość wideo 320 x 240 pikseli 720 x 480 pikseli 1280 x 720 pikseli 1920 x 1080 pikseli
Ilość klatek 20 kl./s 30 kl./s 30 kl./s 30 kl./s
Szybkość transmisji wideo 384 Kb/s 2 Mb/s 4 Mb/s 10 Mb/s

1 Jeśli jest obsługiwany przez sprzęt, ale ZDECYDOWANIE ZALECANY w przypadku urządzeń telewizyjnych z systemem Android.

Implementacje urządzeń z systemem Android obsługujących kodek VP8 MUSZĄ obsługiwać profile kodowania wideo SD i POWINNY obsługiwać następujące profile kodowania wideo HD (High Definition).

SD (niska jakość) SD (wysoka jakość) HD720p 1 HD 1080p 1
Rozdzielczość wideo 320 x 180 pikseli 640 x 360 pikseli 1280 x 720 pikseli 1920 x 1080 pikseli
Ilość klatek 30 kl./s 30 kl./s 30 kl./s 30 kl./s
Szybkość transmisji wideo 800 Kb/s 2 Mb/s 4 Mb/s 10 Mb/s

1 Jeśli jest obsługiwany przez sprzęt.

5.3. Dekodowanie wideo

Kodeki wideo są opcjonalne w przypadku implementacji urządzeń z Androidem Watch.

Implementacje urządzeń MUSZĄ obsługiwać dynamiczną rozdzielczość wideo i przełączanie liczby klatek na sekundę za pośrednictwem standardowych interfejsów API systemu Android w tym samym strumieniu dla wszystkich kodeków VP8, VP9, ​​H.264 i H.265 w czasie rzeczywistym i do maksymalnej rozdzielczości obsługiwanej przez każdy kodek w sieci urządzenie.

Implementacje urządzeń z systemem Android z dekoderami H.263 MUSZĄ obsługiwać profil podstawowy na poziomie 30.

Implementacje urządzeń z systemem Android z dekoderami MPEG-4 MUSZĄ obsługiwać Simple Profile Level 3.

Implementacje urządzeń z systemem Android z dekoderami H.264 MUSZĄ obsługiwać profil główny poziom 3.1 i następujące profile dekodowania wideo SD oraz POWINNY obsługiwać profile dekodowania HD. Urządzenia telewizyjne z systemem Android MUSZĄ obsługiwać profil wysokiego poziomu 4.2 i profil dekodowania HD 1080p.

SD (niska jakość) SD (wysoka jakość) HD720p 1 HD 1080p 1
Rozdzielczość wideo 320 x 240 pikseli 720 x 480 pikseli 1280 x 720 pikseli 1920 x 1080 pikseli
Ilość klatek 30 kl./s 30 kl./s 60 kl./s 30 kl./s / 60 kl./s 2
Szybkość transmisji wideo 800 Kb/s 2 Mb/s 8 Mb/s 20 Mb/s

1 WYMAGANE, gdy wysokość zgłoszona przez metodę Display.getSupportedModes() jest równa lub większa niż rozdzielczość wideo.

2 WYMAGANE w przypadku implementacji urządzeń z systemem Android Television.

Implementacje urządzeń z systemem Android obsługujące kodek VP8 zgodnie z opisem w sekcji 5.1.3 MUSZĄ obsługiwać następujące profile dekodowania SD i POWINNY obsługiwać profile dekodowania HD. Urządzenia telewizyjne z systemem Android MUSZĄ obsługiwać profil dekodowania HD 1080p.

SD (niska jakość) SD (wysoka jakość) HD720p 1 HD 1080p 1
Rozdzielczość wideo 320 x 180 pikseli 640 x 360 pikseli 1280 x 720 pikseli 1920 x 1080 pikseli
Ilość klatek 30 kl./s 30 kl./s 30 kl./s / 60 kl./s 2 30/60 kl./s 2
Szybkość transmisji wideo 800 Kb/s 2 Mb/s 8 Mb/s 20 Mb/s

1 WYMAGANE, gdy wysokość zgłoszona przez metodę Display.getSupportedModes() jest równa lub większa niż rozdzielczość wideo.

2 WYMAGANE w przypadku implementacji urządzeń z systemem Android Television.

Implementacje urządzeń z systemem Android, obsługujące kodek VP9 zgodnie z opisem w sekcji 5.1.3 , MUSZĄ obsługiwać następujące profile dekodowania wideo SD i POWINNY obsługiwać profile dekodowania HD. ZDECYDOWANIE ZALECA SIĘ, aby urządzenia telewizyjne z systemem Android wspierały profil dekodowania HD 1080p i POWINNY obsługiwać profil dekodowania UHD. Jeśli obsługiwany jest profil dekodowania wideo UHD, MUSI on obsługiwać 8-bitową głębię kolorów i POWINIEN obsługiwać profil VP9 2 (10-bitowy).

SD (niska jakość) SD (wysoka jakość) HD720p 1 HD1080p2 UHD2
Rozdzielczość wideo 320 x 180 pikseli 640 x 360 pikseli 1280 x 720 pikseli 1920 x 1080 pikseli 3840 x 2160 pikseli
Ilość klatek 30 kl./s 30 kl./s 30 kl./s 60 kl./s 60 kl./s
Szybkość transmisji wideo 600 Kb/s 1,6 Mb/s 4 Mb/s 5 Mb/s 20 Mb/s

1 Wymagane w przypadku implementacji urządzeń z systemem Android Television, ale w przypadku urządzeń innego typu tylko wtedy, gdy są obsługiwane przez sprzęt.

2 ZDECYDOWANIE ZALECANE w przypadku istniejących implementacji urządzeń z systemem Android Television, jeśli są obsługiwane przez sprzęt.

Implementacje urządzeń z systemem Android, obsługujące kodek H.265 zgodnie z opisem w sekcji 5.1.3 , MUSZĄ obsługiwać warstwę główną profilu głównego poziomu 3 oraz następujące profile dekodowania wideo SD i POWINNY obsługiwać profile dekodowania HD. Urządzenia telewizyjne z Androidem są zdecydowanie zalecane do obsługi profilu dekodowania UHD i profilu dekodowania HD 1080P. Jeśli obsługiwany jest profil dekodowania HD 1080P, musi obsługiwać główny poziom profilu 4.1. Jeśli obsługiwane jest dekodowanie UHD, musi obsługiwać główny profil poziomu Main10 poziomu 5.

SD (niska jakość) SD (wysoka jakość) HD 720P 1 HD 1080P 2 UHD 2
Rozdzielczość wideo 352 x 288 px 640 x 360 px 1280 x 720 pikseli 1920 x 1080 pikseli 3840 x 2160 px
Ilość klatek 30 kl./s 30 kl./s 30 kl./s 60 fps 2 60 kl./s
Szybkość wideo 600 kbps 1,6 Mbps 4 Mbps 10 Mb/s 20 Mbps

1 Wymagane do implementacji urządzeń telewizyjnych z Androidem, ale dla innych typów urządzeń tylko po obsłudze sprzętu.

2 zdecydowanie zalecane do istniejących implementacji urządzeń telewizyjnych Android, gdy są obsługiwane przez sprzęt.

5.4. Nagrywanie dźwięku

Podczas gdy niektóre wymagania przedstawione w tej sekcji są podawane tak, jak powinny od czasu Androida 4.3, planowana jest definicja kompatybilności dla przyszłej wersji, aby je zmienić. Zalecane są istniejące i nowe urządzenia z Androidem, aby spełnić te wymagania, które są podane tak, jak powinny, lub nie będą w stanie uzyskać kompatybilności z Androidem po zaktualizowaniu do przyszłej wersji.

5.4.1. Przechwytywanie surowego dźwięku

Implementacje urządzeń, które deklarują Android.Hardware.mikrofon, muszą umożliwić przechwytywanie surowej zawartości dźwięku o następujących cechach:

 • Format : liniowy PCM, 16-bitowy
 • Szybkość próbkowania : 8000, 11025, 16000, 44100
 • Kanały : Mono

Schwytanie dla powyższych szybkości próbek należy wykonać bez pobierania próbkowania, a wszelkie próbkowanie w dół musi zawierać odpowiedni filtr przeciwdziałania aliasingiem.

Implementacje urządzeń, które deklarują Android.Hardware.mikrofon powinien umożliwić przechwytywanie surowej zawartości dźwięku o następujących cechach:

 • Format : liniowy PCM, 16-bitowy
 • Szybkość próbkowania : 22050, 48000
 • Kanały : stereo

Jeśli obsługiwane jest przechwytywanie dla powyższych szybkości próbek, wówczas przechwytywanie musi być wykonane bez próbkowania w dowolnym stosunku wyższym niż 16000: 22050 lub 44100: 48000. Wszelkie próbkowanie w górę lub próbkowanie w dół musi zawierać odpowiedni filtr przeciwdziałania aliasingiem.

5.4.2. Przechwytywanie w celu rozpoznawania głosu

Oprócz powyższych specyfikacji nagrywania, gdy aplikacja zaczęła rejestrować strumień dźwięku za pomocą Android.media.mediarEcorder.audiOsource.voice_recognition Audio Źródło:

 • Urządzenie powinno wykazywać w przybliżeniu płaską amplitudę w porównaniu z charakterystyką częstotliwości: konkretnie, ± 3 dB, od 100 Hz do 4000 Hz.
 • Wrażliwość na wejście audio powinna być ustawiona tak, aby źródło mocy dźwięku 90 dB (SPL) przy 1000 Hz daje RMS 2500 dla próbek 16-bitowych.
 • Poziomy amplitudy PCM powinny liniowo śledzić zmiany wejściowe SPL w zakresie co najmniej 30 dB od -18 dB do +12 dB RE 90 dB SPL w mikrofonie.
 • Całkowite zniekształcenie harmoniczne powinno być mniejsze niż 1% dla 1 kHz przy poziomie wejściowym SPL 90 dB na mikrofonie.
 • Przetwarzanie redukcji szumów, jeśli jest obecne, musi być wyłączone.
 • Automatyczna kontrola wzmocnienia, jeśli jest obecna, musi być wyłączona

Jeśli platforma obsługuje technologie tłumienia szumu dostrojone do rozpoznawania mowy, efekt musi być kontrolowany z interfejsu API Android.Media.audiofx.noisesupressor. Co więcej, pole UUID dla deskryptora efektu tłumika szumu musi jednoznacznie zidentyfikować każdą implementację technologii tłumienia szumu.

5.4.3. Przechwytywanie w celu przekierowania odtwarzania

Klasa Android.media.mediarEcorder.audiOsource zawiera źródło audio Remote_SubMix. Urządzenia, które deklarują android.hardware.audio.output muszą poprawnie zaimplementować źródło audio remote_submix, aby gdy aplikacja korzysta z Android.media.AudiOreCord API do rejestrowania z tego źródła dźwięku, może uchwycić mieszankę wszystkich strumieni audio, z wyjątkiem poniższych :

 • Stream_ring
 • Stream_alarm
 • Stream_notification

5.5. Odtwarzanie dźwięku

Implementacje urządzeń, które deklarują Android.hardware.audio.output, muszą spełniać wymagania w tej sekcji.

5.5.1. Odtwarzanie surowego dźwięku

Urządzenie musi umożliwić odtwarzanie surowej zawartości dźwięku o następujących cechach:

 • Format : liniowy PCM, 16-bitowy
 • Szybkość próbkowania : 8000, 11025, 16000, 22050, 32000, 44100
 • Kanały : mono, stereo

Urządzenie powinno umożliwić odtwarzanie surowej zawartości dźwięku o następujących cechach:

 • Szybkość próbkowania : 24000, 48000

5.5.2. Efekty dźwiękowe

Android zapewnia interfejs API dla efektów audio dla implementacji urządzeń [ zasoby, 69 ]. Implementacje urządzeń, które deklarują funkcję Android.hardware.audio.output:

 • Musi obsługiwać Effect_Type_equalizer i Effect_Type_Loudness_enhancer Implementacje kontrolowane za pośrednictwem podklas audioeffect, Loudnessenhancer.
 • Musi obsługiwać implementację API Visualizer, kontrolowaną za pośrednictwem klasy wizualizatora.
 • Powinien obsługiwać Effect_Type_Bass_Boost, Effect_Type_ENV_REVERB, EFECT_TYPE_PRESET_REVERB i EFECT_TYPE_VIRUTALIZER KONTRODOWANE ZADAWANIE PODSTAWKI AUDIOEFFECT BASSBOOST, EnvironmentalReverB, PresetReverB i Virtualizer.

5.5.3. Głośność wyjściowa audio

Implementacje urządzeń telewizyjnych Android muszą zawierać obsługę głośności głównego systemu i tłumienia objętości cyfrowej dźwięku na obsługiwanych wyjściach, z wyjątkiem sprężonego wyjścia przechodzącego audio (gdzie na urządzeniu nie jest wykonywane dekodowanie audio).

5.6. Opóźnienie dźwięku

Opóźnienie dźwięku to opóźnienie czasowe, gdy sygnał audio przechodzi przez system. Wiele klas aplikacji opiera się na krótkich opóźnieniach, aby osiągnąć efekty dźwiękowe w czasie rzeczywistym.

Do celów niniejszej sekcji użyj następujących definicji:

 • opóźnienie wyjściowe . Odstęp między tym, gdy aplikacja zapisuje ramkę danych kodowanych przez PCM, a gdy odpowiedni dźwięk może być usłyszany przez zewnętrznego słuchacza lub obserwowany przez przetwornik.
 • Opóźnienie na zimno . Opóźnienie wyjściowe dla pierwszej ramki, gdy system wyjściowy audio był bezczynności i zasilany przed żądaniem.
 • ciągłe opóźnienie wyjściowe . Opóźnienie wyjściowe dla kolejnych ramek, po odtwarzaniu urządzenia dźwięku.
 • Opóźnienie wejściowe . Interwał między tym, gdy dźwięk zewnętrzny jest przedstawiony urządzeniu, a gdy aplikacja odczytuje odpowiedni ramkę danych kodowanych przez PCM.
 • Opóźnienie zimnego wejścia . Suma utraconego czasu wejścia i opóźnienie wejściowe dla pierwszej ramki, gdy system wejściowy audio był bezczynny i zasilany przed żądaniem.
 • ciągłe opóźnienie wejściowe . Opóźnienie wejściowe dla kolejnych ramek, podczas gdy urządzenie przechwytuje dźwięk.
 • Zimna jitter wyjściowa . Wariancja między osobnymi pomiarami wartości opóźnienia wyjściowego zimnego.
 • Zimny ​​jitter wejściowy . Wariancja między osobnymi pomiarami wartości opóźnienia zimnego wejścia.
 • Ciągłe opóźnienie w obie strony . Suma ciągłego opóźnienia wejściowego oraz ciągłe opóźnienie wyjściowe plus jeden okres bufora. Termin okresu bufora umożliwia czas przetwarzania aplikacji i aplikacji do złagodzenia różnicy faz między strumieniami wejściowymi i wyjściowymi.
 • OpenSl ES PCM Bufor kolejki API . Zestaw API Opensl ES związanych z PCM w Android NDK; Zobacz NDK_ROOT/DOCS/Opensles/index.html.

Implementacje urządzeń, które deklarują Android.Hardware.audio.output, są zdecydowanie zalecane w celu spełnienia lub przekroczenia tych wymagań wyjściowych:

 • opóźnienie wyjściowe zimnego 100 milisekund lub mniej
 • ciągłe opóźnienie wyjściowe 45 milisekund lub mniej
 • zminimalizuj buziony na zimno

Jeśli implementacja urządzenia spełnia wymagania niniejszej sekcji po jakiejkolwiek początkowej kalibracji podczas korzystania z interfejsu API w kolejce bufora OpenSl ES PCM, dla ciągłego opóźnienia wyjściowego i opóźnienia wyjściowego na co najmniej jednym obsługiwanym urządzeniu wyjściowym audio, jest zdecydowanie zalecane do zgłoszenia obsługi niskiego -Adysku Audio, zgłaszając funkcję Android.hardware.audio.low_latency za pośrednictwem klasy Android.Content.PM.PACKAGEMANAGER [ Resources, 70 ]. I odwrotnie, jeśli wdrożenie urządzenia nie spełnia tych wymagań, nie może zgłaszać obsługi dźwięku o niskiej opóźnieniu.

Implementacje urządzeń zawierające Android.Hardware.Microfone są zdecydowanie zalecane w celu spełnienia tych wymagań audio wejściowych:

 • Opóźnienie zimnego wejścia 100 milisekund lub mniej
 • ciągłe opóźnienie wejściowe 30 milisekund lub mniej
 • Ciągłe opóźnienie w obie strony 50 milisekund lub mniej
 • zminimalizuj zimny jitter wejściowy

5.7. Protokoły sieciowe

Urządzenia muszą obsługiwać protokoły sieci multimediów do odtwarzania audio i wideo, jak określono w dokumentacji Android SDK [ zasoby, 64 ]. W szczególności urządzenia muszą obsługiwać następujące protokoły sieci mediów:

 • RTSP (RTP, SDP)
 • Progresywne przesyłanie strumieniowe HTTP
 • HTTP (S) Protokół przesyłania strumieniowego przesyłania strumieniowego na żywo, wersja 3 [ Resources, 71 ]

5.8. Bezpieczne multimedia

Implementacje urządzeń, które obsługują bezpieczne wyjście wideo i są w stanie obsługiwać bezpieczne powierzchnie, muszą zadeklarować obsługę display.flag_secure. Implementacje urządzeń, które deklarują obsługę Display.Flag_Secure, jeśli obsługują one bezprzewodowy protokół wyświetlania, muszą zabezpieczyć łącze za pomocą silnego kryptograficznie mechanizmu, takiego jak HDCP 2.x lub wyższy dla wyświetlaczy Wireless. Podobnie, jeśli obsługują przewodowy wyświetlacz zewnętrzny, implementacje urządzeń muszą obsługiwać HDCP 1.2 lub więcej. Implementacje urządzeń telewizyjnych Android muszą obsługiwać HDCP 2.2 dla urządzeń obsługujących rozdzielczość 4K i HDCP 1.4 lub wyższy dla niższych rozdzielczości. Implementacja open source z Androidem na Androidzie obejmuje obsługę wyświetlaczy bezprzewodowych (miracast) i przewodowych (HDMI), które spełniają ten wymóg.

5.9. Interfejs cyfrowy instrumentu muzycznego (MIDI)

Jeśli implementacja urządzenia obsługuje Interpapp MIDI Software Transport (Virtual MIDI Devices) i obsługuje MIDI w stosunku do wszystkich następujących transportów sprzętowych MIDI, dla których zapewnia ogólną łączność inną niż MIDI, zdecydowanie zaleca się zgłoszenie obsługi obsługi dla obsługi Funkcja Android.software.midi za pośrednictwem klasy Android.Content.PM.PACKAGEMANAGER [ RESUSSYTY, 70 ].

Transporty sprzętowe z midi to:

 • Tryb hosta USB (sekcja 7.7 USB)
 • Tryb peryferyjny USB (sekcja 7.7 USB)

I odwrotnie, jeśli implementacja urządzenia zapewnia ogólną łączność inną niż MIDI w stosunku do konkretnego transportu sprzętowego z MIDI wymienionym powyżej, ale nie obsługuje MIDI nad tym transportem sprzętowym, nie może zgłaszać obsługi funkcji Android.software.midi.

MIDI nad Bluetooth LE działając w centralnej roli (sekcja 7.4.3 Bluetooth) jest w stanie użycia próbnego. Implementacja urządzeń, która zgłasza, że ​​Android.software.midi, która zapewnia ogólną łączność inną niż MIDI w stosunku do Bluetooth LE, powinna obsługiwać MIDI przez Bluetooth LE.

5.10. Profesjonalny dźwięk

Jeśli implementacja urządzenia spełnia wszystkie następujące wymagania, zdecydowanie zaleca się zgłoszenie obsługi funkcji Android.Hardware.audio.pro za pośrednictwem klasy Android.Content.PM.PACKAGEMANAGER [ Resources, 70 ].

 • Implementacja urządzenia musi zgłosić obsługę funkcji Android.hardware.audio.low_latency.
 • Ciągłe opóźnienie dźwięku w obie strony, zgodnie z definicją w sekcji 5.6 Opóźnienie audio, musi wynosić 20 milisekund lub mniej i powinno wynosić 10 milisekund lub mniej niż co najmniej jedna obsługiwana ścieżka.
 • Jeśli urządzenie zawiera 4 podnośnik audio 3,5 mm, ciągłe opóźnienie dźwięku w obie strony musi wynosić 20 milisekund lub mniej nad ścieżką gniazda audio i powinno wynosić 10 milisekund lub mniej nad ścieżką gniazda audio.
 • Implementacja urządzenia musi zawierać porty USB obsługujące tryb hosta USB i tryb peryferyjny USB.
 • Tryb hosta USB musi zaimplementować klasę audio USB.
 • Jeśli urządzenie zawiera port HDMI, implementacja urządzenia musi obsługiwać wyjście w stereo i ośmiu kanałach na 20-bitowej lub 24-bitowej głębokości i 192 kHz bez utraty głębokości bitu lub ponownego próbkowania.
 • Implementacja urządzenia musi zgłosić obsługę funkcji Android.software.midi.
 • Jeśli urządzenie zawiera gniazdo audio 4 3,5 mm, implementacja urządzenia jest zdecydowanie zalecana w celu przestrzegania sekcji urządzenia mobilnego (JACK) specyfikacji przewodowego zestawu słuchawkowego audio (v1.1) .

6. Zgodność narzędzi i opcji programistycznych

6.1. Narzędzia deweloperskie

Implementacje urządzeń muszą obsługiwać narzędzia programistów Androida dostarczone w systemie Android SDK. Urządzenia kompatybilne z Androidem muszą być kompatybilne z:

Implementacje urządzeń muszą obsługiwać wszystkie funkcje ADB, jak udokumentowano w systemie Android SDK, w tym wysypisk [ zasobów, 73 ]. Demon ADB po stronie urządzenia musi być domyślnie nieaktywny i musi istnieć mechanizm dostępny dla użytkownika do włączenia mostu debugowego Androida. Jeśli implementacja urządzenia pomija tryb peryferyjny USB, musi wdrożyć most debugowania Androida za pośrednictwem sieci lokalnej (takiej jak Ethernet lub 802.11).

Android zawiera obsługę bezpiecznego ADB. Secure ADB umożliwia ADB na znanych uwierzytelnionych hostach. Implementacje urządzeń muszą obsługiwać bezpieczny ADB.

Implementacje urządzeń muszą obsługiwać wszystkie funkcje DDMS, jak udokumentowano w systemie Android SDK. Ponieważ DDMS korzysta z ADB, obsługa DDMS powinna być domyślnie nieaktywna, ale musi być obsługiwana za każdym razem, gdy użytkownik aktywuje most debugowania Androida, jak wyżej.

Implementacje urządzeń muszą zawierać Framework Monkey i udostępnić je do korzystania z aplikacji.

Implementacje urządzeń muszą obsługiwać narzędzie Systrace, jak udokumentowano w systemie Android SDK. Systrace musi być domyślnie nieaktywna i musi istnieć mechanizm dostępny dla użytkownika do włączenia Systrace.

Większość systemów opartych na systemie Linux i Apple Macintosh rozpoznaje urządzenia z Androidem za pomocą standardowych narzędzi SDK z Androidem, bez dodatkowego wsparcia; Jednak systemy Microsoft Windows zazwyczaj wymagają sterownika nowych urządzeń z Androidem. (Na przykład nowe identyfikatory dostawców, a czasem nowe identyfikatory urządzeń wymagają niestandardowych sterowników USB dla systemów systemu Windows.) Jeśli implementacja urządzenia jest nierozpoznana przez narzędzie ADB, jak podano w standardowym systemie Android SDK, implementatorzy urządzeń muszą zapewnić sterowniki Windows umożliwiające programistom łączenie się urządzenie za pomocą protokołu ADB. Te sterowniki muszą być dostarczone dla systemu Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 i Windows 10 w wersji 32-bitowej i 64-bitowej.

6.2. Opcje programistyczne

Android zawiera obsługę programistów w konfigurowaniu ustawień związanych z tworzeniem aplikacji. Implementacje urządzeń muszą uhonorować Android.Settings.application_development_settings, aby pokazać ustawienia związane z opracowywaniem aplikacji [ Zasoby, 77 ]. Implementacja z Androidem na Androidzie Upstream ukrywa domyślnie menu opcji programistów i umożliwia użytkownikom uruchamianie opcji programisty po naciśnięciu siedmiu (7) razy w ustawieniach > O elemencie menu numeru budynku . Implementacje urządzeń muszą zapewnić spójne wrażenia dla opcji programistów. W szczególności implementacje urządzeń muszą domyślnie ukryć opcje programistów i muszą zapewnić mechanizm umożliwiający opcje programistów zgodne z implementacją Androida w górę.

7. Kompatybilność sprzętu

Jeśli urządzenie zawiera konkretny komponent sprzętowy, który ma odpowiedni interfejs API dla twórców stron trzecich, implementacja urządzenia musi zaimplementować ten interfejs API, jak opisano w dokumentacji Android SDK. Jeśli interakcja API w SDK oddziałuje z komponentem sprzętowym, który jest opcjonalny, a implementacja urządzenia nie posiada tego komponentu:

 • Kompletne definicje klas (jak udokumentowane przez SDK) dla interfejsów API komponentów muszą być nadal prezentowane.
 • Zachowania interfejsu API muszą być wdrażane jako w jakiś rozsądny sposób, w jakiś sposób.
 • Metody API muszą zwrócić wartości zerowe, w których dozwolone przez dokumentację SDK.
 • Metody API muszą zwrócić implementacje NO-OP klas, w których wartości zerowe nie są dozwolone przez dokumentację SDK.
 • Metody API nie mogą wyrzucać wyjątków nie udokumentowanych przez dokumentację SDK.

Typowym przykładem scenariusza, w którym obowiązują te wymagania, jest interfejs API telefonii: nawet na urządzeniach innych niż telefoniczne interfejsy API muszą być wdrażane jako rozsądne brak.

Implementacje urządzeń muszą konsekwentnie zgłaszać dokładne informacje o konfiguracji sprzętowej za pomocą metod getSystemAvailableFeatures () i HassystemFeature (String) na klasie Android.Content.pm.PackageManager dla tego samego odcisku palca. [ Zasoby, 70 ]

7.1. Wyświetlacz i grafika

Android zawiera urządzenia, które automatycznie dostosowują zasoby aplikacji i układy interfejsu użytkownika odpowiednio dla urządzenia, aby zapewnić, że aplikacje zewnętrzne działają dobrze w różnych konfiguracjach sprzętowych [ zasoby, 78 ]. Urządzenia muszą prawidłowo zaimplementować te interfejsy API i zachowania, jak szczegółowo opisano w tej sekcji.

Jednostki odnoszące się do wymagań w niniejszej sekcji są zdefiniowane w następujący sposób:

 • Fizyczny rozmiar przekątny . Odległość w centymetrach między dwoma przeciwnymi zakątkami oświetlonej części wyświetlacza.
 • Dots na cal (DPI) . Liczba pikseli objęty liniowym poziomem poziomym lub pionowym 1 ”. Tam, gdzie wymieniono wartości DPI, zarówno poziome, jak i pionowe DPI muszą być w zakresie.
 • współczynnik kształtu . Stosunek pikseli dłuższego wymiaru do krótszego wymiaru ekranu. Na przykład wyświetlacz 480x854 pikseli wynosiłby 854/480 = 1,779 lub mniej więcej „16: 9”.
 • Piksel niezależny od gęstości (DP) Wirtualna jednostka pikseli znormalizowana do ekranu 160 dpi, obliczona jako: piksele = dps * (gęstość/160).

7.1.1. Konfiguracja ekranu

7.1.1.1. Rozmiar ekranu

Urządzenia zegarka z Androidem (szczegółowo w sekcji 2 ) mogą mieć mniejsze rozmiary ekranu, jak opisano w tej sekcji.

Framework interfejsu użytkownika Android obsługuje różne rozmiary ekranu i pozwala aplikacjom na zapytanie o rozmiar ekranu urządzenia (czyli „układ ekranu”) za pośrednictwem Android.Content.Res.Configuration.ScreenLayout z screenlayout_size_mask. Zgodnie z definicją w dokumentacji Androida SDK [ zasoby, 78 ] i określone przez platformę Androida na Androidzie. W szczególności implementacje urządzeń muszą zgłaszać prawidłowy rozmiar ekranu zgodnie z następującymi wymiarami ekranu Pixel niezależne od gęstości logicznej.

 • Urządzenia muszą mieć rozmiary ekranu co najmniej 426 dp x 320 dp („małe”), chyba że jest to urządzenie zegarka z Androidem.
 • Urządzenia, które zgłaszają rozmiar ekranu „normalny”, muszą mieć rozmiary ekranu co najmniej 480 dp x 320 dp.
 • Urządzenia, które zgłaszają rozmiar ekranu „Large”, muszą mieć rozmiary ekranu co najmniej 640 dp x 480 dp.
 • Urządzenia, które zgłaszają rozmiar ekranu „Xlarge”, muszą mieć rozmiary ekranu co najmniej 960 dp x 720 dp.

Ponadto,

 • Urządzenia zegarka z Androidem muszą mieć ekran o fizycznym rozmiarze przekątnej w zakresie od 1,1 do 2,5 cala.
 • Inne rodzaje implementacji urządzeń z Androidem, z fizycznie zintegrowanym ekranem, muszą mieć ekran co najmniej 2,5 cala w fizycznym rozmiarze.

Urządzenia nie mogą w żadnym momencie zmieniać zgłoszonego rozmiaru ekranu.

Aplikacje opcjonalnie wskazują, które rozmiary ekranu obsługują za pośrednictwem atrybutu <spherss-screens> w pliku AndroidManifest.xml. Implementacje urządzeń muszą poprawnie honorować podaną obsługę aplikacji dla małych, normalnych, dużych, dużych i Xlarge, jak opisano w dokumentacji Android SDK.

7.1.1.2. Proporcje ekranu

Urządzenia zegarka z Androidem mogą mieć współczynnik kształtu 1,0 (1: 1).

Współczynnik kształtu ekranu musi być wartością od 1,3333 (4: 3) do 1,86 (około 16: 9), ale urządzenia zegarka z Androidem mogą mieć współczynnik kształtu 1,0 (1: 1), ponieważ taka implementacja urządzenia będzie używać UI_Mode_Type_Watch jako The android.content.res.configuration.uimode.

7.1.1.3. Gęstość ekranu

Ramy interfejsu użytkownika Androida definiuje zestaw standardowych gęstości logicznej, aby pomóc programistom aplikacji w kierowaniu zasobów aplikacji. Implementacje urządzeń muszą zgłaszać tylko jedną z następujących logicznych gęstości linii Android za pośrednictwem interfejsów API Android.util.displaymetrics i muszą wykonywać aplikacje przy tej standardowej gęstości i nie mogą zmieniać wartości w dowolnym momencie dla domyślnego wyświetlacza.

 • 120 dpi (ldpi)
 • 160 dpi (mdpi)
 • 213 dpi (tvdpi)
 • 240 dpi (hdpi)
 • 280 dpi (280 dpi)
 • 320 dpi (xhdpi)
 • 360 dpi (360 dpi)
 • 400 dpi (400 dpi)
 • 420 dpi (420 dpi)
 • 480 dpi (xxhdpi)
 • 560 dpi (560 dpi)
 • 640 dpi (xxxhdpi)

Implementacje urządzeń powinny zdefiniować standardową gęstość systemu Android Framework, która jest liczbowo najbliżej gęstości fizycznej ekranu, chyba że ta gęstość logiczna popycha zgłoszony rozmiar ekranu poniżej minimalnego obsługiwanego. Jeśli standardowa gęstość systemu Android Framework, która jest numerycznie najbliżej gęstości fizycznej, powoduje rozmiar ekranu, który jest mniejszy niż najmniejszy obsługiwany kompatybilny rozmiar ekranu (szerokość 320 dp), implementacje urządzeń powinny zgłosić kolejną najniższą gęstość standardowej struktury Androida.

7.1.2. Wyświetl metryki

Implementacje urządzeń muszą zgłaszać prawidłowe wartości dla wszystkich wskaźników wyświetlania zdefiniowanych w Android.util.DisplaMetrics [ Zasoby, 79 ] i muszą zgłaszać te same wartości niezależnie od tego, czy ekran osadzony czy zewnętrzny jest używany jako wyświetlacz domyślny.

7.1.3. Orientacja ekranu

Urządzenia muszą zgłaszać, które orientacje ekranowe obsługują (Android.hardware.screen.portrait i/lub Android.hardware.screen.landscape) i muszą zgłosić co najmniej jedną obsługiwaną orientację. Na przykład urządzenie z ekranem krajobrazu o stałej orientacji, takie jak telewizja lub laptop, powinno zgłaszać tylko Android.hardware.screen.landscape.

Urządzenia, które zgłaszają obie orientacje ekranu, muszą obsługiwać dynamiczną orientację według aplikacji do orientacji ekranu portretowego lub krajobrazu. Oznacza to, że urządzenie musi szanować żądanie aplikacji dotyczące określonej orientacji ekranu. Implementacje urządzeń mogą wybrać orientację portretową lub krajobrazową jako domyślną.

Urządzenia muszą zgłosić prawidłową wartość bieżącej orientacji urządzenia, za każdym razem, gdy jest zapytany za pośrednictwem Android.Content.Res.Configuration.orientacja, Android.View.display.getorientation () lub inne interfejsy API.

Urządzenia nie mogą zmieniać zgłoszonego rozmiaru lub gęstości ekranu podczas zmiany orientacji.

7.1.4. Akceleracja grafiki 2D i 3D

Implementacje urządzeń muszą obsługiwać zarówno OpenGL ES 1.0, jak i 2.0, w sposób uosabiany i szczegółowy w dokumentacjach SDK z Androidem. Implementacje urządzeń powinny obsługiwać OpenGL ES 3.0 lub 3.1 na urządzeniach zdolnych do ich obsługi. Implementacje urządzeń muszą również obsługiwać Android RenderScript, jak szczegółowo opisano w dokumentacji Androida SDK [ Zasoby, 80 ].

Implementacje urządzeń muszą również poprawnie identyfikować się jako obsługujące OpenGL ES 1.0, OpenGL ES 2.0, OpenGL ES 3.0 lub OpenGL 3.1. To jest:

 • Zarządzane interfejsy API (takie jak metoda GLES10.GetString ()) muszą zgłosić obsługę OpenGL ES 1.0 i OpenGL ES 2.0.
 • Natywne interfejsy API OpenGL C/C ++ (API dostępne dla aplikacji za pośrednictwem libgles_v1cm.so, libgles_v2.so lub libgl.so) muszą zgłaszać obsługę OpenGL ES 1.0 i OpenGL ES 2.0.
 • Implementacje urządzeń, które deklarują obsługę OpenGL ES 3.0 lub 3.1, muszą obsługiwać odpowiednie zarządzane interfejsy API i zawierać obsługę natywnych interfejsów API C/C ++. W przypadku implementacji urządzeń, które deklarują obsługę OpenGL ES 3.0 lub 3.1, LibGlesv2.To musi wyeksportować odpowiednie symbole funkcji oprócz symboli funkcji OpenGL ES 2.0.

Oprócz OpenGL ES 3.1, Android zapewnia pakiet rozszerzenia z interfejsami Java [ zasoby, 81 ] i natywną obsługą zaawansowanej funkcji grafiki, takich jak tessellacja i format kompresji tekstury ASTC. Implementacje urządzeń z Androidem mogą obsługiwać ten pakiet rozszerzenia i - tylko jeśli jest w pełni wdrożony - zidentyfikuj obsługę za pośrednictwem flagi funkcji Android.Hardware.Opengles.aep.

Również implementacje urządzeń mogą implementować wszelkie pożądane rozszerzenia OpenGL ES. Jednak implementacje urządzeń muszą zgłaszać za pośrednictwem zarządzanych i natywnych interfejsów API OpenGL Evel API, które obsługują, i odwrotnie nie mogą zgłaszać ciągów rozszerzenia, których nie obsługują.

Należy pamiętać, że Android zawiera obsługę aplikacji, aby opcjonalnie określić, że wymagają one określonych formatów kompresji tekstury OpenGL. Formaty te są zazwyczaj specyficzne dla dostawcy. Wdrożenia urządzeń nie są wymagane przez Androida w celu wdrożenia jakiegokolwiek konkretnego formatu kompresji tekstury. Powinny jednak dokładnie zgłosić dowolne formaty kompresji tekstury, które obsługują, metodą GetString () w API OpenGL.

Android zawiera mechanizm aplikacji do deklarowania, że ​​chcą włączyć przyspieszenie sprzętowe dla grafiki 2D na poziomie aplikacji, aktywności, oknie lub widoku za pomocą manifestowanego znacznika Androida: hardwacelelerated lub bezpośrednich wywołań interfejsu API [ zasoby, 82 ].

Implementacje urządzeń muszą domyślnie włączyć przyspieszenie sprzętowe i muszą wyłączyć przyspieszenie sprzętowe, jeśli programista poprosi, aby ustawić Android: Hardwacelelerated = „False” lub wyłączanie przyspieszenia sprzętowego bezpośrednio za pośrednictwem interfejsów API View Androida.

Ponadto implementacje urządzeń muszą wykazywać zachowanie zgodne z dokumentacją Androida SDK na temat przyspieszenia sprzętu [ Zasoby, 82 ].

Android zawiera obiekt tekstury, który pozwala programistom bezpośrednio integrować faktury OpenGL-accelerowane sprzętowo jako cele renderujące w hierarchii interfejsu użytkownika. Implementacje urządzeń muszą obsługiwać interfejs API FXTUEVIEW i muszą wykazywać spójne zachowanie z implementacją Androida na Androidzie.

Android zawiera obsługę EGL_android_recordable, atrybut EGLConfig, który wskazuje, czy EGLConfig obsługuje renderowanie anativeWindow, który rejestruje obrazy do filmu. Implementacje urządzeń muszą obsługiwać rozszerzenie EGL_android_Reverable [ Resources, 83 ].

7.1.5. Tryb zgodności starszych aplikacji

Android określa „tryb kompatybilności”, w którym framework działa w trybie „normalnego” wielkości ekranu (szerokość 320 dp) z korzyścią dla starszych aplikacji, które nie są opracowane dla starych wersji Androida, które wstępnie datują niezależność wielkości ekranu.

 • Android Automotive nie obsługuje starszego trybu kompatybilności.
 • Wszystkie pozostałe implementacje urządzeń muszą zawierać obsługę starszego trybu kompatybilności aplikacji, zaimplementowany przez kod open source z Android. Oznacza to, że implementacje urządzeń nie mogą zmieniać wyzwalaczy ani progów, w których tryb kompatybilności jest aktywowany i nie mogą zmieniać zachowania samego trybu kompatybilności.

7.1.6. Technologia ekranu

Platforma Androida zawiera interfejsy API, które pozwalają aplikacjom na rejestrowanie bogatej grafiki na wyświetlacz. Urządzenia muszą obsługiwać wszystkie te interfejsy API zgodnie z definicją systemu Android SDK, chyba że jest to wyraźnie dozwolone w tym dokumencie.

 • Urządzenia muszą obsługiwać wyświetlacze zdolne do renderowania 16-bitowej kolorowej grafiki i powinny obsługiwać wyświetlacze zdolne do 24-bitowej kolorowej grafiki.
 • Urządzenia muszą obsługiwać wyświetlacze zdolne do renderowania animacji.
 • Zastosowana technologia wyświetlania musi mieć współczynnik kształtu piksela (PAR) między 0,9 a 1,15. Oznacza to, że współczynnik kształtu pikseli musi znajdować się w pobliżu kwadratowego (1,0) z tolerancją 10 ~ 15%.

7.1.7. Wyświetlacze wtórne

Android zawiera obsługę wyświetlania wtórnego, aby umożliwić możliwości udostępniania mediów i interfejsy API programistów w celu uzyskania dostępu do wyświetlaczy zewnętrznych. Jeśli urządzenie obsługuje wyświetlacz zewnętrzny za pośrednictwem przewodowego, bezprzewodowego lub wbudowanego dodatkowego połączenia wyświetlania, implementacja urządzenia musi zaimplementować interfejs API Display Manager, jak opisano w dokumentacji Android SDK [ zasoby, 84 ].

7.2. Urządzenia wejściowe

Urządzenia muszą obsługiwać ekran dotykowy lub spełniać wymagania wymienione w 7.2.2 w celu nawigacji bez dotyku.

7.2.1. Klawiatura

Implementacje Android Watch i Android Automotive mogą implementować klawiaturę miękką. Wszystkie inne implementacje urządzeń muszą zaimplementować klawiaturę miękką i:

Implementacje urządzeń:

 • Musi uwzględnić obsługę frameworka zarządzania wejściowym (która pozwala twórcom stron trzecich tworzyć edytorów metod wejściowych-OD klawiatury), jak szczegółowo opisano na stronie http://developer.android.com .
 • Musi zapewnić co najmniej jedną implementację klawiatury miękkiej (niezależnie od tego, czy obecna jest klawiatura twardej), z wyjątkiem urządzeń zegarka z Androidem, w których rozmiar ekranu sprawia, że ​​mniej uzasadnione jest posiadanie klawiatury miękkiej.
 • Może obejmować dodatkowe implementacje klawiatury miękkiej.
 • Może obejmować klawiaturę sprzętową.
 • Nie może zawierać klawiatury sprzętowej, która nie pasuje do jednego z formatów określonych w Android.Content.Res.Configuration.Keyboard [ Resources, 85 ] (Qwerty lub 12-klawisz).

7.2.2. Nawigacja bezdotykowa

Urządzenia telewizyjne z Androidem muszą obsługiwać D-Pad.

Implementacje urządzeń:

 • Może pominąć opcję nawigacji bez dotyku (Trackball, D-Pad lub Wheel), jeśli implementacja urządzenia nie jest urządzeniem telewizyjnym z Androidem.
 • Musi zgłosić prawidłową wartość dla Android.Content.res.Configuration.navigation [ Resources, 85 ].
 • Musi zapewnić rozsądny alternatywny mechanizm interfejsu użytkownika do wyboru i edycji tekstu, kompatybilny z silnikami zarządzania wejściowymi. Implementacja open source na Androidzie na Androidzie obejmuje mechanizm wyboru odpowiedni do użytku z urządzeniami, w których brakuje wejść nawigacyjnych innych niż dotychczas.

7.2.3. Klawisze nawigacyjne

Wymagania dotyczące dostępności i widoczności domu, recenzentów i funkcji wstecznych różnią się między typami urządzeń, jak opisano w tym rozdziale.

Funkcje Home, Recents and Back (odwzorowane na zdarzenia kluczowe KeyCode_home, odpowiednio KeyCode_App_Switch, KeyCode_back) są niezbędne dla paradygmatu nawigacji na Androida, a zatem:

 • Implementacje urządzeń Handheld Android muszą zapewniać funkcje domu, recenzentów i pleców.
 • Implementacje urządzeń telewizyjnych Android muszą zapewniać funkcje domowe i back.
 • Implementacje urządzeń zegarek z Androidem muszą mieć funkcję domową dostępną dla użytkownika, a funkcja zwrotna, z wyjątkiem, gdy jest ona w UI_Mode_Type_Watch.
 • Implementacje Automotive Android muszą zapewnić funkcję domową i mogą dostarczyć funkcji z powrotem i najnowsze.
 • Wszystkie inne typy implementacji urządzeń muszą zapewniać funkcje domowe i wsteczne.

Funkcje te można zaimplementować za pomocą dedykowanych przycisków fizycznych (takich jak mechaniczne lub pojemnościowe przyciski dotykowe) lub mogą być zaimplementowane przy użyciu dedykowanych kluczy oprogramowania na odrębnej części ekranu, gestów, panelu dotykowego itp. Android obsługuje obie implementacje. Wszystkie te funkcje muszą być dostępne za pomocą jednego działania (np. Tap, dwukrotnego kliknięcia lub gestu), gdy są widoczne.

Funkcja recencyjna, jeśli jest dostarczona, musi mieć widoczny przycisk lub ikonę, chyba że jest ukryte wraz z innymi funkcjami nawigacyjnymi w trybie pełnego ekranu. Nie dotyczy to aktualizacji urządzeń z wcześniejszych wersji na Androida, które mają fizyczne przyciski do nawigacji i nie ma klucza.

Funkcje domu i tyłu, jeśli są dostarczone, musi mieć widoczny przycisk lub ikonę, chyba że jest ukryte wraz z innymi funkcjami nawigacyjnymi w trybie pełnego ekranu lub gdy Uimode UI_Mode_Type_Mask jest ustawiony na UI_Mode_Type_Watch.

Funkcja menu jest przestarzała na korzyść paska akcji od Androida 4.0. Dlatego nowe implementacje urządzeń wysyłające z Androidem 6.0 i później nie mogą wdrażać dedykowanego przycisku fizycznego dla funkcji menu. Starsze implementacje urządzeń nie powinny implementować dedykowanego przycisku fizycznego dla funkcji menu, ale jeśli przycisk fizycznego menu jest zaimplementowany, a urządzenie uruchamia aplikacje z TargetSDKVersion> 10, implementacja urządzenia:

 • Musi wyświetlić przycisk przepełnienia akcji na pasku akcji, gdy jest widoczny, a wynikające z tego menu menu przepełnienia akcji nie jest puste. W przypadku implementacji urządzeń wprowadzonej przed Androidem 4.4, ale uaktualnienie do Androida 6.0, jest to zalecane.
 • Nie może modyfikować położenia wyskakującego przelewu akcji wyświetlonego, wybierając przycisk przepełnienia na pasku akcji.
 • Może sprawić, że wyskakujące przepełnienie akcji w zmodyfikowanej pozycji na ekranie, gdy jest wyświetlany, wybierając przycisk menu fizycznego.

Aby uzyskać kompatybilność wsteczną, implementacje urządzeń muszą udostępnić funkcję menu aplikacjom, gdy TargetsDKVersion jest mniejsza niż 10, albo przez przycisk fizyczny, klucz oprogramowania lub gesty. Ta funkcja menu powinna być prezentowana, chyba że jest ukryta wraz z innymi funkcjami nawigacyjnymi.

Implementacje urządzeń z Androidem przy obsłudze Assist Action [ Zasoby, 30 ] muszą udostępnić to pojedyncze działanie (np. Tap, dwukrotnie kliknięcie lub gest), gdy widoczne są inne klawisze nawigacyjne i są zdecydowanie zalecane do korzystania z długich Naciśnij przycisk Home lub klawisz oprogramowania jako pojedynczą akcję.

Implementacje urządzeń mogą wykorzystywać odrębną część ekranu do wyświetlania klawiszy nawigacyjnych, ale jeśli tak, to muszą spełniać te wymagania:

 • Klawisze nawigacyjne wdrażania urządzeń muszą korzystać z odrębnej części ekranu, niedostępnej dla aplikacji, i nie mogą zaciemniać ani ingerować w część ekranu dostępnego dla aplikacji.
 • Implementacje urządzeń muszą udostępnić część wyświetlacza do aplikacji, które spełniają wymagania zdefiniowane w sekcji 7.1.1 .
 • Implementacje urządzeń muszą wyświetlać klucze nawigacyjne, gdy aplikacje nie określają trybu interfejsu użytkownika systemu lub określić system_ui_flag_visible.
 • Implementacje urządzeń muszą prezentować klawisze nawigacyjne w trybie dyskretnym „niski profil” (np. Dimmed), gdy aplikacje określają system_ui_flag_low_profile.
 • Implementacje urządzeń muszą ukryć klawisze nawigacyjne, gdy aplikacje określają system_ui_flag_hide_navigation.

7.2.4. Wejście na ekranie dotykowym

Przenośniki Android i urządzenia obserwujące muszą obsługiwać dane wejściowe z ekranem dotykowym.

Implementacje urządzeń powinny mieć jakiś system wejściowy wskaźnika (podobny do myszy lub dotyk). Jeśli jednak implementacja urządzenia nie obsługuje systemu wejściowego wskaźnika, nie może zgłaszać Android.hardware.Touchscreen lub Android.hardware.fakeTouch Funkcja stała. Implementacje urządzeń, które obejmują system wejściowy wskaźnika:

 • Powinien obsługiwać w pełni niezależnie śledzone wskaźniki, jeśli system wejściowy urządzenia obsługuje wiele wskaźników.
 • Musi zgłosić wartość Android.Content.Res.Configuration.TouchScreen [ Zasoby, 85 ] odpowiadający typowi konkretnego ekranu dotykowego na urządzeniu.

Android zawiera obsługę różnych ekranów dotykowych, podkładek dotykowych i fałszywych urządzeń wejściowych dotykowych. Implementacje urządzeń oparte na ekranach dotykowych są powiązane z wyświetlaczem [ zasoby, 86 ], tak że użytkownik miał wrażenie bezpośrednich manipulowania elementami na ekranie. Ponieważ użytkownik bezpośrednio dotyka ekranu, system nie wymaga żadnych dodatkowych afordancji, aby wskazać manipulowanie obiektów. Natomiast fałszywy interfejs dotykowy zapewnia system wejściowy użytkownika, który zbliża się do podzbioru możliwości ekranu dotykowego. Na przykład myszy lub zdalne sterowanie, które napędza kursor na ekranie, przybliża dotyk, ale wymaga od użytkownika najpierw punktu lub skupienia, a następnie kliknięcia. Liczne urządzenia wejściowe, takie jak mysz, Trackpad, mysz oparta na żyroskopie, wskaźnik żyroskopowy, joystick i multi-dtouch Trackpad, mogą obsługiwać fałszywe interakcje dotykowe. Android zawiera stałą funkcję Android.hardware.fakeTouch, który odpowiada urządzeniu wejściowym nieuchronnym o wysokiej wierności (oparte na wskaźniku), takie jak mysz lub trackpad, które mogą odpowiednio naśladować wejście dotykowe (w tym podstawowa obsługa gestu) i Wskazuje, że urządzenie obsługuje naśladowany podzbiór funkcjonalności ekranu dotykowego. Implementacje urządzeń, które deklarują funkcję fałszywego dotyku, muszą spełniać fałszywe wymagania dotykowe w sekcji 7.2.5 .

Implementacje urządzeń muszą zgłosić prawidłową funkcję odpowiadającą typowi zastosowanego wejścia. Implementacje urządzeń zawierające ekran dotykowy (pojedynczy dotyk lub lepszy) muszą zgłosić funkcję platformy stałą Android.Hardware.TouchScreen. Implementacje urządzeń, które zgłaszają stałą funkcję platformy Android.Hardware.Touchscreen musi również zgłosić funkcję platformy stałą Android.hardware.fakeTouch. Implementacje urządzeń, które nie obejmują ekranu dotykowego (i polegające na urządzeniu wskaźnikowym) nie mogą zgłaszać żadnej funkcji ekranu dotykowego i muszą zgłaszać tylko Android.hardware.fakeTouch, jeśli spełniają fałszywe wymagania dotykowe w rozdziale 7.2.5 .

7.2.5. Fałszywe wprowadzanie dotykowe

Implementacje urządzeń, które deklarują obsługę Android.hardware.fakeTouch:

 • Musi zgłosić bezwzględne pozycje ekranu x i y lokalizacji wskaźnika i wyświetlić wskaźnik wizualny na ekranie [ zasoby, 87 ].
 • Musi zgłosić zdarzenie dotykowe z kodem działania, który określa zmianę stanu, która występuje na wskaźniku spadającym lub na ekranie [ Zasoby, 87 ].
 • Musi obsługiwać wskaźnik w dół i w górę obiektu na ekranie, który pozwala użytkownikom naśladować dotknięcie obiektu na ekranie.
 • Musi obsługiwać wskaźnik, wskaźnik, wskaźnik w dół, a następnie wskaźnik w tym samym miejscu na obiekcie na ekranie w progu czasowym, który pozwala użytkownikom naśladować podwójne dotknięcie obiektu na ekranie [ zasoby, 87 ].
 • Musi obsługiwać wskaźnik w dowolnym punkcie na ekranie, wskaźnik przenosi się do dowolnego innego dowolnego punktu na ekranie, a następnie wskaźnik, który pozwala użytkownikom naśladować przeciąganie dotykowe.
 • Musi obsługiwać wskaźnik w dół, a następnie umożliwić użytkownikom szybkie przeniesienie obiektu do innej pozycji na ekranie, a następnie wskaźnik w górę na ekranie, co pozwala użytkownikom rzucić obiekt na ekranie.

Urządzenia, które deklarują obsługę Androida.Hardware.fakeTouch.Multitouch.distinct muszą spełniać wymagania dotyczące FakeTouch powyżej, a także muszą obsługiwać wyraźne śledzenie dwóch lub więcej niezależnych wskaźników.

7.2.6. Obsługa kontrolera gier

Implementacje urządzeń telewizyjnych Android muszą obsługiwać mapowania przycisków dla kontrolerów gier, jak wymieniono poniżej. Implementacja z Androidem na Androidzie obejmuje implementację kontrolerów gier, które spełnia to wymaganie.

7.2.6.1. Mapowania przycisków

Implementacje urządzeń telewizyjnych Android muszą obsługiwać następujące mapowania kluczowe:

Przycisk Ukryj użycie 2 Przycisk Androida
1 _ 0x09 0x0001 KeyCode_Button_A (96)
B 1 0x09 0x0002 KeyCode_Button_B (97)
X 1 0x09 0x0004 KeyCode_Button_X (99)
Y 1 0x09 0x0005 KeyCode_Button_Y (100)
D-pad up 1
D-pad w dół 1
0x01 0x0039 3 Axis_hat_y 4
D-pad opuścił 1
D-pad prawy 1
0x01 0x0039 3 Axis_hat_x 4
Lewy przycisk barku 1 0x09 0x0007 KeyCode_Button_L1 (102)
Przycisk prawego barku 1 0x09 0x0008 KeyCode_Button_R1 (103)
Lewy patyk kliknij 1 0x09 0x000e KeyCode_Button_thumbl (106)
Kliknij prawym przyciskiem prawym prawym prawym kliknięcie 1 0x09 0x000f KeyCode_Button_thumbr (107)
Dom 1 0x0C 0x0223 KeyCode_Home (3)
Powrót 1 0x0C 0x0224 KeyCode_back (4)

1 [ Zasoby, 88 ]

2 Powyższe zastosowania HID muszą być zadeklarowane w Pad Pad CA (0x01 0x0005).

3 To użycie musi mieć logiczne minimum 0, logiczne maksimum 7, fizyczne minimum 0, maksimum fizyczne 315, jednostki w stopniach i wielkość raportu 4. Wartość logiczna jest definiowana jako obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara zgodnie z ruchem wskazówek zegara z dala od osi pionowej; Na przykład wartość logiczna 0 reprezentuje nie obrót, a przycisk w górę jest naciśnięty, podczas gdy wartość logiczna 1 reprezentuje obrót 45 stopni, a klawisze w górę i lewe są wciśnięte.

4 [ Zasoby, 87 ]

Kontrole analogowe 1 Użycie HID'a Przycisk Androida
Lewy spust 0x02 0x00C5 Axis_ltrigger
Prawy spust 0x02 0x00C4 Axis_rtrigger
Opuścił joystick 0x01 0x0030
0x01 0x0031
Axis_x
Axis_y
Właściwy joystick 0x01 0x0032
0x01 0x0035
Axis_z
Axis_rz

1 [ Zasoby, 87 ]

7.2.7. Pilot

Implementacje urządzeń telewizyjnych Android powinny zapewnić zdalne sterowanie, aby umożliwić użytkownikom dostęp do interfejsu TV. Zdalne sterowanie może być fizycznym pilotem lub może być oprogramowaniem zdalnym, który jest dostępny z telefonu komórkowego lub tabletu. Pilot musi spełniać wymogi zdefiniowane poniżej.

 • Wyszukiwanie afordancji . Implementacje urządzeń muszą wystrzelić KeyCode_Search (lub KeyCode_Assist, jeśli urządzenie obsługuje asystenta), gdy użytkownik wywołuje wyszukiwanie głosowe na pilocie fizycznym lub opartym na oprogramowaniu.
 • Nawigacja . Wszystkie piloty telewizyjne z Androidami muszą zawierać z powrotem, dom i wybrać przyciski oraz obsługę zdarzeń d-pad [ zasoby, 88 ].

7.3. Czujniki

Android zawiera interfejsy API do dostępu do różnych typów czujników. Implementacje urządzeń mogą zasadniczo pomijać te czujniki, jak przewidziano w następujących podrozdziałach. Jeśli urządzenie zawiera określony typ czujnika, który ma odpowiedni interfejs API dla twórców stron trzecich, implementacja urządzenia musi zaimplementować ten interfejs API, jak opisano w dokumentacji Androida SDK oraz dokumentacji open source Android o czujnikach [ zasoby, 89 ]. Na przykład implementacje urządzeń:

 • Musi dokładnie zgłosić obecność lub brak czujników na klasę Android.Content.PM.PACKAGEMANAGER [ Resources, 70] .
 • Musi zwrócić dokładną listę obsługiwanych czujników za pomocą sensormanager.getsensorlist () i podobnych metod.
 • Musi zachować rozsądnie w przypadku wszystkich innych interfejsów API czujników (na przykład poprzez zwracanie True lub False, gdy wnioski próbują zarejestrować słuchaczy, nie wywołując słuchaczy czujników, gdy odpowiednie czujniki nie są obecne; itp.).
 • MUST report all sensor measurements using the relevant International System of Units (metric) values for each sensor type as defined in the Android SDK documentation [ Resources, 90 ].
 • SHOULD report the event time in nanoseconds as defined in the Android SDK documentation, representing the time the event happened and synchronized with the SystemClock.elapsedRealtimeNano() clock. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to meet these requirement so they will be able to upgrade to the future platform releases where this might become a REQUIRED component. The synchronization error SHOULD be below 100 milliseconds [ Resources, 91 ].
 • MUST report sensor data with a maximum latency of 100 milliseconds + 2 * sample_time for the case of a sensor streamed with a minimum required latency of 5 ms + 2 * sample_time when the application processor is active. This delay does not include any filtering delays.
 • MUST report the first sensor sample within 400 milliseconds + 2 * sample_time of the sensor being activated. It is acceptable for this sample to have an accuracy of 0.

The list above is not comprehensive; the documented behavior of the Android SDK and the Android Open Source Documentations on Sensors [ Resources, 89 ] is to be considered authoritative.

Some sensor types are composite, meaning they can be derived from data provided by one or more other sensors. (Examples include the orientation sensor, and the linear acceleration sensor.) Device implementations SHOULD implement these sensor types, when they include the prerequisite physical sensors as described in [ Resources, 92 ]. If a device implementation includes a composite sensor it MUST implement the sensor as described in the Android Open Source documentation on composite sensors [ Resources, 92 ].

Some Android sensors support a “continuous” trigger mode, which returns data continuously [ Resources, 93 ]. For any API indicated by the Android SDK documentation to be a continuous sensor, device implementations MUST continuously provide periodic data samples that SHOULD have a jitter below 3%, where jitter is defined as the standard deviation of the difference of the reported timestamp values between consecutive wydarzenia.

Note that the device implementations MUST ensure that the sensor event stream MUST NOT prevent the device CPU from entering a suspend state or waking up from a suspend state.

Finally, when several sensors are activated, the power consumption SHOULD NOT exceed the sum of the individual sensor's reported power consumption.

7.3.1. Akcelerometr

Device implementations SHOULD include a 3-axis accelerometer. Android Handheld devices and Android Watch devices are STRONGLY RECOMMENDED to include this sensor. If a device implementation does include a 3-axis accelerometer, it:

 • MUST implement and report TYPE_ACCELEROMETER sensor [ Resources, 94 ].
 • MUST be able to report events up to a frequency of at least 50 Hz for Android Watch devices as such devices have a stricter power constraint and 100 Hz for all other device types.
 • SHOULD report events up to at least 200 Hz.
 • MUST comply with the Android sensor coordinate system as detailed in the Android APIs [ Resources, 90 ].
 • MUST be capable of measuring from freefall up to four times the gravity (4g) or more on any axis.
 • MUST have a resolution of at least 12-bits and SHOULD have a resolution of at least 16-bits.
 • SHOULD be calibrated while in use if the characteristics changes over the life cycle and compensated, and preserve the compensation parameters between device reboots.
 • SHOULD be temperature compensated.
 • MUST have a standard deviation no greater than 0.05 m/s^, where the standard deviation should be calculated on a per axis basis on samples collected over a period of at least 3 seconds at the fastest sampling rate.
 • SHOULD implement the TYPE_SIGNIFICANT_MOTION, TYPE_TILT_DETECTOR, TYPE_STEP_DETECTOR, TYPE_STEP_COUNTER composite sensors as described in the Android SDK document. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to implement the TYPE_SIGNIFICANT_MOTION composite sensor. If any of these sensors are implemented, the sum of their power consumption MUST always be less than 4 mW and SHOULD each be below 2 mW and 0.5 mW for when the device is in a dynamic or static condition.
 • If a gyroscope sensor is included, MUST implement the TYPE_GRAVITY and TYPE_LINEAR_ACCELERATION composite sensors and SHOULD implement the TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR composite sensor. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to implement the TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR sensor.
 • MUST implement a TYPE_ROTATION_VECTOR composite sensor, if a gyroscope sensor and a magnetometer sensor is also included.

7.3.2. Magnetometr

Device implementations SHOULD include a 3-axis magnetometer (compass). If a device does include a 3-axis magnetometer, it:

 • MUST implement the TYPE_MAGNETIC_FIELD sensor and SHOULD also implement TYPE_MAGNETIC_FIELD_UNCALIBRATED sensor. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to implement the TYPE_MAGNETIC_FIELD_UNCALIBRATED sensor.
 • MUST be able to report events up to a frequency of at least 10 Hz and SHOULD report events up to at least 50 Hz.
 • MUST comply with the Android sensor coordinate system as detailed in the Android APIs [ Resources, 90 ].
 • MUST be capable of measuring between -900 µT and +900 µT on each axis before saturating.
 • MUST have a hard iron offset value less than 700 µT and SHOULD have a value below 200 µT, by placing the magnetometer far from dynamic (current-induced) and static (magnet-induced) magnetic fields.
 • MUST have a resolution equal or denser than 0.6 µT and SHOULD have a resolution equal or denser than 0.2 µ.
 • SHOULD be temperature compensated.
 • MUST support online calibration and compensation of the hard iron bias, and preserve the compensation parameters between device reboots.
 • MUST have the soft iron compensation applied—the calibration can be done either while in use or during the production of the device.
 • SHOULD have a standard deviation, calculated on a per axis basis on samples collected over a period of at least 3 seconds at the fastest sampling rate, no greater than 0.5 µT.
 • MUST implement a TYPE_ROTATION_VECTOR composite sensor, if an accelerometer sensor and a gyroscope sensor is also included.
 • MAY implement the TYPE_GEOMAGNETIC_ROTATION_VECTOR sensor if an accelerometer sensor is also implemented. However if implemented, it MUST consume less than 10 mW and SHOULD consume less than 3 mW when the sensor is registered for batch mode at 10 Hz.

7.3.3. GPS

Device implementations SHOULD include a GPS receiver. If a device implementation does include a GPS receiver, it SHOULD include some form of“assisted GPS” technique to minimize GPS lock-on time.

7.3.4. Żyroskop

Device implementations SHOULD include a gyroscope (angular change sensor). Devices SHOULD NOT include a gyroscope sensor unless a 3-axis accelerometer is also included. If a device implementation includes a gyroscope, it:

 • MUST implement the TYPE_GYROSCOPE sensor and SHOULD also implement TYPE_GYROSCOPE_UNCALIBRATED sensor. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to implement the SENSOR_TYPE_GYROSCOPE_UNCALIBRATED sensor.
 • MUST be capable of measuring orientation changes up to 1,000 degrees per second.
 • MUST be able to report events up to a frequency of at least 50 Hz for Android Watch devices as such devices have a stricter power constraint and 100 Hz for all other device types.
 • SHOULD report events up to at least 200 Hz.
 • MUST have a resolution of 12-bits or more and SHOULD have a resolution of 16-bits or more.
 • MUST be temperature compensated.
 • MUST be calibrated and compensated while in use, and preserve the compensation parameters between device reboots.
 • MUST have a variance no greater than 1e-7 rad^2 / s^2 per Hz (variance per Hz, or rad^2 / s). The variance is allowed to vary with the sampling rate, but must be constrained by this value. In other words, if you measure the variance of the gyro at 1 Hz sampling rate it should be no greater than 1e-7 rad^2/s^2.
 • MUST implement a TYPE_ROTATION_VECTOR composite sensor, if an accelerometer sensor and a magnetometer sensor is also included.
 • If an accelerometer sensor is included, MUST implement the TYPE_GRAVITY and TYPE_LINEAR_ACCELERATION composite sensors and SHOULD implement the TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR composite sensor. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to implement the TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR sensor.

7.3.5. Barometr

Device implementations SHOULD include a barometer (ambient air pressure sensor). If a device implementation includes a barometer, it:

 • MUST implement and report TYPE_PRESSURE sensor.
 • MUST be able to deliver events at 5 Hz or greater.
 • MUST have adequate precision to enable estimating altitude.
 • MUST be temperature compensated.

7.3.6. Termometr

Device implementations MAY include an ambient thermometer (temperature sensor). If present, it MUST be defined as SENSOR_TYPE_AMBIENT_TEMPERATURE and it MUST measure the ambient (room) temperature in degrees Celsius.

Device implementations MAY but SHOULD NOT include a CPU temperature sensor. If present, it MUST be defined as SENSOR_TYPE_TEMPERATURE, it MUST measure the temperature of the device CPU, and it MUST NOT measure any other temperature. Note the SENSOR_TYPE_TEMPERATURE sensor type was deprecated in Android 4.0.

7.3.7. Fotometr

Device implementations MAY include a photometer (ambient light sensor).

7.3.8. Czujnik zbliżeniowy

Device implementations MAY include a proximity sensor. Devices that can make a voice call and indicate any value other than PHONE_TYPE_NONE in getPhoneType SHOULD include a proximity sensor. If a device implementation does include a proximity sensor, it:

 • MUST measure the proximity of an object in the same direction as the screen. That is, the proximity sensor MUST be oriented to detect objects close to the screen, as the primary intent of this sensor type is to detect a phone in use by the user. If a device implementation includes a proximity sensor with any other orientation, it MUST NOT be accessible through this API.
 • MUST have 1-bit of accuracy or more.

7.3.9. Czujniki o wysokiej wierności

Device implementations supporting a set of higher quality sensors that can meet all the requirements listed in this section MUST identify the support through the android.hardware.sensor.hifi_sensors feature flag.

A device declaring android.hardware.sensor.hifi_sensors MUST support all of the following sensor types meeting the quality requirements as below:

 • SENSOR_TYPE_ACCELEROMETER
  • MUST have a measurement range between at least -8g and +8g
  • MUST have a measurement resolution of at least 1024 LSB/G
  • MUST have a minimum measurement frequency of 12.5 Hz or lower
  • MUST have a maxmium measurement frequency of 200 Hz or higher
  • MUST have a measurement noise not above 400uG/√Hz
  • MUST implement a non-wake-up form of this sensor with a buffering capability of at least 3000 sensor events
  • MUST have a batching power consumption not worse than 3 mW
 • SENSOR_TYPE_GYROSCOPE
  • MUST have a measurement range between at least -1000 and +1000 dps
  • MUST have a measurement resolution of at least 16 LSB/dps
  • MUST have a minimum measurement frequency of 12.5 Hz or lower
  • MUST have a maxmium measurement frequency of 200 Hz or higher
  • MUST have a measurement noise not above 0.014°/s/√Hz
 • SENSOR_TYPE_GYROSCOPE_UNCALIBRATED with the same quality requirements as SENSOR_TYPE_GYROSCOPE
 • SENSOR_TYPE_GEOMAGNETIC_FIELD
  • MUST have a measurement range between at least -900 and +900 uT
  • MUST have a measurement resolution of at least 5 LSB/uT
  • MUST have a minimum measurement frequency of 5 Hz or lower
  • MUST have a maxmium measurement frequency of 50 Hz or higher
  • MUST have a measurement noise not above 0.5 uT
 • SENSOR_TYPE_MAGNETIC_FIELD_UNCALIBRATED with the same quality requirements as SENSOR_TYPE_GEOMAGNETIC_FIELD and in addition:
  • MUST implement a non-wake-up form of this sensor with a buffering capability of at least 600 sensor events
 • SENSOR_TYPE_PRESSURE
  • MUST have a measurement range between at least 300 and 1100 hPa
  • MUST have a measurement resolution of at least 80 LSB/hPa
  • MUST have a minimum measurement frequency of 1 Hz or lower
  • MUST have a maximum measurement frequency of 10 Hz or higher
  • MUST have a measurement noise not above 2 Pa/√Hz
  • MUST implement a non-wake-up form of this sensor with a buffering capability of at least 300 sensor events
  • MUST have a batching power consumption not worse than 2 mW
 • TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR
  • MUST implement a non-wake-up form of this sensor with a buffering capability of at least 300 sensor events.
  • MUST have a batching power consumption not worse than 4 mW.
 • SENSOR_TYPE_SIGNIFICANT_MOTION
  • MUST have a power consumption not worse than 0.5 mW when device is static and 1.5 mW when device is moving
 • SENSOR_TYPE_STEP_DETECTOR
  • MUST implement a non-wake-up form of this sensor with a buffering capability of at least 100 sensor events
  • MUST have a power consumption not worse than 0.5 mW when device is static and 1.5 mW when device is moving
  • MUST have a batching power consumption not worse than 4 mW
 • SENSOR_TYPE_STEP_COUNTER
  • MUST have a power consumption not worse than 0.5 mW when device is static and 1.5 mW when device is moving
 • SENSOR_TILT_DETECTOR
  • MUST have a power consumption not worse than 0.5 mW when device is static and 1.5 mW when device is moving

Also such a device MUST meet the following sensor subsystem requirements:

 • The event timestamp of the same physical event reported by the Accelerometer, Gyroscope sensor and Magnetometer MUST be within 2.5 milliseconds of each other.
 • The Gyroscope sensor event timestamps MUST be on the same time base as the camera subsystem and within 1 millisconds of error.
 • The latency of delivery of samples to the HAL SHOULD be below 5 milliseconds from the instant the data is available on the physical sensor hardware.
 • The power consumption MUST not be higher than 0.5 mW when device is static and 2.0 mW when device is moving when any combination of the following sensors are enabled:
  • SENSOR_TYPE_SIGNIFICANT_MOTION
  • SENSOR_TYPE_STEP_DETECTOR
  • SENSOR_TYPE_STEP_COUNTER
  • SENSOR_TILT_DETECTORS

Note that all power consumption requirements in this section do not include the power consumption of the Application Processor. It is inclusive of the power drawn by the entire sensor chain - the sensor, any supporting circuitry, any dedicated sensor processing system, etc.

The following sensor types MAY also be supported on a device implementation declaring android.hardware.sensor.hifi_sensors, but if these sensor types are present they MUST meet the following minimum buffering capability requirement:

 • SENSOR_TYPE_PROXIMITY: 100 sensor events

7.3.10. Czujnik odcisków palców

Device implementations with a secure lock screen SHOULD include a fingerprint sensor. If a device implementation includes a fingerprint sensor and has a corresponding API for third-party developers, it:

 • MUST declare support for the android.hardware.fingerprint feature.
 • MUST fully implement the corresponding API as described in the Android SDK documentation [ Resources, 95 ].
 • MUST have a false acceptance rate not higher than 0.002%.
 • Is STRONGLY RECOMMENDED to have a false rejection rate of less than 10%, as measured on the device
 • Is STRONGLY RECOMMENDED to have a latency below 1 second, measured from when the fingerprint sensor is touched until the screen is unlocked, for one enrolled finger.
 • MUST rate limit attempts for at least 30 seconds after five false trials for fingerprint verification.
 • MUST have a hardware-backed keystore implementation, and perform the fingerprint matching in a Trusted Execution Environment (TEE) or on a chip with a secure channel to the TEE.
 • MUST have all identifiable fingerprint data encrypted and cryptographically authenticated such that they cannot be acquired, read or altered outside of the Trusted Execution Environment (TEE) as documented in the implementation guidelines on the Android Open Source Project site [ Resources, 96 ].
 • MUST prevent adding a fingerprint without first establishing a chain of trust by having the user confirm existing or add a new device credential (PIN/pattern/password) that's secured by TEE; the Android Open Source Project implementation provides the mechanism in the framework to do so.
 • MUST NOT enable 3rd-party applications to distinguish between individual fingerprints.
 • MUST honor the DevicePolicyManager.KEYGUARD_DISABLE_FINGERPRINT flag.
 • MUST, when upgraded from a version earlier than Android 6.0, have the fingerprint data securely migrated to meet the above requirements or removed.
 • SHOULD use the Android Fingerprint icon provided in the Android Open Source Project.

7.4. Łączność danych

7.4.1. Telefonia

“Telephony” as used by the Android APIs and this document refers specifically to hardware related to placing voice calls and sending SMS messages via a GSM or CDMA network. While these voice calls may or may not be packet-switched, they are for the purposes of Android considered independent of any data connectivity that may be implemented using the same network. In other words, the Android “telephony” functionality and APIs refer specifically to voice calls and SMS. For instance, device implementations that cannot place calls or send/receive SMS messages MUST NOT report the android.hardware.telephony feature or any subfeatures, regardless of whether they use a cellular network for data connectivity.

Android MAY be used on devices that do not include telephony hardware. That is, Android is compatible with devices that are not phones. However, if a device implementation does include GSM or CDMA telephony, it MUST implement full support for the API for that technology. Device implementations that do not include telephony hardware MUST implement the full APIs as no-ops.

7.4.2. IEEE 802.11 (Wi-Fi)

Android Television device implementations MUST include Wi-Fi support.

Android Television device implementations MUST include support for one or more forms of 802.11 (b/g/a/n, etc.) and other types of Android device implementation SHOULD include support for one or more forms of 802.11. If a device implementation does include support for 802.11 and exposes the functionality to a third-party application, it MUST implement the corresponding Android API and:

 • MUST report the hardware feature flag android.hardware.wifi.
 • MUST implement the multicast API as described in the SDK documentation [ Resources, 97 ].
 • MUST support multicast DNS (mDNS) and MUST NOT filter mDNS packets (224.0.0.251) at any time of operation including:
  • Even when the screen is not in an active state.
  • For Android Television device implementations, even when in standby power states.

7.4.2.1. Bezpośrednie Wi-Fi

Device implementations SHOULD include support for Wi-Fi Direct (Wi-Fi peer-to-peer). If a device implementation does include support for Wi-Fi Direct, it MUST implement the corresponding Android API as described in the SDK documentation [ Resources, 98 ]. If a device implementation includes support for Wi-Fi Direct, then it:

 • MUST report the hardware feature android.hardware.wifi.direct.
 • MUST support regular Wi-Fi operation.
 • SHOULD support concurrent Wi-Fi and Wi-Fi Direct operation.

Android Television device implementations MUST include support for Wi-Fi Tunneled Direct Link Setup (TDLS).

Android Television device implementations MUST include support for Wi-Fi Tunneled Direct Link Setup (TDLS) and other types of Android device implementations SHOULD include support for Wi-Fi TDLS as described in the Android SDK Documentation [ Resources, 99 ]. If a device implementation does include support for TDLS and TDLS is enabled by the WiFiManager API, the device:

 • SHOULD use TDLS only when it is possible AND beneficial.
 • SHOULD have some heuristic and NOT use TDLS when its performance might be worse than going through the Wi-Fi access point.

7.4.3. Bluetooth

Android Watch and Automotive implementations MUST support Bluetooth. Android Television implementations MUST support Bluetooth and Bluetooth LE.

Android includes support for Bluetooth and Bluetooth Low Energy [ Resources, 100 ]. Device implementations that include support for Bluetooth and Bluetooth Low Energy MUST declare the relevant platform features (android.hardware.bluetooth and android.hardware.bluetooth_le respectively) and implement the platform APIs. Device implementations SHOULD implement relevant Bluetooth profiles such as A2DP, AVCP, OBEX, etc. as appropriate for the device. Android Television device implementations MUST support Bluetooth and Bluetooth LE.

Device implementations including support for Bluetooth Low Energy:

 • MUST declare the hardware feature android.hardware.bluetooth_le.
 • MUST enable the GATT (generic attribute profile) based Bluetooth APIs as described in the SDK documentation and [ Resources, 100 ].
 • are STRONGLY RECOMMENDED to implement a Resolvable Private Address (RPA) timeout no longer than 15 minutes and rotate the address at timeout to protect user privacy.
 • SHOULD support offloading of the filtering logic to the bluetooth chipset when implementing the ScanFilter API [ Resources, 101 ], and MUST report the correct value of where the filtering logic is implemented whenever queried via the android.bluetooth.BluetoothAdapter.isOffloadedFilteringSupported() method.
 • SHOULD support offloading of the batched scanning to the bluetooth chipset, but if not supported, MUST report 'false' whenever queried via the android.bluetooth.BluetoothAdapater.isOffloadedScanBatchingSupported() method.
 • SHOULD support multi advertisement with at least 4 slots, but if not supported, MUST report 'false' whenever queried via the android.bluetooth.BluetoothAdapter.isMultipleAdvertisementSupported() method.

7.4.4. Komunikacja bliskiego zasięgu

Device implementations SHOULD include a transceiver and related hardware for Near-Field Communications (NFC). If a device implementation does include NFC hardware and plans to make it available to third-party apps, then it:

 • MUST report the android.hardware.nfc feature from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() method [ Resources, 70 ].
 • MUST be capable of reading and writing NDEF messages via the following NFC standards:
  • MUST be capable of acting as an NFC Forum reader/writer (as defined by the NFC Forum technical specification NFCForum-TS-DigitalProtocol-1.0) via the following NFC standards:
   • NfcA (ISO14443-3A)
   • NfcB (ISO14443-3B)
   • NfcF (JIS X 6319-4)
   • IsoDep (ISO 14443-4)
   • NFC Forum Tag Types 1, 2, 3, 4 (defined by the NFC Forum)
  • STRONGLY RECOMMENDED to be capable of reading and writing NDEF messages as well as raw data via the following NFC standards. Note that while the NFC standards below are stated as STRONGLY RECOMMENDED, the Compatibility Definition for a future version is planned to change these to MUST. These standards are optional in this version but will be required in future versions. Existing and new devices that run this version of Android are very strongly encouraged to meet these requirements now so they will be able to upgrade to the future platform releases.
   • NfcV (ISO 15693)
  • SHOULD be capable of reading the barcode and URL (if encoded) of Thinfilm NFC Barcode [ Resources, 102 ] products.
  • MUST be capable of transmitting and receiving data via the following peer-to-peer standards and protocols:
   • ISO 18092
   • LLCP 1.2 (defined by the NFC Forum)
   • SDP 1.0 (defined by the NFC Forum)
   • NDEF Push Protocol [ Resources, 103 ]
   • SNEP 1.0 (defined by the NFC Forum)
  • MUST include support for Android Beam [ Resources, 104 ]:
   • MUST implement the SNEP default server. Valid NDEF messages received by the default SNEP server MUST be dispatched to applications using the android.nfc.ACTION_NDEF_DISCOVERED intent. Disabling Android Beam in settings MUST NOT disable dispatch of incoming NDEF message.
   • MUST honor the android.settings.NFCSHARING_SETTINGS intent to show NFC sharing settings [ Resources, 105 ].
   • MUST implement the NPP server. Messages received by the NPP server MUST be processed the same way as the SNEP default server.
   • MUST implement a SNEP client and attempt to send outbound P2P NDEF to the default SNEP server when Android Beam is enabled. If no default SNEP server is found then the client MUST attempt to send to an NPP server.
   • MUST allow foreground activities to set the outbound P2P NDEF message using android.nfc.NfcAdapter.setNdefPushMessage, and android.nfc.NfcAdapter.setNdefPushMessageCallback, and android.nfc.NfcAdapter.enableForegroundNdefPush.
   • SHOULD use a gesture or on-screen confirmation, such as 'Touch to Beam', before sending outbound P2P NDEF messages.
   • SHOULD enable Android Beam by default and MUST be able to send and receive using Android Beam, even when another proprietary NFC P2p mode is turned on.
   • MUST support NFC Connection handover to Bluetooth when the device supports Bluetooth Object Push Profile. Device implementations MUST support connection handover to Bluetooth when using android.nfc.NfcAdapter.setBeamPushUris, by implementing the “Connection Handover version 1.2” [ Resources, 106 ] and “Bluetooth Secure Simple Pairing Using NFC version 1.0” [ Resources, 107 ] specs from the NFC Forum. Such an implementation MUST implement the handover LLCP service with service name “urn:nfc:sn:handover” for exchanging the handover request/select records over NFC, and it MUST use the Bluetooth Object Push Profile for the actual Bluetooth data transfer. For legacy reasons (to remain compatible with Android 4.1 devices), the implementation SHOULD still accept SNEP GET requests for exchanging the handover request/select records over NFC. However an implementation itself SHOULD NOT send SNEP GET requests for performing connection handover.
  • MUST poll for all supported technologies while in NFC discovery mode.
  • SHOULD be in NFC discovery mode while the device is awake with the screen active and the lock-screen unlocked.

(Note that publicly available links are not available for the JIS, ISO, and NFC Forum specifications cited above.)

Android includes support for NFC Host Card Emulation (HCE) mode. If a device implementation does include an NFC controller chipset capable of HCE and Application ID (AID) routing, then it:

 • MUST report the android.hardware.nfc.hce feature constant.
 • MUST support NFC HCE APIs as defined in the Android SDK [ Resources, 108 ].

Additionally, device implementations MAY include reader/writer support for the following MIFARE technologies.

 • MIFARE Classic
 • MIFARE Ultralight
 • NDEF on MIFARE Classic

Note that Android includes APIs for these MIFARE types. If a device implementation supports MIFARE in the reader/writer role, it:

 • MUST implement the corresponding Android APIs as documented by the Android SDK.
 • MUST report the feature com.nxp.mifare from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() method [ Resources, 70 ]. Note that this is not a standard Android feature and as such does not appear as a constant in the android.content.pm.PackageManager class.
 • MUST NOT implement the corresponding Android APIs nor report the com.nxp.mifare feature unless it also implements general NFC support as described in this section.

If a device implementation does not include NFC hardware, it MUST NOT declare the android.hardware.nfc feature from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() method [ Resources, 70 ], and MUST implement the Android NFC API as a no-op.

As the classes android.nfc.NdefMessage and android.nfc.NdefRecord represent a protocol-independent data representation format, device implementations MUST implement these APIs even if they do not include support for NFC or declare the android.hardware.nfc feature.

7.4.5. Minimalna wydajność sieci

Device implementations MUST include support for one or more forms of data networking. Specifically, device implementations MUST include support for at least one data standard capable of 200Kbit/sec or greater. Examples of technologies that satisfy this requirement include EDGE, HSPA, EV-DO, 802.11g, Ethernet, Bluetooth PAN, etc.

Device implementations where a physical networking standard (such as Ethernet) is the primary data connection SHOULD also include support for at least one common wireless data standard, such as 802.11 (Wi-Fi).

Devices MAY implement more than one form of data connectivity.

Devices MUST include an IPv6 networking stack and support IPv6 communication using the managed APIs, such as java.net.Socket and java.net.URLConnection , as well as the native APIs, such as AF_INET6 sockets. The required level of IPv6 support depends on the network type, as follows:

 • Devices that support Wi-Fi networks MUST support dual-stack and IPv6-only operation on Wi-Fi.
 • Devices that support Ethernet networks MUST support dual-stack operation on Ethernet.
 • Devices that support cellular data SHOULD support IPv6 operation (IPv6-only and possibly dual-stack) on cellular data.
 • When a device is simultaneously connected to more than one network (eg, Wi-Fi and cellular data), it MUST simultaneously meet these requirements on each network to which it is connected.

IPv6 MUST be enabled by default.

In order to ensure that IPv6 communication is as reliable as IPv4, unicast IPv6 packets sent to the device MUST NOT be dropped, even when the screen is not in an active state. Redundant multicast IPv6 packets, such as repeated identical Router Advertisements, MAY be rate-limited in hardware or firmware if doing so is necessary to save power. In such cases, rate-limiting MUST NOT cause the device to lose IPv6 connectivity on any IPv6-compliant network that uses RA lifetimes of at least 180 seconds.

IPv6 connectivity MUST be maintained in doze mode.

7.4.6. Synchronizuj ustawienia

Device implementations MUST have the master auto-sync setting on by default so that the method getMasterSyncAutomatically() returns “true” [ Resources, 109 ].

7,5. Kamery

Device implementations SHOULD include a rear-facing camera and MAY include a front-facing camera. A rear-facing camera is a camera located on the side of the device opposite the display; that is, it images scenes on the far side of the device, like a traditional camera. A front-facing camera is a camera located on the same side of the device as the display; that is, a camera typically used to image the user, such as for video conferencing and similar applications.

If a device implementation includes at least one camera, it SHOULD be possible for an application to simultaneously allocate 3 bitmaps equal to the size of the images produced by the largest-resolution camera sensor on the device.

7.5.1. Kamera skierowana w tył

Device implementations SHOULD include a rear-facing camera. If a device implementation includes at least one rear-facing camera, it:

 • MUST report the feature flag android.hardware.camera and android.hardware.camera.any.
 • MUST have a resolution of at least 2 megapixels.
 • SHOULD have either hardware auto-focus or software auto-focus implemented in the camera driver (transparent to application software).
 • MAY have fixed-focus or EDOF (extended depth of field) hardware.
 • MAY include a flash. If the Camera includes a flash, the flash lamp MUST NOT be lit while an android.hardware.Camera.PreviewCallback instance has been registered on a Camera preview surface, unless the application has explicitly enabled the flash by enabling the FLASH_MODE_AUTO or FLASH_MODE_ON attributes of a Camera.Parameters object. Note that this constraint does not apply to the device's built-in system camera application, but only to third-party applications using Camera.PreviewCallback.

7.5.2. Kamera przednia

Device implementations MAY include a front-facing camera. If a device implementation includes at least one front-facing camera, it:

 • MUST report the feature flag android.hardware.camera.any and android.hardware.camera.front.
 • MUST have a resolution of at least VGA (640x480 pixels).
 • MUST NOT use a front-facing camera as the default for the Camera API. The camera API in Android has specific support for front-facing cameras and device implementations MUST NOT configure the API to to treat a front-facing camera as the default rear-facing camera, even if it is the only camera on the device.
 • MAY include features (such as auto-focus, flash, etc.) available to rear-facing cameras as described in section 7.5.1 .
 • MUST horizontally reflect (ie mirror) the stream displayed by an app in a CameraPreview, as follows:
  • If the device implementation is capable of being rotated by user (such as automatically via an accelerometer or manually via user input), the camera preview MUST be mirrored horizontally relative to the device's current orientation.
  • If the current application has explicitly requested that the Camera display be rotated via a call to the android.hardware.Camera.setDisplayOrientation()[ Resources, 110 ] method, the camera preview MUST be mirrored horizontally relative to the orientation specified by the application.
  • Otherwise, the preview MUST be mirrored along the device's default horizontal axis.
 • MUST mirror the image displayed by the postview in the same manner as the camera preview image stream. If the device implementation does not support postview, this requirement obviously does not apply.
 • MUST NOT mirror the final captured still image or video streams returned to application callbacks or committed to media storage.

7.5.3. Kamera zewnętrzna

Device implementations with USB host mode MAY include support for an external camera that connects to the USB port. If a device includes support for an external camera, it:

 • MUST declare the platform feature android.hardware.camera.external and android.hardware camera.any.
 • MUST support USB Video Class (UVC 1.0 or higher).
 • MAY support multiple cameras.

Video compression (such as MJPEG) support is RECOMMENDED to enable transfer of high-quality unencoded streams (ie raw or independently compressed picture streams). Camera-based video encoding MAY be supported. If so, a simultaneous unencoded/ MJPEG stream (QVGA or greater resolution) MUST be accessible to the device implementation.

7.5.4. Zachowanie API aparatu

Android includes two API packages to access the camera, the newer android.hardware.camera2 API expose lower-level camera control to the app, including efficient zero-copy burst/streaming flows and per-frame controls of exposure, gain, white balance gains, color conversion, denoising, sharpening, and more.

The older API package, android.hardware.Camera, is marked as deprecated in Android 5.0 but as it should still be available for apps to use Android device implementations MUST ensure the continued support of the API as described in this section and in the Android SDK .

Device implementations MUST implement the following behaviors for the camera-related APIs, for all available cameras:

 • If an application has never called android.hardware.Camera.Parameters.setPreviewFormat(int), then the device MUST use android.hardware.PixelFormat.YCbCr_420_SP for preview data provided to application callbacks.
 • If an application registers an android.hardware.Camera.PreviewCallback instance and the system calls the onPreviewFrame() method when the preview format is YCbCr_420_SP, the data in the byte[] passed into onPreviewFrame() must further be in the NV21 encoding format. That is, NV21 MUST be the default.
 • For android.hardware.Camera, device implementations MUST support the YV12 format (as denoted by the android.graphics.ImageFormat.YV12 constant) for camera previews for both front- and rear-facing cameras. (The hardware video encoder and camera may use any native pixel format, but the device implementation MUST support conversion to YV12.)
 • For android.hardware.camera2, device implementations must support the android.hardware.ImageFormat.YUV_420_888 and android.hardware.ImageFormat.JPEG formats as outputs through the android.media.ImageReader API.

Device implementations MUST still implement the full Camera API included in the Android SDK documentation [ Resources, 111 ], regardless of whether the device includes hardware autofocus or other capabilities. For instance, cameras that lack autofocus MUST still call any registered android.hardware.Camera.AutoFocusCallback instances (even though this has no relevance to a non-autofocus camera.) Note that this does apply to front-facing cameras; for instance, even though most front-facing cameras do not support autofocus, the API callbacks must still be “faked” as described.

Device implementations MUST recognize and honor each parameter name defined as a constant on the android.hardware.Camera.Parameters class, if the underlying hardware supports the feature. If the device hardware does not support a feature, the API must behave as documented. Conversely, device implementations MUST NOT honor or recognize string constants passed to the android.hardware.Camera.setParameters() method other than those documented as constants on the android.hardware.Camera.Parameters. That is, device implementations MUST support all standard Camera parameters if the hardware allows, and MUST NOT support custom Camera parameter types. For instance, device implementations that support image capture using high dynamic range (HDR) imaging techniques MUST support camera parameter Camera.SCENE_MODE_HDR [ Resources, 112 ].

Because not all device implementations can fully support all the features of the android.hardware.camera2 API, device implementations MUST report the proper level of support with the android.info.supportedHardwareLevel property as described in the Android SDK [ Resources, 113 ] and report the appropriate framework feature flags [ Resources, 114 ].

Device implementations MUST also declare its Individual camera capabilities of android.hardware.camera2 via the android.request.availableCapabilities property and declare the appropriate feature flags [ Resources, 114 ]; a device must define the feature flag if any of its attached camera devices supports the feature.

Device implementations MUST broadcast the Camera.ACTION_NEW_PICTURE intent whenever a new picture is taken by the camera and the entry of the picture has been added to the media store.

Device implementations MUST broadcast the Camera.ACTION_NEW_VIDEO intent whenever a new video is recorded by the camera and the entry of the picture has been added to the media store.

7.5.5. Orientacja aparatu

Both front- and rear-facing cameras, if present, MUST be oriented so that the long dimension of the camera aligns with the screen's long dimension. That is, when the device is held in the landscape orientation, cameras MUST capture images in the landscape orientation. This applies regardless of the device's natural orientation; that is, it applies to landscape-primary devices as well as portrait-primary devices.

7.6. Pamięć i przechowywanie

7.6.1. Minimalna pamięć i miejsce do przechowywania

Android Television devices MUST have at least 5GB of non-volatile storage available for application private data.

The memory available to the kernel and userspace on device implementations MUST be at least equal or larger than the minimum values specified by the following table. (See section 7.1.1 for screen size and density definitions.)

Density and screen size 32-bit device 64-bit device
Android Watch devices (due to smaller screens) 416MB Nie dotyczy
 • 280dpi or lower on small/normal screens
 • mdpi or lower on large screens
 • ldpi or lower on extra large screens
424MB 704MB
 • xhdpi or higher on small/normal screens
 • hdpi or higher on large screens
 • mdpi or higher on extra large screens
512 MB 832MB
 • 400dpi or higher on small/normal screens
 • xhdpi or higher on large screens
 • tvdpi or higher on extra large screens
896MB 1280MB
 • 560dpi or higher on small/normal screens
 • 400dpi or higher on large screens
 • xhdpi or higher on extra large screens
1344MB 1824MB

The minimum memory values MUST be in addition to any memory space already dedicated to hardware components such as radio, video, and so on that is not under the kernel's control.

Device implementations with less than 512MB of memory available to the kernel and userspace, unless an Android Watch, MUST return the value "true" for ActivityManager.isLowRamDevice().

Android Television devices MUST have at least 5GB and other device implementations MUST have at least 1.5GB of non-volatile storage available for application private data. That is, the /data partition MUST be at least 5GB for Android Television devices and at least 1.5GB for other device implementations. Device implementations that run Android are STRONGLY RECOMMENDED to have at least 3GB of non-volatile storage for application private data so they will be able to upgrade to the future platform releases.

The Android APIs include a Download Manager that applications MAY use to download data files [ Resources, 115 ]. The device implementation of the Download Manager MUST be capable of downloading individual files of at least 100MB in size to the default “cache" location.

7.6.2. Udostępniona pamięć aplikacji

Device implementations MUST offer shared storage for applications also often referred as “shared external storage”.

Device implementations MUST be configured with shared storage mounted by default, “out of the box”. If the shared storage is not mounted on the Linux path /sdcard, then the device MUST include a Linux symbolic link from /sdcard to the actual mount point.

Device implementations MAY have hardware for user-accessible removable storage, such as a Secure Digital (SD) card slot. If this slot is used to satisfy the shared storage requirement, the device implementation:

 • MUST implement a toast or pop-up user interface warning the user when there is no SD card.
 • MUST include a FAT-formatted SD card 1GB in size or larger OR show on the box and other material available at time of purchase that the SD card has to be separately purchased.
 • MUST mount the SD card by default.

Alternatively, device implementations MAY allocate internal (non-removable) storage as shared storage for apps as included in the upstream Android Open Source Project; device implementations SHOULD use this configuration and software implementation. If a device implementation uses internal (non-removable) storage to satisfy the shared storage requirement, while that storage MAY share space with the application private data, it MUST be at least 1GB in size and mounted on /sdcard (or /sdcard MUST be a symbolic link to the physical location if it is mounted elsewhere).

Device implementations MUST enforce as documented the android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE permission on this shared storage. Shared storage MUST otherwise be writable by any application that obtains that permission.

Device implementations that include multiple shared storage paths (such as both an SD card slot and shared internal storage) MUST allow only pre-installed & privileged Android applications with the WRITE_EXTERNAL_STORAGE permission to write to the secondary external storage, except when writing to their package-specific directories or within the URI returned by firing the ACTION_OPEN_DOCUMENT_TREE intent.

However, device implementations SHOULD expose content from both storage paths transparently through Android's media scanner service and android.provider.MediaStore.

Regardless of the form of shared storage used, if the device implementation has a USB port with USB peripheral mode support, it MUST provide some mechanism to access the contents of shared storage from a host computer. Device implementations MAY use USB mass storage, but SHOULD use Media Transfer Protocol to satisfy this requirement. If the device implementation supports Media Transfer Protocol, it:

 • SHOULD be compatible with the reference Android MTP host, Android File Transfer [ Resources, 116 ].
 • SHOULD report a USB device class of 0x00.
 • SHOULD report a USB interface name of 'MTP'.

7.6.3. Adaptowalna pamięć masowa

Device implementations are STRONGLY RECOMMENDED to implement adoptable storage if the removable storage device port is in a long-term stable location, such as within the battery compartment or other protective cover [ Resources, 117 ].

Device implementations such as a television, MAY enable adoption through USB ports as the device is expected to be static and not mobile. But for other device implementations that are mobile in nature, it is STRONGLY RECOMMENDED to implement the adoptable storage in a long-term stable location, since accidentally disconnecting them can cause data loss/corruption.

7.7. USB

Device implementations SHOULD support USB peripheral mode and SHOULD support USB host mode.

If a device implementation includes a USB port supporting peripheral mode:

 • The port MUST be connectable to a USB host that has a standard type-A or type -C USB port.
 • The port SHOULD use micro-B, micro-AB or Type-C USB form factor. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to meet these requirements so they will be able to upgrade to future platform releases.
 • The port SHOULD either be located on the bottom of the device (according to natural orientation) or enable software screen rotation for all apps (including home screen), so that the display draws correctly when the device is oriented with the port at bottom. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to meet these requirements so they will be able to upgrade to future platform releases.
 • It SHOULD implement the Android Open Accessory (AOA) API and specification as documented in the Android SDK documentation, and if it is an Android Handheld device it MUST implement the AOA API. Device implementations implementing the AOA specification:
  • MUST declare support for the hardware feature android.hardware.usb.accessory [ Resources, 118 ].
  • MUST support establishing an AOA protocol based communication on first time connection with a USB host machine that acts as an accessory, without the need for the user to change the default USB mode.
  • MUST implement the USB audio class as documented in the Android SDK documentation [ Resources, 119 ].
  • And also the USB mass storage class, MUST include the string "android" at the end of the interface description iInterface string of the USB mass storage
 • It SHOULD implement support to draw 1.5 A current during HS chirp and traffic as specified in the USB Battery Charging Specification, Revision 1.2 [ Resources, 120 ]. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to meet these requirements so they will be able to upgrade to the future platform releases.
 • the Type-C resistor standard.
 • The value of iSerialNumber in USB standard device descriptor MUST be equal to the value of android.os.Build.SERIAL.

If a device implementation includes a USB port supporting host mode, it:

 • SHOULD use a type-C USB port, if the device implementation supports USB 3.1.
 • MAY use a non-standard port form factor, but if so MUST ship with a cable or cables adapting the port to a standard type-A or type-C USB port.
 • MAY use a micro-AB USB port, but if so SHOULD ship with a cable or cables adapting the port to a standard type-A or type-C USB port.
 • is STRONGLY RECOMMENDED to implement the USB audio class as documented in the Android SDK documentation [ Resources, 119 ].
 • MUST implement the Android USB host API as documented in the Android SDK, and MUST declare support for the hardware feature android.hardware.usb.host [ Resources, 121 ].
 • SHOULD support device charging while in host mode; advertising a source current of at least 1.5A as specified in the Termination Parameters section of the USB Type-C Cable and Connector Specification, Revision 1.2 [ ] for USB Type-C connectors or using Charging Downstream Port(CDP) output current range as specified in the USB Battery Charging Specification, Revision 1.2 [ Resources, 120 ] for Micro-AB connectors.

7.8. Audio

7.8.1. Mikrofon

Android Handheld, Watch, and Automotive implementations MUST include a microphone.

Device implementations MAY omit a microphone. However, if a device implementation omits a microphone, it MUST NOT report the android.hardware.microphone feature constant, and MUST implement the audio recording API at least as no-ops, per section 7 . Conversely, device implementations that do possess a microphone:

 • MUST report the android.hardware.microphone feature constant
 • MUST meet the audio recording requirements in section 5.4
 • MUST meet the audio latency requirements in section 5.6
 • STRONGLY RECOMMENDED to support near-ultrasound recording as described in section 7.8.3

7.8.2. Wyjście audio

Android Watch devices MAY include an audio output.

Device implementations including a speaker or with an audio/multimedia output port for an audio output peripheral as a headset or an external speaker:

 • MUST report the android.hardware.audio.output feature constant.
 • MUST meet the audio playback requirements in section 5.5 .
 • MUST meet the audio latency requirements in section 5.6 .
 • STRONGLY RECOMMENDED to support near-ultrasound playback as described in section 7.8.3

Conversely, if a device implementation does not include a speaker or audio output port, it MUST NOT report the android.hardware.audio output feature, and MUST implement the Audio Output related APIs as no-ops at least.

Android Watch device implementation MAY but SHOULD NOT have audio output, but other types of Android device implementations MUST have an audio output and declare android.hardware.audio.output.

7.8.2.1. Analogowe porty audio

In order to be compatible with the headsets and other audio accessories using the 3.5mm audio plug across the Android ecosystem [ Resources, 122 ], if a device implementation includes one or more analog audio ports, at least one of the audio port(s) SHOULD be a 4 conductor 3.5mm audio jack. If a device implementation has a 4 conductor 3.5mm audio jack, it:

 • MUST support audio playback to stereo headphones and stereo headsets with a microphone, and SHOULD support audio recording from stereo headsets with a microphone.
 • MUST support TRRS audio plugs with the CTIA pin-out order, and SHOULD support audio plugs with the OMTP pin-out order.
 • MUST support the detection of microphone on the plugged in audio accessory, if the device implementation supports a microphone, and broadcast the android.intent.action.HEADSET_PLUG with the extra value microphone set as 1.
 • SHOULD support the detection and mapping to the keycodes for the following 3 ranges of equivalent impedance between the microphone and ground conductors on the audio plug:
  • 70 ohm or less : KEYCODE_HEADSETHOOK
  • 210-290 Ohm : KEYCODE_VOLUME_UP
  • 360-680 Ohm : KEYCODE_VOLUME_DOWN
 • SHOULD support the detection and mapping to the keycode for the following range of equivalent impedance between the microphone and ground conductors on the audio plug:
  • 110-180 Ohm: KEYCODE_VOICE_ASSIST
 • MUST trigger ACTION_HEADSET_PLUG upon a plug insert, but only after all contacts on plug are touching their relevant segments on the jack.
 • MUST be capable of driving at least 150mV ± 10% of output voltage on a 32 Ohm speaker impedance.
 • MUST have a microphone bias voltage between 1.8V ~ 2.9V.

7.8.3. Prawie ultradźwięki

Near-Ultrasound audio is the 18.5 kHz to 20 kHz band. Device implementations MUST correctly report the support of near-ultrasound audio capability via the AudioManager.getProperty API as follows:

 • If PROPERTY_SUPPORT_MIC_NEAR_ULTRASOUND is "true", then
  • The microphone's mean power response in the 18.5 kHz to 20 kHz band MUST be no more than 15 dB below the response at 2 kHz.
  • The microphone's unweighted signal-to-noise ratio (SNR) over 18.5 kHz to 20 kHz for a 19 kHz tone at -26 dBFS MUST be no lower than 50 dB.
 • If PROPERTY_SUPPORT_SPEAKER_NEAR_ULTRASOUND is "true", then the speaker's mean response in 18.5 kHz - 20 kHz MUST be no lower than 40 dB below the response at 2 kHz.

8. Wydajność i moc

Some minimum performance and power criteria are critical to the user experience and impact the baseline assumptions developers would have when developing an app. Android Watch devices SHOULD and other type of device implementations MUST meet the following criteria:

8.1. Spójność doświadczenia użytkownika

Device implementations MUST provide a smooth user interface by ensuring a consistent frame rate and response times for applications and games. Device implementations MUST meet the following requirements:

 • Consistent frame latency . Inconsistent frame latency or a delay to render frames MUST NOT happen more often than 5 frames in a second, and SHOULD be below 1 frames in a second.
 • User interface latency . Device implementations MUST ensure low latency user experience by scrolling a list of 10K list entries as defined by the Android Compatibility Test Suite (CTS) in less than 36 secs.
 • Przełączanie zadań . When multiple applications have been launched, re-launching an already-running application after it has been launched MUST take less than 1 second.

8.2. Wydajność dostępu do plików we/wy

Device implementations MUST ensure internal storage file access performance consistency for read and write operations.

 • Sequential write . Device implementations MUST ensure a sequential write performance of at least 5MB/s for a 256MB file using 10MB write buffer.
 • Random write . Device implementations MUST ensure a random write performance of at least 0.5MB/s for a 256MB file using 4KB write buffer.
 • Sequential read . Device implementations MUST ensure a sequential read performance of at least 15MB/s for a 256MB file using 10MB write buffer.
 • Random read . Device implementations MUST ensure a random read performance of at least 3.5MB/s for a 256MB file using 4KB write buffer.

8.3. Tryby oszczędzania energii

All apps exempted from App Standby and/or Doze mode MUST be made visible to the end user. Further, the triggering, maintenance, wakeup algorithms and the use of Global system settings of these power-saving modes MUST not deviate from the Android Open Source Project.

8.4. Rachunek zużycia energii

A more accurate accounting and reporting of the power consumption provides the app developer both the incentives and the tools to optimize the power usage pattern of the application. Therefore, device implementations:

 • MUST be able to track hardware component power usage and attribute that power usage to specific applications. Specifically, implementations:
  • MUST provide a per-component power profile that defines the current consumption value for each hardware component and the approximate battery drain caused by the components over time as documented in the Android Open Source Project site [ Resources, 123 ].
  • MUST report all power consumption values in milliampere hours (mAh)
  • SHOULD be attributed to the hardware component itself if unable to attribute hardware component power usage to an application.
  • MUST report CPU power consumption per each process's UID. The Android Open Source Project meets the requirement through the uid_cputime kernel module implementation.
 • MUST make this power usage available via the adb shell dumpsys batterystats shell command to the app developer [ Resources, 124 ].
 • MUST honor the android.intent.action.POWER_USAGE_SUMMARY intent and display a settings menu that shows this power usage [ Resources, 125 ].

9. Zgodność modelu zabezpieczeń

Device implementations MUST implement a security model consistent with the Android platform security model as defined in Security and Permissions reference document in the APIs [ Resources, 126 ] in the Android developer documentation. Device implementations MUST support installation of self-signed applications without requiring any additional permissions/certificates from any third parties/authorities. Specifically, compatible devices MUST support the security mechanisms described in the follow subsections.

9.1. Uprawnienia

Device implementations MUST support the Android permissions model as defined in the Android developer documentation [ Resources, 126 ]. Specifically, implementations MUST enforce each permission defined as described in the SDK documentation; no permissions may be omitted, altered, or ignored. Implementations MAY add additional permissions, provided the new permission ID strings are not in the android.* namespace.

Permissions with a protection level of dangerous are runtime permissions. Applications with targetSdkVersion > 22 request them at runtime. Implementacje urządzeń:

 • MUST show a dedicated interface for the user to decide whether to grant the requested runtime permissions and also provide an interface for the user to manage runtime permissions.
 • MUST have one and only one implementation of both user interfaces.
 • MUST NOT grant any runtime permissions to preinstalled apps unless:
  • the user's consent can be obtained before the application uses it
  • the runtime permissions are associated with an intent pattern for which the preinstalled application is set as the default handler

9.2. UID i izolacja procesu

Device implementations MUST support the Android application sandbox model, in which each application runs as a unique Unixstyle UID and in a separate process. Device implementations MUST support running multiple applications as the same Linux user ID, provided that the applications are properly signed and constructed, as defined in the Security and Permissions reference [ Resources, 126 ].

9.3. Uprawnienia systemu plików

Device implementations MUST support the Android file access permissions model as defined in the Security and Permissions reference [ Resources, 126 ].

9.4. Alternatywne środowiska wykonawcze

Device implementations MAY include runtime environments that execute applications using some other software or technology than the Dalvik Executable Format or native code. However, such alternate execution environments MUST NOT compromise the Android security model or the security of installed Android applications, as described in this section.

Alternate runtimes MUST themselves be Android applications, and abide by the standard Android security model, as described elsewhere in section 9 .

Alternate runtimes MUST NOT be granted access to resources protected by permissions not requested in the runtime's AndroidManifest.xml file via the <uses-permission> mechanism.

Alternate runtimes MUST NOT permit applications to make use of features protected by Android permissions restricted to system applications.

Alternate runtimes MUST abide by the Android sandbox model. Specifically, alternate runtimes:

 • SHOULD install apps via the PackageManager into separate Android sandboxes ( Linux user IDs, etc.).
 • MAY provide a single Android sandbox shared by all applications using the alternate runtime.
 • and installed applications using an alternate runtime, MUST NOT reuse the sandbox of any other app installed on the device, except through the standard Android mechanisms of shared user ID and signing certificate.
 • MUST NOT launch with, grant, or be granted access to the sandboxes corresponding to other Android applications.
 • MUST NOT be launched with, be granted, or grant to other applications any privileges of the superuser (root), or of any other user ID.

The .apk files of alternate runtimes MAY be included in the system image of a device implementation, but MUST be signed with a key distinct from the key used to sign other applications included with the device implementation.

When installing applications, alternate runtimes MUST obtain user consent for the Android permissions used by the application. If an application needs to make use of a device resource for which there is a corresponding Android permission (such as Camera, GPS, etc.), the alternate runtime MUST inform the user that the application will be able to access that resource. If the runtime environment does not record application capabilities in this manner, the runtime environment MUST list all permissions held by the runtime itself when installing any application using that runtime.

9,5. Wsparcie dla wielu użytkowników

This feature is optional for all device types.

Android includes support for multiple users and provides support for full user isolation [ Resources, 127 ]. Device implementations MAY enable multiple users, but when enabled MUST meet the following requirements related to multi-user support [ Resources, 128 ]:

 • Device implementations that do not declare the android.hardware.telephony feature flag MUST support restricted profiles, a feature that allows device owners to manage additional users and their capabilities on the device. With restricted profiles, device owners can quickly set up separate environments for additional users to work in, with the ability to manage finer-grained restrictions in the apps that are available in those environments.
 • Conversely device implementations that declare the android.hardware.telephony feature flag MUST NOT support restricted profiles but MUST align with the AOSP implementation of controls to enable /disable other users from accessing the voice calls and SMS.
 • Device implementations MUST, for each user, implement a security model consistent with the Android platform security model as defined in Security and Permissions reference document in the APIs [ Resources, 126 ].
 • Each user instance on an Android device MUST have separate and isolated external storage directories. Device implementations MAY store multiple users' data on the same volume or filesystem. However, the device implementation MUST ensure that applications owned by and running on behalf a given user cannot list, read, or write to data owned by any other user. Note that removable media, such as SD card slots, can allow one user to access another's data by means of a host PC. For this reason, device implementations that use removable media for the primary external storage APIs MUST encrypt the contents of the SD card if multiuser is enabled using a key stored only on non-removable media accessible only to the system. As this will make the media unreadable by a host PC, device implementations will be required to switch to MTP or a similar system to provide host PCs with access to the current user's data. Accordingly, device implementations MAY but SHOULD NOT enable multi-user if they use removable media [ Resources, 129 ] for primary external storage.

9.6. Ostrzeżenie SMS-em premium

Android includes support for warning users of any outgoing premium SMS message [ Resources, 130 ]. Premium SMS messages are text messages sent to a service registered with a carrier that may incur a charge to the user. Device implementations that declare support for android.hardware.telephony MUST warn users before sending a SMS message to numbers identified by regular expressions defined in /data/misc/sms/codes.xml file in the device. The upstream Android Open Source Project provides an implementation that satisfies this requirement.

9.7. Funkcje bezpieczeństwa jądra

The Android Sandbox includes features that use the Security-Enhanced Linux (SELinux) mandatory access control (MAC) system and other security features in the Linux kernel. SELinux or any other security features implemented below the Android framework:

 • MUST maintain compatibility with existing applications.
 • MUST NOT have a visible user interface when a security violation is detected and successfully blocked, but MAY have a visible user interface when an unblocked security violation occurs resulting in a successful exploit.
 • SHOULD NOT be user or developer configurable.

If any API for configuration of policy is exposed to an application that can affect another application (such as a Device Administration API), the API MUST NOT allow configurations that break compatibility.

Devices MUST implement SELinux or, if using a kernel other than Linux, an equivalent mandatory access control system. Devices MUST also meet the following requirements, which are satisfied by the reference implementation in the upstream Android Open Source Project.

Implementacje urządzeń:

 • MUST set SELinux to global enforcing mode.
 • MUST configure all domains in enforcing mode. No permissive mode domains are allowed, including domains specific to a device/vendor.
 • MUST NOT modify, omit, or replace the neverallow rules present within the external/sepolicy folder provided in the upstream Android Open Source Project (AOSP) and the policy MUST compile with all neverallow rules present, for both AOSP SELinux domains as well as device/vendor specific domains.

Device implementations SHOULD retain the default SELinux policy provided in the external/sepolicy folder of the upstream Android Open Source Project and only further add to this policy for their own device-specific configuration. Device implementations MUST be compatible with the upstream Android Open Source Project.

9,8. Prywatność

If the device implements functionality in the system that captures the contents displayed on the screen and/or records the audio stream played on the device, it MUST continuously notify the user whenever this functionality is enabled and actively capturing/recording.

If a device implementation has a mechanism that routes network data traffic through a proxy server or VPN gateway by default (for example, preloading a VPN service with android.permission.CONTROL_VPN granted), the device implementation MUST ask for the user's consent before enabling that mechanizm.

If a device implementation has a USB port with USB peripheral mode support, it MUST present a user interface asking for the user's consent before allowing access to the contents of the shared storage over the USB port.

9,9. Full-Disk Encryption

Optional for Android device implementations without a lock screen.

If the device implementation supports a secure lock screen reporting " true " for KeyguardManager.isDeviceSecure() [ Resources, 131 ], and is not a device with restricted memory as reported through the ActivityManager.isLowRamDevice() method, then the device MUST support full-disk encryption [ Resources, 132 ] of the application private data (/data partition), as well as the application shared storage partition (/sdcard partition) if it is a permanent, non-removable part of the device.

For device implementations supporting full-disk encryption and with Advanced Encryption Standard (AES) crypto performance above 50MiB/sec, the full-disk encryption MUST be enabled by default at the time the user has completed the out-of-box setup experience. If a device implementation is already launched on an earlier Android version with full-disk encryption disabled by default, such a device cannot meet the requirement through a system software update and thus MAY be exempted.

Encryption MUST use AES with a key of 128-bits (or greater) and a mode designed for storage (for example, AES-XTS, AES-CBC-ESSIV). The encryption key MUST NOT be written to storage at any time without being encrypted. Other than when in active use, the encryption key SHOULD be AES encrypted with the lockscreen passcode stretched using a slow stretching algorithm (eg PBKDF2 or scrypt). If the user has not specified a lockscreen passcode or has disabled use of the passcode for encryption, the system SHOULD use a default passcode to wrap the encryption key. If the device provides a hardware-backed keystore, the password stretching algorithm MUST be cryptographically bound to that keystore. The encryption key MUST NOT be sent off the device (even when wrapped with the user passcode and/or hardware bound key). The upstream Android Open Source project provides a preferred implementation of this feature based on the Linux kernel feature dm-crypt.

9.10. Verified Boot

Verified boot is a feature that guarantees the integrity of the device software. If a device implementation supports the feature, it MUST:

 • Declare the platform feature flag android.software.verified_boot
 • Perform verification on every boot sequence
 • Start verification from an immutable hardware key that is the root of trust, and go all the way up to the system partition
 • Implement each stage of verification to check the integrity and authenticity of all the bytes in the next stage before executing the code in the next stage
 • Use verification algorithms as strong as current recommendations from NIST for hashing algorithms (SHA-256) and public key sizes (RSA-2048)

The upstream Android Open Source Project provides a preferred implementation of this feature based on the Linux kernel feature dm-verity.

Starting from Android 6.0, device implementations with Advanced Encryption Standard (AES) crypto performance above 50MiB/seconds MUST support verified boot for device integrity. If a device implementation is already launched without supporting verified boot on an earlier version of Android, such a device can not add support for this feature with a system software update and thus are exempted from the requirement.

9.11. Klucze i dane uwierzytelniające

The Android Keystore System [ Resources, 133 ] allows app developers to store cryptographic keys in a container and use them in cryptographic operations through the KeyChain API [ Resources, 134 ] or the Keystore API [ Resources, 135 ].

All Android device implementations MUST meet the following requirements:

 • SHOULD not limit the number of keys that can be generated, and MUST at least allow more than 8,192 keys to be imported.
 • The lock screen authentication MUST rate limit attempts and SHOULD have an exponential backoff algorithm as implemented in the Android Open Source Project.
 • When the device implementation supports a secure lock screen and has a secure hardware such as a Secure Element (SE) where a Trusted Execution Environment (TEE) can be implemented, then it:
  • Is STRONGLY RECOMMENDED to back up the keystore implementation with the secure hardware. The upstream Android Open Source Project provides the Keymaster Hardware Abstraction Layer (HAL) implementation that can be used to satisfy this requirement.
  • MUST perform the lock screen authentication in the secure hardware if the device has a hardware-backed keystore implementation and only when successful allow the authentication-bound keys to be used. The upstream Android Open Source Project provides the Gatekeeper Hardware Abstraction Layer (HAL) that can be used to satisfy this requirement [ Resources, 136 ].

Note that while the above TEE-related requirements are stated as STRONGLY RECOMMENDED, the Compatibility Definition for the next API version is planned to changed these to REQUIRED. If a device implementation is already launched on an earlier Android version and has not implemented a trusted operating system on the secure hardware, such a device might not be able to meet the requirements through a system software update and thus is STRONGLY RECOMMENDED to implement a TEE .

9.12. Usuwanie danych

Devices MUST provide users with a mechanism to perform a "Factory Data Reset" that allows logical and physical deletion of all data except for the system image and data in other partitions that can be regarded as part of the system image. This MUST satisfy relevant industry standards for data deletion such as NIST SP800-88. This MUST be used for the implementation of the wipeData() API (part of the Android Device Administration API) described in section 3.9 Device Administration .

Devices MAY provide a fast data wipe that conducts a logical data erase.

10. Testowanie kompatybilności oprogramowania

Device implementations MUST pass all tests described in this section.

However, note that no software test package is fully comprehensive. For this reason, device implementers are STRONGLY RECOMMENDED to make the minimum number of changes as possible to the reference and preferred implementation of Android available from the Android Open Source Project. This will minimize the risk of introducing bugs that create incompatibilities requiring rework and potential device updates.

10.1. Zestaw testów zgodności

Device implementations MUST pass the Android Compatibility Test Suite (CTS) [ Resources, 137 ] available from the Android Open Source Project, using the final shipping software on the device. Additionally, device implementers SHOULD use the reference implementation in the Android Open Source tree as much as possible, and MUST ensure compatibility in cases of ambiguity in CTS and for any reimplementations of parts of the reference source code.

The CTS is designed to be run on an actual device. Like any software, the CTS may itself contain bugs. The CTS will be versioned independently of this Compatibility Definition, and multiple revisions of the CTS may be released for Android 6.0. Device implementations MUST pass the latest CTS version available at the time the device software is completed.

10.2. Weryfikator CTS

Device implementations MUST correctly execute all applicable cases in the CTS Verifier. The CTS Verifier is included with the Compatibility Test Suite, and is intended to be run by a human operator to test functionality that cannot be tested by an automated system, such as correct functioning of a camera and sensors.

The CTS Verifier has tests for many kinds of hardware, including some hardware that is optional. Device implementations MUST pass all tests for hardware that they possess; for instance, if a device possesses an accelerometer, it MUST correctly execute the Accelerometer test case in the CTS Verifier. Test cases for features noted as optional by this Compatibility Definition Document MAY be skipped or omitted.

Every device and every build MUST correctly run the CTS Verifier, as noted above. However, since many builds are very similar, device implementers are not expected to explicitly run the CTS Verifier on builds that differ only in trivial ways. Specifically, device implementations that differ from an implementation that has passed the CTS Verifier only by the set of included locales, branding, etc. MAY omit the CTS Verifier test.

11. Oprogramowanie z możliwością aktualizacji

Device implementations MUST include a mechanism to replace the entirety of the system software. The mechanism need not perform “live” upgrades—that is, a device restart MAY be required.

Any method can be used, provided that it can replace the entirety of the software preinstalled on the device. For instance, any of the following approaches will satisfy this requirement:

 • “Over-the-air (OTA)” downloads with offline update via reboot
 • “Tethered” updates over USB from a host PC
 • “Offline” updates via a reboot and update from a file on removable storage

However, if the device implementation includes support for an unmetered data connection such as 802.11 or Bluetooth PAN (Personal Area Network) profile:

 • Android Automotive implementations SHOULD support OTA downloads with offline update via reboot.
 • All other device implementations MUST support OTA downloads with offline update via reboot.

The update mechanism used MUST support updates without wiping user data. That is, the update mechanism MUST preserve application private data and application shared data. Note that the upstream Android software includes an update mechanism that satisfies this requirement.

For device implementations that are launching with Android 6.0 and later, the update mechanism SHOULD support verifying that the system image is binary identical to expected result following an OTA. The block-based OTA implementation in the upstream Android Open Source Project, added since Android 5.1, satisfies this requirement.

If an error is found in a device implementation after it has been released but within its reasonable product lifetime that is determined in consultation with the Android Compatibility Team to affect the compatibility of third-party applications, the device implementer MUST correct the error via a software update available that can be applied per the mechanism just described.

Android includes features that allow the Device Owner app (if present) to control the installation of system updates. To facilitate this, the system update subsystem for devices that report android.software.device_admin MUST implement the behavior described in the SystemUpdatePolicy class [ Resources, 138 ].

12. Dziennik zmian dokumentu

The following table contains a summary of the changes to the Compatibility Definition in this release.

Sekcja Podsumowanie zmian
Różny Replaced instances of the "encouraged" term with "RECOMMENDED"
2. Typy urządzeń Update for Android Automotive implementations
3.2.2. Parametry kompilacji Additions for the hardware serial number and for the security patch level of a build
3.2.3.2. Uchwała intencyjna Section renamed from "Intent Overrides" to "Intent Resolution," with new requirements related to authoritative default app linking
3.3.1. Interfejsy binarne aplikacji Additions for Android ABI support; change related to Vulkan library name
3.4.1. Zgodność z WebView Change for the user agent string reported by the WebView
3.7. Zgodność środowiska wykonawczego Updates to memory allocation table
3.8.4. Szukaj Updates regarding Assistant requirements
3.8.6. Motywy Added requirement to support black system icons when requested by the SYSTEM_UI_FLAG_LIGHT_STATUS_BAR flag
3.8.8. Przełączanie aktywności Relaxed Overview title count requirement.
3.8.10. Sterowanie multimediami na ekranie blokady Lock Screen Media Control to refer to 3.8.3 in detail.
3.9.1. Device Provisioning Contains new sections for device owner provisioning and managed profile provisioning
3.9.2. Managed Profile Support New section with requirements for device support of managed profile functionality
3.12.1. Aplikacja telewizyjna Added section to clarify TV App requirements for Android Television devices
3.12.1.1. Elektroniczny przewodnik po programach Added section to clarify EPG requirements for Android Television devices
3.12.1.2. Nawigacja Added section to clarify TV App navigation requirements for Android Television devices
3.12.1.3. Łączenie aplikacji wejścia telewizyjnego Added section to clarify TV input app linking support requirements for Android Television devices
5.1. Kodeki multimedialne Updates regarding support for core media formats and decoding.
5.1.3. Kodeki wideo Changes and additions related to Android Televisions
5.2. Kodowanie wideo Changes for encoders
5.3. Dekodowanie wideo Changes for decoders, including regarding support for dynamic video resolution, frame rate switching, and more
5.4. Nagrywanie dźwięku Additions related to audio capture
5.6. Opóźnienie dźwięku Update regarding reporting of support for low-latency audio
5.10. Profesjonalny dźwięk General updates for professional audio support; updates for mobile device (jack) specifications, USB audio host mode, and other updates
5.9. Interfejs cyfrowy instrumentu muzycznego (MIDI) Added new section on optional Musical Instrument Digital Interface (MIDI) support
6.1. Narzędzia deweloperskie Update for drivers supporting Windows 10
7.1.1.3. Gęstość ekranu Updates for screen density, for example related to an Android watch
7.2.3. Klawisze nawigacyjne Updated requirements for device implementations that include the Assist action
7.3. Sensors (and subsections) New requirements for some sensor types
7.3.9. Czujniki o wysokiej wierności New section with requirements for devices supporting high fidelity sensors
7.3.10. Czujnik odcisków palców New section on requirements related to fingerprint sensors
7.4.2. IEEE 802.11 (Wi-Fi) Updates regarding support for multicast DNS (mDNS)
7.4.3. Bluetooth Addition related to Resolvable Private Address (RPA) for Bluetooth Low Energy (BLE)
7.4.4. Komunikacja bliskiego zasięgu Additions to requirements for Near-Field Communications (NFC)
7.4.5. Minimalna wydajność sieci Added requirements for IPv6 support
7.6.3. Adaptowalna pamięć masowa New section for implementation of adoptable storage
7.7. USB Requirement related to implementing the AOA specification
7.8.3. Prawie ultradźwięki Additions related to near-ultrasound recording, playback, and audio Relax Near-ultrasound microphone SNR requirement.
8.3. Tryby oszczędzania energii New section with requirements regarding the App Standby and Doze modes
8.4. Rachunek zużycia energii New section with requirements for tracking hardware component power usage and attributing that power usage to specific applications
9.1. Uprawnienia Addition to Permissions requirements
9.7. Funkcje bezpieczeństwa jądra SE Linux updates
9,8. Prywatność Addition regarding user's consent for access to shared storage over a USB port
9,9. Full-Disk Encryption Requirements related to full disk encryption
9.10. Verified Boot Additional requirement for verified boot
9.11. Klucze i dane uwierzytelniające New section of requirements related to keys and credentials
9.12. Usuwanie danych New section for "Factory Data Reset"
11. Oprogramowanie z możliwością aktualizacji Requirement related to the system update policy set by the device owner

13. Skontaktuj się z nami

You can join the android-compatibility forum [Resources, 139 ] and ask for clarifications or bring up any issues that you think the document does not cover.

14. Resources

1. IETF RFC2119 Requirement Levels: http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt

2. Android Open Source Project: http://source.android.com/

3. Android Television features: http://developer.android.com/reference/android/content/pm/PackageManager.html#FEATURE_LEANBACK

4. Android Watch feature: http://developer.android.com/reference/android/content/res/Configuration.html#UI_MODE_TYPE_WATCH

5. Android UI_MODE_TYPE_CAR API: http://developer.android.com/reference/android/content/res/Configuration.html#UI_MODE_TYPE_CAR

6. API definitions and documentation: http://developer.android.com/reference/packages.html

7. Android Permissions reference: http://developer.android.com/reference/android/Manifest.permission.html

8. android.os.Build reference: http://developer.android.com/reference/android/os/Build.html

9. Android 6.0 allowed version strings: http://source.android.com/docs/compatibility/6.0/versions.html

10. Android Developer Settings: http://developer.android.com/reference/android/provider/Settings.html

11. Telephony Provider: http://developer.android.com/reference/android/provider/Telephony.html

12. Android NDK ABI Management: https://developer.android.com/ndk/guides/abis.html

13. Advanced SIMD architecture: http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.ddi0388f/Beijfcja.html

14. Android Extension Pack: http://developer.android.com/guide/topics/graphics/opengl.html#aep

15. android.webkit.WebView class: http://developer.android.com/reference/android/webkit/WebView.html

16. WebView compatibility: http://www.chromium.org/

17. HTML5: http://html.spec.whatwg.org/multipage/

18. HTML5 offline capabilities: http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#offline

19. HTML5 video tag: http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#video

20. HTML5/W3C geolocation API: http://www.w3.org/TR/geolocation-API/

21. HTML5/W3C webstorage API: http://www.w3.org/TR/webstorage/

22. HTML5/W3C IndexedDB API: http://www.w3.org/TR/IndexedDB/

23. Dalvik Executable Format and bytecode specification: available in the Android source code, at dalvik/docs

24. AppWidgets: http://developer.android.com/guide/practices/ui_guidelines/widget_design.html

25. Notifications: http://developer.android.com/guide/topics/ui/notifiers/notifications.html

26. Application Resources: https://developer.android.com/guide/topics/resources/available-resources.html

27. Status Bar icon style guide: http://developer.android.com/design/style/iconography.html

28. Notifications Resources: https://developer.android.com/design/patterns/notifications.html

29. Search Manager: http://developer.android.com/reference/android/app/SearchManager.html

30. Action Assist: http://developer.android.com/reference/android/content/Intent.html#ACTION_ASSIST

31. Android Assist APIs: https://developer.android.com/reference/android/app/assist/package-summary.html

32. Toasts: http://developer.android.com/reference/android/widget/Toast.html

33. Themes: http://developer.android.com/guide/topics/ui/themes.html

34. R.style class: http://developer.android.com/reference/android/R.style.html

35. Material design: http://developer.android.com/reference/android/R.style.html#Theme_Material

36. Live Wallpapers: http://developer.android.com/reference/android/service/wallpaper/WallpaperService.html

37. Overview screen resources: http://developer.android.com/guide/components/recents.html

38. Screen pinning: https://developer.android.com/about/versions/android-5.0.html#ScreenPinning

39. Input methods: http://developer.android.com/guide/topics/text/creating-input-method.html

40. Media Notification: https://developer.android.com/reference/android/app/Notification.MediaStyle.html

41. Dreams: http://developer.android.com/reference/android/service/dreams/DreamService.html

42. Settings.Secure LOCATION_MODE: http://developer.android.com/reference/android/provider/Settings.Secure.html#LOCATION_MODE

43. Unicode 6.1.0: http://www.unicode.org/versions/Unicode6.1.0/

44. Android Device Administration: http://developer.android.com/guide/topics/admin/device-admin.html

45. DevicePolicyManager reference: http://developer.android.com/reference/android/app/admin/DevicePolicyManager.html

46. Device Owner App: http://developer.android.com/reference/android/app/admin/DevicePolicyManager.html#isDeviceOwnerApp(java.lang.String)

47. Android Device Owner Provisioning Flow: http://developer.android.com/reference/android/app/admin/DevicePolicyManager.html#ACTION_PROVISION_MANAGED_DEVICE

48. Device Owner Provisioning via NFC: /devices/tech/admin/provision.html#device_owner_provisioning_via_nfc

49. Android Profile Owner App: http://developer.android.com/reference/android/app/admin/DevicePolicyManager.html#isProfileOwnerApp(java.lang.String)

50. Android Managed Profile Provisioning flow: http://developer.android.com/reference/android/app/admin/DevicePolicyManager.html#ACTION_PROVISION_MANAGED_PROFILE

51. Android Accessibility Service APIs: http://developer.android.com/reference/android/accessibilityservice/AccessibilityService.html

52. Android Accessibility APIs: http://developer.android.com/reference/android/view/accessibility/package-summary.html

53. Eyes Free project: http://code.google.com/p/eyes-free

54. Text-To-Speech APIs: http://developer.android.com/reference/android/speech/tts/package-summary.html

55. Television Input Framework: /devices/tv/index.html

56. TV App channels: http://developer.android.com/reference/android/media/tv/TvContract.Channels.html

57. Third-party TV inputs: /devices/tv/index.html#third-party_input_example

58. TV inputs: /devices/tv/index.html#tv_inputs

59. TV channel EPG fields: https://developer.android.com/reference/android/media/tv/TvContract.Programs.html

60. TV input app linking: http://developer.android.com/reference/android/media/tv/TvContract.Channels.html#COLUMN_APP_LINK_INTENT_URI

61. Reference tool documentation (for adb, aapt, ddms, systrace): http://developer.android.com/tools/help/index.html

62. Android apk file description: http://developer.android.com/guide/components/fundamentals.html

63. Manifest files: http://developer.android.com/guide/topics/manifest/manifest-intro.html

64. Android Media Formats: http://developer.android.com/guide/appendix/media-formats.html

65. Android MediaCodecList API: http://developer.android.com/reference/android/media/MediaCodecList.html

66. Android CamcorderProfile API: http://developer.android.com/reference/android/media/CamcorderProfile.html

67. WebM project: http://www.webmproject.org/

68. RTC Hardware Coding Requirements: http://www.webmproject.org/hardware/rtc-coding-requirements/

69. AudioEffect API: http://developer.android.com/reference/android/media/audiofx/AudioEffect.html

70. Android android.content.pm.PackageManager class and Hardware Features List: http://developer.android.com/reference/android/content/pm/PackageManager.html

71. HTTP Live Streaming Draft Protocol: http://tools.ietf.org/html/draft-pantos-http-live-streaming-03

72. ADB: http://developer.android.com/tools/help/adb.html

73. Dumpsys: /devices/input/diagnostics.html

74. DDMS: http://developer.android.com/tools/debugging/ddms.html

75. Monkey testing tool: http://developer.android.com/tools/help/monkey.html

76. SysyTrace tool: http://developer.android.com/tools/help/systrace.html

77. Android Application Development-Related Settings: http://developer.android.com/reference/android/provider/Settings.html#ACTION_APPLICATION_DEVELOPMENT_SETTINGS

78. Supporting Multiple Screens: http://developer.android.com/guide/practices/screens_support.html

79. android.util.DisplayMetrics: http://developer.android.com/reference/android/util/DisplayMetrics.html

80. RenderScript: http://developer.android.com/guide/topics/renderscript/

81. Android extension pack for OpenGL ES: https://developer.android.com/reference/android/opengl/GLES31Ext.html

82. Hardware Acceleration: http://developer.android.com/guide/topics/graphics/hardware-accel.html

83. EGL Extension-EGL_ANDROID_RECORDABLE: http://www.khronos.org/registry/egl/extensions/ANDROID/EGL_ANDROID_recordable.txt

84. Display Manager: http://developer.android.com/reference/android/hardware/display/DisplayManager.html

85. android.content.res.Configuration: http://developer.android.com/reference/android/content/res/Configuration.html

86. Touch Input Configuration: http://source.android.com/docs/core/interaction/input/touch-devices

87. Motion Event API: http://developer.android.com/reference/android/view/MotionEvent.html

88. Key Event API: http://developer.android.com/reference/android/view/KeyEvent.html

89. Android Open Source sensors: http://source.android.com/docs/core/interaction/sensors

90. android.hardware.SensorEvent: http://developer.android.com/reference/android/hardware/SensorEvent.html

91. Timestamp sensor event: http://developer.android.com/reference/android/hardware/SensorEvent.html#timestamp

92. Android Open Source composite sensors: /docs/core/interaction/sensors/sensor-types#composite_sensor_type_summary

93. Continuous trigger mode: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Sensor.html#TYPE_ACCELEROMETER

95. Android Fingerprint API: https://developer.android.com/reference/android/hardware/fingerprint/package-summary.html

96. Android Fingerprint HAL: /devices/tech/security/authentication/fingerprint-hal.html

97. Wi-Fi Multicast API: http://developer.android.com/reference/android/net/wifi/WifiManager.MulticastLock.html

98. Wi-Fi Direct (Wi-Fi P2P): http://developer.android.com/reference/android/net/wifi/p2p/WifiP2pManager.html

99. WifiManager API: http://developer.android.com/reference/android/net/wifi/WifiManager.html

100. Bluetooth API: http://developer.android.com/reference/android/bluetooth/package-summary.html

101. Bluetooth ScanFilter API: https://developer.android.com/reference/android/bluetooth/le/ScanFilter.html

102. NFC Barcode: http://developer.android.com/reference/android/nfc/tech/NfcBarcode.html

103. NDEF Push Protocol: http://source.android.com/docs/compatibility/ndef-push-protocol.pdf

104. Android Beam: http://developer.android.com/guide/topics/connectivity/nfc/nfc.html

105. Android NFC Sharing Settings: http://developer.android.com/reference/android/provider/Settings.html#ACTION_NFCSHARING_SETTINGS

106. NFC Connection Handover: http://members.nfc-forum.org/specs/spec_list/#conn_handover

107. Bluetooth Secure Simple Pairing Using NFC: http://members.nfc-forum.org/apps/group_public/download.php/18688/NFCForum-AD-BTSSP_1_1.pdf

108. Host-based Card Emulation: http://developer.android.com/guide/topics/connectivity/nfc/hce.html

109. Content Resolver: http://developer.android.com/reference/android/content/ContentResolver.html

110. Camera orientation API: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.html#setDisplayOrientation(int)

111. Camera: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.html

112. Camera: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.Parameters.html

113. Camera hardware level: https://developer.android.com/reference/android/hardware/camera2/CameraCharacteristics.html#INFO_SUPPORTED_HARDWARE_LEVEL

114. Camera version support: http://source.android.com/docs/core/camera/versioning

115. Android DownloadManager: http://developer.android.com/reference/android/app/DownloadManager.html

116. Android File Transfer: http://www.android.com/filetransfer

117. Adoptable storage: http://source.android.com/docs/core/storage/adoptable

118. Android Open Accessories: http://developer.android.com/guide/topics/connectivity/usb/accessory.html

119. Android USB Audio: http://developer.android.com/reference/android/hardware/usb/UsbConstants.html#USB_CLASS_AUDIO

120. USB Battery Charging Specification, Revision 1.2: http://www.usb.org/developers/docs/devclass_docs/BCv1.2_070312.zip

121. USB Host API: http://developer.android.com/guide/topics/connectivity/usb/host.html

122. Wired audio headset: http://source.android.com/docs/core/interaction/accessories/headset/plug-headset-spec

123. Power profile components: http://source.android.com/docs/core/power/values

124. Batterystats: https://developer.android.com/tools/dumpsys#battery

125. Power usage summary: http://developer.android.com/reference/android/content/Intent.html#ACTION_POWER_USAGE_SUMMARY

126. Android Security and Permissions reference: http://developer.android.com/guide/topics/security/permissions.html

127. UserManager reference: http://developer.android.com/reference/android/os/UserManager.html

128. External Storage reference: http://source.android.com/docs/core/storage/traditional

129. External Storage APIs: http://developer.android.com/reference/android/os/Environment.html

130. SMS Short Code: http://en.wikipedia.org/wiki/Short_code

131. Secure lock screen reporting: http://developer.android.com/reference/android/app/KeyguardManager.html#isDeviceSecure()

132. Android Open Source Encryption: http://source.android.com/docs/security/features/encryption

133. Android Keystore System: https://developer.android.com/training/articles/keystore.html

134. KeyChain API: https://developer.android.com/reference/android/security/KeyChain.html

135. Keystore API: https://developer.android.com/reference/java/security/KeyStore.html

136. Gatekeeper HAL: http://source.android.com/docs/security/features/authentication/gatekeeper

137. Android Compatibility Program Overview: http://source.android.com/docs/compatibility

138. SystemUpdatePolicy class: http://developer.android.com/reference/android/app/admin/SystemUpdatePolicy.html

139. Android Compatibility forum: https://groups.google.com/forum/#!forum/android-compatibility

140. Handling app links: https://developer.android.com/training/app-links/index.html

141. Google Digital Asset Links: https://developers.google.com/digital-asset-links

Many of these resources are derived directly or indirectly from the Android SDK, and will be functionally identical to the information in that SDK's documentation. W każdym przypadku, gdy niniejsza Definicja Zgodności lub Zestaw Testów Zgodności nie zgadza się z dokumentacją SDK, dokumentacja SDK jest uważana za wiarygodną. Any technical details provided in the references included above are considered by inclusion to be part of this Compatibility Definition.