Android 7.0, (N) Definicja zgodności

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.
Spis treści

1. Wstęp

W tym dokumencie wymieniono wymagania, które muszą zostać spełnione, aby urządzenia były zgodne z systemem Android 7.0.

Użycie słów „MUSI”, „NIE NALEŻY”, „WYMAGANE”, „POWINIEN”, „NIE NALEŻY”, „POWINIEN”, „NIE POWINIEN”, „ZALECANE”, „MOŻE” i „OPCJONALNIE” jest zgodne z IETF standard zdefiniowany w RFC2119 .

W tym dokumencie termin „realizator urządzenia” lub „wykonawca” to osoba lub organizacja opracowująca rozwiązanie sprzętowe/programowe z systemem Android 7.0. „Wdrożenie urządzenia” lub „wdrożenie” to tak opracowane rozwiązanie sprzętowo-programowe.

Aby można było uznać za zgodne z systemem Android 7.0, implementacje urządzeń MUSZĄ spełniać wymagania przedstawione w niniejszej definicji zgodności, w tym wszelkie dokumenty włączone przez odniesienie.

Tam, gdzie ta definicja lub testy oprogramowania opisane w sekcji 10 są ciche, niejednoznaczne lub niekompletne, obowiązkiem realizatora urządzenia jest zapewnienie zgodności z istniejącymi implementacjami.

Z tego powodu projekt Android Open Source jest zarówno referencyjną, jak i preferowaną implementacją systemu Android. STANOWCZO ZALECA SIĘ realizatorom urządzeń, aby w jak największym stopniu opierali swoje implementacje na „nadrzędnym” kodzie źródłowym dostępnym w ramach Android Open Source Project. Chociaż niektóre komponenty można hipotetycznie zastąpić alternatywnymi implementacjami, STANOWCZO ZALECA SIĘ przestrzeganie tej praktyki, ponieważ przejście testów oprogramowania stanie się znacznie trudniejsze. Odpowiedzialność za zapewnienie pełnej zgodności behawioralnej ze standardową implementacją Androida, w tym i poza pakietem testów zgodności, spoczywa na realizatorze. Na koniec zwróć uwagę, że niektóre zamiany i modyfikacje komponentów są wyraźnie zabronione przez ten dokument.

Wiele zasobów, do których prowadzą linki w tym dokumencie, pochodzi bezpośrednio lub pośrednio z zestawu Android SDK i będzie funkcjonalnie identyczne z informacjami w dokumentacji tego zestawu SDK. W każdym przypadku, gdy niniejsza definicja zgodności lub zestaw testów zgodności nie zgadza się z dokumentacją SDK, dokumentacja SDK jest uznawana za autorytatywną. Wszelkie szczegóły techniczne podane w zasobach, do których prowadzą linki w tym dokumencie, są uważane za część niniejszej definicji zgodności.

2. Typy urządzeń

Chociaż projekt Android Open Source był używany do implementacji różnych typów urządzeń i współczynników kształtu, wiele aspektów architektury i wymagań dotyczących zgodności zostało zoptymalizowanych pod kątem urządzeń przenośnych. Począwszy od systemu Android 5,0, projekt Android Open Source ma na celu objęcie szerszej gamy typów urządzeń, jak opisano w tej sekcji.

Urządzenie podręczne z systemem Android odnosi się do implementacji urządzenia z systemem Android, która jest zwykle używana przez trzymanie go w dłoni, takiej jak odtwarzacze mp3, telefony i tablety. Implementacje urządzeń przenośnych z systemem Android:

 • MUSI mieć wbudowany ekran dotykowy w urządzeniu.
 • MUSI mieć źródło zasilania zapewniające mobilność, takie jak bateria.

Urządzenie Android Television odnosi się do implementacji urządzenia z systemem Android, która jest interfejsem rozrywkowym do korzystania z multimediów cyfrowych, filmów, gier, aplikacji i/lub telewizji na żywo dla użytkowników siedzących w odległości około dziesięciu stóp ("odsunięty" lub "interfejs użytkownika o długości 10 stóp" ”). Urządzenia telewizyjne z Androidem:

 • MUSI mieć wbudowany ekran LUB zawierać port wyjścia wideo, taki jak VGA, HDMI lub port bezprzewodowy do wyświetlania.
 • MUSI zadeklarować funkcje android.software.leanback i android.hardware.type.television.

Urządzenie Android Watch odnosi się do implementacji urządzenia z Androidem przeznaczonej do noszenia na ciele, być może na nadgarstku, oraz:

 • MUSI mieć ekran o fizycznej przekątnej w zakresie od 1,1 do 2,5 cala.
 • MUSI zadeklarować funkcję android.hardware.type.watch.
 • MUSI obsługiwać uiMode = UI_MODE_TYPE_WATCH .

Implementacja Android Automotive odnosi się do radioodtwarzacza pojazdu z systemem Android jako systemu operacyjnego dla części lub całości funkcji systemu i/lub systemu informacyjno-rozrywkowego. Implementacje Android Automotive:

 • MUSI mieć ekran o fizycznej przekątnej równej lub większej niż 6 cali.
 • MUSI zadeklarować funkcję android.hardware.type.automotive.
 • MUSI obsługiwać uiMode = UI_MODE_TYPE_CAR .
 • Implementacje Android Automotive MUSZĄ obsługiwać wszystkie publiczne interfejsy API w przestrzeni nazw android.car.* .

Wszystkie implementacje urządzeń z Androidem, które nie pasują do żadnego z powyższych typów urządzeń, nadal MUSZĄ spełniać wszystkie wymagania zawarte w tym dokumencie, aby były zgodne z Androidem 7.0, chyba że wymaganie jest wyraźnie opisane jako mające zastosowanie tylko do określonego typu urządzenia z Androidem z powyższego.

2.1 Konfiguracje urządzenia

To jest podsumowanie głównych różnic w konfiguracji sprzętu według typu urządzenia. (Puste komórki oznaczają „MAJ”). Nie wszystkie konfiguracje zostały omówione w tej tabeli; zobacz odpowiednie sekcje dotyczące sprzętu, aby uzyskać więcej informacji.

Kategoria Funkcja Sekcja Przenośny Telewizja Zegarek Automobilowy Inny
Wejście krzyżak 7.2.2. Nawigacja bezdotykowa MUSI
Ekran dotykowy 7.2.4. Wejście na ekranie dotykowym MUSI MUSI POWINIEN
Mikrofon 7.8.1. Mikrofon MUSI POWINIEN MUSI MUSI POWINIEN
Czujniki Akcelerometr 7.3.1 Akcelerometr POWINIEN POWINIEN POWINIEN
GPS 7.3.3. GPS POWINIEN POWINIEN
Łączność Wi-Fi 7.4.2. IEEE 802.11 POWINIEN POWINIEN POWINIEN POWINIEN
Wi-Fi Direct 7.4.2.1. Wi-Fi Direct POWINIEN POWINIEN POWINIEN
Bluetooth 7.4.3. Bluetooth POWINIEN MUSI MUSI MUSI POWINIEN
Niska energia Bluetooth 7.4.3. Bluetooth POWINIEN MUSI POWINIEN POWINIEN POWINIEN
Radio komórkowe 7.4.5. Minimalna przepustowość sieci POWINIEN
Tryb urządzenia peryferyjnego/hosta USB 7.7. USB POWINIEN POWINIEN POWINIEN
Wyjście Porty wyjścia głośnika i/lub audio 7.8.2. Wyjście audio MUSI MUSI MUSI MUSI

3. Oprogramowanie

3.1. Zgodność zarządzanego interfejsu API

Zarządzane środowisko wykonywania kodu bajtowego Dalvik jest podstawowym narzędziem dla aplikacji na Androida. Interfejs programowania aplikacji systemu Android (API) to zestaw interfejsów platformy Android udostępnianych aplikacjom działającym w zarządzanym środowisku wykonawczym. Implementacje urządzeń MUSZĄ zapewniać kompletne implementacje, w tym wszystkie udokumentowane zachowania, dowolnego udokumentowanego interfejsu API udostępnionego przez Android SDK lub dowolnego interfejsu API oznaczonego znacznikiem „@SystemApi” w nadrzędnym kodzie źródłowym Androida.

Implementacje urządzeń MUSZĄ obsługiwać/zachowywać wszystkie klasy, metody i powiązane elementy oznaczone adnotacją TestApi (@TestApi).

Implementacje urządzeń NIE MOGĄ pomijać żadnych zarządzanych interfejsów API, zmieniać interfejsów API ani sygnatur, odbiegać od udokumentowanego zachowania ani uwzględniać braku operacji, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszej definicji zgodności.

Ta definicja zgodności zezwala na pomijanie niektórych typów sprzętu, w przypadku których system Android zawiera interfejsy API, przez implementacje urządzeń. W takich przypadkach interfejsy API MUSZĄ nadal być obecne i zachowywać się w rozsądny sposób. Zobacz sekcję 7 , aby uzyskać szczegółowe wymagania dla tego scenariusza.

3.1.1. Rozszerzenia Androida

Android obejmuje obsługę rozszerzania zarządzanych interfejsów API przy zachowaniu tej samej wersji poziomu interfejsu API. Implementacje urządzeń z systemem Android MUSZĄ wstępnie załadować implementację AOSP zarówno biblioteki współdzielonej ExtShared , jak i usług ExtServices w wersjach wyższych lub równych minimalnej dozwolonej wersji na każdym poziomie interfejsu API. Na przykład implementacje urządzeń z Androidem 7.0, działające na poziomie interfejsu API 24 MUSZĄ zawierać co najmniej wersję 1.

3.2. Kompatybilność z miękkim interfejsem API

Oprócz zarządzanych interfejsów API z sekcji 3.1 system Android zawiera również znaczący „miękki” interfejs API działający tylko w czasie wykonywania, w postaci takich elementów, jak intencje, uprawnienia i podobne aspekty aplikacji systemu Android, których nie można wymusić w czasie kompilacji aplikacji.

3.2.1. Uprawnienia

Realizatorzy urządzeń MUSZĄ obsługiwać i egzekwować wszystkie stałe uprawnień zgodnie z dokumentacją na stronie Permission reference . Zwróć uwagę, że w sekcji 9 wymieniono dodatkowe wymagania związane z modelem zabezpieczeń Androida.

3.2.2. Parametry kompilacji

Interfejsy API systemu Android zawierają szereg stałych w klasie android.os.Build, które są przeznaczone do opisywania bieżącego urządzenia. Aby zapewnić spójne, znaczące wartości we wszystkich implementacjach urządzeń, poniższa tabela zawiera dodatkowe ograniczenia dotyczące formatów tych wartości, z którymi implementacje urządzeń MUSZĄ być zgodne.

Parametr Detale
WERSJA.WYDANIE Wersja aktualnie uruchomionego systemu Android w formacie czytelnym dla człowieka. To pole MUSI zawierać jedną z wartości łańcuchowych zdefiniowanych w 7.0 .
WERSJA.SDK Wersja aktualnie uruchomionego systemu Android, w formacie dostępnym dla kodu aplikacji firm trzecich. W przypadku systemu Android 7.0 to pole MUSI mieć wartość całkowitą 7.0_INT.
WERSJA.SDK_INT Wersja aktualnie uruchomionego systemu Android, w formacie dostępnym dla kodu aplikacji firm trzecich. W przypadku systemu Android 7.0 to pole MUSI mieć wartość całkowitą 7.0_INT.
WERSJA.INKREMENTALNA Wartość wybrana przez realizatora urządzenia, określająca konkretną kompilację aktualnie wykonywanego systemu Android, w formacie czytelnym dla człowieka. Ta wartość NIE MOŻE być ponownie używana w różnych kompilacjach udostępnianych użytkownikom końcowym. Typowym zastosowaniem tego pola jest wskazanie, który numer kompilacji lub identyfikator zmiany kontroli źródła został użyty do wygenerowania kompilacji. Nie ma żadnych wymagań dotyczących konkretnego formatu tego pola, z wyjątkiem tego, że NIE MOŻE ono mieć wartości null lub być pustym ciągiem ("").
TABLICA Wartość wybrana przez realizatora urządzenia, identyfikująca konkretny sprzęt wewnętrzny używany przez urządzenie, w formacie czytelnym dla człowieka. Możliwym wykorzystaniem tego pola jest wskazanie konkretnej wersji płytki zasilającej urządzenie. Wartość tego pola MUSI być zakodowana jako 7-bitowy ASCII i odpowiadać wyrażeniu regularnemu „^[a-zA-Z0-9_-]+$”.
MARKA Wartość odzwierciedlająca nazwę marki powiązaną z urządzeniem, znaną użytkownikom końcowym. MUSI być w formacie czytelnym dla człowieka i POWINIEN przedstawiać producenta urządzenia lub markę firmy, pod którą urządzenie jest sprzedawane. Wartość tego pola MUSI być zakodowana jako 7-bitowy ASCII i odpowiadać wyrażeniu regularnemu „^[a-zA-Z0-9_-]+$”.
SUPPORTED_ABIS Nazwa zestawu instrukcji (typ procesora + konwencja ABI) kodu natywnego. Patrz rozdział 3.3. Zgodność z natywnym interfejsem API .
SUPPORTED_32_BIT_ABIS Nazwa zestawu instrukcji (typ procesora + konwencja ABI) kodu natywnego. Patrz rozdział 3.3. Zgodność z natywnym interfejsem API .
SUPPORTED_64_BIT_ABIS Nazwa drugiego zestawu instrukcji (typ procesora + konwencja ABI) kodu natywnego. Patrz rozdział 3.3. Zgodność z natywnym interfejsem API .
CPU_ABI Nazwa zestawu instrukcji (typ procesora + konwencja ABI) kodu natywnego. Patrz rozdział 3.3. Zgodność z natywnym interfejsem API .
CPU_ABI2 Nazwa drugiego zestawu instrukcji (typ procesora + konwencja ABI) kodu natywnego. Patrz rozdział 3.3. Zgodność z natywnym interfejsem API .
URZĄDZENIE Wartość wybrana przez realizatora urządzenia zawierająca nazwę rozwoju lub nazwę kodową identyfikującą konfigurację cech sprzętowych i projekt przemysłowy urządzenia. Wartość tego pola MUSI być zakodowana jako 7-bitowy ASCII i odpowiadać wyrażeniu regularnemu „^[a-zA-Z0-9_-]+$”. Ta nazwa urządzenia NIE MOŻE zmieniać się w okresie użytkowania produktu.
ODCISK PALCA Ciąg, który jednoznacznie identyfikuje tę kompilację. POWINNA być w miarę czytelna dla człowieka. MUSI być zgodny z tym szablonem:

$(MARKA)/$(PRODUKT)/
$(URZĄDZENIE):$(WERSJA.WYDANIE)/$(ID)/$(WERSJA.PRZYROST):$(TYP)/$(ZNACZNIKI)

Na przykład:

acme/mójprodukt/
mojeurządzenie:7.0/LMYXX/3359:userdebug/test-keys

Odcisk palca NIE MOŻE zawierać białych znaków. Jeśli inne pola zawarte w powyższym szablonie zawierają znaki odstępu, MUSZĄ one zostać zastąpione w odcisku palca kompilacji innym znakiem, takim jak znak podkreślenia („_”). Wartość tego pola MUSI być zakodowana jako 7-bitowy ASCII.

SPRZĘT KOMPUTEROWY Nazwa sprzętu (z wiersza poleceń jądra lub /proc). POWINNA być w miarę czytelna dla człowieka. Wartość tego pola MUSI być zakodowana jako 7-bitowy ASCII i odpowiadać wyrażeniu regularnemu „^[a-zA-Z0-9_-]+$”.
GOSPODARZ Ciąg, który jednoznacznie identyfikuje hosta, na którym kompilacja została zbudowana, w formacie czytelnym dla człowieka. Nie ma żadnych wymagań dotyczących konkretnego formatu tego pola, z wyjątkiem tego, że NIE MOŻE ono mieć wartości null lub być pustym ciągiem ("").
ID Identyfikator wybrany przez realizatora urządzenia w celu odniesienia się do określonej wersji w formacie czytelnym dla człowieka. To pole może być takie samo jak android.os.Build.VERSION.INCREMENTAL, ale POWINNO być wartością wystarczająco znaczącą, aby użytkownicy końcowi mogli rozróżniać kompilacje oprogramowania. Wartość tego pola MUSI być zakodowana jako 7-bitowy ASCII i odpowiadać wyrażeniu regularnemu „^[a-zA-Z0-9._-]+$”.
PRODUCENT Nazwa handlowa producenta oryginalnego sprzętu (OEM) produktu. Nie ma żadnych wymagań dotyczących konkretnego formatu tego pola, z wyjątkiem tego, że NIE MOŻE ono mieć wartości null lub być pustym ciągiem ("").
MODEL Wartość wybrana przez realizatora urządzenia zawierająca nazwę urządzenia znaną użytkownikowi końcowemu. Powinna to być ta sama nazwa, pod którą urządzenie jest wprowadzane na rynek i sprzedawane użytkownikom końcowym. Nie ma żadnych wymagań dotyczących konkretnego formatu tego pola, z wyjątkiem tego, że NIE MOŻE ono mieć wartości null lub być pustym ciągiem ("").
PRODUKT Wartość wybrana przez realizatora urządzenia, zawierająca nazwę rozwoju lub nazwę kodową konkretnego produktu (SKU), który MUSI być unikalny w ramach tej samej marki. MUSI być czytelny dla człowieka, ale niekoniecznie jest przeznaczony do wglądu dla użytkowników końcowych. Wartość tego pola MUSI być zakodowana jako 7-bitowy ASCII i odpowiadać wyrażeniu regularnemu „^[a-zA-Z0-9_-]+$”. Ta nazwa produktu NIE MOŻE zmieniać się w okresie użytkowania produktu.
SERYJNY Numer seryjny sprzętu, który MUSI być dostępny i niepowtarzalny w przypadku urządzeń o tym samym MODELU i PRODUCENTU. Wartość tego pola MUSI być zakodowana jako 7-bitowy ASCII i odpowiadać wyrażeniu regularnemu „^([a-zA-Z0-9]{6,20})$”.
TAGI Lista rozdzielonych przecinkami tagów wybranych przez realizatora urządzenia, która dodatkowo wyróżnia kompilację. To pole MUSI mieć jedną z wartości odpowiadających trzem typowym konfiguracjom podpisywania platformy Android: release-keys, dev-keys, test-keys.
CZAS Wartość reprezentująca sygnaturę czasową wystąpienia kompilacji.
RODZAJ Wartość wybrana przez realizatora urządzenia, określająca konfigurację środowiska uruchomieniowego kompilacji. To pole MUSI mieć jedną z wartości odpowiadających trzem typowym konfiguracjom środowiska wykonawczego Androida: user, userdebug lub eng.
UŻYTKOWNIK Nazwa lub identyfikator użytkownika (lub użytkownika automatycznego), który wygenerował kompilację. Nie ma żadnych wymagań dotyczących konkretnego formatu tego pola, z wyjątkiem tego, że NIE MOŻE ono mieć wartości null lub być pustym ciągiem ("").
SECURITY_PATCH Wartość wskazująca poziom poprawki zabezpieczeń kompilacji. MUSI oznaczać, że kompilacja nie jest w żaden sposób podatna na problemy opisane w Biuletynie Bezpieczeństwa Publicznego Androida. MUSI mieć format [RRRR-MM-DD], pasujący do zdefiniowanego ciągu opisanego w biuletynie bezpieczeństwa publicznego systemu Android lub w poradniku dotyczącym bezpieczeństwa systemu Android , na przykład „2015-11-01”.
BASE_OS Wartość reprezentująca parametr FINGERPRINT kompilacji, która jest identyczna z tą kompilacją, z wyjątkiem poprawek zawartych w biuletynie bezpieczeństwa publicznego systemu Android. MUSI podać poprawną wartość, a jeśli taka kompilacja nie istnieje, zgłoś pusty ciąg ("").

3.2.3. Zgodność intencji

3.2.3.1. Podstawowe założenia aplikacji

Intencje systemu Android umożliwiają składnikom aplikacji żądanie funkcji z innych składników systemu Android. Projekt nadrzędny systemu Android zawiera listę aplikacji uważanych za podstawowe aplikacje systemu Android, która implementuje kilka wzorców intencji w celu wykonywania typowych działań. Podstawowe aplikacje na Androida to:

 • Zegar biurkowy
 • Przeglądarka
 • Kalendarz
 • Łączność
 • Galeria
 • Wyszukiwanie globalne
 • Wyrzutnia
 • Muzyka
 • Ustawienia

Implementacje urządzeń MUSZĄ obejmować, w stosownych przypadkach, podstawowe aplikacje na Androida lub komponent implementujący te same wzorce intencji zdefiniowane przez wszystkie składniki Aktywności lub Usługi tych podstawowych aplikacji na Androida, które są udostępniane innym aplikacjom, niejawnie lub jawnie, za pomocą atrybutu android:exported .

3.2.3.2. Rozdzielczość intencji

Ponieważ Android jest platformą rozszerzalną, implementacje urządzeń MUSZĄ umożliwiać nadpisanie każdego wzorca intencji, o którym mowa w sekcji 3.2.3.1 , przez aplikacje innych firm. Implementacja open source Androida pozwala na to domyślnie; realizatorzy urządzeń NIE MOGĄ nadawać specjalnych uprawnień do korzystania przez aplikacje systemowe z tych wzorców intencji ani uniemożliwiać aplikacjom innych firm łączenia się z tymi wzorcami i przejmowania nad nimi kontroli. Zakaz ten obejmuje między innymi wyłączenie interfejsu użytkownika „Chooser”, który umożliwia użytkownikowi wybór między wieloma aplikacjami obsługującymi ten sam wzorzec intencji.

Implementacje urządzeń MUSZĄ zapewniać interfejs użytkownika umożliwiający użytkownikom modyfikowanie domyślnej aktywności dla intencji.

Jednak implementacje urządzeń MOGĄ zapewniać domyślne działania dla określonych wzorców identyfikatorów URI (np. http://play.google.com), gdy działanie domyślne zapewnia bardziej szczegółowy atrybut identyfikatora URI danych. Na przykład wzorzec filtra intencji określający identyfikator URI danych „http://www.android.com” jest bardziej szczegółowy niż podstawowy wzorzec intencji przeglądarki dla „http://”.

Android zawiera również mechanizm dla aplikacji innych firm do deklarowania autorytatywnego domyślnego zachowania łączenia aplikacji dla niektórych typów intencji internetowych identyfikatorów URI. Gdy takie autorytatywne deklaracje są zdefiniowane we wzorcach filtrów intencji aplikacji, implementacje urządzeń:

 • MUSI podjąć próbę zweryfikowania wszelkich filtrów intencji, wykonując kroki weryfikacji zdefiniowane w specyfikacji Digital Asset Links zgodnie z implementacją Menedżera pakietów w nadrzędnym projekcie Android Open Source.
 • MUSI podjąć próbę sprawdzenia poprawności filtrów intencji podczas instalacji aplikacji i ustawić wszystkie pomyślnie zweryfikowane filtry intencji UIR jako domyślne procedury obsługi aplikacji dla ich identyfikatorów UIR.
 • MOGĄ ustawić określone filtry intencji URI jako domyślne procedury obsługi aplikacji dla ich identyfikatorów URI, jeśli zostaną pomyślnie zweryfikowane, ale inne filtry URI kandydujące nie przejdą weryfikacji. Jeśli implementacja urządzenia to robi, MUSI zapewnić użytkownikowi odpowiednie nadpisania wzorca URI w menu ustawień.
 • MUSI zapewnić użytkownikowi kontrolki linków aplikacji dla poszczególnych aplikacji w Ustawieniach w następujący sposób:
  • Użytkownik MUSI mieć możliwość całościowego zastąpienia domyślnego zachowania linków do aplikacji, aby aplikacja była zawsze otwarta, zawsze pytaj lub nigdy nie otwieraj, co musi mieć zastosowanie do wszystkich kandydujących filtrów intencji identyfikatorów URI.
  • Użytkownik MUSI mieć możliwość wyświetlenia listy potencjalnych filtrów intencji identyfikatora URI.
  • Implementacja urządzenia MOŻE zapewnić użytkownikowi możliwość zastąpienia określonych filtrów intencji URI kandydatów, które zostały pomyślnie zweryfikowane, na podstawie filtrów według intencji.
  • Implementacja urządzenia MUSI zapewniać użytkownikom możliwość przeglądania i zastępowania określonych filtrów intencji URI kandydatów, jeśli implementacja urządzenia umożliwia pomyślne zweryfikowanie niektórych filtrów intencji URI kandydatów, podczas gdy inne mogą się nie powieść.

3.2.3.3. Zamierzone przestrzenie nazw

Implementacje urządzeń NIE MOGĄ zawierać żadnego komponentu Androida, który honoruje nowe intencje lub wzorce intencji rozgłaszania przy użyciu ACTION, CATEGORY lub innego ciągu klucza w Androidzie. lub com.android. przestrzeń nazw. Realizatorzy urządzeń NIE MOGĄ dołączać żadnych komponentów Androida, które honorują nowe intencje lub wzorce intencji rozgłaszania przy użyciu ACTION, CATEGORY lub innego ciągu klucza w przestrzeni pakietów należącej do innej organizacji. Realizatorzy urządzeń NIE MOGĄ zmieniać ani rozszerzać żadnych wzorców intencji używanych przez podstawowe aplikacje wymienione w sekcji 3.2.3.1 . Implementacje urządzeń MOGĄ zawierać wzorce intencji wykorzystujące przestrzenie nazw wyraźnie i wyraźnie powiązane z ich własną organizacją. Zakaz ten jest analogiczny do zakazu określonego dla klas języka Java w sekcji 3.6 .

3.2.3.4. Intencje transmisji

Aplikacje innych firm polegają na platformie do rozgłaszania określonych intencji w celu powiadamiania ich o zmianach w środowisku sprzętowym lub programowym. Urządzenia zgodne z systemem Android MUSZĄ rozgłaszać intencje transmisji publicznej w odpowiedzi na odpowiednie zdarzenia systemowe. Intencje emisji są opisane w dokumentacji SDK.

3.2.3.5. Domyślne ustawienia aplikacji

Android zawiera ustawienia, które zapewniają użytkownikom łatwy sposób wyboru domyślnych aplikacji, na przykład dla ekranu głównego lub SMS-ów. Tam, gdzie ma to sens, implementacje urządzeń MUSZĄ zapewniać podobne menu ustawień i być zgodne z wzorcem filtrowania intencji i metodami API opisanymi w dokumentacji SDK, jak poniżej.

Implementacje urządzeń:

 • MUSISZ przestrzegać zamiaru android.settings.HOME_SETTINGS , aby wyświetlić domyślne menu ustawień aplikacji na ekranie głównym, jeśli implementacja urządzenia zgłasza android.software.home_screen.
 • MUSI zapewnić menu ustawień, które wywoła android.provider.Telephony.ACTION_CHANGE_DEFAULT , aby wyświetlić okno dialogowe zmiany domyślnej aplikacji SMS, jeśli implementacja urządzenia zgłasza android.hardware.telephony.
 • MUSISZ przestrzegać zamiaru android.settings.NFC_PAYMENT_SETTINGS , aby wyświetlić domyślne menu ustawień aplikacji dla funkcji dotknij i zapłać, jeśli implementacja urządzenia zgłasza android.hardware.nfc.hce.
 • MUSI przestrzegać zamiaru android.telecom.action.CHANGE_DEFAULT_DIALER , aby wyświetlić okno dialogowe umożliwiające użytkownikowi zmianę domyślnej aplikacji Telefon, jeśli implementacja urządzenia zgłasza android.hardware.telephony .

3.3. Kompatybilność z natywnym interfejsem API

Zgodność kodu natywnego jest wyzwaniem. Z tego powodu STANOWCZO ZALECA SIĘ , aby realizatorzy urządzeń korzystali z implementacji bibliotek wymienionych poniżej z nadrzędnego projektu Android Open Source Project.

3.3.1. Interfejsy binarne aplikacji

Zarządzany kod bajtowy Dalvik może odwoływać się do kodu natywnego dostarczonego w pliku .apk aplikacji jako plik ELF .so skompilowany dla odpowiedniej architektury sprzętowej urządzenia. Ponieważ kod natywny jest wysoce zależny od podstawowej technologii procesora, system Android definiuje szereg interfejsów binarnych aplikacji (ABI) w systemie Android NDK. Implementacje urządzeń MUSZĄ być zgodne z co najmniej jednym zdefiniowanym ABI i MUSZĄ implementować zgodność z Android NDK, jak poniżej.

Jeśli implementacja urządzenia obejmuje obsługę Android ABI, to:

 • MUSI obejmować obsługę kodu działającego w środowisku zarządzanym, aby wywołać kod natywny przy użyciu standardowej semantyki Java Native Interface (JNI).
 • MUSI być kompatybilny ze źródłami (tj. kompatybilny z nagłówkami) i kompatybilnymi z plikami binarnymi (dla ABI) z każdą wymaganą biblioteką z poniższej listy.
 • MUSI obsługiwać równoważny 32-bitowy ABI, jeśli obsługiwany jest dowolny 64-bitowy ABI.
 • NALEŻY dokładnie zgłosić natywny interfejs binarny aplikacji (ABI) obsługiwany przez urządzenie za pomocą parametrów android.os.Build.SUPPORTED_ABIS, android.os.Build.SUPPORTED_32_BIT_ABIS i android.os.Build.SUPPORTED_64_BIT_ABIS, każdy z listą oddzielonych przecinkami ABI uporządkowane od najbardziej do najmniej preferowanego.
 • MUSI zgłaszać, za pomocą powyższych parametrów, tylko te ABI udokumentowane i opisane w najnowszej wersji dokumentacji zarządzania ABI systemu Android NDK i MUSZĄ zawierać obsługę rozszerzenia Advanced SIMD (aka NEON).
 • POWINIEN być zbudowany przy użyciu kodu źródłowego i plików nagłówkowych dostępnych w nadrzędnym projekcie Android Open Source Project

Należy pamiętać, że przyszłe wersje Android NDK mogą wprowadzić obsługę dodatkowych ABI. Jeśli implementacja urządzenia nie jest zgodna z istniejącym predefiniowanym ABI, NIE MOŻE w ogóle zgłaszać obsługi żadnego ABI.

Następujące interfejsy API kodu natywnego MUSZĄ być dostępne dla aplikacji, które zawierają kod natywny:

 • libandroid.so (natywna obsługa aktywności Androida)
 • libc (biblioteka C)
 • libcamera2ndk.so
 • libdl (dynamiczny linker)
 • libEGL.so (natywne zarządzanie powierzchnią OpenGL)
 • libGLESv1_CM.so (OpenGL ES 1.x)
 • libGLESv2.so (OpenGL ES 2.0)
 • libGLESv3.so (OpenGL ES 3.x)
 • libicui18n.so
 • libicuuc.so
 • libjnigraphics.so
 • liblog (rejestrowanie Androida)
 • libmediandk.so (obsługa natywnych interfejsów API mediów)
 • libm (biblioteka matematyczna)
 • libOpenMAXAL.so (obsługa OpenMAX AL 1.0.1)
 • libOpenSLES.so (obsługa dźwięku OpenSL ES 1.0.1)
 • libRS.so
 • libstdc++ (Minimalne wsparcie dla C++)
 • libvulkan.so (Vulkan)
 • libz (kompresja Zlib)
 • Interfejs JNI
 • Obsługa OpenGL, jak opisano poniżej

W przypadku wymienionych powyżej bibliotek natywnych implementacja urządzenia NIE MOŻE dodawać ani usuwać funkcji publicznych.

Biblioteki natywne niewymienione powyżej, ale zaimplementowane i dostarczane w AOSP, ponieważ biblioteki systemowe są zarezerwowane i NIE MOGĄ być udostępniane aplikacjom innych firm, których celem jest interfejs API na poziomie 24 lub wyższym.

Implementacje urządzeń MOGĄ dodawać biblioteki inne niż AOSP i udostępniać je bezpośrednio jako interfejs API aplikacjom innych firm, ale dodatkowe biblioteki POWINNY znajdować się w /vendor/lib lub /vendor/lib64 i MUSZĄ być wymienione w /vendor/etc/public.libraries.txt .

Zauważ, że implementacje urządzeń MUSZĄ zawierać libGLESv3.so i z kolei MUSZĄ eksportować wszystkie symbole funkcji OpenGL ES 3.1 i Android Extension Pack zgodnie z definicją w wersji NDK android-24. Chociaż wszystkie symbole muszą być obecne, tylko odpowiednie funkcje dla wersji OpenGL ES i rozszerzeń faktycznie obsługiwanych przez urządzenie muszą być w pełni zaimplementowane.

3.3.1.1. Biblioteki graficzne

Vulkan to niskonakładowy, wieloplatformowy interfejs API do wysokowydajnej grafiki 3D. Implementacje urządzeń, nawet jeśli nie obejmują obsługi interfejsów API Vulkan, MUSZĄ spełniać następujące wymagania:

 • MUSI zawsze zapewniać natywną bibliotekę o nazwie libvulkan.so , która eksportuje symbole funkcji dla podstawowego API Vulkan 1.0, jak również rozszerzeń VK_KHR_surface , VK_KHR_android_surface i VK_KHR_swapchain .

Implementacje urządzeń, jeśli obejmują obsługę interfejsów API Vulkan:

 • MUSI zgłosić jeden lub więcej VkPhysicalDevices za pośrednictwem wywołania vkEnumeratePhysicalDevices .
 • Każde wyliczone VkPhysicalDevices MUSI w pełni implementować API Vulkan 1.0.
 • MUSISZ zgłosić poprawne flagi funkcji PackageManager#FEATURE_VULKAN_HARDWARE_LEVEL i PackageManager#FEATURE_VULKAN_HARDWARE_VERSION .
 • MUSZĄ wyliczyć warstwy zawarte w natywnych bibliotekach o nazwie libVkLayer*.so w katalogu natywnych bibliotek pakietu aplikacji za pomocą funkcji vkEnumerateInstanceLayerProperties i vkEnumerateDeviceLayerProperties w libvulkan.so
 • NIE WOLNO wyliczać warstw dostarczanych przez biblioteki poza pakietem aplikacji ani zapewniać innych sposobów śledzenia lub przechwytywania API Vulkan, chyba że aplikacja ma atrybut android:debuggable=”true” .

Implementacje urządzeń, jeśli nie obejmują obsługi interfejsów API Vulkan:

3.3.2. Zgodność z 32-bitowym kodem macierzystym ARM

Architektura ARMv8 przestarzała kilka operacji procesora, w tym niektóre operacje używane w istniejącym kodzie natywnym. Na 64-bitowych urządzeniach ARM następujące przestarzałe operacje MUSZĄ pozostać dostępne dla 32-bitowego natywnego kodu ARM, poprzez natywną obsługę procesora lub przez emulację oprogramowania:

 • Instrukcje SWP i SWPB
 • Instrukcja SETEND
 • Operacje szlabanów CP15ISB, CP15DSB i CP15DMB

Starsze wersje Android NDK wykorzystywały /proc/cpuinfo do wykrywania funkcji procesora z 32-bitowego kodu natywnego ARM. Aby zapewnić kompatybilność z aplikacjami zbudowanymi przy użyciu tego NDK, urządzenia MUSZĄ zawierać następujące wiersze w /proc/cpuinfo, gdy są one odczytywane przez 32-bitowe aplikacje ARM:

 • "Funkcje: ", a następnie lista wszelkich opcjonalnych funkcji procesora ARMv7 obsługiwanych przez urządzenie.
 • „Architektura procesora: ”, po której następuje liczba całkowita opisująca najwyższą obsługiwaną architekturę ARM urządzenia (np. „8” w przypadku urządzeń ARMv8).

Te wymagania mają zastosowanie tylko wtedy, gdy /proc/cpuinfo jest odczytywany przez 32-bitowe aplikacje ARM. Urządzenia NIE POWINNY zmieniać /proc/cpuinfo podczas odczytu przez 64-bitowe aplikacje ARM lub inne niż ARM.

3.4. Kompatybilność sieciowa

3.4.1. Zgodność z WebView

Urządzenia Android Watch MOGĄ, ale wszystkie inne implementacje urządzeń MUSZĄ zapewniać pełną implementację interfejsu API android.webkit.Webview.

Funkcja platformy android.software.webview MUSI być zgłaszana na dowolnym urządzeniu, które zapewnia pełną implementację interfejsu API android.webkit.WebView, i NIE MOŻE być zgłaszana na urządzeniach bez pełnej implementacji interfejsu API. Implementacja Android Open Source używa kodu z projektu Chromium do implementacji android.webkit.WebView . Ponieważ opracowanie kompleksowego zestawu testów dla systemu renderowania stron internetowych nie jest wykonalne, realizatorzy urządzeń MUSZĄ używać konkretnej pierwotnej wersji Chromium w implementacji WebView. Konkretnie:

 • Implementacje urządzenia android.webkit.WebView MUSZĄ być oparte na kompilacji Chromium z nadrzędnego projektu Android Open Source Project dla systemu Android 7.0. Ta kompilacja zawiera określony zestaw funkcji i poprawek bezpieczeństwa dla WebView.
 • Ciąg agenta użytkownika zgłaszany przez WebView MUSI mieć następujący format:

  Mozilla/5.0 (Linux; Android $(VERSION); $(MODEL) Build/$(BUILD); wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, jak Gecko) Version/4.0 $(CHROMIUM_VER) Mobile Safari/537.36

  • Wartość ciągu $(VERSION) MUSI być taka sama jak wartość dla android.os.Build.VERSION.RELEASE.
  • Wartość ciągu $(MODEL) MUSI być taka sama jak wartość android.os.Build.MODEL.
  • Wartość ciągu $(BUILD) MUSI być taka sama jak wartość android.os.Build.ID.
  • Wartość ciągu $(CHROMIUM_VER) MUSI być wersją Chromium w nadrzędnym projekcie Android Open Source Project.
  • Implementacje urządzeń MOGĄ pomijać Mobile w ciągu agenta użytkownika.

Komponent WebView POWINIEN obsługiwać jak najwięcej funkcji HTML5, a jeśli obsługuje tę funkcję, POWINIEN być zgodny ze specyfikacją HTML5 .

3.4.2. Kompatybilność z przeglądarką

Implementacje Android Television, Watch i Android Automotive MOGĄ pomijać aplikację przeglądarki, ale MUSZĄ obsługiwać wzorce intencji publicznych, jak opisano w sekcji 3.2.3.1 . Wszystkie inne typy implementacji urządzeń MUSZĄ zawierać samodzielną aplikację przeglądarki do ogólnego przeglądania stron internetowych.

Samodzielna przeglądarka MOŻE być oparta na technologii przeglądarki innej niż WebKit. Jednak nawet jeśli używana jest alternatywna aplikacja przeglądarki, komponent android.webkit.WebView udostępniany aplikacjom innych firm MUSI być oparty na WebKit, jak opisano w sekcji 3.4.1 .

Implementacje MOGĄ dostarczyć niestandardowy ciąg agenta użytkownika w samodzielnej aplikacji przeglądarki.

Samodzielna aplikacja przeglądarki (oparta na wcześniejszej aplikacji WebKit Browser lub zamienniku innej firmy) POWINNA zawierać obsługę jak największej ilości HTML5 . Implementacje urządzeń MUSZĄ obsługiwać co najmniej każdy z tych interfejsów API związanych z HTML5:

Dodatkowo, implementacje urządzeń MUSZĄ obsługiwać API HTML5/W3C webstorage i POWINNY obsługiwać API HTML5/W3C IndexedDB . Należy zauważyć, że ponieważ organy standardów tworzenia stron internetowych przechodzą na korzyść IndexedDB nad webstorage, oczekuje się, że IndexedDB stanie się wymaganym komponentem w przyszłej wersji Androida.

3.5. Zgodność behawioralna interfejsu API

Zachowania każdego z typów interfejsu API (zarządzanego, miękkiego, natywnego i internetowego) muszą być zgodne z preferowaną implementacją nadrzędnego projektu Android Open Source Project . Niektóre konkretne obszary kompatybilności to:

 • Urządzenia NIE MOGĄ zmieniać zachowania ani semantyki standardowej intencji.
 • Urządzenia NIE MOGĄ zmieniać cyklu życia ani semantyki cyklu życia określonego typu składnika systemu (takiego jak Usługa, Aktywność, ContentProvider itp.).
 • Urządzenia NIE MOGĄ zmieniać semantyki uprawnień standardowych.

Powyższa lista nie jest wyczerpująca. Zestaw testów zgodności (CTS) testuje znaczne części platformy pod kątem zgodności behawioralnej, ale nie wszystkie. Odpowiedzialność za zapewnienie zgodności behawioralnej z projektem Android Open Source Project spoczywa na realizatorze. Z tego powodu realizatorzy urządzeń POWINNI używać kodu źródłowego dostępnego za pośrednictwem projektu Android Open Source tam, gdzie to możliwe, zamiast ponownie wdrażać znaczące części systemu.

3.6. Przestrzenie nazw API

Android jest zgodny z konwencjami przestrzeni nazw pakietów i klas zdefiniowanymi przez język programowania Java. Aby zapewnić kompatybilność z aplikacjami innych firm, realizatorzy urządzeń NIE MOGĄ dokonywać żadnych zabronionych modyfikacji (patrz poniżej) w tych przestrzeniach nazw pakietów:

 • Jawa.*
 • javax.*
 • słońce.*
 • android.*
 • com.android.*

Zabronione modyfikacje obejmują :

 • Implementacje urządzeń NIE MOGĄ modyfikować publicznie dostępnych interfejsów API na platformie Android poprzez zmianę jakichkolwiek sygnatur metod lub klas ani przez usunięcie klas lub pól klas.
 • Realizatorzy urządzeń MOGĄ modyfikować podstawową implementację interfejsów API, ale takie modyfikacje NIE MOGĄ mieć wpływu na określone zachowanie i sygnaturę języka Java jakichkolwiek publicznie dostępnych interfejsów API.
 • Realizatorzy urządzeń NIE MOGĄ dodawać żadnych publicznie dostępnych elementów (takich jak klasy lub interfejsy, pola lub metody do istniejących klas lub interfejsów) do powyższych interfejsów API.

„Udostępniony publicznie element” to dowolna konstrukcja, która nie jest ozdobiona znacznikiem „@hide” używanym w nadrzędnym kodzie źródłowym Androida. Innymi słowy, realizatorzy urządzeń NIE MOGĄ ujawniać nowych interfejsów API ani zmieniać istniejących interfejsów API w wymienionych powyżej przestrzeniach nazw. Realizatorzy urządzeń MOGĄ wprowadzać modyfikacje tylko do użytku wewnętrznego, ale te modyfikacje NIE MOGĄ być reklamowane ani w inny sposób udostępniane programistom.

Realizatorzy urządzeń MOGĄ dodawać niestandardowe interfejsy API, ale żadne takie interfejsy API NIE MOGĄ znajdować się w przestrzeni nazw należącej do innej organizacji lub odwołującej się do innej organizacji. Na przykład realizatorzy urządzeń NIE MOGĄ dodawać interfejsów API do przestrzeni nazw com.google.* lub podobnej: tylko Google może to zrobić. Podobnie, Google NIE MOŻE dodawać interfejsów API do przestrzeni nazw innych firm. Ponadto, jeśli implementacja urządzenia zawiera niestandardowe interfejsy API poza standardową przestrzenią nazw systemu Android, te interfejsy API MUSZĄ być spakowane we współdzielonej bibliotece systemu Android, aby tylko aplikacje, które jawnie ich używają (poprzez mechanizm <uses-library>), będą miały wpływ na zwiększone użycie pamięci takich interfejsów API.

Jeśli realizator urządzenia zaproponuje ulepszenie jednej z powyższych przestrzeni nazw pakietów (na przykład przez dodanie użytecznej nowej funkcji do istniejącego interfejsu API lub dodanie nowego interfejsu API), implementator POWINIEN odwiedzić source.android.com i rozpocząć proces wprowadzania zmian i kod, zgodnie z informacjami na tej stronie.

Należy zauważyć, że powyższe ograniczenia odpowiadają standardowym konwencjom nazewnictwa interfejsów API w języku programowania Java; ta sekcja ma po prostu na celu wzmocnienie tych konwencji i uczynienie ich wiążącymi poprzez włączenie do niniejszej definicji zgodności.

3.7. Zgodność środowiska wykonawczego

Implementacje urządzeń MUSZĄ obsługiwać pełny format Dalvik Executable (DEX) oraz specyfikację i semantykę kodu bajtowego Dalvik . Realizatorzy urządzeń POWINNI używać ART, referencyjnej implementacji wcześniejszej wersji Dalvik Executable Format oraz systemu zarządzania pakietami implementacji referencyjnej.

Implementacje urządzeń MUSZĄ skonfigurować środowiska wykonawcze Dalvik do alokacji pamięci zgodnie z nadrzędną platformą Android i zgodnie z poniższą tabelą. (Patrz rozdział 7.1.1 , aby zapoznać się z definicjami rozmiaru ekranu i gęstości ekranu.) Należy zauważyć, że wartości pamięci określone poniżej są uważane za wartości minimalne, a implementacje urządzeń MOGĄ przydzielić więcej pamięci na aplikację.

Wygląd ekranu Gęstość ekranu Minimalna pamięć aplikacji
Zegarek na Androida 120 dpi (ldpi) 32MB
160 dpi (mdpi)
213 dpi (tvdpi)
240 dpi (hdpi) 36MB
280 dpi (280 dpi)
320 dpi (xhdpi) 48MB
360 dpi (360 dpi)
400 dpi (400 dpi) 56 MB
420 dpi (420 dpi) 64 MB
480 dpi (xxhdpi) 88 MB
560 dpi (560 dpi) 112MB
640 dpi (xxxhdpi) 154MB
mały/normalny 120 dpi (ldpi) 32MB
160 dpi (mdpi)
213 dpi (tvdpi) 48MB
240 dpi (hdpi)
280 dpi (280 dpi)
320 dpi (xhdpi) 80MB
360 dpi (360 dpi)
400 dpi (400 dpi) 96MB
420 dpi (420 dpi) 112MB
480 dpi (xxhdpi) 128 MB
560 dpi (560 dpi) 192 MB
640 dpi (xxxhdpi) 256 MB
wielki 120 dpi (ldpi) 32MB
160 dpi (mdpi) 48MB
213 dpi (tvdpi) 80MB
240 dpi (hdpi)
280 dpi (280 dpi) 96MB
320 dpi (xhdpi) 128 MB
360 dpi (360 dpi) 160MB
400 dpi (400 dpi) 192 MB
420 dpi (420 dpi) 228 MB
480 dpi (xxhdpi) 256 MB
560 dpi (560 dpi) 384 MB
640 dpi (xxxhdpi) 512 MB
bardzo duży 120 dpi (ldpi) 48MB
160 dpi (mdpi) 80MB
213 dpi (tvdpi) 96MB
240 dpi (hdpi)
280 dpi (280 dpi) 144 MB
320 dpi (xhdpi) 192 MB
360 dpi (360 dpi) 240 MB
400 dpi (400 dpi) 288 MB
420 dpi (420 dpi) 336 MB
480 dpi (xxhdpi) 384 MB
560 dpi (560 dpi) 576 MB
640 dpi (xxxhdpi) 768 MB

3.8. Kompatybilność interfejsu użytkownika

3.8.1. Launcher (ekran główny)

Android zawiera aplikację uruchamiającą (ekran główny) i obsługę aplikacji innych firm, które zastępują program uruchamiający urządzenia (ekran główny). Implementacje urządzeń, które umożliwiają aplikacjom innych firm zastąpienie ekranu głównego urządzenia, MUSZĄ zadeklarować funkcję platformy android.software.home_screen.

3.8.2. Widżety

Widgety są opcjonalne we wszystkich implementacjach urządzeń z systemem Android, ale POWINNY być obsługiwane na urządzeniach przenośnych z systemem Android.

Android definiuje typ komponentu i odpowiadający mu interfejs API oraz cykl życia, który umożliwia aplikacjom udostępnienie „AppWidget” użytkownikowi końcowemu, funkcja, która jest STANOWCZO ZALECANA do obsługi w implementacjach urządzeń przenośnych. Implementacje urządzeń obsługujące osadzanie widżetów na ekranie głównym MUSZĄ spełniać następujące wymagania i deklarować obsługę funkcji platformy android.software.app_widgets.

 • Programy uruchamiające urządzenia MUSZĄ zawierać wbudowaną obsługę AppWidgets i udostępniać afordancje interfejsu użytkownika, aby dodawać, konfigurować, wyświetlać i usuwać AppWidgets bezpośrednio w programie uruchamiającym.
 • Implementacje urządzeń MUSZĄ umożliwiać renderowanie widżetów o wymiarach 4 x 4 w standardowym rozmiarze siatki. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi projektowania aplikacji widżetów w dokumentacji pakietu Android SDK.
 • Implementacje urządzeń, które obejmują obsługę ekranu blokady, MOGĄ obsługiwać widżety aplikacji na ekranie blokady.

3.8.3. Powiadomienia

Android zawiera interfejsy API, które umożliwiają programistom powiadamianie użytkowników o ważnych zdarzeniach za pomocą funkcji sprzętowych i programowych urządzenia.

Niektóre interfejsy API umożliwiają aplikacjom wysyłanie powiadomień lub przyciąganie uwagi za pomocą sprzętu — w szczególności dźwięku, wibracji i światła. Implementacje urządzeń MUSZĄ obsługiwać powiadomienia korzystające z funkcji sprzętowych, zgodnie z opisem w dokumentacji SDK oraz w możliwym zakresie ze sprzętem implementacyjnym urządzenia. Na przykład, jeśli implementacja urządzenia zawiera wibrator, MUSI poprawnie zaimplementować interfejsy API wibracji. Jeśli implementacja urządzenia nie ma sprzętu, odpowiednie API MUSZĄ być zaimplementowane jako no-ops. To zachowanie jest szczegółowo opisane w sekcji 7 .

Dodatkowo implementacja MUSI poprawnie renderować wszystkie zasoby (ikony, pliki animacji itp.) przewidziane w interfejsach API lub w przewodniku po stylu ikon paska stanu/systemu, który w przypadku urządzenia Android Television obejmuje możliwość niewyświetlania powiadomienia. Realizatorzy urządzeń MOGĄ zapewnić alternatywne środowisko użytkownika dla powiadomień niż zapewniane przez referencyjną implementację Android Open Source; jednak takie alternatywne systemy powiadamiania MUSZĄ obsługiwać istniejące zasoby powiadamiania, jak powyżej.

Wdrożenia Android Automotive MOGĄ zarządzać widocznością i czasem powiadomień, aby ograniczyć rozproszenie uwagi kierowcy, ale MUSZĄ wyświetlać powiadomienia korzystające z CarExtender na żądanie aplikacji.

Android obsługuje różne powiadomienia, takie jak:

 • Bogate powiadomienia . Widoki interaktywne dla bieżących powiadomień.
 • Powiadomienia heads-up . Użytkownicy widoków interaktywnych mogą działać lub zamykać bez opuszczania bieżącej aplikacji.
 • Powiadomienia na ekranie blokady . Powiadomienia wyświetlane na ekranie blokady ze szczegółową kontrolą widoczności.

Implementacje na urządzeniach z Androidem, gdy takie powiadomienia są widoczne, MUSZĄ poprawnie uruchamiać powiadomienia Rich i Heads-up oraz zawierać tytuł/nazwę, ikonę, tekst zgodnie z dokumentacją w interfejsach API Androida .

System Android zawiera interfejsy API usługi nasłuchiwania powiadomień, które umożliwiają aplikacjom (po jawnym włączeniu przez użytkownika) otrzymywanie kopii wszystkich powiadomień w miarę ich publikowania lub aktualizowania. Implementacje urządzeń MUSZĄ poprawnie i szybko wysyłać powiadomienia w całości do wszystkich takich zainstalowanych i włączonych przez użytkownika usług nasłuchujących, w tym wszelkie metadane dołączone do obiektu powiadomienia.

Implementacje urządzeń obsługujące funkcję DND (Nie przeszkadzać) MUSZĄ spełniać następujące wymagania:

 • MUSI zaimplementować działanie, które odpowiada intencji ACTION_NOTIFICATION_POLICY_ACCESS_SETTINGS , która w przypadku implementacji z UI_MODE_TYPE_NORMAL MUSI być działaniem, w którym użytkownik może przyznać lub odmówić aplikacji dostępu do konfiguracji zasad DND.
 • MUSI, ponieważ gdy implementacja urządzenia zapewniła użytkownikowi możliwość przyznania lub odmowy aplikacjom innych firm dostępu do konfiguracji zasad DND, należy wyświetlić automatyczne reguły DND utworzone przez aplikacje wraz z regułami utworzonymi przez użytkownika i wstępnie zdefiniowanymi.
 • MUSI honorować wartości suppressedVisualEffects przekazane przez NotificationManager.Policy i jeśli aplikacja ustawiła dowolną z flag SUPPRESSED_EFFECT_SCREEN_OFF lub SUPPRESSED_EFFECT_SCREEN_ON, POWINNA wskazywać użytkownikowi, że efekty wizualne są pomijane w menu ustawień DND.

Android zawiera interfejsy API, które umożliwiają programistom włączanie wyszukiwania do swoich aplikacji i udostępnianie danych aplikacji w globalnym wyszukiwaniu systemu. Ogólnie rzecz biorąc, ta funkcja składa się z jednego, ogólnosystemowego interfejsu użytkownika, który umożliwia użytkownikom wprowadzanie zapytań, wyświetlanie sugestii podczas pisania przez użytkowników i wyświetlanie wyników. Interfejsy API systemu Android umożliwiają programistom ponowne wykorzystanie tego interfejsu do wyszukiwania we własnych aplikacjach i umożliwiają programistom dostarczanie wyników do wspólnego interfejsu użytkownika wyszukiwania globalnego.

Implementacje urządzeń z systemem Android POWINNY obejmować wyszukiwanie globalne, pojedynczy, współdzielony, ogólnosystemowy interfejs użytkownika wyszukiwania, który może wyświetlać sugestie w czasie rzeczywistym w odpowiedzi na dane wejściowe użytkownika. Implementacje urządzeń POWINNY zaimplementować interfejsy API, które umożliwią programistom ponowne wykorzystanie tego interfejsu użytkownika w celu zapewnienia wyszukiwania we własnych aplikacjach. Implementacje urządzeń, które implementują globalny interfejs wyszukiwania, MUSZĄ implementować interfejsy API, które umożliwiają aplikacjom innych firm dodawanie sugestii do pola wyszukiwania, gdy jest ono uruchomione w trybie wyszukiwania globalnego. Jeśli nie są zainstalowane żadne aplikacje innych firm, które korzystają z tej funkcji, domyślnym zachowaniem POWINNO być wyświetlanie wyników i sugestii wyszukiwarek internetowych.

Implementacje na urządzeniach z Androidem POWINNY, a implementacje Android Automotive MUSZĄ zaimplementować na urządzeniu asystenta do obsługi akcji Assist .

Android zawiera również interfejsy Assist API , które umożliwiają aplikacjom wybieranie, ile informacji z bieżącego kontekstu jest udostępnianych asystentowi na urządzeniu. Implementacje urządzeń obsługujące akcję Assist MUSZĄ wyraźnie wskazywać użytkownikowi końcowemu, kiedy kontekst jest udostępniany, wyświetlając białe światło wokół krawędzi ekranu. Aby zapewnić wyraźną widoczność dla użytkownika końcowego, wskazanie MUSI spełniać lub przekraczać czas trwania i jasność implementacji Android Open Source Project.

3.8.5. Tosty

Aplikacje mogą używać interfejsu API „Toast” do wyświetlania użytkownikowi końcowemu krótkich niemodalnych ciągów znaków, które znikają po krótkim czasie. Implementacje urządzeń MUSZĄ wyświetlać Toasty z aplikacji użytkownikom końcowym w jakiś wyraźny sposób.

3.8.6. Motywy

Android zapewnia „motywy” jako mechanizm dla aplikacji do stosowania stylów w całym działaniu lub aplikacji.

Android zawiera rodzinę motywów „Holo” jako zestaw zdefiniowanych stylów, z których mogą korzystać programiści aplikacji, jeśli chcą dopasować wygląd i działanie motywu Holo zgodnie z definicją zestawu SDK systemu Android. Implementacje urządzeń NIE MOGĄ zmieniać żadnego z atrybutów motywu Holo wystawionych na działanie aplikacji.

Android zawiera rodzinę motywów „Materiał” jako zestaw zdefiniowanych stylów, z których mogą korzystać twórcy aplikacji, jeśli chcą dopasować wygląd i działanie motywu projektu do wielu różnych typów urządzeń z systemem Android. Implementacje urządzeń MUSZĄ obsługiwać rodzinę motywów „Materiał” i NIE MOGĄ zmieniać żadnych atrybutów motywu Materiał ani ich zasobów wystawionych na działanie aplikacji.

Android zawiera również rodzinę motywów „Device Default” jako zestaw zdefiniowanych stylów, z których mogą korzystać programiści aplikacji, jeśli chcą dopasować wygląd i styl motywu urządzenia zgodnie z definicją realizatora urządzenia. Implementacje urządzeń MOGĄ modyfikować atrybuty motywu Domyślne urządzenia widoczne dla aplikacji.

Android obsługuje wariant motywu z półprzezroczystymi paskami systemowymi, co pozwala programistom aplikacji wypełnić obszar za paskiem stanu i paskiem nawigacyjnym zawartością aplikacji. Aby zapewnić spójne środowisko programisty w tej konfiguracji, ważne jest, aby styl ikony paska stanu był zachowywany w różnych implementacjach urządzeń. Dlatego implementacje urządzeń z systemem Android MUSZĄ używać koloru białego dla ikon stanu systemu (takich jak siła sygnału i poziom baterii) oraz powiadomień wysyłanych przez system, chyba że ikona wskazuje problematyczny stan lub aplikacja żąda podświetlenia paska stanu za pomocą flagi SYSTEM_UI_FLAG_LIGHT_STATUS_BAR. Gdy aplikacja żąda jasnego paska stanu, implementacje urządzeń z systemem Android MUSZĄ zmienić kolor ikon stanu systemu na czarny (szczegółowe informacje można znaleźć w R.style ).

3.8.7. Animowane tapety

Android definiuje typ komponentu i odpowiadający mu interfejs API oraz cykl życia, który umożliwia aplikacjom udostępnianie użytkownikowi końcowemu jednej lub więcej „Live Wallpapers” . Animowane tapety to animacje, wzory lub podobne obrazy o ograniczonych możliwościach wprowadzania, które są wyświetlane jako tapeta za innymi aplikacjami.

Sprzęt jest uważany za zdolny do niezawodnego uruchamiania żywych tapet, jeśli może obsługiwać wszystkie żywe tapety, bez ograniczeń funkcjonalności, z rozsądną liczbą klatek na sekundę bez negatywnego wpływu na inne aplikacje. Jeśli ograniczenia sprzętowe powodują awarię, nieprawidłowe działanie tapet i/lub aplikacji, zużywają nadmierną moc procesora lub baterii lub działają z niedopuszczalnie niską liczbą klatek na sekundę, uznaje się, że sprzęt nie jest w stanie uruchomić animowanej tapety. Na przykład niektóre animowane tapety mogą wykorzystywać kontekst OpenGL 2.0 lub 3.x do renderowania swojej zawartości. Animowana tapeta nie będzie działać niezawodnie na sprzęcie, który nie obsługuje wielu kontekstów OpenGL, ponieważ użycie animowanej tapety kontekstu OpenGL może powodować konflikty z innymi aplikacjami, które również używają kontekstu OpenGL.

Implementacje urządzeń zdolne do niezawodnego uruchamiania animowanych tapet, jak opisano powyżej, POWINNY wdrażać animowane tapety, a po wdrożeniu MUSZĄ zgłaszać flagę funkcji platformy android.software.live_wallpaper.

3.8.8. Przełączanie aktywności

Ponieważ klawisz nawigacyjny funkcji Ostatnie jest OPCJONALNY, wymaganie wdrożenia ekranu przeglądu jest OPCJONALNE w przypadku wdrożeń Android Watch i Android Automotive oraz ZALECANE w przypadku urządzeń telewizyjnych z systemem Android. Wciąż POWINNA istnieć metoda przełączania między czynnościami we wdrożeniach Android Automotive.

Nadrzędny kod źródłowy systemu Android zawiera ekran przeglądu , interfejs użytkownika na poziomie systemu do przełączania zadań i wyświetlania ostatnio dostępnych czynności i zadań za pomocą miniatury obrazu stanu graficznego aplikacji w momencie ostatniego wyjścia użytkownika z aplikacji. Implementacje urządzenia, w tym klawisz nawigacyjny z najnowszymi funkcjami, jak opisano w rozdziale 7.2.3 MOGĄ zmieniać interfejs, ale MUSZĄ spełniać następujące wymagania:

 • MUSI obsługiwać co najmniej do 6 wyświetlanych działań.
 • POWINIEN wyświetlać co najmniej tytuł 4 działań na raz.
 • MUSISZ zaimplementować zachowanie przypinania ekranu i zapewnić użytkownikowi menu ustawień do przełączania funkcji.
 • POWINIEN wyświetlać kolor podświetlenia, ikonę, tytuł ekranu w ostatnich.
 • POWINIEN wyświetlać afordancję zamykającą ("x"), ale MOŻE opóźnić to do czasu, aż użytkownik wejdzie w interakcję z ekranami.
 • POWINIEN zaimplementować skrót, aby łatwo przejść do poprzedniej czynności
 • MOŻE wyświetlać powiązane ostatnie jako grupa, która porusza się razem.
 • POWINIEN uruchamiać funkcję szybkiego przełączania między dwiema ostatnio używanymi aplikacjami, gdy dwukrotnie naciśniesz klawisz funkcyjny Ostatnie.
 • POWINIEN wyzwalać tryb podzielonego ekranu z wieloma oknami, jeśli jest obsługiwany, gdy klawisz ostatnich funkcji jest długo wciśnięty.

STANOWCZO ZALECA SIĘ, aby implementacje urządzeń korzystały z interfejsu użytkownika nadrzędnego systemu Android (lub podobnego interfejsu opartego na miniaturach) na ekranie przeglądu.

3.8.9. Zarządzanie wejściami

Android obejmuje obsługę zarządzania wprowadzaniem i obsługę zewnętrznych edytorów metod wprowadzania. Implementacje urządzeń, które umożliwiają użytkownikom korzystanie z metod wprowadzania innych firm na urządzeniu, MUSZĄ zadeklarować funkcję platformy android.software.input_methods i obsługiwać interfejsy API IME zgodnie z definicją w dokumentacji pakietu Android SDK.

Implementacje urządzeń, które deklarują funkcję android.software.input_methods, MUSZĄ zapewniać dostępny dla użytkownika mechanizm dodawania i konfigurowania metod wprowadzania innych firm. Implementacje urządzeń MUSZĄ wyświetlać interfejs ustawień w odpowiedzi na intencję android.settings.INPUT_METHOD_SETTINGS.

3.8.10. Sterowanie multimediami na ekranie blokady

Interfejs API klienta zdalnego sterowania został wycofany z systemu Android 5.0 na rzecz szablonu powiadomień o multimediach , który umożliwia aplikacjom multimedialnym integrację z kontrolkami odtwarzania wyświetlanymi na ekranie blokady. Implementacje urządzenia obsługujące ekran blokady, chyba że implementacja Android Automotive lub Watch, MUSZĄ wyświetlać powiadomienia na ekranie blokady, w tym szablon powiadomień multimedialnych.

3.8.11. Wygaszacze ekranu (wcześniej Dreams)

Android zawiera obsługę interaktywnych wygaszaczy ekranu , wcześniej określanych jako Dreams. Wygaszacze ekranu umożliwiają użytkownikom interakcję z aplikacjami, gdy urządzenie podłączone do źródła zasilania jest nieaktywne lub jest zadokowane w stacji dokującej. Urządzenia Android Watch MOGĄ mieć zaimplementowane wygaszacze ekranu, ale inne typy implementacji urządzeń POWINNY obejmować obsługę wygaszaczy ekranu i udostępniać użytkownikom opcję ustawień umożliwiającą konfigurowanie wygaszaczy ekranu w odpowiedzi na zamiar android.settings.DREAM_SETTINGS .

3.8.12. Lokalizacja

Gdy urządzenie jest wyposażone w czujnik sprzętowy (np. GPS), który jest w stanie podać współrzędne lokalizacji, tryby lokalizacji MUSZĄ być wyświetlane w menu Lokalizacja w Ustawieniach.

3.8.13. Unicode i czcionka

Android zawiera obsługę znaków emoji zdefiniowanych w Unicode 9.0 . Wszystkie implementacje urządzeń MUSZĄ umożliwiać renderowanie tych znaków emoji w postaci kolorowych glifów, a jeśli implementacje urządzeń z systemem Android zawierają edytor IME, POWINIEN udostępniać użytkownikowi metodę wprowadzania tych znaków emoji.

Urządzenia przenośne z systemem Android POWINNY obsługiwać odcień skóry i różnorodne rodzinne emotikony, zgodnie z opisem zawartym w Raporcie Technicznym nr 51 Unicode .

Android obsługuje czcionki Roboto 2 o różnych gramaturach — sans-serif-thin, sans-serif-light, sans-serif-medium, sans-serif-black, sans-serif-condensed, sans-serif-condensed-light — które MUSZĄ być uwzględnione wszystkie języki dostępne na urządzeniu i pełne pokrycie Unicode 7.0 łacińskim, greckim i cyrylicą, w tym rozszerzone zakresy łacińskie A, B, C i D oraz wszystkie glify w bloku symboli walut Unicode 7.0.

3.8.14. Wiele okien

Implementacja urządzenia MOŻE zdecydować, aby nie implementować żadnych trybów wielookienkowych, ale jeśli ma możliwość wyświetlania wielu działań w tym samym czasie, MUSI zaimplementować taki tryb wielookienkowy zgodnie z zachowaniami aplikacji i interfejsami API opisanymi w Tryb wielu okien Android SDK obsługuje dokumentację i spełnia następujące wymagania:

 • Aplikacje mogą wskazywać, czy mogą działać w trybie wielu okien w pliku AndroidManifest.xml, jawnie za pomocą atrybutu android:resizeableActivity lub niejawnie przez ustawienie targetSdkVersion > 24. Aplikacje, które jawnie ustawią ten atrybut na wartość false w swoim manifeście MUSZĄ nie uruchamiać się w trybie wielu okien. Aplikacje, które nie ustawiają atrybutu w swoim pliku manifestu (targetSdkVersion < 24), można uruchamiać w trybie wielu okien, ale system MUSI wyświetlać ostrzeżenie, że aplikacja może nie działać zgodnie z oczekiwaniami w trybie wielu okien.
 • Implementacje urządzeń NIE MOGĄ oferować trybu podzielonego ekranu ani trybu swobodnego, jeśli zarówno wysokość, jak i szerokość ekranu są mniejsze niż 440 dp.
 • Implementacje urządzeń z rozmiarem ekranu xlarge POWINNY obsługiwać tryb dowolny.
 • Implementacje urządzeń Android Television MUSZĄ obsługiwać tryb wielu okien w trybie obrazu w obrazie (PIP) i umieszczać wiele okien PIP w prawym górnym rogu, gdy PIP jest WŁĄCZONE.
 • Implementacje urządzeń z obsługą wielu okien w trybie PIP MUSZĄ przydzielić co najmniej 240x135 dp dla okna PIP.
 • Jeśli obsługiwany jest tryb wielookienkowy PIP, do sterowania oknem PIP MUSI być użyty klawisz KeyEvent.KEYCODE_WINDOW ; w przeciwnym razie klucz MUSI być dostępny dla działania na pierwszym planie.

3.9. Administracja urządzeniami

Android zawiera funkcje, które umożliwiają aplikacjom uwzględniającym zabezpieczenia wykonywanie funkcji administrowania urządzeniami na poziomie systemu, takich jak wymuszanie zasad haseł lub wykonywanie zdalnego czyszczenia za pośrednictwem interfejsu API administracji urządzeń z systemem Android . Implementacje urządzeń MUSZĄ zapewniać implementację klasy DevicePolicyManager . Implementacje urządzeń obsługujące bezpieczny ekran blokady MUSZĄ wdrażać pełen zakres zasad administrowania urządzeniami zdefiniowanymi w dokumentacji Android SDK i zgłaszać funkcję platformy android.software.device_admin.

3.9.1 Udostępnianie urządzeń

3.9.1.1 Obsługa administracyjna właściciela urządzenia

Jeśli implementacja urządzenia deklaruje funkcję android.software.device_admin , MUSI wdrożyć obsługę administracyjną aplikacji Właściciel urządzenia aplikacji Device Policy Client (DPC), jak wskazano poniżej:

Implementacje urządzeń MOGĄ mieć preinstalowaną aplikację wykonującą funkcje administrowania urządzeniem, ale ta aplikacja NIE MOŻE być ustawiona jako aplikacja Właściciela urządzenia bez wyraźnej zgody lub działania ze strony użytkownika lub administratora urządzenia.

3.9.1.2 Udostępnianie profilu zarządzanego

Jeśli implementacja urządzenia deklaruje android.software.managed_users, MUSI istnieć możliwość zarejestrowania aplikacji Device Policy Controller (DPC) jako właściciela nowego profilu zarządzanego .

Proces udostępniania profilu zarządzanego (przepływ zainicjowany przez android.app.action.PROVISION_MANAGED_PROFILE ) MUSI być zgodny z implementacją AOSP.

Implementacje urządzeń MUSZĄ zapewniać następujące możliwości użytkownika w interfejsie użytkownika Ustawienia, aby wskazać użytkownikowi, że dana funkcja systemu została wyłączona przez kontroler zasad urządzeń (DPC):

 • Spójna ikona lub inna aprobata użytkownika (na przykład ikona informacji o AOSP nadrzędnej), która wskazuje, kiedy określone ustawienie jest ograniczone przez administratora urządzenia.
 • Krótki komunikat wyjaśniający, dostarczony przez administratora urządzenia za pośrednictwem setShortSupportMessage .
 • Ikona aplikacji DPC.

3.9.2 Obsługa profilu zarządzanego

Urządzenia obsługujące profil zarządzany to te urządzenia, które:

Urządzenia obsługujące profile zarządzane MUSZĄ:

 • Zadeklaruj flagę funkcji platformy android.software.managed_users .
 • Obsługa profili zarządzanych za pośrednictwem interfejsów API android.app.admin.DevicePolicyManager .
 • Zezwalaj na utworzenie jednego i tylko jednego profilu zarządzanego .
 • Użyj plakietki z ikoną (podobnej do plakietki służbowej AOSP upstream), aby reprezentować zarządzane aplikacje i widżety oraz inne elementy interfejsu użytkownika z plakietką, takie jak Ostatnie i powiadomienia.
 • Wyświetl ikonę powiadomienia (podobną do plakietki roboczej AOSP upstream), aby wskazać, że użytkownik znajduje się w aplikacji profilu zarządzanego.
 • Wyświetl toast wskazujący, że użytkownik znajduje się w zarządzanym profilu, jeśli i kiedy urządzenie się obudzi (ACTION_USER_PRESENT), a aplikacja pierwszego planu znajduje się w zarządzanym profilu.
 • Jeśli istnieje profil zarządzany, pokaż afordancję wizualną w „Wybieraczu” intencji, aby umożliwić użytkownikowi przekazanie intencji z profilu zarządzanego do użytkownika podstawowego lub odwrotnie, jeśli jest to włączone przez kontroler Device Policy.
 • Jeśli istnieje profil zarządzany, udostępnij następujące możliwości użytkownika zarówno dla użytkownika podstawowego, jak i profilu zarządzanego:
  • Oddzielne rozliczanie baterii, lokalizacji, danych mobilnych i wykorzystania pamięci dla głównego użytkownika i profilu zarządzanego.
  • Niezależne zarządzanie aplikacjami VPN zainstalowanymi w ramach głównego użytkownika lub profilu zarządzanego.
  • Niezależne zarządzanie aplikacjami zainstalowanymi w ramach głównego użytkownika lub profilu zarządzanego.
  • Niezależne zarządzanie kontami w ramach głównego użytkownika lub profilu zarządzanego.
 • Upewnij się, że preinstalowany dialer, kontakty i aplikacje do przesyłania wiadomości mogą wyszukiwać i wyszukiwać informacje o dzwoniącym z profilu zarządzanego (jeśli taki istnieje) obok tych z profilu podstawowego, jeśli pozwala na to kontroler Device Policy Controller. Gdy kontakty z profilu zarządzanego są wyświetlane we wstępnie zainstalowanym dzienniku połączeń, interfejsie użytkownika podczas połączenia, powiadomieniach o trwających i nieodebranych połączeniach, kontaktach i aplikacjach do przesyłania wiadomości, POWINNY być oznaczone tą samą plakietką, która służy do wskazywania aplikacji profilu zarządzanego.
 • MUSI zapewnić, że spełnia wszystkie wymagania bezpieczeństwa mające zastosowanie do urządzenia z włączonymi wieloma użytkownikami (patrz sekcja 9.5 ), nawet jeśli zarządzany profil nie jest liczony jako inny użytkownik oprócz głównego użytkownika.
 • Obsługuj możliwość określenia oddzielnego ekranu blokady spełniającego następujące wymagania, aby przyznać dostęp do aplikacji działających w profilu zarządzanym.
  • Implementacje urządzeń MUSZĄ uwzględniać intencję DevicePolicyManager.ACTION_SET_NEW_PASSWORD i wyświetlać interfejs do konfigurowania oddzielnych poświadczeń ekranu blokady dla zarządzanego profilu.
  • Poświadczenia ekranu blokady zarządzanego profilu MUSZĄ używać tych samych mechanizmów przechowywania danych logowania i zarządzania co profil nadrzędny, co udokumentowano w witrynie Android Open Source Project Site
  • Zasady haseł DPC MUSZĄ mieć zastosowanie tylko do poświadczeń ekranu blokady profilu zarządzanego, chyba że zostaną wywołane przez wystąpienie DevicePolicyManager zwrócone przez getParentProfileInstance .

3.10. Dostępność

Android zapewnia warstwę ułatwień dostępu, która ułatwia użytkownikom niepełnosprawnym nawigację na urządzeniach. Ponadto system Android udostępnia interfejsy API platformy, które umożliwiają implementacje usług ułatwień dostępu w celu odbierania wywołań zwrotnych dla zdarzeń użytkownika i systemu oraz generowania alternatywnych mechanizmów informacji zwrotnych, takich jak zamiana tekstu na mowę, informacje dotykowe i nawigacja za pomocą trackballa/d-padu.

Implementacje urządzeń obejmują następujące wymagania:

 • Implementacje Android Automotive POWINNY zapewniać implementację struktury ułatwień dostępu Androida zgodną z domyślną implementacją Androida.
 • Implementacje urządzeń (z wyłączeniem Android Automotive) MUSZĄ zapewniać implementację struktury ułatwień dostępu Androida zgodną z domyślną implementacją Androida.
 • Implementacje urządzeń (oprócz Android Automotive) MUSZĄ obsługiwać implementacje usług ułatwień dostępu innych firm za pośrednictwem interfejsów API android.accessibilityservice .
 • Implementacje urządzeń (z wyłączeniem Android Automotive) MUSZĄ generować AccessibilityEvents i dostarczać je do wszystkich zarejestrowanych implementacji AccessibilityService w sposób zgodny z domyślną implementacją Androida
 • Implementacje urządzeń (urządzenia z systemem Android Automotive i Android Watch bez wyjścia audio) MUSZĄ zapewniać dostępny dla użytkownika mechanizm włączania i wyłączania usług ułatwień dostępu oraz MUSZĄ wyświetlać ten interfejs w odpowiedzi na intencję android.provider.Settings.ACTION_ACCESSIBILITY_SETTINGS.

 • STANOWCZO ZALECA SIĘ, aby implementacje urządzeń z systemem Android z wyjściem audio zapewniały implementacje usług ułatwień dostępu na urządzeniu, które są porównywalne lub przewyższają funkcjonalność usług ułatwień dostępu TalkBack** i Switch Access (https://github.com/google/talkback).

 • Urządzenia Android Watch z wyjściem audio POWINNY zapewniać implementację usługi ułatwień dostępu na urządzeniu o porównywalnej lub przewyższającej funkcjonalność usługi ułatwień dostępu TalkBack (https://github.com/google/talkback).
 • Implementacje urządzeń POWINNY zapewniać mechanizm w procesie konfiguracji po wyjęciu z pudełka, aby umożliwić użytkownikom odpowiednie usługi ułatwień dostępu, a także opcje dostosowania rozmiaru czcionki, rozmiaru ekranu i gestów powiększenia.

** W przypadku języków obsługiwanych przez funkcję zamiany tekstu na mowę.

Należy również pamiętać, że jeśli istnieje wstępnie załadowana usługa ułatwień dostępu, MUSI to być aplikacja obsługująca Direct Boot {directBootAware}, jeśli urządzenie ma zaszyfrowaną pamięć masową za pomocą szyfrowania opartego na plikach (FBE).

3.11. Tekst na mowę

Android zawiera interfejsy API, które umożliwiają aplikacjom korzystanie z usług zamiany tekstu na mowę (TTS) i umożliwiają dostawcom usług dostarczanie implementacji usług TTS. Implementacje urządzeń zgłaszające funkcję android.hardware.audio.output MUSZĄ spełniać te wymagania związane z platformą Android TTS .

Implementacje Android Automotive:

 • MUSI obsługiwać interfejsy API platformy Android TTS.
 • MOŻE obsługiwać instalację silników TTS innych firm. Jeśli jest obsługiwana, partnerzy MUSZĄ zapewnić interfejs dostępny dla użytkownika, który pozwala użytkownikowi wybrać silnik TTS do użycia na poziomie systemu.

Wszystkie inne implementacje urządzeń:

 • MUSI obsługiwać interfejsy API platformy Android TTS i POWINIEN zawierać silnik TTS obsługujący języki dostępne na urządzeniu. Zwróć uwagę, że nadrzędne oprogramowanie open source na Androida zawiera w pełni funkcjonalną implementację silnika TTS.
 • MUSI obsługiwać instalację silników TTS innych firm.
 • MUSI zapewnić dostępny dla użytkownika interfejs, który pozwoli użytkownikom wybrać silnik TTS do użycia na poziomie systemu.

3.12. Rama wejścia telewizyjnego

Platforma Android Television Input Framework (TIF) upraszcza dostarczanie treści na żywo do urządzeń Android Television. TIF zapewnia standardowe API do tworzenia modułów wejściowych, które kontrolują urządzenia Android Television. Implementacje urządzeń Android Television MUSZĄ obsługiwać platformę TV Input Framework.

Implementacje urządzeń obsługujące TIF MUSZĄ deklarować funkcję platformy android.software.live_tv.

3.12.1. Aplikacja telewizyjna

Każda implementacja urządzenia, która deklaruje obsługę telewizji na żywo MUSI mieć zainstalowaną aplikację telewizyjną (TV App). Projekt Android Open Source zapewnia implementację aplikacji telewizyjnej.

Aplikacja TV MUSI zapewniać możliwość instalacji i korzystania z kanałów telewizyjnych oraz spełniać następujące wymagania:

 • Implementacje urządzeń MUSZĄ umożliwiać instalowanie i zarządzanie wejściami TIF stron trzecich (wejścia stron trzecich ).
 • Implementacje urządzeń MOGĄ zapewniać wizualną separację między wstępnie zainstalowanymi wejściami opartymi na TIF (wejścia zainstalowane) a wejściami innych firm.
 • Implementacje urządzeń NIE MOGĄ wyświetlać wejść innych firm w więcej niż jednej czynności nawigacyjnej z dala od aplikacji telewizyjnej (tj. rozszerzając listę wejść innych firm z aplikacji telewizyjnej).

3.12.1.1. Elektroniczny przewodnik po programach

Implementacje urządzeń Android Television MUSZĄ zawierać informacyjną i interaktywną nakładkę, która MUSI zawierać elektroniczny przewodnik po programach (EPG) wygenerowany na podstawie wartości w polach TvContract.Programs . EPG MUSI spełniać następujące wymagania:

 • EPG MUSI wyświetlać informacje ze wszystkich zainstalowanych wejść i wejść innych firm.
 • EPG MOŻE zapewniać wizualną separację między zainstalowanymi wejściami a wejściami innych firm.
 • STANOWCZO ZALECA SIĘ, aby EPG wyświetlał zainstalowane wejścia i wejścia innych firm z równą widocznością. EPG NIE MOŻE wyświetlać wejść innych firm dalej niż w jednej czynności nawigacyjnej od zainstalowanych wejść w EPG.
 • Przy zmianie kanału implementacje urządzenia MUSZĄ wyświetlać dane EPG dla aktualnie odtwarzanego programu.

3.12.1.2. Nawigacja

Aplikacja telewizyjna MUSI umożliwiać nawigację w następujących funkcjach za pomocą przycisków kierunkowych, Wstecz i Home na urządzeniach wejściowych urządzenia telewizyjnego z systemem Android (tj. pilot zdalnego sterowania, aplikacja do zdalnego sterowania lub kontroler gier):

 • Zmiana kanałów telewizyjnych
 • Otwarcie EPG
 • Konfiguracja i dostrajanie do wejść opartych na formacie TIF innych firm
 • Otwieranie menu Ustawienia

Aplikacja telewizyjna POWINNA przekazywać kluczowe zdarzenia do wejść HDMI przez CEC.

3.12.1.3. Łączenie aplikacji wejścia telewizyjnego

Implementacje urządzeń z systemem Android TV MUSZĄ obsługiwać łączenie aplikacji wejścia telewizyjnego , co umożliwia wszystkim wejściom udostępnianie łączy aktywności z bieżącej aktywności do innej aktywności (tj. łącza z programów na żywo do powiązanych treści). Aplikacja telewizyjna MUSI pokazywać połączenie aplikacji wejścia telewizyjnego, gdy jest dostępna.

3.12.1.4. Przesunięcie czasu

Implementacje urządzeń Android Television MUSZĄ obsługiwać funkcję przesunięcia czasu, co pozwala użytkownikowi wstrzymywać i wznawiać treści na żywo. Implementacje urządzeń MUSZĄ umożliwiać użytkownikowi zatrzymanie i wznowienie aktualnie odtwarzanego programu, jeśli dla tego programu dostępne jest przesunięcie czasu .

3.12.1.5. Nagrywanie telewizyjne

STANOWCZO ZALECANE są implementacje urządzeń Android Television do obsługi nagrywania telewizji. Jeśli wejście telewizora obsługuje nagrywanie, EPG MOŻE zapewnić sposób nagrywania programu, jeśli nagrywanie takiego programu nie jest zabronione . Implementacje urządzeń POWINNY zapewniać interfejs użytkownika do odtwarzania nagranych programów.

3.13. Szybkie ustawienia

Implementacje na urządzeniach z Androidem POWINNY zawierać komponent interfejsu Szybkie ustawienia, który umożliwia szybki dostęp do często używanych lub pilnie potrzebnych czynności.

Android zawiera interfejs API quicksettings , który umożliwia aplikacjom innych firm implementowanie kafelków, które użytkownik może dodać obok kafelków dostarczonych przez system w komponencie Quick Settings UI. Jeśli implementacja urządzenia ma składnik interfejsu szybkich ustawień, to:

 • MUSI umożliwiać użytkownikowi dodawanie lub usuwanie kafelków z aplikacji innej firmy w Szybkich ustawieniach.
 • NIE WOLNO automatycznie dodawać kafelka z aplikacji innej firmy bezpośrednio do Szybkich ustawień.
 • MUSI wyświetlać wszystkie kafelki dodane przez użytkownika z aplikacji innych firm obok kafelków szybkiego ustawiania dostarczonych przez system.

3.14. Interfejsy API pojazdu

3.14.1. Interfejs multimedialny pojazdu

Każda implementacja urządzenia, która deklaruje wsparcie dla branży motoryzacyjnej , MUSI zawierać strukturę interfejsu użytkownika do obsługi aplikacji innych firm korzystających z interfejsów API MediaBrowser i MediaSession .

Struktura interfejsu użytkownika obsługująca aplikacje innych firm, które są zależne od MediaBrowser i MediaSession, ma następujące wymagania wizualne:

 • MUSZĄ wyświetlać ikony MediaItem i ikony powiadomień w niezmienionej formie.
 • MUSI wyświetlać te elementy zgodnie z opisem w MediaSession, np. metadane, ikony, obrazy.
 • MUSI pokazać tytuł aplikacji.
 • MUSI mieć szufladę do prezentacji hierarchii MediaBrowser .

4. Kompatybilność opakowania aplikacji

Implementacje urządzeń MUSZĄ instalować i uruchamiać pliki „.apk” systemu Android wygenerowane przez narzędzie „aapt” zawarte w oficjalnym pakiecie SDK systemu Android . Z tego powodu implementacje urządzeń POWINNY używać systemu zarządzania pakietami implementacji referencyjnej.

Menedżer pakietów MUSI obsługiwać weryfikację plików „.apk” za pomocą schematu podpisu APK v2 i podpisywania JAR .

Implementacje urządzeń NIE MOGĄ rozszerzać formatów kodu bajtowego .apk , Android Manifest , Dalvik ani RenderScript w sposób uniemożliwiający poprawną instalację i działanie tych plików na innych zgodnych urządzeniach.

5. Kompatybilność multimediów

5.1. Kodeki multimedialne

Implementacje urządzeń —

 • MUSZĄ obsługiwać podstawowe formaty multimediów określone w dokumentacji Android SDK, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w tym dokumencie.

 • MUSI obsługiwać formaty multimediów, kodery, dekodery, typy plików i formaty kontenerów zdefiniowane w poniższych tabelach i zgłaszane za pośrednictwem MediaCodecList .

 • MUSI być również w stanie odszyfrować wszystkie profile zgłoszone w jego CamcorderProfile

 • MUSI być w stanie odkodować wszystkie formaty, które może zakodować. Obejmuje to wszystkie strumienie bitów generowane przez jego kodery.

Kodeki POWINNY dążyć do minimalizacji opóźnień kodeków, innymi słowy, kodeki—

 • NIE NALEŻY zużywać i przechowywać buforów wejściowych i zwracać buforów wejściowych tylko po przetworzeniu
 • NIE POWINIEN przetrzymywać dekodowanych buforów dłużej niż określa to standard (np. SPS).
 • NIE NALEŻY przechowywać zakodowanych buforów dłużej niż jest to wymagane przez strukturę GOP.

Wszystkie kodeki wymienione w poniższej tabeli są dostarczane jako implementacje oprogramowania w preferowanej implementacji systemu Android z projektu Android Open Source Project.

Należy pamiętać, że ani Google, ani Open Handset Alliance nie składają żadnych oświadczeń, że te kodeki są wolne od patentów osób trzecich. Osoby zamierzające używać tego kodu źródłowego w sprzęcie lub oprogramowaniu są informowane, że implementacje tego kodu, w tym w oprogramowaniu typu open source lub oprogramowaniu typu shareware, mogą wymagać licencji patentowych od odpowiednich posiadaczy patentów.

5.1.1. Kodeki audio

Format/kodek Koder Dekoder Detale Obsługiwane typy plików/formaty kontenerów
Profil MPEG-4 AAC
(AAC LC)
WYMAGANE 1 WYMAGANY Obsługa treści mono/stereo/5.0/5,1 2 ze standardowymi częstotliwościami próbkowania od 8 do 48 kHz.
 • 3GPP (.3gp)
 • MPEG-4 (.mp4, .m4a)
 • ADTS surowy AAC (.aac, dekodowanie w Android 3.1+, kodowanie w Android 4.0+, ADIF nieobsługiwane)
 • MPEG-TS (.ts, nie można przeszukiwać, Android 3.0+)
Profil MPEG-4 HE AAC (AAC+) WYMAGANE 1
(Android 4.1+)
WYMAGANY Obsługa treści mono/stereo/5.0/5,1 2 ze standardowymi częstotliwościami próbkowania od 16 do 48 kHz.
MPEG-4 HE AACv2
Profil (ulepszony AAC+)
WYMAGANY Obsługa treści mono/stereo/5.0/5,1 2 ze standardowymi częstotliwościami próbkowania od 16 do 48 kHz.
AAC ELD (ulepszone niskie opóźnienie AAC) WYMAGANE 1
(Android 4.1+)
WYMAGANY
(Android 4.1+)
Obsługa treści mono/stereo ze standardowymi częstotliwościami próbkowania od 16 do 48 kHz.
AMR-NB WYMAGANE 3 WYMAGANE 3 Próbkowanie od 4,75 do 12,2 kb/s przy 8 kHz 3GPP (.3gp)
AMR-WB WYMAGANE 3 WYMAGANE 3 9 szybkości od 6,60 kbit/s do 23,85 kbit/s próbkowane przy 16 kHz
FLAC WYMAGANY
(Android 3.1+)
Mono/Stereo (bez wielokanałowości). Częstotliwości próbkowania do 48 kHz (ale do 44,1 kHz jest ZALECANE w urządzeniach z wyjściem 44,1 kHz, ponieważ downsampler 48 do 44,1 kHz nie zawiera filtra dolnoprzepustowego). 16-bit ZALECANE; nie zastosowano roztrząsania dla 24-bitów. Tylko FLAC (.flac)
MP3 WYMAGANY Mono/Stereo 8-320Kbps stały (CBR) lub zmienny bitrate (VBR) MP3 (.mp3)
MIDI WYMAGANY MIDI Typ 0 i 1. DLS Wersja 1 i 2. XMF i Mobile XMF. Obsługa formatów dzwonków RTTTL/RTX, OTA i iMelody
 • Wpisz 0 i 1 (.mid, .xmf, .mxmf)
 • RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx)
 • OTA (.ota)
 • iMelody (.imy)
Vorbis WYMAGANY
 • Ogg (.ogg)
 • Matroska (.mkv, Android 4.0+)
PCM/Fala WYMAGANE 4
(Android 4.1+)
WYMAGANY 16-bitowy liniowy PCM (szybkości do limitu sprzętowego). Urządzenia MUSZĄ obsługiwać częstotliwości próbkowania dla surowego zapisu PCM przy częstotliwościach 8000, 11025, 16000 i 44100 Hz. FALA (.wav)
Opus WYMAGANY
(Android 5.0+)
Matroska (.mkv), Ogg(.ogg)

1 Wymagane w przypadku implementacji urządzeń, które definiują android.hardware.microphone, ale opcjonalne w przypadku implementacji urządzeń Android Watch.

2 Nagrywanie lub odtwarzanie MOŻE być wykonywane w trybie mono lub stereo, ale dekodowanie buforów wejściowych AAC strumieni wielokanałowych (tj. więcej niż dwóch kanałów) do PCM za pomocą domyślnego dekodera audio AAC w API android.media.MediaCodec, MUSI być utrzymany:

 • dekodowanie odbywa się bez downmiksowania (np. strumień 5.0 AAC musi być dekodowany do pięciu kanałów PCM, strumień 5.1 AAC musi być dekodowany do sześciu kanałów PCM),
 • metadane zakresu dynamicznego, zgodnie z definicją w „Kontrola zakresu dynamicznego (DRC)” w normie ISO/IEC 14496-3 oraz klawisze android.media.MediaFormat DRC do konfigurowania zachowań dekodera audio związanych z zakresem dynamicznym. Klucze AAC DRC zostały wprowadzone w API 21 i są to: KEY_AAC_DRC_ATTENUATION_FACTOR, KEY_AAC_DRC_BOOST_FACTOR, KEY_AAC_DRC_HEAVY_COMPRESSION, KEY_AAC_DRC_TARGET_REFERENCE_LEVEL i KEY_AAC_ENCODE_

3 Wymagane w przypadku implementacji urządzeń przenośnych z systemem Android.

4 Wymagane w przypadku implementacji urządzeń, które definiują android.hardware.microphone, w tym implementacji urządzeń Android Watch.

5.1.2. Kodeki obrazu

Format/kodek Koder Dekoder Detale Obsługiwane typy plików/formaty kontenerów
JPEG WYMAGANY WYMAGANY Baza+progresywna JPEG (.jpg)
GIF WYMAGANY GIF (.gif)
PNG WYMAGANY WYMAGANY PNG (.png)
BMP WYMAGANY BMP (.bmp)
WebP WYMAGANY WYMAGANY WebP (.webp)
Surowe WYMAGANY ARW (.arw), CR2 (.cr2), DNG (.dng), NEF (.nef), NRW (.nrw), ORF (.orf), PEF (.pef), RAF (.raf), RW2 ( .rw2), SRW (.srw)

5.1.3. Kodeki wideo

 • Kodeki reklamujące profil HDR MUSZĄ obsługiwać parsowanie i obsługę statycznych metadanych HDR.

 • Jeśli kodek mediów reklamuje obsługę intra refresh, MUSI obsługiwać okresy odświeżania w zakresie od 10 do 60 klatek i działać dokładnie w 20% skonfigurowanego okresu odświeżania.

 • Kodeki wideo MUSZĄ obsługiwać rozmiary wyjściowego i wejściowego bufora bajtów, które uwzględniają największą możliwą skompresowaną i nieskompresowaną ramkę, zgodnie ze standardem i konfiguracją, ale także bez nadmiernej alokacji.

 • Kodery i dekodery wideo MUSZĄ obsługiwać elastyczny format kolorów YUV420 (COLOR_FormatYUV420Flexible).

Format/kodek Koder Dekoder Detale Obsługiwane typy plików/
Formaty kontenerów
H.263 MOŻE MOŻE
 • 3GPP (.3gp)
 • MPEG-4 (.mp4)
H.264 AVC WYMAGANE 2 WYMAGANE 2 Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziałach 5.2 i 5.3
 • 3GPP (.3gp)
 • MPEG-4 (.mp4)
 • MPEG-2 TS (.ts, tylko dźwięk AAC, brak możliwości wyszukiwania, Android 3.0+)
H.265 HEVC WYMAGANE 5 Szczegóły w sekcji 5.3 MPEG-4 (.mp4)
MPEG-2 ZDECYDOWANIE POLECAMY 6 Główny profil MPEG2-TS
MPEG-4 SP WYMAGANE 2 3GPP (.3gp)
VP8 3 WYMAGANE 2
(Android 4.3+)
WYMAGANE 2
(Android 2.3.3+)
Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziałach 5.2 i 5.3
VP9 WYMAGANE 2
(Android 4.4+)
Szczegóły w sekcji 5.3

1 Wymagane w przypadku implementacji urządzeń, które obejmują sprzęt kamery i definiują android.hardware.camera lub android.hardware.camera.front.

2 Wymagane w przypadku implementacji urządzeń z wyjątkiem urządzeń Android Watch.

3 W celu uzyskania akceptowalnej jakości usług strumieniowego przesyłania wideo i wideokonferencji w sieci, implementacje urządzeń POWINNY używać sprzętowego kodeka VP8, który spełnia wymagania .

4 Implementacje urządzeń POWINNY obsługiwać zapisywanie plików Matroska WebM.

5 STANOWCZO ZALECANE dla Android Automotive, opcjonalne dla Android Watch i wymagane dla wszystkich innych typów urządzeń.

6 Dotyczy tylko implementacji urządzeń Android Television.

5.2. Kodowanie wideo

Kodeki wideo są opcjonalne w przypadku implementacji urządzeń Android Watch.

Kodery wideo H.264, VP8, VP9 i HEVC —

 • MUSI obsługiwać dynamicznie konfigurowane szybkości transmisji bitów.
 • POWINIEN obsługiwać zmienne szybkości klatek, przy czym koder wideo POWINIEN określać chwilowy czas trwania klatki na podstawie sygnatur czasowych buforów wejściowych i przydzielać swój pakiet bitów na podstawie tego czasu trwania klatki.

Koder wideo H.263 i MPEG-4 POWINNY obsługiwać dynamicznie konfigurowane szybkości transmisji bitów.

Wszystkie kodery wideo POWINNY spełniać następujące docelowe szybkości transmisji bitów w dwóch przesuwanych oknach:

 • Powinno to być nie więcej niż ~15% bitrate pomiędzy interwałami intraframe (I-frame).
 • Powinno to być nie więcej niż ~100% powyżej szybkości transmisji bitów w przesuwanym oknie 1 sekundy.

5.2.1. H.263

Implementacje na urządzeniach z Androidem z koderami H.263 MUSZĄ obsługiwać Baseline Profile Level 45.

5.2.2. H-264

Implementacje na urządzenia z systemem Android z obsługą kodeka H.264:

 • MUSI obsługiwać poziom 3 profilu podstawowego.
  Jednak obsługa ASO (Arbitrary Slice Ordering), FMO (Flexible Macroblock Ordering) i RS (Redundant Slices) jest OPCJONALNA. Ponadto, aby zachować kompatybilność z innymi urządzeniami z Androidem, ZALECA SIĘ, aby kodery ASO, FMO i RS nie były używane do Baseline Profile.
 • MUSI obsługiwać profile kodowania wideo SD (Standard Definition) w poniższej tabeli.
 • POWINIEN obsługiwać Główny Profil Poziom 4.
 • POWINIEN obsługiwać profile kodowania wideo HD (High Definition), jak wskazano w poniższej tabeli.
 • Ponadto STANOWCZO ZALECA SIĘ KODOWANIE wideo HD 1080p przy 30 kl./s w urządzeniach Android Television.
SD (niska jakość) SD (wysoka jakość) HD 720p 1 HD 1080p 1
Rozdzielczość wideo 320 x 240 pikseli 720 x 480 pikseli 1280 x 720 pikseli 1920 x 1080 pikseli
Ilość klatek 20 kl./s 30 kl./s 30 kl./s 30 kl./s
Szybkość transmisji wideo 384 kb/s 2 Mb/s 4 Mb/s 10 Mb/s

1 W przypadku obsługi sprzętowej, ale STANOWCZO ZALECANE dla urządzeń telewizyjnych z systemem Android.

5.2.3. VP8

Implementacje urządzeń z systemem Android z obsługą kodeka VP8 MUSZĄ obsługiwać profile kodowania wideo SD i POWINNY obsługiwać następujące profile kodowania wideo HD (High Definition).

SD (niska jakość) SD (wysoka jakość) HD 720p 1 HD 1080p 1
Rozdzielczość wideo 320 x 180 pikseli 640 x 360 pikseli 1280 x 720 pikseli 1920 x 1080 pikseli
Ilość klatek 30 kl./s 30 kl./s 30 kl./s 30 kl./s
Szybkość transmisji wideo 800 kb/s 2 Mb/s 4 Mb/s 10 Mb/s

1 Gdy jest obsługiwany przez sprzęt.

5.3. Dekodowanie wideo

Kodeki wideo są opcjonalne w przypadku implementacji urządzeń Android Watch.

Implementacje urządzeń —

 • MUSI obsługiwać dynamiczną rozdzielczość wideo i przełączanie szybkości klatek przez standardowe interfejsy API Androida w tym samym strumieniu dla wszystkich kodeków VP8, VP9, ​​H.264 i H.265 w czasie rzeczywistym i do maksymalnej rozdzielczości obsługiwanej przez każdy kodek na urządzeniu.

 • Implementacje obsługujące dekoder Dolby Vision —

 • MUSI zapewnić ekstraktor obsługujący Dolby Vision.
 • MUSI poprawnie wyświetlać zawartość Dolby Vision na ekranie urządzenia lub na standardowym porcie wyjścia wideo (np. HDMI).

 • Implementacje, które zapewniają ekstraktor obsługujący Dolby Vision, MUSZĄ ustawić indeks ścieżki zgodnych wstecznie warstw bazowych (jeśli są obecne) tak, aby był taki sam, jak połączony indeks ścieżki warstwy Dolby Vision.

5.3.1. MPEG-2

Implementacje urządzeń z Androidem z dekoderami MPEG-2 muszą obsługiwać wysoki poziom głównego profilu.

5.3.2. H.263

Implementacje urządzeń z Androidem z dekoderami H.263 MUSZĄ obsługiwać Baseline Profile Level 30 i Level 45.

5.3.3. MPEG-4

Implementacje urządzeń z systemem Android z dekoderami MPEG-4 MUSZĄ obsługiwać Simple Profile Level 3.

5.3.4. H.264

Implementacje na urządzenia z systemem Android z dekoderami H.264:

 • MUSI obsługiwać profil główny poziom 3.1 i profil podstawowy.
  Obsługa ASO (Arbitrary Slice Ordering), FMO (Flexible Macroblock Ordering) i RS (Redundant Slices) jest OPCJONALNA.
 • MUSI umożliwiać dekodowanie filmów z profilami SD (Standard Definition) wymienionymi w poniższej tabeli i zakodowanymi za pomocą Baseline Profile i Main Profile Level 3.1 (w tym 720p30).
 • POWINNA umożliwiać dekodowanie filmów z profilami HD (High Definition), jak wskazano w poniższej tabeli.
 • Ponadto urządzenia telewizyjne z systemem Android —
  • MUSI obsługiwać wysoki profil poziomu 4.2 i profil dekodowania HD 1080p60.
  • MUSI być w stanie dekodować filmy z obydwoma profilami HD, jak wskazano w poniższej tabeli i zakodowane z profilem podstawowym, profilem głównym lub wysokim profilem na poziomie 4.2
SD (niska jakość) SD (wysoka jakość) HD 720p 1 HD 1080p 1
Rozdzielczość wideo 320 x 240 pikseli 720 x 480 pikseli 1280 x 720 pikseli 1920 x 1080 pikseli
Ilość klatek 30 kl./s 30 kl./s 60 kl./s 30 kl./s (60 kl./s 2 )
Szybkość transmisji wideo 800 kb/s 2 Mb/s 8 Mb/s 20 Mb/s

1 WYMAGANE, gdy wysokość podana przez metodę Display.getSupportedModes() jest równa lub większa niż rozdzielczość wideo.

2 WYMAGANE w przypadku wdrożeń urządzeń Android Television.

5.3.5. H.265 (HEVC)

Implementacje urządzeń z systemem Android obsługujące kodek H.265 zgodnie z opisem w sekcji 5.1.3 :

 • MUSI obsługiwać warstwę Main Profile Level 3 Main i profile dekodowania wideo SD, jak wskazano w poniższej tabeli.
 • POWINIEN obsługiwać profile dekodowania HD, jak wskazano w poniższej tabeli.
 • MUSI obsługiwać profile dekodowania HD, jak wskazano w poniższej tabeli, jeśli istnieje dekoder sprzętowy.
 • Ponadto urządzenia telewizyjne z systemem Android:
 • MUSI obsługiwać profil dekodowania HD 720p.
 • STANOWCZO ZALECANE do obsługi profilu dekodowania HD 1080p. Jeśli obsługiwany jest profil dekodowania HD 1080p, MUSI on obsługiwać główną warstwę profilu głównego 4.1.
 • POWINIEN obsługiwać profil dekodowania UHD. If the UHD decoding profile is supported the codec MUST support Main10 Level 5 Main Tier profile.
SD (niska jakość) SD (wysoka jakość) HD 720p HD 1080p UHD
Rozdzielczość wideo 352 x 288 px 720 x 480 pikseli 1280 x 720 pikseli 1920 x 1080 pikseli 3840 x 2160 px
Ilość klatek 30 kl./s 30 kl./s 30 kl./s 30 fps (60 fps 1 ) 60 fps
Szybkość transmisji wideo 600 Kbps 1.6 Mbps 4 Mb/s 5 Mbps 20 Mbps

1 REQUIRED for Android Television device implementations with H.265 hardware decoding.

5.3.6. VP8

Android device implementations, when supporting VP8 codec as described in section 5.1.3 :

 • MUST support the SD decoding profiles in the following table.
 • SHOULD support the HD decoding profiles in the following table.
 • Android Television devices MUST support the HD 1080p60 decoding profile.
SD (niska jakość) SD (wysoka jakość) HD 720p 1 HD 1080p 1
Rozdzielczość wideo 320 x 180 pikseli 640 x 360 pikseli 1280 x 720 pikseli 1920 x 1080 pikseli
Ilość klatek 30 kl./s 30 kl./s 30 fps (60 fps 2 ) 30 (60 fps 2 )
Szybkość transmisji wideo 800 kb/s 2 Mb/s 8 Mbps 20 Mbps

1 REQUIRED for when the height as reported by the Display.getSupportedModes() method is equal or greater than the video resolution.

2 REQUIRED for Android Television device implementations.

5.3.7. VP9

Android device implementations, when supporting VP9 codec as described in section 5.1.3 :

 • MUST support the SD video decoding profiles as indicated in the following table.
 • SHOULD support the HD decoding profiles as indicated in the following table.
 • MUST support the HD decoding profiles as indicated in the following table, if there is a hardware decoder.
 • In addition, Android Television devices:

  • MUST support the HD 720p decoding profile.
  • STRONGLY RECOMMENDED to support the HD 1080p decoding profile.
  • SHOULD support the UHD decoding profile. If the UHD video decoding profile is supported, it MUST support 8-bit color depth and SHOULD support VP9 Profile 2 (10-bit).
SD (niska jakość) SD (wysoka jakość) HD 720p HD 1080p UHD
Rozdzielczość wideo 320 x 180 pikseli 640 x 360 pikseli 1280 x 720 pikseli 1920 x 1080 pikseli 3840 x 2160 px
Ilość klatek 30 kl./s 30 kl./s 30 kl./s 30 fps (60 fps 1 ) 60 fps
Szybkość transmisji wideo 600 Kbps 1.6 Mbps 4 Mb/s 5 Mbps 20 Mbps

1 REQUIRED for Android Television device implementations with VP9 hardware decoding.

5.4. Audio Recording

While some of the requirements outlined in this section are stated as SHOULD since Android 4.3, the Compatibility Definition for a future version is planned to change these to MUST. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to meet these requirements that are stated as SHOULD, or they will not be able to attain Android compatibility when upgraded to the future version.

5.4.1. Raw Audio Capture

Device implementations that declare android.hardware.microphone MUST allow capture of raw audio content with the following characteristics:

 • Format : Linear PCM, 16-bit
 • Sampling rates : 8000, 11025, 16000, 44100
 • Channels : Mono

The capture for the above sample rates MUST be done without up-sampling, and any down-sampling MUST include an appropriate anti-aliasing filter.

Device implementations that declare android.hardware.microphone SHOULD allow capture of raw audio content with the following characteristics:

 • Format : Linear PCM, 16-bit
 • Sampling rates : 22050, 48000
 • Channels : Stereo

If capture for the above sample rates is supported, then the capture MUST be done without up-sampling at any ratio higher than 16000:22050 or 44100:48000. Any up-sampling or down-sampling MUST include an appropriate anti-aliasing filter.

5.4.2. Capture for Voice Recognition

The android.media.MediaRecorder.AudioSource.VOICE_RECOGNITION audio source MUST support capture at one of the sampling rates, 44100 and 48000.

In addition to the above recording specifications, when an application has started recording an audio stream using the android.media.MediaRecorder.AudioSource.VOICE_RECOGNITION audio source:

 • The device SHOULD exhibit approximately flat amplitude versus frequency characteristics: specifically, ±3 dB, from 100 Hz to 4000 Hz.
 • Audio input sensitivity SHOULD be set such that a 90 dB sound power level (SPL) source at 1000 Hz yields RMS of 2500 for 16-bit samples.
 • PCM amplitude levels SHOULD linearly track input SPL changes over at least a 30 dB range from -18 dB to +12 dB re 90 dB SPL at the microphone.
 • Total harmonic distortion SHOULD be less than 1% for 1 kHz at 90 dB SPL input level at the microphone.
 • Noise reduction processing, if present, MUST be disabled.
 • Automatic gain control, if present, MUST be disabled.

If the platform supports noise suppression technologies tuned for speech recognition, the effect MUST be controllable from the android.media.audiofx.NoiseSuppressor API. Moreover, the UUID field for the noise suppressor's effect descriptor MUST uniquely identify each implementation of the noise suppression technology.

5.4.3. Capture for Rerouting of Playback

The android.media.MediaRecorder.AudioSource class includes the REMOTE_SUBMIX audio source. Devices that declare android.hardware.audio.output MUST properly implement the REMOTE_SUBMIX audio source so that when an application uses the android.media.AudioRecord API to record from this audio source, it can capture a mix of all audio streams except for the following:

 • STREAM_RING
 • STREAM_ALARM
 • STREAM_NOTIFICATION

5.5. Audio Playback

Device implementations that declare android.hardware.audio.output MUST conform to the requirements in this section.

5.5.1. Raw Audio Playback

The device MUST allow playback of raw audio content with the following characteristics:

 • Format : Linear PCM, 16-bit
 • Sampling rates : 8000, 11025, 16000, 22050, 32000, 44100
 • Channels : Mono, Stereo

The device SHOULD allow playback of raw audio content with the following characteristics:

 • Sampling rates : 24000, 48000

5.5.2. Audio Effects

Android provides an API for audio effects for device implementations. Device implementations that declare the feature android.hardware.audio.output:

 • MUST support the EFFECT_TYPE_EQUALIZER and EFFECT_TYPE_LOUDNESS_ENHANCER implementations controllable through the AudioEffect subclasses Equalizer, LoudnessEnhancer.
 • MUST support the visualizer API implementation, controllable through the Visualizer class.
 • SHOULD support the EFFECT_TYPE_BASS_BOOST, EFFECT_TYPE_ENV_REVERB, EFFECT_TYPE_PRESET_REVERB, and EFFECT_TYPE_VIRTUALIZER implementations controllable through the AudioEffect sub-classes BassBoost, EnvironmentalReverb, PresetReverb, and Virtualizer.

5.5.3. Audio Output Volume

Android Television device implementations MUST include support for system Master Volume and digital audio output volume attenuation on supported outputs, except for compressed audio passthrough output (where no audio decoding is done on the device).

Android Automotive device implementations SHOULD allow adjusting audio volume separately per each audio stream using the content type or usage as defined by AudioAttributes and car audio usage as publicly defined in android.car.CarAudioManager .

5.6. Audio Latency

Audio latency is the time delay as an audio signal passes through a system. Many classes of applications rely on short latencies, to achieve real-time sound effects.

For the purposes of this section, use the following definitions:

 • output latency . The interval between when an application writes a frame of PCM-coded data and when the corresponding sound is presented to environment at an on-device transducer or signal leaves the device via a port and can be observed externally.
 • cold output latency . The output latency for the first frame, when the audio output system has been idle and powered down prior to the request.
 • continuous output latency . The output latency for subsequent frames, after the device is playing audio.
 • input latency . The interval between when a sound is presented by environment to device at an on-device transducer or signal enters the device via a port and when an application reads the corresponding frame of PCM-coded data.
 • lost input . The initial portion of an input signal that is unusable or unavailable.
 • cold input latency . The sum of lost input time and the input latency for the first frame, when the audio input system has been idle and powered down prior to the request.
 • continuous input latency . The input latency for subsequent frames, while the device is capturing audio.
 • cold output jitter . The variability among separate measurements of cold output latency values.
 • cold input jitter . The variability among separate measurements of cold input latency values.
 • continuous round-trip latency . The sum of continuous input latency plus continuous output latency plus one buffer period. The buffer period allows time for the app to process the signal and time for the app to mitigate phase difference between input and output streams.
 • OpenSL ES PCM buffer queue API . The set of PCM-related OpenSL ES APIs within Android NDK .

Device implementations that declare android.hardware.audio.output are STRONGLY RECOMMENDED to meet or exceed these audio output requirements:

 • cold output latency of 100 milliseconds or less
 • continuous output latency of 45 milliseconds or less
 • minimize the cold output jitter

If a device implementation meets the requirements of this section after any initial calibration when using the OpenSL ES PCM buffer queue API, for continuous output latency and cold output latency over at least one supported audio output device, it is STRONGLY RECOMMENDED to report support for low-latency audio, by reporting the feature android.hardware.audio.low_latency via the android.content.pm.PackageManager class. Conversely, if the device implementation does not meet these requirements it MUST NOT report support for low-latency audio.

Device implementations that include android.hardware.microphone are STRONGLY RECOMMENDED to meet these input audio requirements:

 • cold input latency of 100 milliseconds or less
 • continuous input latency of 30 milliseconds or less
 • continuous round-trip latency of 50 milliseconds or less
 • minimize the cold input jitter

5.7. Network Protocols

Devices MUST support the media network protocols for audio and video playback as specified in the Android SDK documentation. Specifically, devices MUST support the following media network protocols:

Segment formats Reference(s) Required codec support
MPEG-2 Transport Stream ISO 13818 Video codecs:
 • H264 AVC
 • MPEG-4 SP
 • MPEG-2
See section 5.1.3 for details on H264 AVC, MPEG2-4 SP,
and MPEG-2.

Audio codecs:

 • AAC
See section 5.1.1 for details on AAC and its variants.
AAC with ADTS framing and ID3 tags ISO 13818-7 See section 5.1.1 for details on AAC and its variants
WebVTT WebVTT
 • RTSP (RTP, SDP)

  The following RTP audio video profile and related codecs MUST be supported. For exceptions please see the table footnotes in section 5.1 .

Profile name Reference(s) Required codec support
H264 AVC RFC 6184 See section 5.1.3 for details on H264 AVC
MP4A-LATM RFC 6416 See section 5.1.1 for details on AAC and its variants
H263-1998 RFC 3551
RFC 4629
RFC 2190
See section 5.1.3 for details on H263
H263-2000 RFC 4629 See section 5.1.3 for details on H263
AMR RFC 4867 See section 5.1.1 for details on AMR-NB
AMR-WB RFC 4867 See section 5.1.1 for details on AMR-WB
MP4V-ES RFC 6416 See section 5.1.3 for details on MPEG-4 SP
mpeg4-generic RFC 3640 See section 5.1.1 for details on AAC and its variants
MP2T RFC 2250 See MPEG-2 Transport Stream underneath HTTP Live Streaming for details

5.8. Secure Media

Device implementations that support secure video output and are capable of supporting secure surfaces MUST declare support for Display.FLAG_SECURE. Device implementations that declare support for Display.FLAG_SECURE, if they support a wireless display protocol, MUST secure the link with a cryptographically strong mechanism such as HDCP 2.x or higher for Miracast wireless displays. Similarly if they support a wired external display, the device implementations MUST support HDCP 1.2 or higher. Android Television device implementations MUST support HDCP 2.2 for devices supporting 4K resolution and HDCP 1.4 or above for lower resolutions. The upstream Android open source implementation includes support for wireless (Miracast) and wired (HDMI) displays that satisfies this requirement.

5.9. Musical Instrument Digital Interface (MIDI)

If a device implementation supports the inter-app MIDI software transport (virtual MIDI devices), and it supports MIDI over all of the following MIDI-capable hardware transports for which it provides generic non-MIDI connectivity, it is STRONGLY RECOMMENDED to report support for feature android.software.midi via the android.content.pm.PackageManager class.

The MIDI-capable hardware transports are:

 • USB host mode (section 7.7 USB)
 • USB peripheral mode (section 7.7 USB)
 • MIDI over Bluetooth LE acting in central role (section 7.4.3 Bluetooth)

Conversely, if the device implementation provides generic non-MIDI connectivity over a particular MIDI-capable hardware transport listed above, but does not support MIDI over that hardware transport, it MUST NOT report support for feature android.software.midi.

5.10. Professional Audio

If a device implementation meets all of the following requirements, it is STRONGLY RECOMMENDED to report support for feature android.hardware.audio.pro via the android.content.pm.PackageManager class.

 • The device implementation MUST report support for feature android.hardware.audio.low_latency.
 • The continuous round-trip audio latency, as defined in section 5.6 Audio Latency, MUST be 20 milliseconds or less and SHOULD be 10 milliseconds or less over at least one supported path.
 • If the device includes a 4 conductor 3.5mm audio jack, the continuous round-trip audio latency MUST be 20 milliseconds or less over the audio jack path, and SHOULD be 10 milliseconds or less over at the audio jack path.
 • The device implementation MUST include a USB port(s) supporting USB host mode and USB peripheral mode.
 • The USB host mode MUST implement the USB audio class.
 • If the device includes an HDMI port, the device implementation MUST support output in stereo and eight channels at 20-bit or 24-bit depth and 192 kHz without bit-depth loss or resampling.
 • The device implementation MUST report support for feature android.software.midi.
 • If the device includes a 4 conductor 3.5mm audio jack, the device implementation is STRONGLY RECOMMENDED to comply with section Mobile device (jack) specifications of the Wired Audio Headset Specification (v1.1) .

Latencies and USB audio requirements MUST be met using the OpenSL ES PCM buffer queue API.

In addition, a device implementation that reports support for this feature SHOULD:

 • Provide a sustainable level of CPU performance while audio is active.
 • Minimize audio clock inaccuracy and drift relative to standard time.
 • Minimize audio clock drift relative to the CPU CLOCK_MONOTONIC when both are active.
 • Minimize audio latency over on-device transducers.
 • Minimize audio latency over USB digital audio.
 • Document audio latency measurements over all paths.
 • Minimize jitter in audio buffer completion callback entry times, as this affects usable percentage of full CPU bandwidth by the callback.
 • Provide zero audio underruns (output) or overruns (input) under normal use at reported latency.
 • Provide zero inter-channel latency difference.
 • Minimize MIDI mean latency over all transports.
 • Minimize MIDI latency variability under load (jitter) over all transports.
 • Provide accurate MIDI timestamps over all transports.
 • Minimize audio signal noise over on-device transducers, including the period immediately after cold start.
 • Provide zero audio clock difference between the input and output sides of corresponding end-points, when both are active. Examples of corresponding end-points include the on-device microphone and speaker, or the audio jack input and output.
 • Handle audio buffer completion callbacks for the input and output sides of corresponding end-points on the same thread when both are active, and enter the output callback immediately after the return from the input callback. Or if it is not feasible to handle the callbacks on the same thread, then enter the output callback shortly after entering the input callback to permit the application to have a consistent timing of the input and output sides.
 • Minimize the phase difference between HAL audio buffering for the input and output sides of corresponding end-points.
 • Minimize touch latency.
 • Minimize touch latency variability under load (jitter).

5.11. Capture for Unprocessed

Starting from Android 7.0, a new recording source has been added. It can be accessed using the android.media.MediaRecorder.AudioSource.UNPROCESSED audio source. In OpenSL ES, it can be accessed with the record preset SL_ANDROID_RECORDING_PRESET_UNPROCESSED .

A device MUST satisfy all of the following requirements to report support of the unprocessed audio source via the android.media.AudioManager property PROPERTY_SUPPORT_AUDIO_SOURCE_UNPROCESSED :

 • The device MUST exhibit approximately flat amplitude-versus-frequency characteristics in the mid-frequency range: specifically ±10dB from 100 Hz to 7000 Hz.

 • The device MUST exhibit amplitude levels in the low frequency range: specifically from ±20 dB from 5 Hz to 100 Hz compared to the mid-frequency range.

 • The device MUST exhibit amplitude levels in the high frequency range: specifically from ±30 dB from 7000 Hz to 22 KHz compared to the mid-frequency range.

 • Audio input sensitivity MUST be set such that a 1000 Hz sinusoidal tone source played at 94 dB Sound Pressure Level (SPL) yields a response with RMS of 520 for 16 bit-samples (or -36 dB Full Scale for floating point/double precision samples).

 • SNR > 60 dB (difference between 94 dB SPL and equivalent SPL of self noise, A-weighted).

 • Total harmonic distortion MUST be less than 1% for 1 kHZ at 90 dB SPL input level at the microphone.

 • The only signal processing allowed in the path is a level multiplier to bring the level to desired range. This level multiplier MUST NOT introduce delay or latency to the signal path.

 • No other signal processing is allowed in the path, such as Automatic Gain Control, High Pass Filter, or Echo Cancellation. If any signal processing is present in the architecture for any reason, it MUST be disabled and effectively introduce zero delay or extra latency to the signal path.

All SPL measurements are made directly next to the microphone under test.

For multiple microphone configurations, these requirements apply to each microphone.

It is STRONGLY RECOMMENDED that a device satisfy as many of the requirements for the signal path for the unprocessed recording source; however, a device must satisfy all of these requirements, listed above, if it claims to support the unprocessed audio source.

6. Developer Tools and Options Compatibility

6.1. Developer Tools

Device implementations MUST support the Android Developer Tools provided in the Android SDK. Android compatible devices MUST be compatible with:

 • Android Debug Bridge (adb)
  • Device implementations MUST support all adb functions as documented in the Android SDK including dumpsys .
  • The device-side adb daemon MUST be inactive by default and there MUST be a user-accessible mechanism to turn on the Android Debug Bridge. If a device implementation omits USB peripheral mode, it MUST implement the Android Debug Bridge via local-area network (such as Ethernet or 802.11).
  • Android includes support for secure adb. Secure adb enables adb on known authenticated hosts. Device implementations MUST support secure adb.
 • Dalvik Debug Monitor Service (ddms)
  • Device implementations MUST support all ddms features as documented in the Android SDK.
  • As ddms uses adb, support for ddms SHOULD be inactive by default, but MUST be supported whenever the user has activated the Android Debug Bridge, as above.
 • Monkey Device implementations MUST include the Monkey framework, and make it available for applications to use.
 • SysTrace
  • Device implementations MUST support systrace tool as documented in the Android SDK. Systrace must be inactive by default, and there MUST be a user-accessible mechanism to turn on Systrace.
  • Most Linux-based systems and Apple Macintosh systems recognize Android devices using the standard Android SDK tools, without additional support; however Microsoft Windows systems typically require a driver for new Android devices. (For instance, new vendor IDs and sometimes new device IDs require custom USB drivers for Windows systems.)
  • If a device implementation is unrecognized by the adb tool as provided in the standard Android SDK, device implementers MUST provide Windows drivers allowing developers to connect to the device using the adb protocol. These drivers MUST be provided for Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, and Windows 10 in both 32-bit and 64-bit versions.

6.2. Developer Options

Android includes support for developers to configure application development-related settings. Device implementations MUST honor the android.settings.APPLICATION_DEVELOPMENT_SETTINGS intent to show application development-related settings The upstream Android implementation hides the Developer Options menu by default and enables users to launch Developer Options after pressing seven (7) times on the Settings > About Device > Build Number menu item. Device implementations MUST provide a consistent experience for Developer Options. Specifically, device implementations MUST hide Developer Options by default and MUST provide a mechanism to enable Developer Options that is consistent with the upstream Android implementation.

Android Automotive implementations MAY limit access to the Developer Options menu by visually hiding or disabling the menu when the vehicle is in motion.

7. Hardware Compatibility

If a device includes a particular hardware component that has a corresponding API for third-party developers, the device implementation MUST implement that API as described in the Android SDK documentation. If an API in the SDK interacts with a hardware component that is stated to be optional and the device implementation does not possess that component:

 • Complete class definitions (as documented by the SDK) for the component APIs MUST still be presented.
 • The API's behaviors MUST be implemented as no-ops in some reasonable fashion.
 • API methods MUST return null values where permitted by the SDK documentation.
 • API methods MUST return no-op implementations of classes where null values are not permitted by the SDK documentation.
 • API methods MUST NOT throw exceptions not documented by the SDK documentation.

A typical example of a scenario where these requirements apply is the telephony API: Even on non-phone devices, these APIs must be implemented as reasonable no-ops.

Device implementations MUST consistently report accurate hardware configuration information via the getSystemAvailableFeatures() and hasSystemFeature(String) methods on the android.content.pm.PackageManager class for the same build fingerprint.

7.1. Display and Graphics

Android includes facilities that automatically adjust application assets and UI layouts appropriately for the device to ensure that third-party applications run well on a variety of hardware configurations . Devices MUST properly implement these APIs and behaviors, as detailed in this section.

The units referenced by the requirements in this section are defined as follows:

 • physical diagonal size . The distance in inches between two opposing corners of the illuminated portion of the display.
 • dots per inch (dpi) . The number of pixels encompassed by a linear horizontal or vertical span of 1”. Where dpi values are listed, both horizontal and vertical dpi must fall within the range.
 • aspect ratio . The ratio of the pixels of the longer dimension to the shorter dimension of the screen. For example, a display of 480x854 pixels would be 854/480 = 1.779, or roughly “16:9”.
 • density-independent pixel (dp) . The virtual pixel unit normalized to a 160 dpi screen, calculated as: pixels = dps * (density/160).

7.1.1. Screen Configuration

7.1.1.1. Screen Size

Android Watch devices (detailed in section 2 ) MAY have smaller screen sizes as described in this section.

The Android UI framework supports a variety of different screen sizes, and allows applications to query the device screen size (aka “screen layout") via android.content.res.Configuration.screenLayout with the SCREENLAYOUT_SIZE_MASK. Device implementations MUST report the correct screen size as defined in the Android SDK documentation and determined by the upstream Android platform. Specifically, device implementations MUST report the correct screen size according to the following logical density-independent pixel (dp) screen dimensions.

 • Devices MUST have screen sizes of at least 426 dp x 320 dp ('small'), unless it is an Android Watch device.
 • Devices that report screen size 'normal' MUST have screen sizes of at least 480 dp x 320 dp.
 • Devices that report screen size 'large' MUST have screen sizes of at least 640 dp x 480 dp.
 • Devices that report screen size 'xlarge' MUST have screen sizes of at least 960 dp x 720 dp.

In addition:

 • Android Watch devices MUST have a screen with the physical diagonal size in the range from 1.1 to 2.5 inches.
 • Android Automotive devices MUST have a screen with the physical diagonal size greater than or equal to 6 inches.
 • Android Automotive devices MUST have a screen size of at least 750 dp x 480 dp.
 • Other types of Android device implementations, with a physically integrated screen, MUST have a screen at least 2.5 inches in physical diagonal size.

Devices MUST NOT change their reported screen size at any time.

Applications optionally indicate which screen sizes they support via the <supports-screens> attribute in the AndroidManifest.xml file. Device implementations MUST correctly honor applications' stated support for small, normal, large, and xlarge screens, as described in the Android SDK documentation.

7.1.1.2. Screen Aspect Ratio

While there is no restriction to the screen aspect ratio value of the physical screen display, the screen aspect ratio of the surface that third-party apps are rendered on and which can be derived from the values reported via the DisplayMetrics MUST meet the following requirements:

 • If the uiMode is configured as UI_MODE_TYPE_WATCH, the aspect ratio value MAY be set as 1.0 (1:1).
 • If the third-party app indicates that it is resizeable via the android:resizeableActivity attribute, there are no restrictions to the aspect ratio value.
 • For all other cases, the aspect ratio MUST be a value between 1.3333 (4:3) and 1.86 (roughly 16:9) unless the app has indicated explicitly that it supports a higher screen aspect ratio through the maxAspectRatio metadata value.

7.1.1.3. Gęstość ekranu

The Android UI framework defines a set of standard logical densities to help application developers target application resources. Device implementations MUST report only one of the following logical Android framework densities through the android.util.DisplayMetrics APIs, and MUST execute applications at this standard density and MUST NOT change the value at at any time for the default display.

 • 120 dpi (ldpi)
 • 160 dpi (mdpi)
 • 213 dpi (tvdpi)
 • 240 dpi (hdpi)
 • 280 dpi (280 dpi)
 • 320 dpi (xhdpi)
 • 360 dpi (360 dpi)
 • 400 dpi (400 dpi)
 • 420 dpi (420 dpi)
 • 480 dpi (xxhdpi)
 • 560 dpi (560 dpi)
 • 640 dpi (xxxhdpi)

Device implementations SHOULD define the standard Android framework density that is numerically closest to the physical density of the screen, unless that logical density pushes the reported screen size below the minimum supported. If the standard Android framework density that is numerically closest to the physical density results in a screen size that is smaller than the smallest supported compatible screen size (320 dp width), device implementations SHOULD report the next lowest standard Android framework density.

Device implementations are STRONGLY RECOMMENDED to provide users a setting to change the display size. If there is an implementation to change the display size of the device, it MUST align with the AOSP implementation as indicated below:

 • The display size MUST NOT be scaled any larger than 1.5 times the native density or produce an effective minimum screen dimension smaller than 320dp (equivalent to resource qualifier sw320dp), whichever comes first.
 • Display size MUST NOT be scaled any smaller than 0.85 times the native density.
 • To ensure good usability and consistent font sizes, it is RECOMMENDED that the following scaling of Native Display options be provided (while complying with the limits specified above)
 • Small: 0.85x
 • Default: 1x (Native display scale)
 • Large: 1.15x
 • Larger: 1.3x
 • Largest 1.45x

7.1.2. Display Metrics

Device implementations MUST report correct values for all display metrics defined in android.util.DisplayMetrics and MUST report the same values regardless of whether the embedded or external screen is used as the default display.

7.1.3. Screen Orientation

Devices MUST report which screen orientations they support (android.hardware.screen.portrait and/or android.hardware.screen.landscape) and MUST report at least one supported orientation. For example, a device with a fixed orientation landscape screen, such as a television or laptop, SHOULD only report android.hardware.screen.landscape.

Devices that report both screen orientations MUST support dynamic orientation by applications to either portrait or landscape screen orientation. That is, the device must respect the application's request for a specific screen orientation. Device implementations MAY select either portrait or landscape orientation as the default.

Devices MUST report the correct value for the device's current orientation, whenever queried via the android.content.res.Configuration.orientation, android.view.Display.getOrientation(), or other APIs.

Devices MUST NOT change the reported screen size or density when changing orientation.

7.1.4. 2D and 3D Graphics Acceleration

Device implementations MUST support both OpenGL ES 1.0 and 2.0, as embodied and detailed in the Android SDK documentations. Device implementations SHOULD support OpenGL ES 3.0, 3.1, or 3.2 on devices capable of supporting it. Device implementations MUST also support Android RenderScript , as detailed in the Android SDK documentation.

Device implementations MUST also correctly identify themselves as supporting OpenGL ES 1.0, OpenGL ES 2.0, OpenGL ES 3.0, OpenGL 3.1, or OpenGL 3.2. That is:

 • The managed APIs (such as via the GLES10.getString() method) MUST report support for OpenGL ES 1.0 and OpenGL ES 2.0.
 • The native C/C++ OpenGL APIs (APIs available to apps via libGLES_v1CM.so, libGLES_v2.so, or libEGL.so) MUST report support for OpenGL ES 1.0 and OpenGL ES 2.0.
 • Device implementations that declare support for OpenGL ES 3.0, 3.1, or 3.2 MUST support the corresponding managed APIs and include support for native C/C++ APIs. On device implementations that declare support for OpenGL ES 3.0, 3.1, or 3.2 libGLESv2.so MUST export the corresponding function symbols in addition to the OpenGL ES 2.0 function symbols.

Android provides an OpenGL ES extension pack with Java interfaces and native support for advanced graphics functionality such as tessellation and the ASTC texture compression format. Android device implementations MUST support the extension pack if the device supports OpenGL ES 3.2 and MAY support it otherwise. If the extension pack is supported in its entirety, the device MUST identify the support through the android.hardware.opengles.aep feature flag.

Also, device implementations MAY implement any desired OpenGL ES extensions. However, device implementations MUST report via the OpenGL ES managed and native APIs all extension strings that they do support, and conversely MUST NOT report extension strings that they do not support.

Note that Android includes support for applications to optionally specify that they require specific OpenGL texture compression formats. These formats are typically vendor-specific. Device implementations are not required by Android to implement any specific texture compression format. However, they SHOULD accurately report any texture compression formats that they do support, via the getString() method in the OpenGL API.

Android includes a mechanism for applications to declare that they want to enable hardware acceleration for 2D graphics at the Application, Activity, Window, or View level through the use of a manifest tag android:hardwareAccelerated or direct API calls.

Device implementations MUST enable hardware acceleration by default, and MUST disable hardware acceleration if the developer so requests by setting android:hardwareAccelerated="false” or disabling hardware acceleration directly through the Android View APIs.

In addition, device implementations MUST exhibit behavior consistent with the Android SDK documentation on hardware acceleration .

Android includes a TextureView object that lets developers directly integrate hardware-accelerated OpenGL ES textures as rendering targets in a UI hierarchy. Device implementations MUST support the TextureView API, and MUST exhibit consistent behavior with the upstream Android implementation.

Android includes support for EGL_ANDROID_RECORDABLE, an EGLConfig attribute that indicates whether the EGLConfig supports rendering to an ANativeWindow that records images to a video. Device implementations MUST support EGL_ANDROID_RECORDABLE extension.

7.1.5. Legacy Application Compatibility Mode

Android specifies a “compatibility mode” in which the framework operates in a 'normal' screen size equivalent (320dp width) mode for the benefit of legacy applications not developed for old versions of Android that pre-date screen-size independence.

 • Android Automotive does not support legacy compatibility mode.
 • All other device implementations MUST include support for legacy application compatibility mode as implemented by the upstream Android open source code. That is, device implementations MUST NOT alter the triggers or thresholds at which compatibility mode is activated, and MUST NOT alter the behavior of the compatibility mode itself.

7.1.6. Screen Technology

The Android platform includes APIs that allow applications to render rich graphics to the display. Devices MUST support all of these APIs as defined by the Android SDK unless specifically allowed in this document.

 • Devices MUST support displays capable of rendering 16-bit color graphics and SHOULD support displays capable of 24-bit color graphics.
 • Devices MUST support displays capable of rendering animations.
 • The display technology used MUST have a pixel aspect ratio (PAR) between 0.9 and 1.15. That is, the pixel aspect ratio MUST be near square (1.0) with a 10 ~ 15% tolerance.

7.1.7. Secondary Displays

Android includes support for secondary display to enable media sharing capabilities and developer APIs for accessing external displays. If a device supports an external display either via a wired, wireless, or an embedded additional display connection then the device implementation MUST implement the display manager API as described in the Android SDK documentation.

7.2. Input Devices

Devices MUST support a touchscreen or meet the requirements listed in 7.2.2 for non-touch navigation.

7.2.1. Keyboard

Android Watch and Android Automotive implementations MAY implement a soft keyboard. All other device implementations MUST implement a soft keyboard and:

Implementacje urządzeń:

 • MUST include support for the Input Management Framework (which allows third-party developers to create Input Method Editors—ie soft keyboard) as detailed at http://developer.android.com .
 • MUST provide at least one soft keyboard implementation (regardless of whether a hard keyboard is present) except for Android Watch devices where the screen size makes it less reasonable to have a soft keyboard.
 • MAY include additional soft keyboard implementations.
 • MAY include a hardware keyboard.
 • MUST NOT include a hardware keyboard that does not match one of the formats specified in android.content.res.Configuration.keyboard (QWERTY or 12-key).

7.2.2. Non-touch Navigation

Android Television devices MUST support D-pad.

Implementacje urządzeń:

 • MAY omit a non-touch navigation option (trackball, d-pad, or wheel) if the device implementation is not an Android Television device.
 • MUST report the correct value for android.content.res.Configuration.navigation .
 • MUST provide a reasonable alternative user interface mechanism for the selection and editing of text, compatible with Input Management Engines. The upstream Android open source implementation includes a selection mechanism suitable for use with devices that lack non-touch navigation inputs.

7.2.3. Navigation Keys

The availability and visibility requirement of the Home, Recents, and Back functions differ between device types as described in this section.

The Home, Recents, and Back functions (mapped to the key events KEYCODE_HOME, KEYCODE_APP_SWITCH, KEYCODE_BACK, respectively) are essential to the Android navigation paradigm and therefore:

 • Android Handheld device implementations MUST provide the Home, Recents, and Back functions.
 • Android Television device implementations MUST provide the Home and Back functions.
 • Android Watch device implementations MUST have the Home function available to the user, and the Back function except for when it is in UI_MODE_TYPE_WATCH .
 • Android Watch device implementations, and no other Android device types, MAY consume the long press event on the key event KEYCODE_BACK and omit it from being sent to the foreground application.
 • Android Automotive implementations MUST provide the Home function and MAY provide Back and Recent functions.
 • All other types of device implementations MUST provide the Home and Back functions.

These functions MAY be implemented via dedicated physical buttons (such as mechanical or capacitive touch buttons), or MAY be implemented using dedicated software keys on a distinct portion of the screen, gestures, touch panel, etc. Android supports both implementations. All of these functions MUST be accessible with a single action (eg tap, double-click or gesture) when visible.

Recents function, if provided, MUST have a visible button or icon unless hidden together with other navigation functions in full-screen mode. This does not apply to devices upgrading from earlier Android versions that have physical buttons for navigation and no recents key.

The Home and Back functions, if provided, MUST each have a visible button or icon unless hidden together with other navigation functions in full-screen mode or when the uiMode UI_MODE_TYPE_MASK is set to UI_MODE_TYPE_WATCH.

The Menu function is deprecated in favor of action bar since Android 4.0. Therefore the new device implementations shipping with Android 7.0 and later MUST NOT implement a dedicated physical button for the Menu function. Older device implementations SHOULD NOT implement a dedicated physical button for the Menu function, but if the physical Menu button is implemented and the device is running applications with targetSdkVersion > 10, the device implementation:

 • MUST display the action overflow button on the action bar when it is visible and the resulting action overflow menu popup is not empty. For a device implementation launched before Android 4.4 but upgrading to Android 7.0, this is RECOMMENDED.
 • MUST NOT modify the position of the action overflow popup displayed by selecting the overflow button in the action bar.
 • MAY render the action overflow popup at a modified position on the screen when it is displayed by selecting the physical menu button.

For backwards compatibility, device implementations MUST make the Menu function available to applications when targetSdkVersion is less than 10, either by a physical button, a software key, or gestures. This Menu function should be presented unless hidden together with other navigation functions.

Android device implementations supporting the Assist action and/or VoiceInteractionService MUST be able to launch an assist app with a single interaction (eg tap, double-click, or gesture) when other navigation keys are visible. It is STRONGLY RECOMMENDED to use long press on home as this interaction. The designated interaction MUST launch the user-selected assist app, in other words the app that implements a VoiceInteractionService, or an activity handling the ACTION_ASSIST intent.

Device implementations MAY use a distinct portion of the screen to display the navigation keys, but if so, MUST meet these requirements:

 • Device implementation navigation keys MUST use a distinct portion of the screen, not available to applications, and MUST NOT obscure or otherwise interfere with the portion of the screen available to applications.
 • Device implementations MUST make available a portion of the display to applications that meets the requirements defined in section 7.1.1 .
 • Device implementations MUST display the navigation keys when applications do not specify a system UI mode, or specify SYSTEM_UI_FLAG_VISIBLE.
 • Device implementations MUST present the navigation keys in an unobtrusive “low profile” (eg. dimmed) mode when applications specify SYSTEM_UI_FLAG_LOW_PROFILE.
 • Device implementations MUST hide the navigation keys when applications specify SYSTEM_UI_FLAG_HIDE_NAVIGATION.

7.2.4. Touchscreen Input

Android Handhelds and Watch Devices MUST support touchscreen input.

Device implementations SHOULD have a pointer input system of some kind (either mouse-like or touch). However, if a device implementation does not support a pointer input system, it MUST NOT report the android.hardware.touchscreen or android.hardware.faketouch feature constant. Device implementations that do include a pointer input system:

 • SHOULD support fully independently tracked pointers, if the device input system supports multiple pointers.
 • MUST report the value of android.content.res.Configuration.touchscreen corresponding to the type of the specific touchscreen on the device.

Android includes support for a variety of touchscreens, touch pads, and fake touch input devices. Touchscreen-based device implementations are associated with a display such that the user has the impression of directly manipulating items on screen. Since the user is directly touching the screen, the system does not require any additional affordances to indicate the objects being manipulated. In contrast, a fake touch interface provides a user input system that approximates a subset of touchscreen capabilities. For example, a mouse or remote control that drives an on-screen cursor approximates touch, but requires the user to first point or focus then click. Numerous input devices like the mouse, trackpad, gyro-based air mouse, gyro-pointer, joystick, and multi-touch trackpad can support fake touch interactions. Android includes the feature constant android.hardware.faketouch, which corresponds to a high-fidelity non-touch (pointer-based) input device such as a mouse or trackpad that can adequately emulate touch-based input (including basic gesture support), and indicates that the device supports an emulated subset of touchscreen functionality. Device implementations that declare the fake touch feature MUST meet the fake touch requirements in section 7.2.5 .

Device implementations MUST report the correct feature corresponding to the type of input used. Device implementations that include a touchscreen (single-touch or better) MUST report the platform feature constant android.hardware.touchscreen. Device implementations that report the platform feature constant android.hardware.touchscreen MUST also report the platform feature constant android.hardware.faketouch. Device implementations that do not include a touchscreen (and rely on a pointer device only) MUST NOT report any touchscreen feature, and MUST report only android.hardware.faketouch if they meet the fake touch requirements in section 7.2.5 .

7.2.5. Fake Touch Input

Device implementations that declare support for android.hardware.faketouch:

 • MUST report the absolute X and Y screen positions of the pointer location and display a visual pointer on the screen.
 • MUST report touch event with the action code that specifies the state change that occurs on the pointer going down or up on the screen .
 • MUST support pointer down and up on an object on the screen, which allows users to emulate tap on an object on the screen.
 • MUST support pointer down, pointer up, pointer down then pointer up in the same place on an object on the screen within a time threshold, which allows users to emulate double tap on an object on the screen.
 • MUST support pointer down on an arbitrary point on the screen, pointer move to any other arbitrary point on the screen, followed by a pointer up, which allows users to emulate a touch drag.
 • MUST support pointer down then allow users to quickly move the object to a different position on the screen and then pointer up on the screen, which allows users to fling an object on the screen.

Devices that declare support for android.hardware.faketouch.multitouch.distinct MUST meet the requirements for faketouch above, and MUST also support distinct tracking of two or more independent pointer inputs.

7.2.6. Game Controller Support

Android Television device implementations MUST support button mappings for game controllers as listed below. The upstream Android implementation includes implementation for game controllers that satisfies this requirement.

7.2.6.1. Button Mappings

Android Television device implementations MUST support the following key mappings:

Button HID Usage 2 Android Button
A 1 0x09 0x0001 KEYCODE_BUTTON_A (96)
B 1 0x09 0x0002 KEYCODE_BUTTON_B (97)
X 1 0x09 0x0004 KEYCODE_BUTTON_X (99)
Y 1 0x09 0x0005 KEYCODE_BUTTON_Y (100)
D-pad up 1
D-pad down 1
0x01 0x0039 3 AXIS_HAT_Y 4
D-pad left 1
D-pad right 1
0x01 0x0039 3 AXIS_HAT_X 4
Left shoulder button 1 0x09 0x0007 KEYCODE_BUTTON_L1 (102)
Right shoulder button 1 0x09 0x0008 KEYCODE_BUTTON_R1 (103)
Left stick click 1 0x09 0x000E KEYCODE_BUTTON_THUMBL (106)
Right stick click 1 0x09 0x000F KEYCODE_BUTTON_THUMBR (107)
Home 1 0x0c 0x0223 KEYCODE_HOME (3)
Back 1 0x0c 0x0224 KEYCODE_BACK (4)

1 KeyEvent

2 The above HID usages must be declared within a Game pad CA (0x01 0x0005).

3 This usage must have a Logical Minimum of 0, a Logical Maximum of 7, a Physical Minimum of 0, a Physical Maximum of 315, Units in Degrees, and a Report Size of 4. The logical value is defined to be the clockwise rotation away from the vertical axis; for example, a logical value of 0 represents no rotation and the up button being pressed, while a logical value of 1 represents a rotation of 45 degrees and both the up and left keys being pressed.

4 MotionEvent

Analog Controls 1 HID Usage Android Button
Left Trigger 0x02 0x00C5 AXIS_LTRIGGER
Right Trigger 0x02 0x00C4 AXIS_RTRIGGER
Left Joystick 0x01 0x0030
0x01 0x0031
AXIS_X
AXIS_Y
Right Joystick 0x01 0x0032
0x01 0x0035
AXIS_Z
AXIS_RZ

1 MotionEvent

7.2.7. Remote Control

Android Television device implementations SHOULD provide a remote control to allow users to access the TV interface. The remote control MAY be a physical remote or can be a software-based remote that is accessible from a mobile phone or tablet. The remote control MUST meet the requirements defined below.

7.3. Czujniki

Android includes APIs for accessing a variety of sensor types. Devices implementations generally MAY omit these sensors, as provided for in the following subsections. If a device includes a particular sensor type that has a corresponding API for third-party developers, the device implementation MUST implement that API as described in the Android SDK documentation and the Android Open Source documentation on sensors . For example, device implementations:

 • MUST accurately report the presence or absence of sensors per the android.content.pm.PackageManager class.
 • MUST return an accurate list of supported sensors via the SensorManager.getSensorList() and similar methods.
 • MUST behave reasonably for all other sensor APIs (for example, by returning true or false as appropriate when applications attempt to register listeners, not calling sensor listeners when the corresponding sensors are not present; etc.).
 • MUST report all sensor measurements using the relevant International System of Units (metric) values for each sensor type as defined in the Android SDK documentation.
 • SHOULD report the event time in nanoseconds as defined in the Android SDK documentation, representing the time the event happened and synchronized with the SystemClock.elapsedRealtimeNano() clock. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to meet these requirements so they will be able to upgrade to the future platform releases where this might become a REQUIRED component. The synchronization error SHOULD be below 100 milliseconds.
 • MUST report sensor data with a maximum latency of 100 milliseconds + 2 * sample_time for the case of a sensor streamed with a minimum required latency of 5 ms + 2 * sample_time when the application processor is active. This delay does not include any filtering delays.
 • MUST report the first sensor sample within 400 milliseconds + 2 * sample_time of the sensor being activated. It is acceptable for this sample to have an accuracy of 0.

The list above is not comprehensive; the documented behavior of the Android SDK and the Android Open Source Documentations on sensors is to be considered authoritative.

Some sensor types are composite, meaning they can be derived from data provided by one or more other sensors. (Examples include the orientation sensor and the linear acceleration sensor.) Device implementations SHOULD implement these sensor types, when they include the prerequisite physical sensors as described in sensor types . If a device implementation includes a composite sensor it MUST implement the sensor as described in the Android Open Source documentation on composite sensors .

Some Android sensors support a “continuous” trigger mode , which returns data continuously. For any API indicated by the Android SDK documentation to be a continuous sensor, device implementations MUST continuously provide periodic data samples that SHOULD have a jitter below 3%, where jitter is defined as the standard deviation of the difference of the reported timestamp values between consecutive events.

Note that the device implementations MUST ensure that the sensor event stream MUST NOT prevent the device CPU from entering a suspend state or waking up from a suspend state.

Finally, when several sensors are activated, the power consumption SHOULD NOT exceed the sum of the individual sensor's reported power consumption.

7.3.1. Akcelerometr

Device implementations SHOULD include a 3-axis accelerometer. Android Handheld devices, Android Automotive implementations, and Android Watch devices are STRONGLY RECOMMENDED to include this sensor. If a device implementation does include a 3-axis accelerometer, it:

 • MUST implement and report TYPE_ACCELEROMETER sensor .
 • MUST be able to report events up to a frequency of at least 50 Hz for Android Watch devices as such devices have a stricter power constraint and 100 Hz for all other device types.
 • SHOULD report events up to at least 200 Hz.
 • MUST comply with the Android sensor coordinate system as detailed in the Android APIs. Android Automotive implementations MUST comply with the Android car sensor coordinate system .
 • MUST be capable of measuring from freefall up to four times the gravity (4g) or more on any axis.
 • MUST have a resolution of at least 12-bits and SHOULD have a resolution of at least 16-bits.
 • SHOULD be calibrated while in use if the characteristics changes over the life cycle and compensated, and preserve the compensation parameters between device reboots.
 • SHOULD be temperature compensated.
 • MUST have a standard deviation no greater than 0.05 m/s^, where the standard deviation should be calculated on a per axis basis on samples collected over a period of at least 3 seconds at the fastest sampling rate.
 • SHOULD implement the TYPE_SIGNIFICANT_MOTION, TYPE_TILT_DETECTOR, TYPE_STEP_DETECTOR, TYPE_STEP_COUNTER composite sensors as described in the Android SDK document. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to implement the TYPE_SIGNIFICANT_MOTION composite sensor. If any of these sensors are implemented, the sum of their power consumption MUST always be less than 4 mW and SHOULD each be below 2 mW and 0.5 mW for when the device is in a dynamic or static condition.
 • If a gyroscope sensor is included, MUST implement the TYPE_GRAVITY and TYPE_LINEAR_ACCELERATION composite sensors and SHOULD implement the TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR composite sensor. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to implement the TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR sensor.
 • MUST implement a TYPE_ROTATION_VECTOR composite sensor, if a gyroscope sensor and a magnetometer sensor is also included.

7.3.2. Magnetometer

Device implementations SHOULD include a 3-axis magnetometer (compass). If a device does include a 3-axis magnetometer, it:

 • MUST implement the TYPE_MAGNETIC_FIELD sensor and SHOULD also implement TYPE_MAGNETIC_FIELD_UNCALIBRATED sensor. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to implement the TYPE_MAGNETIC_FIELD_UNCALIBRATED sensor.
 • MUST be able to report events up to a frequency of at least 10 Hz and SHOULD report events up to at least 50 Hz.
 • MUST comply with the Android sensor coordinate system as detailed in the Android APIs.
 • MUST be capable of measuring between -900 µT and +900 µT on each axis before saturating.
 • MUST have a hard iron offset value less than 700 µT and SHOULD have a value below 200 µT, by placing the magnetometer far from dynamic (current-induced) and static (magnet-induced) magnetic fields.
 • MUST have a resolution equal or denser than 0.6 µT and SHOULD have a resolution equal or denser than 0.2 µT.
 • SHOULD be temperature compensated.
 • MUST support online calibration and compensation of the hard iron bias, and preserve the compensation parameters between device reboots.
 • MUST have the soft iron compensation applied—the calibration can be done either while in use or during the production of the device.
 • SHOULD have a standard deviation, calculated on a per axis basis on samples collected over a period of at least 3 seconds at the fastest sampling rate, no greater than 0.5 µT.
 • MUST implement a TYPE_ROTATION_VECTOR composite sensor, if an accelerometer sensor and a gyroscope sensor is also included.
 • MAY implement the TYPE_GEOMAGNETIC_ROTATION_VECTOR sensor if an accelerometer sensor is also implemented. However if implemented, it MUST consume less than 10 mW and SHOULD consume less than 3 mW when the sensor is registered for batch mode at 10 Hz.

7.3.3. GPS

Device implementations SHOULD include a GPS/GNSS receiver. If a device implementation does include a GPS/GNSS receiver and reports the capability to applications through the android.hardware.location.gps feature flag:

 • It is STRONGLY RECOMMENDED that the device continue to deliver normal GPS/GNSS outputs to applications during an emergency phone call and that location output not be blocked during an emergency phone call.
 • It MUST support location outputs at a rate of at least 1 Hz when requested via LocationManager#requestLocationUpdate .
 • It MUST be able to determine the location in open-sky conditions (strong signals, negligible multipath, HDOP < 2) within 10 seconds (fast time to first fix), when connected to a 0.5 Mbps or faster data speed internet connection. This requirement is typically met by the use of some form of Assisted or Predicted GPS/GNSS technique to minimize GPS/GNSS lock-on time (Assistance data includes Reference Time, Reference Location and Satellite Ephemeris/Clock).
  • After making such a location calculation, it is STRONGLY RECOMMENDED for the device to be able to determine its location, in open sky, within 10 seconds, when location requests are restarted, up to an hour after the initial location calculation, even when the subsequent request is made without a data connection, and/or after a power cycle.
 • In open sky conditions after determining the location, while stationary or moving with less than 1 meter per second squared of acceleration:
  • It MUST be able to determine location within 20 meters, and speed within 0.5 meters per second, at least 95% of the time.
  • It MUST simultaneously track and report via GnssStatus.Callback at least 8 satellites from one constellation.
  • It SHOULD be able to simultaneously track at least 24 satellites, from multiple constellations (eg GPS + at least one of Glonass, Beidou, Galileo).
 • It MUST report the GNSS technology generation through the test API 'getGnssYearOfHardware'.
 • It is STRONGLY RECOMMENDED to meet and MUST meet all requirements below if the GNSS technology generation is reported as the year "2016" or newer.
  • It MUST report GPS measurements, as soon as they are found, even if a location calculated from GPS/GNSS is not yet reported.
  • It MUST report GPS pseudoranges and pseudorange rates, that, in open-sky conditions after determining the location, while stationary or moving with less than 0.2 meter per second squared of acceleration, are sufficient to calculate position within 20 meters, and speed within 0.2 meters per second, at least 95% of the time.

Note that while some of the GPS requirements above are stated as STRONGLY RECOMMENDED, the Compatibility Definition for the next major version is expected to change these to a MUST.

7.3.4. Gyroscope

Device implementations SHOULD include a gyroscope (angular change sensor). Devices SHOULD NOT include a gyroscope sensor unless a 3-axis accelerometer is also included. If a device implementation includes a gyroscope, it:

 • MUST implement the TYPE_GYROSCOPE sensor and SHOULD also implement TYPE_GYROSCOPE_UNCALIBRATED sensor. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to implement the SENSOR_TYPE_GYROSCOPE_UNCALIBRATED sensor.
 • MUST be capable of measuring orientation changes up to 1,000 degrees per second.
 • MUST be able to report events up to a frequency of at least 50 Hz for Android Watch devices as such devices have a stricter power constraint and 100 Hz for all other device types.
 • SHOULD report events up to at least 200 Hz.
 • MUST have a resolution of 12-bits or more and SHOULD have a resolution of 16-bits or more.
 • MUST be temperature compensated.
 • MUST be calibrated and compensated while in use, and preserve the compensation parameters between device reboots.
 • MUST have a variance no greater than 1e-7 rad^2 / s^2 per Hz (variance per Hz, or rad^2 / s). The variance is allowed to vary with the sampling rate, but must be constrained by this value. In other words, if you measure the variance of the gyro at 1 Hz sampling rate it should be no greater than 1e-7 rad^2/s^2.
 • MUST implement a TYPE_ROTATION_VECTOR composite sensor, if an accelerometer sensor and a magnetometer sensor is also included.
 • If an accelerometer sensor is included, MUST implement the TYPE_GRAVITY and TYPE_LINEAR_ACCELERATION composite sensors and SHOULD implement the TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR composite sensor. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to implement the TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR sensor.

7.3.5. Barometer

Device implementations SHOULD include a barometer (ambient air pressure sensor). If a device implementation includes a barometer, it:

 • MUST implement and report TYPE_PRESSURE sensor.
 • MUST be able to deliver events at 5 Hz or greater.
 • MUST have adequate precision to enable estimating altitude.
 • MUST be temperature compensated.

7.3.6. Thermometer

Device implementations MAY include an ambient thermometer (temperature sensor). If present, it MUST be defined as SENSOR_TYPE_AMBIENT_TEMPERATURE and it MUST measure the ambient (room) temperature in degrees Celsius.

Device implementations MAY but SHOULD NOT include a CPU temperature sensor. If present, it MUST be defined as SENSOR_TYPE_TEMPERATURE, it MUST measure the temperature of the device CPU, and it MUST NOT measure any other temperature. Note the SENSOR_TYPE_TEMPERATURE sensor type was deprecated in Android 4.0.

For Android Automotive implementations, SENSOR_TYPE_AMBIENT_TEMPERATURE MUST measure the temperature inside the vehicle cabin.

7.3.7. Photometer

Device implementations MAY include a photometer (ambient light sensor).

7.3.8. Proximity Sensor

Device implementations MAY include a proximity sensor. Devices that can make a voice call and indicate any value other than PHONE_TYPE_NONE in getPhoneType SHOULD include a proximity sensor. If a device implementation does include a proximity sensor, it:

 • MUST measure the proximity of an object in the same direction as the screen. That is, the proximity sensor MUST be oriented to detect objects close to the screen, as the primary intent of this sensor type is to detect a phone in use by the user. If a device implementation includes a proximity sensor with any other orientation, it MUST NOT be accessible through this API.
 • MUST have 1-bit of accuracy or more.

7.3.9. High Fidelity Sensors

Device implementations supporting a set of higher quality sensors that can meet all the requirements listed in this section MUST identify the support through the android.hardware.sensor.hifi_sensors feature flag.

A device declaring android.hardware.sensor.hifi_sensors MUST support all of the following sensor types meeting the quality requirements as below:

 • SENSOR_TYPE_ACCELEROMETER
  • MUST have a measurement range between at least -8g and +8g.
  • MUST have a measurement resolution of at least 1024 LSB/G.
  • MUST have a minimum measurement frequency of 12.5 Hz or lower.
  • MUST have a maximum measurement frequency of 400 Hz or higher.
  • MUST have a measurement noise not above 400 uG/√Hz.
  • MUST implement a non-wake-up form of this sensor with a buffering capability of at least 3000 sensor events.
  • MUST have a batching power consumption not worse than 3 mW.
  • SHOULD have a stationary noise bias stability of \<15 μg √Hz from 24hr static dataset.
  • SHOULD have a bias change vs. temperature of ≤ +/- 1mg / °C.
  • SHOULD have a best-fit line non-linearity of ≤ 0.5%, and sensitivity change vs. temperature of ≤ 0.03%/C°.
 • SENSOR_TYPE_GYROSCOPE

  • MUST have a measurement range between at least -1000 and +1000 dps.
  • MUST have a measurement resolution of at least 16 LSB/dps.
  • MUST have a minimum measurement frequency of 12.5 Hz or lower.
  • MUST have a maximum measurement frequency of 400 Hz or higher.
  • MUST have a measurement noise not above 0.014°/s/√Hz.
  • SHOULD have a stationary bias stability of < 0.0002 °/s √Hz from 24-hour static dataset.
  • SHOULD have a bias change vs. temperature of ≤ +/- 0.05 °/ s / °C.
  • SHOULD have a sensitivity change vs. temperature of ≤ 0.02% / °C.
  • SHOULD have a best-fit line non-linearity of ≤ 0.2%.
  • SHOULD have a noise density of ≤ 0.007 °/s/√Hz.
 • SENSOR_TYPE_GYROSCOPE_UNCALIBRATED with the same quality requirements as SENSOR_TYPE_GYROSCOPE.

 • SENSOR_TYPE_GEOMAGNETIC_FIELD
  • MUST have a measurement range between at least -900 and +900 uT.
  • MUST have a measurement resolution of at least 5 LSB/uT.
  • MUST have a minimum measurement frequency of 5 Hz or lower.
  • MUST have a maximum measurement frequency of 50 Hz or higher.
  • MUST have a measurement noise not above 0.5 uT.
 • SENSOR_TYPE_MAGNETIC_FIELD_UNCALIBRATED with the same quality requirements as SENSOR_TYPE_GEOMAGNETIC_FIELD and in addition:
  • MUST implement a non-wake-up form of this sensor with a buffering capability of at least 600 sensor events.
 • SENSOR_TYPE_PRESSURE
  • MUST have a measurement range between at least 300 and 1100 hPa.
  • MUST have a measurement resolution of at least 80 LSB/hPa.
  • MUST have a minimum measurement frequency of 1 Hz or lower.
  • MUST have a maximum measurement frequency of 10 Hz or higher.
  • MUST have a measurement noise not above 2 Pa/√Hz.
  • MUST implement a non-wake-up form of this sensor with a buffering capability of at least 300 sensor events.
  • MUST have a batching power consumption not worse than 2 mW.
 • SENSOR_TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR
  • MUST implement a non-wake-up form of this sensor with a buffering capability of at least 300 sensor events.
  • MUST have a batching power consumption not worse than 4 mW.
 • SENSOR_TYPE_SIGNIFICANT_MOTION
  • MUST have a power consumption not worse than 0.5 mW when device is static and 1.5 mW when device is moving.
 • SENSOR_TYPE_STEP_DETECTOR
  • MUST implement a non-wake-up form of this sensor with a buffering capability of at least 100 sensor events.
  • MUST have a power consumption not worse than 0.5 mW when device is static and 1.5 mW when device is moving.
  • MUST have a batching power consumption not worse than 4 mW.
 • SENSOR_TYPE_STEP_COUNTER
  • MUST have a power consumption not worse than 0.5 mW when device is static and 1.5 mW when device is moving.
 • SENSOR_TILT_DETECTOR
  • MUST have a power consumption not worse than 0.5 mW when device is static and 1.5 mW when device is moving.

Also such a device MUST meet the following sensor subsystem requirements:

 • The event timestamp of the same physical event reported by the Accelerometer, Gyroscope sensor and Magnetometer MUST be within 2.5 milliseconds of each other.
 • The Gyroscope sensor event timestamps MUST be on the same time base as the camera subsystem and within 1 milliseconds of error.
 • High Fidelity sensors MUST deliver samples to applications within 5 milliseconds from the time when the data is available on the physical sensor to the application.
 • The power consumption MUST not be higher than 0.5 mW when device is static and 2.0 mW when device is moving when any combination of the following sensors are enabled:
  • SENSOR_TYPE_SIGNIFICANT_MOTION
  • SENSOR_TYPE_STEP_DETECTOR
  • SENSOR_TYPE_STEP_COUNTER
  • SENSOR_TILT_DETECTORS

Note that all power consumption requirements in this section do not include the power consumption of the Application Processor. It is inclusive of the power drawn by the entire sensor chain—the sensor, any supporting circuitry, any dedicated sensor processing system, etc.

The following sensor types MAY also be supported on a device implementation declaring android.hardware.sensor.hifi_sensors, but if these sensor types are present they MUST meet the following minimum buffering capability requirement:

 • SENSOR_TYPE_PROXIMITY: 100 sensor events

7.3.10. Fingerprint Sensor

Device implementations with a secure lock screen SHOULD include a fingerprint sensor. If a device implementation includes a fingerprint sensor and has a corresponding API for third-party developers, it:

 • MUST declare support for the android.hardware.fingerprint feature.
 • MUST fully implement the corresponding API as described in the Android SDK documentation.
 • MUST have a false acceptance rate not higher than 0.002%.
 • Is STRONGLY RECOMMENDED to have a false rejection rate of less than 10%, as measured on the device
 • Is STRONGLY RECOMMENDED to have a latency below 1 second, measured from when the fingerprint sensor is touched until the screen is unlocked, for one enrolled finger.
 • MUST rate limit attempts for at least 30 seconds after five false trials for fingerprint verification.
 • MUST have a hardware-backed keystore implementation, and perform the fingerprint matching in a Trusted Execution Environment (TEE) or on a chip with a secure channel to the TEE.
 • MUST have all identifiable fingerprint data encrypted and cryptographically authenticated such that they cannot be acquired, read or altered outside of the Trusted Execution Environment (TEE) as documented in the implementation guidelines on the Android Open Source Project site.
 • MUST prevent adding a fingerprint without first establishing a chain of trust by having the user confirm existing or add a new device credential (PIN/pattern/password) that's secured by TEE; the Android Open Source Project implementation provides the mechanism in the framework to do so.
 • MUST NOT enable 3rd-party applications to distinguish between individual fingerprints.
 • MUST honor the DevicePolicyManager.KEYGUARD_DISABLE_FINGERPRINT flag.
 • MUST, when upgraded from a version earlier than Android 6.0, have the fingerprint data securely migrated to meet the above requirements or removed.
 • SHOULD use the Android Fingerprint icon provided in the Android Open Source Project.

7.3.11. Android Automotive-only sensors

Automotive-specific sensors are defined in the android.car.CarSensorManager API .

7.3.11.1. Current Gear

Android Automotive implementations SHOULD provide current gear as SENSOR_TYPE_GEAR.

7.3.11.2. Day Night Mode

Android Automotive implementations MUST support day/night mode defined as SENSOR_TYPE_NIGHT. The value of this flag MUST be consistent with dashboard day/night mode and SHOULD be based on ambient light sensor input. The underlying ambient light sensor MAY be the same as Photometer .

7.3.11.3. Driving Status

Android Automotive implementations MUST support driving status defined as SENSOR_TYPE_DRIVING_STATUS, with a default value of DRIVE_STATUS_UNRESTRICTED when the vehicle is fully stopped and parked. It is the responsibility of device manufacturers to configure SENSOR_TYPE_DRIVING_STATUS in compliance with all laws and regulations that apply to markets where the product is shipping.

7.3.11.4. Wheel Speed

Android Automotive implementations MUST provide vehicle speed defined as SENSOR_TYPE_CAR_SPEED.

7.3.12. Pose Sensor

Device implementations MAY support pose sensor with 6 degrees of freedom. Android Handheld devices are RECOMMENDED to support this sensor. If a device implementation does support pose sensor with 6 degrees of freedom, it:

 • MUST implement and report TYPE_POSE_6DOF sensor.
 • MUST be more accurate than the rotation vector alone.

7.4. Data Connectivity

7.4.1. Telephony

“Telephony” as used by the Android APIs and this document refers specifically to hardware related to placing voice calls and sending SMS messages via a GSM or CDMA network. While these voice calls may or may not be packet-switched, they are for the purposes of Android considered independent of any data connectivity that may be implemented using the same network. In other words, the Android “telephony” functionality and APIs refer specifically to voice calls and SMS. For instance, device implementations that cannot place calls or send/receive SMS messages MUST NOT report the android.hardware.telephony feature or any subfeatures, regardless of whether they use a cellular network for data connectivity.

Android MAY be used on devices that do not include telephony hardware. That is, Android is compatible with devices that are not phones. However, if a device implementation does include GSM or CDMA telephony, it MUST implement full support for the API for that technology. Device implementations that do not include telephony hardware MUST implement the full APIs as no-ops.

7.4.1.1. Number Blocking Compatibility

Android Telephony device implementations MUST include number blocking support and:

 • MUST fully implement BlockedNumberContract and the corresponding API as described in the SDK documentation.
 • MUST block all calls and messages from a phone number in 'BlockedNumberProvider' without any interaction with apps. The only exception is when number blocking is temporarily lifted as described in the SDK documentation.
 • MUST NOT write to the platform call log provider for a blocked call.
 • MUST NOT write to the Telephony provider for a blocked message.
 • MUST implement a blocked numbers management UI, which is opened with the intent returned by TelecomManager.createManageBlockedNumbersIntent() method.
 • MUST NOT allow secondary users to view or edit the blocked numbers on the device as the Android platform assumes the primary user to have full control of the telephony services, a single instance, on the device. All blocking related UI MUST be hidden for secondary users and the blocked list MUST still be respected.
 • SHOULD migrate the blocked numbers into the provider when a device updates to Android 7.0.

7.4.2. IEEE 802.11 (Wi-Fi)

All Android device implementations SHOULD include support for one or more forms of 802.11. If a device implementation does include support for 802.11 and exposes the functionality to a third-party application, it MUST implement the corresponding Android API and:

 • MUST report the hardware feature flag android.hardware.wifi.
 • MUST implement the multicast API as described in the SDK documentation.
 • MUST support multicast DNS (mDNS) and MUST NOT filter mDNS packets (224.0.0.251) at any time of operation including:
  • Even when the screen is not in an active state.
  • For Android Television device implementations, even when in standby power states.

7.4.2.1. Wi-Fi Direct

Device implementations SHOULD include support for Wi-Fi Direct (Wi-Fi peer-to-peer). If a device implementation does include support for Wi-Fi Direct, it MUST implement the corresponding Android API as described in the SDK documentation. If a device implementation includes support for Wi-Fi Direct, then it:

 • MUST report the hardware feature android.hardware.wifi.direct.
 • MUST support regular Wi-Fi operation.
 • SHOULD support concurrent Wi-Fi and Wi-Fi Direct operation.

Device implementations SHOULD include support for Wi-Fi Tunneled Direct Link Setup (TDLS) as described in the Android SDK Documentation. If a device implementation does include support for TDLS and TDLS is enabled by the WiFiManager API, the device:

 • SHOULD use TDLS only when it is possible AND beneficial.
 • SHOULD have some heuristic and NOT use TDLS when its performance might be worse than going through the Wi-Fi access point.

7.4.3. Bluetooth

Android Watch implementations MUST support Bluetooth. Android Television implementations MUST support Bluetooth and Bluetooth LE. Android Automotive implementations MUST support Bluetooth and SHOULD support Bluetooth LE.

Device implementations that support android.hardware.vr.high_performance feature MUST support Bluetooth 4.2 and Bluetooth LE Data Length Extension.

Android includes support for Bluetooth and Bluetooth Low Energy . Device implementations that include support for Bluetooth and Bluetooth Low Energy MUST declare the relevant platform features (android.hardware.bluetooth and android.hardware.bluetooth_le respectively) and implement the platform APIs. Device implementations SHOULD implement relevant Bluetooth profiles such as A2DP, AVCP, OBEX, etc. as appropriate for the device.

Android Automotive implementations SHOULD support Message Access Profile (MAP). Android Automotive implementations MUST support the following Bluetooth profiles:

 • Phone calling over Hands-Free Profile (HFP).
 • Media playback over Audio Distribution Profile (A2DP).
 • Media playback control over Remote Control Profile (AVRCP).
 • Contact sharing using the Phone Book Access Profile (PBAP).

Device implementations including support for Bluetooth Low Energy:

 • MUST declare the hardware feature android.hardware.bluetooth_le.
 • MUST enable the GATT (generic attribute profile) based Bluetooth APIs as described in the SDK documentation and android.bluetooth .
 • are STRONGLY RECOMMENDED to implement a Resolvable Private Address (RPA) timeout no longer than 15 minutes and rotate the address at timeout to protect user privacy.
 • SHOULD support offloading of the filtering logic to the bluetooth chipset when implementing the ScanFilter API , and MUST report the correct value of where the filtering logic is implemented whenever queried via the android.bluetooth.BluetoothAdapter.isOffloadedFilteringSupported() method.
 • SHOULD support offloading of the batched scanning to the bluetooth chipset, but if not supported, MUST report 'false' whenever queried via the android.bluetooth.BluetoothAdapter.isOffloadedScanBatchingSupported() method.
 • SHOULD support multi advertisement with at least 4 slots, but if not supported, MUST report 'false' whenever queried via the android.bluetooth.BluetoothAdapter.isMultipleAdvertisementSupported() method.

7.4.4. Near-Field Communications

Device implementations SHOULD include a transceiver and related hardware for Near-Field Communications (NFC). If a device implementation does include NFC hardware and plans to make it available to third-party apps, then it:

 • MUST report the android.hardware.nfc feature from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() method .
 • MUST be capable of reading and writing NDEF messages via the following NFC standards:
  • MUST be capable of acting as an NFC Forum reader/writer (as defined by the NFC Forum technical specification NFCForum-TS-DigitalProtocol-1.0) via the following NFC standards:
   • NfcA (ISO14443-3A)
   • NfcB (ISO14443-3B)
   • NfcF (JIS X 6319-4)
   • IsoDep (ISO 14443-4)
   • NFC Forum Tag Types 1, 2, 3, 4 (defined by the NFC Forum)
  • STRONGLY RECOMMENDED to be capable of reading and writing NDEF messages as well as raw data via the following NFC standards. Note that while the NFC standards below are stated as STRONGLY RECOMMENDED, the Compatibility Definition for a future version is planned to change these to MUST. These standards are optional in this version but will be required in future versions. Existing and new devices that run this version of Android are very strongly encouraged to meet these requirements now so they will be able to upgrade to the future platform releases.
   • NfcV (ISO 15693)
  • SHOULD be capable of reading the barcode and URL (if encoded) of Thinfilm NFC Barcode products.
  • MUST be capable of transmitting and receiving data via the following peer-to-peer standards and protocols:
   • ISO 18092
   • LLCP 1.2 (defined by the NFC Forum)
   • SDP 1.0 (defined by the NFC Forum)
   • NDEF Push Protocol
   • SNEP 1.0 (defined by the NFC Forum)
  • MUST include support for Android Beam .
  • MUST implement the SNEP default server. Valid NDEF messages received by the default SNEP server MUST be dispatched to applications using the android.nfc.ACTION_NDEF_DISCOVERED intent. Disabling Android Beam in settings MUST NOT disable dispatch of incoming NDEF message.
  • MUST honor the android.settings.NFCSHARING_SETTINGS intent to show NFC sharing settings .
  • MUST implement the NPP server. Messages received by the NPP server MUST be processed the same way as the SNEP default server.
  • MUST implement a SNEP client and attempt to send outbound P2P NDEF to the default SNEP server when Android Beam is enabled. If no default SNEP server is found then the client MUST attempt to send to an NPP server.
  • MUST allow foreground activities to set the outbound P2P NDEF message using android.nfc.NfcAdapter.setNdefPushMessage, and android.nfc.NfcAdapter.setNdefPushMessageCallback, and android.nfc.NfcAdapter.enableForegroundNdefPush.
  • SHOULD use a gesture or on-screen confirmation, such as 'Touch to Beam', before sending outbound P2P NDEF messages.
  • SHOULD enable Android Beam by default and MUST be able to send and receive using Android Beam, even when another proprietary NFC P2p mode is turned on.
  • MUST support NFC Connection handover to Bluetooth when the device supports Bluetooth Object Push Profile. Device implementations MUST support connection handover to Bluetooth when using android.nfc.NfcAdapter.setBeamPushUris, by implementing the “ Connection Handover version 1.2 ” and “ Bluetooth Secure Simple Pairing Using NFC version 1.0 ” specs from the NFC Forum. Such an implementation MUST implement the handover LLCP service with service name “urn:nfc:sn:handover” for exchanging the handover request/select records over NFC, and it MUST use the Bluetooth Object Push Profile for the actual Bluetooth data transfer. For legacy reasons (to remain compatible with Android 4.1 devices), the implementation SHOULD still accept SNEP GET requests for exchanging the handover request/select records over NFC. However an implementation itself SHOULD NOT send SNEP GET requests for performing connection handover.
  • MUST poll for all supported technologies while in NFC discovery mode.
  • SHOULD be in NFC discovery mode while the device is awake with the screen active and the lock-screen unlocked.

(Note that publicly available links are not available for the JIS, ISO, and NFC Forum specifications cited above.)

Android includes support for NFC Host Card Emulation (HCE) mode. If a device implementation does include an NFC controller chipset capable of HCE (for NfcA and/or NfcB) and it supports Application ID (AID) routing, then it:

 • MUST report the android.hardware.nfc.hce feature constant.
 • MUST support NFC HCE APIs as defined in the Android SDK.

If a device implementation does include an NFC controller chipset capable of HCE for NfcF, and it implements the feature for third-party applications, then it:

 • MUST report the android.hardware.nfc.hcef feature constant.
 • MUST implement the [NfcF Card Emulation APIs] (https://developer.android.com/reference/android/nfc/cardemulation/NfcFCardEmulation.html) as defined in the Android SDK.

Additionally, device implementations MAY include reader/writer support for the following MIFARE technologies.

 • MIFARE Classic
 • MIFARE Ultralight
 • NDEF on MIFARE Classic

Note that Android includes APIs for these MIFARE types. If a device implementation supports MIFARE in the reader/writer role, it:

 • MUST implement the corresponding Android APIs as documented by the Android SDK.
 • MUST report the feature com.nxp.mifare from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() method. Note that this is not a standard Android feature and as such does not appear as a constant in the android.content.pm.PackageManager class.
 • MUST NOT implement the corresponding Android APIs nor report the com.nxp.mifare feature unless it also implements general NFC support as described in this section.

If a device implementation does not include NFC hardware, it MUST NOT declare the android.hardware.nfc feature from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() method, and MUST implement the Android NFC API as a no-op.

As the classes android.nfc.NdefMessage and android.nfc.NdefRecord represent a protocol-independent data representation format, device implementations MUST implement these APIs even if they do not include support for NFC or declare the android.hardware.nfc feature.

7.4.5. Minimum Network Capability

Device implementations MUST include support for one or more forms of data networking. Specifically, device implementations MUST include support for at least one data standard capable of 200Kbit/sec or greater. Examples of technologies that satisfy this requirement include EDGE, HSPA, EV-DO, 802.11g, Ethernet, Bluetooth PAN, etc.

Device implementations where a physical networking standard (such as Ethernet) is the primary data connection SHOULD also include support for at least one common wireless data standard, such as 802.11 (Wi-Fi).

Devices MAY implement more than one form of data connectivity.

Devices MUST include an IPv6 networking stack and support IPv6 communication using the managed APIs, such as java.net.Socket and java.net.URLConnection , as well as the native APIs, such as AF_INET6 sockets. The required level of IPv6 support depends on the network type, as follows:

 • Devices that support Wi-Fi networks MUST support dual-stack and IPv6-only operation on Wi-Fi.
 • Devices that support Ethernet networks MUST support dual-stack operation on Ethernet.
 • Devices that support cellular data SHOULD support IPv6 operation (IPv6-only and possibly dual-stack) on cellular data.
 • When a device is simultaneously connected to more than one network (eg, Wi-Fi and cellular data), it MUST simultaneously meet these requirements on each network to which it is connected.

IPv6 MUST be enabled by default.

In order to ensure that IPv6 communication is as reliable as IPv4, unicast IPv6 packets sent to the device MUST NOT be dropped, even when the screen is not in an active state. Redundant multicast IPv6 packets, such as repeated identical Router Advertisements, MAY be rate-limited in hardware or firmware if doing so is necessary to save power. In such cases, rate-limiting MUST NOT cause the device to lose IPv6 connectivity on any IPv6-compliant network that uses RA lifetimes of at least 180 seconds.

IPv6 connectivity MUST be maintained in doze mode.

7.4.6. Sync Settings

Device implementations MUST have the master auto-sync setting on by default so that the method getMasterSyncAutomatically() returns “true”.

7.4.7. Data Saver

Device implementations with a metered connection are STRONGLY RECOMMENDED to provide the data saver mode.

If a device implementation provides the data saver mode, it:

 • MUST support all the APIs in the ConnectivityManager class as described in the SDK documentation

 • MUST provide a user interface in the settings, allowing users to add applications to or remove applications from the whitelist.

Conversely if a device implementation does not provide the data saver mode, it:

 • MUST return the value RESTRICT_BACKGROUND_STATUS_DISABLED for ConnectivityManager.getRestrictBackgroundStatus()

 • MUST not broadcast ConnectivityManager.ACTION_RESTRICT_BACKGROUND_CHANGED

 • MUST have an activity that handles the Settings.ACTION_IGNORE_BACKGROUND_DATA_RESTRICTIONS_SETTINGS intent but MAY implement it as a no-op.

7.5. Cameras

Device implementations SHOULD include a rear-facing camera and MAY include a front-facing camera. A rear-facing camera is a camera located on the side of the device opposite the display; that is, it images scenes on the far side of the device, like a traditional camera. A front-facing camera is a camera located on the same side of the device as the display; that is, a camera typically used to image the user, such as for video conferencing and similar applications.

If a device implementation includes at least one camera, it MUST be possible for an application to simultaneously allocate 3 RGBA_8888 bitmaps equal to the size of the images produced by the largest-resolution camera sensor on the device, while camera is open for the purpose of basic preview and still capture.

7.5.1. Rear-Facing Camera

Device implementations SHOULD include a rear-facing camera. If a device implementation includes at least one rear-facing camera, it:

 • MUST report the feature flag android.hardware.camera and android.hardware.camera.any.
 • MUST have a resolution of at least 2 megapixels.
 • SHOULD have either hardware auto-focus or software auto-focus implemented in the camera driver (transparent to application software).
 • MAY have fixed-focus or EDOF (extended depth of field) hardware.
 • MAY include a flash. If the Camera includes a flash, the flash lamp MUST NOT be lit while an android.hardware.Camera.PreviewCallback instance has been registered on a Camera preview surface, unless the application has explicitly enabled the flash by enabling the FLASH_MODE_AUTO or FLASH_MODE_ON attributes of a Camera.Parameters object. Note that this constraint does not apply to the device's built-in system camera application, but only to third-party applications using Camera.PreviewCallback.

7.5.2. Front-Facing Camera

Device implementations MAY include a front-facing camera. If a device implementation includes at least one front-facing camera, it:

 • MUST report the feature flag android.hardware.camera.any and android.hardware.camera.front.
 • MUST have a resolution of at least VGA (640x480 pixels).
 • MUST NOT use a front-facing camera as the default for the Camera API. The camera API in Android has specific support for front-facing cameras and device implementations MUST NOT configure the API to to treat a front-facing camera as the default rear-facing camera, even if it is the only camera on the device.
 • MAY include features (such as auto-focus, flash, etc.) available to rear-facing cameras as described in section 7.5.1 .
 • MUST horizontally reflect (ie mirror) the stream displayed by an app in a CameraPreview, as follows:
  • If the device implementation is capable of being rotated by user (such as automatically via an accelerometer or manually via user input), the camera preview MUST be mirrored horizontally relative to the device's current orientation.
  • If the current application has explicitly requested that the Camera display be rotated via a call to the android.hardware.Camera.setDisplayOrientation() method, the camera preview MUST be mirrored horizontally relative to the orientation specified by the application.
  • Otherwise, the preview MUST be mirrored along the device's default horizontal axis.
 • MUST mirror the image displayed by the postview in the same manner as the camera preview image stream. If the device implementation does not support postview, this requirement obviously does not apply.
 • MUST NOT mirror the final captured still image or video streams returned to application callbacks or committed to media storage.

7.5.3. External Camera

Device implementations MAY include support for an external camera that is not necessarily always connected. If a device includes support for an external camera, it:

 • MUST declare the platform feature flag android.hardware.camera.external and android.hardware camera.any .
 • MAY support multiple cameras.
 • MUST support USB Video Class (UVC 1.0 or higher) if the external camera connects through the USB port.
 • SHOULD support video compressions such as MJPEG to enable transfer of high-quality unencoded streams (ie raw or independently compressed picture streams).
 • MAY support camera-based video encoding. If supported, a simultaneous unencoded / MJPEG stream (QVGA or greater resolution) MUST be accessible to the device implementation.

7.5.4. Camera API Behavior

Android includes two API packages to access the camera, the newer android.hardware.camera2 API expose lower-level camera control to the app, including efficient zero-copy burst/streaming flows and per-frame controls of exposure, gain, white balance gains, color conversion, denoising, sharpening, and more.

The older API package, android.hardware.Camera, is marked as deprecated in Android 5.0 but as it should still be available for apps to use Android device implementations MUST ensure the continued support of the API as described in this section and in the Android SDK.

Device implementations MUST implement the following behaviors for the camera-related APIs, for all available cameras:

 • If an application has never called android.hardware.Camera.Parameters.setPreviewFormat(int), then the device MUST use android.hardware.PixelFormat.YCbCr_420_SP for preview data provided to application callbacks.
 • If an application registers an android.hardware.Camera.PreviewCallback instance and the system calls the onPreviewFrame() method when the preview format is YCbCr_420_SP, the data in the byte[] passed into onPreviewFrame() must further be in the NV21 encoding format. That is, NV21 MUST be the default.
 • For android.hardware.Camera, device implementations MUST support the YV12 format (as denoted by the android.graphics.ImageFormat.YV12 constant) for camera previews for both front- and rear-facing cameras. (The hardware video encoder and camera may use any native pixel format, but the device implementation MUST support conversion to YV12.)
 • For android.hardware.camera2, device implementations must support the android.hardware.ImageFormat.YUV_420_888 and android.hardware.ImageFormat.JPEG formats as outputs through the android.media.ImageReader API.

Device implementations MUST still implement the full Camera API included in the Android SDK documentation, regardless of whether the device includes hardware autofocus or other capabilities. For instance, cameras that lack autofocus MUST still call any registered android.hardware.Camera.AutoFocusCallback instances (even though this has no relevance to a non-autofocus camera.) Note that this does apply to front-facing cameras; for instance, even though most front-facing cameras do not support autofocus, the API callbacks must still be “faked” as described.

Device implementations MUST recognize and honor each parameter name defined as a constant on the android.hardware.Camera.Parameters class, if the underlying hardware supports the feature. If the device hardware does not support a feature, the API must behave as documented. Conversely, device implementations MUST NOT honor or recognize string constants passed to the android.hardware.Camera.setParameters() method other than those documented as constants on the android.hardware.Camera.Parameters. That is, device implementations MUST support all standard Camera parameters if the hardware allows, and MUST NOT support custom Camera parameter types. For instance, device implementations that support image capture using high dynamic range (HDR) imaging techniques MUST support camera parameter Camera.SCENE_MODE_HDR.

Because not all device implementations can fully support all the features of the android.hardware.camera2 API, device implementations MUST report the proper level of support with the android.info.supportedHardwareLevel property as described in the Android SDK and report the appropriate framework feature flags .

Device implementations MUST also declare its Individual camera capabilities of android.hardware.camera2 via the android.request.availableCapabilities property and declare the appropriate feature flags ; a device must define the feature flag if any of its attached camera devices supports the feature.

Device implementations MUST broadcast the Camera.ACTION_NEW_PICTURE intent whenever a new picture is taken by the camera and the entry of the picture has been added to the media store.

Device implementations MUST broadcast the Camera.ACTION_NEW_VIDEO intent whenever a new video is recorded by the camera and the entry of the picture has been added to the media store.

7.5.5. Camera Orientation

Both front- and rear-facing cameras, if present, MUST be oriented so that the long dimension of the camera aligns with the screen's long dimension. That is, when the device is held in the landscape orientation, cameras MUST capture images in the landscape orientation. This applies regardless of the device's natural orientation; that is, it applies to landscape-primary devices as well as portrait-primary devices.

7.6. Memory and Storage

7.6.1. Minimum Memory and Storage

Android Television devices MUST have at least 4GB of non-volatile storage available for application private data.

The memory available to the kernel and userspace on device implementations MUST be at least equal or larger than the minimum values specified by the following table. (See section 7.1.1 for screen size and density definitions.)

Density and screen size 32-bit device 64-bit device
Android Watch devices (due to smaller screens) 416MB Not applicable
 • 280dpi or lower on small/normal screens
 • mdpi or lower on large screens
 • ldpi or lower on extra large screens
512 MB 816MB
 • xhdpi or higher on small/normal screens
 • hdpi or higher on large screens
 • mdpi or higher on extra large screens
608MB 944MB
 • 400dpi or higher on small/normal screens
 • xhdpi or higher on large screens
 • tvdpi or higher on extra large screens
896MB 1280MB
 • 560dpi or higher on small/normal screens
 • 400dpi or higher on large screens
 • xhdpi or higher on extra large screens
1344MB 1824MB

The minimum memory values MUST be in addition to any memory space already dedicated to hardware components such as radio, video, and so on that is not under the kernel's control.

Device implementations with less than 512MB of memory available to the kernel and userspace, unless an Android Watch, MUST return the value "true" for ActivityManager.isLowRamDevice().

Android Television devices MUST have at least 4GB and other device implementations MUST have at least 3GB of non-volatile storage available for application private data. That is, the /data partition MUST be at least 4GB for Android Television devices and at least 3GB for other device implementations. Device implementations that run Android are STRONGLY RECOMMENDED to have at least 4GB of non-volatile storage for application private data so they will be able to upgrade to the future platform releases.

The Android APIs include a Download Manager that applications MAY use to download data files. The device implementation of the Download Manager MUST be capable of downloading individual files of at least 100MB in size to the default “cache” location.

7.6.2. Application Shared Storage

Device implementations MUST offer shared storage for applications also often referred as “shared external storage”.

Device implementations MUST be configured with shared storage mounted by default, “out of the box”. If the shared storage is not mounted on the Linuxpath /sdcard, then the device MUST include a Linux symbolic link from /sdcard to the actual mount point.

Device implementations MAY have hardware for user-accessible removable storage, such as a Secure Digital (SD) card slot. If this slot is used to satisfy the shared storage requirement, the device implementation:

 • MUST implement a toast or pop-up user interface warning the user when there is no SD card.
 • MUST include a FAT-formatted SD card 1GB in size or larger OR show on the box and other material available at time of purchase that the SD card has to be separately purchased.
 • MUST mount the SD card by default.

Alternatively, device implementations MAY allocate internal (non-removable) storage as shared storage for apps as included in the upstream Android Open Source Project; device implementations SHOULD use this configuration and software implementation. If a device implementation uses internal (non-removable) storage to satisfy the shared storage requirement, while that storage MAY share space with the application private data, it MUST be at least 1GB in size and mounted on /sdcard (or /sdcard MUST be a symbolic link to the physical location if it is mounted elsewhere).

Device implementations MUST enforce as documented the android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE permission on this shared storage. Shared storage MUST otherwise be writable by any application that obtains that permission.

Device implementations that include multiple shared storage paths (such as both an SD card slot and shared internal storage) MUST allow only pre-installed & privileged Android applications with the WRITE_EXTERNAL_STORAGE permission to write to the secondary external storage, except when writing to their package-specific directories or within the URI returned by firing the ACTION_OPEN_DOCUMENT_TREE intent.

However, device implementations SHOULD expose content from both storage paths transparently through Android's media scanner service and android.provider.MediaStore.

Regardless of the form of shared storage used, if the device implementation has a USB port with USB peripheral mode support, it MUST provide some mechanism to access the contents of shared storage from a host computer. Device implementations MAY use USB mass storage, but SHOULD use Media Transfer Protocol to satisfy this requirement. If the device implementation supports Media Transfer Protocol, it:

 • SHOULD be compatible with the reference Android MTP host, Android File Transfer .
 • SHOULD report a USB device class of 0x00.
 • SHOULD report a USB interface name of 'MTP'.

7.6.3. Adoptable Storage

Device implementations are STRONGLY RECOMMENDED to implement adoptable storage if the removable storage device port is in a long-term stable location, such as within the battery compartment or other protective cover.

Device implementations such as a television, MAY enable adoption through USB ports as the device is expected to be static and not mobile. But for other device implementations that are mobile in nature, it is STRONGLY RECOMMENDED to implement the adoptable storage in a long-term stable location, since accidentally disconnecting them can cause data loss/corruption.

7.7. USB

Device implementations SHOULD support USB peripheral mode and SHOULD support USB host mode.

7.7.1. USB peripheral mode

If a device implementation includes a USB port supporting peripheral mode:

 • The port MUST be connectable to a USB host that has a standard type-A or type-C USB port.
 • The port SHOULD use micro-B, micro-AB or Type-C USB form factor. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to meet these requirements so they will be able to upgrade to the future platform releases.
 • The port SHOULD be located on the bottom of the device (according to natural orientation) or enable software screen rotation for all apps (including home screen), so that the display draws correctly when the device is oriented with the port at bottom. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to meet these requirements so they will be able to upgrade to future platform releases.
 • It MUST allow a USB host connected with the Android device to access the contents of the shared storage volume using either USB mass storage or Media Transfer Protocol.
 • It SHOULD implement the Android Open Accessory (AOA) API and specification as documented in the Android SDK documentation, and if it is an Android Handheld device it MUST implement the AOA API. Device implementations implementing the AOA specification:
  • MUST declare support for the hardware feature android.hardware.usb.accessory .
  • MUST implement the USB audio class as documented in the Android SDK documentation.
  • The USB mass storage class MUST include the string "android" at the end of the interface description iInterface string of the USB mass storage
 • It SHOULD implement support to draw 1.5 A current during HS chirp and traffic as specified in the USB Battery Charging specification, revision 1.2 . Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to meet these requirements so they will be able to upgrade to the future platform releases.
 • Type-C devices MUST detect 1.5A and 3.0A chargers per the Type-C resistor standard and it must detect changes in the advertisement.
 • Type-C devices also supporting USB host mode are STRONGLY RECOMMENDED to support Power Delivery for data and power role swapping.
 • Type-C devices SHOULD support Power Delivery for high-voltage charging and support for Alternate Modes such as display out.
 • The value of iSerialNumber in USB standard device descriptor MUST be equal to the value of android.os.Build.SERIAL.
 • Type-C devices are STRONGLY RECOMMENDED to not support proprietary charging methods that modify Vbus voltage beyond default levels, or alter sink/source roles as such may result in interoperability issues with the chargers or devices that support the standard USB Power Delivery methods. While this is called out as "STRONGLY RECOMMENDED", in future Android versions we might REQUIRE all type-C devices to support full interoperability with standard type-C chargers.

7.7.2. USB host mode

If a device implementation includes a USB port supporting host mode, it:

 • SHOULD use a type-C USB port, if the device implementation supports USB 3.1.
 • MAY use a non-standard port form factor, but if so MUST ship with a cable or cables adapting the port to a standard type-A or type-C USB port.
 • MAY use a micro-AB USB port, but if so SHOULD ship with a cable or cables adapting the port to a standard type-A or type-C USB port.
 • is STRONGLY RECOMMENDED to implement the USB audio class as documented in the Android SDK documentation.
 • MUST implement the Android USB host API as documented in the Android SDK, and MUST declare support for the hardware feature android.hardware.usb.host .
 • SHOULD support device charging while in host mode; advertising a source current of at least 1.5A as specified in the Termination Parameters section of the [USB Type-C Cable and Connector Specification Revision 1.2] (http://www.usb.org/developers/docs/usb_31_021517.zip) for USB Type-C connectors or using Charging Downstream Port(CDP) output current range as specified in the USB Battery Charging specifications, revision 1.2 for Micro-AB connectors.
 • USB Type-C devices are STRONGLY RECOMMENDED to support DisplayPort, SHOULD support USB SuperSpeed Data Rates, and are STRONGLY RECOMMENDED to support Power Delivery for data and power role swapping.
 • Devices with any type-A or type-AB ports MUST NOT ship with an adapter converting from this port to a type-C receptacle.
 • MUST recognize any remotely connected MTP (Media Transfer Protocol) devices and make their contents accessible through the ACTION_GET_CONTENT , ACTION_OPEN_DOCUMENT , and ACTION_CREATE_DOCUMENT intents, if the Storage Access Framework (SAF) is supported.
 • MUST, if using a Type-C USB port and including support for peripheral mode, implement Dual Role Port functionality as defined by the USB Type-C specification (section 4.5.1.3.3).
 • SHOULD, if the Dual Role Port functionality is supported, implement the Try.* model that is most appropriate for the device form factor. For example a handheld device SHOULD implement the Try.SNK model.

7.8. Audio

7.8.1. Mikrofon

Android Handheld, Watch, and Automotive implementations MUST include a microphone.

Device implementations MAY omit a microphone. However, if a device implementation omits a microphone, it MUST NOT report the android.hardware.microphone feature constant, and MUST implement the audio recording API at least as no-ops, per section 7 . Conversely, device implementations that do possess a microphone:

 • MUST report the android.hardware.microphone feature constant.
 • MUST meet the audio recording requirements in section 5.4 .
 • MUST meet the audio latency requirements in section 5.6 .
 • STRONGLY RECOMMENDED to support near-ultrasound recording as described in section 7.8.3 .

7.8.2. Audio Output

Android Watch devices MAY include an audio output.

Device implementations including a speaker or with an audio/multimedia output port for an audio output peripheral as a headset or an external speaker:

 • MUST report the android.hardware.audio.output feature constant.
 • MUST meet the audio playback requirements in section 5.5 .
 • MUST meet the audio latency requirements in section 5.6 .
 • STRONGLY RECOMMENDED to support near-ultrasound playback as described in section 7.8.3 .

Conversely, if a device implementation does not include a speaker or audio output port, it MUST NOT report the android.hardware.audio output feature, and MUST implement the Audio Output related APIs as no-ops at least.

Android Watch device implementation MAY but SHOULD NOT have audio output, but other types of Android device implementations MUST have an audio output and declare android.hardware.audio.output.

7.8.2.1. Analog Audio Ports

In order to be compatible with the headsets and other audio accessories using the 3.5mm audio plug across the Android ecosystem, if a device implementation includes one or more analog audio ports, at least one of the audio port(s) SHOULD be a 4 conductor 3.5mm audio jack. If a device implementation has a 4 conductor 3.5mm audio jack, it:

 • MUST support audio playback to stereo headphones and stereo headsets with a microphone, and SHOULD support audio recording from stereo headsets with a microphone.
 • MUST support TRRS audio plugs with the CTIA pin-out order, and SHOULD support audio plugs with the OMTP pin-out order.
 • MUST support the detection of microphone on the plugged in audio accessory, if the device implementation supports a microphone, and broadcast the android.intent.action.HEADSET_PLUG with the extra value microphone set as 1.
 • MUST support the detection and mapping to the keycodes for the following 3 ranges of equivalent impedance between the microphone and ground conductors on the audio plug:
  • 70 ohm or less : KEYCODE_HEADSETHOOK
  • 210-290 Ohm : KEYCODE_VOLUME_UP
  • 360-680 Ohm : KEYCODE_VOLUME_DOWN
 • STRONGLY RECOMMENDED to detect and map to the keycode for the following range of equivalent impedance between the microphone and ground conductors on the audio plug:
  • 110-180 Ohm: KEYCODE_VOICE_ASSIST
 • MUST trigger ACTION_HEADSET_PLUG upon a plug insert, but only after all contacts on plug are touching their relevant segments on the jack.
 • MUST be capable of driving at least 150mV ± 10% of output voltage on a 32 Ohm speaker impedance.
 • MUST have a microphone bias voltage between 1.8V ~ 2.9V.

7.8.3. Near-Ultrasound

Near-Ultrasound audio is the 18.5 kHz to 20 kHz band. Device implementations MUST correctly report the support of near-ultrasound audio capability via the AudioManager.getProperty API as follows:

 • If PROPERTY_SUPPORT_MIC_NEAR_ULTRASOUND is "true", then the following requirements must be met by the VOICE_RECOGNITION and UNPROCESSED audio sources:
  • The microphone's mean power response in the 18.5 kHz to 20 kHz band MUST be no more than 15 dB below the response at 2 kHz.
  • The microphone's unweighted signal to noise ratio over 18.5 kHz to 20 kHz for a 19 kHz tone at -26 dBFS MUST be no lower than 50 dB.
 • If PROPERTY_SUPPORT_SPEAKER_NEAR_ULTRASOUND is "true", then the speaker's mean response in 18.5 kHz - 20 kHz MUST be no lower than 40 dB below the response at 2 kHz.

7.9. Virtual Reality

Android includes APIs and facilities to build "Virtual Reality" (VR) applications including high quality mobile VR experiences. Device implementations MUST properly implement these APIs and behaviors, as detailed in this section.

7.9.1. Virtual Reality Mode

Android handheld device implementations that support a mode for VR applications that handles stereoscopic rendering of notifications and disable monocular system UI components while a VR application has user focus MUST declare android.software.vr.mode feature. Devices declaring this feature MUST include an application implementing android.service.vr.VrListenerService that can be enabled by VR applications via android.app.Activity#setVrModeEnabled .

7.9.2. Virtual Reality High Performance

Android handheld device implementations MUST identify the support of high performance virtual reality for longer user periods through the android.hardware.vr.high_performance feature flag and meet the following requirements.

 • Device implementations MUST have at least 2 physical cores.
 • Device implementations MUST declare android.software.vr.mode feature.
 • Device implementations MAY provide an exclusive core to the foreground application and MAY support the Process.getExclusiveCores API to return the numbers of the cpu cores that are exclusive to the top foreground application. If exclusive core is supported then the core MUST not allow any other userspace processes to run on it (except device drivers used by the application), but MAY allow some kernel processes to run as necessary.
 • Device implementations MUST support sustained performance mode.
 • Device implementations MUST support OpenGL ES 3.2.
 • Device implementations MUST support Vulkan Hardware Level 0 and SHOULD support Vulkan Hardware Level 1.
 • Device implementations MUST implement EGL_KHR_mutable_render_buffer and EGL_ANDROID_front_buffer_auto_refresh, EGL_ANDROID_create_native_client_buffer, EGL_KHR_fence_sync and EGL_KHR_wait_sync so that they may be used for Shared Buffer Mode, and expose the extensions in the list of available EGL extensions.
 • The GPU and display MUST be able to synchronize access to the shared front buffer such that alternating-eye rendering of VR content at 60fps with two render contexts will be displayed with no visible tearing artifacts.
 • Device implementations MUST implement EGL_IMG_context_priority, and expose the extension in the list of available EGL extensions.
 • Device implementations MUST implement GL_EXT_multisampled_render_to_texture, GL_OVR_multiview, GL_OVR_multiview2 and GL_OVR_multiview_multisampled_render_to_texture, and expose the extensions in the list of available GL extensions.
 • Device implementations MUST implement EGL_EXT_protected_content and GL_EXT_protected_textures so that it may be used for Secure Texture Video Playback, and expose the extensions in the list of available EGL and GL extensions.
 • Device implementations MUST support H.264 decoding at least 3840x2160@30fps-40Mbps (equivalent to 4 instances of 1920x1080@30fps-10Mbps or 2 instances of 1920x1080@60fps-20Mbps).
 • Device implementations MUST support HEVC and VP9, MUST be capable to decode at least 1920x1080@30fps-10Mbps and SHOULD be capable to decode 3840x2160@30fps-20Mbps (equivalent to 4 instances of 1920x1080@30fps-5Mbps).
 • The device implementations are STRONGLY RECOMMENDED to support android.hardware.sensor.hifi_sensors feature and MUST meet the gyroscope, accelerometer, and magnetometer related requirements for android.hardware.hifi_sensors.
 • Device implementations MUST support HardwarePropertiesManager.getDeviceTemperatures API and return accurate values for skin temperature.
 • The device implementation MUST have an embedded screen, and its resolution MUST be at least be FullHD(1080p) and STRONGLY RECOMMENDED TO BE be QuadHD (1440p) or higher.
 • The display MUST measure between 4.7" and 6" diagonal.
 • The display MUST update at least 60 Hz while in VR Mode.
 • The display latency on Gray-to-Gray, White-to-Black, and Black-to-White switching time MUST be ≤ 3 ms.
 • The display MUST support a low-persistence mode with ≤5 ms persistence,persistence being defined as the amount of time for which a pixel is emitting light.
 • Device implementations MUST support Bluetooth 4.2 and Bluetooth LE Data Length Extension section 7.4.3 .

8. Performance and Power

Some minimum performance and power criteria are critical to the user experience and impact the baseline assumptions developers would have when developing an app. Android Watch devices SHOULD and other type of device implementations MUST meet the following criteria.

8.1. User Experience Consistency

Device implementations MUST provide a smooth user interface by ensuring a consistent frame rate and response times for applications and games. Device implementations MUST meet the following requirements:

 • Consistent frame latency . Inconsistent frame latency or a delay to render frames MUST NOT happen more often than 5 frames in a second, and SHOULD be below 1 frames in a second.
 • User interface latency . Device implementations MUST ensure low latency user experience by scrolling a list of 10K list entries as defined by the Android Compatibility Test Suite (CTS) in less than 36 secs.
 • Task switching . When multiple applications have been launched, re-launching an already-running application after it has been launched MUST take less than 1 second.

8.2. File I/O Access Performance

Device implementations MUST ensure internal storage file access performance consistency for read and write operations.

 • Sequential write . Device implementations MUST ensure a sequential write performance of at least 5MB/s for a 256MB file using 10MB write buffer.
 • Random write . Device implementations MUST ensure a random write performance of at least 0.5MB/s for a 256MB file using 4KB write buffer.
 • Sequential read . Device implementations MUST ensure a sequential read performance of at least 15MB/s for a 256MB file using 10MB write buffer.
 • Random read . Device implementations MUST ensure a random read performance of at least 3.5MB/s for a 256MB file using 4KB write buffer.

8.3. Power-Saving Modes

Android 6.0 introduced App Standby and Doze power-saving modes to optimize battery usage. All Apps exempted from these modes MUST be made visible to the end user. Further, the triggering, maintenance, wakeup algorithms and the use of global system settings of these power-saving modes MUST not deviate from the Android Open Source Project.

In addition to the power-saving modes, Android device implementations MAY implement any or all of the 4 sleeping power states as defined by the Advanced Configuration and Power Interface (ACPI), but if it implements S3 and S4 power states, it can only enter these states when closing a lid that is physically part of the device.

8.4. Power Consumption Accounting

A more accurate accounting and reporting of the power consumption provides the app developer both the incentives and the tools to optimize the power usage pattern of the application. Therefore, device implementations:

 • MUST be able to track hardware component power usage and attribute that power usage to specific applications. Specifically, implementations:
  • MUST provide a per-component power profile that defines the current consumption value for each hardware component and the approximate battery drain caused by the components over time as documented in the Android Open Source Project site.
  • MUST report all power consumption values in milliampere hours (mAh).
  • SHOULD be attributed to the hardware component itself if unable to attribute hardware component power usage to an application.
  • MUST report CPU power consumption per each process's UID. The Android Open Source Project meets the requirement through the uid_cputime kernel module implementation.
 • MUST make this power usage available via the adb shell dumpsys batterystats shell command to the app developer.
 • MUST honor the android.intent.action.POWER_USAGE_SUMMARY intent and display a settings menu that shows this power usage.

8.5. Consistent Performance

Performance can fluctuate dramatically for high-performance long-running apps, either because of the other apps running in the background or the CPU throttling due to temperature limits. Android includes programmatic interfaces so that when the device is capable, the top foreground application can request that the system optimize the allocation of the resources to address such fluctuations.

Device implementations SHOULD support Sustained Performance Mode which can provide the top foreground application a consistent level of performance for a prolonged amount of time when requested through the Window.setSustainedPerformanceMode() API method. A Device implementation MUST report the support of Sustained Performance Mode accurately through the PowerManager.isSustainedPerformanceModeSupported() API method.

Device implementations with two or more CPU cores SHOULD provide at least one exclusive core that can be reserved by the top foreground application. If provided, implementations MUST meet the following requirements:

 • Implementations MUST report through the Process.getExclusiveCores() API method the id numbers of the exclusive cores that can be reserved by the top foreground application.
 • Device implementations MUST not allow any user space processes except the device drivers used by the application to run on the exclusive cores, but MAY allow some kernel processes to run as necessary.

If a device implementation does not support an exclusive core, it MUST return an empty list through the Process.getExclusiveCores() API method.

9. Security Model Compatibility

Device implementations MUST implement a security model consistent with the Android platform security model as defined in Security and Permissions reference document in the APIs in the Android developer documentation. Device implementations MUST support installation of self-signed applications without requiring any additional permissions/certificates from any third parties/authorities. Specifically, compatible devices MUST support the security mechanisms described in the follow subsections.

9.1. Uprawnienia

Device implementations MUST support the Android permissions model as defined in the Android developer documentation. Specifically, implementations MUST enforce each permission defined as described in the SDK documentation; no permissions may be omitted, altered, or ignored. Implementations MAY add additional permissions, provided the new permission ID strings are not in the android.* namespace.

Permissions with a protectionLevel of 'PROTECTION_FLAG_PRIVILEGED' MUST only be granted to apps preloaded in the whitelisted privileged path(s) of the system image, such as the system/priv-app path in the AOSP implementation.

Permissions with a protection level of dangerous are runtime permissions. Applications with targetSdkVersion > 22 request them at runtime. Implementacje urządzeń:

 • MUST show a dedicated interface for the user to decide whether to grant the requested runtime permissions and also provide an interface for the user to manage runtime permissions.
 • MUST have one and only one implementation of both user interfaces.
 • MUST NOT grant any runtime permissions to preinstalled apps unless:
  • the user's consent can be obtained before the application uses it
  • the runtime permissions are associated with an intent pattern for which the preinstalled application is set as the default handler

9.2. UID and Process Isolation

Device implementations MUST support the Android application sandbox model, in which each application runs as a unique Unixstyle UID and in a separate process. Device implementations MUST support running multiple applications as the same Linux user ID, provided that the applications are properly signed and constructed, as defined in the Security and Permissions reference .

9.3. Filesystem Permissions

Device implementations MUST support the Android file access permissions model as defined in the Security and Permissions reference .

9.4. Alternate Execution Environments

Device implementations MAY include runtime environments that execute applications using some other software or technology than the Dalvik Executable Format or native code. However, such alternate execution environments MUST NOT compromise the Android security model or the security of installed Android applications, as described in this section.

Alternate runtimes MUST themselves be Android applications, and abide by the standard Android security model, as described elsewhere in section 9 .

Alternate runtimes MUST NOT be granted access to resources protected by permissions not requested in the runtime's AndroidManifest.xml file via the <uses-permission> mechanism.

Alternate runtimes MUST NOT permit applications to make use of features protected by Android permissions restricted to system applications.

Alternate runtimes MUST abide by the Android sandbox model. Specifically, alternate runtimes:

 • SHOULD install apps via the PackageManager into separate Android sandboxes (Linux user IDs, etc.).
 • MAY provide a single Android sandbox shared by all applications using the alternate runtime.
 • Installed applications using an alternate runtime MUST NOT reuse the sandbox of any other app installed on the device, except through the standard Android mechanisms of shared user ID and signing certificate.
 • MUST NOT launch with, grant, or be granted access to the sandboxes corresponding to other Android applications.
 • MUST NOT be launched with, be granted, or grant to other applications any privileges of the superuser (root), or of any other user ID.

The .apk files of alternate runtimes MAY be included in the system image of a device implementation, but MUST be signed with a key distinct from the key used to sign other applications included with the device implementation.

When installing applications, alternate runtimes MUST obtain user consent for the Android permissions used by the application. If an application needs to make use of a device resource for which there is a corresponding Android permission (such as Camera, GPS, etc.), the alternate runtime MUST inform the user that the application will be able to access that resource. If the runtime environment does not record application capabilities in this manner, the runtime environment MUST list all permissions held by the runtime itself when installing any application using that runtime.

9.5. Multi-User Support

This feature is optional for all device types.

Android includes support for multiple users and provides support for full user isolation. Device implementations MAY enable multiple users, but when enabled MUST meet the following requirements related to multi-user support :

 • Android Automotive device implementations with multi-user support enabled MUST include a guest account that allows all functions provided by the vehicle system without requiring a user to log in.
 • Device implementations that do not declare the android.hardware.telephony feature flag MUST support restricted profiles, a feature that allows device owners to manage additional users and their capabilities on the device. With restricted profiles, device owners can quickly set up separate environments for additional users to work in, with the ability to manage finer-grained restrictions in the apps that are available in those environments.
 • Conversely device implementations that declare the android.hardware.telephony feature flag MUST NOT support restricted profiles but MUST align with the AOSP implementation of controls to enable /disable other users from accessing the voice calls and SMS.
 • Device implementations MUST, for each user, implement a security model consistent with the Android platform security model as defined in Security and Permissions reference document in the APIs.
 • Each user instance on an Android device MUST have separate and isolated external storage directories. Device implementations MAY store multiple users' data on the same volume or filesystem. However, the device implementation MUST ensure that applications owned by and running on behalf a given user cannot list, read, or write to data owned by any other user. Note that removable media, such as SD card slots, can allow one user to access another's data by means of a host PC. For this reason, device implementations that use removable media for the external storage APIs MUST encrypt the contents of the SD card if multiuser is enabled using a key stored only on non-removable media accessible only to the system. As this will make the media unreadable by a host PC, device implementations will be required to switch to MTP or a similar system to provide host PCs with access to the current user's data. Accordingly, device implementations MAY but SHOULD NOT enable multi-user if they use removable media for primary external storage.

9.6. Premium SMS Warning

Android includes support for warning users of any outgoing premium SMS message . Premium SMS messages are text messages sent to a service registered with a carrier that may incur a charge to the user. Device implementations that declare support for android.hardware.telephony MUST warn users before sending a SMS message to numbers identified by regular expressions defined in /data/misc/sms/codes.xml file in the device. The upstream Android Open Source Project provides an implementation that satisfies this requirement.

9.7. Kernel Security Features

The Android Sandbox includes features that use the Security-Enhanced Linux (SELinux) mandatory access control (MAC) system, seccomp sandboxing, and other security features in the Linux kernel. SELinux or any other security features implemented below the Android framework:

 • MUST maintain compatibility with existing applications.
 • MUST NOT have a visible user interface when a security violation is detected and successfully blocked, but MAY have a visible user interface when an unblocked security violation occurs resulting in a successful exploit.
 • SHOULD NOT be user or developer configurable.

If any API for configuration of policy is exposed to an application that can affect another application (such as a Device Administration API), the API MUST NOT allow configurations that break compatibility.

Devices MUST implement SELinux or, if using a kernel other than Linux, an equivalent mandatory access control system. Devices MUST also meet the following requirements, which are satisfied by the reference implementation in the upstream Android Open Source Project.

Implementacje urządzeń:

 • MUST set SELinux to global enforcing mode.
 • MUST configure all domains in enforcing mode. No permissive mode domains are allowed, including domains specific to a device/vendor.
 • MUST NOT modify, omit, or replace the neverallow rules present within the system/sepolicy folder provided in the upstream Android Open Source Project (AOSP) and the policy MUST compile with all neverallow rules present, for both AOSP SELinux domains as well as device/vendor specific domains.
 • MUST split the media framework into multiple processes so that it is possible to more narrowly grant access for each process as described in the Android Open Source Project site.

Device implementations SHOULD retain the default SELinux policy provided in the system/sepolicy folder of the upstream Android Open Source Project and only further add to this policy for their own device-specific configuration. Device implementations MUST be compatible with the upstream Android Open Source Project.

Devices MUST implement a kernel application sandboxing mechanism which allows filtering of system calls using a configurable policy from multithreaded programs. The upstream Android Open Source Project meets this requirement through enabling the seccomp-BPF with threadgroup synchronization (TSYNC) as described in the Kernel Configuration section of source.android.com .

9.8. Privacy

If the device implements functionality in the system that captures the contents displayed on the screen and/or records the audio stream played on the device, it MUST continuously notify the user whenever this functionality is enabled and actively capturing/recording.

If a device implementation has a mechanism that routes network data traffic through a proxy server or VPN gateway by default (for example, preloading a VPN service with android.permission.CONTROL_VPN granted), the device implementation MUST ask for the user's consent before enabling that mechanism, unless that VPN is enabled by the Device Policy Controller via the DevicePolicyManager.setAlwaysOnVpnPackage() , in which case the user does not need to provide a separate consent, but MUST only be notified.

Device implementations MUST ship with an empty user-added Certificate Authority (CA) store, and MUST preinstall the same root certificates for the system-trusted CA store as provided in the upstream Android Open Source Project.

When devices are routed through a VPN, or a user root CA is installed, the implementation MUST display a warning indicating the network traffic may be monitored to the user.

If a device implementation has a USB port with USB peripheral mode support, it MUST present a user interface asking for the user's consent before allowing access to the contents of the shared storage over the USB port.

9.9. Data Storage Encryption

Optional for Android device implementations without a secure lock screen.

If the device implementation supports a secure lock screen as described in section 9.11.1, then the device MUST support data storage encryption of the application private data (/data partition), as well as the application shared storage partition (/sdcard partition) if it is a permanent, non-removable part of the device.

For device implementations supporting data storage encryption and with Advanced Encryption Standard (AES) crypto performance above 50MiB/sec, the data storage encryption MUST be enabled by default at the time the user has completed the out-of-box setup experience. If a device implementation is already launched on an earlier Android version with encryption disabled by default, such a device cannot meet the requirement through a system software update and thus MAY be exempted.

Device implementations SHOULD meet the above data storage encryption requirement via implementing File Based Encryption (FBE).

9.9.1. Direct Boot

All devices MUST implement the Direct Boot mode APIs even if they do not support Storage Encryption. In particular, the LOCKED_BOOT_COMPLETED and ACTION_USER_UNLOCKED Intents must still be broadcast to signal Direct Boot aware applications that Device Encrypted (DE) and Credential Encrypted (CE) storage locations are available for user.

9.9.2. File Based Encryption

Device implementations supporting FBE:

 • MUST boot up without challenging the user for credentials and allow Direct Boot aware apps to access to the Device Encrypted (DE) storage after the LOCKED_BOOT_COMPLETED message is broadcasted.
 • MUST only allow access to Credential Encrypted (CE) storage after the user has unlocked the device by supplying their credentials (eg. passcode, pin, pattern or fingerprint) and the ACTION_USER_UNLOCKED message is broadcasted. Device implementations MUST NOT offer any method to unlock the CE protected storage without the user supplied credentials.
 • MUST support Verified Boot and ensure that DE keys are cryptographically bound to the device's hardware root of trust.
 • MUST support encrypting file contents using AES with a key length of 256-bits in XTS mode.
 • MUST support encrypting file name using AES with a key length of 256-bits in CBC-CTS mode.
 • MAY support alternative ciphers, key lengths and modes for file content and file name encryption, but MUST use the mandatorily supported ciphers, key lengths and modes by default.
 • SHOULD make preloaded essential apps (eg Alarm, Phone, Messenger) Direct Boot aware.

The keys protecting CE and DE storage areas:

 • MUST be cryptographically bound to a hardware-backed Keystore. CE keys must be bound to a user's lock screen credentials. If the user has specified no lock screen credentials then the CE keys MUST be bound to a default passcode.
 • MUST be unique and distinct, in other words no user's CE or DE key may match any other user's CE or DE keys.

The upstream Android Open Source project provides a preferred implementation of this feature based on the Linux kernel ext4 encryption feature.

9.9.3. Full Disk Encryption

Device implementations supporting full disk encryption (FDE). MUST use AES with a key of 128-bits (or greater) and a mode designed for storage (for example, AES-XTS, AES-CBC-ESSIV). The encryption key MUST NOT be written to storage at any time without being encrypted. Other than when in active use, the encryption key SHOULD be AES encrypted with the lock screen credentials stretched using a slow stretching algorithm (eg PBKDF2 or scrypt). If the user has not specified a lock screen credentials or has disabled use of the passcode for encryption, the system SHOULD use a default passcode to wrap the encryption key. If the device provides a hardware-backed keystore, the password stretching algorithm MUST be cryptographically bound to that keystore. The encryption key MUST NOT be sent off the device (even when wrapped with the user passcode and/or hardware bound key). The upstream Android Open Source project provides a preferred implementation of this feature based on the Linux kernel feature dm-crypt.

9.10. Device Integrity

The following requirements ensures there is transparancy to the status of the device integrity.

Device implementations MUST correctly report through the System API method PersistentDataBlockManager.getFlashLockState() whether their bootloader state permits flashing of the system image. The FLASH_LOCK_UNKNOWN state is reserved for device implementations upgrading from an earlier version of Android where this new system API method did not exist.

Verified boot is a feature that guarantees the integrity of the device software. If a device implementation supports the feature, it MUST:

 • Declare the platform feature flag android.software.verified_boot.
 • Perform verification on every boot sequence.
 • Start verification from an immutable hardware key that is the root of trust and go all the way up to the system partition.
 • Implement each stage of verification to check the integrity and authenticity of all the bytes in the next stage before executing the code in the next stage.
 • Use verification algorithms as strong as current recommendations from NIST for hashing algorithms (SHA-256) and public key sizes (RSA-2048).
 • MUST NOT allow boot to complete when system verification fails, unless the user consents to attempt booting anyway, in which case the data from any non-verified storage blocks MUST not be used.
 • MUST NOT allow verified partitions on the device to be modified unless the user has explicitly unlocked the boot loader.

The upstream Android Open Source Project provides a preferred implementation of this feature based on the Linux kernel feature dm-verity.

Starting from Android 6.0, device implementations with Advanced Encryption Standard (AES) crypto performance above 50 MiB/seconds MUST support verified boot for device integrity.

If a device implementation is already launched without supporting verified boot on an earlier version of Android, such a device can not add support for this feature with a system software update and thus are exempted from the requirement.

9.11. Keys and Credentials

The Android Keystore System allows app developers to store cryptographic keys in a container and use them in cryptographic operations through the KeyChain API or the Keystore API .

All Android device implementations MUST meet the following requirements:

 • SHOULD not limit the number of keys that can be generated, and MUST at least allow more than 8,192 keys to be imported.
 • The lock screen authentication MUST rate limit attempts and MUST have an exponential backoff algorithm. Beyond 150 failed attempts, the delay MUST be at least 24 hours per attempt.
 • When the device implementation supports a secure lock screen it MUST back up the keystore implementation with secure hardware and meet following requirements:
  • MUST have hardware backed implementations of RSA, AES, ECDSA and HMAC cryptographic algorithms and MD5, SHA1, SHA-2 Family hash functions to properly support the Android Keystore system's supported algorithms .
  • MUST perform the lock screen authentication in the secure hardware and only when successful allow the authentication-bound keys to be used. The upstream Android Open Source Project provides the Gatekeeper Hardware Abstraction Layer (HAL) that can be used to satisfy this requirement.

Note that if a device implementation is already launched on an earlier Android version, such a device is exempted from the requirement to have a hardware-backed keystore, unless it declares the android.hardware.fingerprint feature which requires a hardware-backed keystore.

9.11.1. Secure Lock Screen

Device implementations MAY add or modify the authentication methods to unlock the lock screen, but MUST still meet the following requirements:

 • The authentication method, if based on a known secret, MUST NOT be treated as a secure lock screen unless it meets all following requirements:
  • The entropy of the shortest allowed length of inputs MUST be greater than 10 bits.
  • The maximum entropy of all possible inputs MUST be greater than 18 bits.
  • MUST not replace any of the existing authentication methods (PIN, pattern, password) implemented and provided in AOSP.
  • MUST be disabled when the Device Policy Controller (DPC) application has set the password quality policy via the DevicePolicyManager.setPasswordQuality() method with a more restrictive quality constant than PASSWORD_QUALITY_SOMETHING .
 • The authenticaion method, if based on a physical token or the location, MUST NOT be treated as a secure lock screen unless it meets all following requirements:
 • The authentication method, if based on biometrics, MUST NOT be treated as a secure lock screen unless it meets all following requirements:
  • It MUST have a fall-back mechanism to use one of the primary authentication methods which is based on a known secret and meets the requirements to be treated as a secure lock screen.
  • It MUST be disabled and only allow the primary authentication to unlock the screen when the Device Policy Controller (DPC) application has set the keguard feature policy by calling the method DevicePolicyManager.setKeyguardDisabledFeatures(KEYGUARD_DISABLE_FINGERPRINT) .
  • It MUST have a false acceptance rate that is equal or stronger than what is required for a fingerprint sensor as described in section 7.3.10, or otherwise MUST be disabled and only allow the primary authentication to unlock the screen when the Device Policy Controller (DPC) application has set the password quality policy via the DevicePolicyManager.setPasswordQuality() method with a more restrictive quality constant than PASSWORD_QUALITY_BIOMETRIC_WEAK .
 • If the authentication method can not be treated as a secure lock screen, it:
 • If the authentication method is based on a physical token, the location, or biometrics that has higher false acceptance rate than what is required for fingerprint sensors as described in section 7.3.10, then it:

9.12. Data Deletion

Devices MUST provide users with a mechanism to perform a "Factory Data Reset" that allows logical and physical deletion of all data except for the following:

 • The system image
 • Any operating system files required by the system image

All user-generated data MUST be deleted. This MUST satisfy relevant industry standards for data deletion such as NIST SP800-88. This MUST be used for the implementation of the wipeData() API (part of the Android Device Administration API) described in section 3.9 Device Administration .

Devices MAY provide a fast data wipe that conducts a logical data erase.

9.13. Safe Boot Mode

Android provides a mode enabling users to boot up into a mode where only preinstalled system apps are allowed to run and all third-party apps are disabled. This mode, known as "Safe Boot Mode", provides the user the capability to uninstall potentially harmful third-party apps.

Android device implementations are STRONGLY RECOMENDED to implement Safe Boot Mode and meet following requirements:

 • Device implementations SHOULD provide the user an option to enter Safe Boot Mode from the boot menu which is reachable through a workflow that is different from that of normal boot.

 • Device implementations MUST provide the user an option to enter Safe Boot Mode in such a way that is uninterruptible from third-party apps installed on the device, except for when the third party app is a Device Policy Controller and has set the UserManager.DISALLOW_SAFE_BOOT flag as true.

 • Device implementations MUST provide the user the capability to uninstall any third-party apps within Safe Mode.

9.14. Automotive Vehicle System Isolation

Android Automotive devices are expected to exchange data with critical vehicle subsystems, eg, by using the vehicle HAL to send and receive messages over vehicle networks such as CAN bus. Android Automotive device implementations MUST implement security features below the Android framework layers to prevent malicious or unintentional interaction between the Android framework or third-party apps and vehicle subsystems. These security features are as follows:

 • Gatekeeping messages from Android framework vehicle subsystems, eg, whitelisting permitted message types and message sources.
 • Watchdog against denial of service attacks from the Android framework or third-party apps. This guards against malicious software flooding the vehicle network with traffic, which may lead to malfunctioning vehicle subsystems.

10. Software Compatibility Testing

Device implementations MUST pass all tests described in this section.

However, note that no software test package is fully comprehensive. For this reason, device implementers are STRONGLY RECOMMENDED to make the minimum number of changes as possible to the reference and preferred implementation of Android available from the Android Open Source Project. This will minimize the risk of introducing bugs that create incompatibilities requiring rework and potential device updates.

10.1. Compatibility Test Suite

Device implementations MUST pass the Android Compatibility Test Suite (CTS) available from the Android Open Source Project, using the final shipping software on the device. Additionally, device implementers SHOULD use the reference implementation in the Android Open Source tree as much as possible, and MUST ensure compatibility in cases of ambiguity in CTS and for any reimplementations of parts of the reference source code.

The CTS is designed to be run on an actual device. Like any software, the CTS may itself contain bugs. The CTS will be versioned independently of this Compatibility Definition, and multiple revisions of the CTS may be released for Android 7.0. Device implementations MUST pass the latest CTS version available at the time the device software is completed.

10.2. CTS Verifier

Device implementations MUST correctly execute all applicable cases in the CTS Verifier. The CTS Verifier is included with the Compatibility Test Suite, and is intended to be run by a human operator to test functionality that cannot be tested by an automated system, such as correct functioning of a camera and sensors.

The CTS Verifier has tests for many kinds of hardware, including some hardware that is optional. Device implementations MUST pass all tests for hardware that they possess; for instance, if a device possesses an accelerometer, it MUST correctly execute the Accelerometer test case in the CTS Verifier. Test cases for features noted as optional by this Compatibility Definition Document MAY be skipped or omitted.

Every device and every build MUST correctly run the CTS Verifier, as noted above. However, since many builds are very similar, device implementers are not expected to explicitly run the CTS Verifier on builds that differ only in trivial ways. Specifically, device implementations that differ from an implementation that has passed the CTS Verifier only by the set of included locales, branding, etc. MAY omit the CTS Verifier test.

11. Updatable Software

Device implementations MUST include a mechanism to replace the entirety of the system software. The mechanism need not perform “live” upgrades—that is, a device restart MAY be required.

Any method can be used, provided that it can replace the entirety of the software preinstalled on the device. For instance, any of the following approaches will satisfy this requirement:

 • “Over-the-air (OTA)” downloads with offline update via reboot.
 • “Tethered” updates over USB from a host PC.
 • “Offline” updates via a reboot and update from a file on removable storage.

However, if the device implementation includes support for an unmetered data connection such as 802.11 or Bluetooth PAN (Personal Area Network) profile, it MUST support OTA downloads with offline update via reboot.

The update mechanism used MUST support updates without wiping user data. That is, the update mechanism MUST preserve application private data and application shared data. Note that the upstream Android software includes an update mechanism that satisfies this requirement.

For device implementations that are launching with Android 7.0 and later, the update mechanism SHOULD support verifying that the system image is binary identical to expected result following an OTA. The block-based OTA implementation in the upstream Android Open Source Project, added since Android 5.1, satisfies this requirement.

If an error is found in a device implementation after it has been released but within its reasonable product lifetime that is determined in consultation with the Android Compatibility Team to affect the compatibility of third-party applications, the device implementer MUST correct the error via a software update available that can be applied per the mechanism just described.

Android includes features that allow the Device Owner app (if present) to control the installation of system updates. To facilitate this, the system update subsystem for devices that report android.software.device_admin MUST implement the behavior described in the SystemUpdatePolicy class.

12. Document Changelog

For a summary of changes to the Compatibility Definition in this release:

For a summary of changes to individuals sections:

 1. Introduction
 2. Device Types
 3. Software
 4. Application Packaging
 5. Multimedia
 6. Developer Tools and Options
 7. Hardware Compatibility
 8. Performance and Power
 9. Security Model
 10. Software Compatibility Testing
 11. Updatable Software
 12. Document Changelog
 13. Contact Us

12.1. Changelog Viewing Tips

Changes are marked as follows:

 • CDD
  Substantive changes to the compatibility requirements.

 • Docs
  Cosmetic or build related changes.

For best viewing, append the pretty=full and no-merges URL parameters to your changelog URLs.

13. Contact Us

You can join the android-compatibility forum and ask for clarifications or bring up any issues that you think the document does not cover.