คำจำกัดความความเข้ากันได้ของ Android 8.1

1. บทนำ

เอกสารนี้ระบุข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้อุปกรณ์เข้ากันได้กับ Android 8.1

การใช้คำว่า “MUST”, “MUST NOT”, “REQUIRED”, “SHALL”, “SHALL NOT”, “SHOULD”, “SHOULD NOT”, “RECOMMENDED”, “MAY” และ “OPTIONAL” เป็นไปตาม IETF มาตรฐานที่กำหนดใน RFC2119

ตามที่ใช้ในเอกสารนี้ “ผู้ติดตั้งอุปกรณ์” หรือ “ผู้ติดตั้งใช้งาน” คือบุคคลหรือองค์กรที่พัฒนาโซลูชันฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ที่ใช้ Android 8.1 “การติดตั้งใช้งานอุปกรณ์” หรือ “การติดตั้งใช้งานคือโซลูชันฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมา

เพื่อให้ถือว่าเข้ากันได้กับ Android 8.1 การใช้งานอุปกรณ์จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่แสดงในคำจำกัดความความเข้ากันได้นี้ รวมถึงเอกสารใดๆ ที่รวมอยู่ในการอ้างอิง

ในกรณีที่คำจำกัดความนี้หรือการทดสอบซอฟต์แวร์ที่อธิบายไว้ใน ส่วนที่ 10 ไม่มีการโต้ตอบ ไม่ชัดเจน หรือไม่สมบูรณ์ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้อุปกรณ์ที่จะต้องแน่ใจว่าเข้ากันได้กับการใช้งานที่มีอยู่

ด้วยเหตุนี้ โครงการ Android Open Source จึงเป็นทั้งข้อมูลอ้างอิงและการใช้งาน Android ที่ต้องการ ผู้ติดตั้งอุปกรณ์ได้รับการแนะนำอย่างยิ่งให้วางฐานการใช้งานไว้ในขอบเขตสูงสุดที่เป็นไปได้ในซอร์สโค้ด "อัปสตรีม" ที่มีอยู่ในโครงการ Android Open Source แม้ว่าส่วนประกอบบางส่วนสามารถถูกแทนที่ด้วยการใช้งานแบบอื่นได้ตามสมมุติฐาน แต่ขอแนะนำอย่างยิ่งว่าอย่าปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัตินี้ เนื่องจากการผ่านการทดสอบซอฟต์แวร์จะยากขึ้นอย่างมาก เป็นความรับผิดชอบของผู้ดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่ามีความเข้ากันได้ทางพฤติกรรมอย่างสมบูรณ์กับการใช้งาน Android มาตรฐาน รวมถึงและนอกเหนือจากชุดทดสอบความเข้ากันได้ สุดท้ายนี้ โปรดทราบว่าการทดแทนและการแก้ไขส่วนประกอบบางอย่างไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนในเอกสารนี้

ทรัพยากรจำนวนมากที่เชื่อมโยงในเอกสารนี้ได้มาจาก Android SDK โดยตรงหรือโดยอ้อม และจะมีฟังก์ชันการทำงานเหมือนกับข้อมูลในเอกสารประกอบของ SDK นั้น ในกรณีใดๆ ที่ข้อกำหนดความเข้ากันได้นี้หรือชุดทดสอบความเข้ากันได้ไม่เห็นด้วยกับเอกสารประกอบ SDK เอกสารประกอบ SDK จะถือว่าเชื่อถือได้ รายละเอียดทางเทคนิคใดๆ ที่ให้ไว้ในแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยงตลอดทั้งเอกสารนี้จะถือว่ารวมเป็นส่วนหนึ่งของคำจำกัดความความเข้ากันได้นี้

1.1 โครงสร้างเอกสาร

1.1.1. ข้อกำหนดตามประเภทอุปกรณ์

ส่วนที่ 2 ประกอบด้วยข้อกำหนดที่ต้องแนะนำอย่างยิ่งทั้งหมดที่ใช้กับอุปกรณ์ประเภทใดประเภทหนึ่ง แต่ละส่วนย่อยของ ส่วนที่ 2 มีไว้สำหรับประเภทอุปกรณ์เฉพาะ

ข้อกำหนดอื่นๆ ทั้งหมดที่นำไปใช้กับการใช้งานอุปกรณ์ Android ในระดับสากลจะแสดงอยู่ในส่วนหลัง ส่วนที่ 2 ข้อกำหนดเหล่านี้เรียกว่า "ข้อกำหนดหลัก" ในเอกสารนี้

1.1.2. รหัสความต้องการ

รหัสความต้องการถูกกำหนดให้กับข้อกำหนด MUST

 • ID ได้รับการกำหนดสำหรับข้อกำหนด MUST เท่านั้น
 • ข้อกำหนดที่แนะนำอย่างยิ่งจะถูกทำเครื่องหมายเป็น [SR] แต่ไม่ได้กำหนด ID
 • รหัสประกอบด้วย : รหัสประเภทอุปกรณ์ - รหัสเงื่อนไข - รหัสความต้องการ (เช่น C-0-1)

แต่ละ ID มีการกำหนดไว้ด้านล่าง:

 • รหัสประเภทอุปกรณ์ (ดูเพิ่มเติมใน 2. ประเภทอุปกรณ์
  • C: Core (ข้อกำหนดที่ใช้กับการใช้งานอุปกรณ์ Android ใดๆ)
  • H: อุปกรณ์มือถือ Android
  • T: อุปกรณ์โทรทัศน์ Android
  • ตอบ: การใช้งานยานยนต์ของ Android
 • รหัสเงื่อนไข
  • เมื่อข้อกำหนดไม่มีเงื่อนไข ID นี้จะถูกตั้งค่าเป็น 0
  • เมื่อข้อกำหนดเป็นแบบมีเงื่อนไข ระบบจะกำหนด 1 สำหรับเงื่อนไขที่ 1 และจำนวนจะเพิ่มขึ้นทีละ 1 ภายในส่วนเดียวกันและอุปกรณ์ประเภทเดียวกัน
 • รหัสความต้องการ
  • รหัสนี้เริ่มต้นจาก 1 และเพิ่มขึ้นทีละ 1 ภายในส่วนเดียวกันและเงื่อนไขเดียวกัน

2. ประเภทอุปกรณ์

แม้ว่าโครงการ Android Open Source จะมอบชุดซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้กับอุปกรณ์ประเภทและฟอร์มแฟคเตอร์ได้หลากหลาย แต่มีอุปกรณ์บางประเภทที่มีระบบนิเวศการกระจายแอปพลิเคชันที่ค่อนข้างดีกว่า

ส่วนนี้จะอธิบายประเภทอุปกรณ์เหล่านั้น ตลอดจนข้อกำหนดและคำแนะนำเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์แต่ละประเภท

การใช้งานอุปกรณ์ Android ทั้งหมดที่ไม่สอดคล้องกับประเภทอุปกรณ์ที่อธิบายไว้ใดๆ จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมดในส่วนอื่นๆ ของคำจำกัดความความเข้ากันได้นี้

2.1 การกำหนดค่าอุปกรณ์

สำหรับความแตกต่างที่สำคัญในการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ตามประเภทอุปกรณ์ โปรดดูข้อกำหนดเฉพาะอุปกรณ์ที่ตามมาในส่วนนี้

2.2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับมือถือ

อุปกรณ์มือถือ Android หมายถึงการใช้งานอุปกรณ์ Android ที่โดยทั่วไปจะใช้โดยการถือไว้ในมือ เช่น เครื่องเล่น MP3 โทรศัพท์ หรือแท็บเล็ต

การใช้งานอุปกรณ์ Android จะจัดอยู่ในประเภทอุปกรณ์พกพาหากมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้ทั้งหมด:

 • มีแหล่งพลังงานที่ให้ความคล่องตัว เช่น แบตเตอรี่
 • มีขนาดหน้าจอแนวทแยงในช่วง 2.5 ถึง 8 นิ้ว

ข้อกำหนดเพิ่มเติมในส่วนที่เหลือของส่วนนี้เฉพาะกับการใช้งานอุปกรณ์ Android Handheld

หมายเหตุ: ข้อกำหนดที่ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์แท็บเล็ต Android จะมีเครื่องหมาย * กำกับอยู่

2.2.1. ฮาร์ดแวร์

ขนาดหน้าจอ (ส่วนที่ 7.1.1.1)

การใช้งานอุปกรณ์พกพา:

 • [H-0-1] ต้องมีหน้าจอที่มีขนาดเส้นทแยงมุมอย่างน้อย 2.5 นิ้ว *

ความหนาแน่นของหน้าจอ (ส่วนที่ 7.1.1.3)

การใช้งานอุปกรณ์พกพา:

 • [H-SR] ได้รับการแนะนำอย่างยิ่งเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนขนาดการแสดงผลได้

โหมดความเข้ากันได้ของแอปพลิเคชันรุ่นเก่า (ส่วนที่ 7.1.5)

การใช้งานอุปกรณ์พกพา:

 • [H-0-1] ต้องมีการสนับสนุนโหมดความเข้ากันได้ของแอปพลิเคชันรุ่นเก่าตามที่นำมาใช้โดยโค้ดโอเพ่นซอร์ส Android อัปสตรีม นั่นคือ การใช้งานอุปกรณ์จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงทริกเกอร์หรือเกณฑ์ที่เปิดใช้งานโหมดความเข้ากันได้ และต้องไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของโหมดความเข้ากันได้นั้นเอง

แป้นพิมพ์ (ข้อ 7.2.1)

การใช้งานอุปกรณ์พกพา:

 • [H-0-1] ต้องมีการสนับสนุนแอปพลิเคชัน Input Method Editor (IME) ของบุคคลที่สาม

ปุ่มนำทาง (ข้อ 7.2.3)

การใช้งานอุปกรณ์มือถือ:

 • [H-0-1] ต้องมีฟังก์ชัน Home, ล่าสุด และ Back

 • [H-0-2] ต้องส่งเหตุการณ์การกดทั้งแบบปกติและแบบยาวของฟังก์ชัน Back ( KEYCODE_BACK ) ไปยังแอปพลิเคชันเบื้องหน้า

อินพุตหน้าจอสัมผัส (ส่วนที่ 7.2.4)

การใช้งานอุปกรณ์มือถือ:

 • [H-0-1] ต้องรองรับอินพุตหน้าจอสัมผัส

มาตรวัดความเร่ง (ข้อ 7.3.1)

การใช้งานอุปกรณ์พกพา:

 • [H-SR] ขอแนะนำอย่างยิ่งให้รวมมาตรความเร่งแบบ 3 แกนไว้ด้วย

หากการใช้งานอุปกรณ์มือถือมีมาตรความเร่งแบบ 3 แกน พวกเขา:

 • [H-1-1] ต้องสามารถรายงานเหตุการณ์ได้ถึงความถี่อย่างน้อย 100 Hz

ไจโรสโคป (ข้อ 7.3.4)

หากการใช้งานอุปกรณ์มือถือมีไจโรสโคปด้วย พวกเขา:

 • [H-1-1] ต้องสามารถรายงานเหตุการณ์ได้ถึงความถี่อย่างน้อย 100 Hz

พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ (มาตรา 7.3.8 )

การใช้งานอุปกรณ์มือถือที่สามารถโทรออกด้วยเสียงและระบุค่าใดๆ ที่ไม่ใช่ PHONE_TYPE_NONE ใน getPhoneType :

 • ควรมีเซ็นเซอร์ความใกล้เคียง

เซ็นเซอร์ท่าทาง (ข้อ 7.3.12)

การใช้งานอุปกรณ์มือถือ:

 • แนะนำให้รองรับเซ็นเซอร์ท่าทางที่มีความอิสระ 6 องศา

บลูทูธ (ข้อ 7.4.3)

การใช้งานอุปกรณ์มือถือ:

 • ควรรวมการรองรับ Bluetooth และ Bluetooth LE

โปรแกรมประหยัดข้อมูล (ข้อ 7.4.7)

หากการใช้งานอุปกรณ์มือถือมีการเชื่อมต่อแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล พวกเขา:

 • [H-1-1] จะต้องจัดให้มีโหมดประหยัดข้อมูล

หน่วยความจำและการจัดเก็บขั้นต่ำ (ส่วนที่ 7.6.1)

หากการใช้งานอุปกรณ์มือถือประกาศรองรับ ABI 32 บิตเท่านั้น:

 • [H-1-1] หน่วยความจำที่มีให้กับเคอร์เนลและพื้นที่ผู้ใช้ต้องมีอย่างน้อย 416MB หากจอแสดงผลเริ่มต้นใช้ความละเอียดเฟรมบัฟเฟอร์สูงถึง qHD (เช่น FWVGA)

 • [H-2-1] หน่วยความจำสำหรับเคอร์เนลและพื้นที่ผู้ใช้ต้องมีอย่างน้อย 592MB หากจอแสดงผลเริ่มต้นใช้ความละเอียดเฟรมบัฟเฟอร์สูงสุด HD+ (เช่น HD, WSVGA)

 • [H-3-1] หน่วยความจำสำหรับเคอร์เนลและพื้นที่ผู้ใช้ต้องมีอย่างน้อย 896MB หากจอแสดงผลเริ่มต้นใช้ความละเอียดเฟรมบัฟเฟอร์สูงสุด FHD (เช่น WSXGA+)

 • [H-4-1] หน่วยความจำที่มีให้กับเคอร์เนลและพื้นที่ผู้ใช้ต้องมีอย่างน้อย 1344MB หากจอแสดงผลเริ่มต้นใช้ความละเอียดเฟรมบัฟเฟอร์สูงถึง QHD (เช่น QWXGA)

หากการใช้งานอุปกรณ์มือถือประกาศรองรับ ABI 32 บิตและ 64 บิต:

 • [H-5-1] หน่วยความจำที่มีให้กับเคอร์เนลและพื้นที่ผู้ใช้ต้องมีอย่างน้อย 816MB หากจอแสดงผลเริ่มต้นใช้ความละเอียดเฟรมบัฟเฟอร์สูงถึง qHD (เช่น FWVGA)

 • [H-6-1] หน่วยความจำสำหรับเคอร์เนลและพื้นที่ผู้ใช้ต้องมีอย่างน้อย 944MB หากจอแสดงผลเริ่มต้นใช้ความละเอียดเฟรมบัฟเฟอร์สูงถึง HD+ (เช่น HD, WSVGA)

 • [H-7-1] หน่วยความจำสำหรับเคอร์เนลและพื้นที่ผู้ใช้ต้องมีอย่างน้อย 1280MB หากจอแสดงผลเริ่มต้นใช้ความละเอียดเฟรมบัฟเฟอร์สูงสุด FHD (เช่น WSXGA+)

 • [H-8-1] หน่วยความจำสำหรับเคอร์เนลและพื้นที่ผู้ใช้ต้องมีอย่างน้อย 1824MB หากจอแสดงผลเริ่มต้นใช้ความละเอียดเฟรมบัฟเฟอร์สูงถึง QHD (เช่น QWXGA)

โปรดทราบว่า "หน่วยความจำที่มีให้สำหรับเคอร์เนลและพื้นที่ผู้ใช้" ข้างต้นหมายถึงพื้นที่หน่วยความจำที่จัดเตรียมไว้ให้ นอกเหนือจากหน่วยความจำใดๆ ที่ทุ่มเทให้กับส่วนประกอบฮาร์ดแวร์อยู่แล้ว เช่น วิทยุ วิดีโอ และอื่นๆ ที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเคอร์เนลในการใช้งานอุปกรณ์

หากการใช้งานอุปกรณ์มือถือมีหน่วยความจำน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1GB สำหรับเคอร์เนลและพื้นที่ผู้ใช้ พวกเขา:

 • [H-9-1] ต้องประกาศคุณลักษณะ flag android.hardware.ram.low
 • [H-9-2] ต้องมีที่เก็บข้อมูลแบบไม่ลบเลือนอย่างน้อย 1.1 GB สำหรับข้อมูลส่วนตัวของแอปพลิเคชัน (หรือที่เรียกว่าพาร์ติชัน "/data")

หากการใช้งานอุปกรณ์มือถือมีหน่วยความจำมากกว่า 1GB สำหรับเคอร์เนลและพื้นที่ผู้ใช้ พวกเขา:

 • [H-10-1] ต้องมีที่เก็บข้อมูลแบบไม่ลบเลือนอย่างน้อย 4GB สำหรับข้อมูลส่วนตัวของแอปพลิเคชัน (หรือที่เรียกว่าพาร์ติชัน "/data")
 • ควรประกาศคุณลักษณะสถานะ android.hardware.ram.normal

พื้นที่เก็บข้อมูลที่ใช้ร่วมกันของแอปพลิเคชัน (ส่วนที่ 7.6.2)

การใช้งานอุปกรณ์พกพา:

 • [H-0-1] ต้องไม่จัดเตรียมพื้นที่เก็บข้อมูลที่ใช้ร่วมกันของแอปพลิเคชันที่มีขนาดเล็กกว่า 1 GiB

โหมดอุปกรณ์ต่อพ่วง USB (ส่วนที่ 7.7.1)

การใช้งานอุปกรณ์พกพา:

 • ควรมีพอร์ต USB ที่รองรับโหมดอุปกรณ์ต่อพ่วง

หากการใช้งานอุปกรณ์มือถือมีพอร์ต USB ที่รองรับโหมดอุปกรณ์ต่อพ่วง พวกเขา:

 • [H-1-1] ต้องใช้ Android Open Accessory (AOA) API *

ไมโครโฟน (ข้อ 7.8.1)

การใช้งานอุปกรณ์พกพา:

 • [H-0-1] ต้องมีไมโครโฟน

เอาต์พุตเสียง (ส่วนที่ 7.8.2)

การใช้งานอุปกรณ์มือถือ:

 • [H-0-1] ต้องมีเอาต์พุตเสียงและประกาศ android.hardware.audio.output

โหมดความเป็นจริงเสมือน (ส่วนที่ 7.9.1)

หากการใช้งานอุปกรณ์มือถือรองรับโหมด VR พวกเขาจะ:

 • [H-1-1] ต้องประกาศคุณสมบัติ android.software.vr.mode *

หากการใช้งานอุปกรณ์ประกาศคุณสมบัติ android.software.vr.mode พวกเขา:

 • [H-2-1] ต้องมีแอปพลิเคชันที่ใช้ android.service.vr.VrListenerService ซึ่งสามารถเปิดใช้งานได้โดยแอปพลิเคชัน VR ผ่านทาง android.app.Activity#setVrModeEnabled *

ประสิทธิภาพสูงเสมือนจริง (ส่วนที่ 7.9.2)

หากการใช้งานอุปกรณ์มือถือสามารถตอบสนองความต้องการทั้งหมดในการประกาศแฟล็กคุณลักษณะ android.hardware.vr.high_performance พวกเขา:

 • [H-1-1] ต้องประกาศคุณสมบัติ android.hardware.vr.high_performance *

2.2.2. มัลติมีเดีย

การเข้ารหัสเสียง (ส่วนที่ 5.1.1)

การใช้งานอุปกรณ์มือถือต้องรองรับการเข้ารหัสเสียงต่อไปนี้:

 • [H-0-1] เอเอ็มอาร์-เอ็นบี
 • [H-0-2] AMR-WB
 • [H-0-3] โปรไฟล์ MPEG-4 AAC (AAC LC)
 • [H-0-4] โปรไฟล์ MPEG-4 HE AAC (AAC+)
 • [H-0-5] AAC ELD (ปรับปรุง AAC หน่วงเวลาต่ำ)

การถอดรหัสเสียง (ส่วนที่ 5.1.2)

การใช้งานอุปกรณ์มือถือต้องรองรับการถอดรหัสเสียงต่อไปนี้:

 • [H-0-1] เอเอ็มอาร์-เอ็นบี
 • [H-0-2] AMR-WB

การเข้ารหัสวิดีโอ (ส่วนที่ 5.2)

การใช้งานอุปกรณ์มือถือต้องรองรับการเข้ารหัสวิดีโอต่อไปนี้และทำให้สามารถใช้งานได้กับแอปพลิเคชันบุคคลที่สาม:

 • [H-0-1] H.264 AVC
 • [H-0-2] วีพี8

การถอดรหัสวิดีโอ (ส่วนที่ 5.3)

การใช้งานอุปกรณ์มือถือต้องรองรับการถอดรหัสวิดีโอต่อไปนี้:

 • [H-0-1] H.264 AVC.
 • [H-0-2] H.265 HEVC.
 • [H-0-3] MPEG-4 SP.
 • [H-0-4] วีพี8.
 • [H-0-5] วีพี9.

2.2.3. ซอฟต์แวร์

ความเข้ากันได้ของ WebView (ส่วนที่ 3.4.1)

การใช้งานอุปกรณ์มือถือ:

 • [H-0-1] ต้องจัดให้มีการใช้งาน android.webkit.Webview API โดยสมบูรณ์

ความเข้ากันได้ของเบราว์เซอร์ (ส่วนที่ 3.4.2)

การใช้งานอุปกรณ์มือถือ:

 • [H-0-1] ต้องมีแอปพลิเคชันเบราว์เซอร์แบบสแตนด์อโลนสำหรับการท่องเว็บของผู้ใช้ทั่วไป

ตัวเรียกใช้ (ส่วนที่ 3.8.1)

การใช้งานอุปกรณ์มือถือ:

 • [H-SR] ได้รับการแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้ตัวเรียกใช้งานเริ่มต้นที่รองรับการปักหมุดทางลัดและวิดเจ็ตในแอป

 • [H-SR] ได้รับการแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้ตัวเรียกใช้งานเริ่มต้นที่ให้การเข้าถึงทางลัดเพิ่มเติมอย่างรวดเร็วโดยแอปบุคคลที่สามผ่าน ShortcutManager API

 • [H-SR] ขอแนะนำอย่างยิ่งให้รวมแอป Launcher เริ่มต้นที่แสดงป้ายสำหรับไอคอนแอป

วิดเจ็ต (ส่วนที่ 3.8.2)

การใช้งานอุปกรณ์มือถือ:

 • [H-SR] ได้รับการแนะนำอย่างยิ่งเพื่อรองรับวิดเจ็ตแอปบุคคลที่สาม

การแจ้งเตือน (ข้อ 3.8.3)

การใช้งานอุปกรณ์มือถือ:

 • [H-0-1] ต้องอนุญาตให้แอปของบุคคลที่สามแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญผ่านคลาส API Notification และ NotificationManager
 • [H-0-2] ต้องรองรับการแจ้งเตือนที่หลากหลาย
 • [H-0-3] ต้องรองรับการแจ้งเตือนล่วงหน้า
 • [H-0-4] ต้องมีหน้าต่างแจ้งเตือน โดยให้ผู้ใช้สามารถควบคุม (เช่น ตอบกลับ เลื่อน ปิด ปิด บล็อก) การแจ้งเตือนได้โดยตรงผ่านช่องทางที่ผู้ใช้จ่ายได้ เช่น ปุ่มการดำเนินการหรือแผงควบคุมตามที่นำมาใช้ใน AOSP

ค้นหา (ข้อ 3.8.4)

การใช้งานอุปกรณ์มือถือ:

การควบคุมสื่อบนหน้าจอล็อค (ส่วนที่ 3.8.10)

หากการใช้งานอุปกรณ์ Android Handheld รองรับหน้าจอล็อค พวกเขา:

 • [H-1-1] ต้องแสดงการแจ้งเตือนบนหน้าจอล็อค รวมถึงเทมเพลตการแจ้งเตือนสื่อ

การดูแลระบบอุปกรณ์ (ส่วนที่ 3.9)

หากการใช้งานอุปกรณ์มือถือรองรับหน้าจอล็อคที่ปลอดภัย พวกเขา:

การเข้าถึง (ส่วนที่ 3.10)

การใช้งานอุปกรณ์พกพา:

 • [H-SR] ต้องรองรับบริการการเข้าถึงของบุคคลที่สาม

 • [H-SR] ได้รับการแนะนำอย่างยิ่งให้โหลดบริการการเข้าถึงล่วงหน้าบนอุปกรณ์ที่เทียบเท่าหรือเกินกว่าฟังก์ชันการทำงานของการเข้าถึงด้วยสวิตช์และ TalkBack (สำหรับภาษาที่รองรับโดยเครื่องมือแปลงข้อความเป็นคำพูดที่โหลดไว้ล่วงหน้า) บริการการเข้าถึงตามที่มีให้ใน โครงการโอเพ่นซอร์ส talkback .

การอ่านออกเสียงข้อความ (ส่วนที่ 3.11)

การใช้งานอุปกรณ์มือถือ:

 • [H-0-1] ต้องรองรับการติดตั้งกลไก TTS ของบริษัทอื่น

 • [H-SR] ขอแนะนำอย่างยิ่งให้รวมเครื่องมือ TTS ที่รองรับภาษาที่มีอยู่ในอุปกรณ์

การตั้งค่าด่วน (ส่วนที่ 3.13)

การใช้งานอุปกรณ์มือถือ:

 • [H-SR] ขอแนะนำอย่างยิ่งให้รวมส่วนประกอบ UI การตั้งค่าด่วน

การจับคู่อุปกรณ์คู่หู (ส่วนที่ 3.15)

หากการใช้งานอุปกรณ์มือถือ Android ประกาศรองรับ FEATURE_BLUETOOTH หรือ FEATURE_WIFI พวกเขา:

 • [H-1-1] ต้องรองรับคุณสมบัติการจับคู่อุปกรณ์คู่หู

2.2.4. ประสิทธิภาพและพลัง

ความสม่ำเสมอของประสบการณ์ผู้ใช้ (ส่วนที่ 8.1)

สำหรับการใช้งานอุปกรณ์มือถือ:

 • [H-0-1] เวลาแฝงของเฟรมที่สม่ำเสมอ เวลาในการตอบสนองของเฟรมไม่สอดคล้องกันหรือความล่าช้าในการแสดงผลเฟรมต้องไม่เกิดขึ้นบ่อยกว่า 5 เฟรมในหนึ่งวินาที และควรต่ำกว่า 1 เฟรมในหนึ่งวินาที
 • [H-0-2] เวลาแฝงของอินเทอร์เฟซผู้ใช้ การใช้งานอุปกรณ์ต้องรับประกันประสบการณ์ผู้ใช้ที่มีเวลาแฝงต่ำโดยการเลื่อนรายการรายการ 10,000 รายการตามที่กำหนดโดยชุดทดสอบความเข้ากันได้ของ Android (CTS) ในเวลาน้อยกว่า 36 วินาที
 • [H-0-3] การสลับงาน เมื่อมีการเปิดใช้งานหลายแอปพลิเคชัน การเปิดใช้งานแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่แล้วอีกครั้งหลังจากเปิดตัวแล้วจะต้องใช้เวลาน้อยกว่า 1 วินาที

ประสิทธิภาพการเข้าถึงไฟล์ I/O (ส่วนที่ 8.2)

การใช้งานอุปกรณ์มือถือ:

 • [H-0-1] ต้องแน่ใจว่าประสิทธิภาพการเขียนตามลำดับอย่างน้อย 5 MB/s
 • [H-0-2] ต้องแน่ใจว่าประสิทธิภาพการเขียนแบบสุ่มอย่างน้อย 0.5 MB/s
 • [H-0-3] ต้องรับประกันประสิทธิภาพการอ่านตามลำดับอย่างน้อย 15 MB/s
 • [H-0-4] ต้องรับประกันประสิทธิภาพการอ่านแบบสุ่มอย่างน้อย 3.5 MB/s

โหมดประหยัดพลังงาน (ส่วนที่ 8.3)

สำหรับการใช้งานอุปกรณ์มือถือ:

 • [H-0-1] แอปทั้งหมดที่ได้รับการยกเว้นจากโหมดสแตนด์บายแอปและโหมดประหยัดพลังงาน Doze จะต้องทำให้ผู้ใช้ปลายทางมองเห็นได้
 • [H-0-2] การทริกเกอร์ การบำรุงรักษา อัลกอริธึมการปลุก และการใช้การตั้งค่าระบบส่วนกลางของโหมดสแตนด์บายแอปและโหมดประหยัดพลังงาน Doze จะต้องไม่เบี่ยงเบนไปจากโครงการ Android Open Source

การบัญชีการใช้พลังงาน (ข้อ 8.4)

การใช้งานอุปกรณ์พกพา:

 • [H-0-1] ต้องจัดเตรียมโปรไฟล์พลังงานต่อองค์ประกอบที่กำหนด ค่าการใช้ปัจจุบัน สำหรับส่วนประกอบฮาร์ดแวร์แต่ละรายการและการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่โดยประมาณที่เกิดจากส่วนประกอบต่างๆ เมื่อเวลาผ่านไปตามที่ระบุไว้ในไซต์โครงการ Android Open Source
 • [H-0-2] ต้องรายงานค่าการใช้พลังงานทั้งหมดเป็นมิลลิแอมแปร์ชั่วโมง (mAh)
 • [H-0-3] ต้องรายงานการใช้พลังงานของ CPU ต่อ UID ของแต่ละกระบวนการ โครงการ Android Open Source ตรงตามข้อกำหนดผ่านการใช้งานโมดูลเคอร์เนล uid_cputime
 • [H-0-4] ต้องทำให้การใช้พลังงานนี้พร้อมใช้งานผ่านคำสั่งเชลล์ adb shell dumpsys batterystats ไปยังนักพัฒนาแอป
 • ควรนำมาประกอบกับส่วนประกอบฮาร์ดแวร์เองหากไม่สามารถระบุการใช้พลังงานของส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ให้กับแอปพลิเคชันได้

หากการใช้งานอุปกรณ์มือถือมีเอาต์พุตหน้าจอหรือวิดีโอ พวกเขา:

 • [H-1-1] ต้องเคารพเจตนาของ android.intent.action.POWER_USAGE_SUMMARY และแสดงเมนูการตั้งค่าที่แสดงการใช้พลังงานนี้

2.2.5. รูปแบบการรักษาความปลอดภัย

การอนุญาต (ส่วนที่ 9.1)

การใช้งานอุปกรณ์พกพา:

 • [H-0-1] ต้องอนุญาตให้แอปของบุคคลที่สามเข้าถึงสถิติการใช้งานผ่านการอนุญาต android.permission.PACKAGE_USAGE_STATS และจัดเตรียมกลไกที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้เพื่อให้หรือเพิกถอนการเข้าถึงแอปดังกล่าวเพื่อตอบสนองต่อ android.settings.ACTION_USAGE_ACCESS_SETTINGS เจตนา

2.3. ข้อกำหนดด้านโทรทัศน์

อุปกรณ์โทรทัศน์ Android หมายถึงการใช้งานอุปกรณ์ Android ที่เป็นอินเทอร์เฟซความบันเทิงสำหรับการบริโภคสื่อดิจิทัล ภาพยนตร์ เกม แอป และ/หรือรายการสดทางทีวีสำหรับผู้ใช้ที่นั่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 10 ฟุต (ผู้ใช้ "เอนหลัง" หรือ "ผู้ใช้ 10 ฟุต" อินเตอร์เฟซ").

การใช้งานอุปกรณ์ Android จะจัดเป็นโทรทัศน์หากมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้ทั้งหมด:

 • ได้จัดให้มีกลไกในการควบคุมอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่แสดงผลบนจอแสดงผลจากระยะไกลซึ่งอาจอยู่ห่างจากผู้ใช้สิบฟุต
 • มีจอแสดงผลแบบฝังที่มีความยาวเส้นทแยงมุมใหญ่กว่า 24 นิ้ว หรือมีพอร์ตเอาต์พุตวิดีโอ เช่น VGA, HDMI, DisplayPort หรือพอร์ตไร้สายสำหรับการแสดงผล

ข้อกำหนดเพิ่มเติมในส่วนที่เหลือของส่วนนี้เฉพาะกับการใช้งานอุปกรณ์ Android Television

2.3.1. ฮาร์ดแวร์

ระบบนำทางแบบไม่สัมผัส (ส่วนที่ 7.2.2)

การใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์:

 • [T-0-1] ต้องรองรับ D-pad

ปุ่มนำทาง (ข้อ 7.2.3)

การใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์:

 • [T-0-1] ต้องมีฟังก์ชั่น Home และ Back
 • [T-0-2] ต้องส่งเหตุการณ์การกดทั้งแบบปกติและแบบยาวของฟังก์ชัน Back ( KEYCODE_BACK ) ไปยังแอปพลิเคชันเบื้องหน้า

การแมปปุ่ม (ส่วนที่ 7.2.6.1)

การใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์:

 • [T-0-1] ต้องมีการสนับสนุนตัวควบคุมเกมและประกาศแฟล็กคุณลักษณะ android.hardware.gamepad

รีโมทคอนโทรล (ข้อ 7.2.7)

การใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์:

ไจโรสโคป (ข้อ 7.3.4)

หากการใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์มีไจโรสโคปด้วย พวกเขาจะ:

 • [T-1-1] ต้องสามารถรายงานเหตุการณ์ได้ถึงความถี่อย่างน้อย 100 Hz

บลูทูธ (ข้อ 7.4.3)

การใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์:

 • [T-0-1] ต้องรองรับ Bluetooth และ Bluetooth LE

หน่วยความจำและการจัดเก็บขั้นต่ำ (ส่วนที่ 7.6.1)

การใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์:

 • [T-0-1] ต้องมีที่เก็บข้อมูลแบบไม่ลบเลือนอย่างน้อย 4GB สำหรับข้อมูลส่วนตัวของแอปพลิเคชัน (หรือที่เรียกว่าพาร์ติชัน "/ data")
 • [T-0-2] ต้องส่งคืน "true" สำหรับ ActivityManager.isLowRamDevice() เมื่อมีหน่วยความจำน้อยกว่า 1GB สำหรับเคอร์เนลและพื้นที่ผู้ใช้

ไมโครโฟน (ข้อ 7.8.1)

การใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์:

 • ควรมีไมโครโฟนด้วย

เอาต์พุตเสียง (ส่วนที่ 7.8.2)

การใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์:

 • [T-0-1] ต้องมีเอาต์พุตเสียงและประกาศ android.hardware.audio.output

2.3.2. มัลติมีเดีย

การเข้ารหัสเสียง (ส่วนที่ 5.1)

การใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์จะต้องรองรับการเข้ารหัสเสียงต่อไปนี้:

 • [T-0-1] โปรไฟล์ MPEG-4 AAC (AAC LC)
 • [T-0-2] โปรไฟล์ MPEG-4 HE AAC (AAC+)
 • [T-0-3] AAC ELD (ปรับปรุง AAC หน่วงเวลาต่ำ)

การเข้ารหัสวิดีโอ (ส่วนที่ 5.2)

การใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์ต้องรองรับการเข้ารหัสวิดีโอต่อไปนี้:

 • [T-0-1]H.264 AVC
 • [T-0-2] วีพี8

H-264 (ข้อ 5.2.2)

การใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์คือ:

 • [T-SR] ขอแนะนำอย่างยิ่งให้รองรับการเข้ารหัส H.264 ของวิดีโอความละเอียด 720p และ 1080p
 • [T-SR] ขอแนะนำอย่างยิ่งให้รองรับการเข้ารหัส H.264 ของวิดีโอความละเอียด 1080p ที่ 30 เฟรมต่อวินาที (fps)

การถอดรหัสวิดีโอ (ส่วนที่ 5.3)

การใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์จะต้องรองรับการถอดรหัสวิดีโอต่อไปนี้:

 • [T-0-1]H.264 AVC
 • [T-0-2]H.265 เฮชวีซี
 • [T-0-3] MPEG-4 SP
 • [T-0-4] วีพี8
 • [T-0-5] VP9

การใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์ได้รับการแนะนำอย่างยิ่งเพื่อรองรับการถอดรหัสวิดีโอต่อไปนี้:

 • [T-SR] MPEG-2

H.264 (มาตรา 5.3.4)

หากการใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์รองรับตัวถอดรหัส H.264 พวกเขา:

 • [T-1-1] ต้องรองรับโปรไฟล์การถอดรหัส High Profile Level 4.2 และ HD 1080p (ที่ 60 fps)
 • [T-1-2] ต้องสามารถถอดรหัสวิดีโอที่มีทั้งโปรไฟล์ HD ตามที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ และเข้ารหัสด้วยโปรไฟล์พื้นฐาน โปรไฟล์หลัก หรือโปรไฟล์สูง ระดับ 4.2

H.265 (HEVC) (มาตรา 5.3.5)

หากการใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์รองรับตัวแปลงสัญญาณ H.265 และโปรไฟล์การถอดรหัส HD 1080p พวกเขา:

 • [T-1-1] ต้องรองรับโปรไฟล์หลักระดับ 4.1 ระดับหลัก
 • [T-SR] ขอแนะนำอย่างยิ่งให้รองรับอัตราเฟรมวิดีโอ 60 fps สำหรับ HD 1080p

หากการใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์รองรับตัวแปลงสัญญาณ H.265 และโปรไฟล์การถอดรหัส UHD ดังนั้น:

 • [T-2-1] ตัวแปลงสัญญาณจะต้องรองรับโปรไฟล์ Main Tier ระดับ 5 Main10

VP8 (ส่วนที่ 5.3.6)

หากการใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์รองรับตัวแปลงสัญญาณ VP8 พวกเขา:

 • [T-1-1] ต้องรองรับโปรไฟล์การถอดรหัส HD 1080p60

หากการใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์รองรับตัวแปลงสัญญาณ VP8 และรองรับ 720p พวกเขา:

 • [T-2-1] ต้องรองรับโปรไฟล์การถอดรหัส HD 720p60

VP9 (ส่วนที่ 5.3.7)

หากการใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์รองรับตัวแปลงสัญญาณ VP9 และการถอดรหัสวิดีโอ UHD พวกเขา:

 • [T-1-1] ต้องรองรับความลึกของสี 8 บิต และควรรองรับ VP9 Profile 2 (10 บิต)

หากการใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์รองรับตัวแปลงสัญญาณ VP9, ​​โปรไฟล์ 1080p และการถอดรหัสฮาร์ดแวร์ VP9 พวกเขา:

 • [T-2-1] ต้องรองรับ 60 fps สำหรับ 1080p

สื่อที่ปลอดภัย (ส่วนที่ 5.8)

หากการใช้งานอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ Android Television และรองรับความละเอียด 4K พวกเขา:

 • [T-1-1] ต้องรองรับ HDCP 2.2 สำหรับจอแสดงผลภายนอกแบบใช้สายทั้งหมด

หากการใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์ไม่รองรับความละเอียด 4K พวกเขา:

 • [T-2-1] ต้องรองรับ HDCP 1.4 สำหรับจอแสดงผลภายนอกแบบมีสายทั้งหมด

การใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์:

 • [T-SR] ได้รับการแนะนำอย่างยิ่งเพื่อรองรับการถอดรหัสสตรีมที่ปลอดภัยพร้อมกัน อย่างน้อยที่สุด ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ถอดรหัสสองไอน้ำพร้อมกัน

ระดับเสียงออก (ส่วนที่ 5.5.3)

การใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์:

 • [T-0-1] ต้องมีการสนับสนุนสำหรับระดับเสียงหลักของระบบและการลดทอนระดับเสียงเอาต์พุตเสียงดิจิทัลบนเอาต์พุตที่รองรับ ยกเว้นเอาต์พุตพาสทรูเสียงที่ถูกบีบอัด (โดยที่ไม่มีการถอดรหัสเสียงบนอุปกรณ์)

2.3.3. ซอฟต์แวร์

การใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์:

 • [T-0-1] ต้องประกาศคุณสมบัติ android.software.leanback และ android.hardware.type.television

ความเข้ากันได้ของ WebView (ส่วนที่ 3.4.1)

การใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์:

 • [T-0-1] ต้องจัดให้มีการใช้งาน android.webkit.Webview API โดยสมบูรณ์

การควบคุมสื่อบนหน้าจอล็อค (ส่วนที่ 3.8.10)

หากการใช้งานอุปกรณ์ Android Television รองรับหน้าจอล็อค พวกเขา:

 • [T-1-1] ต้องแสดงการแจ้งเตือนบนหน้าจอล็อค รวมถึงเทมเพลตการแจ้งเตือนสื่อ

หลายหน้าต่าง (ส่วนที่ 3.8.14)

การใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์:

 • [T-SR] ขอแนะนำอย่างยิ่งให้รองรับโหมดหลายหน้าต่างในโหมดภาพซ้อนภาพ (PIP)

การเข้าถึง (ส่วนที่ 3.10)

การใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์:

 • [T-SR] ต้องรองรับบริการการเข้าถึงของบุคคลที่สาม

 • [T-SR] การใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์ Android ได้รับการแนะนำอย่างยิ่งให้โหลดบริการการเข้าถึงล่วงหน้าบนอุปกรณ์ที่เทียบเท่าหรือเกินกว่าฟังก์ชันของการเข้าถึงด้วยสวิตช์และ TalkBack (สำหรับภาษาที่รองรับโดยเครื่องมืออ่านออกเสียงข้อความที่โหลดไว้ล่วงหน้า) บริการการเข้าถึงตามที่ระบุไว้ใน โครงการโอเพ่นซอร์ส talkback

การอ่านออกเสียงข้อความ (ส่วนที่ 3.11)

หากการใช้งานอุปกรณ์รายงานคุณลักษณะ android.hardware.audio.output พวกเขา:

 • [T-SR] ขอแนะนำอย่างยิ่งให้รวมเครื่องมือ TTS ที่รองรับภาษาที่มีอยู่ในอุปกรณ์

 • [T-0-1] ต้องรองรับการติดตั้งกลไก TTS ของบุคคลที่สาม

กรอบอินพุตทีวี (ส่วนที่ 3.12)

การใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์:

 • [T-0-1] ต้องรองรับ TV Input Framework

2.2.4. ประสิทธิภาพและพลัง

ความสม่ำเสมอของประสบการณ์ผู้ใช้ (ส่วนที่ 8.1)

สำหรับการใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์:

 • [T-0-1] เวลาแฝงของเฟรมที่สม่ำเสมอ เวลาในการตอบสนองของเฟรมไม่สอดคล้องกันหรือความล่าช้าในการแสดงผลเฟรมต้องไม่เกิดขึ้นบ่อยกว่า 5 เฟรมในหนึ่งวินาที และควรต่ำกว่า 1 เฟรมในหนึ่งวินาที

ประสิทธิภาพการเข้าถึงไฟล์ I/O (ส่วนที่ 8.2)

การใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์:

 • [T-0-1] ต้องแน่ใจว่าประสิทธิภาพการเขียนตามลำดับอย่างน้อย 5MB/s
 • [T-0-2] ต้องแน่ใจว่าประสิทธิภาพการเขียนแบบสุ่มอย่างน้อย 0.5MB/s
 • [T-0-3] ต้องรับประกันประสิทธิภาพการอ่านตามลำดับอย่างน้อย 15MB/s
 • [T-0-4] ต้องรับประกันประสิทธิภาพการอ่านแบบสุ่มอย่างน้อย 3.5MB/s

โหมดประหยัดพลังงาน (ส่วนที่ 8.3)

สำหรับการใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์:

 • [T-0-1] แอปทั้งหมดที่ได้รับการยกเว้นจากโหมดสแตนด์บายแอปและโหมดประหยัดพลังงาน Doze จะต้องทำให้ผู้ใช้ปลายทางมองเห็นได้
 • [T-0-2] การทริกเกอร์ การบำรุงรักษา อัลกอริธึมการปลุก และการใช้การตั้งค่าระบบส่วนกลางของโหมดสแตนด์บายแอปและโหมดประหยัดพลังงาน Doze จะต้องไม่เบี่ยงเบนไปจากโครงการ Android Open Source

การบัญชีการใช้พลังงาน (ข้อ 8.4)

การใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์:

 • [T-0-1] ต้องจัดเตรียมโปรไฟล์พลังงานต่อส่วนประกอบที่กำหนด ค่าการใช้ปัจจุบัน สำหรับส่วนประกอบฮาร์ดแวร์แต่ละรายการและการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่โดยประมาณที่เกิดจากส่วนประกอบต่างๆ เมื่อเวลาผ่านไปตามที่ระบุไว้ในไซต์โครงการ Android Open Source
 • [T-0-2] ต้องรายงานค่าการใช้พลังงานทั้งหมดเป็นมิลลิแอมแปร์ชั่วโมง (mAh)
 • [T-0-3] ต้องรายงานการใช้พลังงานของ CPU ต่อ UID ของแต่ละกระบวนการ โครงการ Android Open Source ตรงตามข้อกำหนดผ่านการใช้งานโมดูลเคอร์เนล uid_cputime
 • ควรนำมาประกอบกับส่วนประกอบฮาร์ดแวร์เองหากไม่สามารถระบุการใช้พลังงานของส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ให้กับแอปพลิเคชันได้
 • [T-0-4] ต้องทำให้การใช้พลังงานนี้พร้อมใช้งานผ่านคำสั่งเชลล์ adb shell dumpsys batterystats ไปยังนักพัฒนาแอป

2.4. ข้อกำหนดในการรับชม

อุปกรณ์ Android Watch หมายถึงการใช้งานอุปกรณ์ Android ที่มีจุดประสงค์เพื่อสวมใส่บนร่างกายหรือบนข้อมือ

การใช้งานอุปกรณ์ Android จะจัดอยู่ในประเภท Watch หากมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้ทั้งหมด:

 • มีหน้าจอที่มีความยาวเส้นทแยงมุมอยู่ในช่วง 1.1 ถึง 2.5 นิ้ว
 • มีกลไกให้สวมใส่บนร่างกาย

ข้อกำหนดเพิ่มเติมในส่วนที่เหลือของส่วนนี้มีไว้สำหรับการใช้งานอุปกรณ์ Android Watch โดยเฉพาะ

2.4.1. ฮาร์ดแวร์

ขนาดหน้าจอ (ส่วนที่ 7.1.1.1)

ดูการใช้งานอุปกรณ์:

 • [W-0-1] ต้องมีหน้าจอที่มีขนาดเส้นทแยงมุมอยู่ในช่วง 1.1 ถึง 2.5 นิ้ว

ปุ่มนำทาง (ข้อ 7.2.3)

ดูการใช้งานอุปกรณ์:

 • [W-0-1] ต้องมีฟังก์ชัน Home สำหรับผู้ใช้ และฟังก์ชัน Back ยกเว้นเมื่ออยู่ใน UI_MODE_TYPE_WATCH

อินพุตหน้าจอสัมผัส (ส่วนที่ 7.2.4)

ดูการใช้งานอุปกรณ์:

 • [W-0-2] ต้องรองรับอินพุตหน้าจอสัมผัส

มาตรวัดความเร่ง (ข้อ 7.3.1)

ดูการใช้งานอุปกรณ์:

 • [W-SR] ขอแนะนำอย่างยิ่งให้รวมมาตรความเร่งแบบ 3 แกนไว้ด้วย

บลูทูธ (ข้อ 7.4.3)

ดูการใช้งานอุปกรณ์:

 • [W-0-1] ต้องรองรับบลูทูธ

หน่วยความจำและการจัดเก็บขั้นต่ำ (ส่วนที่ 7.6.1)

ดูการใช้งานอุปกรณ์:

 • [W-0-1] ต้องมีที่เก็บข้อมูลแบบไม่ลบเลือนอย่างน้อย 1GB สำหรับข้อมูลส่วนตัวของแอปพลิเคชัน (หรือที่เรียกว่าพาร์ติชัน "/ data")
 • [W-0-2] ต้องมีหน่วยความจำอย่างน้อย 416MB สำหรับเคอร์เนลและพื้นที่ผู้ใช้

ไมโครโฟน (ข้อ 7.8.1)

ดูการใช้งานอุปกรณ์:

 • [W-0-1] ต้องมีไมโครโฟนด้วย

เอาต์พุตเสียง (ส่วนที่ 7.8.1)

ดูการใช้งานอุปกรณ์:

 • อาจแต่ไม่ควรมีเอาต์พุตเสียง

2.4.2. มัลติมีเดีย

ไม่มีข้อกำหนดเพิ่มเติม

2.4.3. ซอฟต์แวร์

ดูการใช้งานอุปกรณ์:

 • [W-0-1] ต้องประกาศคุณลักษณะ android.hardware.type.watch
 • [W-0-2] ต้องรองรับ uiMode = UI_MODE_TYPE_WATCH

ค้นหา (ข้อ 3.8.4)

ดูการใช้งานอุปกรณ์:

การเข้าถึง (ส่วนที่ 3.10)

ดูการใช้งานอุปกรณ์ที่ประกาศคุณสมบัติ android.hardware.audio.output :

 • [W-1-1] ต้องรองรับบริการการเข้าถึงของบุคคลที่สาม

 • [W-SR] ได้รับการแนะนำอย่างยิ่งให้โหลดบริการการเข้าถึงล่วงหน้าบนอุปกรณ์ที่เทียบเท่าหรือเกินกว่าฟังก์ชันการทำงานของการเข้าถึงด้วยสวิตช์และ TalkBack (สำหรับภาษาที่รองรับโดยเครื่องมือแปลงข้อความเป็นคำพูดที่โหลดไว้ล่วงหน้า) บริการการเข้าถึงตามที่มีให้ใน โครงการโอเพ่นซอร์ส talkback .

การอ่านออกเสียงข้อความ (ส่วนที่ 3.11)

หากการใช้งานอุปกรณ์ Watch รายงานคุณสมบัติ android.hardware.audio.output พวกเขา:

 • [W-SR] ขอแนะนำอย่างยิ่งให้รวมเครื่องมือ TTS ที่รองรับภาษาที่มีอยู่ในอุปกรณ์

 • [W-0-1] ต้องรองรับการติดตั้งกลไก TTS ของบุคคลที่สาม

2.5. ข้อกำหนดด้านยานยนต์

การใช้งาน Android Automotive หมายถึงเครื่องเสียงรถยนต์ที่ใช้ Android เป็นระบบปฏิบัติการสำหรับฟังก์ชันระบบและ/หรือความบันเทิงบางส่วนหรือทั้งหมด

การใช้งานอุปกรณ์ Android จะจัดอยู่ในประเภทยานยนต์หากประกาศคุณลักษณะ android.hardware.type.automotive หรือตรงตามเกณฑ์ทั้งหมดต่อไปนี้

 • ถูกฝังไว้เป็นส่วนหนึ่งหรือเสียบเข้ากับยานยนต์ได้
 • กำลังใช้หน้าจอในแถวที่นั่งคนขับเป็นจอแสดงผลหลัก

ข้อกำหนดเพิ่มเติมในส่วนที่เหลือของส่วนนี้มีไว้สำหรับการใช้งานอุปกรณ์ Android Automotive โดยเฉพาะ

2.5.1. ฮาร์ดแวร์

ขนาดหน้าจอ (ส่วนที่ 7.1.1.1)

การใช้งานอุปกรณ์ยานยนต์:

 • [A-0-1] ต้องมีหน้าจอที่มีขนาดเส้นทแยงมุมอย่างน้อย 6 นิ้ว
 • [A-0-2] ต้องมีเค้าโครงขนาดหน้าจออย่างน้อย 750 dp x 480 dp

ปุ่มนำทาง (ข้อ 7.2.3)

การใช้งานอุปกรณ์ยานยนต์:

 • [A-0-1] ต้องมีฟังก์ชัน Home และอาจจัดให้มีฟังก์ชัน Back และ Last
 • [A-0-2] ต้องส่งเหตุการณ์การกดทั้งแบบปกติและแบบยาวของฟังก์ชัน Back ( KEYCODE_BACK ) ไปยังแอปพลิเคชันเบื้องหน้า

มาตรวัดความเร่ง (ข้อ 7.3.1)

การใช้งานอุปกรณ์ยานยนต์:

 • [A-SR] ขอแนะนำอย่างยิ่งให้รวมมาตรความเร่งแบบ 3 แกนไว้ด้วย

หากการใช้งานอุปกรณ์ยานยนต์มีมาตรความเร่งแบบ 3 แกน จะ:

จีพีเอส (ข้อ 7.3.3)

หากการใช้งานอุปกรณ์ยานยนต์มีตัวรับสัญญาณ GPS/GNSS และรายงานความสามารถให้กับแอปพลิเคชันผ่านทางแฟล็กคุณลักษณะ android.hardware.location.gps :

 • [A-1-1] การสร้างเทคโนโลยี GNSS ต้องเป็นปี "2017" หรือใหม่กว่า

ไจโรสโคป (ข้อ 7.3.4)

หากการใช้งานอุปกรณ์ยานยนต์มีไจโรสโคปด้วย พวกเขา:

 • [A-1-1] ต้องสามารถรายงานเหตุการณ์ได้ถึงความถี่อย่างน้อย 100 Hz

เซ็นเซอร์สำหรับรถยนต์ Android เท่านั้น (ส่วนที่ 7.3.11) อุปกรณ์ปัจจุบัน (ส่วนที่ 7.3.11.1)

การใช้งานอุปกรณ์ยานยนต์:

 • ควรระบุเกียร์ปัจจุบันเป็น SENSOR_TYPE_GEAR

โหมดกลางวันกลางคืน (ส่วนที่ 7.3.11.2)

การใช้งานอุปกรณ์ยานยนต์:

 • [A-0-1] ต้องรองรับโหมดกลางวัน/กลางคืนที่กำหนดเป็น SENSOR_TYPE_NIGHT
 • [A-0-2] ค่าของธง SENSOR_TYPE_NIGHT ต้องสอดคล้องกับโหมดกลางวัน/กลางคืนของแดชบอร์ด และควรอิงตามอินพุตเซ็นเซอร์วัดแสงโดยรอบ
 • เซ็นเซอร์แสงโดยรอบอาจเหมือนกับ โฟโตมิเตอร์

สถานะการขับขี่ (มาตรา 7.3.11.3)

การใช้งานอุปกรณ์ยานยนต์:

 • [A-0-1] ต้องรองรับสถานะการขับขี่ที่กำหนดเป็น SENSOR_TYPE_DRIVING_STATUS โดยมีค่าเริ่มต้นของ DRIVE_STATUS_UNRESTRICTED เมื่อยานพาหนะหยุดและจอดอย่างเต็มที่ มันเป็นความรับผิดชอบของผู้ผลิตอุปกรณ์ในการกำหนด SENSOR_TYPE_DRIVING_STATUS ตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดที่ใช้กับตลาดที่ผลิตภัณฑ์จัดส่ง

ความเร็วล้อ (มาตรา 7.3.11.4)

การใช้งานอุปกรณ์ยานยนต์:

 • [A-0-1] ต้องให้ความเร็วของยานพาหนะที่กำหนดเป็น SENSOR_TYPE_CAR_SPEED

บลูทู ธ (ส่วน 7.4.3)

การใช้งานอุปกรณ์ยานยนต์:

 • [A-0-1] ต้องรองรับบลูทู ธ และควรรองรับ Bluetooth LE

 • [A-0-2] การใช้งานยานยนต์ Android ต้องรองรับโปรไฟล์บลูทู ธ ต่อไปนี้:

  • โทรศัพท์โทรผ่านโปรไฟล์แฮนด์ฟรี (HFP)
  • การเล่นสื่อผ่านโปรไฟล์การกระจายเสียง (A2DP)
  • การควบคุมการเล่นสื่อผ่านโปรไฟล์การควบคุมระยะไกล (AVRCP)
  • การแชร์ติดต่อโดยใช้โปรไฟล์การเข้าถึงสมุดโทรศัพท์ (PBAP)
 • ควรสนับสนุนโปรไฟล์การเข้าถึงข้อความ (แผนที่)

ความสามารถในเครือข่ายขั้นต่ำ (ส่วน 7.4.5)

การใช้งานอุปกรณ์ยานยนต์:

 • ควรรวมการรองรับการเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ

หน่วยความจำขั้นต่ำและที่เก็บข้อมูล (ส่วน 7.6.1)

การใช้งานอุปกรณ์ยานยนต์:

 • [A-0-1] ต้องมีที่เก็บข้อมูลที่ไม่ระเหยอย่างน้อย 4GB สำหรับพาร์ติชันข้อมูลส่วนตัวของแอปพลิเคชัน (aka "/data")

โหมดอุปกรณ์ต่อพ่วง USB (ส่วน 7.7.1)

การใช้งานอุปกรณ์ยานยนต์:

 • ควรรวมพอร์ต USB ที่รองรับโหมดอุปกรณ์ต่อพ่วง

ไมโครโฟน (มาตรา 7.8.1)

การใช้งานอุปกรณ์ยานยนต์:

 • [A-0-1] ต้องมีไมโครโฟน

เอาต์พุตเสียง (ส่วน 7.8.2)

การใช้งานอุปกรณ์ยานยนต์:

 • [A-0-1] ต้องมีเอาต์พุตเสียงและประกาศ android.hardware.audio.output

2.5.2. มัลติมีเดีย

การเข้ารหัสเสียง (ส่วน 5.1)

การใช้งานอุปกรณ์ยานยนต์จะต้องรองรับการเข้ารหัสเสียงต่อไปนี้:

 • [A-1-1] โปรไฟล์ MPEG-4 AAC (AAC LC)
 • [A-1-2] MPEG-4 เขาโปรไฟล์ AAC (AAC+)
 • [A-1-3] AAC eld (เพิ่มความล่าช้าต่ำ AAC)

การเข้ารหัสวิดีโอ (ส่วน 5.2)

การใช้งานอุปกรณ์ยานยนต์จะต้องรองรับการเข้ารหัสวิดีโอต่อไปนี้:

 • [A-0-1] H.264 AVC
 • [A-0-2] VP8

การถอดรหัสวิดีโอ (ส่วน 5.3)

การใช้งานอุปกรณ์ยานยนต์จะต้องรองรับการถอดรหัสวิดีโอต่อไปนี้:

 • [A-0-1] H.264 AVC
 • [A-0-2] MPEG-4 SP
 • [A-0-3] VP8
 • [A-0-4] VP9

ขอแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ยานยนต์อย่างยิ่งเพื่อรองรับการถอดรหัสวิดีโอต่อไปนี้:

 • [A-SR] H.265 HEVC

2.5.3. ซอฟต์แวร์

การใช้งานอุปกรณ์ยานยนต์:

 • [A-0-1] ต้องประกาศคุณสมบัติ Android.hardware.type.automotive
 • [A-0-2] ต้องรองรับ UIMODE = UI_MODE_TYPE_CAR
 • [A-0-3] การใช้งานยานยนต์ Android จะต้องสนับสนุน API สาธารณะทั้งหมดใน android.car.* เนมสเปซ

ความเข้ากันได้ของ WebView (ส่วน 3.4.1)

การใช้งานอุปกรณ์ยานยนต์:

 • [A-0-1] จะต้องให้การใช้งานที่สมบูรณ์ของ android.webkit.Webview API

การแจ้งเตือน (มาตรา 3.8.3)

การใช้งานอุปกรณ์ยานยนต์ Android:

 • [A-0-1] ต้องแสดงการแจ้งเตือนที่ใช้ Notification.CarExtender API เมื่อมีการร้องขอโดยแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม

ค้นหา (ส่วน 3.8.4)

การใช้งานอุปกรณ์ยานยนต์:

สื่อ UI (ส่วน 3.14)

การใช้งานอุปกรณ์ยานยนต์:

 • [A-0-1] ต้องมีกรอบ UI เพื่อสนับสนุนแอพของบุคคลที่สามโดยใช้สื่อ API ตามที่อธิบายไว้ในส่วน 3.14

2.2.4. ประสิทธิภาพและพลัง

โหมดประหยัดพลังงาน (มาตรา 8.3)

สำหรับการใช้งานอุปกรณ์ยานยนต์:

 • [A-0-1] แอพทั้งหมดที่ได้รับการยกเว้นจากโหมดสแตนด์บายแอพและโหมดการประหยัดพลังงานแบบ doze จะต้องทำให้ผู้ใช้ปลายทางสามารถมองเห็นได้
 • [A-0-2] การเรียกใช้การบำรุงรักษาอัลกอริทึมการปลุกและการใช้การตั้งค่าระบบทั่วโลกของโหมดสแตนด์บายและโหมดประหยัดพลังงาน DOZE จะต้องไม่เบี่ยงเบนจากโครงการ Onder Source Android

การบัญชีการใช้พลังงาน (ส่วนที่ 8.4)

การใช้งานอุปกรณ์ยานยนต์:

 • [A-0-1] จะต้องจัดทำโปรไฟล์พลังงานต่อองค์ประกอบที่กำหนด ค่าการบริโภคปัจจุบัน สำหรับแต่ละองค์ประกอบฮาร์ดแวร์และการระบายแบตเตอรี่โดยประมาณที่เกิดจากส่วนประกอบเมื่อเวลาผ่านไปตามที่บันทึกไว้ในเว็บไซต์โครงการ Android Open Source
 • [A-0-2] ต้องรายงานค่าการใช้พลังงานทั้งหมดในชั่วโมงมิลเลียมเพียร์ (MAH)
 • [A-0-3] ต้องรายงานการใช้พลังงาน CPU ต่อ UID ของแต่ละกระบวนการ โครงการโอเพนซอร์ส Android ตรงตามข้อกำหนดผ่านการใช้งานโมดูลเคอร์เนล uid_cputime
 • ควรนำมาประกอบกับส่วนประกอบฮาร์ดแวร์เองหากไม่สามารถใช้แอตทริบิวต์การใช้พลังงานส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ไปยังแอปพลิเคชัน
 • [A-0-4] จะต้องทำให้การใช้พลังงานนี้พร้อมใช้งานผ่านคำสั่งเชลล์ adb shell dumpsys batterystats ไปยังผู้พัฒนาแอป

2.2.5. รูปแบบความปลอดภัย

การสนับสนุนผู้ใช้หลายคน (มาตรา 9.5)

หากการใช้งานอุปกรณ์ยานยนต์มีผู้ใช้หลายคนพวกเขา:

 • [A-1-1] ต้องมีบัญชีแขกที่อนุญาตให้ใช้ฟังก์ชั่นทั้งหมดที่จัดทำโดยระบบยานพาหนะโดยไม่ต้องให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ

การแยกระบบยานยนต์ (ส่วน 9.14)

การใช้งานอุปกรณ์ยานยนต์:

 • [A-0-1] ต้องใช้ข้อความ Gatekeep จากระบบย่อยยานพาหนะ Android Framework เช่นการอนุญาตประเภทข้อความและแหล่งข้อความที่อนุญาต
 • [A-0-2] ต้องเฝ้าระวังการปฏิเสธการโจมตีจากเฟรมเวิร์ก Android หรือแอพของบุคคลที่สาม ผู้พิทักษ์ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายนี้ทำให้เครือข่ายยานพาหนะมีการจราจรซึ่งอาจนำไปสู่ระบบย่อยยานพาหนะที่ทำงานผิดปกติ

2.6. ข้อกำหนดของแท็บเล็ต

อุปกรณ์แท็บเล็ต Android หมายถึงการใช้งานอุปกรณ์ Android ที่ใช้โดยทั่วไปโดยจับมือทั้งสองและไม่ได้อยู่ในรูปแบบของ clamshell

การใช้งานอุปกรณ์ Android จัดเป็นแท็บเล็ตหากพวกเขาตรงตามเกณฑ์ทั้งหมดต่อไปนี้:

 • มีแหล่งพลังงานที่ให้ความคล่องตัวเช่นแบตเตอรี่
 • มีขนาดหน้าจอแนวทแยงทางกายภาพในช่วง 7 ถึง 18 นิ้ว

การใช้งานอุปกรณ์แท็บเล็ตมีข้อกำหนดที่คล้ายกันกับการใช้งานอุปกรณ์พกพา ข้อยกเว้นถูกระบุโดยและ * ในส่วนนั้นและระบุไว้สำหรับการอ้างอิงในส่วนนี้

2.4.1. ฮาร์ดแวร์

ขนาดหน้าจอ (ส่วน 7.1.1.1)

การใช้งานอุปกรณ์แท็บเล็ต:

 • [TA-0-1] ต้องมีหน้าจอในช่วง 7 ถึง 18 นิ้ว

หน่วยความจำขั้นต่ำและที่เก็บข้อมูล (ส่วน 7.6.1)

ความหนาแน่นของหน้าจอที่ระบุไว้สำหรับหน้าจอขนาดเล็ก/ปกติในข้อกำหนดมือถือไม่สามารถใช้ได้กับแท็บเล็ต

โหมดอุปกรณ์ต่อพ่วง USB (ส่วน 7.7.1)

หากการใช้งานอุปกรณ์พกพามีพอร์ต USB ที่รองรับโหมดอุปกรณ์ต่อพ่วงพวกเขา:

 • อาจใช้ API Android Open Accessory (AOA)

โหมดเสมือนจริง (ส่วน 7.9.1)

เสมือนจริงประสิทธิภาพสูง (มาตรา 7.9.2)

ข้อกำหนดเสมือนจริงไม่สามารถใช้ได้กับแท็บเล็ต

3. ซอฟต์แวร์

3.1. การจัดการความเข้ากันได้ของ API

สภาพแวดล้อมการดำเนินการ Dalvik bytecode ที่ได้รับการจัดการเป็นยานพาหนะหลักสำหรับแอปพลิเคชัน Android อินเตอร์เฟสการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชัน Android (API) เป็นชุดของอินเทอร์เฟซแพลตฟอร์ม Android ที่สัมผัสกับแอปพลิเคชันที่ทำงานในสภาพแวดล้อมรันไทม์ที่มีการจัดการ

 • [C-0-1] การใช้งานอุปกรณ์จะต้องจัดเตรียมการใช้งานที่สมบูรณ์รวมถึงพฤติกรรมที่บันทึกไว้ทั้งหมดของ API ที่บันทึกไว้ซึ่งเปิดเผยโดย Android SDK หรือ API ใด ๆ ที่ตกแต่งด้วยเครื่องหมาย“ @systemapi” ในรหัสต้นน้ำต้นน้ำ Android

 • [C-0-2] การใช้งานอุปกรณ์จะต้องรองรับ/รักษาคลาสวิธีการและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำเครื่องหมายด้วยคำอธิบายประกอบ testapi (@testapi)

 • [C-0-3] การใช้งานอุปกรณ์จะต้องไม่ละเว้น API ใด ๆ ที่ได้รับการจัดการเปลี่ยนอินเทอร์เฟซ API หรือลายเซ็นเบี่ยงเบนจากพฤติกรรมที่บันทึกไว้หรือรวมถึง NO-OPS ยกเว้นที่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะโดยนิยามความเข้ากันได้นี้โดยเฉพาะ

 • [C-0-4] การใช้งานอุปกรณ์จะต้องทำให้ APIs อยู่ในปัจจุบันและประพฤติตนในลักษณะที่สมเหตุสมผลแม้ว่าคุณสมบัติฮาร์ดแวร์บางอย่างที่ Android มี API จะถูกละเว้น ดู ส่วนที่ 7 สำหรับข้อกำหนดเฉพาะสำหรับสถานการณ์นี้

3.1.1. ส่วนขยาย Android

Android รวมถึงการสนับสนุนการขยาย API ที่มีการจัดการในขณะที่ยังคงรุ่น API ระดับเดียวกัน

 • [C-0-1] การใช้งานอุปกรณ์ Android จะต้องโหลดการใช้งาน AOSP ของทั้ง ExtShared และบริการ ExtServices ใช้ร่วมกันทั้งในห้องสมุดที่มีรุ่นที่สูงกว่าหรือเท่ากับรุ่นต่ำสุดที่อนุญาตต่อแต่ละระดับ API ตัวอย่างเช่นการใช้งานอุปกรณ์ Android 7.0 การเรียกใช้ API ระดับ 24 ต้องมีอย่างน้อยเวอร์ชัน 1

3.2. ความเข้ากันได้ของ API อ่อน

นอกเหนือจาก APIs ที่ได้รับการจัดการจาก ส่วนที่ 3.1 แล้ว Android ยังมี API“ อ่อน” เพียงอย่างเดียวในรูปแบบของสิ่งต่าง ๆ เช่นเจตนาการอนุญาตและแง่มุมที่คล้ายกันของแอพพลิเคชั่น Android ที่ไม่สามารถบังคับใช้ในการรวบรวมแอปพลิเคชัน

3.2.1. สิทธิ์

 • [C-0-1] ผู้ใช้อุปกรณ์จะต้องสนับสนุนและบังคับใช้ค่าคงที่การอนุญาตทั้งหมดตามที่บันทึกไว้โดย หน้าอ้างอิงการอนุญาต โปรดทราบว่า ส่วนที่ 9 แสดงข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับโมเดลความปลอดภัย Android

3.2.2. สร้างพารามิเตอร์

Android API รวมถึงค่าคงที่จำนวนหนึ่งใน คลาส Android.os.build ที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายอุปกรณ์ปัจจุบัน

 • [C-0-1] เพื่อให้ค่าที่สอดคล้องกันและมีความหมายในการใช้งานอุปกรณ์ตารางด้านล่างนี้มีข้อ จำกัด เพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบของค่าเหล่านี้ซึ่งการใช้งานอุปกรณ์จะต้องปฏิบัติตาม
พารามิเตอร์ รายละเอียด
เวอร์ชันรีลีส เวอร์ชันของระบบ Android ที่กำลังดำเนินการอยู่ในรูปแบบที่มนุษย์อ่านได้ ฟิลด์นี้ต้องมีหนึ่งในค่าสตริงที่กำหนดไว้ใน 8.1
version.sdk เวอร์ชันของระบบ Android ที่กำลังดำเนินการอยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับรหัสแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม สำหรับ Android 8.1 ฟิลด์นี้จะต้องมีค่าจำนวนเต็ม 8.1_int
version.sdk_int เวอร์ชันของระบบ Android ที่กำลังดำเนินการอยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับรหัสแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม สำหรับ Android 8.1 ฟิลด์นี้จะต้องมีค่าจำนวนเต็ม 8.1_int
เวอร์ชัน. incremental ค่าที่เลือกโดยผู้ใช้อุปกรณ์ที่กำหนดโครงสร้างเฉพาะของระบบ Android ที่ดำเนินการในปัจจุบันในรูปแบบที่มนุษย์อ่านได้ ค่านี้จะต้องไม่ถูกนำกลับมาใช้ใหม่สำหรับการสร้างที่แตกต่างกันที่มีให้สำหรับผู้ใช้ปลายทาง การใช้งานโดยทั่วไปของฟิลด์นี้คือการระบุตัวระบุการเปลี่ยนแปลงหมายเลขหรือการควบคุมแหล่งที่มาที่ใช้เพื่อสร้างการสร้าง ไม่มีข้อกำหนดในรูปแบบเฉพาะของฟิลด์นี้ยกเว้นว่าจะต้องไม่เป็นโมฆะหรือสตริงว่าง ("")
กระดาน ค่าที่เลือกโดยผู้ใช้อุปกรณ์ที่ระบุฮาร์ดแวร์ภายในเฉพาะที่ใช้โดยอุปกรณ์ในรูปแบบที่มนุษย์อ่านได้ การใช้งานที่เป็นไปได้ของฟิลด์นี้คือการระบุการแก้ไขเฉพาะของบอร์ดที่ให้พลังงานแก่อุปกรณ์ ค่าของฟิลด์นี้จะต้องเข้ารหัสเป็น ASCII 7 บิตและจับคู่นิพจน์ทั่วไป“^[A-ZA-Z0-9 _-]+$”
ยี่ห้อ ค่าที่สะท้อนชื่อแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่รู้จักกันในผู้ใช้ปลายทาง จะต้องอยู่ในรูปแบบที่มนุษย์อ่านได้และควรเป็นตัวแทนของผู้ผลิตอุปกรณ์หรือแบรนด์ของ บริษัท ภายใต้อุปกรณ์ที่วางตลาด ค่าของฟิลด์นี้จะต้องเข้ารหัสเป็น ASCII 7 บิตและจับคู่นิพจน์ทั่วไป“^[A-ZA-Z0-9 _-]+$”
รองรับ _abis ชื่อของชุดคำสั่ง (CPU Type + ABI Convention) ของรหัสดั้งเดิม ดู หัวข้อ 3.3 ความเข้ากันได้ของ API ดั้งเดิม
รองรับ _32_bit_abis ชื่อของชุดคำสั่ง (CPU Type + ABI Convention) ของรหัสดั้งเดิม ดู หัวข้อ 3.3 ความเข้ากันได้ของ API ดั้งเดิม
รองรับ _64_bit_abis ชื่อของชุดคำสั่งที่สอง (CPU Type + ABI Convention) ของรหัสดั้งเดิม ดู หัวข้อ 3.3 ความเข้ากันได้ของ API ดั้งเดิม
CPU_ABI ชื่อของชุดคำสั่ง (CPU Type + ABI Convention) ของรหัสดั้งเดิม ดู หัวข้อ 3.3 ความเข้ากันได้ของ API ดั้งเดิม
CPU_ABI2 ชื่อของชุดคำสั่งที่สอง (CPU Type + ABI Convention) ของรหัสดั้งเดิม ดู หัวข้อ 3.3 ความเข้ากันได้ของ API ดั้งเดิม
อุปกรณ์ ค่าที่เลือกโดยผู้ใช้อุปกรณ์ที่มีชื่อการพัฒนาหรือชื่อรหัสระบุการกำหนดค่าของคุณสมบัติฮาร์ดแวร์และการออกแบบอุตสาหกรรมของอุปกรณ์ ค่าของฟิลด์นี้จะต้องเข้ารหัสเป็น ASCII 7 บิตและจับคู่นิพจน์ทั่วไป“^[A-ZA-Z0-9 _-]+$” ชื่ออุปกรณ์นี้จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
ลายนิ้วมือ สตริงที่ระบุโครงสร้างนี้โดยไม่ซ้ำกัน มันควรจะอ่านได้อย่างสมเหตุสมผล ต้องติดตามเทมเพลตนี้:

$ (แบรนด์)/$ (ผลิตภัณฑ์)/
$ (อุปกรณ์): $ (เวอร์ชัน. รีลีส)/$ (id)/$ (เวอร์ชัน. incremental): $ (ประเภท)/$ (แท็ก)

ตัวอย่างเช่น:

acme/myproduct/
MyDevice: 8.1/lmyxx/3359: userdebug/test-keys

ลายนิ้วมือจะต้องไม่รวมอักขระช่องว่าง หากฟิลด์อื่น ๆ ที่รวมอยู่ในเทมเพลตด้านบนมีอักขระช่องว่างจะต้องถูกแทนที่ด้วยลายนิ้วมือสร้างด้วยอักขระอื่นเช่นตัวละครขีดล่าง ("_") ค่าของฟิลด์นี้จะต้องเข้ารหัสเป็น ASCII 7 บิต

ฮาร์ดแวร์ ชื่อของฮาร์ดแวร์ (จากบรรทัดคำสั่งเคอร์เนลหรือ /proc) มันควรจะอ่านได้อย่างสมเหตุสมผล ค่าของฟิลด์นี้จะต้องเข้ารหัสเป็น ASCII 7 บิตและจับคู่นิพจน์ทั่วไป“^[A-ZA-Z0-9 _-]+$”
เจ้าภาพ สตริงที่ระบุโฮสต์ที่สร้างขึ้นโดยไม่ซ้ำกันในรูปแบบที่มนุษย์อ่านได้ ไม่มีข้อกำหนดในรูปแบบเฉพาะของฟิลด์นี้ยกเว้นว่าจะต้องไม่เป็นโมฆะหรือสตริงว่าง ("")
บัตรประจำตัวประชาชน ตัวระบุที่เลือกโดยผู้ใช้อุปกรณ์เพื่ออ้างถึงรุ่นเฉพาะในรูปแบบที่มนุษย์อ่านได้ ฟิลด์นี้อาจเหมือนกับ Android.os.build.version.incremental แต่ควรมีค่าที่มีความหมายเพียงพอสำหรับผู้ใช้ปลายทางที่จะแยกแยะความแตกต่างระหว่างการสร้างซอฟต์แวร์ ค่าของฟิลด์นี้จะต้องเข้ารหัสเป็น ASCII 7 บิตและจับคู่นิพจน์ทั่วไป“^[A-za-Z0-9 ._-]+$”
ผู้ผลิต ชื่อทางการค้าของผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) ของผลิตภัณฑ์ ไม่มีข้อกำหนดในรูปแบบเฉพาะของฟิลด์นี้ยกเว้นว่าจะต้องไม่เป็นโมฆะหรือสตริงว่าง ("") ฟิลด์นี้จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
แบบอย่าง ค่าที่เลือกโดยอุปกรณ์ติดตั้งที่มีชื่อของอุปกรณ์ตามที่ทราบของผู้ใช้ปลายทาง นี่ควรเป็นชื่อเดียวกันกับที่อุปกรณ์วางตลาดและขายให้กับผู้ใช้ปลายทาง ไม่มีข้อกำหนดในรูปแบบเฉพาะของฟิลด์นี้ยกเว้นว่าจะต้องไม่เป็นโมฆะหรือสตริงว่าง ("") ฟิลด์นี้จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ ค่าที่เลือกโดยผู้ใช้อุปกรณ์ที่มีชื่อการพัฒนาหรือชื่อรหัสของผลิตภัณฑ์เฉพาะ (SKU) ที่ต้องไม่ซ้ำกันภายในแบรนด์เดียวกัน จะต้องอ่านได้มนุษย์ แต่ไม่จำเป็นต้องมีไว้สำหรับมุมมองโดยผู้ใช้ ค่าของฟิลด์นี้จะต้องเข้ารหัสเป็น ASCII 7 บิตและจับคู่นิพจน์ทั่วไป“^[A-ZA-Z0-9 _-]+$” ชื่อผลิตภัณฑ์นี้จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
เป็นลำดับ หมายเลขซีเรียลฮาร์ดแวร์ซึ่งจะต้องมีและไม่ซ้ำกันในอุปกรณ์ที่มีรุ่นและผู้ผลิตเดียวกัน ค่าของฟิลด์นี้จะต้องเข้ารหัสเป็น ASCII 7 บิตและจับคู่นิพจน์ทั่วไป“^([A-ZA-Z0-9] {6,20}) $”
แท็ก รายการแท็กที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคที่เลือกโดยผู้ใช้อุปกรณ์ที่แยกความแตกต่างของการสร้าง ฟิลด์นี้จะต้องมีหนึ่งในค่าที่สอดคล้องกับการกำหนดค่าการลงนามแพลตฟอร์ม Android สามแบบทั่วไป: การปล่อยคีย์, dev-keys, test-keys
เวลา ค่าที่แสดงถึงการประทับเวลาของเมื่อมีการสร้างเกิดขึ้น
พิมพ์ ค่าที่เลือกโดยอุปกรณ์ใช้งานอุปกรณ์ระบุการกำหนดค่ารันไทม์ของบิลด์ ฟิลด์นี้จะต้องมีหนึ่งในค่าที่สอดคล้องกับการกำหนดค่ารันไทม์ Android สามแบบทั่วไป: ผู้ใช้, UserDebug หรือ ENG
ผู้ใช้ ชื่อหรือรหัสผู้ใช้ของผู้ใช้ (หรือผู้ใช้อัตโนมัติ) ที่สร้างบิลด์ ไม่มีข้อกำหนดในรูปแบบเฉพาะของฟิลด์นี้ยกเว้นว่าจะต้องไม่เป็นโมฆะหรือสตริงว่าง ("")
ความปลอดภัย _patch ค่าที่ระบุระดับแพตช์ความปลอดภัยของการสร้าง มันจะต้องมีความหมายว่าการสร้างนั้นไม่ได้มีความเสี่ยงใด ๆ ต่อปัญหาใด ๆ ที่อธิบายผ่านแถลงการณ์ความปลอดภัยสาธารณะ Android ที่กำหนด มันจะต้องอยู่ในรูปแบบ [YYYY-MM-DD] ซึ่งตรงกับสตริงที่กำหนดไว้ใน กระดานข่าวความปลอดภัยสาธารณะ Android หรือใน ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย Android เช่น "2015-11-01"
base_os ค่าที่แสดงถึงพารามิเตอร์ลายนิ้วมือของการสร้างที่เหมือนกันกับการสร้างนี้ยกเว้นแพตช์ที่ให้ไว้ในแถลงการณ์ความปลอดภัยสาธารณะ Android จะต้องรายงานค่าที่ถูกต้องและหากไม่มีการสร้างดังกล่าวให้รายงานสตริงว่างเปล่า ("")
bootloader ค่าที่เลือกโดยอุปกรณ์ใช้งานอุปกรณ์ระบุรุ่น bootloader ภายในเฉพาะที่ใช้ในอุปกรณ์ในรูปแบบที่มนุษย์อ่านได้ ค่าของฟิลด์นี้จะต้องเข้ารหัสเป็น ASCII 7 บิตและจับคู่นิพจน์ทั่วไป“^[A-za-Z0-9 ._-]+$”
getRadioversion () ต้อง (เป็นหรือส่งคืน) ค่าที่เลือกโดยผู้ใช้อุปกรณ์ระบุรุ่นวิทยุ/โมเด็มภายในเฉพาะที่ใช้ในอุปกรณ์ในรูปแบบที่มนุษย์อ่านได้ หากอุปกรณ์ไม่มีวิทยุ/โมเด็มภายในใด ๆ จะต้องส่งคืนค่า NULL ค่าของฟิลด์นี้จะต้องเข้ารหัสเป็น ASCII 7 บิตและจับคู่นิพจน์ทั่วไป“^[A-za-Z0-9 ._-,]+$”

3.2.3. ความเข้ากันได้

3.2.3.1 แอปพลิเคชันหลักเจตนา

Intents Android อนุญาตให้ส่วนประกอบแอปพลิเคชันร้องขอฟังก์ชั่นจากส่วนประกอบ Android อื่น ๆ โครงการต้นน้ำ Android รวมถึงรายการแอปพลิเคชันที่ถือว่าเป็นแอปพลิเคชั่น Android Core ซึ่งใช้รูปแบบความตั้งใจหลายอย่างเพื่อดำเนินการร่วมกัน

 • [C-0-1] การใช้งานอุปกรณ์จะต้องโหลดแอปพลิเคชั่นหรือส่วนประกอบของบริการอย่างน้อยหนึ่งรายการด้วยตัวจัดการเจตนาสำหรับรูปแบบตัวกรองความตั้งใจสาธารณะทั้งหมดที่กำหนดโดยแอปพลิเคชัน Android หลักต่อไปนี้ใน AOSP:

  • นาฬิกาโต๊ะ
  • เบราว์เซอร์
  • ปฏิทิน
  • รายชื่อผู้ติดต่อ
  • แกลเลอรี่
  • Globalsearch
  • ตัวเปิด
  • ดนตรี
  • การตั้งค่า
3.2.3.2 ความละเอียดเจตนา
 • [C-0-1] เนื่องจาก Android เป็นแพลตฟอร์มที่ขยายได้การใช้งานอุปกรณ์จะต้องอนุญาตให้แต่ละรูปแบบความตั้งใจที่อ้างอิงใน ส่วน 3.2.3.1 ถูกแทนที่ด้วยแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม การใช้งานโอเพนซอร์ส Android ต้นน้ำอนุญาตให้ทำสิ่งนี้โดยค่าเริ่มต้น
 • [C-0-2] ผู้ดำเนินการ DVICE จะต้องไม่แนบสิทธิพิเศษพิเศษกับการใช้รูปแบบความตั้งใจเหล่านี้หรือป้องกันแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามจากการเชื่อมโยงและสมมติว่าการควบคุมรูปแบบเหล่านี้ ข้อห้ามนี้รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการปิดการใช้งานส่วนต่อประสานผู้ใช้“ ตัวเลือก” ที่อนุญาตให้ผู้ใช้เลือกระหว่างหลายแอปพลิเคชันที่ทั้งหมดจัดการกับรูปแบบความตั้งใจเดียวกัน

 • [C-0-3] การใช้งานอุปกรณ์จะต้องจัดให้มีส่วนต่อประสานผู้ใช้สำหรับผู้ใช้เพื่อแก้ไขกิจกรรมเริ่มต้นสำหรับเจตนา

 • อย่างไรก็ตามการใช้งานอุปกรณ์อาจจัดทำกิจกรรมเริ่มต้นสำหรับรูปแบบ URI ที่เฉพาะเจาะจง (เช่น http://play.google.com) เมื่อกิจกรรมเริ่มต้นมีแอตทริบิวต์ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นสำหรับข้อมูล URI ตัวอย่างเช่นรูปแบบตัวกรองเจตนาที่ระบุข้อมูล URI“ http://www.android.com” นั้นมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่ารูปแบบความตั้งใจหลักของเบราว์เซอร์สำหรับ“ http: //”

Android ยังรวมถึงกลไกสำหรับแอพของบุคคลที่สามเพื่อประกาศ พฤติกรรมการเชื่อมโยงแอป เริ่มต้นที่เชื่อถือได้สำหรับเจตนาเว็บ URI บางประเภท เมื่อการประกาศที่เชื่อถือได้ดังกล่าวถูกกำหนดไว้ในรูปแบบตัวกรองความตั้งใจของแอปการใช้งานอุปกรณ์:

 • [C-0-4] จะต้องพยายามตรวจสอบตัวกรองเจตนาใด ๆ โดยทำตามขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องที่กำหนดไว้ใน ข้อกำหนดการเชื่อมโยงสินทรัพย์ดิจิตอล ตามที่ดำเนินการโดยผู้จัดการแพ็คเกจในโครงการโอเพ่นซอร์ส Android ต้นน้ำ
 • [C-0-5] ต้องพยายามตรวจสอบความถูกต้องของตัวกรองเจตนาในระหว่างการติดตั้งแอปพลิเคชันและตั้งค่าตัวกรอง UIR Intent ที่ผ่านการตรวจสอบความสำเร็จทั้งหมดเป็นตัวจัดการแอพเริ่มต้นสำหรับ UIRS ของพวกเขา
 • อาจตั้งค่าตัวกรอง Intent URI ที่เฉพาะเจาะจงเป็นตัวจัดการแอพเริ่มต้นสำหรับ URIs ของพวกเขาหากพวกเขาได้รับการตรวจสอบอย่างประสบความสำเร็จ แต่ตัวกรอง URI ตัวเลือกอื่น ๆ ล้มเหลวในการตรวจสอบ หากการใช้งานอุปกรณ์ทำสิ่งนี้จะต้องจัดทำรูปแบบต่อยูริที่เหมาะสมกับผู้ใช้ในเมนูการตั้งค่า
 • ต้องให้การควบคุมลิงค์แอปต่อแอปแก่ผู้ใช้ในการตั้งค่าดังนี้:
  • [C-0-6] ผู้ใช้จะต้องสามารถแทนที่พฤติกรรมลิงก์แอพเริ่มต้นแบบองค์รวมของแอพสำหรับแอพที่จะเปิดเสมอถามเสมอหรือไม่เปิดซึ่งจะต้องใช้กับตัวกรอง Intent URI ของผู้สมัครทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
  • [C-0-7] ผู้ใช้จะต้องสามารถดูรายการตัวกรองเจตนา URI ของผู้สมัครได้
  • การใช้งานอุปกรณ์อาจให้ความสามารถในการแทนที่ตัวกรอง URI ของผู้สมัครเฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับการตรวจสอบอย่างประสบความสำเร็จบนพื้นฐานของตัวกรองต่อวัตถุ
  • [C-0-8] การใช้งานอุปกรณ์จะต้องให้ความสามารถในการดูและแทนที่ตัวกรอง URI ของผู้สมัครเฉพาะผู้ใช้หากการใช้งานอุปกรณ์ช่วยให้ตัวกรอง URI Intent ผู้สมัครบางคนประสบความสำเร็จในการตรวจสอบในขณะที่บางคนอาจล้มเหลว
3.2.3.3 เนมสเปซเจตนา
 • [C-0-1] การใช้งานอุปกรณ์จะต้องไม่รวมองค์ประกอบ Android ใด ๆ ที่ให้เกียรติรูปแบบความตั้งใจหรือการออกอากาศใหม่ใด ๆ โดยใช้การกระทำหมวดหมู่หรือสตริงคีย์อื่น ๆ ใน Android หรือ com.android เนมสเปซ
 • [C-0-2] ผู้ใช้อุปกรณ์จะต้องไม่รวมส่วนประกอบ Android ใด ๆ ที่ให้เกียรติรูปแบบความตั้งใจหรือการออกอากาศใหม่ใด ๆ โดยใช้การกระทำหมวดหมู่หรือสตริงคีย์อื่น ๆ ในพื้นที่แพ็คเกจที่เป็นขององค์กรอื่น
 • [C-0-3] ผู้ใช้อุปกรณ์จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงหรือขยายรูปแบบความตั้งใจใด ๆ ที่ใช้โดยแอพหลักที่ระบุไว้ใน ส่วน 3.2.3.1
 • การใช้งานอุปกรณ์อาจรวมถึงรูปแบบความตั้งใจโดยใช้เนมสเปซอย่างชัดเจนและเชื่อมโยงกับองค์กรของตนเองอย่างชัดเจน ข้อห้ามนี้คล้ายกับที่ระบุไว้สำหรับคลาสภาษา Java ใน ส่วน 3.6
3.2.3.4 การออกอากาศ

แอพพลิเคชั่นของบุคคลที่สามพึ่งพาแพลตฟอร์มเพื่อถ่ายทอดเจตนาบางอย่างเพื่อแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์

การใช้งานอุปกรณ์:

 • [C-0-1] จะต้องออกอากาศการออกอากาศสาธารณะเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ระบบที่เหมาะสมตามที่อธิบายไว้ในเอกสาร SDK โปรดทราบว่าข้อกำหนดนี้ไม่ขัดแย้งกับส่วน 3.5 เนื่องจากข้อ จำกัด สำหรับแอปพลิเคชันพื้นหลังได้อธิบายไว้ในเอกสาร SDK
3.2.3.5 การตั้งค่าแอพเริ่มต้น

Android มีการตั้งค่าที่ให้ผู้ใช้สามารถเลือกแอปพลิเคชันเริ่มต้นของพวกเขาได้ง่ายเช่นสำหรับหน้าจอหลักหรือ SMS

ในกรณีที่เหมาะสมการใช้งานอุปกรณ์จะต้องจัดให้มีเมนูการตั้งค่าที่คล้ายกันและเข้ากันได้กับรูปแบบตัวกรองเจตนาและวิธี API ที่อธิบายไว้ในเอกสาร SDK ดังต่อไปนี้

หากการใช้งานอุปกรณ์รายงาน android.software.home_screen พวกเขา:

 • [C-1-1] ต้องให้เกียรติ android.settings.HOME_SETTINGS ตั้งใจที่จะแสดงเมนูการตั้งค่าแอพเริ่มต้นสำหรับหน้าจอหลัก

หากการใช้งานอุปกรณ์รายงาน android.hardware.telephony พวกเขา:

 • [C-2-1] ต้องจัดเตรียมเมนูการตั้งค่าที่จะเรียก android.provider.Telephony.ACTION_CHANGE_DEFAULT เจตนาเพื่อแสดงกล่องโต้ตอบเพื่อเปลี่ยนแอปพลิเคชัน SMS เริ่มต้น

 • [C-2-2] ต้องให้เกียรติ android.telecom.action.CHANGE_DEFAULT_DIALER ตั้งใจแสดงกล่องโต้ตอบเพื่อให้ผู้ใช้เปลี่ยนแอปพลิเคชันโทรศัพท์เริ่มต้น

 • [C-2-3] จะต้องให้เกียรติ Android.telecom.action.change_phone_accounts ตั้งใจที่จะให้ผู้ใช้จ่ายเงินเพื่อกำหนด ConnectionServices ที่เกี่ยวข้องกับ PhoneAccounts เช่นเดียวกับการเริ่มต้นการเริ่มต้นที่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมจะใช้การโทรออก การใช้งาน AOSP เป็นไปตามข้อกำหนดนี้โดยรวมเมนู "ตัวเลือกบัญชีการโทร" ภายในเมนูการตั้งค่า "การโทร"

หากการใช้งานอุปกรณ์รายงาน android.hardware.nfc.hce พวกเขา:

 • [C-3-1] ต้องให้เกียรติ Android.settings.nfc_payment_settings ตั้งใจที่จะแสดงเมนูการตั้งค่าแอปเริ่มต้นสำหรับการแตะและชำระเงิน

หากการใช้งานอุปกรณ์รองรับ VoiceInteractionService ชันมากกว่าหนึ่งแอปพลิเคชันโดยใช้ API นี้ติดตั้งในแต่ละครั้งพวกเขา:

 • [C-4-1] ต้องให้เกียรติ android.settings.ACTION_VOICE_INPUT_SETTINGS ตั้งใจที่จะแสดงเมนูการตั้งค่าแอปเริ่มต้นสำหรับการป้อนข้อมูลและความช่วยเหลือ

3.2.4. กิจกรรมในการแสดงทุติยภูมิ

หากการใช้งานอุปกรณ์อนุญาตให้เปิด กิจกรรม Android ปกติบนจอแสดงผลรองพวกเขา:

 • [C-1-1] ต้องตั้งค่า android.software.activities_on_secondary_displays
 • [C-1-2] ต้องรับประกันความเข้ากันได้ของ API คล้ายกับกิจกรรมที่ทำงานบนหน้าจอหลัก
 • [C-1-3] จะต้องลงจอดกิจกรรมใหม่บนจอแสดงผลเดียวกันกับกิจกรรมที่เปิดตัวเมื่อมีการเปิดตัวกิจกรรมใหม่โดยไม่ระบุการแสดงผลเป้าหมายผ่านกิจกรรม ActivityOptions.setLaunchDisplayId() API
 • [C-1-4] จะต้องทำลายกิจกรรมทั้งหมดเมื่อจอแสดงผลด้วย Display.FLAG_PRIVATE ถูกลบออก
 • [C-1-5] จะต้องปรับขนาดกิจกรรมทั้งหมดใน VirtualDisplay หากการแสดงผลนั้นถูกปรับขนาด
 • อาจแสดงตัวแก้ไข IME (อินพุตเมธอดการควบคุมผู้ใช้ที่ช่วยให้ผู้ใช้ป้อนข้อความ) บนจอแสดงผลหลักเมื่อฟิลด์อินพุตข้อความมุ่งเน้นไปที่จอแสดงผลรอง
 • ควรใช้การโฟกัสอินพุตบนจอแสดงผลรองโดยไม่ขึ้นกับการแสดงผลหลักเมื่อรองรับการสัมผัสหรืออินพุตคีย์
 • ควรมี android.content.res.Configuration ซึ่งสอดคล้องกับจอแสดงผลนั้นเพื่อแสดงทำงานอย่างถูกต้องและรักษาความเข้ากันได้หากมีการเปิดตัวกิจกรรมบนจอแสดงผลรอง

หากการใช้งานอุปกรณ์อนุญาตให้เปิด กิจกรรม Android ปกติบนจอแสดงผลรองและจอแสดงผลหลักและรองมี Android.util.displayMetrics แตกต่างกัน:

 • [C-2-1] กิจกรรมที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ (ที่มี resizeableActivity=false ใน AndroidManifest.xml ) และแอพที่กำหนดเป้าหมาย API ระดับ 23 หรือต่ำกว่าจะต้องไม่ได้รับอนุญาตในจอแสดงผลรอง

หากการใช้งานอุปกรณ์อนุญาตให้เปิด กิจกรรม Android ปกติบนจอแสดงผลรองและจอแสดงผลรองมี Android.view.display.flag_private Flag:

 • [C-3-1] เฉพาะเจ้าของจอแสดงผลระบบและกิจกรรมที่มีอยู่แล้วบนจอแสดงผลนั้นจะต้องสามารถเปิดใช้งานได้ ทุกคนสามารถเปิดตัวจอแสดงผลที่มี Android.view.display.flag_public Flag

3.3. ความเข้ากันได้ของ API

ผู้ใช้อุปกรณ์คือ:

ความเข้ากันได้ของรหัสดั้งเดิมเป็นสิ่งที่ท้าทาย ด้วยเหตุนี้ผู้ใช้อุปกรณ์จึงเป็น:

 • [SR] แนะนำอย่างยิ่งให้ใช้การใช้งานของไลบรารีที่แสดงด้านล่างจากโครงการโอเพ่นซอร์ส Android ต้นน้ำ

3.3.1. อินเทอร์เฟซไบนารีแอปพลิเคชัน

Dalvik bytecode ที่ได้รับการจัดการสามารถเรียกใช้รหัสดั้งเดิมที่มีให้ในไฟล์แอปพลิเค .apk เป็นไฟล์ ELF .so ที่รวบรวมไว้สำหรับสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ที่เหมาะสม เนื่องจากรหัสดั้งเดิมนั้นขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีโปรเซสเซอร์พื้นฐานมาก Android จึงกำหนดจำนวนอินเตอร์เฟสไบนารีแอปพลิเคชัน (ABIs) จำนวนหนึ่งใน Android NDK

การใช้งานอุปกรณ์:

 • [C-0-1] จะต้องเข้ากันได้กับ ABIs ที่กำหนดอย่างน้อยหนึ่งรายการและใช้งานความเข้ากันได้กับ Android NDK
 • [C-0-2] จะต้องรวมถึงการสนับสนุนรหัสที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีการจัดการเพื่อเรียกใช้รหัสดั้งเดิมโดยใช้ความหมายของอินเทอร์เฟซ Java Native (JNI) มาตรฐาน
 • [C-0-3] จะต้องเข้ากันได้กับแหล่งที่มา (เช่นส่วนหัวที่เข้ากันได้) และเข้ากันได้ไบนารี (สำหรับ ABI) กับแต่ละไลบรารีที่ต้องการในรายการด้านล่าง
 • [C-0-4] ต้องสนับสนุน ABI 32 บิตที่เทียบเท่าหากรองรับ ABI 64 บิต
 • [C-0-5] ต้องรายงานอินเทอร์เฟซไบนารีแอปพลิเคชันดั้งเดิม (ABI) อย่างถูกต้องโดยอุปกรณ์ผ่าน android.os.Build.SUPPORTED_ABIS , android.os.Build.SUPPORTED_32_BIT_ABIS และ android.os.Build.SUPPORTED_64_BIT_ABIS แต่ละรายการที่แยกของเครื่องหมายจุลภาคของ ABIs ที่สั่งซื้อจากรายการมากที่สุดไปจนถึงรายการที่ต้องการน้อยที่สุด
 • [C-0-6] ต้องรายงานผ่านพารามิเตอร์ข้างต้นเฉพาะ ABIs ที่บันทึกไว้และอธิบายไว้ใน เอกสารการจัดการ Android NDK ABI รุ่นล่าสุดและต้องรวมถึงการสนับสนุนสำหรับส่วนขยาย SIMD ขั้นสูง (AKA Neon)
 • [C-0-7] ต้องสร้างไลบรารีต่อไปนี้ทั้งหมดให้บริการ API ดั้งเดิมพร้อมใช้งานสำหรับแอพที่มีรหัสดั้งเดิม:

  • libaaudio.so (การสนับสนุนเสียงดั้งเดิมของ Aaudio)
  • libandroid.so (การสนับสนุนกิจกรรม Android ดั้งเดิม)
  • libc (C library)
  • libcamera2ndk.so
  • libdl (Dynamic Linker)
  • libegl.so (การจัดการพื้นผิว OpenGL ดั้งเดิม)
  • libglesv1_cm.so (opengl es 1.x)
  • libglesv2.so (OpenGL ES 2.0)
  • libglesv3.so (opengl es 3.x)
  • libicui18n.so
  • libicuuc.so
  • libjnigraphics.so
  • Liblog (การบันทึก Android)
  • libmediandk.so (สนับสนุนสื่อพื้นเมือง API)
  • libm (คณิตศาสตร์คลัง)
  • libopenmaxal.so (การสนับสนุน OpenMax Al 1.0.1)
  • libopensles.so (OpenSL ES 1.0.1 รองรับเสียง)
  • Libls.so
  • libstdc ++ (สนับสนุนน้อยที่สุดสำหรับ C ++)
  • libvulkan.so (Vulkan)
  • libz (การบีบอัด zlib)
  • อินเตอร์เฟส JNI
 • [C-0-8] ต้องไม่เพิ่มหรือลบฟังก์ชั่นสาธารณะสำหรับไลบรารีดั้งเดิมที่ระบุไว้ข้างต้น

 • [C-0-9] จะต้องแสดงรายการห้องสมุดที่ไม่ใช่ AOSP เพิ่มเติมที่สัมผัสโดยตรงกับแอพของบุคคลที่สามใน /vendor/etc/public.libraries.txt
 • [C-0-10] จะต้องไม่เปิดเผยห้องสมุดดั้งเดิมอื่น ๆ ที่ใช้และให้ใน AOSP เป็นไลบรารีระบบไปยังแอพของบุคคลที่สามที่กำหนดเป้าหมาย API ระดับ 24 หรือสูงกว่าตามที่สงวนไว้
 • [C-0-11] ต้องส่งออกสัญลักษณ์ฟังก์ชัน OpenGL ES 3.1 และ Android Extension Pack ทั้งหมดตามที่กำหนดไว้ใน NDK ผ่านห้องสมุด libGLESv3.so โปรดทราบว่าในขณะที่สัญลักษณ์ทั้งหมดจะต้องมีอยู่หัวข้อ 7.1.4.1 อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับเมื่อคาดว่าจะมีการใช้งานเต็มรูปแบบของแต่ละฟังก์ชั่นที่เกี่ยวข้อง
 • [C-0-12] MUST export function symbols for the core Vulkan 1.0 function symobls, as well as the VK_KHR_surface , VK_KHR_android_surface , VK_KHR_swapchain , VK_KHR_maintenance1 , and VK_KHR_get_physical_device_properties2 extensions through the libvulkan.so library. โปรดทราบว่าในขณะที่สัญลักษณ์ทั้งหมดจะต้องมีอยู่หัวข้อ 7.1.4.2 อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับเมื่อคาดว่าจะมีการใช้งานเต็มรูปแบบของแต่ละฟังก์ชั่นที่เกี่ยวข้อง
 • ควรสร้างโดยใช้ซอร์สโค้ดและไฟล์ส่วนหัวที่มีอยู่ในโครงการ Open Source upstream Android

โปรดทราบว่าการเผยแพร่ในอนาคตของ Android NDK อาจแนะนำการสนับสนุนสำหรับ ABIs เพิ่มเติม

3.3.2. ความเข้ากันได้ของรหัส Native Code 32 บิต

หากการใช้งานอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์แขน 64 บิตแล้ว:

 • [C-1-1] แม้ว่าสถาปัตยกรรม ARMV8 จะลดค่าใช้จ่าย CPU หลายรายการรวมถึงการดำเนินการบางอย่างที่ใช้ในรหัสเนทีฟที่มีอยู่ แต่การดำเนินการที่เลิกใช้แล้วต่อไปนี้จะต้องมีอยู่ในรหัส ARM ดั้งเดิม 32 บิตไม่ว่าจะผ่านการสนับสนุน CPU ดั้งเดิมหรือผ่านการจำลองซอฟต์แวร์:

  • คำแนะนำ SWP และ SWPB
  • คำแนะนำการตั้งค่า
  • CP15ISB, CP15DSB และ CP15DMB การดำเนินงานของ Barrier

หากการใช้งานอุปกรณ์รวม ABI แขน 32 บิตพวกเขา:

 • [C-2-1] ต้องรวมบรรทัดต่อไปนี้ใน /proc/cpuinfo เมื่ออ่านโดยแอปพลิเคชันแขน 32 บิตเพื่อให้แน่ใจว่าเข้ากันได้กับแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นโดยใช้ Android NDK รุ่นดั้งเดิม

  • Features: ตามด้วยรายการคุณสมบัติ ARMV7 CPU เสริมใด ๆ ที่รองรับโดยอุปกรณ์
  • CPU architecture: ตามด้วยจำนวนเต็มที่อธิบายถึงสถาปัตยกรรมแขนที่รองรับสูงสุดของอุปกรณ์ (เช่น "8" สำหรับอุปกรณ์ ARMV8)
 • ไม่ควรแก้ไข /proc/cpuinfo เมื่ออ่านโดย ARM 64 บิตหรือแอปพลิเคชันที่ไม่ใช่แขน

3.4. ความเข้ากันได้ของเว็บ

3.4.1. ความเข้ากันได้ของ WebView

หากการใช้งานอุปกรณ์ให้การใช้งานที่สมบูรณ์ของ android.webkit.Webview API พวกเขา:

 • [C-1-1] ต้องรายงาน android.software.webview
 • [C-1-2] ต้องใช้การสร้างโครงการ โครเมียม จากโครงการโอเพนซอร์ส Android ต้นน้ำบนสาขา Android 8.1 สำหรับการใช้งานของ android.webkit.WebView API
 • [C-1-3] สตริงตัวแทนผู้ใช้ที่รายงานโดย WebView ต้องอยู่ในรูปแบบนี้:

  Mozilla/5.0 (Linux; Android $ (เวอร์ชัน); $ (รุ่น) build/$ (build); wv) applewebkit/537.36 (khtml เช่น gecko) เวอร์ชัน/4.0 $ (chromium_ver) มือถือ Safari/537.36

  • ค่าของสตริง $ (เวอร์ชัน) จะต้องเหมือนกับค่าสำหรับ Android.os.build.version.release
  • ค่าของสตริง $ (รุ่น) จะต้องเหมือนกับค่าสำหรับ Android.os.build.model
  • ค่าของสตริง $ (build) จะต้องเหมือนกับค่าสำหรับ Android.os.build.id
  • ค่าของสตริง $ (chromium_ver) จะต้องเป็นรุ่นของโครเมียมในโครงการโอเพนซอร์ส Android ต้นน้ำ
  • การใช้งานอุปกรณ์อาจละเว้นมือถือในสตริงตัวแทนผู้ใช้
 • ส่วนประกอบ WebView ควรมีการรองรับคุณสมบัติ HTML5 ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และหากรองรับคุณลักษณะควรสอดคล้องกับ ข้อกำหนด HTML5

3.4.2. ความเข้ากันได้ของเบราว์เซอร์

If device implementations include a standalone Browser application for general web browsing, they:

 • [C-1-1] MUST support each of these APIs associated with HTML5:
 • [C-1-2] MUST support the HTML5/W3C webstorage API and SHOULD support the HTML5/W3C IndexedDB API . Note that as the web development standards bodies are transitioning to favor IndexedDB over webstorage, IndexedDB is expected to become a required component in a future version of Android.
 • MAY ship a custom user agent string in the standalone Browser application.
 • SHOULD implement support for as much of HTML5 as possible on the standalone Browser application (whether based on the upstream WebKit Browser application or a third-party replacement).

However, If device implementations do not include a standalone Browser application, they:

 • [C-2-1] MUST still support the public intent patterns as described in section 3.2.3.1 .

3.5. API Behavioral Compatibility

The behaviors of each of the API types (managed, soft, native, and web) must be consistent with the preferred implementation of the upstream Android Open Source Project . Some specific areas of compatibility are:

 • [C-0-1] Devices MUST NOT change the behavior or semantics of a standard intent.
 • [C-0-2] Devices MUST NOT alter the lifecycle or lifecycle semantics of a particular type of system component (such as Service, Activity, ContentProvider, etc.).
 • [C-0-3] Devices MUST NOT change the semantics of a standard permission.
 • Devices MUST NOT alter the limitations enforced on background applications. More specifically, for background apps:
  • [C-0-4] they MUST stop executing callbacks that are registered by the app to receive outputs from the GnssMeasurement and GnssNavigationMessage .
  • [C-0-5] they MUST rate-limit the frequency of updates that are provided to the app through the LocationManager API class or the WifiManager.startScan() method.
  • [C-0-6] if the app is targeting API level 25 or higher, they MUST NOT allow to register broadcast receivers for the implicit broadcasts of standard Android intents in the app's manifest, unless the broadcast intent requires a "signature" or "signatureOrSystem" protectionLevel permission or are on the exemption list .
  • [C-0-7] if the app is targeting API level 25 or higher, they MUST stop the app's background services, just as if the app had called the services' stopSelf() method, unless the app is placed on a temporary allowlist to handle a task that's visible to the user.
  • [C-0-8] if the app is targeting API level 25 or higher, they MUST release the wakelocks the app holds.

The above list is not comprehensive. The Compatibility Test Suite (CTS) tests significant portions of the platform for behavioral compatibility, but not all. It is the responsibility of the implementer to ensure behavioral compatibility with the Android Open Source Project. For this reason, device implementers SHOULD use the source code available via the Android Open Source Project where possible, rather than re-implement significant parts of the system.

3.6. API Namespaces

Android follows the package and class namespace conventions defined by the Java programming language. To ensure compatibility with third-party applications, device implementers MUST NOT make any prohibited modifications (see below) to these package namespaces:

 • java.*
 • javax.*
 • sun.*
 • android.*
 • com.android.*

That is, they:

 • [C-0-1] MUST NOT modify the publicly exposed APIs on the Android platform by changing any method or class signatures, or by removing classes or class fields.
 • [C-0-2] MUST NOT add any publicly exposed elements (such as classes or interfaces, or fields or methods to existing classes or interfaces) or Test or System APIs to the APIs in the above namespaces. A “publicly exposed element” is any construct that is not decorated with the “@hide” marker as used in the upstream Android source code.

Device implementers MAY modify the underlying implementation of the APIs, but such modifications:

 • [C-0-3] MUST NOT impact the stated behavior and Java-language signature of any publicly exposed APIs.
 • [C-0-4] MUST NOT be advertised or otherwise exposed to developers.

However, device implementers MAY add custom APIs outside the standard Android namespace, but the custom APIs:

 • [C-0-5] MUST NOT be in a namespace owned by or referring to another organization. For instance, device implementers MUST NOT add APIs to the com.google.* or similar namespace: only Google may do so. Similarly, Google MUST NOT add APIs to other companies' namespaces.
 • [C-0-6] MUST be packaged in an Android shared library so that only apps that explicitly use them (via the <uses-library> mechanism) are affected by the increased memory usage of such APIs.

If a device implementer proposes to improve one of the package namespaces above (such as by adding useful new functionality to an existing API, or adding a new API), the implementer SHOULD visit source.android.com and begin the process for contributing changes and code, according to the information on that site.

Note that the restrictions above correspond to standard conventions for naming APIs in the Java programming language; this section simply aims to reinforce those conventions and make them binding through inclusion in this Compatibility Definition.

3.7. Runtime Compatibility

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST support the full Dalvik Executable (DEX) format and Dalvik bytecode specification and semantics .

 • [C-0-2] MUST configure Dalvik runtimes to allocate memory in accordance with the upstream Android platform, and as specified by the following table. (See section 7.1.1 for screen size and screen density definitions.)

 • SHOULD use Android RunTime (ART), the reference upstream implementation of the Dalvik Executable Format, and the reference implementation's package management system.

 • SHOULD run fuzz tests under various modes of execution and target architectures to assure the stability of the runtime. Refer to JFuzz and DexFuzz in the Android Open Source Project website.

Note that memory values specified below are considered minimum values and device implementations MAY allocate more memory per application.

Screen Layout Screen Density Minimum Application Memory
Android Watch 120 dpi (ldpi) 32MB
160 dpi (mdpi)
213 dpi (tvdpi)
240 dpi (hdpi) 36MB
280 dpi (280dpi)
320 dpi (xhdpi) 48MB
360 dpi (360dpi)
400 dpi (400dpi) 56MB
420 dpi (420dpi) 64MB
480 dpi (xxhdpi) 88MB
560 dpi (560dpi) 112MB
640 dpi (xxxhdpi) 154MB
small/normal 120 dpi (ldpi) 32MB
160 dpi (mdpi)
213 dpi (tvdpi) 48MB
240 dpi (hdpi)
280 dpi (280dpi)
320 dpi (xhdpi) 80MB
360 dpi (360dpi)
400 dpi (400dpi) 96MB
420 dpi (420dpi) 112MB
480 dpi (xxhdpi) 128MB
560 dpi (560dpi) 192MB
640 dpi (xxxhdpi) 256MB
ใหญ่ 120 dpi (ldpi) 32MB
160 dpi (mdpi) 48MB
213 dpi (tvdpi) 80MB
240 dpi (hdpi)
280 dpi (280dpi) 96MB
320 dpi (xhdpi) 128MB
360 dpi (360dpi) 160MB
400 dpi (400dpi) 192MB
420 dpi (420dpi) 228MB
480 dpi (xxhdpi) 256MB
560 dpi (560dpi) 384MB
640 dpi (xxxhdpi) 512MB
xlarge 120 dpi (ldpi) 48MB
160 dpi (mdpi) 80MB
213 dpi (tvdpi) 96MB
240 dpi (hdpi)
280 dpi (280dpi) 144MB
320 dpi (xhdpi) 192MB
360 dpi (360dpi) 240MB
400 dpi (400dpi) 288MB
420 dpi (420dpi) 336MB
480 dpi (xxhdpi) 384MB
560 dpi (560dpi) 576MB
640 dpi (xxxhdpi) 768MB

3.8. User Interface Compatibility

3.8.1. Launcher (Home Screen)

Android includes a launcher application (home screen) and support for third-party applications to replace the device launcher (home screen).

If device implementations allow third-party applications to replace the device home screen, they:

 • [C-1-1] MUST declare the platform feature android.software.home_screen .
 • [C-1-2] MUST return the AdaptiveIconDrawable object when the third party application use <adaptive-icon> tag to provide their icon, and the PackageManager methods to retrieve icons are called.

If device implementations include a default launcher that supports in-app pinning of shortcuts, they:

Conversely, if device implementations do not support in-app pinning of shortcuts, they:

If device implementations implement a default launcher that provides quick access to the additional shortcuts provided by third-party apps through the ShortcutManager API, they:

 • [C-4-1] MUST support all documented shortcut features (eg static and dynamic shortcuts, pinning shortcuts) and fully implement the APIs of the ShortcutManager API class.

If device implementations include a default launcher app that shows badges for the app icons, they:

 • [C-5-1] MUST respect the NotificationChannel.setShowBadge() API method. In other words, show a visual affordance associated with the app icon if the value is set as true , and do not show any app icon badging scheme when all of the app's notification channels have set the value as false .
 • MAY override the app icon badges with their proprietary badging scheme when third-party applications indicate support of the proprietary badging scheme through the use of proprietary APIs, but SHOULD use the resources and values provided through the notification badges APIs described in the SDK , such as the Notification.Builder.setNumber() and the Notification.Builder.setBadgeIconType() API.

3.8.2. วิดเจ็ต

Android supports third-party app widgets by defining a component type and corresponding API and lifecycle that allows applications to expose an “AppWidget” to the end user.

If device implementations support third-party app widgets, they:

 • [C-1-1] MUST declare support for platform feature android.software.app_widgets .
 • [C-1-2] MUST include built-in support for AppWidgets and expose user interface affordances to add, configure, view, and remove AppWidgets directly within the Launcher.
 • [C-1-3] MUST be capable of rendering widgets that are 4 x 4 in the standard grid size. See the App Widget DesignGuidelines in the Android SDK documentation for details.
 • MAY support application widgets on the lock screen.

If device implementations support third-party app widgets and in-app pinning of shortcuts, they:

3.8.3. การแจ้งเตือน

Android includes Notification and NotificationManager APIs that allow third-party app developers to notify users of notable events and attract users' attention using the hardware components (eg sound, vibration and light) and software features (eg notification shade, system bar) of the device .

3.8.3.1. Presentation of Notifications

If device implementations allow third party apps to notify users of notable events , they:

 • [C-1-1] MUST support notifications that use hardware features, as described in the SDK documentation, and to the extent possible with the device implementation hardware. For instance, if a device implementation includes a vibrator, it MUST correctly implement the vibration APIs. If a device implementation lacks hardware, the corresponding APIs MUST be implemented as no-ops. This behavior is further detailed in section 7 .
 • [C-1-2] MUST correctly render all resources (icons, animation files etc.) provided for in the APIs, or in the Status/System Bar icon style guide , although they MAY provide an alternative user experience for notifications than that provided by the reference Android Open Source implementation.
 • [C-1-3] MUST honor and implement properly the behaviors described for the APIs to update, remove and group notifications.
 • [C-1-4] MUST provide the full behavior of the NotificationChannel API documented in the SDK.
 • [C-1-5] MUST provide a user affordance to block and modify a certain third-party app's notification per each channel and app package level.
 • [C-1-6] MUST also provide a user affordance to display deleted notification channels.
 • SHOULD support rich notifications.
 • SHOULD present some higher priority notifications as heads-up notifications.
 • SHOULD have a user affordance to snooze notifications.
 • MAY only manage the visibility and timing of when third-party apps can notify users of notable events to mitigate safety issues such as driver distraction.

If device implementations support rich notifications, they:

 • [C-2-1] MUST use the exact resources as provided through the Notification.Style API class and its subclasses for the presented resource elements.
 • SHOULD present each and every resource element (eg icon, title and summary text) defined in the Notification.Style API class and its subclasses.

If device implementations support heads-up notifications: they:

 • [C-3-1] MUST use the heads-up notification view and resources as described in the Notification.Builder API class when heads-up notifications are presented.
3.8.3.2. Notification Listener Service

Android includes the NotificationListenerService APIs that allow apps (once explicitly enabled by the user) to receive a copy of all notifications as they are posted or updated.

If device implementations report the feature flag android.hardware.ram.normal , they:

 • [C-1-1] MUST correctly and promptly update notifications in their entirety to all such installed and user-enabled listener services, including any and all metadata attached to the Notification object.
 • [C-1-2] MUST respect the snoozeNotification() API call, and dismiss the notification and make a callback after the snooze duration that is set in the API call.

If device implementations have a user affordance to snooze notifications, they:

 • [C-2-1] MUST reflect the snoozed notification status properly through the standard APIs such as NotificationListenerService.getSnoozedNotifications() .
 • [C-2-2] MUST make this user affordance available to snooze notifications from each installed third-party app's, unless they are from persistent/foreground services.
3.8.3.3. DND (Do not Disturb)

If device implementations support the DND feature, they:

 • [C-1-1] MUST implement an activity that would respond to the intent ACTION_NOTIFICATION_POLICY_ACCESS_SETTINGS , which for implementations with UI_MODE_TYPE_NORMAL it MUST be an activity where the user can grant or deny the app access to DND policy configurations.
 • [C-1-2] MUST, for when the device implementation has provided a means for the user to grant or deny third-party apps to access the DND policy configuration, display Automatic DND rules created by applications alongside the user-created and pre-defined rules.
 • [C-1-3] MUST honor the suppressedVisualEffects values passed along the NotificationManager.Policy and if an app has set any of the SUPPRESSED_EFFECT_SCREEN_OFF or SUPPRESSED_EFFECT_SCREEN_ON flags, it SHOULD indicate to the user that the visual effects are suppressed in the DND settings menu.

Android includes APIs that allow developers to incorporate search into their applications and expose their application's data into the global system search. Generally speaking, this functionality consists of a single, system-wide user interface that allows users to enter queries, displays suggestions as users type, and displays results. The Android APIs allow developers to reuse this interface to provide search within their own apps and allow developers to supply results to the common global search user interface.

 • Android device implementations SHOULD include global search, a single, shared, system-wide search user interface capable of real-time suggestions in response to user input.

If device implementations implement the global search interface, they:

 • [C-1-1] MUST implement the APIs that allow third-party applications to add suggestions to the search box when it is run in global search mode.

If no third-party applications are installed that make use of the global search:

 • The default behavior SHOULD be to display web search engine results and suggestions.

Android also includes the Assist APIs to allow applications to elect how much information of the current context is shared with the assistant on the device.

If device implementations support the Assist action, they:

 • [C-2-1] MUST indicate clearly to the end user when the context is shared, by either:
  • Each time the assist app accesses the context, displaying a white light around the edges of the screen that meet or exceed the duration and brightness of the Android Open Source Project implementation.
  • For the preinstalled assist app, providing a user affordance less than two navigations away from the default voice input and assistant app settings menu , and only sharing the context when the assist app is explicitly invoked by the user through a hotword or assist navigation key input.
 • [C-2-2] The designated interaction to launch the assist app as described in section 7.2.3 MUST launch the user-selected assist app, in other words the app that implements VoiceInteractionService , or an activity handling the ACTION_ASSIST intent.
 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to use long press on HOME key as this designated interaction.

3.8.5. Alerts and Toasts

Applications can use the Toast API to display short non-modal strings to the end user that disappear after a brief period of time, and use the TYPE_APPLICATION_OVERLAY window type API to display alert windows as an overlay over other apps.

If device implementations include a screen or video output, they:

 • [C-1-1] MUST provide a user affordance to block an app from displaying alert windows that use the TYPE_APPLICATION_OVERLAY . The AOSP implementation meets this requirement by having controls in the notification shade.

 • [C-1-2] MUST honor the Toast API and display Toasts from applications to end users in some highly visible manner.

3.8.6. ธีมส์

Android provides “themes” as a mechanism for applications to apply styles across an entire Activity or application.

Android includes a “Holo” and "Material" theme family as a set of defined styles for application developers to use if they want to match the Holo theme look and feel as defined by the Android SDK.

If device implementations include a screen or video output, they:

 • [C-1-1] MUST NOT alter any of the Holo theme attributes exposed to applications.
 • [C-1-2] MUST support the “Material” theme family and MUST NOT alter any of the Material theme attributes or their assets exposed to applications.

Android also includes a “Device Default” theme family as a set of defined styles for application developers to use if they want to match the look and feel of the device theme as defined by the device implementer.

Android supports a variant theme with translucent system bars, which allows application developers to fill the area behind the status and navigation bar with their app content. To enable a consistent developer experience in this configuration, it is important the status bar icon style is maintained across different device implementations.

If device implementations include a system status bar, they:

 • [C-2-1] MUST use white for system status icons (such as signal strength and battery level) and notifications issued by the system, unless the icon is indicating a problematic status or an app requests a light status bar using the SYSTEM_UI_FLAG_LIGHT_STATUS_BAR flag .
 • [C-2-2] Android device implementations MUST change the color of the system status icons to black (for details, refer to R.style ) when an app requests a light status bar.

3.8.7. Live Wallpapers

Android defines a component type and corresponding API and lifecycle that allows applications to expose one or more “Live Wallpapers” to the end user. Live wallpapers are animations, patterns, or similar images with limited input capabilities that display as a wallpaper, behind other applications.

Hardware is considered capable of reliably running live wallpapers if it can run all live wallpapers, with no limitations on functionality, at a reasonable frame rate with no adverse effects on other applications. If limitations in the hardware cause wallpapers and/or applications to crash, malfunction, consume excessive CPU or battery power, or run at unacceptably low frame rates, the hardware is considered incapable of running live wallpaper. As an example, some live wallpapers may use an OpenGL 2.0 or 3.x context to render their content. Live wallpaper will not run reliably on hardware that does not support multiple OpenGL contexts because the live wallpaper use of an OpenGL context may conflict with other applications that also use an OpenGL context.

 • Device implementations capable of running live wallpapers reliably as described above SHOULD implement live wallpapers.

If device implementations implement live wallpapers, they:

 • [C-1-1] MUST report the platform feature flag android.software.live_wallpaper.

3.8.8. Activity Switching

The upstream Android source code includes the overview screen , a system-level user interface for task switching and displaying recently accessed activities and tasks using a thumbnail image of the application's graphical state at the moment the user last left the application.

Device implementations including the recents function navigation key as detailed in section 7.2.3 MAY alter the interface.

If device implementations including the recents function navigation key as detailed in section 7.2.3 alter the interface, they:

 • [C-1-1] MUST support at least up to 7 displayed activities.
 • SHOULD at least display the title of 4 activities at a time.
 • [C-1-2] MUST implement the screen pinning behavior and provide the user with a settings menu to toggle the feature.
 • SHOULD display highlight color, icon, screen title in recents.
 • SHOULD display a closing affordance ("x") but MAY delay this until user interacts with screens.
 • SHOULD implement a shortcut to switch easily to the previous activity
 • SHOULD trigger the fast-switch action between the two most recently used apps, when the recents function key is tapped twice.
 • SHOULD trigger the split-screen multiwindow-mode, if supported, when the recents functions key is long pressed.
 • MAY display affiliated recents as a group that moves together.

 • [SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to use the upstream Android user interface (or a similar thumbnail-based interface) for the overview screen.

3.8.9. Input Management

Android includes support for Input Management and support for third-party input method editors.

If device implementations allow users to use third-party input methods on the device, they:

 • [C-1-1] MUST declare the platform feature android.software.input_methods and support IME APIs as defined in the Android SDK documentation.
 • [C-1-2] MUST provide a user-accessible mechanism to add and configure third-party input methods in response to the android.settings.INPUT_METHOD_SETTINGS intent.

If device implementations declare the android.software.autofill feature flag, they:

3.8.10. Lock Screen Media Control

The Remote Control Client API is deprecated from Android 5.0 in favor of the Media Notification Template that allows media applications to integrate with playback controls that are displayed on the lock screen.

3.8.11. Screen savers (previously Dreams)

Android includes support for interactivescreensavers , previously referred to as Dreams. Screen savers allow users to interact with applications when a device connected to a power source is idle or docked in a desk dock. Android Watch devices MAY implement screen savers, but other types of device implementations SHOULD include support for screen savers and provide a settings option for users toconfigure screen savers in response to the android.settings.DREAM_SETTINGS intent.

3.8.12. ที่ตั้ง

If device implementations include a hardware sensor (eg GPS) that is capable of providing the location coordinates:

 • [C-1-1] location modes MUST be displayed in the Location menu within Settings.

3.8.13. Unicode and Font

Android includes support for the emoji characters defined in Unicode 10.0 .

If device implementations include a screen or video output, they:

 • [C-1-1] MUST be capable of rendering these emoji characters in color glyph.
 • [C-1-2] MUST include support for:
 • Roboto 2 font with different weights—sans-serif-thin, sans-serif-light, sans-serif-medium, sans-serif-black, sans-serif-condensed, sans-serif-condensed-light for the languages available on the อุปกรณ์.
 • Full Unicode 7.0 coverage of Latin, Greek, and Cyrillic, including the Latin Extended A, B, C, and D ranges, and all glyphs in the currency symbols block of Unicode 7.0.
 • SHOULD support the skin tone and diverse family emojis as specified in the Unicode Technical Report #51 .

If device implementations include an IME, they:

 • SHOULD provide an input method to the user for these emoji characters.

3.8.14. Multi-windows

If device implementations have the capability to display multiple activities at the same time, they:

 • [C-1-1] MUST implement such multi-window mode(s) in accordance with the application behaviors and APIs described in the Android SDK multi-window mode support documentation and meet the following requirements:
 • [C-1-2] Applications can indicate whether they are capable of operating in multi-window mode in the AndroidManifest.xml file, either explicitly via setting the android:resizeableActivity attribute to true or implicitly by having the targetSdkVersion > 24. Apps that explicitly set this attribute to false in their manifest MUST NOT be launched in multi-window mode. Older apps with targetSdkVersion < 24 that did not set this android:resizeableActivity attribute MAY be launched in multi-window mode, but the system MUST provide warning that the app may not work as expected in multi-window mode.
 • [C-1-3] MUST NOT offer split-screen or freeform mode if the screen height < 440 dp and the screen width < 440 dp.
 • Device implementations with screen size xlarge SHOULD support freeform mode.

If device implementations support multi-window mode(s), and the split screen mode, they:

 • [C-2-1] MUST preload a resizeable launcher as the default.
 • [C-2-2] MUST crop the docked activity of a split-screen multi-window but SHOULD show some content of it, if the Launcher app is the focused window.
 • [C-2-3] MUST honor the declared AndroidManifestLayout_minWidth and AndroidManifestLayout_minHeight values of the third-party launcher application and not override these values in the course of showing some content of the docked activity.

If device implementations support multi-window mode(s) and picture-in-picture multi-window mode, they:

 • [C-3-1] MUST launch activities in picture-in-picture multi-window mode when the app is: * Targeting API level 26 or higher and declares android:supportsPictureInPicture * Targeting API level 25 or lower and declares both android:resizeableActivity and android:supportsPictureInPicture .
 • [C-3-2] MUST expose the actions in their SystemUI as specified by the current PIP activity through the setActions() API.
 • [C-3-3] MUST support aspect ratios greater than or equal to 1:2.39 and less than or equal to 2.39:1, as specified by the PIP activity through the setAspectRatio() API.
 • [C-3-4] MUST use KeyEvent.KEYCODE_WINDOW to control the PIP window; if PIP mode is not implemented, the key MUST be available to the foreground activity.
 • [C-3-5] MUST provide a user affordance to block an app from displaying in PIP mode; the AOSP implementation meets this requirement by having controls in the notification shade.
 • [C-3-6] MUST allocate minimum width and height of 108 dp for the PIP window and minimum width of 240 dp and height of 135 dp for the PIP window when the Configuration.uiMode is configured as UI_MODE_TYPE_TELEVISION

3.9. Device Administration

Android includes features that allow security-aware applications to perform device administration functions at the system level, such as enforcing password policies or performing remote wipe, through the Android Device Administration API ].

If device implementations implement the full range of device administration policies defined in the Android SDK documentation, they:

 • [C-1-1] MUST declare android.software.device_admin .
 • [C-1-2] MUST support device owner provisioning as described in section 3.9.1 and section 3.9.1.1 .
 • [C-1-3] MUST declare the support of manged profiles via the android.software.managed_users feature flag, except for when the device is configured so that it would report itself as a low RAM device or so that it allocate internal (non-removable) storage as shared storage.

3.9.1 Device Provisioning

3.9.1.1 Device owner provisioning

If device implementations declare android.software.device_admin , they:

If device implementations declare android.software.device_admin , but also include a proprietary Device Owner management solution and provide a mechanism to promote an application configured in their solution as a "Device Owner equivalent" to the standard "Device Owner" as recognized by the standard Android DevicePolicyManager APIs, they:

 • [C-2-1] MUST have a process in place to verify that the specific app being promoted belongs to a legitimate enterprise device management solution and it has been already configured in the proprietary solution to have the rights equivalent as a "Device Owner" .
 • [C-2-2] MUST show the same AOSP Device Owner consent disclosure as the flow initiated by android.app.action.PROVISION_MANAGED_DEVICE prior to enrolling the DPC application as "Device Owner".
 • MAY have user data on the device prior to enrolling the DPC application as "Device Owner".
3.9.1.2 Managed profile provisioning

If device implementations declare android.software.managed_users , they:

 • [C-1-1] MUST implement the APIs allowing a Device Policy Controller (DPC) application to become the owner of a new Managed Profile .

 • [C-1-2] The managed profile provisioning process (the flow initiated by android.app.action.PROVISION_MANAGED_PROFILE ) users experience MUST align with the AOSP implementation.

 • [C-1-3] MUST provide the following user affordances within the Settings to indicate to the user when a particular system function has been disabled by the Device Policy Controller (DPC):

  • A consistent icon or other user affordance (for example the upstream AOSP info icon) to represent when a particular setting is restricted by a Device Admin.
  • A short explanation message, as provided by the Device Admin via the setShortSupportMessage .
  • The DPC application's icon.

3.9.2 Managed Profile Support

If device implementations declare android.software.managed_users , they:

 • [C-1-1] MUST support managed profiles via the android.app.admin.DevicePolicyManager APIs.
 • [C-1-2] MUST allow one and only one managed profile to be created .
 • [C-1-3] MUST use an icon badge (similar to the AOSP upstream work badge) to represent the managed applications and widgets and other badged UI elements like Recents & Notifications.
 • [C-1-4] MUST display a notification icon (similar to the AOSP upstream work badge) to indicate when user is within a managed profile application.
 • [C-1-5] MUST display a toast indicating that the user is in the managed profile if and when the device wakes up (ACTION_USER_PRESENT) and the foreground application is within the managed profile.
 • [C-1-6] Where a managed profile exists, MUST show a visual affordance in the Intent 'Chooser' to allow the user to forward the intent from the managed profile to the primary user or vice versa, if enabled by the Device Policy Controller.
 • [C-1-7] Where a managed profile exists, MUST expose the following user affordances for both the primary user and the managed profile:
  • Separate accounting for battery, location, mobile data and storage usage for the primary user and managed profile.
  • Independent management of VPN Applications installed within the primary user or managed profile.
  • Independent management of applications installed within the primary user or managed profile.
  • Independent management of accounts within the primary user or managed profile.
 • [C-1-8] MUST ensure the preinstalled dialer, contacts and messaging applications can search for and look up caller information from the managed profile (if one exists) alongside those from the primary profile, if the Device Policy Controller permits it.
 • [C-1-9] MUST ensure that it satisfies all the security requirements applicable for a device with multiple users enabled (see section 9.5 ), even though the managed profile is not counted as another user in addition to the primary user.
 • [C-1-10] MUST support the ability to specify a separate lock screen meeting the following requirements to grant access to apps running in a managed profile.
 • When contacts from the managed profile are displayed in the preinstalled call log, in-call UI, in-progress and missed-call notifications, contacts and messaging apps they SHOULD be badged with the same badge used to indicate managed profile applications.

3.10. การเข้าถึง

Android provides an accessibility layer that helps users with disabilities to navigate their devices more easily. In addition, Android provides platform APIs that enable accessibility service implementations to receive callbacks for user and system events and generate alternate feedback mechanisms, such as text-to-speech, haptic feedback, and trackball/d-pad navigation.

If device implementations support third-party accessibility services, they:

 • [C-1-1] MUST provide an implementation of the Android accessibility framework as described in the accessibility APIs SDK documentation.
 • [C-1-2] MUST generate accessibility events and deliver the appropriate AccessibilityEvent to all registered AccessibilityService implementations as documented in the SDK.
 • [C-1-3] MUST honor the android.settings.ACCESSIBILITY_SETTINGS intent to provide a user-accessible mechanism to enable and disable the third-party accessibility services alongside the preloaded accessibility services.
 • [C-1-4] MUST add a button in the system's navigation bar allowing the user to control the accessibility service when the enabled accessibility services declare the AccessibilityServiceInfo.FLAG_REQUEST_ACCESSIBILITY_BUTTON . Note that for device implementations with no system navigation bar, this requirement is not applicable, but device implementations SHOULD provide a user affordance to control these accessibility services.

If device implementations include preloaded accessibility services, they:

 • [C-2-1] MUST implement these preloaded accessibility services as Direct Boot aware apps when the data storage is encrypted with File Based Encryption (FBE).
 • SHOULD provide a mechanism in the out-of-box setup flow for users to enable relevant accessibility services, as well as options to adjust the font size, display size and magnification gestures.

3.11. Text-to-Speech

Android includes APIs that allow applications to make use of text-to-speech (TTS) services and allows service providers to provide implementations of TTS services.

If device implementations reporting the feature android.hardware.audio.output, they:

If device implementations support installation of third-party TTS engines, they:

 • [C-2-1] MUST provide user affordance to allow the user to select a TTS engine for use at system level.

3.12. TV Input Framework

The Android Television Input Framework (TIF) simplifies the delivery of live content to Android Television devices. TIF provides a standard API to create input modules that control Android Television devices.

If device implementations support TIF, they:

 • [C-1-1] MUST declare the platform feature android.software.live_tv .
 • [C-1-2] MUST preload a TV application (TV App) and meet all requirements described in section 3.12.1 .

3.12.1. TV App

If device implementations support TIF:

 • [C-1-1] The TV App MUST provide facilities to install and use TV Channels and meet the following requirements:

The TV app that is required for Android device implementations declaring the android.software.live_tv feature flag, MUST meet the following requirements:

 • Device implementations SHOULD allow third-party TIF-based inputs ( third-party inputs ) to be installed and managed.
 • Device implementations MAY provide visual separation between pre-installed TIF-based inputs (installed inputs) and third-party inputs.
 • Device implementations SHOULD NOT display the third-party inputs more than a single navigation action away from the TV App (ie expanding a list of third-party inputs from the TV App).

The Android Open Source Project provides an implementation of the TV App that meets the above requirements.

3.12.1.1. Electronic Program Guide

If device implementations support TIF, they:

 • [C-1-1] MUST show an informational and interactive overlay, which MUST include an electronic program guide (EPG) generated from the values in the TvContract.Programs fields.
 • [C-1-2] On channel change, device implementations MUST display EPG data for the currently playing program.
 • [SR] The EPG is STRONGLY RECOMMENDED to display installed inputs and third-party inputs with equal prominence. The EPG SHOULD NOT display the third-party inputs more than a single navigation action away from the installed inputs on the EPG.
 • The EPG SHOULD display information from all installed inputs and third-party inputs.
 • The EPG MAY provide visual separation between the installed inputs and third-party inputs.
3.12.1.2. การนำทาง

If device implementations support TIF, they:

 • [C-1-1] MUST allow navigation for the following functions via the D-pad, Back, and Home keys on the Android Television device's input device(s) (ie remote control, remote control application, or game controller):

  • Changing TV channels
  • Opening EPG
  • Configuring and tuning to third-party TIF-based inputs (if those inputs are supported)
  • Opening Settings menu
 • SHOULD pass key events to HDMI inputs through CEC.

3.12.1.3. TV input app linking

Android Television device implementations SHOULD support TV input app linking , which allows all inputs to provide activity links from the current activity to another activity (ie a link from live programming to related content). The TV App SHOULD show TV input app linking when it is provided.

3.12.1.4. Time shifting

If device implementations support TIF, they:

 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to support time shifting, which allows the user to pause and resume live content.
 • SHOULD provide the user a way to pause and resume the currently playing program, if time shifting for that program is available .
3.12.1.5. TV recording

If device implementations support TIF, they:

 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to support TV recording.
 • If the TV input supports recording and the recording of a program is not prohibited , the EPG MAY provide a way to record a program .

3.13. การตั้งค่าด่วน

Android provides a Quick Settings UI component that allows quick access to frequently used or urgently needed actions.

If device implementations include a Quick Settings UI component, they:

 • [C-1-1] MUST allow the user to add or remove the tiles provided through the quicksettings APIs from a third-party app.
 • [C-1-2] MUST NOT automatically add a tile from a third-party app directly to the Quick Settings.
 • [C-1-3] MUST display all the user-added tiles from third-party apps alongside the system-provided quick setting tiles.

3.14. Media UI

If device implementations include the UI framework that supports third-party apps that depend on MediaBrowser and MediaSession , they:

3.15. Instant Apps

Device implementations MUST satisfy the following requirements:

 • [C-0-1] Instant Apps MUST only be granted permissions that have the android:protectionLevel set to "ephemeral" .
 • [C-0-2] Instant Apps MUST NOT interact with installed apps via implicit intents unless one of the following is true:
  • The component's intent pattern filter is exposed and has CATEGORY_BROWSABLE
  • The action is one of ACTION_SEND, ACTION_SENDTO, ACTION_SEND_MULTIPLE
  • The target is explicitly exposed with android:visibleToInstantApps
 • [C-0-3] Instant Apps MUST NOT interact explicitly with installed apps unless the component is exposed via android:visibleToInstantApps.
 • [C-0-4] IInstalled Apps MUST NOT see details about Instant Apps on the device unless the Instant App explicitly connects to the installed application.

3.16. Companion Device Pairing

Android includes support for companion device pairing to more effectively manage association with companion devices and provides the CompanionDeviceManager API for apps to access this feature.

If device implementations support the companion device pairing feature, they:

 • [C-1-1] MUST declare the feature flag FEATURE_COMPANION_DEVICE_SETUP .
 • [C-1-2] MUST ensure the APIs in the android.companion package is fully implemented.
 • [C-1-3] MUST provide user affordances for the user to select/confirm a companion device is present and operational.

4. Application Packaging Compatibility

Devices implementations:

 • [C-0-1] MUST be capable of installing and running Android “.apk” files as generated by the “aapt” tool included in the official Android SDK .
 • As the above requirement may be challenging, device implementations are RECOMMENDED to use the AOSP reference implementation's package management systemDevice implementations.
 • [C-0-2] MUST support verifying “.apk” files using the APK Signature Scheme v2 and JAR signing .
 • [C-0-3] MUST NOT extend either the .apk , Android Manifest , Dalvik bytecode , or RenderScript bytecode formats in such a way that would prevent those files from installing and running correctly on other compatible devices.
 • [C-0-4] MUST NOT allow apps other than the current "installer of record" for the package to silently uninstall the app without any prompt, as documented in the SDK for the DELETE_PACKAGE permission. The only exceptions are the system package verifier app handling PACKAGE_NEEDS_VERIFICATION intent and the storage manager app handling ACTION_MANAGE_STORAGE intent.

Device implementations MUST NOT install application packages from unknown sources, unless the app that requests the installation meets all the following requirements:

 • It MUST declare the REQUEST_INSTALL_PACKAGES permission or have the android:targetSdkVersion set at 24 or lower.
 • It MUST have been granted permission by the user to install apps from unknown sources.

Device implementations MUST have an activity that handles the android.settings.MANAGE_UNKNOWN_APP_SOURCES intent. They SHOULD provide a user affordance to grant/revoke the permission to install apps from unknown sources per application, but MAY choose to implement this as a no-op and return RESULT_CANCELED for startActivityForResult() , if the device implementation does not want to allow users to have this choice. However even in such cases, they SHOULD indicate to the user why there is no such choice presented.

5. Multimedia Compatibility

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST support the media formats, encoders, decoders, file types, and container formats defined in section 5.1 for each and every codec declared by MediaCodecList .
 • [C-0-2] MUST declare and report support of the encoders, decoders available to third-party applications via MediaCodecList .
 • [C-0-3] MUST be able to decode and make available to third-party apps all the formats it can encode. This includes all bitstreams that its encoders generate and the profiles reported in its CamcorderProfile .

Device implementations:

 • SHOULD aim for minimum codec latency, in others words, they
  • SHOULD NOT consume and store input buffers and return input buffers only once processed.
  • SHOULD NOT hold onto decoded buffers for longer than as specified by the standard (eg SPS).
  • SHOULD NOT hold onto encoded buffers longer than required by the GOP structure.

All of the codecs listed in the section below are provided as software implementations in the preferred Android implementation from the Android Open Source Project.

Please note that neither Google nor the Open Handset Alliance make any representation that these codecs are free from third-party patents. Those intending to use this source code in hardware or software products are advised that implementations of this code, including in open source software or shareware, may require patent licenses from the relevant patent holders.

5.1. ตัวแปลงสัญญาณมีเดีย

5.1.1. Audio Encoding

See more details in 5.1.3. Audio Codecs Details .

If device implementations declare android.hardware.microphone , they MUST support the following audio encoding:

 • [C-1-1] PCM/WAVE

5.1.2. Audio Decoding

See more details in 5.1.3. Audio Codecs Details .

If device implementations declare support for the android.hardware.audio.output feature, they:

 • [C-1-1] MPEG-4 AAC Profile (AAC LC)
 • [C-1-2] MPEG-4 HE AAC Profile (AAC+)
 • [C-1-3] MPEG-4 HE AACv2 Profile (enhanced AAC+)
 • [C-1-4] AAC ELD (enhanced low delay AAC)
 • [C-1-5] FLAC
 • [C-1-6] MP3
 • [C-1-7] MIDI
 • [C-1-8] Vorbis
 • [C-1-9] PCM/WAVE
 • [C-1-10] Opus

If device implementations support the decoding of AAC input buffers of multichannel streams (ie more than two channels) to PCM through the default AAC audio decoder in the android.media.MediaCodec API, the following MUST be supported:

 • [C-2-1] Decoding MUST be performed without downmixing (eg a 5.0 AAC stream must be decoded to five channels of PCM, a 5.1 AAC stream must be decoded to six channels of PCM).
 • [C-2-2] Dynamic range metadata MUST be as defined in "Dynamic Range Control (DRC)" in ISO/IEC 14496-3, and the android.media.MediaFormat DRC keys to configure the dynamic range-related behaviors of the audio decoder. The AAC DRC keys were introduced in API 21,and are: KEY_AAC_DRC_ATTENUATION_FACTOR, KEY_AAC_DRC_BOOST_FACTOR, KEY_AAC_DRC_HEAVY_COMPRESSION, KEY_AAC_DRC_TARGET_REFERENCE_LEVEL and KEY_AAC_ENCODED_TARGET_LEVEL

5.1.3. Audio Codecs Details

Format/Codec รายละเอียด Supported File Types/Container Formats
MPEG-4 AAC Profile
(AAC LC)
Support for mono/stereo/5.0/5.1 content with standard sampling rates from 8 to 48 kHz.
 • 3GPP (.3gp)
 • MPEG-4 (.mp4, .m4a)
 • ADTS raw AAC (.aac, ADIF not supported)
 • MPEG-TS (.ts, not seekable)
MPEG-4 HE AAC Profile (AAC+) Support for mono/stereo/5.0/5.1 content with standard sampling rates from 16 to 48 kHz.
MPEG-4 HE AACv2
Profile (enhanced AAC+)
Support for mono/stereo/5.0/5.1 content with standard sampling rates from 16 to 48 kHz.
AAC ELD (enhanced low delay AAC) Support for mono/stereo content with standard sampling rates from 16 to 48 kHz.
AMR-NB 4.75 to 12.2 kbps sampled @ 8 kHz 3GPP (.3gp)
AMR-WB 9 rates from 6.60 kbit/s to 23.85 kbit/s sampled @ 16 kHz
FLAC Mono/Stereo (no multichannel). Sample rates up to 48 kHz (but up to 44.1 kHz is RECOMMENDED on devices with 44.1 kHz output, as the 48 to 44.1 kHz downsampler does not include a low-pass filter). 16-bit RECOMMENDED; no dither applied for 24-bit. FLAC (.flac) only
MP3 Mono/Stereo 8-320Kbps constant (CBR) or variable bitrate (VBR) MP3 (.mp3)
MIDI MIDI Type 0 and 1. DLS Version 1 and 2. XMF and Mobile XMF. Support for ringtone formats RTTTL/RTX, OTA, and iMelody
 • Type 0 and 1 (.mid, .xmf, .mxmf)
 • RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx)
 • OTA (.ota)
 • iMelody (.imy)
Vorbis
 • Ogg (.ogg)
 • Matroska (.mkv, Android 4.0+)
PCM/WAVE 16-bit linear PCM (rates up to limit of hardware). Devices MUST support sampling rates for raw PCM recording at 8000, 11025, 16000, and 44100 Hz frequencies. WAVE (.wav)
Opus Matroska (.mkv), Ogg(.ogg)

5.1.4. Image Encoding

See more details in 5.1.6. Image Codecs Details .

Device implementations MUST support encoding the following image encoding:

 • [C-0-1] JPEG
 • [C-0-2] PNG
 • [C-0-3] WebP

5.1.5. Image Decoding

See more details in 5.1.6. Image Codecs Details .

Device implementations MUST support encoding the following image decoding:

 • [C-0-1] JPEG
 • [C-0-2] GIF
 • [C-0-3] PNG
 • [C-0-4] BMP
 • [C-0-5] WebP
 • [C-0-6] Raw

5.1.6. Image Codecs Details

Format/Codec รายละเอียด Supported File Types/Container Formats
JPEG Base+progressive JPEG (.jpg)
กิฟ GIF (.gif)
PNG PNG (.png)
BMP BMP (.bmp)
WebP WebP (.webp)
ดิบ ARW (.arw), CR2 (.cr2), DNG (.dng), NEF (.nef), NRW (.nrw), ORF (.orf), PEF (.pef), RAF (.raf), RW2 (.rw2), SRW (.srw)

5.1.7. Video Codecs

 • For acceptable quality of web video streaming and video-conference services, device implementations SHOULD use a hardware VP8 codec that meets the requirements .

If device implementations include a video decoder or encoder:

 • [C-1-1] Video codecs MUST support output and input bytebuffer sizes that accommodate the largest feasible compressed and uncompressed frame as dictated by the standard and configuration but also not overallocate.

 • [C-1-2] Video encoders and decoders MUST support YUV420 flexible color format (COLOR_FormatYUV420Flexible).

If device implementations advertise HDR profile support through Display.HdrCapabilities , they:

 • [C-2-1] MUST support HDR static metadata parsing and handling.

If device implementations advertise intra refresh support through FEATURE_IntraRefresh in the MediaCodecInfo.CodecCapabilities class, they:

 • [C-3-1]MUST support the refresh periods in the range of 10 - 60 frames and accurately operate within 20% of configured refresh period.

5.1.8. Video Codecs List

Format/Codec รายละเอียด Supported File Types/
Container Formats
H.263
 • 3GPP (.3gp)
 • MPEG-4 (.mp4)
H.264 AVC See section 5.2 and 5.3 for details
 • 3GPP (.3gp)
 • MPEG-4 (.mp4)
 • MPEG-2 TS (.ts, AAC audio only, not seekable, Android 3.0+)
H.265 HEVC See section 5.3 for details MPEG-4 (.mp4)
MPEG-2 Main Profile MPEG2-TS
MPEG-4 SP 3GPP (.3gp)
VP8 See section 5.2 and 5.3 for details
VP9 See section 5.3 for details

5.2. Video Encoding

If device implementations support any video encoder and make it available to third-party apps, they:

 • SHOULD NOT be, over two sliding windows, more than ~15% over the bitrate between intraframe (I-frame) intervals.
 • SHOULD NOT be more than ~100% over the bitrate over a sliding window of 1 second.

If device implementations include an embedded screen display with the diagonal length of at least 2.5 inches or include a video output port or declare the support of a camera via the android.hardware.camera.any feature flag, they:

 • [C-1-1] MUST include the support of at least one of the VP8 or H.264 video encoders, and make it available for third-party applications.
 • SHOULD support both VP8 and H.264 video encoders, and make it available for third-party applications.

If device implementations support any of the H.264, VP8, VP9 or HEVC video encoders and make it available to third-party applications, they:

 • [C-2-1] MUST support dynamically configurable bitrates.
 • SHOULD support variable frame rates, where video encoder SHOULD determine instantaneous frame duration based on the timestamps of input buffers, and allocate its bit bucket based on that frame duration.

If device implementations support the MPEG-4 SP video encoder and make it available to third-party apps, they:

 • SHOULD support dynamically configurable bitrates for the supported encoder.

5.2.1. H.263

If device implementations support H.263 encoders and make it available to third-party apps, they:

 • [C-1-1] MUST support Baseline Profile Level 45.
 • SHOULD support dynamically configurable bitrates for the supported encoder.

5.2.2. H-264

If device implementations support H.264 codec, they:

 • [C-1-1] MUST support Baseline Profile Level 3. However, support for ASO (Arbitrary Slice Ordering), FMO (Flexible Macroblock Ordering) and RS (Redundant Slices) is OPTIONAL. Moreover, to maintain compatibility with other Android devices, it is RECOMMENDED that ASO, FMO and RS are not used for Baseline Profile by encoders.
 • [C-1-2] MUST support the SD (Standard Definition) video encoding profiles in the following table.
 • SHOULD support Main Profile Level 4.
 • SHOULD support the HD (High Definition) video encoding profiles as indicated in the following table.

If device implementations report support of H.264 encoding for 720p or 1080p resolution videos through the media APIs, they:

 • [C-2-1] MUST support the encoding profiles in the following table.
SD (Low quality) SD (High quality) เอชดี 720p เอชดี 1080p
ความละเอียดวิดีโอ 320 x 240 px 720 x 480 px 1280 x 720 px 1920 x 1080 px
Video frame rate 20 fps 30 fps 30 fps 30 fps
Video bitrate 384 Kbps 2Mbps 4 Mbps 10 Mbps

5.2.3. VP8

If device implementations support VP8 codec, they:

 • [C-1-1] MUST support the SD video encoding profiles.
 • SHOULD support the following HD (High Definition) video encoding profiles.
 • SHOULD support writing Matroska WebM files.
 • SHOULD use a hardware VP8 codec that meets the WebM project RTC hardware coding requirements , to ensure acceptable quality of web video streaming and video-conference services.

If device implementations report support of VP8 encoding for 720p or 1080p resolution videos through the media APIs, they:

 • [C-2-1] MUST support the encoding profiles in the following table.
SD (Low quality) SD (High quality) เอชดี 720p เอชดี 1080p
ความละเอียดวิดีโอ 320 x 180 px 640 x 360 px 1280 x 720 px 1920 x 1080 px
Video frame rate 30 fps 30 fps 30 fps 30 fps
Video bitrate 800 Kbps 2Mbps 4 Mbps 10 Mbps

5.2.4. VP9

If device implementations support VP9 codec, they:

 • SHOULD support writing Matroska WebM files.

5.3. Video Decoding

If device implementations support VP8, VP9, H.264, or H.265 codecs, they:

 • [C-1-1] MUST support dynamic video resolution and frame rate switching through the standard Android APIs within the same stream for all VP8, VP9, H.264, and H.265 codecs in real time and up to the maximum resolution supported by each codec on the device.

If device implementations declare support for the Dolby Vision decoder through HDR_TYPE_DOLBY_VISION , they:

 • [C-2-1] MUST provide a Dolby Vision-capable extractor.
 • [C-2-2] MUST properly display Dolby Vision content on the device screen or on a standard video output port (eg, HDMI).
 • [C-2-3] MUST set the track index of backward-compatible base-layer(s) (if present) to be the same as the combined Dolby Vision layer's track index.

5.3.1. MPEG-2

If device implementations support MPEG-2 decoders, they:

 • [C-1-1] MUST support the Main Profile High Level.

5.3.2. H.263

If device implementations support H.263 decoders, they:

 • [C-1-1] MUST support Baseline Profile Level 30 and Level 45.

5.3.3. MPEG-4

If device implementations with MPEG-4 decoders, they:

 • [C-1-1] MUST support Simple Profile Level 3.

5.3.4. H.264

If device implementations support H.264 decoders, they:

 • [C-1-1] MUST support Main Profile Level 3.1 and Baseline Profile. Support for ASO (Arbitrary Slice Ordering), FMO (Flexible Macroblock Ordering) and RS (Redundant Slices) is OPTIONAL.
 • [C-1-2] MUST be capable of decoding videos with the SD (Standard Definition) profiles listed in the following table and encoded with the Baseline Profile and Main Profile Level 3.1 (including 720p30).
 • SHOULD be capable of decoding videos with the HD (High Definition) profiles as indicated in the following table.

If the height that is reported by the Display.getSupportedModes() method is equal or greater than the video resolution, device implementations:

 • [C-2-1] MUST support the HD 720p video encoding profiles in the following table.
 • [C-2-2] MUST support the HD 1080p video encoding profiles in the following table.
SD (Low quality) SD (High quality) เอชดี 720p เอชดี 1080p
ความละเอียดวิดีโอ 320 x 240 px 720 x 480 px 1280 x 720 px 1920 x 1080 px
Video frame rate 30 fps 30 fps 60 เฟรมต่อวินาที 30 fps (60 fps Television )
Video bitrate 800 Kbps 2Mbps 8 Mbps 20 Mbps

5.3.5. H.265 (HEVC)

If device implementations support H.265 codec, they:

 • [C-1-1] MUST support the Main Profile Level 3 Main tier and the SD video decoding profiles as indicated in the following table.
 • SHOULD support the HD decoding profiles as indicated in the following table.
 • [C-1-2] MUST support the HD decoding profiles as indicated in the following table if there is a hardware decoder.

If the height that is reported by the Display.getSupportedModes() method is equal to or greater than the video resolution, then:

 • [C-2-1] Device implementations MUST support at least one of H.265 or VP9 decoding of 720, 1080 and UHD profiles.
SD (Low quality) SD (High quality) เอชดี 720p เอชดี 1080p ยูเอชดี
ความละเอียดวิดีโอ 352 x 288 px 720 x 480 px 1280 x 720 px 1920 x 1080 px 3840 x 2160 px
Video frame rate 30 fps 30 fps 30 fps 30/60 fps (60 fps Television with H.265 hardware decoding ) 60 เฟรมต่อวินาที
Video bitrate 600 Kbps 1.6 Mbps 4 Mbps 5 Mbps 20 Mbps

5.3.6. VP8

If device implementations support VP8 codec, they:

 • [C-1-1] MUST support the SD decoding profiles in the following table.
 • SHOULD use a hardware VP8 codec that meets the requirements .
 • SHOULD support the HD decoding profiles in the following table.

If the height as reported by the Display.getSupportedModes() method is equal or greater than the video resolution, then:

 • [C-2-1] Device implementations MUST support 720p profiles in the following table.
 • [C-2-2] Device implementations MUST support 1080p profiles in the following table.
SD (Low quality) SD (High quality) เอชดี 720p เอชดี 1080p
ความละเอียดวิดีโอ 320 x 180 px 640 x 360 px 1280 x 720 px 1920 x 1080 px
Video frame rate 30 fps 30 fps 30 fps (60 fps Television ) 30 (60 fps Television )
Video bitrate 800 Kbps 2Mbps 8 Mbps 20 Mbps

5.3.7. VP9

If device implementations support VP9 codec, they:

 • [C-1-1] MUST support the SD video decoding profiles as indicated in the following table.
 • SHOULD support the HD decoding profiles as indicated in the following table.

If device implementations support VP9 codec and a hardware decoder:

 • [C-2-2] MUST support the HD decoding profiles as indicated in the following table.

If the height that is reported by the Display.getSupportedModes() method is equal to or greater than the video resolution, then:

 • [C-3-1] Device implementations MUST support at least one of VP9 or H.265 decoding of the 720, 1080 and UHD profiles.
SD (Low quality) SD (High quality) เอชดี 720p เอชดี 1080p ยูเอชดี
ความละเอียดวิดีโอ 320 x 180 px 640 x 360 px 1280 x 720 px 1920 x 1080 px 3840 x 2160 px
Video frame rate 30 fps 30 fps 30 fps 30 fps (60 fps Television with VP9 hardware decoding ) 60 เฟรมต่อวินาที
Video bitrate 600 Kbps 1.6 Mbps 4 Mbps 5 Mbps 20 Mbps

5.4. การบันทึกเสียง

While some of the requirements outlined in this section are listed as SHOULD since Android 4.3, the Compatibility Definition for future versions are planned to change these to MUST. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to meet these requirements that are listed as SHOULD, or they will not be able to attain Android compatibility when upgraded to the future version.

5.4.1. Raw Audio Capture

If device implementations declare android.hardware.microphone , they:

 • [C-1-1] MUST allow capture of raw audio content with the following characteristics:

 • Format : Linear PCM, 16-bit

 • Sampling rates : 8000, 11025, 16000, 44100 Hz
 • Channels : Mono

 • [C-1-2] MUST capture at above sample rates without up-sampling.

 • [C-1-3] MUST include an appropriate anti-aliasing filter when the sample rates given above are captured with down-sampling.
 • SHOULD allow AM radio and DVD quality capture of raw audio content, which means the following characteristics:

 • Format : Linear PCM, 16-bit

 • Sampling rates : 22050, 48000 Hz
 • Channels : Stereo

If device implementations allow AM radio and DVD quality capture of raw audio content, they:

 • [C-2-1] MUST capture without up-sampling at any ratio higher than 16000:22050 or 44100:48000.
 • [C-2-2] MUST include an appropriate anti-aliasing filter for any up-sampling or down-sampling.

5.4.2. Capture for Voice Recognition

If device implementations declare android.hardware.microphone , they:

 • [C-1-1] MUST capture android.media.MediaRecorder.AudioSource.VOICE_RECOGNITION audio source at one of the sampling rates, 44100 and 48000.
 • [C-1-2] MUST, by default, disable any noise reduction audio processing when recording an audio stream from the AudioSource.VOICE_RECOGNITION audio source.
 • [C-1-3] MUST, by default, disable any automatic gain control when recording an audio stream from the AudioSource.VOICE_RECOGNITION audio source.
 • SHOULD record the voice recognition audio stream with approximately flat amplitude versus frequency characteristics: specifically, ±3 dB, from 100 Hz to 4000 Hz.
 • SHOULD record the voice recognition audio stream with input sensitivity set such that a 90 dB sound power level (SPL) source at 1000 Hz yields RMS of 2500 for 16-bit samples.
 • SHOULD record the voice recognition audio stream so that the PCM amplitude levels linearly track input SPL changes over at least a 30 dB range from -18 dB to +12 dB re 90 dB SPL at the microphone.
 • SHOULD record the voice recognition audio stream with total harmonic distortion (THD) less than 1% for 1 kHz at 90 dB SPL input level at the microphone.

If device implementations declare android.hardware.microphone and noise suppression (reduction) technologies tuned for speech recognition, they:

 • [C-2-1] MUST allow this audio affect to be controllable with the android.media.audiofx.NoiseSuppressor API.
 • [C-2-2] MUST uniquely identfiy each noise suppression technology implementation via the AudioEffect.Descriptor.uuid field.

5.4.3. Capture for Rerouting of Playback

The android.media.MediaRecorder.AudioSource class includes the REMOTE_SUBMIX audio source.

If device implementations declare both android.hardware.audio.output and android.hardware.microphone , they:

 • [C-1-1] MUST properly implement the REMOTE_SUBMIX audio source so that when an application uses the android.media.AudioRecord API to record from this audio source, it captures a mix of all audio streams except for the following:

  • AudioManager.STREAM_RING
  • AudioManager.STREAM_ALARM
  • AudioManager.STREAM_NOTIFICATION

5.5. การเล่นเสียง

Android includes the support to allow apps to playback audio through the audio output peripheral as defined in section 7.8.2.

5.5.1. Raw Audio Playback

If device implementations declare android.hardware.audio.output , they:

 • [C-1-1] MUST allow playback of raw audio content with the following characteristics:

  • Format : Linear PCM, 16-bit
  • Sampling rates : 8000, 11025, 16000, 22050, 32000, 44100
  • Channels : Mono, Stereo
 • SHOULD allow playback of raw audio content with the following characteristics:

  • Sampling rates : 24000, 48000

5.5.2. เอฟเฟกต์เสียง

Android provides an API for audio effects for device implementations.

If device implementations declare the feature android.hardware.audio.output , they:

 • [C-1-1] MUST support the EFFECT_TYPE_EQUALIZER and EFFECT_TYPE_LOUDNESS_ENHANCER implementations controllable through the AudioEffect subclasses Equalizer , LoudnessEnhancer .
 • [C-1-2] MUST support the visualizer API implementation, controllable through the Visualizer class.
 • SHOULD support the EFFECT_TYPE_BASS_BOOST , EFFECT_TYPE_ENV_REVERB , EFFECT_TYPE_PRESET_REVERB , and EFFECT_TYPE_VIRTUALIZER implementations controllable through the AudioEffect sub-classes BassBoost , EnvironmentalReverb , PresetReverb , and Virtualizer .

5.5.3. Audio Output Volume

Automotive device implementations:

 • SHOULD allow adjusting audio volume separately per each audio stream using the content type or usage as defined by AudioAttributes and car audio usage as publicly defined in android.car.CarAudioManager .

5.6. Audio Latency

Audio latency is the time delay as an audio signal passes through a system. Many classes of applications rely on short latencies, to achieve real-time sound effects.

For the purposes of this section, use the following definitions:

 • output latency . The interval between when an application writes a frame of PCM-coded data and when the corresponding sound is presented to environment at an on-device transducer or signal leaves the device via a port and can be observed externally.
 • cold output latency . The output latency for the first frame, when the audio output system has been idle and powered down prior to the request.
 • continuous output latency . The output latency for subsequent frames, after the device is playing audio.
 • input latency . The interval between when a sound is presented by environment to device at an on-device transducer or signal enters the device via a port and when an application reads the corresponding frame of PCM-coded data.
 • lost input . The initial portion of an input signal that is unusable or unavailable.
 • cold input latency . The sum of lost input time and the input latency for the first frame, when the audio input system has been idle and powered down prior to the request.
 • continuous input latency . The input latency for subsequent frames, while the device is capturing audio.
 • cold output jitter . The variability among separate measurements of cold output latency values.
 • cold input jitter . The variability among separate measurements of cold input latency values.
 • continuous round-trip latency . The sum of continuous input latency plus continuous output latency plus one buffer period. The buffer period allows time for the app to process the signal and time for the app to mitigate phase difference between input and output streams.
 • OpenSL ES PCM buffer queue API . The set of PCM-related OpenSL ES APIs within Android NDK .
 • AAudio native audio API . The set of AAudio APIs within Android NDK .

If device implementations declare android.hardware.audio.output they are STRONGLY RECOMMENDED to meet or exceed the following requirements:

 • [SR] Cold output latency of 100 milliseconds or less
 • [SR] Continuous output latency of 45 milliseconds or less
 • [SR] Minimize the cold output jitter

If device implementations meet the above requirements after any initial calibration when using the OpenSL ES PCM buffer queue API, for continuous output latency and cold output latency over at least one supported audio output device, they are:

 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to report low latency audio by declaring android.hardware.audio.low_latency feature flag.
 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to also meet the requirements for low-latency audio via the AAudio API.

If device implementations do not meet the requirements for low-latency audio via the OpenSL ES PCM buffer queue API, they:

 • [C-1-1] MUST NOT report support for low-latency audio.

If device implementations include android.hardware.microphone , they are STRONGLY RECOMMENDED to meet these input audio requirements:

 • [SR] Cold input latency of 100 milliseconds or less
 • [SR] Continuous input latency of 30 milliseconds or less
 • [SR] Continuous round-trip latency of 50 milliseconds or less
 • [SR] Minimize the cold input jitter

5.7. โปรโตคอลเครือข่าย

Device implementations MUST support the media network protocols for audio and video playback as specified in the Android SDK documentation.

If device implementations include an audio or a video decoder, they:

 • [C-1-1] MUST support all required codecs and container formats in section 5.1 over HTTP(S).

 • [C-1-2] MUST support the media segment formats shown in the Media Segmant Formats table below over HTTP Live Streaming draft protocol, Version 7 .

 • [C-1-3] MUST support the following RTP audio video profile and related codecs in the RTSP table below. For exceptions please see the table footnotes in section 5.1 .

Media Segment Formats

Segment formats Reference(s) Required codec support
MPEG-2 Transport Stream ISO 13818 Video codecs:
 • H264 AVC
 • MPEG-4 SP
 • MPEG-2
See section 5.1.3 for details on H264 AVC, MPEG2-4 SP,
and MPEG-2.

Audio codecs:

 • เอเอซี
See section 5.1.1 for details on AAC and its variants.
AAC with ADTS framing and ID3 tags ISO 13818-7 See section 5.1.1 for details on AAC and its variants
WebVTT WebVTT

RTSP (RTP, SDP)

ชื่อโปรไฟล์ Reference(s) Required codec support
H264 AVC RFC 6184 See section 5.1.3 for details on H264 AVC
MP4A-LATM RFC 6416 See section 5.1.1 for details on AAC and its variants
H263-1998 RFC 3551
RFC 4629
RFC 2190
See section 5.1.3 for details on H263
H263-2000 RFC 4629 See section 5.1.3 for details on H263
AMR RFC 4867 See section 5.1.1 for details on AMR-NB
AMR-WB RFC 4867 See section 5.1.1 for details on AMR-WB
MP4V-ES RFC 6416 See section 5.1.3 for details on MPEG-4 SP
mpeg4-generic RFC 3640 See section 5.1.1 for details on AAC and its variants
MP2T RFC 2250 See MPEG-2 Transport Stream underneath HTTP Live Streaming for details

5.8. Secure Media

If device implementations support secure video output and are capable of supporting secure surfaces, they:

 • [C-1-1] MUST declare support for Display.FLAG_SECURE .

If device implementations declare support for Display.FLAG_SECURE and support wireless display protocol, they:

 • [C-2-1] MUST secure the link with a cryptographically strong mechanism such as HDCP 2.x or higher for the displays connected through wireless protocols such as Miracast.

If device implementations declare support for Display.FLAG_SECURE and support wired external display, they:

 • [C-3-1] MUST support HDCP 1.2 or higher for all wired external displays.

5.9. Musical Instrument Digital Interface (MIDI)

If device implementations report support for feature android.software.midi via the android.content.pm.PackageManager class, they:

 • [C-1-1] MUST support MIDI over all MIDI-capable hardware transports for which they provide generic non-MIDI connectivity, where such transports are:

 • [C-1-2] MUST support the inter-app MIDI software transport (virtual MIDI devices)

5.10. Professional Audio

If device implementations report support for feature android.hardware.audio.pro via the android.content.pm.PackageManager class, they:

 • [C-1-1] MUST report support for feature android.hardware.audio.low_latency .
 • [C-1-2] MUST have the continuous round-trip audio latency, as defined in section 5.6 Audio Latency , MUST be 20 milliseconds or less and SHOULD be 10 milliseconds or less over at least one supported path.
 • [C-1-3] MUST include a USB port(s) supporting USB host mode and USB peripheral mode.
 • [C-1-4] MUST report support for feature android.software.midi .
 • [C-1-5] MUST meet latencies and USB audio requirements using the OpenSL ES PCM buffer queue API.
 • [SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to provide a consistent level of CPU performance while audio is active and CPU load is varying. This should be tested using SimpleSynth commit 1bd6391 . The SimpleSynth app needs to be run with below parameters and achieve zero underruns after 10 minutes:
  • Work cycles: 200,000
  • Variable load: ON (this will switch between 100% and 10% of the work cycles value every 2 seconds and is designed to test CPU governor behavior)
  • Stabilized load: OFF
 • SHOULD minimize audio clock inaccuracy and drift relative to standard time.
 • SHOULD minimize audio clock drift relative to the CPU CLOCK_MONOTONIC when both are active.
 • SHOULD minimize audio latency over on-device transducers.
 • SHOULD minimize audio latency over USB digital audio.
 • SHOULD document audio latency measurements over all paths.
 • SHOULD minimize jitter in audio buffer completion callback entry times, as this affects usable percentage of full CPU bandwidth by the callback.
 • SHOULD provide zero audio underruns (output) or overruns (input) under normal use at reported latency.
 • SHOULD provide zero inter-channel latency difference.
 • SHOULD minimize MIDI mean latency over all transports.
 • SHOULD minimize MIDI latency variability under load (jitter) over all transports.
 • SHOULD provide accurate MIDI timestamps over all transports.
 • SHOULD minimize audio signal noise over on-device transducers, including the period immediately after cold start.
 • SHOULD provide zero audio clock difference between the input and output sides of corresponding end-points, when both are active. Examples of corresponding end-points include the on-device microphone and speaker, or the audio jack input and output.
 • SHOULD handle audio buffer completion callbacks for the input and output sides of corresponding end-points on the same thread when both are active, and enter the output callback immediately after the return from the input callback. Or if it is not feasible to handle the callbacks on the same thread, then enter the output callback shortly after entering the input callback to permit the application to have a consistent timing of the input and output sides.
 • SHOULD minimize the phase difference between HAL audio buffering for the input and output sides of corresponding end-points.
 • SHOULD minimize touch latency.
 • SHOULD minimize touch latency variability under load (jitter).

If device implementations meet all of the above requirements, they:

If device implementations meet the requirements via the OpenSL ES PCM buffer queue API, they:

 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to also meet the same requirements via the AAudio API.

If device implementations include a 4 conductor 3.5mm audio jack, they:

If device implementations omit a 4 conductor 3.5mm audio jack and include a USB port(s) supporting USB host mode, they:

 • [C-3-1] MUST implement the USB audio class.
 • [C-3-2] MUST have a continuous round-trip audio latency of 20 milliseconds or less over the USB host mode port using USB audio class.
 • The continuous round-trip audio latency SHOULD be 10 milliseconds or less over the USB host mode port using USB audio class.

If device implementations include an HDMI port, they:

 • [C-4-1] MUST support output in stereo and eight channels at 20-bit or 24-bit depth and 192 kHz without bit-depth loss or resampling.

5.11. Capture for Unprocessed

Android includes support for recording of unprocessed audio via the android.media.MediaRecorder.AudioSource.UNPROCESSED audio source. In OpenSL ES, it can be accessed with the record preset SL_ANDROID_RECORDING_PRESET_UNPROCESSED .

If device implementations intent to support unprocessed audio source and make it available to third-party apps, they:

 • [C-1-1] MUST report the support through the android.media.AudioManager property PROPERTY_SUPPORT_AUDIO_SOURCE_UNPROCESSED .

 • [C-1-2] MUST exhibit approximately flat amplitude-versus-frequency characteristics in the mid-frequency range: specifically ±10dB from 100 Hz to 7000 Hz for each and every microphone used to record the unprocessed audio source.

 • [C-1-3] MUST exhibit amplitude levels in the low frequency range: specifically from ±20 dB from 5 Hz to 100 Hz compared to the mid-frequency range for each and every microphone used to record the unprocessed audio source.

 • [C-1-4] MUST exhibit amplitude levels in the high frequency range: specifically from ±30 dB from 7000 Hz to 22 KHz compared to the mid-frequency range for each and every microphone used to record the unprocessed audio source.

 • [C-1-5] MUST set audio input sensitivity such that a 1000 Hz sinusoidal tone source played at 94 dB Sound Pressure Level (SPL) yields a response with RMS of 520 for 16 bit-samples (or -36 dB Full Scale for floating point/double precision samples) for each and every microphone used to record the unprocessed audio source.

 • [C-1-6] MUST have a signal-to-noise ratio (SNR) at 60 dB or higher for each and every microphone used to record the unprocessed audio source. (whereas the SNR is measured as the difference between 94 dB SPL and equivalent SPL of self noise, A-weighted).

 • [C-1-7] MUST have a total harmonic distortion (THD) less than be less than 1% for 1 kHZ at 90 dB SPL input level at each and every microphone used to record the unprocessed audio source.

 • MUST not have any other signal processing (eg Automatic Gain Control, High Pass Filter, or Echo cancellation) in the path other than a level multiplier to bring the level to desired range. กล่าวอีกนัยหนึ่ง:

 • [C-1-8] If any signal processing is present in the architecture for any reason, it MUST be disabled and effectively introduce zero delay or extra latency to the signal path.
 • [C-1-9] The level multiplier, while allowed to be on the path, MUST NOT introduce delay or latency to the signal path.

All SPL measurements are made directly next to the microphone under test. For multiple microphone configurations, these requirements apply to each microphone.

If device implementations declare android.hardware.microphone but do not support unprocessed audio source, they:

 • [C-2-1] MUST return null for the AudioManager.getProperty(PROPERTY_SUPPORT_AUDIO_SOURCE_UNPROCESSED) API method, to properly indicate the lack of support.
 • [SR] are still STRONGLY RECOMMENDED to satisfy as many of the requirements for the signal path for the unprocessed recording source.

6. Developer Tools and Options Compatibility

6.1. เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST support the Android Developer Tools provided in the Android SDK.
 • Android Debug Bridge (adb)

  • [C-0-2] MUST support all adb functions as documented in the Android SDK including dumpsys .
  • [C-0-3] MUST NOT alter the format or the contents of device system events (batterystats , diskstats, fingerprint, graphicsstats, netstats, notification, procstats) logged via dumpsys.
  • [C-0-4] MUST have the device-side adb daemon be inactive by default and there MUST be a user-accessible mechanism to turn on the Android Debug Bridge.
  • [C-0-5] MUST support secure adb. Android includes support for secure adb. Secure adb enables adb on known authenticated hosts.
  • [C-0-6] MUST provide a mechanism allowing adb to be connected from a host machine. ตัวอย่างเช่น:

   • Device implementations without a USB port supporting peripheral mode MUST implement adb via local-area network (such as Ethernet or Wi-Fi).
   • MUST provide drivers for Windows 7, 9 and 10, allowing developers to connect to the device using the adb protocol.
 • Dalvik Debug Monitor Service (ddms)

  • [C-0-7] MUST support all ddms features as documented in the Android SDK. As ddms uses adb, support for ddms SHOULD be inactive by default, but MUST be supported whenever the user has activated the Android Debug Bridge, as above.
 • ลิง
  • [C-0-8] MUST include the Monkey framework and make it available for applications to use.
 • SysTrace
  • [C-0-9] MUST support systrace tool as documented in the Android SDK. Systrace must be inactive by default and there MUST be a user-accessible mechanism to turn on Systrace.

6.2. ตัวเลือกนักพัฒนา

Android includes support for developers to configure application development-related settings.

Device implementations MUST provide a consistent experience for Developer Options, they:

 • [C-0-1] MUST honor the android.settings.APPLICATION_DEVELOPMENT_SETTINGS intent to show application development-related settings. The upstream Android implementation hides the Developer Options menu by default and enables users to launch Developer Options after pressing seven (7) times on the Settings > About Device > Build Number menu item.
 • [C-0-2] MUST hide Developer Options by default and MUST provide a mechanism to enable Developer Options without the need for any special allowlisting.
 • MAY temporarily limit access to the Developer Options menu, by visually hiding or disabling the menu, to prevent distraction for scenarios where the safety of the user is of concern.

7. Hardware Compatibility

If a device includes a particular hardware component that has a corresponding API for third-party developers:

 • [C-0-1] The device implementation MUST implement that API as described in the Android SDK documentation.

If an API in the SDK interacts with a hardware component that is stated to be optional and the device implementation does not possess that component:

 • [C-0-2] Complete class definitions (as documented by the SDK) for the component APIs MUST still be presented.
 • [C-0-3] The API's behaviors MUST be implemented as no-ops in some reasonable fashion.
 • [C-0-4] API methods MUST return null values where permitted by the SDK documentation.
 • [C-0-5] API methods MUST return no-op implementations of classes where null values are not permitted by the SDK documentation.
 • [C-0-6] API methods MUST NOT throw exceptions not documented by the SDK documentation.
 • [C-0-7] Device implementations MUST consistently report accurate hardware configuration information via the getSystemAvailableFeatures() and hasSystemFeature(String) methods on the android.content.pm.PackageManager class for the same build fingerprint.

A typical example of a scenario where these requirements apply is the telephony API: Even on non-phone devices, these APIs must be implemented as reasonable no-ops.

7.1. Display and Graphics

Android includes facilities that automatically adjust application assets and UI layouts appropriately for the device to ensure that third-party applications run well on a variety of hardware configurations . Devices MUST properly implement these APIs and behaviors, as detailed in this section.

The units referenced by the requirements in this section are defined as follows:

 • physical diagonal size . The distance in inches between two opposing corners of the illuminated portion of the display.
 • dots per inch (dpi) . The number of pixels encompassed by a linear horizontal or vertical span of 1”. Where dpi values are listed, both horizontal and vertical dpi must fall within the range.
 • aspect ratio . The ratio of the pixels of the longer dimension to the shorter dimension of the screen. For example, a display of 480x854 pixels would be 854/480 = 1.779, or roughly “16:9”.
 • density-independent pixel (dp) . The virtual pixel unit normalized to a 160 dpi screen, calculated as: pixels = dps * (density/160).

7.1.1. Screen Configuration

7.1.1.1. ขนาดหน้าจอ

The Android UI framework supports a variety of different logical screen layout sizes, and allows applications to query the current configuration's screen layout size via Configuration.screenLayout with the SCREENLAYOUT_SIZE_MASK and Configuration.smallestScreenWidthDp .

 • [C-0-1] Device implementations MUST report the correct layout size for the Configuration.screenLayout as defined in the Android SDK documentation. Specifically, device implementations MUST report the correct logical density-independent pixel (dp) screen dimensions as below:

  • Devices with the Configuration.uiMode set as any value other than UI_MODE_TYPE_WATCH, and reporting a small size for the Configuration.screenLayout , MUST have at least 426 dp x 320 dp.
  • Devices reporting a normal size for the Configuration.screenLayout , MUST have at least 480 dp x 320 dp.
  • Devices reporting a large size for the Configuration.screenLayout , MUST have at least 640 dp x 480 dp.
  • Devices reporting a xlarge size for the Configuration.screenLayout , MUST have at least 960 dp x 720 dp.
 • [C-0-2] Device implementations MUST correctly honor applications' stated support for screen sizes through the < supports-screens > attribute in the AndroidManifest.xml, as described in the Android SDK documentation.

7.1.1.2. Screen Aspect Ratio

While there is no restriction to the screen aspect ratio value of the physical screen display, the screen aspect ratio of the logical display that third-party apps are rendered within, as can be derived from the height and width values reported through the view.Display APIs and Configuration API, MUST meet the following requirements:

 • [C-0-1] Device implementations with the Configuration.uiMode set as UI_MODE_TYPE_NORMAL MUST have an aspect ratio value between 1.3333 (4:3) and 1.86 (roughly 16:9), unless the app can be deemed as ready to be stretched longer by meeting one of the following conditions:

  • The app has declared that it supports a larger screen aspect ratio through the android.max_aspect metadata value.
  • The app declares it is resizeable via the android:resizeableActivity attribute.
  • The app is targeting API level 26 or higher and does not declare a android:MaxAspectRatio that would restrict the allowed aspect ratio.
 • [C-0-2] Device implementations with the Configuration.uiMode set as UI_MODE_TYPE_WATCH MUST have an aspect ratio value set as 1.0 (1:1).

7.1.1.3. Screen Density

The Android UI framework defines a set of standard logical densities to help application developers target application resources.

 • [C-0-1] By default, device implementations MUST report only one of the following logical Android framework densities through the DENSITY_DEVICE_STABLE API and this value MUST NOT change at any time; however, the device MAY report a different arbitrary density according to the display configuration changes made by the user (for example, display size) set after initial boot.

  • 120 dpi (ldpi)
  • 160 dpi (mdpi)
  • 213 dpi (tvdpi)
  • 240 dpi (hdpi)
  • 260 dpi (260dpi)
  • 280 dpi (280dpi)
  • 300 dpi (300dpi)
  • 320 dpi (xhdpi)
  • 340 dpi (340dpi)
  • 360 dpi (360dpi)
  • 400 dpi (400dpi)
  • 420 dpi (420dpi)
  • 480 dpi (xxhdpi)
  • 560 dpi (560dpi)
  • 640 dpi (xxxhdpi)
 • Device implementations SHOULD define the standard Android framework density that is numerically closest to the physical density of the screen, unless that logical density pushes the reported screen size below the minimum supported. If the standard Android framework density that is numerically closest to the physical density results in a screen size that is smaller than the smallest supported compatible screen size (320 dp width), device implementations SHOULD report the next lowest standard Android framework density.

If there is an affordance to change the display size of the device:

 • [C-1-1] The display size MUST NOT be scaled any larger than 1.5 times the native density or produce an effective minimum screen dimension smaller than 320dp (equivalent to resource qualifier sw320dp), whichever comes first.
 • [C-1-2] Display size MUST NOT be scaled any smaller than 0.85 times the native density.
 • To ensure good usability and consistent font sizes, it is RECOMMENDED that the following scaling of Native Display options be provided (while complying with the limits specified above)
 • Small: 0.85x
 • Default: 1x (Native display scale)
 • Large: 1.15x
 • Larger: 1.3x
 • Largest 1.45x

7.1.2. Display Metrics

If device implementations include a screen or video output, they:

If device implementations does not include an embedded screen or video output, they:

 • [C-2-1] MUST report reasonable values for all display metrics defined in the android.util.DisplayMetrics API for the emulated default view.Display .

7.1.3. Screen Orientation

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST report which screen orientations they support ( android.hardware.screen.portrait and/or android.hardware.screen.landscape ) and MUST report at least one supported orientation. For example, a device with a fixed orientation landscape screen, such as a television or laptop, SHOULD only report android.hardware.screen.landscape .
 • [C-0-2] MUST report the correct value for the device's current orientation, whenever queried via the android.content.res.Configuration.orientation , android.view.Display.getOrientation() , or other APIs.

If device implementations support both screen orientations, they:

 • [C-1-1] MUST support dynamic orientation by applications to either portrait or landscape screen orientation. That is, the device must respect the application's request for a specific screen orientation.
 • [C-1-2] MUST NOT change the reported screen size or density when changing orientation.
 • MAY select either portrait or landscape orientation as the default.

7.1.4. 2D and 3D Graphics Acceleration

7.1.4.1 OpenGL ES

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST correctly identify the supported OpenGL ES versions (1.1, 2.0, 3.0, 3.1, 3.2) through the managed APIs (such as via the GLES10.getString() method) and the native APIs.
 • [C-0-2] MUST include the support for all the corresponding managed APIs and native APIs for every OpenGL ES versions they identified to support.

If device implementations include a screen or video output, they:

 • [C-1-1] MUST support both OpenGL ES 1.0 and 2.0, as embodied and detailed in the Android SDK documentation .
 • [SR] are STRONGLY RECOMMENDED to support OpenGL ES 3.0.
 • SHOULD support OpenGL ES 3.1 or 3.2.

If device implementations support any of the OpenGL ES versions, they:

 • [C-2-1] MUST report via the OpenGL ES managed APIs and native APIs any other OpenGL ES extensions they have implemented, and conversely MUST NOT report extension strings that they do not support.
 • [C-2-2] MUST support the EGL_KHR_image , EGL_KHR_image_base , EGL_ANDROID_image_native_buffer , EGL_ANDROID_get_native_client_buffer , EGL_KHR_wait_sync , EGL_KHR_get_all_proc_addresses , EGL_ANDROID_presentation_time , EGL_KHR_swap_buffers_with_damage and EGL_ANDROID_recordable extensions.
 • [SR] are STRONGLY RECOMMENDED to support EGL_KHR_partial_update.
 • SHOULD accurately report via the getString() method, any texture compression format that they support, which is typically vendor-specific.

If device implementations declare support for OpenGL ES 3.0, 3.1, or 3.2, they:

 • [C-3-1] MUST export the corresponding function symbols for these version in addition to the OpenGL ES 2.0 function symbols in the libGLESv2.so library.

If device implementations support OpenGL ES 3.2, they:

 • [C-4-1] MUST support the OpenGL ES Android Extension Pack in its entirety.

If device implementations support the OpenGL ES Android Extension Pack in its entirety, they:

 • [C-5-1] MUST identify the support through the android.hardware.opengles.aep feature flag.

If device implementations expose support for the EGL_KHR_mutable_render_buffer extension, they:

 • [C-6-1] MUST also support the EGL_ANDROID_front_buffer_auto_refresh extension.
7.1.4.2 Vulkan

Android includes support for Vulkan , a low-overhead, cross-platform API for high-performance 3D graphics.

If device implementations support OpenGL ES 3.0 or 3.1, they:

 • [SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to include support for Vulkan 1.0 .

If device implementations include a screen or video output, they:

 • SHOULD include support for Vulkan 1.0.

Device implementations, if including support for Vulkan 1.0:

 • [C-1-1] MUST report the correct integer value with the android.hardware.vulkan.level and android.hardware.vulkan.version feature flags.
 • [C-1-2] MUST enumerate, at least one VkPhysicalDevice for the Vulkan native API vkEnumeratePhysicalDevices() .
 • [C-1-3] MUST fully implement the Vulkan 1.0 APIs for each enumerated VkPhysicalDevice .
 • [C-1-4] MUST enumerate layers, contained in native libraries named as libVkLayer*.so in the application package's native library directory, through the Vulkan native APIs vkEnumerateInstanceLayerProperties() and vkEnumerateDeviceLayerProperties() .
 • [C-1-5] MUST NOT enumerate layers provided by libraries outside of the application package, or provide other ways of tracing or intercepting the Vulkan API, unless the application has the android:debuggable attribute set as true .
 • [C-1-6] MUST report all extension strings that they do support via the Vulkan native APIs , and conversely MUST NOT report extension strings that they do not correctly support.

Device implementations, if not including support for Vulkan 1.0:

 • [C-2-1] MUST NOT declare any of the Vulkan feature flags (eg android.hardware.vulkan.level , android.hardware.vulkan.version ).
 • [C-2-2] MUST NOT enumerate any VkPhysicalDevice for the Vulkan native API vkEnumeratePhysicalDevices() .
7.1.4.3 RenderScript
 • [C-0-1] Device implementations MUST support Android RenderScript , as detailed in the Android SDK documentation.
7.1.4.4 2D Graphics Acceleration

Android includes a mechanism for applications to declare that they want to enable hardware acceleration for 2D graphics at the Application, Activity, Window, or View level through the use of a manifest tag android:hardwareAccelerated or direct API calls.

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST enable hardware acceleration by default, and MUST disable hardware acceleration if the developer so requests by setting android:hardwareAccelerated="false” or disabling hardware acceleration directly through the Android View APIs.
 • [C-0-2] MUST exhibit behavior consistent with the Android SDK documentation on hardware acceleration .

Android includes a TextureView object that lets developers directly integrate hardware-accelerated OpenGL ES textures as rendering targets in a UI hierarchy.

 • [C-0-3] MUST support the TextureView API, and MUST exhibit consistent behavior with the upstream Android implementation.
7.1.4.5 Wide-gamut Displays

If device implementations claim support for wide-gamut displays through Display.isWideColorGamut() , they:

 • [C-1-1] MUST have a color-calibrated display.
 • [C-1-2] MUST have a display whose gamut covers the sRGB color gamut entirely in CIE 1931 xyY space.
 • [C-1-3] MUST have a display whose gamut has an area of at least 90% of NTSC 1953 in CIE 1931 xyY space.
 • [C-1-4] MUST support OpenGL ES 3.0, 3.1, or 3.2 and report it properly.
 • [C-1-5] MUST advertise support for the EGL_KHR_no_config_context , EGL_EXT_pixel_format_float , EGL_KHR_gl_colorspace , EGL_EXT_colorspace_scrgb_linear , and EGL_GL_colorspace_display_p3 extensions.
 • [SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to support GL_EXT_sRGB .

Conversely, if device implementations do not support wide-gamut displays, they:

 • [C-2-1] SHOULD cover 100% or more of sRGB in CIE 1931 xyY space, although the screen color gamut is undefined.

7.1.5. Legacy Application Compatibility Mode

Android specifies a “compatibility mode” in which the framework operates in a 'normal' screen size equivalent (320dp width) mode for the benefit of legacy applications not developed for old versions of Android that pre-date screen-size independence.

7.1.6. Screen Technology

The Android platform includes APIs that allow applications to render rich graphics to the display. Devices MUST support all of these APIs as defined by the Android SDK unless specifically allowed in this document.

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST support displays capable of rendering 16-bit color graphics.
 • SHOULD support displays capable of 24-bit color graphics.
 • [C-0-2] MUST support displays capable of rendering animations.
 • [C-0-3] MUST use the display technology that have a pixel aspect ratio (PAR) between 0.9 and 1.15. That is, the pixel aspect ratio MUST be near square (1.0) with a 10 ~ 15% tolerance.

7.1.7. Secondary Displays

Android includes support for secondary display to enable media sharing capabilities and developer APIs for accessing external displays.

If device implementations support an external display either via a wired, wireless, or an embedded additional display connection, they:

 • [C-1-1] MUST implement the DisplayManager system service and API as described in the Android SDK documentation.

7.2. Input Devices

Device implementations:

7.2.1. คีย์บอร์ด

If device implementations include support for third-party Input Method Editor (IME) applications, they:

Device implementations: [C-0-1] MUST NOT include a hardware keyboard that does not match one of the formats specified in android.content.res.Configuration.keyboard (QWERTY or 12-key). SHOULD include additional soft keyboard implementations. * MAY include a hardware keyboard.

7.2.2. Non-touch Navigation

Android includes support for d-pad, trackball, and wheel as mechanisms for non-touch navigation.

Device implementations:

If device implementations lack non-touch navigations, they:

 • [C-1-1] MUST provide a reasonable alternative user interface mechanism for the selection and editing of text, compatible with Input Management Engines. The upstream Android open source implementation includes a selection mechanism suitable for use with devices that lack non-touch navigation inputs.

7.2.3. Navigation Keys

The Home , Recents , and Back functions typically provided via an interaction with a dedicated physical button or a distinct portion of the touch screen, are essential to the Android navigation paradigm and therefore, device implementations:

 • [C-0-1] MUST provide a user affordance to launch installed applications that have an activity with the <intent-filter> set with ACTION=MAIN and CATEGORY=LAUNCHER or CATEGORY=LEANBACK_LAUNCHER for Television device implementations. The Home function SHOULD be the mechanism for this user affordance.
 • SHOULD provide buttons for the Recents and Back function.

If the Home, Recents, or Back functions are provided, they:

 • [C-1-1] MUST be accessible with a single action (eg tap, double-click or gesture) when any of them are accessible.
 • [C-1-2] MUST provide a clear indication of which single action would trigger each function. Having a visible icon imprinted on the button, showing a software icon on the navigation bar portion of the screen, or walking the user through a guided step-by-step demo flow during the out-of-box setup experience are examples of such an indication.

Device implementations:

 • [SR] are STRONGLY RECOMMENDED to not provide the input mechanism for the Menu function as it is deprecated in favor of action bar since Android 4.0.

If device implementations provide the Menu function, they:

 • [C-2-1] MUST display the action overflow button whenever the action overflow menu popup is not empty and the action bar is visible.
 • [C-2-2] MUST NOT modify the position of the action overflow popup displayed by selecting the overflow button in the action bar, but MAY render the action overflow popup at a modified position on the screen when it is displayed by selecting the Menu การทำงาน.

If device implementations do not provide the Menu function, for backwards compatibility, they:

 • [C-3-1] MUST make the Menu function available to applications when targetSdkVersion is less than 10, either by a physical button, a software key, or gestures. This Menu function should be accessible unless hidden together with other navigation functions.

If device implementations provide the Assist function , they:

 • [C-4-1] MUST make the Assist function accessible with a single action (eg tap, double-click or gesture) when other navigation keys are accessible.
 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to use long press on HOME function as this designated interaction.

If device implementations use a distinct portion of the screen to display the navigation keys, they:

 • [C-5-1] Navigation keys MUST use a distinct portion of the screen, not available to applications, and MUST NOT obscure or otherwise interfere with the portion of the screen available to applications.
 • [C-5-2] MUST make available a portion of the display to applications that meets the requirements defined in section 7.1.1 .
 • [C-5-3] MUST honor the flags set by the app through the View.setSystemUiVisibility() API method, so that this distinct portion of the screen (aka the navigation bar) is properly hidden away as documented in the SDK.

7.2.4. Touchscreen Input

Android includes support for a variety of pointer input systems, such as touchscreens, touch pads, and fake touch input devices. Touchscreen-based device implementations are associated with a display such that the user has the impression of directly manipulating items on screen. Since the user is directly touching the screen, the system does not require any additional affordances to indicate the objects being manipulated.

Device implementations:

 • SHOULD have a pointer input system of some kind (either mouse-like or touch).
 • SHOULD support fully independently tracked pointers.

If device implementations include a touchscreen (single-touch or better), they:

 • [C-1-1] MUST report TOUCHSCREEN_FINGER for the Configuration.touchscreen API field.
 • [C-1-2] MUST report the android.hardware.touchscreen and android.hardware.faketouch feature flags

If device implementations include a touchscreen that can track more than a single touch, they:

 • [C-2-1] MUST report the appropriate feature flags android.hardware.touchscreen.multitouch , android.hardware.touchscreen.multitouch.distinct , android.hardware.touchscreen.multitouch.jazzhand corresponding to the type of the specific touchscreen on the อุปกรณ์.

If device implementations do not include a touchscreen (and rely on a pointer device only) and meet the fake touch requirements in section 7.2.5 , they:

 • [C-3-1] MUST NOT report any feature flag starting with android.hardware.touchscreen and MUST report only android.hardware.faketouch .

7.2.5. Fake Touch Input

Fake touch interface provides a user input system that approximates a subset of touchscreen capabilities. For example, a mouse or remote control that drives an on-screen cursor approximates touch, but requires the user to first point or focus then click. Numerous input devices like the mouse, trackpad, gyro-based air mouse, gyro-pointer, joystick, and multi-touch trackpad can support fake touch interactions. Android includes the feature constant android.hardware.faketouch, which corresponds to a high-fidelity non-touch (pointer-based) input device such as a mouse or trackpad that can adequately emulate touch-based input (including basic gesture support), and indicates that the device supports an emulated subset of touchscreen functionality.

If device implementations do not include a touchscreen but include another pointer input system which they want to make available, they:

 • SHOULD declare support for the android.hardware.faketouch feature flag.

If device implementations declare support for android.hardware.faketouch , they:

 • [C-1-1] MUST report the absolute X and Y screen positions of the pointer location and display a visual pointer on the screen.
 • [C-1-2] MUST report touch event with the action code that specifies the state change that occurs on the pointer going down or up on the screen .
 • [C-1-3] MUST support pointer down and up on an object on the screen, which allows users to emulate tap on an object on the screen.
 • [C-1-4] MUST support pointer down, pointer up, pointer down then pointer up in the same place on an object on the screen within a time threshold, which allows users to emulate double tap on an object on the screen.
 • [C-1-5] MUST support pointer down on an arbitrary point on the screen, pointer move to any other arbitrary point on the screen, followed by a pointer up, which allows users to emulate a touch drag.
 • [C-1-6] MUST support pointer down then allow users to quickly move the object to a different position on the screen and then pointer up on the screen, which allows users to fling an object on the screen.
 • [C-1-7] MUST report TOUCHSCREEN_NOTOUCH for the Configuration.touchscreen API field.

If device implementations declare support for android.hardware.faketouch.multitouch.distinct , they:

 • [C-2-1] MUST declare support for android.hardware.faketouch .
 • [C-2-2] MUST support distinct tracking of two or more independent pointer inputs.

If device implementations declare support for android.hardware.faketouch.multitouch.jazzhand , they:

 • [C-3-1] MUST declare support for android.hardware.faketouch .
 • [C-3-2] MUST support distinct tracking of 5 (tracking a hand of fingers) or more pointer inputs fully independently.

7.2.6. Game Controller Support

7.2.6.1. Button Mappings

If device implementations declare the android.hardware.gamepad feature flag, they:

 • [C-1-1] MUST have embed a controller or ship with a separate controller in the box, that would provide means to input all the events listed in the below tables.
 • [C-1-2] MUST be capable to map HID events to it's associated Android view.InputEvent constants as listed in the below tables. The upstream Android implementation includes implementation for game controllers that satisfies this requirement.
ปุ่ม HID Usage 2 Android Button
A 1 0x09 0x0001 KEYCODE_BUTTON_A (96)
B 1 0x09 0x0002 KEYCODE_BUTTON_B (97)
X 1 0x09 0x0004 KEYCODE_BUTTON_X (99)
Y 1 0x09 0x0005 KEYCODE_BUTTON_Y (100)
D-pad up 1
D-pad down 1
0x01 0x0039 3 AXIS_HAT_Y 4
D-pad left 1
D-pad right 1
0x01 0x0039 3 AXIS_HAT_X 4
Left shoulder button 1 0x09 0x0007 KEYCODE_BUTTON_L1 (102)
Right shoulder button 1 0x09 0x0008 KEYCODE_BUTTON_R1 (103)
Left stick click 1 0x09 0x000E KEYCODE_BUTTON_THUMBL (106)
Right stick click 1 0x09 0x000F KEYCODE_BUTTON_THUMBR (107)
Home 1 0x0c 0x0223 KEYCODE_HOME (3)
Back 1 0x0c 0x0224 KEYCODE_BACK (4)

1 KeyEvent

2 The above HID usages must be declared within a Game pad CA (0x01 0x0005).

3 This usage must have a Logical Minimum of 0, a Logical Maximum of 7, a Physical Minimum of 0, a Physical Maximum of 315, Units in Degrees, and a Report Size of 4. The logical value is defined to be the clockwise rotation away from the vertical axis; for example, a logical value of 0 represents no rotation and the up button being pressed, while a logical value of 1 represents a rotation of 45 degrees and both the up and left keys being pressed.

4 MotionEvent

Analog Controls 1 HID Usage Android Button
Left Trigger 0x02 0x00C5 AXIS_LTRIGGER
Right Trigger 0x02 0x00C4 AXIS_RTRIGGER
Left Joystick 0x01 0x0030
0x01 0x0031
AXIS_X
AXIS_Y
Right Joystick 0x01 0x0032
0x01 0x0035
AXIS_Z
AXIS_RZ

1 MotionEvent

7.2.7. รีโมท

See Section 2.3.1 for device-specific requirements.

7.3. เซนเซอร์

If device implementations include a particular sensor type that has a corresponding API for third-party developers, the device implementation MUST implement that API as described in the Android SDK documentation and the Android Open Source documentation on sensors .

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST accurately report the presence or absence of sensors per the android.content.pm.PackageManager class.
 • [C-0-2] MUST return an accurate list of supported sensors via the SensorManager.getSensorList() and similar methods.
 • [C-0-3] MUST behave reasonably for all other sensor APIs (for example, by returning true or false as appropriate when applications attempt to register listeners, not calling sensor listeners when the corresponding sensors are not present; etc.).

If device implementations include a particular sensor type that has a corresponding API for third-party developers, they:

 • [C-1-1] MUST report all sensor measurements using the relevant International System of Units (metric) values for each sensor type as defined in the Android SDK documentation.
 • [C-1-2] MUST report sensor data with a maximum latency of 100 milliseconds
 • 2 * sample_time for the case of a sensor streamed with a minimum required latency of 5 ms + 2 * sample_time when the application processor is active. This delay does not include any filtering delays.
 • [C-1-3] MUST report the first sensor sample within 400 milliseconds + 2 * sample_time of the sensor being activated. It is acceptable for this sample to have an accuracy of 0.
 • [SR] SHOULD report the event time in nanoseconds as defined in the Android SDK documentation, representing the time the event happened and synchronized with the SystemClock.elapsedRealtimeNano() clock. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to meet these requirements so they will be able to upgrade to the future platform releases where this might become a REQUIRED component. The synchronization error SHOULD be below 100 milliseconds.

 • [C-1-7] For any API indicated by the Android SDK documentation to be a continuous sensor , device implementations MUST continuously provide periodic data samples that SHOULD have a jitter below 3%, where jitter is defined as the standard deviation of the difference of the reported timestamp values between consecutive events.

 • [C-1-8] MUST ensure that the sensor event stream MUST NOT prevent the device CPU from entering a suspend state or waking up from a suspend state.

 • When several sensors are activated, the power consumption SHOULD NOT exceed the sum of the individual sensor's reported power consumption.

The list above is not comprehensive; the documented behavior of the Android SDK and the Android Open Source Documentations on sensors is to be considered authoritative.

Some sensor types are composite, meaning they can be derived from data provided by one or more other sensors. (Examples include the orientation sensor and the linear acceleration sensor.)

Device implementations:

 • SHOULD implement these sensor types, when they include the prerequisite physical sensors as described in sensor types .

If device implementations include a composite sensor, they:

 • [C-2-1] MUST implement the sensor as described in the Android Open Source documentation on composite sensors .

7.3.1. มาตรความเร่ง

 • Device implementations SHOULD include a 3-axis accelerometer.

If device implementations include a 3-axis accelerometer, they:

 • [C-1-1] MUST be able to report events up to a frequency of at least 50 Hz.
 • [C-1-2] MUST implement and report TYPE_ACCELEROMETER sensor.
 • [C-1-3] MUST comply with the Android sensor coordinate system as detailed in the Android APIs.
 • [C-1-4] MUST be capable of measuring from freefall up to four times the gravity(4g) or more on any axis.
 • [C-1-5] MUST have a resolution of at least 12-bits.
 • [C-1-6] MUST have a standard deviation no greater than 0.05 m/s^, where the standard deviation should be calculated on a per axis basis on samples collected over a period of at least 3 seconds at the fastest sampling rate.
 • [SR] are STRONGLY RECOMMENDED to implement the TYPE_SIGNIFICANT_MOTION composite sensor.
 • [SR] are STRONGLY RECOMMENDED to implement the TYPE_ACCELEROMETER_UNCALIBRATED sensor if online accelerometer calibration is available.
 • SHOULD implement the TYPE_SIGNIFICANT_MOTION , TYPE_TILT_DETECTOR , TYPE_STEP_DETECTOR , TYPE_STEP_COUNTER composite sensors as described in the Android SDK document.
 • SHOULD report events up to at least 200 Hz.
 • SHOULD have a resolution of at least 16-bits.
 • SHOULD be calibrated while in use if the characteristics changes over the life cycle and compensated, and preserve the compensation parameters between device reboots.
 • SHOULD be temperature compensated.
 • SHOULD also implement TYPE_ACCELEROMETER_UNCALIBRATED sensor.

If device implementations include a 3-axis accelerometer and any of the TYPE_SIGNIFICANT_MOTION , TYPE_TILT_DETECTOR , TYPE_STEP_DETECTOR , TYPE_STEP_COUNTER composite sensors are implemented:

 • [C-2-1] The sum of their power consumption MUST always be less than 4 mW.
 • SHOULD each be below 2 mW and 0.5 mW for when the device is in a dynamic or static condition.

If device implementations include a 3-axis accelerometer and a gyroscope sensor, they:

 • [C-3-1] MUST implement the TYPE_GRAVITY and TYPE_LINEAR_ACCELERATION composite sensors.
 • SHOULD implement the TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR composite sensor.
 • [SR] Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to implement the TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR sensor.

If device implementations include a 3-axis accelerometer, a gyroscope sensor and a magnetometer sensor, they:

 • [C-4-1] MUST implement a TYPE_ROTATION_VECTOR composite sensor.

7.3.2. แมกนีโตมิเตอร์

 • Device implementations SHOULD include a 3-axis magnetometer (compass).

If device implementations include a 3-axis magnetometer, they:

 • [C-1-1] MUST implement the TYPE_MAGNETIC_FIELD sensor.
 • [C-1-2] MUST be able to report events up to a frequency of at least 10 Hz and SHOULD report events up to at least 50 Hz.
 • [C-1-3] MUST comply with the Android sensor coordinate system as detailed in the Android APIs.
 • [C-1-4] MUST be capable of measuring between -900 µT and +900 µT on each axis before saturating.
 • [C-1-5] MUST have a hard iron offset value less than 700 µT and SHOULD have a value below 200 µT, by placing the magnetometer far from dynamic (current-induced) and static (magnet-induced) magnetic fields.
 • [C-1-6] MUST have a resolution equal or denser than 0.6 µT.
 • [C-1-7] MUST support online calibration and compensation of the hard iron bias, and preserve the compensation parameters between device reboots.
 • [C-1-8] MUST have the soft iron compensation applied—the calibration can be done either while in use or during the production of the device.
 • [C-1-9] MUST have a standard deviation, calculated on a per axis basis on samples collected over a period of at least 3 seconds at the fastest sampling rate, no greater than 1.5 µT; SHOULD have a standard deviation no greater than 0.5 µT.
 • SHOULD implement TYPE_MAGNETIC_FIELD_UNCALIBRATED sensor.
 • [SR] Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to implement the TYPE_MAGNETIC_FIELD_UNCALIBRATED sensor.

If device implementations include a 3-axis magnetometer, an accelerometer sensor and a gyroscope sensor, they:

 • [C-2-1] MUST implement a TYPE_ROTATION_VECTOR composite sensor.

If device implementations include a 3-axis magnetometer, an accelerometer, they:

 • MAY implement the TYPE_GEOMAGNETIC_ROTATION_VECTOR sensor.

If device implementations include a 3-axis magnetometer, an accelerometer and TYPE_GEOMAGNETIC_ROTATION_VECTOR sensor, they:

 • [C-3-1] MUST consume less than 10 mW.
 • SHOULD consume less than 3 mW when the sensor is registered for batch mode at 10 Hz.

7.3.3. จีพีเอส

Device implementations:

 • SHOULD include a GPS/GNSS receiver.

If device implementations include a GPS/GNSS receiver and report the capability to applications through the android.hardware.location.gps feature flag, they:

 • [C-1-1] MUST support location outputs at a rate of at least 1 Hz when requested via LocationManager#requestLocationUpdate .
 • [C-1-2] MUST be able to determine the location in open-sky conditions (strong signals, negligible multipath, HDOP < 2) within 10 seconds (fast time to first fix), when connected to a 0.5 Mbps or faster data speed internet connection. This requirement is typically met by the use of some form of Assisted or Predicted GPS/GNSS technique to minimize GPS/GNSS lock-on time (Assistance data includes Reference Time, Reference Location and Satellite Ephemeris/Clock).
  • [SR] After making such a location calculation, it is STRONGLY RECOMMENDED for the device to be able to determine its location, in open sky, within 10 seconds, when location requests are restarted, up to an hour after the initial location calculation, even when the subsequent request is made without a data connection, and/or after a power cycle.
 • In open sky conditions after determining the location, while stationary or moving with less than 1 meter per second squared of acceleration:

  • [C-1-3] MUST be able to determine location within 20 meters, and speed within 0.5 meters per second, at least 95% of the time.
  • [C-1-4] MUST simultaneously track and report via GnssStatus.Callback at least 8 satellites from one constellation.
  • SHOULD be able to simultaneously track at least 24 satellites, from multiple constellations (eg GPS + at least one of Glonass, Beidou, Galileo).
  • [C-1-5] MUST report the GNSS technology generation through the test API 'getGnssYearOfHardware'.
  • [SR] Continue to deliver normal GPS/GNSS location outputs during an emergency phone call.
  • [SR] Report GNSS measurements from all constellations tracked (as reported in GnssStatus messages), with the exception of SBAS.
  • [SR] Report AGC, and Frequency of GNSS measurement.
  • [SR] Report all accuracy estimates (including Bearing, Speed, and Vertical) as part of each GPS Location.
  • [SR] are STRONGLY RECOMMENDED to meet as many as possible from the additional mandatory requirements for devices reporting the year "2016" or "2017" through the Test API LocationManager.getGnssYearOfHardware() .

If device implementations include a GPS/GNSS receiver and report the capability to applications through the android.hardware.location.gps feature flag and the LocationManager.getGnssYearOfHardware() Test API reports the year "2016" or newer, they:

 • [C-2-1] MUST report GPS measurements, as soon as they are found, even if a location calculated from GPS/GNSS is not yet reported.
 • [C-2-2] MUST report GPS pseudoranges and pseudorange rates, that, in open-sky conditions after determining the location, while stationary or moving with less than 0.2 meter per second squared of acceleration, are sufficient to calculate position within 20 meters, and speed within 0.2 meters per second, at least 95% of the time.

If device implementations include a GPS/GNSS receiver and report the capability to applications through the android.hardware.location.gps feature flag and the LocationManager.getGnssYearOfHardware() Test API reports the year "2017" or newer, they:

 • [C-3-1] MUST continue to deliver normal GPS/GNSS location outputs during an emergency phone call.
 • [C-3-2] MUST report GNSS measurements from all constellations tracked (as reported in GnssStatus messages), with the exception of SBAS.
 • [C-3-3] MUST report AGC, and Frequency of GNSS measurement.
 • [C-3-4] MUST report all accuracy estimates (including Bearing, Speed, and Vertical) as part of each GPS Location.

7.3.4. Gyroscope

Device implementations:

 • SHOULD include a gyroscope (angular change sensor).
 • SHOULD NOT include a gyroscope sensor unless a 3-axis accelerometer is also included.

If device implementations include a gyroscope, they:

 • [C-1-1] MUST be able to report events up to a frequency of at least 50 Hz.
 • [C-1-2] MUST implement the TYPE_GYROSCOPE sensor and SHOULD also implement TYPE_GYROSCOPE_UNCALIBRATED sensor.
 • [C-1-3] MUST be capable of measuring orientation changes up to 1,000 degrees per second.
 • [C-1-4] MUST have a resolution of 12-bits or more and SHOULD have a resolution of 16-bits or more.
 • [C-1-5] MUST be temperature compensated.
 • [C-1-6] MUST be calibrated and compensated while in use, and preserve the compensation parameters between device reboots.
 • [C-1-7] MUST have a variance no greater than 1e-7 rad^2 / s^2 per Hz (variance per Hz, or rad^2 / s). The variance is allowed to vary with the sampling rate, but MUST be constrained by this value. In other words, if you measure the variance of the gyro at 1 Hz sampling rate it SHOULD be no greater than 1e-7 rad^2/s^2.
 • [SR] Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to implement the SENSOR_TYPE_GYROSCOPE_UNCALIBRATED sensor.
 • [SR] Calibration error is STRONGLY RECOMMENDED to be less than 0.01 rad/s when device is stationary at room temperature.
 • SHOULD report events up to at least 200 Hz.

If device implementations include a gyroscope, an accelerometer sensor and a magnetometer sensor, they:

 • [C-2-1] MUST implement a TYPE_ROTATION_VECTOR composite sensor.

If device implementations include a gyroscope and a accelerometer sensor, they:

 • [C-3-1] MUST implement the TYPE_GRAVITY and TYPE_LINEAR_ACCELERATION composite sensors.
 • [SR] Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to implement the TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR sensor.
 • SHOULD implement the TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR composite sensor.

7.3.5. บารอมิเตอร์

 • Device implementations SHOULD include a barometer (ambient air pressure sensor).

If device implementations include a barometer, they:

 • [C-1-1] MUST implement and report TYPE_PRESSURE sensor.
 • [C-1-2] MUST be able to deliver events at 5 Hz or greater.
 • [C-1-3] MUST be temperature compensated.
 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to be able to report pressure measurements in the range 300hPa to 1100hPa.
 • SHOULD have an absolute accuracy of 1hPa.
 • SHOULD have a relative accuracy of 0.12hPa over 20hPa range (equivalent to ~1m accuracy over ~200m change at sea level).

7.3.6. เครื่องวัดอุณหภูมิ

Device implementations: MAY include an ambient thermometer (temperature sensor). MAY but SHOULD NOT include a CPU temperature sensor.

If device implementations include an ambient thermometer (temperature sensor), they:

 • [C-1-1] MUST be defined as SENSOR_TYPE_AMBIENT_TEMPERATURE and MUST measure the ambient (room/vehicle cabin) temperature from where the user is interacting with the device in degrees Celsius.
 • [C-1-2] MUST be defined as SENSOR_TYPE_TEMPERATURE .
 • [C-1-3] MUST measure the temperature of the device CPU.
 • [C-1-4] MUST NOT measure any other temperature.

Note the SENSOR_TYPE_TEMPERATURE sensor type was deprecated in Android 4.0.

7.3.7. Photometer

 • Device implementations MAY include a photometer (ambient light sensor).

7.3.8. Proximity Sensor

 • Device implementations MAY include a proximity sensor.

If device implementations include a proximity sensor, they:

 • [C-1-1] MUST measure the proximity of an object in the same direction as the screen. That is, the proximity sensor MUST be oriented to detect objects close to the screen, as the primary intent of this sensor type is to detect a phone in use by the user. If device implementations include a proximity sensor with any other orientation, it MUST NOT be accessible through this API.
 • [C-1-2] MUST have 1-bit of accuracy or more.

7.3.9. High Fidelity Sensors

If device implementations include a set of higher quality sensors as defined in this section, and make available them to third-party apps, they:

 • [C-1-1] MUST identify the capability through the android.hardware.sensor.hifi_sensors feature flag.

If device implementations declare android.hardware.sensor.hifi_sensors , they:

 • [C-2-1] MUST have a TYPE_ACCELEROMETER sensor which:

  • MUST have a measurement range between at least -8g and +8g.
  • MUST have a measurement resolution of at least 1024 LSB/G.
  • MUST have a minimum measurement frequency of 12.5 Hz or lower.
  • MUST have a maximum measurement frequency of 400 Hz or higher.
  • MUST have a measurement noise not above 400 uG/√Hz.
  • MUST implement a non-wake-up form of this sensor with a buffering capability of at least 3000 sensor events.
  • MUST have a batching power consumption not worse than 3 mW.
  • SHOULD have a stationary noise bias stability of \<15 μg √Hz from 24hr static dataset.
  • SHOULD have a bias change vs. temperature of ≤ +/- 1mg / °C.
  • SHOULD have a best-fit line non-linearity of ≤ 0.5%, and sensitivity change vs. temperature of ≤ 0.03%/C°.
  • SHOULD have white noise spectrum to ensure adequate qualification of sensor's noise integrity.
 • [C-2-2] MUST have a TYPE_ACCELEROMETER_UNCALIBRATED with the same quality requirements as TYPE_ACCELEROMETER .

 • [C-2-3] MUST have a TYPE_GYROSCOPE sensor which:

  • MUST have a measurement range between at least -1000 and +1000 dps.
  • MUST have a measurement resolution of at least 16 LSB/dps.
  • MUST have a minimum measurement frequency of 12.5 Hz or lower.
  • MUST have a maximum measurement frequency of 400 Hz or higher.
  • MUST have a measurement noise not above 0.014°/s/√Hz.
  • SHOULD have a stationary bias stability of < 0.0002 °/s √Hz from 24-hour static dataset.
  • SHOULD have a bias change vs. temperature of ≤ +/- 0.05 °/ s / °C.
  • SHOULD have a sensitivity change vs. temperature of ≤ 0.02% / °C.
  • SHOULD have a best-fit line non-linearity of ≤ 0.2%.
  • SHOULD have a noise density of ≤ 0.007 °/s/√Hz.
  • SHOULD have white noise spectrum to ensure adequate qualification of sensor's noise integrity.
  • SHOULD have calibration error less than 0.002 rad/s in temperature range 10 ~ 40 ℃ when device is stationary.
 • [C-2-4] MUST have a TYPE_GYROSCOPE_UNCALIBRATED with the same quality requirements as TYPE_GYROSCOPE .

 • [C-2-5] MUST have a TYPE_GEOMAGNETIC_FIELD sensor which:
  • MUST have a measurement range between at least -900 and +900 uT.
  • MUST have a measurement resolution of at least 5 LSB/uT.
  • MUST have a minimum measurement frequency of 5 Hz or lower.
  • MUST have a maximum measurement frequency of 50 Hz or higher.
  • MUST have a measurement noise not above 0.5 uT.
 • [C-2-6] MUST have a TYPE_MAGNETIC_FIELD_UNCALIBRATED with the same quality requirements as TYPE_GEOMAGNETIC_FIELD and in addition:
  • MUST implement a non-wake-up form of this sensor with a buffering capability of at least 600 sensor events.
  • SHOULD have white noise spectrum to ensure adequate qualification of sensor's noise integrity.
 • [C-2-7] MUST have a TYPE_PRESSURE sensor which:
  • MUST have a measurement range between at least 300 and 1100 hPa.
  • MUST have a measurement resolution of at least 80 LSB/hPa.
  • MUST have a minimum measurement frequency of 1 Hz or lower.
  • MUST have a maximum measurement frequency of 10 Hz or higher.
  • MUST have a measurement noise not above 2 Pa/√Hz.
  • MUST implement a non-wake-up form of this sensor with a buffering capability of at least 300 sensor events.
  • MUST have a batching power consumption not worse than 2 mW.
 • [C-2-8] MUST have a TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR sensor which:
  • MUST implement a non-wake-up form of this sensor with a buffering capability of at least 300 sensor events.
  • MUST have a batching power consumption not worse than 4 mW.
 • [C-2-9] MUST have a TYPE_SIGNIFICANT_MOTION sensor which:
  • MUST have a power consumption not worse than 0.5 mW when device is static and 1.5 mW when device is moving.
 • [C-2-10] MUST have a TYPE_STEP_DETECTOR sensor which:
  • MUST implement a non-wake-up form of this sensor with a buffering capability of at least 100 sensor events.
  • MUST have a power consumption not worse than 0.5 mW when device is static and 1.5 mW when device is moving.
  • MUST have a batching power consumption not worse than 4 mW.
 • [C-2-11] MUST have a TYPE_STEP_COUNTER sensor which:
  • MUST have a power consumption not worse than 0.5 mW when device is static and 1.5 mW when device is moving.
 • [C-2-12] MUST have a TILT_DETECTOR sensor which:
  • MUST have a power consumption not worse than 0.5 mW when device is static and 1.5 mW when device is moving.
 • [C-2-13] The event timestamp of the same physical event reported by the Accelerometer, Gyroscope sensor and Magnetometer MUST be within 2.5 milliseconds of each other.
 • [C-2-14] MUST have Gyroscope sensor event timestamps on the same time base as the camera subsystem and within 1 milliseconds of error.
 • [C-2-15] MUST deliver samples to applications within 5 milliseconds from the time when the data is available on any of the above physical sensors to the application.
 • [C-2-16] MUST not have a power consumption higher than 0.5 mW when device is static and 2.0 mW when device is moving when any combination of the following sensors are enabled:
  • SENSOR_TYPE_SIGNIFICANT_MOTION
  • SENSOR_TYPE_STEP_DETECTOR
  • SENSOR_TYPE_STEP_COUNTER
  • SENSOR_TILT_DETECTORS
 • [C-2-17] MAY have a TYPE_PROXIMITY sensor, but if present MUST have a minimum buffer capability of 100 sensor events.

Note that all power consumption requirements in this section do not include the power consumption of the Application Processor. It is inclusive of the power drawn by the entire sensor chain—the sensor, any supporting circuitry, any dedicated sensor processing system, etc.

If device implementations include direct sensor support, they:

 • [C-3-1] MUST correctly declare support of direct channel types and direct report rates level through the isDirectChannelTypeSupported and getHighestDirectReportRateLevel API.
 • [C-3-2] MUST support at least one of the two sensor direct channel types for all sensors that declare support for sensor direct channel
 • TYPE_HARDWARE_BUFFER
 • TYPE_MEMORY_FILE
 • SHOULD support event reporting through sensor direct channel for primary sensor (non-wakeup variant) of the following types:
 • TYPE_ACCELEROMETER
 • TYPE_ACCELEROMETER_UNCALIBRATED
 • TYPE_GYROSCOPE
 • TYPE_GYROSCOPE_UNCALIBRATED
 • TYPE_MAGNETIC_FIELD
 • TYPE_MAGNETIC_FIELD_UNCALIBRATED

7.3.10. Fingerprint Sensor

If device implementations include a secure lock screen, they:

 • SHOULD include a fingerprint sensor.

If device implementations include a fingerprint sensor and make the sensor available to third-party apps, they:

 • [C-1-1] MUST declare support for the android.hardware.fingerprint feature.
 • [C-1-2] MUST fully implement the corresponding API as described in the Android SDK documentation.
 • [C-1-3] MUST have a false acceptance rate not higher than 0.002%.
 • [SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to have a spoof and imposter acceptance rate not higher than 7%.
 • [C-1-4] MUST disclose that this mode may be less secure than a strong PIN, pattern, or password and clearly enumerate the risks of enabling it, if the spoof and imposter acceptance rates are higher than 7%.
 • [C-1-5] MUST rate limit attempts for at least 30 seconds after five false trials for fingerprint verification.
 • [C-1-6] MUST have a hardware-backed keystore implementation, and perform the fingerprint matching in a Trusted Execution Environment (TEE) or on a chip with a secure channel to the TEE.
 • [C-1-7] MUST have all identifiable fingerprint data encrypted and cryptographically authenticated such that they cannot be acquired, read or altered outside of the Trusted Execution Environment (TEE) as documented in the implementation guidelines on the Android Open Source Project site.
 • [C-1-8] MUST prevent adding a fingerprint without first establishing a chain of trust by having the user confirm existing or add a new device credential (PIN/pattern/password) that's secured by TEE; the Android Open Source Project implementation provides the mechanism in the framework to do so.
 • [C-1-9] MUST NOT enable 3rd-party applications to distinguish between individual fingerprints.
 • [C-1-10] MUST honor the DevicePolicyManager.KEYGUARD_DISABLE_FINGERPRINT flag.
 • [C-1-11] MUST, when upgraded from a version earlier than Android 6.0, have the fingerprint data securely migrated to meet the above requirements or removed.
 • [SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to have a false rejection rate of less than 10%, as measured on the device.
 • [SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to have a latency below 1 second, measured from when the fingerprint sensor is touched until the screen is unlocked, for one enrolled finger.
 • SHOULD use the Android Fingerprint icon provided in the Android Open Source Project.

7.3.11. Android Automotive-only sensors

Automotive-specific sensors are defined in the android.car.CarSensorManager API .

7.3.11.1. Current Gear

See Section 2.5.1 for device-specific requirements.

7.3.11.2. Day Night Mode

See Section 2.5.1 for device-specific requirements.

7.3.11.3. Driving Status

See Section 2.5.1 for device-specific requirements.

7.3.11.4. Wheel Speed

See Section 2.5.1 for device-specific requirements.

7.3.12. Pose Sensor

Device implementations:

 • MAY support pose sensor with 6 degrees of freedom.

If device implementations support pose sensor with 6 degrees of freedom, they:

 • [C-1-1] MUST implement and report TYPE_POSE_6DOF sensor.
 • [C-1-2] MUST be more accurate than the rotation vector alone.

7.4. Data Connectivity

7.4.1. โทรศัพท์

“Telephony” as used by the Android APIs and this document refers specifically to hardware related to placing voice calls and sending SMS messages via a GSM or CDMA network. While these voice calls may or may not be packet-switched, they are for the purposes of Android considered independent of any data connectivity that may be implemented using the same network. In other words, the Android “telephony” functionality and APIs refer specifically to voice calls and SMS. For instance, device implementations that cannot place calls or send/receive SMS messages are not considered a telephony device, regardless of whether they use a cellular network for data connectivity.

 • Android MAY be used on devices that do not include telephony hardware. That is, Android is compatible with devices that are not phones.

If device implementations include GSM or CDMA telephony, they:

 • [C-1-1] MUST declare the android.hardware.telephony feature flag and other sub-feature flags according to the technology.
 • [C-1-2] MUST implement full support for the API for that technology.

If device implementations do not include telephony hardware, they:

 • [C-2-1] MUST implement the full APIs as no-ops.
7.4.1.1. Number Blocking Compatibility

If device implementations report the android.hardware.telephony feature , they:

 • [C-1-1] MUST include number blocking support
 • [C-1-2] MUST fully implement BlockedNumberContract and the corresponding API as described in the SDK documentation.
 • [C-1-3] MUST block all calls and messages from a phone number in 'BlockedNumberProvider' without any interaction with apps. The only exception is when number blocking is temporarily lifted as described in the SDK documentation.
 • [C-1-4] MUST NOT write to the platform call log provider for a blocked call.
 • [C-1-5] MUST NOT write to the Telephony provider for a blocked message.
 • [C-1-6] MUST implement a blocked numbers management UI, which is opened with the intent returned by TelecomManager.createManageBlockedNumbersIntent() method.
 • [C-1-7] MUST NOT allow secondary users to view or edit the blocked numbers on the device as the Android platform assumes the primary user to have full control of the telephony services, a single instance, on the device. All blocking related UI MUST be hidden for secondary users and the blocked list MUST still be respected.
 • SHOULD migrate the blocked numbers into the provider when a device updates to Android 7.0.
7.4.1.2. Telecom API

If device implementations report android.hardware.telephony , they:

 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to handle the the audio headset's KEYCODE_MEDIA_PLAY_PAUSE and KEYCODE_HEADSETHOOK events for the android.telecom APIs as below:

7.4.2. IEEE 802.11 (Wi-Fi)

Device implementations:

 • SHOULD include support for one or more forms of 802.11.

If device implementations include support for 802.11 and expose the functionality to a third-party application, they

 • [C-1-1] MUST implement the corresponding Android API.
 • [C-1-2] MUST report the hardware feature flag android.hardware.wifi .
 • [C-1-3] MUST implement the multicast API as described in the SDK documentation.
 • [C-1-4] MUST support multicast DNS (mDNS) and MUST NOT filter mDNS packets (224.0.0.251) at any time of operation including:
  • Even when the screen is not in an active state.
  • For Android Television device implementations, even when in standby power states.
 • SHOULD randomize the source MAC address and sequence number of probe request frames, once at the beginning of each scan, while STA is disconnected.
  • Each group of probe request frames comprising one scan should use one consistent MAC address (SHOULD NOT randomize MAC address halfway through a scan).
  • Probe request sequence number should iterate as normal (sequentially) between the probe requests in a scan
  • Probe request sequence number should randomize between the last probe request of a scan and the first probe request of the next scan
 • SHOULD only allow the following information elements in probe request frames, while STA is disconnected:
  • SSID Parameter Set (0)
  • DS Parameter Set (3)
7.4.2.1. Wi-Fi Direct

Device implementations:

 • SHOULD include support for Wi-Fi Direct (Wi-Fi peer-to-peer).

If device implementations include support for Wi-Fi Direct, they:

 • [C-1-1] MUST implement the corresponding Android API as described in the SDK documentation.
 • [C-1-2] MUST report the hardware feature android.hardware.wifi.direct .
 • [C-1-3] MUST support regular Wi-Fi operation.
 • SHOULD support Wi-Fi and Wi-Fi Direct operations concurrently.

Device implementations:

If device implementations include support for TDLS and TDLS is enabled by the WiFiManager API, they:

 • [C-1-1] MUST declare support for TDLS through WifiManager.isTdlsSupported .
 • SHOULD use TDLS only when it is possible AND beneficial.
 • SHOULD have some heuristic and NOT use TDLS when its performance might be worse than going through the Wi-Fi access point.
7.4.2.3. Wi-Fi Aware

Device implementations:

If device implementations include support for Wi-Fi Aware and expose the functionality to third-party apps, then they:

 • [C-1-1] MUST implement the WifiAwareManager APIs as described in the SDK documentation .
 • [C-1-2] MUST declare the android.hardware.wifi.aware feature flag.
 • [C-1-3] MUST support Wi-Fi and Wi-Fi Aware operations concurrently.
 • [C-1-4] MUST randomize the Wi-Fi Aware management interface address at intervals no longer then 30 minutes and whenever Wi-Fi Aware is enabled.
7.4.2.4. Wi-Fi Passpoint

Device implementations:

If device implementations include support for Wi-Fi Passpoint, they:

 • [C-1-1] MUST implement the Passpoint related WifiManager APIs as described in the SDK documentation .
 • [C-1-2] MUST support IEEE 802.11u standard, specifically related to Network Discovery and Selection, such as Generic Advertisement Service (GAS) and Access Network Query Protocol (ANQP).

Conversely if device implementations do not include support for Wi-Fi Passpoint:

 • [C-2-1] The implementation of the Passpoint related WifiManager APIs MUST throw an UnsupportedOperationException .

7.4.3. บลูทู ธ

If device implementations support Bluetooth Audio profile, they:

 • SHOULD support Advanced Audio Codecs and Bluetooth Audio Codecs (eg LDAC).

If device implementations declare android.hardware.vr.high_performance feature, they:

 • [C-1-1] MUST support Bluetooth 4.2 and Bluetooth LE Data Length Extension.

Android includes support for Bluetooth and Bluetooth Low Energy .

If device implementations include support for Bluetooth and Bluetooth Low Energy, they:

 • [C-2-1] MUST declare the relevant platform features ( android.hardware.bluetooth and android.hardware.bluetooth_le respectively) and implement the platform APIs.
 • SHOULD implement relevant Bluetooth profiles such as A2DP, AVCP, OBEX, etc. as appropriate for the device.

If device implementations include support for Bluetooth Low Energy, they:

 • [C-3-1] MUST declare the hardware feature android.hardware.bluetooth_le .
 • [C-3-2] MUST enable the GATT (generic attribute profile) based Bluetooth APIs as described in the SDK documentation and android.bluetooth .
 • [C-3-3] MUST report the correct value for BluetoothAdapter.isOffloadedFilteringSupported() to indicate whether the filtering logic for the ScanFilter API classes is implemented.
 • [C-3-4] MUST report the correct value for BluetoothAdapter.isMultipleAdvertisementSupported() to indicate whether Low Energy Advertising is supported.
 • SHOULD support offloading of the filtering logic to the bluetooth chipset when implementing the ScanFilter API .
 • SHOULD support offloading of the batched scanning to the bluetooth chipset.
 • SHOULD support multi advertisement with at least 4 slots.

 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to implement a Resolvable Private Address (RPA) timeout no longer than 15 minutes and rotate the address at timeout to protect user privacy.

7.4.4. Near-Field Communications

Device implementations:

 • SHOULD include a transceiver and related hardware for Near-Field Communications (NFC).
 • [C-0-1] MUST implement android.nfc.NdefMessage and android.nfc.NdefRecord APIs even if they do not include support for NFC or declare the android.hardware.nfc feature as the classes represent a protocol-independent data representation format .

If device implementations include NFC hardware and plan to make it available to third-party apps, they:

 • [C-1-1] MUST report the android.hardware.nfc feature from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() method .
 • MUST be capable of reading and writing NDEF messages via the following NFC standards as below:
 • [C-1-2] MUST be capable of acting as an NFC Forum reader/writer (as defined by the NFC Forum technical specification NFCForum-TS-DigitalProtocol-1.0) via the following NFC standards:
 • NfcA (ISO14443-3A)
 • NfcB (ISO14443-3B)
 • NfcF (JIS X 6319-4)
 • IsoDep (ISO 14443-4)
 • NFC Forum Tag Types 1, 2, 3, 4, 5 (defined by the NFC Forum)
 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to be capable of reading and writing NDEF messages as well as raw data via the following NFC standards. Note that while the NFC standards are stated as STRONGLY RECOMMENDED, the Compatibility Definition for a future version is planned to change these to MUST. These standards are optional in this version but will be required in future versions. Existing and new devices that run this version of Android are very strongly encouraged to meet these requirements now so they will be able to upgrade to the future platform releases.

 • [C-1-3] MUST be capable of transmitting and receiving data via the following peer-to-peer standards and protocols:

 • ISO 18092
 • LLCP 1.2 (defined by the NFC Forum)
 • SDP 1.0 (defined by the NFC Forum)
 • NDEF Push Protocol
 • SNEP 1.0 (defined by the NFC Forum)
 • [C-1-4] MUST include support for Android Beam and SHOULD enable Android Beam by default.
 • [C-1-5] MUST be able to send and receive using Android Beam, when Android Beam is enabled or another proprietary NFC P2p mode is turned on.
 • [C-1-6] MUST implement the SNEP default server. Valid NDEF messages received by the default SNEP server MUST be dispatched to applications using the android.nfc.ACTION_NDEF_DISCOVERED intent. Disabling Android Beam in settings MUST NOT disable dispatch of incoming NDEF message.
 • [C-1-7] MUST honor the android.settings.NFCSHARING_SETTINGS intent to show NFC sharing settings .
 • [C-1-8] MUST implement the NPP server. Messages received by the NPP server MUST be processed the same way as the SNEP default server.
 • [C-1-9] MUST implement a SNEP client and attempt to send outbound P2P NDEF to the default SNEP server when Android Beam is enabled. If no default SNEP server is found then the client MUST attempt to send to an NPP server.
 • [C-1-10] MUST allow foreground activities to set the outbound P2P NDEF message using android.nfc.NfcAdapter.setNdefPushMessage , and android.nfc.NfcAdapter.setNdefPushMessageCallback , and android.nfc.NfcAdapter.enableForegroundNdefPush .
 • SHOULD use a gesture or on-screen confirmation, such as 'Touch to Beam', before sending outbound P2P NDEF messages.
 • [C-1-11] MUST support NFC Connection handover to Bluetooth when the device supports Bluetooth Object Push Profile.
 • [C-1-12] MUST support connection handover to Bluetooth when using android.nfc.NfcAdapter.setBeamPushUris , by implementing the “ Connection Handover version 1.2 ” and “ Bluetooth Secure Simple Pairing Using NFC version 1.0 ” specs from the NFC Forum. Such an implementation MUST implement the handover LLCP service with service name “urn:nfc:sn:handover” for exchanging the handover request/select records over NFC, and it MUST use the Bluetooth Object Push Profile for the actual Bluetooth data transfer. For legacy reasons (to remain compatible with Android 4.1 devices), the implementation SHOULD still accept SNEP GET requests for exchanging the handover request/select records over NFC. However an implementation itself SHOULD NOT send SNEP GET requests for performing connection handover.
 • [C-1-13] MUST poll for all supported technologies while in NFC discovery mode.
 • SHOULD be in NFC discovery mode while the device is awake with the screen active and the lock-screen unlocked.
 • SHOULD be capable of reading the barcode and URL (if encoded) of Thinfilm NFC Barcode products.

(Note that publicly available links are not available for the JIS, ISO, and NFC Forum specifications cited above.)

Android includes support for NFC Host Card Emulation (HCE) mode.

If device implementations include an NFC controller chipset capable of HCE (for NfcA and/or NfcB) and support Application ID (AID) routing, they:

 • [C-2-1] MUST report the android.hardware.nfc.hce feature constant.
 • [C-2-2] MUST support NFC HCE APIs as defined in the Android SDK.

If device implementations include an NFC controller chipset capable of HCE for NfcF, and implement the feature for third-party applications, they:

 • [C-3-1] MUST report the android.hardware.nfc.hcef feature constant.
 • [C-3-2] MUST implement the NfcF Card Emulation APIs as defined in the Android SDK.

If device implementations include general NFC support as described in this section and support MIFARE technologies (MIFARE Classic, MIFARE Ultralight, NDEF on MIFARE Classic) in the reader/writer role, they:

 • [C-4-1] MUST implement the corresponding Android APIs as documented by the Android SDK.
 • [C-4-2] MUST report the feature com.nxp.mifare from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature () method. Note that this is not a standard Android feature and as such does not appear as a constant in the android.content.pm.PackageManager class.

7.4.5. Minimum Network Capability

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST include support for one or more forms of data networking. Specifically, device implementations MUST include support for at least one data standard capable of 200Kbit/sec or greater. Examples of technologies that satisfy this requirement include EDGE, HSPA, EV-DO, 802.11g, Ethernet, Bluetooth PAN, etc.
 • [C-0-2] MUST include an IPv6 networking stack and support IPv6 communication using the managed APIs, such as java.net.Socket and java.net.URLConnection , as well as the native APIs, such as AF_INET6 sockets.
 • [C-0-3] MUST enable IPv6 by default.
 • MUST ensure that IPv6 communication is as reliable as IPv4, for example.
 • [C-0-4] MUST maintain IPv6 connectivity in doze mode.
 • [C-0-5] Rate-limiting MUST NOT cause the device to lose IPv6 connectivity on any IPv6-compliant network that uses RA lifetimes of at least 180 seconds.
 • SHOULD also include support for at least one common wireless data standard, such as 802.11 (Wi-Fi) when a physical networking standard (such as Ethernet) is the primary data connection
 • MAY implement more than one form of data connectivity.

The required level of IPv6 support depends on the network type, as follows:

If devices implementations support Wi-Fi networks, they:

 • [C-1-1] MUST support dual-stack and IPv6-only operation on Wi-Fi.

If device implementations support Ethernet networks, they:

 • [C-2-1] MUST support dual-stack operation on Ethernet.

If device implementations support cellular data, they:

 • [C-3-1] MUST simultaneously meet these requirements on each network to which it is connected when a device is simultaneously connected to more than one network (eg, Wi-Fi and cellular data), .
 • SHOULD support IPv6 operation (IPv6-only and possibly dual-stack) on cellular data.

7.4.6. Sync Settings

Device implementations:

7.4.7. ประหยัดข้อมูล

If device implementations include a metered connection, they are:

 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to provide the data saver mode.

If device implementations provide the data saver mode, they:

If device implementations do not provide the data saver mode, they:

 • [C-2-1] MUST return the value RESTRICT_BACKGROUND_STATUS_DISABLED for ConnectivityManager.getRestrictBackgroundStatus()
 • [C-2-2] MUST NOT broadcast ConnectivityManager.ACTION_RESTRICT_BACKGROUND_CHANGED .
 • [C-2-3] MUST have an activity that handles the Settings.ACTION_IGNORE_BACKGROUND_DATA_RESTRICTIONS_SETTINGS intent but MAY implement it as a no-op.

7.5. กล้องถ่ายรูป

If device implementations include at least one camera, they:

 • [C-1-1] MUST declare the android.hardware.camera.any feature flag.
 • [C-1-2] MUST be possible for an application to simultaneously allocate 3 RGBA_8888 bitmaps equal to the size of the images produced by the largest-resolution camera sensor on the device, while camera is open for the purpose of basic preview and still การจับกุม.

7.5.1. Rear-Facing Camera

A rear-facing camera is a camera located on the side of the device opposite the display; that is, it images scenes on the far side of the device, like a traditional camera.

Device implementations:

 • SHOULD include a rear-facing camera.

If device implementations include at least one rear-facing camera, they:

 • [C-1-1] MUST report the feature flag android.hardware.camera and android.hardware.camera.any .
 • [C-1-2] MUST have a resolution of at least 2 megapixels.
 • SHOULD have either hardware auto-focus or software auto-focus implemented in the camera driver (transparent to application software).
 • MAY have fixed-focus or EDOF (extended depth of field) hardware.
 • MAY include a flash.

If the Camera includes a flash:

 • [C-2-1] the flash lamp MUST NOT be lit while an android.hardware.Camera.PreviewCallback instance has been registered on a Camera preview surface, unless the application has explicitly enabled the flash by enabling the FLASH_MODE_AUTO or FLASH_MODE_ON attributes of a Camera.Parameters object. Note that this constraint does not apply to the device's built-in system camera application, but only to third-party applications using Camera.PreviewCallback .

7.5.2. Front-Facing Camera

A front-facing camera is a camera located on the same side of the device as the display; that is, a camera typically used to image the user, such as for video conferencing and similar applications.

Device implementations:

 • MAY include a front-facing camera

If device implementations include at least one front-facing camera, they:

 • [C-1-1] MUST report the feature flag android.hardware.camera.any and android.hardware.camera.front .
 • [C-1-2] MUST have a resolution of at least VGA (640x480 pixels).
 • [C-1-3] MUST NOT use a front-facing camera as the default for the Camera API and MUST NOT configure the API to treat a front-facing camera as the default rear-facing camera, even if it is the only camera on the device.
 • [C-1-5] The camera preview MUST be mirrored horizontally relative to the orientation specified by the application when the current application has explicitly requested that the Camera display be rotated via a call to the android.hardware.Camera.setDisplayOrientation() method . Conversely, the preview MUST be mirrored along the device's default horizontal axis when the the current application does not explicitly request that the Camera display be rotated via a call to the android.hardware.Camera.setDisplayOrientation() method.
 • [C-1-6] MUST NOT mirror the final captured still image or video streams returned to application callbacks or committed to media storage.
 • [C-1-7] MUST mirror the image displayed by the postview in the same manner as the camera preview image stream.
 • MAY include features (such as auto-focus, flash, etc.) available to rear-facing cameras as described in section 7.5.1 .

If device implementations are capable of being rotated by user (such as automatically via an accelerometer or manually via user input):

 • [C-2-1] The camera preview MUST be mirrored horizontally relative to the device's current orientation.

7.5.3. External Camera

Device implementations:

 • MAY include support for an external camera that is not necessarily always connected.

If device implementations include support for an external camera, they:

 • [C-1-1] MUST declare the platform feature flag android.hardware.camera.external and android.hardware camera.any .
 • [C-1-2] MUST support USB Video Class (UVC 1.0 or higher) if the external camera connects through the USB port.
 • SHOULD support video compressions such as MJPEG to enable transfer of high-quality unencoded streams (ie raw or independently compressed picture streams).
 • MAY support multiple cameras.
 • MAY support camera-based video encoding. If supported, a simultaneous unencoded / MJPEG stream (QVGA or greater resolution) MUST be accessible to the device implementation.

7.5.4. Camera API Behavior

Android includes two API packages to access the camera, the newer android.hardware.camera2 API expose lower-level camera control to the app, including efficient zero-copy burst/streaming flows and per-frame controls of exposure, gain, white balance gains, color conversion, denoising, sharpening, and more.

The older API package, android.hardware.Camera , is marked as deprecated in Android 5.0 but as it should still be available for apps to use. Android device implementations MUST ensure the continued support of the API as described in this section and in the Android SDK.

Device implementations MUST implement the following behaviors for the camera-related APIs, for all available cameras. Device implementations:

 • [C-0-1] MUST use android.hardware.PixelFormat.YCbCr_420_SP for preview data provided to application callbacks when an application has never called android.hardware.Camera.Parameters.setPreviewFormat(int) .
 • [C-0-2] MUST further be in the NV21 encoding format when an application registers an android.hardware.Camera.PreviewCallback instance and the system calls the onPreviewFrame() method and the preview format is YCbCr_420_SP, the data in the byte[] passed into onPreviewFrame() . That is, NV21 MUST be the default.
 • [C-0-3] MUST support the YV12 format (as denoted by the android.graphics.ImageFormat.YV12 constant) for camera previews for both front- and rear-facing cameras for android.hardware.Camera . (The hardware video encoder and camera may use any native pixel format, but the device implementation MUST support conversion to YV12.)
 • [C-0-4] MUST support the android.hardware.ImageFormat.YUV_420_888 and android.hardware.ImageFormat.JPEG formats as outputs through the android.media.ImageReader API for android.hardware.camera2 devices that advertise REQUEST_AVAILABLE_CAPABILITIES_BACKWARD_COMPATIBLE capability in android.request.availableCapabilities .
 • [C-0-5] MUST still implement the full Camera API included in the Android SDK documentation, regardless of whether the device includes hardware autofocus or other capabilities. For instance, cameras that lack autofocus MUST still call any registered android.hardware.Camera.AutoFocusCallback instances (even though this has no relevance to a non-autofocus camera.) Note that this does apply to front-facing cameras; for instance, even though most front-facing cameras do not support autofocus, the API callbacks must still be “faked” as described.
 • [C-0-6] MUST recognize and honor each parameter name defined as a constant on the android.hardware.Camera.Parameters class. Conversely, device implementations MUST NOT honor or recognize string constants passed to the android.hardware.Camera.setParameters() method other than those documented as constants on the android.hardware.Camera.Parameters . That is, device implementations MUST support all standard Camera parameters if the hardware allows, and MUST NOT support custom Camera parameter types. For instance, device implementations that support image capture using high dynamic range (HDR) imaging techniques MUST support camera parameter Camera.SCENE_MODE_HDR .
 • [C-0-7] MUST report the proper level of support with the android.info.supportedHardwareLevel property as described in the Android SDK and report the appropriate framework feature flags .
 • [C-0-8] MUST also declare its individual camera capabilities of android.hardware.camera2 via the android.request.availableCapabilities property and declare the appropriate feature flags ; MUST define the feature flag if any of its attached camera devices supports the feature.
 • [C-0-9] MUST broadcast the Camera.ACTION_NEW_PICTURE intent whenever a new picture is taken by the camera and the entry of the picture has been added to the media store.
 • [C-0-10] MUST broadcast the Camera.ACTION_NEW_VIDEO intent whenever a new video is recorded by the camera and the entry of the picture has been added to the media store.

7.5.5. Camera Orientation

If device implementations have a front- or a rear-facing camera, such camera(s):

 • [C-1-1] MUST be oriented so that the long dimension of the camera aligns with the screen's long dimension. That is, when the device is held in the landscape orientation, cameras MUST capture images in the landscape orientation. This applies regardless of the device's natural orientation; that is, it applies to landscape-primary devices as well as portrait-primary devices.

7.6. Memory and Storage

7.6.1. Minimum Memory and Storage

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST include a Download Manager that applications MAY use to download data files and they MUST be capable of downloading individual files of at least 100MB in size to the default “cache” location.

7.6.2. Application Shared Storage

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST offer storage to be shared by applications, also often referred as “shared external storage”, "application shared storage" or by the Linux path "/sdcard" it is mounted on.
 • [C-0-2] MUST be configured with shared storage mounted by default, in other words “out of the box”, regardless of whether the storage is implemented on an internal storage component or a removable storage medium (eg Secure Digital card slot ).
 • [C-0-3] MUST mount the application shared storage directly on the Linux path sdcard or include a Linux symbolic link from sdcard to the actual mount point.
 • [C-0-4] MUST enforce the android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE permission on this shared storage as documented in the SDK. Shared storage MUST otherwise be writable by any application that obtains that permission.

Device implementations MAY meet the above requirements using either:

 • a user-accessible removable storage, such as a Secure Digital (SD) card slot.
 • a portion of the internal (non-removable) storage as implemented in the Android Open Source Project (AOSP).

If device implementations use removable storage to satisfy the above requirements, they:

 • [C-1-1] MUST implement a toast or pop-up user interface warning the user when there is no storage medium inserted in the slot.
 • [C-1-2] MUST include a FAT-formatted storage medium (eg SD card) or show on the box and other material available at time of purchase that the storage medium has to be purchased separately.

If device implementations use a protion of the non-removable storage to satisfy the above requirements, they:

 • SHOULD use the AOSP implementation of the internal application shared storage.
 • MAY share the storage space with the application private data.

If device implementations include multiple shared storage paths (such as both an SD card slot and shared internal storage), they:

 • [C-3-1] MUST allow only pre-installed and privileged Android applications with the WRITE_EXTERNAL_STORAGE permission to write to the secondary external storage, except when writing to their package-specific directories or within the URI returned by firing the ACTION_OPEN_DOCUMENT_TREE intent.

If device implementations have a USB port with USB peripheral mode support, they:

 • [C-3-1] MUST provide a mechanism to access the data on the application shared storage from a host computer.
 • SHOULD expose content from both storage paths transparently through Android's media scanner service and android.provider.MediaStore .
 • MAY use USB mass storage, but SHOULD use Media Transfer Protocol to satisfy this requirement.

If device implementations have a USB port with USB peripheral mode and support Media Transfer Protocol, they:

 • SHOULD be compatible with the reference Android MTP host, Android File Transfer .
 • SHOULD report a USB device class of 0x00.
 • SHOULD report a USB interface name of 'MTP'.

7.6.3. Adoptable Storage

If the device is expected to be mobile in nature unlike Television, device implementations are:

 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to implement the adoptable storage in a long-term stable location, since accidentally disconnecting them can cause data loss/corruption.

If the removable storage device port is in a long-term stable location, such as within the battery compartment or other protective cover, device implementations are:

7.7. ยูเอสบี

If device implementations have a USB port, they:

 • SHOULD support USB peripheral mode and SHOULD support USB host mode.

7.7.1. USB peripheral mode

If device implementations include a USB port supporting peripheral mode:

 • [C-1-1] The port MUST be connectable to a USB host that has a standard type-A or type-C USB port.
 • [C-1-2] MUST report the correct value of iSerialNumber in USB standard device descriptor through android.os.Build.SERIAL .
 • [C-1-3] MUST detect 1.5A and 3.0A chargers per the Type-C resistor standard and MUST detect changes in the advertisement if they support Type-C USB.
 • [SR] The port SHOULD use micro-B, micro-AB or Type-C USB form factor. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to meet these requirements so they will be able to upgrade to the future platform releases.
 • [SR] The port SHOULD be located on the bottom of the device (according to natural orientation) or enable software screen rotation for all apps (including home screen), so that the display draws correctly when the device is oriented with the port at bottom . Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to meet these requirements so they will be able to upgrade to future platform releases.
 • [SR] SHOULD implement support to draw 1.5 A current during HS chirp and traffic as specified in the USB Battery Charging specification, revision 1.2 . Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to meet these requirements so they will be able to upgrade to the future platform releases.
 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to not support proprietary charging methods that modify Vbus voltage beyond default levels, or alter sink/source roles as such may result in interoperability issues with the chargers or devices that support the standard USB Power Delivery methods. While this is called out as "STRONGLY RECOMMENDED", in future Android versions we might REQUIRE all type-C devices to support full interoperability with standard type-C chargers.
 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to support Power Delivery for data and power role swapping when they support Type-C USB and USB host mode.
 • SHOULD support Power Delivery for high-voltage charging and support for Alternate Modes such as display out.
 • SHOULD implement the Android Open Accessory (AOA) API and specification as documented in the Android SDK documentation.

If device implementations including a USB port, implement the AOA specification, they:

 • [C-2-1] MUST declare support for the hardware feature android.hardware.usb.accessory .
 • [C-2-2] The USB mass storage class MUST include the string "android" at the end of the interface description iInterface string of the USB mass storage
 • SHOULD NOT implement AOAv2 audio documented in the Android Open Accessory Protocol 2.0 documentation. AOAv2 audio is deprecated as of Android version 8.0 (API level 26).

7.7.2. USB host mode

If device implementations include a USB port supporting host mode, they:

 • [C-1-1] MUST implement the Android USB host API as documented in the Android SDK and MUST declare support for the hardware feature android.hardware.usb.host .
 • [C-1-2] MUST implement support to connect standard USB peripherals, in other words, they MUST either:
  • Have an on-device type C port or ship with cable(s) adapting an on-device proprietary port to a standard USB type-C port (USB Type-C device).
  • Have an on-device type A or ship with cable(s) adapting an on-device proprietary port to a standard USB type-A port.
  • Have an on-device micro-AB port, which SHOULD ship with a cable adapting to a standard type-A port.
 • [C-1-3] MUST NOT ship with an adapter converting from USB type A or micro-AB ports to a type-C port (receptacle).
 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to implement the USB audio class as documented in the Android SDK documentation.
 • SHOULD support charging the connected USB peripheral device while in host mode; advertising a source current of at least 1.5A as specified in the Termination Parameters section of the USB Type-C Cable and Connector Specification Revision 1.2 for USB Type-C connectors or using Charging Downstream Port(CDP) output current range as specified in the USB Battery Charging specifications, revision 1.2 for Micro-AB connectors.
 • SHOULD implement and support USB Type-C standards.

If device implementations include a USB port supporting host mode and the USB audio class, they:

 • [C-2-1] MUST support the USB HID class
 • [C-2-2] MUST support the detection and mapping of the following HID data fields specified in the USB HID Usage Tables and the Voice Command Usage Request to the KeyEvent constants as below:
  • Usage Page (0xC) Usage ID (0x0CD): KEYCODE_MEDIA_PLAY_PAUSE
  • Usage Page (0xC) Usage ID (0x0E9): KEYCODE_VOLUME_UP
  • Usage Page (0xC) Usage ID (0x0EA): KEYCODE_VOLUME_DOWN
  • Usage Page (0xC) Usage ID (0x0CF): KEYCODE_VOICE_ASSIST

If device implementations include a USB port supporting host mode and the Storage Access Framework (SAF), they:

 • [C-3-1] MUST recognize any remotely connected MTP (Media Transfer Protocol) devices and make their contents accessible through the ACTION_GET_CONTENT , ACTION_OPEN_DOCUMENT , and ACTION_CREATE_DOCUMENT intents. .

If device implementations include a USB port supporting host mode and USB Type-C, they:

 • [C-4-1] MUST implement Dual Role Port functionality as defined by the USB Type-C specification (section 4.5.1.3.3).
 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to support DisplayPort, SHOULD support USB SuperSpeed Data Rates, and are STRONGLY RECOMMENDED to support Power Delivery for data and power role swapping.
 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to NOT support Audio Adapter Accessory Mode as described in the Appendix A of the USB Type-C Cable and Connector Specification Revision 1.2 .
 • SHOULD implement the Try.* model that is most appropriate for the device form factor. For example a handheld device SHOULD implement the Try.SNK model.

7.8. เสียง

7.8.1. ไมโครโฟน

If device implementations include a microphone, they:

 • [C-1-1] MUST report the android.hardware.microphone feature constant.
 • [C-1-2] MUST meet the audio recording requirements in section 5.4 .
 • [C-1-3] MUST meet the audio latency requirements in section 5.6 .
 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to support near-ultrasound recording as described in section 7.8.3 .

If device implementations omit a microphone, they:

 • [C-2-1] MUST NOT report the android.hardware.microphone feature constant.
 • [C-2-2] MUST implement the audio recording API at least as no-ops, per section 7 .

7.8.2. เอาต์พุตเสียง

If device implementations include a speaker or an audio/multimedia output port for an audio output peripheral such as a 4 conductor 3.5mm audio jack or USB host mode port using USB audio class , they:

 • [C-1-1] MUST report the android.hardware.audio.output feature constant.
 • [C-1-2] MUST meet the audio playback requirements in section 5.5 .
 • [C-1-3] MUST meet the audio latency requirements in section 5.6 .
 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to support near-ultrasound playback as described in section 7.8.3 .

If device implementations do not include a speaker or audio output port, they:

 • [C-2-1] MUST NOT report the android.hardware.audio.output feature.
 • [C-2-2] MUST implement the Audio Output related APIs as no-ops at least.

For the purposes of this section, an "output port" is a physical interface such as a 3.5mm audio jack, HDMI, or USB host mode port with USB audio class. Support for audio output over radio-based protocols such as Bluetooth, WiFi, or cellular network does not qualify as including an "output port".

7.8.2.1. Analog Audio Ports

In order to be compatible with the headsets and other audio accessories using the 3.5mm audio plug across the Android ecosystem, if a device implementation includes one or more analog audio ports, at least one of the audio port(s) SHOULD be a 4 conductor 3.5mm audio jack.

If device implementations have a 4 conductor 3.5mm audio jack, they:

 • [C-1-1] MUST support audio playback to stereo headphones and stereo headsets with a microphone.
 • [C-1-2] MUST support TRRS audio plugs with the CTIA pin-out order.
 • [C-1-3] MUST support the detection and mapping to the keycodes for the following 3 ranges of equivalent impedance between the microphone and ground conductors on the audio plug:
  • 70 ohm or less : KEYCODE_HEADSETHOOK
  • 210-290 ohm : KEYCODE_VOLUME_UP
  • 360-680 ohm : KEYCODE_VOLUME_DOWN
 • [C-1-4] MUST trigger ACTION_HEADSET_PLUG upon a plug insert, but only after all contacts on plug are touching their relevant segments on the jack.
 • [C-1-5] MUST be capable of driving at least 150mV ± 10% of output voltage on a 32 ohm speaker impedance.
 • [C-1-6] MUST have a microphone bias voltage between 1.8V ~ 2.9V.
 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to detect and map to the keycode for the following range of equivalent impedance between the microphone and ground conductors on the audio plug:
  • 110-180 ohm: KEYCODE_VOICE_ASSIST
 • SHOULD support audio plugs with the OMTP pin-out order.
 • SHOULD support audio recording from stereo headsets with a microphone.

If device implementations have a 4 conductor 3.5mm audio jack and support a microphone, and broadcast the android.intent.action.HEADSET_PLUG with the extra value microphone set as 1, they:

 • [C-2-1] MUST support the detection of microphone on the plugged in audio accessory.

7.8.3. Near-Ultrasound

Near-Ultrasound audio is the 18.5 kHz to 20 kHz band.

Device implementations:

If PROPERTY_SUPPORT_MIC_NEAR_ULTRASOUND is "true", the following requirements MUST be met by the VOICE_RECOGNITION and UNPROCESSED audio sources:

 • [C-1-1] The microphone's mean power response in the 18.5 kHz to 20 kHz band MUST be no more than 15 dB below the response at 2 kHz.
 • [C-1-2] The microphone's unweighted signal to noise ratio over 18.5 kHz to 20 kHz for a 19 kHz tone at -26 dBFS MUST be no lower than 50 dB.

If PROPERTY_SUPPORT_SPEAKER_NEAR_ULTRASOUND is "true":

 • [C-2-1] The speaker's mean response in 18.5 kHz - 20 kHz MUST be no lower than 40 dB below the response at 2 kHz.

7.9. ความเป็นจริงเสมือน

Android includes APIs and facilities to build "Virtual Reality" (VR) applications including high quality mobile VR experiences. Device implementations MUST properly implement these APIs and behaviors, as detailed in this section.

7.9.1. Virtual Reality Mode

Android includes support for VR Mode , a feature which handles stereoscopic rendering of notifications and disables monocular system UI components while a VR application has user focus.

7.9.2. Virtual Reality High Performance

If device implementations identify the support of high performance VR for longer user periods through the android.hardware.vr.high_performance feature flag, they:

 • [C-1-1] MUST have at least 2 physical cores.
 • [C-1-2] MUST declare android.software.vr.mode feature .
 • [C-1-3] MUST support sustained performance mode.
 • [C-1-4] MUST support OpenGL ES 3.2.
 • [C-1-5] MUST support Vulkan Hardware Level 0 and SHOULD support Vulkan Hardware Level 1.
 • [C-1-6] MUST implement EGL_KHR_mutable_render_buffer , EGL_ANDROID_front_buffer_auto_refresh , EGL_ANDROID_get_native_client_buffer , EGL_KHR_fence_sync , EGL_KHR_wait_sync , EGL_IMG_context_priority , EGL_EXT_protected_content , and expose the extensions in the list of available EGL extensions.
 • [C-1-7] The GPU and display MUST be able to synchronize access to the shared front buffer such that alternating-eye rendering of VR content at 60fps with two render contexts will be displayed with no visible tearing artifacts.
 • [C-1-8] MUST implement GL_EXT_multisampled_render_to_texture , GL_OVR_multiview , GL_OVR_multiview2 , GL_OVR_multiview_multisampled_render_to_texture , GL_EXT_protected_textures , GL_EXT_EGL_image_array , GL_EXT_external_buffer , and expose the extensions in the list of available GL extensions.
 • [C-1-9] MUST implement support for AHardwareBuffer flags AHARDWAREBUFFER_USAGE_GPU_DATA_BUFFER and AHARDWAREBUFFER_USAGE_SENSOR_DIRECT_DATA as described in the NDK.
 • [C-1-10] MUST implement support for AHardwareBuffers with more than one layer.
 • [C-1-11] MUST support H.264 decoding at least 3840x2160@30fps-40Mbps (equivalent to 4 instances of 1920x1080@30fps-10Mbps or 2 instances of 1920x1080@60fps-20Mbps).
 • [C-1-12] MUST support HEVC and VP9, MUST be capable to decode at least 1920x1080@30fps-10Mbps and SHOULD be capable to decode 3840x2160@30fps-20Mbps (equivalent to 4 instances of 1920x1080@30fps-5Mbps).
 • [C-1-13] MUST support HardwarePropertiesManager.getDeviceTemperatures API and return accurate values for skin temperature.
 • [C-1-14] MUST have an embedded screen, and its resolution MUST be at least be FullHD(1080p) and STRONGLY RECOMMENDED TO BE be QuadHD (1440p) or higher.
 • [C-1-15] The display MUST update at least 60 Hz while in VR Mode.
 • [C-1-16] The display latency (as measured on Gray-to-Gray, White-to-Black, and Black-to-White switching time) MUST be ≤ 6 milliseconds.
 • [C-1-17] The display MUST support a low-persistence mode with ≤ 5 milliseconds persistence, persistence being defined as the amount of time for which a pixel is emitting light.
 • [C-1-18] MUST support Bluetooth 4.2 and Bluetooth LE Data Length Extension section 7.4.3 .
 • [C-1-19] MUST support and properly report Direct Channel Type for all of the following default sensor types:
  • TYPE_ACCELEROMETER
  • TYPE_ACCELEROMETER_UNCALIBRATED
  • TYPE_GYROSCOPE
  • TYPE_GYROSCOPE_UNCALIBRATED
  • TYPE_MAGNETIC_FIELD
  • TYPE_MAGNETIC_FIELD_UNCALIBRATED
 • [C-1-20] MUST support the TYPE_HARDWARE_BUFFER direct channel type for all Direct Channel Types listed above.
 • [SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to support android.hardware.sensor.hifi_sensors feature and MUST meet the gyroscope, accelerometer, and magnetometer related requirements for android.hardware.hifi_sensors .
 • MAY provide an exclusive core to the foreground application and MAY support the Process.getExclusiveCores API to return the numbers of the cpu cores that are exclusive to the top foreground application. If exclusive core is supported then the core MUST not allow any other userspace processes to run on it (except device drivers used by the application), but MAY allow some kernel processes to run as necessary.

8. Performance and Power

Some minimum performance and power criteria are critical to the user experience and impact the baseline assumptions developers would have when developing an app.

8.1. User Experience Consistency

A smooth user interface can be provided to the end user if there are certain minimum requirements to ensure a consistent frame rate and response times for applications and games. Device implementations, depending on the device type, MAY have measurable requirements for the user interface latency and task switching as described in section 2 .

8.2. File I/O Access Performance

Providing a common baseline for a consistent file access performance on the application private data storage ( /data partition) allows app developers to set a proper expectation that would help their software design. Device implementations, depending on the device type, MAY have certain requirements described in section 2 for the following read and write operations:

 • Sequential write performance . Measured by writing a 256MB file using 10MB write buffer.
 • Random write performance . Measured by writing a 256MB file using 4KB write buffer.
 • Sequential read performance . Measured by reading a 256MB file using 10MB write buffer.
 • Random read performance . Measured by reading a 256MB file using 4KB write buffer.

8.3. Power-Saving Modes

Android includes App Standby and Doze power-saving modes to optimize battery usage. [SR] All Apps exempted from these modes are STRONGLY RECOMMENDED to be made visible to the end user. [SR] The triggering, maintenance, wakeup algorithms and the use of global system settings of these power-saving modes are STRONGLY RECOMMENDED NOT to deviate from the Android Open Source Project.

In addition to the power-saving modes, Android device implementations MAY implement any or all of the 4 sleeping power states as defined by the Advanced Configuration and Power Interface (ACPI).

If device implementations implements S3 and S4 power states as defined by the ACPI, they:

 • [C-1-1] MUST only enter these states when closing a lid that is physically part of the device.

8.4. Power Consumption Accounting

A more accurate accounting and reporting of the power consumption provides the app developer both the incentives and the tools to optimize the power usage pattern of the application.

Device implementations:

 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to provide a per-component power profile that defines the current consumption value for each hardware component and the approximate battery drain caused by the components over time as documented in the Android Open Source Project site.
 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to report all power consumption values in milliampere hours (mAh).
 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to report CPU power consumption per each process's UID. The Android Open Source Project meets the requirement through the uid_cputime kernel module implementation.
 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to make this power usage available via the adb shell dumpsys batterystats shell command to the app developer.
 • SHOULD be attributed to the hardware component itself if unable to attribute hardware component power usage to an application.

8.5. Consistent Performance

Performance can fluctuate dramatically for high-performance long-running apps, either because of the other apps running in the background or the CPU throttling due to temperature limits. Android includes programmatic interfaces so that when the device is capable, the top foreground application can request that the system optimize the allocation of the resources to address such fluctuations.

Device implementations:

If device implementations report support of Sustained Performance Mode, they:

 • [C-1-1] MUST provide the top foreground application a consistent level of performance for at least 30 minutes, when the app requests it.
 • [C-1-2] MUST honor the Window.setSustainedPerformanceMode() API and other related APIs.

If device implementations include two or more CPU cores, they:

 • SHOULD provide at least one exclusive core that can be reserved by the top foreground application.

If device implementations support reserving one exclusive core for the top foreground application, they:

 • [C-2-1] MUST report through the Process.getExclusiveCores() API method the ID numbers of the exclusive cores that can be reserved by the top foreground application.
 • [C-2-2] MUST not allow any user space processes except the device drivers used by the application to run on the exclusive cores, but MAY allow some kernel processes to run as necessary.

If device implementations do not support an exclusive core, they:

9. Security Model Compatibility

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST implement a security model consistent with the Android platform security model as defined in Security and Permissions reference document in the APIs in the Android developer documentation.

 • [C-0-2] MUST support installation of self-signed applications without requiring any additional permissions/certificates from any third parties/authorities. Specifically, compatible devices MUST support the security mechanisms described in the follow subsections.

9.1. สิทธิ์

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST support the Android permissions model as defined in the Android developer documentation. Specifically, they MUST enforce each permission defined as described in the SDK documentation; no permissions may be omitted, altered, or ignored.

 • MAY add additional permissions, provided the new permission ID strings are not in the android.\* namespace.

 • [C-0-2] Permissions with a protectionLevel of PROTECTION_FLAG_PRIVILEGED MUST only be granted to apps preloaded in the privileged path(s) of the system image and within the subset of the explicitly allowlisted permissions for each app. The AOSP implementation meets this requirement by reading and honoring the allowlisted permissions for each app from the files in the etc/permissions/ path and using the system/priv-app path as the privileged path.

Permissions with a protection level of dangerous are runtime permissions. Applications with targetSdkVersion > 22 request them at runtime.

Device implementations:

 • [C-0-3] MUST show a dedicated interface for the user to decide whether to grant the requested runtime permissions and also provide an interface for the user to manage runtime permissions.
 • [C-0-4] MUST have one and only one implementation of both user interfaces.
 • [C-0-5] MUST NOT grant any runtime permissions to preinstalled apps unless:
 • the user's consent can be obtained before the application uses it
 • the runtime permissions are associated with an intent pattern for which the preinstalled application is set as the default handler

If device implementations include a pre-installed app or wish to allow third-party apps to access the usage statistics, they:

 • [C-1-1] are STRONGLY RECOMMENDED provide user-accessible mechanism to grant or revoke access to the usage stats in response to the android.settings.ACTION_USAGE_ACCESS_SETTINGS intent for apps that declare the android.permission.PACKAGE_USAGE_STATS permission.

If device implementations intend to disallow any apps, including pre-installed apps, from accessing the usage statistics, they:

 • [C-2-1] MUST still have an activity that handles the android.settings.ACTION_USAGE_ACCESS_SETTINGS intent pattern but MUST implement it as a no-op, that is to have an equivalent behavior as when the user is declined for access.

9.2. UID and Process Isolation

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST support the Android application sandbox model, in which each application runs as a unique Unixstyle UID and in a separate process.
 • [C-0-2] MUST support running multiple applications as the same Linux user ID, provided that the applications are properly signed and constructed, as defined in the Security and Permissions reference .

9.3. Filesystem Permissions

Device implementations:

9.4. Alternate Execution Environments

Device implementations MUST keep consistency of the Android security and permission model, even if they include runtime environments that execute applications using some other software or technology than the Dalvik Executable Format or native code. กล่าวอีกนัยหนึ่ง:

 • [C-0-1] Alternate runtimes MUST themselves be Android applications, and abide by the standard Android security model, as described elsewhere in section 9 .

 • [C-0-2] Alternate runtimes MUST NOT be granted access to resources protected by permissions not requested in the runtime's AndroidManifest.xml file via the < uses-permission > mechanism.

 • [C-0-3] Alternate runtimes MUST NOT permit applications to make use of features protected by Android permissions restricted to system applications.

 • [C-0-4] Alternate runtimes MUST abide by the Android sandbox model and installed applications using an alternate runtime MUST NOT reuse the sandbox of any other app installed on the device, except through the standard Android mechanisms of shared user ID and signing certificate .

 • [C-0-5] Alternate runtimes MUST NOT launch with, grant, or be granted access to the sandboxes corresponding to other Android applications.

 • [C-0-6] Alternate runtimes MUST NOT be launched with, be granted, or grant to other applications any privileges of the superuser (root), or of any other user ID.

 • [C-0-7] When the .apk files of alternate runtimes are included in the system image of device implementations, it MUST be signed with a key distinct from the key used to sign other applications included with the device implementations.

 • [C-0-8] When installing applications, alternate runtimes MUST obtain user consent for the Android permissions used by the application.

 • [C-0-9] When an application needs to make use of a device resource for which there is a corresponding Android permission (such as Camera, GPS, etc.), the alternate runtime MUST inform the user that the application will be able to access that resource.

 • [C-0-10] When the runtime environment does not record application capabilities in this manner, the runtime environment MUST list all permissions held by the runtime itself when installing any application using that runtime.

 • Alternate runtimes SHOULD install apps via the PackageManager into separate Android sandboxes (Linux user IDs, etc.).

 • Alternate runtimes MAY provide a single Android sandbox shared by all applications using the alternate runtime.

9.5. Multi-User Support

Android includes support for multiple users and provides support for full user isolation.

 • Device implementations MAY but SHOULD NOT enable multi-user if they use removable media for primary external storage.

If device implementations include multiple users, they:

 • [C-1-1] MUST meet the following requirements related to multi-user support .
 • [C-1-2] MUST, for each user, implement a security model consistent with the Android platform security model as defined in Security and Permissions reference document in the APIs.
 • [C-1-3] MUST have separate and isolated shared application storage (aka /sdcard ) directories for each user instance.
 • [C-1-4] MUST ensure that applications owned by and running on behalf a given user cannot list, read, or write to the files owned by any other user, even if the data of both users are stored on the same volume or filesystem.
 • [C-1-5] MUST encrypt the contents of the SD card when multiuser is enabled using a key stored only on non-removable media accessible only to the system if device implementations use removable media for the external storage APIs. As this will make the media unreadable by a host PC, device implementations will be required to switch to MTP or a similar system to provide host PCs with access to the current user's data.

If device implementations include multiple users and do not declare the android.hardware.telephony feature flag, they:

 • [C-2-1] MUST support restricted profiles, a feature that allows device owners to manage additional users and their capabilities on the device. With restricted profiles, device owners can quickly set up separate environments for additional users to work in, with the ability to manage finer-grained restrictions in the apps that are available in those environments.

If device implementations include multiple users and declare the android.hardware.telephony feature flag, they:

 • [C-3-1] MUST NOT support restricted profiles but MUST align with the AOSP implementation of controls to enable /disable other users from accessing the voice calls and SMS.

9.6. Premium SMS Warning

Android includes support for warning users of any outgoing premium SMS message . Premium SMS messages are text messages sent to a service registered with a carrier that may incur a charge to the user.

If device implementations declare support for android.hardware.telephony , they:

 • [C-1-1] MUST warn users before sending a SMS message to numbers identified by regular expressions defined in /data/misc/sms/codes.xml file in the device. The upstream Android Open Source Project provides an implementation that satisfies this requirement.

9.7. Kernel Security Features

The Android Sandbox includes features that use the Security-Enhanced Linux (SELinux) mandatory access control (MAC) system, seccomp sandboxing, and other security features in the Linux kernel. Device implementations:

 • [C-0-1] MUST maintain compatibility with existing applications, even when SELinux or any other security features are implemented below the Android framework.
 • [C-0-2] MUST NOT have a visible user interface when a security violation is detected and successfully blocked by the security feature implemented below the Android framework, but MAY have a visible user interface when an unblocked security violation occurs resulting in a successful exploit.
 • [C-0-3] MUST NOT make SELinux or any other security features implemented below the Android framework configurable to the user or app developer.
 • [C-0-4] MUST NOT allow an application that can affect another application through an API (such as a Device Administration API) to configure a policy that breaks compatibility.
 • [C-0-5] MUST split the media framework into multiple processes so that it is possible to more narrowly grant access for each process as described in the Android Open Source Project site.
 • [C-0-6] MUST implement a kernel application sandboxing mechanism which allows filtering of system calls using a configurable policy from multithreaded programs. The upstream Android Open Source Project meets this requirement through enabling the seccomp-BPF with threadgroup synchronization (TSYNC) as described in the Kernel Configuration section of source.android.com .

Kernel integrity and self-protection features are integral to Android security. Device implementations:

 • [C-0-7] MUST implement kernel stack buffer overflow protections (eg CONFIG_CC_STACKPROTECTOR_STRONG ).
 • [C-0-8] MUST implement strict kernel memory protections where executable code is read-only, read-only data is non-executable and non-writable, and writable data is non-executable (eg CONFIG_DEBUG_RODATA or CONFIG_STRICT_KERNEL_RWX ).
 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to keep kernel data which is written only during initialization marked read-only after initialization (eg __ro_after_init ).
 • [SR} STRONGLY RECOMMENDED to implement static and dynamic object size bounds checking of copies between user-space and kernel-space (eg CONFIG_HARDENED_USERCOPY ).
 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to never execute user-space memory when running in the kernel (eg hardware PXN, or emulated via CONFIG_CPU_SW_DOMAIN_PAN or CONFIG_ARM64_SW_TTBR0_PAN ).
 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to never read or write user-space memory in the kernel outside of normal usercopy access APIs (eg hardware PAN, or emulated via CONFIG_CPU_SW_DOMAIN_PAN or CONFIG_ARM64_SW_TTBR0_PAN ).
 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to randomize the layout of the kernel code and memory, and to avoid exposures that would compromise the randomization (eg CONFIG_RANDOMIZE_BASE with bootloader entropy via the /chosen/kaslr-seed Device Tree node or EFI_RNG_PROTOCOL ).

If device implementations use a Linux kernel, they:

 • [C-1-1] MUST implement SELinux.
 • [C-1-2] MUST set SELinux to global enforcing mode.
 • [C-1-3] MUST configure all domains in enforcing mode. No permissive mode domains are allowed, including domains specific to a device/vendor.
 • [C-1-4] MUST NOT modify, omit, or replace the neverallow rules present within the system/sepolicy folder provided in the upstream Android Open Source Project (AOSP) and the policy MUST compile with all neverallow rules present, for both AOSP SELinux domains as well as device/vendor specific domains.
 • SHOULD retain the default SELinux policy provided in the system/sepolicy folder of the upstream Android Open Source Project and only further add to this policy for their own device-specific configuration.

If device implementations use kernel other than Linux, they:

 • [C-2-1] MUST use an mandatory access control system that is equivalent to SELinux.

9.8. ความเป็นส่วนตัว

9.8.1. ประวัติการใช้งาน

Android stores the history of the user's choices and manages such history by UsageStatsManager .

Device implementations:

 • [C-1-1] MUST keep a reasonable retention period of such user history.
 • [SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to keep the 14 days retention period as configured by default in the AOSP implementation.

9.8.2. การบันทึก

If device implementations include functionality in the system that captures the contents displayed on the screen and/or records the audio stream played on the device, they:

 • [C-1-1] MUST have an ongoing notification to the user whenever this functionality is enabled and actively capturing/recording.

If device implementations include a component enabled out-of-box, capable of recording ambient audio to infer useful information about user's context, they:

 • [C-2-1] MUST NOT store in persistent on-device storage or transmit off the device the recorded raw audio or any format that can be converted back into the original audio or a near facsimile, except with explicit user consent.

9.8.3. การเชื่อมต่อ

If device implementations have a USB port with USB peripheral mode support, they:

 • [C-1-1] MUST present a user interface asking for the user's consent before allowing access to the contents of the shared storage over the USB port.

9.8.4. Network Traffic

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST preinstall the same root certificates for the system-trusted Certificate Authority (CA) store as provided in the upstream Android Open Source Project.
 • [C-0-2] MUST ship with an empty user root CA store.
 • [C-0-3] MUST display a warning to the user indicating the network traffic may be monitored, when a user root CA is added.

If device traffic is routed through a VPN, device implementations:

 • [C-1-1] MUST display a warning to the user indicating either:
  • That network traffic may be monitored.
  • That network traffic is being routed through the specific VPN application providing the VPN.

If device implementations have a mechanism, enabled out-of-box by default, that routes network data traffic through a proxy server or VPN gateway (for example, preloading a VPN service with android.permission.CONTROL_VPN granted), they:

 • [C-2-1] MUST ask for the user's consent before enabling that mechanism, unless that VPN is enabled by the Device Policy Controller via the DevicePolicyManager.setAlwaysOnVpnPackage() , in which case the user does not need to provide a separate consent, but MUST only be notified.

If device implementations implement a user affordance to toggle on the "always-on VPN" function of a 3rd-party VPN app, they:

 • [C-3-1] MUST disable this user affordance for apps that do not support always-on VPN service in the AndroidManifest.xml file via setting the SERVICE_META_DATA_SUPPORTS_ALWAYS_ON attribute to false .

9.9. Data Storage Encryption

If device implementations support a secure lock screen as described in section 9.11.1 , they:

 • [C-1-1] MUST support data storage encryption of the application private data ( /data partition ), as well as the application shared storage partition ( /sdcard partition ) if it is a permanent, non-removable part of the device.

If device implementations support a secure lock screen as described in section 9.11.1 and support data storage encryption with Advanced Encryption Standard (AES) crypto performance above 50MiB/sec, they:

 • [C-2-1] MUST enable the data storage encryption by default at the time the user has completed the out-of-box setup experience. If device implementations are already launched on an earlier Android version with encryption disabled by default, such a device cannot meet the requirement through a system software update and thus MAY be exempted.

 • SHOULD meet the above data storage encryption requirement via implementing File Based Encryption (FBE).

9.9.1. Direct Boot

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST implement the Direct Boot mode APIs even if they do not support Storage Encryption.

 • [C-0-2] The ACTION_LOCKED_BOOT_COMPLETED and ACTION_USER_UNLOCKED Intents MUST still be broadcast to signal Direct Boot aware applications that Device Encrypted (DE) and Credential Encrypted (CE) storage locations are available for user.

9.9.2. File Based Encryption

If device implementations support FBE, they:

 • [C-1-1] MUST boot up without challenging the user for credentials and allow Direct Boot aware apps to access to the Device Encrypted (DE) storage after the ACTION_LOCKED_BOOT_COMPLETED message is broadcasted.
 • [C-1-2] MUST only allow access to Credential Encrypted (CE) storage after the user has unlocked the device by supplying their credentials (eg. passcode, pin, pattern or fingerprint) and the ACTION_USER_UNLOCKED message is broadcasted.
 • [C-1-3] MUST NOT offer any method to unlock the CE protected storage without the user-supplied credentials.
 • [C-1-4] MUST support Verified Boot and ensure that DE keys are cryptographically bound to the device's hardware root of trust.
 • [C-1-5] MUST support encrypting file contents using AES with a key length of 256-bits in XTS mode.
 • [C-1-6] MUST support encrypting file name using AES with a key length of 256-bits in CBC-CTS mode.

 • The keys protecting CE and DE storage areas:

 • [C-1-7] MUST be cryptographically bound to a hardware-backed Keystore.

 • [C-1-8] CE keys MUST be bound to a user's lock screen credentials.
 • [C-1-9] CE keys MUST be bound to a default passcode when the user has not specified lock screen credentials.
 • [C-1-10] MUST be unique and distinct, in other words no user's CE or DE key matches any other user's CE or DE keys.

 • SHOULD make preloaded essential apps (eg Alarm, Phone, Messenger) Direct Boot aware.

 • MAY support alternative ciphers, key lengths and modes for file content and file name encryption, but MUST use the mandatorily supported ciphers, key lengths and modes by default.

The upstream Android Open Source project provides a preferred implementation of this feature based on the Linux kernel ext4 encryption feature.

9.9.3. Full Disk Encryption

If device implementations support full disk encryption (FDE), they:

 • [C-1-1] MUST use AES with a key of 128-bits (or greater) and a mode designed for storage (for example, AES-XTS, AES-CBC-ESSIV).
 • [C-1-2] MUST use a default passcode to wrap the encryption key and MUST NOT write the encryption key to storage at any time without being encrypted.
 • [C-1-3] MUST AES encrypt the encryption key by default unless the user explicitly opts out, except when it is in active use, with the lock screen credentials stretched using a slow stretching algorithm (eg PBKDF2 or scrypt).
 • [C-1-4] The above default password stretching algorithm MUST be cryptographically bound to that keystore when the user has not specified a lock screen credentials or has disabled use of the passcode for encryption and the device provides a hardware-backed keystore.
 • [C-1-5] MUST NOT send encryption key off the device (even when wrapped with the user passcode and/or hardware bound key).

The upstream Android Open Source project provides a preferred implementation of this feature, based on the Linux kernel feature dm-crypt.

9.10. Device Integrity

The following requirements ensures there is transparency to the status of the device integrity. Device implementations:

 • [C-0-1] MUST correctly report through the System API method PersistentDataBlockManager.getFlashLockState() whether their bootloader state permits flashing of the system image. The FLASH_LOCK_UNKNOWN state is reserved for device implementations upgrading from an earlier version of Android where this new system API method did not exist.

Verified boot is a feature that guarantees the integrity of the device software. If a device implementation supports the feature, it:

 • [C-1-1] MUST declare the platform feature flag android.software.verified_boot .
 • [C-1-2] MUST perform verification on every boot sequence.
 • [C-1-3] MUST start verification from an immutable hardware key that is the root of trust and go all the way up to the system partition.
 • [C-1-4] MUST implement each stage of verification to check the integrity and authenticity of all the bytes in the next stage before executing the code in the next stage.
 • [C-1-5] MUST use verification algorithms as strong as current recommendations from NIST for hashing algorithms (SHA-256) and public key sizes (RSA-2048).
 • [C-1-6] MUST NOT allow boot to complete when system verification fails, unless the user consents to attempt booting anyway, in which case the data from any non-verified storage blocks MUST not be used.
 • [C-1-7] MUST NOT allow verified partitions on the device to be modified unless the user has explicitly unlocked the boot loader.
 • [SR] If there are multiple discrete chips in the device (eg radio, specialized image processor), the boot process of each of those chips is STRONGLY RECOMMENDED to verify every stage upon booting.
 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to use tamper-evident storage: for when the bootloader is unlocked. Tamper-evident storage means that the boot loader can detect if the storage has been tampered with from inside the HLOS (High Level Operating System).
 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to prompt the user, while using the device, and require physical confirmation before allowing a transition from boot loader locked mode to boot loader unlocked mode.
 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to implement rollback protection for the HLOS (eg boot, system partitions) and to use tamper-evident storage for storing the metadata used for determining the minimum allowable OS version.
 • SHOULD implement rollback protection for any component with persistent firmware (eg modem, camera) and SHOULD use tamper-evident storage for storing the metadata used for determining the minimum allowable version.

The upstream Android Open Source Project provides a preferred implementation of this feature in the external/avb/ repository, which can be integrated into the boot loader used for loading Android.

If device implementations report the feature flag android.hardware.ram.normal , they:

 • [C-2-1] MUST support verified boot for device integrity.

If a device implementation is already launched without supporting verified boot on an earlier version of Android, such a device can not add support for this feature with a system software update and thus are exempted from the requirement.

9.11. Keys and Credentials

The Android Keystore System allows app developers to store cryptographic keys in a container and use them in cryptographic operations through the KeyChain API or the Keystore API . Device implementations:

 • [C-0-1] MUST at least allow more than 8,192 keys to be imported.
 • [C-0-2] The lock screen authentication MUST rate-limit attempts and MUST have an exponential backoff algorithm. Beyond 150 failed attempts, the delay MUST be at least 24 hours per attempt.
 • SHOULD not limit the number of keys that can be generated

When the device implementation supports a secure lock screen, it:

 • [C-1-1] MUST back up the keystore implementation with secure hardware.
 • [C-1-2] MUST have implementations of RSA, AES, ECDSA and HMAC cryptographic algorithms and MD5, SHA1, and SHA-2 family hash functions to properly support the Android Keystore system's supported algorithms in an area that is securely isolated from the code running on the kernel and above. Secure isolation MUST block all potential mechanisms by which kernel or userspace code might access the internal state of the isolated environment, including DMA. The upstream Android Open Source Project (AOSP) meets this requirement by using the Trusty implementation, but another ARM TrustZone-based solution or a third-party reviewed secure implementation of a proper hypervisor-based isolation are alternative options.
 • [C-1-3] MUST perform the lock screen authentication in the isolated execution environment and only when successful, allow the authentication-bound keys to be used. Lock screen credentials MUST be stored in a way that allows only the isolated execution environment to perform lock screen authentication. The upstream Android Open Source Project provides the Gatekeeper Hardware Abstraction Layer (HAL) and Trusty, which can be used to satisfy this requirement.
 • [C-1-4] MUST support key attestation where the attestation signing key is protected by secure hardware and signing is performed in secure hardware. The attestation signing keys MUST be shared across large enough number of devices to prevent the keys from being used as device identifiers. One way of meeting this requirement is to share the same attestation key unless at least 100,000 units of a given SKU are produced. If more than 100,000 units of an SKU are produced, a different key MAY be used for each 100,000 units.

Note that if a device implementation is already launched on an earlier Android version, such a device is exempted from the requirement to have a hardware-backed keystore, unless it declares the android.hardware.fingerprint feature which requires a hardware-backed keystore.

9.11.1. Secure Lock Screen

If device implementations have a secure lock screen and include one or more trust agent, which implements the TrustAgentService System API, then they:

 • [C-1-1] MUST indicate the user in the Settings and Lock screen user interface of situations where either the screen auto-lock is deferred or the screen lock can be unlocked by the trust agent. The AOSP meets the requirement by showing a text description for the "Automatically lock setting" and "Power button instantly locks setting" menus and a distinguishable icon on the lock screen.
 • [C-1-2] MUST respect and fully implement all trust agent APIs in the DevicePolicyManager class, such as the KEYGUARD_DISABLE_TRUST_AGENTS constant.
 • [C-1-3] MUST NOT fully implement the TrustAgentService.addEscrowToken() function on a device that is used as the primary personal device (eg handheld) but MAY fully implement the function on device implementations typically shared.
 • [C-1-4] MUST encrypt the tokens added by TrustAgentService.addEscrowToken() before storing them on the device.
 • [C-1-5] MUST NOT store the encryption key on the device.
 • [C-1-6] MUST inform the user about the security implications before enabling the escrow token to decrypt the data storage.

If device implementations add or modify the authentication methods to unlock the lock screen, then for such an authentication method to be treated as a secure way to lock the screen, they:

If device implementations add or modify the authentication methods to unlock the lock screen if based on a known secret then for such an authentication method to be treated as a secure way to lock the screen, they:

 • [C-3-1] The entropy of the shortest allowed length of inputs MUST be greater than 10 bits.
 • [C-3-2] The maximum entropy of all possible inputs MUST be greater than 18 bits.
 • [C-3-3] MUST not replace any of the existing authentication methods (PIN,pattern, password) implemented and provided in AOSP.
 • [C-3-4] MUST be disabled when the Device Policy Controller (DPC) application has set the password quality policy via the DevicePolicyManager.setPasswordQuality() method with a more restrictive quality constant than PASSWORD_QUALITY_SOMETHING .

If device implementations add or modify the authentication methods to unlock the lock screen if based on a physical token or the location, then for such an authentication method to be treated as a secure way to lock the screen, they:

 • [C-4-1] MUST have a fall-back mechanism to use one of the primary authentication methods which is based on a known secret and meets the requirements to be treated as a secure lock screen.
 • [C-4-2] MUST be disabled and only allow the primary authentication to unlock the screen when the Device Policy Controller (DPC) application has set the policy with either the DevicePolicyManager.setKeyguardDisabledFeatures(KEYGUARD_DISABLE_TRUST_AGENTS) method or the DevicePolicyManager.setPasswordQuality() method with a more restrictive quality constant than PASSWORD_QUALITY_UNSPECIFIED .
 • [C-4-3] The user MUST be challenged for the primary authentication (egPIN, pattern, password) at least once every 72 hours or less.

If device implementations add or modify the authentication methods to unlock the lock screen based on biometrics, then for such an authentication method to be treated as a secure way to lock the screen, they:

 • [C-5-1] MUST have a fall-back mechanism to use one of the primary authentication methods which is based on a known secret and meets the requirements to be treated as a secure lock screen.
 • [C-5-2] MUST be disabled and only allow the primary authentication to unlock the screen when the Device Policy Controller (DPC) application has set the keguard feature policy by calling the method DevicePolicyManager.setKeyguardDisabledFeatures(KEYGUARD_DISABLE_FINGERPRINT) .
 • [C-5-3] MUST have a false acceptance rate that is equal or stronger than what is required for a fingerprint sensor as described in section 7.3.10, or otherwise MUST be disabled and only allow the primary authentication to unlock the screen when the Device Policy Controller (DPC) application has set the password quality policy via the DevicePolicyManager.setPasswordQuality() method with a more restrictive quality constant than PASSWORD_QUALITY_BIOMETRIC_WEAK .
 • [SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to have spoof and imposter acceptance rates that are equal to or stronger than what is required for a fingerprint sensor as described in section 7.3.10.

If the spoof and imposter acceptance rates are not equal to or stronger than what is required for a fingerprint sensor as described in section 7.3.10 and the Device Policy Controller (DPC) application has set the password quality policy via the DevicePolicyManager.setPasswordQuality() method with a more restrictive quality constant than PASSWORD_QUALITY_BIOMETRIC_WEAK , then:

 • [C-6-1] MUST disable these biometric methods and allow only the primary authentication to unlock the screen.
 • [C-6-2] MUST challenge the user for the primary authentication (egPIN, pattern, password) at least once every 72 hours or less.

If device implementations add or modify the authentication methods to unlock the lock screen and if such an authentication method will be used to unlock the keyguard, but will not be treated as a secure lock screen, then they:

9.12. Data Deletion

All device implementations:

 • [C-0-1] MUST provide users a mechanism to perform a "Factory Data Reset".
 • [C-0-2] MUST delete all user-generated data. That is, all data except for the following:
  • The system image
  • Any operating system files required by the system image
 • [C-0-3] MUST delete the data in such a way that will satisfy relevant industry standards such as NIST SP800-88.
 • [C-0-4] MUST trigger the above "Factory Data Reset" process when the DevicePolicyManager.wipeData() API is called by the primary user's Device Policy Controller app.
 • MAY provide a fast data wipe option that conducts only a logical data erase.

9.13. Safe Boot Mode

Android provides Safe Boot Mode, which allows users to boot up into a mode where only preinstalled system apps are allowed to run and all third-party apps are disabled. This mode, known as "Safe Boot Mode", provides the user the capability to uninstall potentially harmful third-party apps.

Device implementations are:

 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to implement Safe Boot Mode.

If device implementations implement Safe Boot Mode, they:

 • [C-1-1] MUST provide the user an option to enter Safe Boot Mode in such a way that is uninterruptible from third-party apps installed on the device, except when the third-party app is a Device Policy Controller and has set the UserManager.DISALLOW_SAFE_BOOT flag as true.

 • [C-1-2] MUST provide the user the capability to uninstall any third-party apps within Safe Mode.

 • SHOULD provide the user an option to enter Safe Boot Mode from the boot menu using a workflow that is different from that of a normal boot.

9.14. Automotive Vehicle System Isolation

Android Automotive devices are expected to exchange data with critical vehicle subsystems by using the vehicle HAL to send and receive messages over vehicle networks such as CAN bus.

The data exchange can be secured by implementing security features below the Android framework layers to prevent malicious or unintentional interaction with these subsystems.

10. Software Compatibility Testing

Device implementations MUST pass all tests described in this section.

However, note that no software test package is fully comprehensive. For this reason, device implementers are STRONGLY RECOMMENDED to make the minimum number of changes as possible to the reference and preferred implementation of Android available from the Android Open Source Project. This will minimize the risk of introducing bugs that create incompatibilities requiring rework and potential device updates.

10.1. Compatibility Test Suite

Device implementations MUST pass the Android Compatibility Test Suite (CTS) available from the Android Open Source Project, using the final shipping software on the device. Additionally, device implementers SHOULD use the reference implementation in the Android Open Source tree as much as possible, and MUST ensure compatibility in cases of ambiguity in CTS and for any reimplementations of parts of the reference source code.

The CTS is designed to be run on an actual device. Like any software, the CTS may itself contain bugs. The CTS will be versioned independently of this Compatibility Definition, and multiple revisions of the CTS may be released for Android 8.1. Device implementations MUST pass the latest CTS version available at the time the device software is completed.

10.2. เครื่องตรวจสอบ CTS

Device implementations MUST correctly execute all applicable cases in the CTS Verifier. The CTS Verifier is included with the Compatibility Test Suite, and is intended to be run by a human operator to test functionality that cannot be tested by an automated system, such as correct functioning of a camera and sensors.

The CTS Verifier has tests for many kinds of hardware, including some hardware that is optional. Device implementations MUST pass all tests for hardware that they possess; for instance, if a device possesses an accelerometer, it MUST correctly execute the Accelerometer test case in the CTS Verifier. Test cases for features noted as optional by this Compatibility Definition Document MAY be skipped or omitted.

Every device and every build MUST correctly run the CTS Verifier, as noted above. However, since many builds are very similar, device implementers are not expected to explicitly run the CTS Verifier on builds that differ only in trivial ways. Specifically, device implementations that differ from an implementation that has passed the CTS Verifier only by the set of included locales, branding, etc. MAY omit the CTS Verifier test.

11. Updatable Software

Device implementations MUST include a mechanism to replace the entirety of the system software. The mechanism need not perform “live” upgrades—that is, a device restart MAY be required.

Any method can be used, provided that it can replace the entirety of the software preinstalled on the device. For instance, any of the following approaches will satisfy this requirement:

 • “Over-the-air (OTA)” downloads with offline update via reboot.
 • “Tethered” updates over USB from a host PC.
 • “Offline” updates via a reboot and update from a file on removable storage.

However, if the device implementation includes support for an unmetered data connection such as 802.11 or Bluetooth PAN (Personal Area Network) profile, it MUST support OTA downloads with offline update via reboot.

The update mechanism used MUST support updates without wiping user data. That is, the update mechanism MUST preserve application private data and application shared data. Note that the upstream Android software includes an update mechanism that satisfies this requirement.

For device implementations that are launching with Android 6.0 and later, the update mechanism SHOULD support verifying that the system image is binary identical to expected result following an OTA. The block-based OTA implementation in the upstream Android Open Source Project, added since Android 5.1, satisfies this requirement.

Also, device implementations SHOULD support A/B system updates . The AOSP implements this feature using the boot control HAL.

If an error is found in a device implementation after it has been released but within its reasonable product lifetime that is determined in consultation with the Android Compatibility Team to affect the compatibility of third-party applications, the device implementer MUST correct the error via a software update available that can be applied per the mechanism just described.

Android includes features that allow the Device Owner app (if present) to control the installation of system updates. To facilitate this, the system update subsystem for devices that report android.software.device_admin MUST implement the behavior described in the SystemUpdatePolicy class.

12. Document Changelog

For a summary of changes to the Compatibility Definition in this release:

For a summary of changes to individuals sections:

 1. การแนะนำ
 2. Device Types
 3. ซอฟต์แวร์
 4. Application Packaging
 5. Multimedia
 6. Developer Tools and Options
 7. Hardware Compatibility
 8. Performance and Power
 9. Security Model
 10. Software Compatibility Testing
 11. Updatable Software
 12. Document Changelog
 13. ติดต่อเรา

12.1. Changelog Viewing Tips

Changes are marked as follows:

 • CDD
  Substantive changes to the compatibility requirements.

 • เอกสาร
  Cosmetic or build related changes.

For best viewing, append the pretty=full and no-merges URL parameters to your changelog URLs.

13. Contact Us

You can join the android-compatibility forum and ask for clarifications or bring up any issues that you think the document does not cover.