Bản tin bảo mật của Pixel Watch

Cập nhật thiết bị là một công cụ quan trọng để giữ an toàn cho người dùng Android và WearOS cũng như bảo vệ thiết bị của họ. Trang này chứa Bản tin bảo mật Pixel Watch có sẵn, bổ sung cho Bản tin bảo mật Android các bản vá bảo mật bổ sung, cung cấp các bản sửa lỗi cho các sự cố có thể xảy ra ảnh hưởng đến thiết bị Pixel Watch.

Bản tin Ngôn ngữ Ngày xuất bản Mức độ vá bảo mật
tháng 4 năm 2024 Sắp tới Ngày 5 tháng 4 năm 2024 2024-04-05
tháng 3 năm 2024 Sắp tới Ngày 4 tháng 3 năm 2024 2024-03-05
tháng 2 năm 2024 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 5 tháng 2 năm 2024 2024-02-05
tháng 1 năm 2024 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 8 tháng 1 năm 2024 2024-01-05
tháng 12 năm 2023 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 11 tháng 12 năm 2023 2023-12-05
tháng 9 năm 2023 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 25 tháng 9 năm 2023 2023-09-05
tháng 6 năm 2023 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 13 tháng 6 năm 2023 2023-06-05