הגדרת תאימות אנדרואיד 14

1. הקדמה

מסמך זה מונה את הדרישות שיש לעמוד בהן כדי שמכשירים יהיו תואמים לאנדרואיד 14.

השימוש ב-"חייב", "אסור", "נדרש", "יהיה", "לא", "צריך", "אסור", "מומלץ", "מאי" ו"אופציונלי" הוא לפי ה-IETF תקן המוגדר ב- RFC2119 .

כפי שמשתמשים בו במסמך זה, "מיישם מכשיר" או "מיישם" הוא אדם או ארגון המפתחים פתרון חומרה/תוכנה המריץ אנדרואיד 14. "יישום מכשיר" או "מימוש" הוא פתרון החומרה/תוכנה שפותח כך.

כדי להיחשב תואם ל-Android 14, יישומי מכשירים חייבים לעמוד בדרישות המוצגות בהגדרת תאימות זו, כולל כל מסמך המשולב באמצעות הפניה.

כאשר הגדרה זו או בדיקות התוכנה המתוארות בסעיף 10 הן שקטות, מעורפלות או לא שלמות, באחריות מיישם ההתקן להבטיח תאימות עם יישומים קיימים.

מסיבה זו, פרויקט הקוד הפתוח של אנדרואיד הוא גם ההתייחסות וגם היישום המועדף של אנדרואיד. מיישמים מכשירים מומלצים בחום לבסס את ההטמעות שלהם במידה המרבית האפשרית על קוד המקור "Upstream" הזמין מ-Android Open Source Project. בעוד שרכיבים מסוימים ניתנים להחלפה היפותטית בהטמעות חלופיות, מומלץ בחום לא לפעול לפי נוהג זה, מכיוון שמעבר מבחני התוכנה יהפוך לקשה יותר באופן משמעותי. באחריות המיישם להבטיח תאימות התנהגותית מלאה ליישום הסטנדרטי של אנדרואיד, כולל ומעבר לחבילת בדיקת התאימות. לבסוף, שים לב שהחלפות ושינויים מסוימים של רכיבים אסורים במפורש במסמך זה.

רבים מהמשאבים המקושרים אליהם במסמך זה נגזרים במישרין או בעקיפין מ-Android SDK ויהיו זהים מבחינה פונקציונלית למידע בתיעוד של אותו SDK. בכל המקרים שבהם הגדרת התאימות הזו או חבילת בדיקת התאימות לא מסכימה עם תיעוד ה-SDK, תיעוד ה-SDK נחשב סמכותי. כל פרט טכני המסופק במשאבים המקושרים לאורך מסמך זה נחשב בהכללה כחלק מהגדרת תאימות זו.

1.1 מבנה מסמך

1.1.1. דרישות לפי סוג מכשיר

סעיף 2 מכיל את כל הדרישות החלות על סוג מכשיר ספציפי. כל תת-סעיף של סעיף 2 מוקדש לסוג מכשיר ספציפי.

כל שאר הדרישות, החלות באופן אוניברסלי על כל יישומי מכשיר אנדרואיד, מפורטות בסעיפים שאחרי סעיף 2 . דרישות אלה נקראות "דרישות ליבה" במסמך זה.

1.1.2. מזהה דרישה

מזהה דרישה מוקצה עבור דרישות MUST.

 • המזהה מוקצה לדרישות MUST בלבד.
 • דרישות מומלצות בחום מסומנות כ-[SR] אך מזהה לא מוקצה.
 • המזהה מורכב מ: מזהה סוג התקן - מזהה מצב - מזהה דרישה (למשל C-0-1).

כל מזהה מוגדר כדלקמן:

 • מזהה סוג מכשיר (ראה עוד ב -2. סוגי התקן )
  • C: ליבה (דרישות החלות על כל ההטמעות של מכשירי אנדרואיד)
  • H: מכשיר כף יד אנדרואיד
  • T: מכשיר אנדרואיד טלוויזיה
  • ת: יישום Android Automotive
  • W: יישום Android Watch
  • כרטיסייה: הטמעת טאבלט אנדרואיד
 • מזהה מצב
  • כאשר הדרישה אינה מותנית, מזהה זה מוגדר כ-0.
  • כאשר הדרישה מותנית, 1 מוקצה לתנאי הראשון והמספר גדל ב-1 בתוך אותו סעיף ובאותו סוג התקן.
 • מזהה דרישה
  • מזהה זה מתחיל מ-1 ומתרחב ב-1 באותו סעיף ובאותו מצב.

1.1.3. מזהה דרישה בסעיף 2

מזהי הדרישה בסעיף 2 כוללים שני חלקים. הראשון מתאים למזהה מדור כמתואר לעיל. החלק השני מזהה את גורם הצורה ואת הדרישה הספציפית לגורם צורה.

מזהה סעיף שאחריו מופיע מזהה הדרישה שתואר לעיל.

 • המזהה בסעיף 2 מורכב מ: מזהה מדור / מזהה סוג מכשיר - מזהה מצב - מזהה דרישה (למשל 7.4.3/A-0-1).

2. סוגי התקנים

פרויקט הקוד הפתוח של Android מספק ערימת תוכנה שניתן להשתמש בה עבור מגוון סוגי מכשירים וגורמי צורה. כדי לתמוך באבטחה במכשירים, מחסנית התוכנה, כולל כל מערכת הפעלה חלופית או מימוש קרנל חלופי, צפויה לפעול בסביבה מאובטחת כמתואר בסעיף 9 ובמקומות אחרים בתקליטור זה. ישנם כמה סוגי מכשירים בעלי מערכת אקולוגית של הפצת יישומים מבוססת יחסית.

סעיף זה מתאר את סוגי המכשירים הללו, ודרישות והמלצות נוספות הרלוונטיות לכל סוג מכשיר.

כל יישומי מכשירי אנדרואיד שאינם מתאימים לאף אחד מסוגי המכשירים המתוארים חייבים עדיין לעמוד בכל הדרישות בסעיפים האחרים של הגדרת תאימות זו.

2.1 תצורות מכשיר

להבדלים העיקריים בתצורת החומרה לפי סוג התקן, עיין בדרישות הספציפיות להתקן הבאות בסעיף זה.

2.2. דרישות כף יד

מכשיר כף יד של אנדרואיד מתייחס למימוש מכשיר אנדרואיד המשמש בדרך כלל על ידי החזקתו ביד, כגון נגן mp3, טלפון או טאבלט.

יישומי מכשירי אנדרואיד מסווגים כמכשירי כף יד אם הם עומדים בכל הקריטריונים הבאים:

 • בעל מקור כוח המספק ניידות, כגון סוללה.
 • בעל גודל מסך אלכסוני פיזי בטווח של 4 אינץ' 3.3 אינץ' (או 2.5 אינץ' עבור יישומי מכשירים שנשלחו ברמת API 29 ומעלה) עד 8 אינץ'.
 • יש ממשק קלט של מסך מגע.

הדרישות הנוספות בשאר הסעיף הזה הן ספציפיות למימושים של מכשירי כף יד אנדרואיד.

הערה: דרישות שאינן חלות על מכשירי Android Tablet מסומנות ב-*.

2.2.1. חוּמרָה

יישומי מכשיר כף יד:

 • [ 7.1 .1.1/H-0-1] חייב להיות בעל מסך אחד לפחות תואם אנדרואיד שעומד בכל הדרישות המתוארות במסמך זה. צג שגודלו לפחות 2.2 אינץ' בקצה הקצר ו-3.4 אינץ' בקצה הארוך.
 • [ 7.1 .1.3/H-SR-1] מומלץ בחום לספק למשתמשים אפשרות לשנות את גודל התצוגה (צפיפות המסך).

 • [ 7.1 .1.1/H-0-2] חייב לתמוך בהרכב GPU של מאגרים גרפיים בגודל לפחות כמו הרזולוציה הגבוהה ביותר של כל צג מובנה.

התחל דרישות חדשות

 • [ 7.1 .1.1/H-0-3]* יש למפות כל תצוגה UI_MODE_NORMAL הזמינה עבור יישומי צד שלישי על שטח תצוגה פיזי ללא הפרעה שגודלו לפחות 2.2 אינץ' בקצה הקצר ו-3.4 אינץ' בקצה הארוך.

 • [ 7.1 .1.3/H-0-1]* יש להגדיר את הערך של DENSITY_DEVICE_STABLE להיות 92% או יותר מהצפיפות הפיזית בפועל של התצוגה המתאימה.

סיים דרישות חדשות

אם יישומי מכשיר כף יד תומכים בסיבוב מסך תוכנה, הם:

 • [ 7.1 .1.1/H-1-1]* חייב להפוך את המסך הלוגי שזמין עבור יישומי צד שלישי להיות לפחות 2 אינץ' בקצה/ים הקצרים ו-2.7 אינץ' בקצה/ים הארוכים. מכשירים שנשלחו ב-Android API ברמה 29 ומעלה עשויים להיות פטורים מדרישה זו.

אם יישומי מכשיר כף יד אינם תומכים בסיבוב מסך תוכנה, הם:

 • [ 7.1 .1.1/H-2-1]* חייב להפוך את המסך הלוגי שזמין עבור יישומי צד שלישי להיות בגודל של 2.7 אינץ' לפחות בקצה/ים הקצרים. מכשירים שנשלחו ב-Android API ברמה 29 ומעלה עשויים להיות פטורים מדרישה זו.

אם יישומי מכשיר כף יד טוענים לתמיכה בתצוגות טווח דינמי גבוה דרך Configuration.isScreenHdr() , הם:

 • [ 7.1 .4.5/H-1-1] חייבים לפרסם תמיכה עבור EGL_EXT_gl_colorspace_bt2020_pq , EGL_EXT_surface_SMPTE2086_metadata , EGL_EXT_surface_CTA861_3_metadata , VK_EXT_surface_SMPTE2086_metadata , VK_EXT_swapchain_colorspace , VK_EXT_hdr_metadata

יישומי מכשיר כף יד:

 • [ 7.1 .4.6/H-0-1] חייב לדווח אם ההתקן תומך ביכולת יצירת הפרופילים של GPU באמצעות מאפיין מערכת graphics.gpu.profiler.support .

אם יישומי מכשיר כף יד מצהירים על תמיכה באמצעות מאפיין מערכת graphics.gpu.profiler.support , הם:

יישומי מכשיר כף יד:

 • [ 7.1 .5/H-0-1] חייב לכלול תמיכה במצב תאימות יישומים מדור קודם כפי מיושם על ידי קוד הקוד הפתוח של Android במעלה הזרם. כלומר, מימושים של מכשירים אינם חייבים לשנות את הטריגרים או הספים שבהם מופעל מצב התאימות, ואסור לשנות את ההתנהגות של מצב התאימות עצמו.
 • [ 7.2 .1/H-0-1] חייב לכלול תמיכה ביישומי עורך שיטות קלט (IME) של צד שלישי.
 • [ 7.2 .3/H-0-2] חייב לשלוח גם את אירוע הלחיצה הרגיל וגם את אירוע הלחיצה הארוכה של פונקציית החזרה ( KEYCODE_BACK ) ליישום החזית. אסור לצרוך אירועים אלה על ידי המערכת והם יכולים להיות מופעלים על ידי מכשיר חיצוני של מכשיר האנדרואיד (למשל מקלדת חומרה חיצונית המחוברת למכשיר האנדרואיד).
 • [ 7.2 .3/H-0-3] חייב לספק את פונקציית הבית בכל המסכים התואמים לאנדרואיד המספקים את מסך הבית.
 • [ 7.2 .3/H-0-4] חייב לספק את פונקציית החזרה בכל המסכים התואמים ל-Android ואת הפונקציה Recents לפחות באחד מהצגים התואמים ל-Android.
 • [ 7.2 .4/H-0-1] חייב לתמוך בקלט מסך מגע.
 • [ 7.2 .4/H-SR-1] מומלץ בחום להפעיל את אפליקציית הסיוע שנבחרה על ידי המשתמש, במילים אחרות את האפליקציה המיישמת VoiceInteractionService, או פעילות המטפלת ב- ACTION_ASSIST בלחיצה ארוכה על KEYCODE_MEDIA_PLAY_PAUSE או KEYCODE_HEADSETHOOK אם היא פעילות בחזית אינו מטפל באותם אירועים ארוכי טווח.
 • [ 7.3 .1/H-SR-1] מומלץ בחום לכלול מד תאוצה בעל 3 צירים.

אם יישומי מכשיר כף יד כוללים מד תאוצה בן 3 צירים, הם:

 • [ 7.3 .1/H-1-1] חייב להיות מסוגל לדווח על אירועים עד לתדירות של לפחות 100 הרץ.

אם יישומי מכשיר כף יד כוללים מקלט GPS/GNSS ומדווחים על היכולת ליישומים דרך דגל התכונה android.hardware.location.gps , הם:

 • [ 7.3 .3/H-2-1] יש לדווח על מדידות GNSS, ברגע שהן נמצאו, גם אם עדיין לא דווח על מיקום שחושב מ-GPS/GNSS.
 • [ 7.3 .3/H-2-2] חייבים לדווח על פסאודו-טווחים וקצבי פסאודו-טווח של GNSS, שבתנאי שמיים פתוחים לאחר קביעת המיקום, בזמן שהם נייחים או נעים עם תאוצה של פחות מ-0.2 מטר לשנייה בריבוע, מספיקים כדי לחשב. מיקום בטווח של 20 מטר, ומהירות בטווח של 0.2 מטר לשנייה, לפחות 95% מהזמן.

אם יישומי מכשיר כף יד כוללים גירוסקופ בן 3 צירים, הם:

 • [ 7.3 .4/H-3-1] חייב להיות מסוגל לדווח על אירועים עד לתדירות של לפחות 100 הרץ.
 • [ 7.3 .4/H-3-2] חייב להיות מסוגל למדוד שינויים בכיוון של עד 1000 מעלות לשנייה.

יישומי מכשיר כף יד שיכולים לבצע שיחה קולית ולציין כל ערך מלבד PHONE_TYPE_NONE ב- getPhoneType :

 • [ 7.3 .8/H] צריך לכלול חיישן קרבה.

יישומי מכשיר כף יד:

 • [ 7.3 .11/H-SR-1] מומלץ בחום לתמוך בחיישן תנוחה עם 6 דרגות חופש.
 • [ 7.4 .3/H] צריך לכלול תמיכה ב-Bluetooth ו-Bluetooth LE.

אם מכשירים תומכים בפרוטוקול WiFi Neighbor Awareness Networking (NAN) על ידי הצהרת PackageManager.FEATURE_WIFI_AWARE ומיקום Wi-Fi (זמן נסיעה של Wi-Fi הלוך ושוב - RTT) על ידי הצהרת PackageManager.FEATURE_WIFI_RTT , אז הם:

 • [ 7.4 .2.5/H-1-1] חייבים לדווח על הטווח במדויק בטווח של +/-1 מטר ברוחב פס של 160 מגה-הרץ באחוזון ה-68 (כפי שחושב עם פונקציית ההפצה המצטברת), +/-2 מטר ברוחב פס של 80 מגה-הרץ באחוזון 68, +/-4 מטרים ברוחב פס של 40 מגה-הרץ באחוזון ה-68, ו-+/-8 מטרים ברוחב פס של 20 מגה-הרץ באחוזון ה-68 במרחקים של 10 ס"מ, 1 מ', 3 מ' ו-5 מ', כמו נצפה באמצעות WifiRttManager#startRanging Android API .

 • [ 7.4 .2.5/H-SR-1] מומלץ בחום לדווח על הטווח במדויק בטווח של +/-1 מטר ברוחב פס של 160 מגה-הרץ באחוזון ה-90 (כפי שחושב עם פונקציית ההפצה המצטברת), +/-2 מטר ב- רוחב פס של 80 מגה-הרץ באחוזון ה-90, +/-4 מטרים ברוחב פס של 40 מגה-הרץ באחוזון ה-90, ו-+/-8 מטרים ברוחב פס של 20 מגה-הרץ באחוזון ה-90 במרחקים של 10 ס"מ, כפי שנצפה באמצעות WifiRttManager#startRanging Android API .

מומלץ בחום לבצע את שלבי הגדרת המדידה המפורטים בכיול נוכחות .

התחל דרישות חדשות

אם יישומי מכשיר כף יד מצהירים על FEATURE_BLUETOOTH_LE , הם:

 • [ 7.4 .3/H-1-3] יש למדוד ולפצות על היסט Rx כדי להבטיח שה-BLE RSSI החציוני הוא -50dBm +/-15dB במרחק 1 מטר מהתקן ייחוס המשדר ב- ADVERTISE_TX_POWER_HIGH .
 • [ 7.4 .3/H-1-4] יש למדוד ולפצות על היסט Tx כדי להבטיח שה-BLE RSSI החציוני הוא -50dBm +/-15dB בעת סריקה מהתקן ייחוס הממוקם במרחק של 1 מטר ומשדר ב- ADVERTISE_TX_POWER_HIGH .

סיים דרישות חדשות

אם יישומי מכשיר כף יד כוללים חיבור מדדים, הם:

 • [ 7.4 .7/H-1-1] חייב לספק את מצב חיסכון הנתונים.

אם יישומי מכשיר כף יד כוללים התקן מצלמה לוגי המפרט יכולות באמצעות CameraMetadata.REQUEST_AVAILABLE_CAPABILITIES_LOGICAL_MULTI_CAMERA , הם:

 • [ 7.5 .4/H-1-1] חייב להיות בעל שדה ראייה רגיל (FOV) כברירת מחדל והוא חייב להיות בין 50 מעלות.

יישומי מכשיר כף יד:

 • [ 7.6 .1/H-0-1] חייב להיות לפחות 4 GB של אחסון לא נדיף זמין עבור נתונים פרטיים של יישום (המכונה גם מחיצת "/data").
 • [ 7.6 .1/H-0-2] חייב להחזיר "true" עבור ActivityManager.isLowRamDevice() כאשר יש פחות מ-1GB של זיכרון זמין לליבה ולמרחב המשתמש.

אם יישומי מכשיר כף יד מצהירים על תמיכה ב-ABI של 32 סיביות בלבד:

 • [ 7.6 .1/H-1-1] הזיכרון הזמין לליבה ולמרחב המשתמש חייב להיות לפחות 416MB אם תצוגת ברירת המחדל משתמשת ברזולוציות framebuffer עד qHD (למשל FWVGA).

 • [ 7.6 .1/H-2-1] הזיכרון הזמין לליבה ולמרחב המשתמש חייב להיות לפחות 592MB אם תצוגת ברירת המחדל משתמשת ברזולוציות framebuffer של עד HD+ (למשל HD, WSVGA).

 • [ 7.6 .1/H-3-1] הזיכרון הזמין לליבה ולמרחב המשתמש חייב להיות לפחות 896MB אם תצוגת ברירת המחדל משתמשת ברזולוציות framebuffer עד FHD (למשל WSXGA+).

 • [ 7.6 .1/H-4-1] הזיכרון הזמין לליבה ולמרחב המשתמש חייב להיות לפחות 1344MB אם תצוגת ברירת המחדל משתמשת ברזולוציות מסגרת מאיץ עד QHD (למשל QWXGA).

אם יישומי מכשיר כף יד מצהירים על תמיכה בכל 64 סיביות ABI (עם או בלי ABI של 32 סיביות):

 • [ 7.6 .1/H-5-1] הזיכרון הזמין לליבה ולמרחב המשתמש חייב להיות לפחות 816MB אם תצוגת ברירת המחדל משתמשת ברזולוציות framebuffer עד qHD (למשל FWVGA).

 • [ 7.6 .1/H-6-1] הזיכרון הזמין לליבה ולמרחב המשתמש חייב להיות לפחות 944MB אם תצוגת ברירת המחדל משתמשת ברזולוציות של framebuffer עד HD+ (למשל HD, WSVGA).

 • [ 7.6 .1/H-7-1] הזיכרון הזמין לליבה ולמרחב המשתמש חייב להיות לפחות 1280MB אם תצוגת ברירת המחדל משתמשת ברזולוציות framebuffer עד FHD (למשל WSXGA+).

 • [ 7.6 .1/H-8-1] הזיכרון הזמין לליבה ולמרחב המשתמש חייב להיות לפחות 1824MB אם תצוגת ברירת המחדל משתמשת ברזולוציות framebuffer עד QHD (למשל QWXGA).

שימו לב ש"זיכרון זמין לליבה ולמרחב המשתמש" לעיל מתייחס לשטח הזיכרון המסופק בנוסף לכל זיכרון שכבר מוקדש לרכיבי חומרה כגון רדיו, וידאו וכדומה שאינם בשליטת הליבה בהטמעות המכשיר.

אם יישומי מכשיר כף יד כוללים פחות או שווה ל-1GB של זיכרון זמין לליבה ולמרחב המשתמש, הם:

 • [ 7.6 .1/H-9-1] חייב להכריז על דגל התכונה android.hardware.ram.low .
 • [ 7.6 .1/H-9-2] חייב להיות לפחות 1.1 GB של אחסון לא נדיף עבור נתונים פרטיים של יישום (הידוע גם במחיצת "/data").

אם יישומי מכשיר כף יד כוללים יותר מ-1GB של זיכרון זמין לליבה ולמרחב המשתמש, הם:

 • [ 7.6 .1/H-10-1] חייב להיות לפחות 4GB של אחסון לא נדיף זמין עבור נתונים פרטיים של יישומים (המכונה גם מחיצת "/data").
 • צריך להכריז על דגל התכונה android.hardware.ram.normal .

אם יישומי מכשיר כף יד כוללים זיכרון גדול או שווה ל-2GB ופחות מ-4GB של זיכרון זמין לליבה ולמרחב המשתמש, הם:

 • [7.6.1/H-SR-1] מומלץ בחום לתמוך רק במרחב משתמש של 32 סיביות (גם אפליקציות וגם קוד מערכת)

אם יישומי מכשיר כף יד כוללים פחות מ-2GB של זיכרון זמין לליבה ולמרחב המשתמש, הם:

 • [7.6.1/H-1-1] חייב לתמוך רק ב- ABI של 32 סיביות.

יישומי מכשיר כף יד:

 • [ 7.6 .2/H-0-1] אסור לספק אחסון משותף לאפליקציה הקטן מ-1 GiB.
 • [ 7.7 .1/H] צריכה לכלול יציאת USB התומכת במצב היקפי.

אם יישומי מכשיר כף יד כוללים יציאת USB התומכת במצב היקפי, הם:

 • [ 7.7 .1/H-1-1] חייבים ליישם את ה-API של Android Open Accessory (AOA).

אם יישומי מכשיר כף יד כוללים יציאת USB התומכת במצב מארח, הם:

יישומי מכשיר כף יד:

 • [ 7.8 .1/H-0-1] חייב לכלול מיקרופון.
 • [ 7.8 .2/H-0-1] חייב להיות פלט אודיו ולהכריז על android.hardware.audio.output .

אם יישומי מכשיר כף יד מסוגלים לעמוד בכל דרישות הביצועים לתמיכה במצב VR וכוללים תמיכה בו, הם:

 • [ 7.9 .1/H-1-1] חייב להכריז על דגל התכונה android.hardware.vr.high_performance .
 • [ 7.9 .1/H-1-2] חייב לכלול יישום המטמיע android.service.vr.VrListenerService שניתן להפעיל על ידי יישומי VR דרך android.app.Activity#setVrModeEnabled .

אם יישומי מכשיר כף יד כוללים יציאת USB-C אחת או יותר במצב מארח ויישום (מחלקת שמע USB), בנוסף לדרישות בסעיף 7.7.2 , הם:

 • [ 7.8 .2.2/H-1-1] חייב לספק את מיפוי התוכנה הבא של קודי HID:
פוּנקצִיָה מיפויים הֶקשֵׁר התנהגות
א דף שימוש ב-HID : 0x0C
שימוש ב-HID : 0x0CD
מפתח ליבה : KEY_PLAYPAUSE
מפתח אנדרואיד : KEYCODE_MEDIA_PLAY_PAUSE
השמעת מדיה קלט : לחיצה קצרה
פלט : הפעל או השהה
קלט : לחיצה ארוכה
פלט : הפעל פקודה קולית
שולח : android.speech.action.VOICE_SEARCH_HANDS_FREE אם המכשיר נעול או המסך שלו כבוי. שולח android.speech.RecognizerIntent.ACTION_WEB_SEARCH אחרת
שיחה נכנסת קלט : לחיצה קצרה
פלט : קבל שיחה
קלט : לחיצה ארוכה
פלט : דחה שיחה
שיחה מתמשכת קלט : לחיצה קצרה
פלט : סיום שיחה
קלט : לחיצה ארוכה
פלט : השתקה או ביטול השתקה של מיקרופון
ב דף שימוש ב-HID : 0x0C
שימוש ב-HID : 0x0E9
מפתח ליבה : KEY_VOLUMEUP
מפתח אנדרואיד : VOLUME_UP
השמעת מדיה, שיחה מתמשכת קלט : לחיצה קצרה או ארוכה
פלט : מגביר את עוצמת הקול של המערכת או האוזניות
ג דף שימוש ב-HID : 0x0C
שימוש ב-HID : 0x0EA
מפתח ליבה : KEY_VOLUMEDOWN
מפתח אנדרואיד : VOLUME_DOWN
השמעת מדיה, שיחה מתמשכת קלט : לחיצה קצרה או ארוכה
פלט : מפחית את עוצמת הקול של המערכת או האוזניות
ד דף שימוש ב-HID : 0x0C
שימוש ב-HID : 0x0CF
מפתח ליבה : KEY_VOICECOMMAND
מפתח אנדרואיד : KEYCODE_VOICE_ASSIST
את כל. ניתן להפעיל בכל מקרה. קלט : לחיצה קצרה או ארוכה
פלט : הפעל פקודה קולית
 • [ 7.8 .2.2/H-1-2] יש להפעיל את ACTION_HEADSET_PLUG בעת הכנסת תקע, אך רק לאחר שממשקי השמע ונקודות הקצה של USB נספרו כראוי על מנת לזהות את סוג המסוף המחובר.

כאשר מזוהה מסוף האודיו USB מסוג 0x0302, הם:

 • [ 7.8 .2.2/H-2-1] חייב לשדר את Intent ACTION_HEADSET_PLUG עם "מיקרופון" נוסף מוגדר ל-0.

כאשר מזוהה מסוף האודיו USB מסוג 0x0402, הם:

 • [ 7.8 .2.2/H-3-1] חייב לשדר את Intent ACTION_HEADSET_PLUG עם "מיקרופון" נוסף מוגדר ל-1.

כאשר ה-API AudioManager.getDevices() נקרא בזמן שציוד ה-USB מחובר, הם:

 • [ 7.8 .2.2/H-4-1] חייב לרשום התקן מסוג AudioDeviceInfo.TYPE_USB_HEADSET ותפקיד isSink() אם שדה סוג מסוף האודיו USB הוא 0x0302.

 • [ 7.8 .2.2/H-4-2] חייב לרשום התקן מסוג AudioDeviceInfo.TYPE_USB_HEADSET ותפקיד isSink() אם שדה סוג מסוף האודיו USB הוא 0x0402.

 • [ 7.8 .2.2/H-4-3] חייב לרשום התקן מסוג AudioDeviceInfo.TYPE_USB_HEADSET ותפקיד isSource() אם השדה מסוג מסוף אודיו USB הוא 0x0402.

 • [ 7.8 .2.2/H-4-4] חייב לרשום התקן מסוג AudioDeviceInfo.TYPE_USB_DEVICE ותפקיד isSink() אם שדה סוג מסוף האודיו USB הוא 0x603.

 • [ 7.8 .2.2/H-4-5] חייב לרשום התקן מסוג AudioDeviceInfo.TYPE_USB_DEVICE ותפקיד isSource() אם השדה מסוג מסוף אודיו USB הוא 0x604.

 • [ 7.8 .2.2/H-4-6] חייב לרשום התקן מסוג AudioDeviceInfo.TYPE_USB_DEVICE ותפקיד isSink() אם השדה מסוג מסוף אודיו USB הוא 0x400.

 • [ 7.8 .2.2/H-4-7] חייב לרשום התקן מסוג AudioDeviceInfo.TYPE_USB_DEVICE ותפקיד isSource() אם שדה סוג מסוף האודיו USB הוא 0x400.

 • [ 7.8 .2.2/H-SR-1] מומלץ בחום עם חיבור של ציוד שמע היקפי USB-C, לבצע ספירה של מתארי USB, לזהות סוגי מסוף ולשדר את כוונת ACTION_HEADSET_PLUG תוך פחות מ-1000 אלפיות השנייה.

אם יישומי מכשיר כף יד מכריזים על android.hardware.audio.output ו- android.hardware.microphone , הם:

 • [ 5.6 /H-1-1] חייב להיות ממוצע רציף רציף של 300 אלפיות שניות או פחות מעל 5 מדידות, עם סטייה מוחלטת ממוצעת של פחות מ -30ms , בנתיבי הנתונים הבאים: "רמקול למיקרופון", 3.5 מ"מ מתאם loopback (אם נתמך), USB loopback (אם נתמך).

 • [ 5.6 /H-1-2] חייבת להיות השהייה ממוצעת של הקשה לטון של 300 אלפיות שניות או פחות על פני לפחות 5 מדידות דרך נתיב הנתונים של הרמקול למיקרופון.

אם יישומי מכשיר כף יד כוללים לפחות מפעיל הפטי אחד, הם:

מפעיל תהודה ליניארי (LRA) הוא מערכת קפיצים חד-מסה בעלת תדר תהודה דומיננטי שבו המסה מתורגמת לכיוון התנועה הרצויה.

אם יישומי מכשירי כף יד כוללים לפחות מפעיל תהודה ליניארי אחד לשימוש כללי 7.10 , הם:

התחל דרישות חדשות

 • [ 7.10 /H] צריך למקם את מיקום המפעיל ליד המיקום שבו המכשיר מוחזק או נוגע בו בידיים.

סיים דרישות חדשות

 • [ 7.10 /H] צריך להזיז את המפעיל ההפטי בציר ה-X (שמאל-ימין) של כיוון הדיוקן הטבעי של המכשיר .

אם למימושים של מכשירי כף יד יש מפעיל הפטי למטרות כלליות שהוא מפעיל תהודה ליניארי בציר X (LRA), הם:

 • [ 7.10 /H] תדר התהודה של ציר ה-X LRA צריך להיות מתחת ל-200 הרץ.

אם יישומי מכשיר כף יד עוקבים אחר מיפוי קבועים הפטיים, הם:

2.2.2. מולטימדיה

יישומי מכשיר כף יד חייבים לתמוך בפורמטים הבאים של קידוד ופענוח אודיו ולהפוך אותם לזמינים ליישומי צד שלישי:

 • [ 5.1 /H-0-1] AMR-NB
 • [ 5.1 /H-0-2] AMR-WB
 • [ 5.1 /H-0-3] פרופיל MPEG-4 AAC (AAC LC)
 • [ 5.1 /H-0-4] פרופיל MPEG-4 HE AAC (AAC+)
 • [ 5.1 /H-0-5] AAC ELD (AAC בהשהייה נמוכה משופרת)

יישומי מכשיר כף יד חייבים לתמוך בפורמטים הבאים של קידוד וידאו ולהפוך אותם לזמינים ליישומי צד שלישי:

 • [ 5.2 /H-0-1] H.264 AVC
 • [ 5.2 /H-0-2] VP8

התחל דרישות חדשות

 • [ 5.2 /H-0-3] AV1

סיים דרישות חדשות

יישומי מכשיר כף יד חייבים לתמוך בפורמטים הבאים של פענוח הווידאו ולהפוך אותם לזמינים ליישומי צד שלישי:

 • [ 5.3 /H-0-1] H.264 AVC
 • [ 5.3 /H-0-2] H.265 HEVC
 • [ 5.3 /H-0-3] MPEG-4 SP
 • [ 5.3 /H-0-4] VP8
 • [ 5.3 /H-0-5] VP9

התחל דרישות חדשות

 • [ 5.3 /H-0-6] AV1

סיים דרישות חדשות

2.2.3. תוֹכנָה

יישומי מכשיר כף יד:

 • [ 3.2.3.1 /H-0-1] חייב להיות יישום המטפל בכוונות ACTION_GET_CONTENT , ACTION_OPEN_DOCUMENT , ACTION_OPEN_DOCUMENT_TREE ו- ACTION_CREATE_DOCUMENT כמתואר במסמכי ה-SDK, ולספק למשתמש אפשרות לגשת ל-Document DocumentsProvider .
 • [ 3.2.3.1 /H-0-2]* יש לטעון מראש יישום או רכיבי שירות אחד או יותר עם מטפל בכוונות, עבור כל דפוסי סינון הכוונות הציבוריות המוגדרות על ידי כוונות היישום הבאות המפורטות כאן .
 • [ 3.2.3.1 /H-SR-1] מומלץ בחום לטעון מראש יישום דוא"ל שיכול להתמודד עם ACTION_SENDTO או ACTION_SEND או ACTION_SEND_MULTIPLE כוונות לשלוח דוא"ל.
 • [ 3.4 .1/H-0-1] חייב לספק יישום מלא של android.webkit.Webview API.
 • [ 3.4 .2/H-0-1] חייב לכלול יישום דפדפן עצמאי לגלישה כללית באינטרנט.
 • [ 3.8 .1/H-SR-1] מומלץ בחום ליישם משגר ברירת מחדל התומך בהצמדה בתוך האפליקציה של קיצורי דרך, ווידג'טים ווידג'טים תכונות .
 • [ 3.8 .1/H-SR-2] מומלץ בחום ליישם משגר ברירת מחדל המספק גישה מהירה לקיצורי הדרך הנוספים המסופקים על ידי אפליקציות צד שלישי דרך ה-API של ShortcutManager .
 • [ 3.8 .1/H-SR-3] מומלץ בחום לכלול אפליקציית מפעיל ברירת מחדל המציגה תגים עבור סמלי האפליקציה.
 • [ 3.8 .2/H-SR-1] מומלץ בחום לתמוך בווידג'טים של אפליקציות של צד שלישי.
 • [ 3.8 .3/H-0-1] חייב לאפשר לאפליקציות צד שלישי להודיע ​​למשתמשים על אירועים בולטים באמצעות מחלקות ה-API של Notification ו- NotificationManager .
 • [ 3.8 .3/H-0-2] חייב לתמוך בהודעות עשירות.
 • [ 3.8 .3/H-0-3] חייב לתמוך בהודעות ראש-אפ.
 • [ 3.8 .3/H-0-4] חייב לכלול גוון הודעות, המספק למשתמש את היכולת לשלוט ישירות (למשל להשיב, להשהות, לבטל, לחסום) את ההתראות באמצעות תקציב למשתמש כגון לחצני פעולה או לוח הבקרה כפי שיושם ב-AOSP.
 • [ 3.8 .3/H-0-5] חייב להציג את האפשרויות הניתנות דרך RemoteInput.Builder setChoices() בצל ההודעות.
 • [ 3.8 .3/H-SR-1] מומלץ בחום להציג את הבחירה הראשונה שסופקה דרך RemoteInput.Builder setChoices() בצל ההודעות ללא אינטראקציה נוספת של המשתמש.
 • [ 3.8 .3/H-SR-2] מומלץ בחום להציג את כל האפשרויות הניתנות דרך RemoteInput.Builder setChoices() בצל ההודעות כאשר המשתמש מרחיב את כל ההודעות בגוון ההודעות.
 • [ 3.8 .3.1/H-SR-1] מומלץ בחום להציג פעולות שעבורן Notification.Action.Builder.setContextual מוגדר כ- true בהתאם לתשובות המוצגות על ידי Notification.Remoteinput.Builder.setChoices .
 • [ 3.8 .4/H-SR-1] מומלץ בחום ליישם מסייע במכשיר לטיפול בפעולת הסיוע .

אם יישומי מכשיר כף יד תומכים בהודעות MediaStyle, הם:

 • [ 3.8 .3.1/H-SR-2] מומלץ בחום לספק למשתמש (לדוגמה, מחליף פלט) גישה מהממשק המשתמש של המערכת המאפשר למשתמשים לעבור בין נתיבי מדיה זמינים מתאימים (לדוגמה, התקני Bluetooth ומסלולים המסופקים ל- MediaRouter2Manager ) כאשר אפליקציה מפרסמת הודעת MediaStyle עם אסימון MediaSession .

התחל דרישות חדשות

אם יישומי מכשירים הכוללים את מקש הניווט של הפונקציות האחרונות כמפורט בסעיף 7.2.3 משנים את הממשק, הם:

 • [ 3.8 .3/H-1-1] חייבים ליישם את התנהגות הצמדת המסך ולספק למשתמש תפריט הגדרות כדי להחליף את התכונה.

סיים דרישות חדשות

אם יישומי מכשיר כף יד תומכים בפעולת Assist, הם:

 • [ 3.8 .4/H-SR-2] מומלץ בחום להשתמש בלחיצה ארוכה על מקש HOME כאינטראקציה המיועדת להפעלת אפליקציית הסיוע כמתואר בסעיף 7.2.3 . יש להפעיל את אפליקציית הסיוע שנבחרה על ידי המשתמש, במילים אחרות האפליקציה המיישמת VoiceInteractionService , או פעילות המטפלת בכוונה ACTION_ASSIST .

אם יישומי מכשיר כף יד תומכים conversation notifications ומקבצים אותן לחלק נפרד מהתראות והתראות שקטות ללא שיחה, הם:

אם יישומי מכשיר כף יד אנדרואיד תומכים במסך נעילה, הם:

 • [ 3.8 .10/H-1-1] חייב להציג את הודעות מסך הנעילה כולל תבנית הודעות המדיה.

אם יישומי מכשיר כף יד תומכים במסך נעילה מאובטח, הם:

 • [ 3.9 /H-1-1] חייבים ליישם את כל מגוון מדיניות ניהול המכשירים המוגדרים בתיעוד ה-SDK של Android.

אם יישומי מכשיר כף יד כוללים תמיכה ב- ControlsProviderService ו- Control APIs ומאפשרים ליישומי צד שלישי לפרסם פקדי מכשירים , אז הם:

 • [ 3.8 .16/H-1-1] חייב להכריז על דגל התכונה android.software.controls ולהגדיר אותו כ- true .
 • [ 3.8 .16/H-1-2] חייב לספק למשתמש מימון עם היכולת להוסיף, לערוך, לבחור ולהפעיל את פקדי המכשיר המועדפים על המשתמש מהפקדים הרשומים על ידי יישומי צד שלישי דרך ControlsProviderService ו- Control APIs .
 • [ 3.8 .16/H-1-3] חייב לספק גישה למשתמש זה בטווח של שלוש אינטראקציות ממפעיל ברירת המחדל.
 • [ 3.8 .16/H-1-4] יש להציג במדויק את השם והסמל של כל אפליקציה של צד שלישי המספקת בקרות דרך ה-API של ControlsProviderService וכן כל שדות שצוינו שסופקו על ידי ממשקי ה- Control API.

 • [ 3.8 .16/H-1-5] חייבים לספק למשתמש רשות לבטל את הסכמתם לפקדי מכשיר אותטריים המיועדים לאפליקציה מהפקדים הרשומים על ידי יישומי צד שלישי דרך ControlsProviderService ו- Control Control.isAuthRequired API.

התחל דרישות חדשות

 • [ 3.8 .16/H-1-6] יישומי מכשיר חייבים להציג במדויק את מימון המשתמש באופן הבא:
  • אם המכשיר הגדיר config_supportsMultiWindow=true והאפליקציה מצהירה על המטא-נתונים META_DATA_PANEL_ACTIVITY בהצהרת ControlsProviderService , כולל ComponentName של פעילות חוקית (כפי שהוגדר על ידי ה-API), אז האפליקציה חייבת להטמיע את הפעילות האמורה בתקציב הזה של המשתמש.
  • אם האפליקציה לא מצהירה על מטא-נתונים META_DATA_PANEL_ACTIVITY , עליה להציג את השדות שצוינו כפי שסופקו על-ידי ControlsProviderService API וכן כל שדות שצוינו שסופקו על-ידי ממשקי ה- Control API.
 • [ 3.8 .16/H-1-7] אם האפליקציה מצהירה על המטא-נתונים META_DATA_PANEL_ACTIVITY , עליה להעביר את הערך של ההגדרה שהוגדרה ב-[3.8.16/H-1-5] באמצעות EXTRA_LOCKSCREEN_ALLOW_TRIVIAL_CONTROLS בעת הפעלת הפעילות המוטבעת.

סיים דרישות חדשות

לעומת זאת, אם יישומי מכשיר כף יד אינם מיישמים בקרות כאלה, הם:

אם יישומי מכשיר כף יד אינם פועלים במצב משימות נעילה , כאשר תוכן מועתק ללוח הם:

 • [3.8.17/H-1-1] חייב להציג אישור למשתמש שהנתונים הועתקו ללוח (למשל, תמונה ממוזערת או התראה של "התוכן הועתק"). בנוסף, כלול כאן אינדיקציה אם נתוני הלוח יסונכרנו בין מכשירים.

יישומי מכשיר כף יד:

 • [ 3.10 /H-0-1] חייב לתמוך בשירותי נגישות של צד שלישי.
 • [ 3.10 /H-SR-1] מומלץ בחום לטעון מראש שירותי נגישות במכשיר המתאימים או עולים על הפונקציונליות של שירותי הנגישות של Switch Access ו-TalkBack (עבור שפות הנתמכות על ידי מנוע הטקסט לדיבור המותקן מראש) כפי שמסופקים ב- פרויקט טוקבק בקוד פתוח .
 • [ 3.11 /H-0-1] חייב לתמוך בהתקנה של מנועי TTS של צד שלישי.
 • [ 3.11 /H-SR-1] מומלץ בחום לכלול מנוע TTS התומך בשפות הזמינות במכשיר.
 • [ 3.13 /H-SR-1] מומלץ בחום לכלול רכיב ממשק משתמש להגדרות מהירות.

אם יישומי מכשירי כף יד אנדרואיד מצהירים על תמיכה FEATURE_BLUETOOTH או FEATURE_WIFI , הם:

 • [ 3.16 /H-1-1] חייב לתמוך בתכונת ההתאמה של המכשיר הנלווה.

אם פונקציית הניווט מסופקת כפעולה על המסך, המבוססת על מחוות:

 • [ 7.2 .3/H] אזור זיהוי המחוות עבור פונקציית הבית לא צריך להיות גבוה מ-32 dp בגובה מתחתית המסך.

אם יישומי מכשיר כף יד מספקים פונקציית ניווט כמחווה מכל מקום בקצה השמאלי והימני של המסך:

 • [ 7.2 .3/H-0-1] אזור המחוות של פונקציית הניווט חייב להיות פחות מ-40 dp ברוחב בכל צד. אזור המחוות צריך להיות ברוחב של 24 dp כברירת מחדל.

אם יישומי מכשיר כף יד תומכים במסך נעילה מאובטח ויש להם יותר מ- 2GB של זיכרון זמין לליבה ולמרחב המשתמש, הם:

 • [3.9/H-1-2] חייב להצהיר על תמיכה בפרופילים מנוהלים באמצעות דגל התכונה android.software.managed_users .

אם יישומי מכשיר כף יד אנדרואיד מצהירים על תמיכה במצלמה דרך android.hardware.camera.any , הם:

אם אפליקציית ההגדרות של יישום המכשיר מיישמת פונקציונליות מפוצלת , באמצעות הטמעת פעילות, אז הם:

התחל דרישות חדשות

אם יישומי מכשירים מאפשרים למשתמשים לבצע שיחות מכל סוג שהוא, הם

סיים דרישות חדשות

2.2.4. ביצועים ועוצמה

 • [ 8.1 /H-0-1] זמן אחזור עקבי של מסגרת . השהיית פריים לא עקבית או עיכוב לעיבוד פריימים אסור להתרחש לעתים קרובות יותר מ-5 פריימים בשנייה, וצריך להיות מתחת ל-1 פריימים בשנייה.
 • [ 8.1 /H-0-2] זמן אחזור של ממשק משתמש . יישומי מכשיר חייבים להבטיח חווית משתמש עם אחזור נמוך על ידי גלילה של רשימה של 10K רשומות ברשימה כפי שהוגדרה על ידי חבילת בדיקת התאימות של Android (CTS) תוך פחות מ-36 שניות.
 • [ 8.1 /H-0-3] החלפת משימות . כאשר מספר יישומים הושקו, הפעלה מחדש של אפליקציה שכבר פועלת לאחר ההפעלה חייבת להימשך פחות משנייה אחת.

יישומי מכשיר כף יד:

 • [ 8.2 /H-0-1] חייב להבטיח ביצועי כתיבה רציפים של לפחות 5 MB/s.
 • [ 8.2 /H-0-2] חייב להבטיח ביצועי כתיבה אקראית של לפחות 0.5 MB/s.
 • [ 8.2 /H-0-3] חייב להבטיח ביצועי קריאה רציפים של לפחות 15 MB/s.
 • [ 8.2 /H-0-4] חייב להבטיח ביצועי קריאה אקראית של לפחות 3.5 MB/s.

אם יישומי מכשיר כף יד כוללים תכונות לשיפור ניהול צריכת החשמל של המכשיר הכלולות ב-AOSP או מרחיבות את התכונות הכלולות ב-AOSP, הן:

 • [ 8.3 /H-1-1] חייב לספק למשתמש מימון כדי להפעיל ולנטרל את תכונת חיסכון בסוללה.
 • [ 8.3 /H-1-2] חייבים לספק למשתמש מימון כדי להציג את כל היישומים הפטורים ממצבי המתנה של אפליקציות ו-Doze חיסכון בחשמל.

יישומי מכשיר כף יד:

 • [ 8.4 /H-0-1] חייב לספק פרופיל צריכת חשמל לכל רכיב המגדיר את ערך הצריכה הנוכחית עבור כל רכיב חומרה ואת ריקון הסוללה המשוער שנגרם על ידי הרכיבים לאורך זמן כפי שמתועד באתר Android Open Source Project.
 • [ 8.4 /H-0-2] יש לדווח על כל ערכי צריכת החשמל במיליאמפר שעות (mAh).
 • [ 8.4 /H-0-3] יש לדווח על צריכת החשמל של המעבד לפי ה-UID של כל תהליך. פרויקט הקוד הפתוח של אנדרואיד עונה על הדרישה באמצעות הטמעת מודול ליבת uid_cputime .
 • [ 8.4 /H-0-4] חייב להפוך את צריכת החשמל לזמין דרך פקודת ה- adb shell dumpsys batterystats shell למפתח האפליקציה.
 • [ 8.4 /H] יש לייחס לרכיב החומרה עצמו אם לא ניתן לייחס צריכת חשמל של רכיב החומרה לאפליקציה.

אם יישומי מכשיר כף יד כוללים פלט מסך או וידאו, הם:

יישומי מכשיר כף יד:

 • [ 8.5 /H-0-1] חייב לספק תקציב למשתמש בתפריט ההגדרות כדי לראות את כל האפליקציות עם שירותי חזית פעילים או עבודות ביוזמת המשתמש, כולל משך הזמן של כל אחד מהשירותים הללו מאז שהחל כמתואר במסמך ה-SDK . והיכולת לעצור אפליקציה שמפעילה שירות בחזית או עבודה ביוזמת המשתמש. עם היכולת לעצור אפליקציה שמפעילה שירות חזית ולהציג את כל האפליקציות שיש להן שירותי חזית פעילים ואת משך הזמן של כל אחד מהשירותים הללו מאז שהחל כמתואר במסמך SDK .
  • אפליקציות מסוימות עשויות להיות פטורות מעצירה או מלהיות רשומות בתקציב משתמש כזה כמתואר במסמך ה-SDK .

התחל דרישות חדשות

 • [ 8.5 /H-0-2]חייבים לספק תקציב למשתמש כדי לעצור אפליקציה שמפעילה שירות קדמה או עבודה ביוזמת המשתמש.

סיים דרישות חדשות

2.2.5. מודל אבטחה

יישומי מכשיר כף יד:

 • [9/H-0-1] חייב להכריז על התכונה android.hardware.security.model.compatible .
 • [ 9.1 /H-0-1] חייב לאפשר לאפליקציות צד שלישי לגשת לסטטיסטיקות השימוש באמצעות הרשאת android.permission.PACKAGE_USAGE_STATS ולספק מנגנון נגיש למשתמש להעניק או לבטל גישה ליישומים כאלה בתגובה ל- android.settings.ACTION_USAGE_ACCESS_SETTINGS כוונה android.settings.ACTION_USAGE_ACCESS_SETTINGS .

התחל דרישות חדשות

אם יישומי מכשירים מצהירים על תמיכה ב- android.hardware.telephony , הם:

 • [ 9.5 /H-1-1] אסור להגדיר UserManager.isHeadlessSystemUserMode ל- true .

סיים דרישות חדשות

יישומי מכשיר כף יד:

 • [ 9.11 /H-0-2] יש לגבות את מימוש מאגר המפתחות בסביבת ביצוע מבודדת.
 • [ 9.11 /H-0-3] חייב להיות מימושים של אלגוריתמים קריפטוגרפיים של RSA, AES, ECDSA ו-HMAC ופונקציות Hash של משפחת MD5, SHA1 ו-SHA-2 כדי לתמוך כראוי באלגוריתמים הנתמכים של מערכת Android Keystore באזור מאובטח מבודד מהקוד הפועל על הליבה ומעלה. בידוד מאובטח חייב לחסום את כל המנגנונים הפוטנציאליים שבאמצעותם קוד ליבה או מרחב משתמש עשויים לגשת למצב הפנימי של הסביבה המבודדת, כולל DMA. פרויקט הקוד הפתוח של אנדרואיד במעלה הזרם (AOSP) עונה על הדרישה הזו באמצעות הטמעת Trusty , אך פתרון אחר מבוסס ARM TrustZone או הטמעה מאובטחת שנבדקה על ידי צד שלישי של בידוד תקין מבוסס היפרוויזר הן אפשרויות חלופיות.
 • [ 9.11 /H-0-4] חייבים לבצע את האימות של מסך הנעילה בסביבת הביצוע המבודדת ורק כשהם מצליחים, לאפשר שימוש במפתחות הקשורים לאימות. אישורי מסך הנעילה חייבים להיות מאוחסנים באופן המאפשר רק לסביבת הביצוע המבודדת לבצע אימות מסך הנעילה. פרויקט הקוד הפתוח של אנדרואיד במעלה הזרם מספק את שכבת ה- Gatekeeper Hardware Abstraction Layer (HAL) ו-Trusty, שבהן ניתן להשתמש כדי לספק את הדרישה הזו.
 • [ 9.11 /H-0-5] חייב לתמוך באישור מפתח כאשר מפתח החתימה על האישור מוגן על ידי חומרה מאובטחת והחתימה מבוצעת בחומרה מאובטחת. מפתחות החתימה על האישור חייבים להיות משותפים למספר גדול מספיק של מכשירים כדי למנוע שימוש במפתחות כמזהי מכשירים. דרך אחת לעמוד בדרישה זו היא לחלוק את אותו מפתח אישור אלא אם מייצרים לפחות 100,000 יחידות של מק"ט נתון. אם מיוצרות יותר מ-100,000 יחידות של מק"ט, ניתן להשתמש במפתח אחר עבור כל 100,000 יחידות.

שימו לב שאם הטמעת מכשיר כבר הושקה בגרסת אנדרואיד מוקדמת יותר, מכשיר כזה פטור מהדרישה להחזיק מאגר מפתחות מגובה בסביבת ביצוע מבודדת ולתמוך בהצהרת המפתח, אלא אם הוא מצהיר על תכונת android.hardware.fingerprint אשר דורש מאגר מפתחות מגובה בסביבת ביצוע מבודדת.

כאשר יישומי מכשיר כף יד תומכים במסך נעילה מאובטח, הם:

 • [ 9.11 /H-1-1] חייב לאפשר למשתמש לבחור את פסק הזמן הקצר ביותר לשינה, כלומר זמן מעבר ממצב לא נעול למצב נעול, כ-15 שניות או פחות.
 • [ 9.11 /H-1-2] חייב לספק למשתמש כסף להסתיר הודעות ולהשבית את כל צורות האימות למעט האימות הראשי המתואר ב -9.11.1 מסך נעילה מאובטח . ה-AOSP עונה על הדרישה כמצב נעילה.

התחל דרישות חדשות

אם להטמעות המכשיר יש מסך נעילה מאובטח וכוללות סוכן אמון אחד או יותר, המטמיע את TrustAgentService System API, הם:

 • [ 9.11.1 /H-1-1] חייב לאתגר את המשתמש באחת משיטות האימות העיקריות המומלצות (למשל: PIN, דפוס, סיסמה) בתדירות גבוהה יותר מפעם אחת בכל 72 שעות.

סיים דרישות חדשות

אם יישומי מכשיר כף יד כוללים מספר משתמשים ואינם מצהירים על דגל התכונה android.hardware.telephony , הם:

 • [ 9.5 /H-2-1] חייב לתמוך בפרופילים מוגבלים, תכונה המאפשרת לבעלי מכשירים לנהל משתמשים נוספים ואת היכולות שלהם במכשיר. עם פרופילים מוגבלים, בעלי מכשירים יכולים להגדיר במהירות סביבות נפרדות עבור משתמשים נוספים שיעבדו בהן, עם יכולת לנהל הגבלות מדוקדקות יותר באפליקציות הזמינות בסביבות אלו.

אם יישומי מכשיר כף יד כוללים מספר משתמשים ומצהירים על דגל התכונה android.hardware.telephony , הם:

 • [ 9.5 /H-3-1] אסור לתמוך בפרופילים מוגבלים, אך חייבים ליישר קו עם יישום ה-AOSP של פקדים כדי לאפשר/להשבית למשתמשים אחרים גישה לשיחות קוליות ול-SMS.

התחל דרישות חדשות

אם יישומי מכשיר כף יד מגדירים UserManager.isHeadlessSystemUserMode ל- true , הם

 • [ 9.5 /H-4-1] אסור לכלול תמיכה עבור eUICCs, וגם לא עבור eSIMs עם יכולת שיחות.
 • [ 9.5 /H-4-2] אסור להצהיר על תמיכה ב- android.hardware.telephony .

סיים דרישות חדשות

אנדרואיד, באמצעות מערכת API VoiceInteractionService תומך במנגנון לזיהוי מילות הפעלה מאובטחות תמיד ללא חיווי גישה למיקרופון וזיהוי שאילתות תמיד, ללא חיווי גישה למיקרופון או למצלמה.

אם יישומי מכשיר כף יד תומכים ב-System API HotwordDetectionService או במנגנון אחר לזיהוי מילות הפעלה ללא חיווי גישה למיקרופון, הם:

 • [9.8/H-1-1] חייב לוודא ששירות זיהוי מילות העזר יכול להעביר נתונים רק למערכת, ContentCaptureService או לשירות זיהוי דיבור במכשיר שנוצר על ידי SpeechRecognizer#createOnDeviceSpeechRecognizer() .
 • [9.8/H-1-2] חייב לוודא ששירות זיהוי מילות העזר יכול להעביר רק נתוני אודיו של מיקרופון או נתונים שנגזרו ממנו לשרת המערכת באמצעות HotwordDetectionService API, או ל- ContentCaptureService דרך ContentCaptureManager API.
 • [9.8/H-1-3] אסור לספק אודיו של מיקרופון ארוך מ-30 שניות עבור בקשה בודדת המופעלת על ידי חומרה לשירות זיהוי מילות המפתח.
 • [9.8/H-1-4] אסור לספק אודיו של מיקרופון מאוחסן מעל 8 שניות עבור בקשה בודדת לשירות זיהוי מילות המפתח.
 • [9.8/H-1-5] אסור לספק אודיו של מיקרופון מאוחסן מעל 30 שניות לשירות האינטראקציה הקולית או לישות דומה.
 • [9.8/H-1-6] אסור לאפשר שידור של יותר מ-100 בתים של נתונים מתוך שירות זיהוי מילות העזר בכל תוצאת מילת הפעלה מוצלחת למעט נתוני אודיו המועברים דרך HotwordAudioStream .
 • [9.8/H-1-7] אסור לאפשר שידור של יותר מ-5 סיביות של נתונים מתוך שירות זיהוי מילות העזר בכל תוצאת מילת הפעלה שלילית.
 • [9.8/H-1-8] חייב לאפשר העברה של נתונים מתוך שירות זיהוי מילות העזר רק על בקשת אימות מילות מפתח משרת המערכת.
 • [9.8/H-1-9] אסור לאפשר לאפליקציה הניתנת להתקנה על ידי המשתמש לספק את שירות זיהוי מילות המפתח.
 • [9.8/H-1-10] אסור להופיע בממשק המשתמש נתונים כמותיים לגבי השימוש במיקרופון על ידי שירות זיהוי מילות המפתח.
 • [9.8/H-1-11] יש לרשום את מספר הבתים הנכללים בכל שידור משירות זיהוי מילות המפתח כדי לאפשר בדיקה של חוקרי אבטחה.
 • [9.8/H-1-12] חייב לתמוך במצב ניפוי באגים שמתעד את התוכן הגולמי של כל שידור משירות זיהוי מילות המפתח כדי לאפשר בדיקה של חוקרי אבטחה.
 • [9.8/H-1-14] חייב להציג את מחוון המיקרופון, כמתואר בסעיף 9.8.2 , כאשר תוצאת מילת עזר מוצלחת משודרת לשירות האינטראקציה הקולית או לישות דומה.

התחל דרישות חדשות

 • [9.8/H-1-15] חייב להבטיח שזרמי אודיו המסופקים על תוצאות מילות מפתח מוצלחות מועברות בכיוון אחד משירות זיהוי מילות העזר לשירות האינטראקציה הקולית.

סיים דרישות חדשות

 • [9.8/H-SR-1] מומלץ בחום להודיע ​​למשתמשים לפני הגדרת אפליקציה כספקית של שירות זיהוי מילות המפתח.
 • [9.8/H-SR-2] מומלץ בחום לא לאפשר העברת נתונים לא מובנים מתוך שירות זיהוי מילות המפתח.
 • [9.8/H-SR-3] מומלץ בחום להפעיל מחדש את התהליך המארח את שירות זיהוי מילות המפתח לפחות פעם בשעה או כל 30 אירועי הפעלת חומרה, המוקדם מביניהם.

אם יישומי מכשיר כוללים יישום המשתמש ב-System API HotwordDetectionService , או מנגנון דומה לזיהוי מילת עזר ללא חיווי שימוש במיקרופון, היישום:

 • [9.8/H-2-1] חייב לספק הודעה מפורשת למשתמש עבור כל ביטוי מילת הפעלה נתמך.
 • [9.8/H-2-2] אסור לשמר נתוני אודיו גולמיים, או נתונים שנגזרו מהם, באמצעות שירות זיהוי מילות המפתח.
 • [9.8/H-2-3] אסור לשדר משירות זיהוי מילות העזר, נתוני אודיו, נתונים שניתן להשתמש בהם כדי לשחזר (מלא או חלקי) את האודיו, או תוכן אודיו שאינו קשור למילת ההפעלה עצמה, למעט ContentCaptureService או שירות זיהוי דיבור במכשיר.

התחל דרישות חדשות

אם יישומי מכשיר כף יד תומכים ב-System API VisualQueryDetectionService או במנגנון אחר לזיהוי שאילתות ללא חיווי גישה למיקרופון ו/או למצלמה, הם:

 • [9.8/H-3-1] חייב לוודא ששירות זיהוי השאילתות יכול להעביר נתונים רק למערכת, או ContentCaptureService , או לשירות זיהוי דיבור במכשיר (נוצר על ידי SpeechRecognizer#createOnDeviceSpeechRecognizer() ).
 • [9.8/H-3-2] אסור לאפשר העברת מידע אודיו או וידאו כלשהו מתוך VisualQueryDetectionService , למעט ContentCaptureService או שירות זיהוי דיבור במכשיר.
 • [9.8/H-3-3] חייב להציג הודעת משתמש בממשק המשתמש של המערכת כאשר המכשיר מזהה את כוונת המשתמש להתחבר ליישום Digital Assistant (למשל על ידי זיהוי נוכחות משתמש באמצעות מצלמה).
 • [9.8/H-3-4] חייב להציג מחוון מיקרופון ולהציג את שאילתת המשתמש שזוהה בממשק המשתמש מיד לאחר זיהוי שאילתת המשתמש.
 • [9.8/H-3-5] אסור לאפשר לאפליקציה הניתנת להתקנה על ידי משתמש לספק את שירות זיהוי השאילתות החזותי.

סיים דרישות חדשות

אם יישומי מכשיר כף יד מצהירים על android.hardware.microphone , הם:

 • [ 9.8.2 /H-4-1] חייב להציג את מחוון המיקרופון כאשר אפליקציה ניגשת לנתוני אודיו מהמיקרופון, אך לא כאשר המיקרופון ניגשים רק על ידי HotwordDetectionService , SOURCE_HOTWORD , ContentCaptureService או אפליקציות המכילות את התפקידים המפורטים בסעיף 9.1 עם מזהה CDD [C-4-X].
 • [ 9.8.2 /H-4-2] חייב להציג את רשימת האפליקציות האחרונות והפעילות המשתמשות במיקרופון כפי שהוחזרו מ- PermissionManager.getIndicatorAppOpUsageData() , יחד עם כל הודעות הייחוס המשויכות אליהן.

אם יישומי מכשיר כף יד מצהירים על android.hardware.camera.any , הם:

 • [ 9.8.2 /H-5-1] חייב להציג את מחוון המצלמה כאשר אפליקציה ניגשת לנתוני מצלמה חיים, אך לא כאשר המצלמה נגישה רק על ידי אפליקציות המחזיקות בתפקידים הנקראים בסעיף 9.1 עם מזהה CDD [C-4-X].
 • [ 9.8.2 /H-5-2] חייב להציג יישומים אחרונים ופעילים באמצעות מצלמה כפי שהוחזרו מ- PermissionManager.getIndicatorAppOpUsageData() , יחד עם כל הודעות הייחוס המשויכות אליהם.

2.2.6. תאימות כלים ואפשרויות למפתחים

יישומי מכשיר כף יד (* לא רלוונטי לטאבלט):

 • [ 6.1 /H-0-1]* חייב לתמוך בפקודת המעטפת cmd testharness .

יישומי מכשיר כף יד (* לא רלוונטי לטאבלט):

 • פרפטו
  • [ 6.1 /H-0-2]* חייב לחשוף /system/bin/perfetto בינארי למשתמש המעטפת אשר cmdline תואם לתיעוד perfetto .
  • [ 6.1 /H-0-3]* ה-perfetto בינארי חייב לקבל כקלט תצורת protobuf התואמת את הסכימה שהוגדרה בתיעוד הפרפטו .
  • [ 6.1 /H-0-4]* הפרפטו הבינארי חייב לכתוב כפלט עקבות פרוטובוף התואמת את הסכימה שהוגדרה בתיעוד הפרפטו .
  • [ 6.1 /H-0-5]* חייב לספק, באמצעות הפרפטו הבינארי, לפחות את מקורות הנתונים המתוארים בתיעוד הפרפטו .
  • [ 6.1 /H-0-6]* על הדמון עם עקבות פרפטו להיות מופעל כברירת מחדל (מאפיין המערכת persist.traced.enable ).

2.2.7. שיעור ביצועי מדיה כף יד

ראה סעיף 7.11 להגדרה של מחלקת ביצועי מדיה.

2.2.7.1. כְּלֵי תִקְשׁוֹרֶת

אם יישומי מכשיר כף יד מחזירים את android.os.Build.VERSION_CODES.T עבור android.os.Build.VERSION_CODES.MEDIA_PERFORMANCE_CLASS , אז הם:

התחל דרישות חדשות

אם יישומי מכשיר כף יד מחזירים את android.os.Build.VERSION_CODES.U עבור android.os.Build.VERSION_CODES.MEDIA_PERFORMANCE_CLASS , אז הם:

 • [5.1/H-1-1] חייב לפרסם את המספר המרבי של הפעלות מפענח וידאו חומרה שניתן להפעיל בו-זמנית בכל שילוב codec באמצעות השיטות CodecCapabilities.getMaxSupportedInstances() ו- VideoCapabilities.getSupportedPerformancePoints() .
 • [5.1/H-1-2] חייב לתמוך ב-6 מופעים של הפעלות מפענח וידאו חומרה של 8 סיביות (SDR) (AVC, HEVC, VP9, ​​AV1 ואילך) בכל שילוב codec הפועל במקביל ל-3 הפעלות ברזולוציית 1080p@30 fps ו-3 מפגשים ברזולוציית 4k@30fps, אלא אם כן AV1. AV1 codec נדרשים רק לתמיכה ברזולוציית 1080p, אך עדיין נדרשים לתמוך ב-6 מופעים ברזולוציה של 1080p30fps.
 • [5.1/H-1-3] חייב לפרסם את המספר המרבי של הפעלות מקודד וידאו חומרה שניתן להפעיל בו-זמנית בכל שילוב codec באמצעות השיטות CodecCapabilities.getMaxSupportedInstances() ו- VideoCapabilities.getSupportedPerformancePoints() .
 • [5.1/H-1-4] חייב לתמוך ב-6 מופעים של הפעלות מקודד וידאו חומרה של 8 סיביות (SDR) (AVC, HEVC, VP9, ​​AV1 ואילך) בכל שילוב codec הפועל במקביל ל-4 הפעלות ברזולוציית 1080p@30 fps ו-2 מפגשים ברזולוציית 4k@30fps, אלא אם כן AV1. AV1 codec נדרשים רק לתמיכה ברזולוציית 1080p, אך עדיין נדרשים לתמוך ב-6 מופעים ברזולוציה של 1080p30fps.
 • [5.1/H-1-5] חייב לפרסם את המספר המרבי של הפעלות מקודד ומפענח וידאו חומרה שניתן להפעיל בו-זמנית בכל שילוב codec באמצעות השיטות CodecCapabilities.getMaxSupportedInstances() ו- VideoCapabilities.getSupportedPerformancePoints() .
 • [5.1/H-1-6] חייב לתמוך ב-6 מופעים של מפענח וידאו חומרה 8 סיביות (SDR) ומקודד וידאו חומרה (AVC, HEVC, VP9, ​​AV1 ואילך) בכל שילוב codec הפועל במקביל ל-3 הפעלות ב-4K @30fps רזולוציה (אלא אם AV1), מתוכם לכל היותר 2 מפגשי מקודד ו-3 מפגשים ברזולוציית 1080p. AV1 codec נדרשים רק לתמיכה ברזולוציית 1080p, אך עדיין נדרשים לתמוך ב-6 מופעים ברזולוציה של 1080p30fps.
 • [5.1/H-1-19] חייב לתמוך בשלושה מופעים של מפענח וידאו חומרה 10 סיביות (HDR) ומקודד וידאו חומרה (AVC, HEVC, VP9, ​​AV1 ואילך) בכל שילוב codec הפועל במקביל ברזולוציית 4K@30fps (אלא אם כן AV1) שמתוכם לכל היותר 1 הוא סשן מקודד, שניתן להגדיר בפורמט קלט RGBA_1010102 דרך משטח GL. יצירת מטא נתונים של HDR על ידי המקודד אינה נדרשת אם קידוד ממשטח GL. הפעלות codec AV1 נדרשות רק כדי לתמוך ברזולוציית 1080p גם כאשר דרישה זו דורשת 4K.
 • [5.1/H-1-7] חייב להיות חביון אתחול ה-codec של 40 ms או פחות עבור הפעלה של קידוד וידאו של 1080p ומטה עבור כל מקודדי הווידאו החומרה בעת עומס. הטעינה כאן מוגדרת כהפעלה מקבילה של 1080p עד 720p של המרת קידוד של וידאו בלבד באמצעות רכיבי רכיבי Codec של חומרה יחד עם אתחול הקלטת אודיו-ווידאו של 1080p. עבור Dolby vision codec, זמן האחזור של אתחול ה-codec חייב להיות 50 ms או פחות.
 • [5.1/H-1-8] חייב להיות חביון אתחול ה-codec של 30 ms או פחות עבור הפעלת קידוד אודיו של 128 kbps או קצב סיביות נמוך יותר עבור כל מקודדי האודיו בעת עומס. הטעינה כאן מוגדרת כהפעלה מקבילה של 1080p עד 720p של המרת קידוד של וידאו בלבד באמצעות רכיבי רכיבי Codec של חומרה יחד עם אתחול הקלטת אודיו-ווידאו של 1080p.
 • [5.1/H-1-9] חייב לתמוך בשני מקרים של הפעלות מפענח וידאו חומרה מאובטחות (AVC, HEVC, VP9, ​​AV1 ואילך) בכל שילוב קודקים הפועל במקביל ברזולוציית 4k@30 fps (אלא אם כן AV1) עבור שניהם 8- תוכן סיביות (SDR) ו-10 סיביות HDR. הפעלות codec AV1 נדרשות רק כדי לתמוך ברזולוציית 1080p גם כאשר דרישה זו דורשת 4K.
 • [5.1/H-1-10] חייב לתמוך ב-3 מופעים של הפעלות מפענח וידאו לא מאובטחות בחומרה יחד עם מופע אחד של הפעלת מפענח וידאו חומרה מאובטחת (סה"כ 4 מופעים) (AVC, HEVC, VP9, ​​AV1 ואילך) בכל codec שילוב הפועל במקביל ל-3 מפגשים ברזולוציית 4K@30 fps (אלא אם כן AV1) הכולל הפעלה אחת של מפענח מאובטח ו-nn-Secure הפעלה אחת ברזולוציית 1080p@30fps כאשר לכל היותר 2 מפגשים יכולים להיות ב-10 סיביות HDR. הפעלות codec AV1 נדרשות רק כדי לתמוך ברזולוציית 1080p גם כאשר דרישה זו דורשת 4K.
 • [5.1/H-1-11] חייב לתמוך במפענח מאובטח עבור כל מפענח AVC, HEVC, VP9 או AV1 חומרה במכשיר.
 • [5.1/H-1-12] חייב להיות חביון אתחול ה-codec של 40 ms או פחות עבור הפעלת פענוח וידאו של 1080p ומטה עבור כל מפענחי הווידאו החומרה בעת עומס. הטעינה כאן מוגדרת כהפעלה מקבילה של 1080p עד 720p של המרת קידוד של וידאו בלבד באמצעות רכיבי רכיבי Codec של חומרה יחד עם אתחול השמעת אודיו-ווידאו של 1080p. עבור Dolby vision codec, זמן האחזור של אתחול ה-codec חייב להיות 50 ms או פחות.
 • [5.1/H-1-13] חייב להיות חביון אתחול ה-codec של 30 ms או פחות עבור פענוח פענוח אודיו של 128 kbps או קצב סיביות נמוך יותר עבור כל מפענחי האודיו בעת עומס. הטעינה כאן מוגדרת כהפעלה מקבילה של 1080p עד 720p של המרת קידוד של וידאו בלבד באמצעות רכיבי רכיבי Codec של חומרה יחד עם אתחול השמעת אודיו-ווידאו של 1080p.
 • [5.1/H-1-14] חייב לתמוך במפענח חומרה AV1 Main 10, רמה 4.1 ו-film Grain.
 • [5.1/H-1-15] חייב להיות לפחות מפענח וידאו חומרה אחד התומך ב-4K60.
 • [5.1/H-1-16] חייב להיות לפחות מקודד וידאו חומרה אחד התומך ב-4K60.
 • [5.3/H-1-1] אסור להפיל יותר מפריים אחד ב-10 שניות (כלומר פחות מ-0.167 אחוזים של ירידת פריים) עבור סשן וידאו של 4K 60 פריימים לשנייה תחת עומס.
 • [5.3/H-1-2] אסור להפיל יותר מפריים אחד ב-10 שניות במהלך שינוי ברזולוציית וידאו בסשן וידאו של 60 פריימים לשנייה תחת עומס עבור סשן של 4K.
 • [5.6/H-1-1] חייבת להיות השהיית הקשה לטון של 80 מילישניות או פחות באמצעות מבחן הקשה לטון של CTS Verifier.
 • [5.6/H-1-2] חייב להיות חביון אודיו הלוך ושוב של 80 מילישניות או פחות לאורך נתיב נתונים נתמך אחד לפחות.
 • [5.6/H-1-3] חייב לתמוך ב->=24 סיביות אודיו עבור פלט סטריאו מעל שקעי אודיו של 3.5 מ"מ אם קיימים ומעל אודיו USB אם נתמך דרך כל נתיב הנתונים לתצורות חביון ותצורות סטרימינג נמוכות. עבור תצורת האחזור הנמוך, האפליקציה צריכה להשתמש ב-Audio במצב התקשרות חוזרת עם אחזור נמוך. עבור תצורת הסטרימינג, האפליקציה צריכה להשתמש ב-Java AudioTrack. הן בתצורות השהיה הנמוכות והן בתצורות הסטרימינג, כיור הפלט של HAL צריך לקבל AUDIO_FORMAT_PCM_24_BIT , AUDIO_FORMAT_PCM_24_BIT_PACKED , AUDIO_FORMAT_PCM_32_BIT או AUDIO_FORMAT_PCM_FLOAT עבור פורמט הפלט שלו.
 • [5.6/H-1-4] חייב לתמוך בהתקני אודיו USB 4 ערוצים (זה משמש בקרי DJ לתצוגה מקדימה של שירים.)
 • [5.6/H-1-5] חייבים לתמוך בהתקני MIDI תואמי מעמד ולהכריז על דגל תכונת MIDI.
 • [5.6/H-1-9] חייב לתמוך במיקס של 12 ערוצים לפחות. זה מרמז על היכולת לפתוח אודיוטראק עם מסכת ערוצים 7.1.4 ולשטח כראוי או לצמצם את כל הערוצים לסטריאו.
 • [5.6/H-SR] מומלץ בחום לתמוך במיקס של 24 ערוצים עם תמיכה לפחות במסכות ערוצים 9.1.6 ו-22.2.
 • [5.7/H-1-2] חייב לתמוך ב- MediaDrm.SECURITY_LEVEL_HW_SECURE_ALL עם יכולות פענוח התוכן שלהלן.
גודל מדגם מינימלי 4 MiB
מספר מינימלי של תת-דגימות - H264 או HEVC 32
מספר מינימלי של תת-דגימות - VP9 9
מספר מינימלי של תת-דגימות - AV1 288
גודל מאגר מינימלי של תת-דגימה 1 MiB
גודל מאגר קריפטו מינימלי כללי 500 KiB
מספר מינימלי של מפגשים במקביל 30
מספר מינימלי של מפתחות להפעלה 20
מספר מינימלי הכולל של מפתחות (כל ההפעלות) 80
מספר מינימלי הכולל של מפתחות DRM (כל ההפעלות) 6
גודל הודעה 16 KiB
מסגרות מפוענחות לשנייה 60 פריימים לשנייה
 • [5.1/H-1-17] חייב להיות בעל לפחות מפענח תמונת חומרה אחד התומך בפרופיל AVIF Baseline.
 • [5.1/H-1-18] חייב לתמוך במקודד AV1 שיכול לקודד עד רזולוציית 480p ב-30fps ו-1Mbps.
 • [5.12/H-1-1] חייבים [5.12/H-SR] מומלץ בחום לתמוך בתכונת Feature_HdrEditing עבור כל מקודדי החומרה AV1 ו-HEVC הקיימים במכשיר.
 • [5.12/H-1-2] חייב לתמוך בפורמט צבע RGBA_1010102 עבור כל מקודדי החומרה AV1 ו-HEVC הקיימים במכשיר.
 • [5.12/H-1-3] חייבים לפרסם תמיכה בתוסף EXT_YUV_target כדי לדגום ממרקמי YUV ב-8 וגם ב-10 סיביות.
 • [7.1.4/H-1-1] חייבות להיות לפחות 6 שכבות חומרה ב-Data Processing Unit (DPU) Hardware composer (HWC), כאשר לפחות 2 מהם מסוגלים להציג תוכן וידאו של 10 סיביות.

אם יישומי מכשיר כף יד מחזירים את android.os.Build.VERSION_CODES.U עבור android.os.Build.VERSION_CODES.MEDIA_PERFORMANCE_CLASS והם כוללים תמיכה במקודד AVC או HEVC חומרה, אז הם:

סיים דרישות חדשות

2.2.7.2. מַצלֵמָה

אם יישומי מכשיר כף יד מחזירים את android.os.Build.VERSION_CODES.T עבור android.os.Build.VERSION_CODES.MEDIA_PERFORMANCE_CLASS , אז הם:

התחל דרישות חדשות

אם יישומי מכשיר כף יד מחזירים את android.os.Build.VERSION_CODES.U עבור android.os.Build.VERSION_CODES.MEDIA_PERFORMANCE_CLASS , אז הם:

 • [ 7.5 /H-1-1] חייבת להיות מצלמה אחורית ראשית עם רזולוציה של לפחות 12 מגה פיקסל התומכת בצילום וידאו במהירות 4k@30fps. המצלמה הראשית הפונה לאחור היא המצלמה הפונה לאחור עם מזהה המצלמה הנמוך ביותר.
 • [ 7.5 /H-1-2] חייבת להיות מצלמה קדמית ראשית עם רזולוציה של לפחות 6 מגה פיקסל ולתמוך בצילום וידאו ב-1080p@30fps. המצלמה הקדמית העיקרית היא המצלמה הקדמית עם מזהה המצלמה הנמוך ביותר.
 • [ 7.5 /H-1-3] חייב לתמוך ב- android.info.supportedHardwareLevel במאפיין FULL או טוב יותר עבור המצלמה הראשית האחורית LIMITED או טוב יותר עבור המצלמה הראשית הקדמית.
 • [ 7.5 /H-1-4] חייב לתמוך ב- CameraMetadata.SENSOR_INFO_TIMESTAMP_SOURCE_REALTIME עבור שתי המצלמות הראשיות.
 • [ 7.5 /H-1-5] חייב להיות בעל זמן צילום JPEG של מצלמה 2 < 1000 900 אלפיות השנייה עבור רזולוציית 1080p כפי שנמדדה על ידי מצלמת CTS PerformanceTest בתנאי תאורה ITS (3000K) עבור שתי המצלמות הראשיות.
 • [ 7.5 /H-1-6] חייב להיות חביון הפעלה של camera2 (מצלמה פתוחה למסגרת התצוגה המקדימה הראשונה) < 500 ms כפי שנמדד על ידי PerformanceTest מצלמת CTS בתנאי תאורה ITS (3000K) עבור שתי המצלמות הראשיות.
 • [ 7.5 /H-1-8] חייב לתמוך ב- CameraMetadata.REQUEST_AVAILABLE_CAPABILITIES_RAW וב- android.graphics.ImageFormat.RAW_SENSOR עבור המצלמה האחורית הראשית.
 • [ 7.5 /H-1-9] חייבת להיות מצלמה ראשית הפונה לאחור התומכת ב-720p או 1080p ב-240fps.
 • [ 7.5 /H-1-10] חייב להיות מינימום ZOOM_RATIO < 1.0 עבור המצלמות הראשיות אם יש מצלמת RGB רחבה במיוחד הפונה לאותו כיוון.
 • [ 7.5 /H-1-11] יש ליישם זרימה מקבילה קדמית אחורית במצלמות ראשיות.
 • [ 7.5 /H-1-12] חייב לתמוך ב- CONTROL_VIDEO_STABILIZATION_MODE_PREVIEW_STABILIZATION הן עבור המצלמה הקדמית והאחורית הראשית.
 • [ 7.5 /H-1-13] חייב לתמוך ביכולת LOGICAL_MULTI_CAMERA עבור המצלמה הראשית הפונה לאחור אם יש יותר מ-1 מצלמות RGB אחוריות.
 • [ 7.5 /H-1-14] חייב לתמוך ביכולת STREAM_USE_CASE הן עבור המצלמה הקדמית והאחורית הראשית.
 • [ 7.5 /H-1-15] חייב לתמוך בהרחבות מצב Bokeh ולילה באמצעות שני הרחבות CameraX ו-Camera2 עבור מצלמות ראשיות.
 • [ 7.5 /H-1-16] חייב לתמוך ביכולת DYNAMIC_RANGE_TEN_BIT עבור המצלמות הראשיות.
 • [ 7.5 /H-1-17] חייב לתמוך ב- CONTROL_SCENE_MODE_FACE_PRIORITY ובזיהוי פנים ( STATISTICS_FACE_DETECT_MODE_SIMPLE או STATISTICS_FACE_DETECT_MODE_FULL ) עבור המצלמות הראשיות.

סיים דרישות חדשות

2.2.7.3. חוּמרָה

אם יישומי מכשיר כף יד מחזירים את android.os.Build.VERSION_CODES.T עבור android.os.Build.VERSION_CODES.MEDIA_PERFORMANCE_CLASS , אז הם:

התחל דרישות חדשות

אם יישומי מכשיר כף יד מחזירים את android.os.Build.VERSION_CODES.U עבור android.os.Build.VERSION_CODES.MEDIA_PERFORMANCE_CLASS , אז הם:

 • [7.1.1.1/H-2-1] חייב להיות בעל רזולוציית מסך של לפחות 1080p.
 • [7.1.1.3/H-2-1] חייבת להיות צפיפות מסך של לפחות 400 dpi.
 • [7.1.1.3/H-3-1] חייב להיות בעל מסך HDR התומך בממוצע של לפחות 1000 ניטים.
 • [7.6.1/H-2-1] חייב להיות לפחות 8 GB של זיכרון פיזי.

סיים דרישות חדשות

2.2.7.4. ביצועים

אם יישומי מכשיר כף יד מחזירים את android.os.Build.VERSION_CODES.T עבור android.os.Build.VERSION_CODES.MEDIA_PERFORMANCE_CLASS , אז הם:

התחל דרישות חדשות

אם יישומי מכשיר כף יד מחזירים את android.os.Build.VERSION_CODES.U עבור android.os.Build.VERSION_CODES.MEDIA_PERFORMANCE_CLASS , אז הם:

 • [8.2/H-1-1] חייב להבטיח ביצועי כתיבה רציפים של לפחות 150 MB/s.
 • [8.2/H-1-2] חייב להבטיח ביצועי כתיבה אקראית של לפחות 10 MB/s.
 • [8.2/H-1-3] חייב להבטיח ביצועי קריאה רציפים של לפחות 250 MB/s.
 • [8.2/H-1-4] חייב להבטיח ביצועי קריאה אקראית של לפחות 100 MB/s.
 • [8.2/H-1-5] חייב להבטיח ביצועי קריאה וכתיבה מקבילים ברצף עם ביצועי קריאה וכתיבה פי 2 של לפחות 50 MB/s.

סיים דרישות חדשות

2.3. דרישות טלוויזיה

מכשיר אנדרואיד טלוויזיה מתייחס למימוש מכשיר אנדרואיד המהווה ממשק בידור לצריכת מדיה דיגיטלית, סרטים, משחקים, אפליקציות ו/או טלוויזיה בשידור חי עבור משתמשים שיושבים במרחק של כעשרה מטרים (משתמש "רכן לאחור" או "משתמש בגובה 10 רגל מִמְשָׁק").

יישומי מכשירי אנדרואיד מסווגים כטלוויזיה אם הם עומדים בכל הקריטריונים הבאים:

 • סיפקו מנגנון לשליטה מרחוק בממשק המשתמש המעובד בתצוגה שעשוי לשבת במרחק של 10 מטרים מהמשתמש.
 • יש להציג מסך משובץ עם אורך אלכסוני גדול מ-24 אינץ' או לכלול יציאת פלט וידאו, כגון VGA, HDMI, DisplayPort, או יציאה אלחוטית לתצוגה.

הדרישות הנוספות בשאר הסעיף הזה הן ספציפיות למימושים של מכשירי Android Television.

2.3.1. חוּמרָה

יישומי מכשירי טלוויזיה:

 • [ 7.2 .2/T-0-1] חייב לתמוך ב- D-pad .
 • [ 7.2 .3/T-0-1] חייב לספק את פונקציות הבית והחזרה.
 • [ 7.2 .3/T-0-2] חייב לשלוח גם את אירוע הלחיצה הרגיל וגם את אירוע הלחיצה הארוכה של פונקציית החזרה ( KEYCODE_BACK ) ליישום החזית.
 • [ 7.2 .6.1/T-0-1] חייב לכלול תמיכה בבקרי משחק ולהכריז על דגל התכונה android.hardware.gamepad .
 • [ 7.2 .7/T] צריך לספק שלט רחוק שממנו משתמשים יכולים לגשת לכניסות ניווט ללא מגע ולכניסות של מקשי ניווט הליבה .

אם יישומי מכשירי טלוויזיה כוללים גירוסקופ בן 3 צירים, הם:

 • [ 7.3 .4/T-1-1] חייב להיות מסוגל לדווח על אירועים עד לתדר של לפחות 100 הרץ.
 • [ 7.3 .4/T-1-2] חייב להיות מסוגל למדוד שינויים בכיוון של עד 1000 מעלות לשנייה.

יישומי מכשירי טלוויזיה:

 • [ 7.4 .3/T-0-1] חייב לתמוך ב-Bluetooth וב-Bluetooth LE.
 • [ 7.6 .1/T-0-1] חייב להיות לפחות 4 GB של אחסון לא נדיף זמין עבור נתונים פרטיים של יישום (הידוע גם במחיצת "/data").

אם יישומי מכשירי טלוויזיה כוללים יציאת USB התומכת במצב מארח, הם:

 • [ 7.5 .3/T-1-1] חייב לכלול תמיכה במצלמה חיצונית שמתחברת דרך יציאת USB זו אך לא בהכרח מחוברת תמיד.

אם יישומי מכשירי טלוויזיה הם 32 סיביות:

 • [ 7.6 .1/T-1-1] הזיכרון הזמין לליבה ולמרחב המשתמש חייב להיות לפחות 896MB אם נעשה שימוש באחת מהצפיפויות הבאות:

  • 400dpi ומעלה במסכים קטנים/רגילים
  • xhdpi ומעלה במסכים גדולים
  • tvdpi ומעלה במסכים גדולים במיוחד

אם יישומי מכשירי טלוויזיה הם 64 סיביות:

 • [ 7.6 .1/T-2-1] הזיכרון הזמין לליבה ולמרחב המשתמש חייב להיות לפחות 1280MB אם נעשה שימוש באחת מהצפיפויות הבאות:

  • 400dpi ומעלה במסכים קטנים/רגילים
  • xhdpi ומעלה במסכים גדולים
  • tvdpi ומעלה במסכים גדולים במיוחד

שימו לב ש"זיכרון זמין לליבה ולמרחב המשתמש" לעיל מתייחס לשטח הזיכרון המסופק בנוסף לכל זיכרון שכבר מוקדש לרכיבי חומרה כגון רדיו, וידאו וכדומה שאינם בשליטת הליבה בהטמעות המכשיר.

יישומי מכשירי טלוויזיה:

 • [ 7.8 .1/T] צריך לכלול מיקרופון.
 • [ 7.8 .2/T-0-1] חייב להיות פלט אודיו ולהכריז על android.hardware.audio.output .

2.3.2. מולטימדיה

יישומי מכשירי טלוויזיה חייבים לתמוך בפורמטים הבאים של קידוד ופענוח אודיו ולהפוך אותם לזמינים ליישומי צד שלישי:

 • [ 5.1 /T-0-1] פרופיל MPEG-4 AAC (AAC LC)
 • [ 5.1 /T-0-2] פרופיל MPEG-4 HE AAC (AAC+)
 • [ 5.1 /T-0-3] AAC ELD (AAC עם עיכוב נמוך משופר)

יישומי מכשירי טלוויזיה חייבים לתמוך בפורמטים הבאים של קידוד הווידאו ולהפוך אותם לזמינים ליישומי צד שלישי:

 • [ 5.2 /T-0-1] H.264
 • [ 5.2 /T-0-2] VP8

התחל דרישות חדשות

 • [ 5.2 /T-0-3] AV1

סיים דרישות חדשות

יישומי מכשירי טלוויזיה:

 • [ 5.2 .2/T-SR-1] מומלץ בחום לתמוך בקידוד H.264 של סרטוני וידאו ברזולוציה של 720p ו-1080p ב-30 פריימים לשנייה.

יישומי מכשירי טלוויזיה חייבים לתמוך בפורמטים הבאים של פענוח הווידאו ולהפוך אותם לזמינים ליישומי צד שלישי:

התחל דרישות חדשות

סיים דרישות חדשות

יישומי מכשירי טלוויזיה חייבים לתמוך בפענוח MPEG-2, כמפורט בסעיף 5.3.1, בקצבי פריימים ורזולוציות וידאו סטנדרטיים עד וכולל:

 • [ 5.3.1 /T-1-1] HD 1080p ב-29.97 פריימים לשנייה עם פרופיל ראשי ברמה גבוהה.
 • [ 5.3.1 /T-1-2] HD 1080i במהירות 59.94 פריימים לשנייה עם פרופיל ראשי ברמה גבוהה. הם חייבים לבטל את השזירה של וידאו MPEG-2 שזור ולהפוך אותו לזמין ליישומי צד שלישי.

יישומי מכשירי טלוויזיה חייבים לתמוך בפענוח H.264, כמפורט בסעיף 5.3.4, בקצבי פריימים ורזולוציות וידאו סטנדרטיים עד וכולל:

 • [ 5.3.4 /T-1-1] HD 1080p ב-60 פריימים לשנייה עם פרופיל בסיס
 • [ 5.3.4 /T-1-2] HD 1080p ב-60 פריימים לשנייה עם פרופיל ראשי
 • [ 5.3.4 /T-1-3] HD 1080p ב-60 פריימים לשנייה עם רמת פרופיל גבוהה 4.2

יישומי מכשירי טלוויזיה עם מפענחי חומרה H.265 חייבים לתמוך בפענוח H.265, כמפורט בסעיף 5.3.5, בקצבי פריימים ורזולוציות וידאו סטנדרטיים עד וכולל:

 • [ 5.3.5 /T-1-1] HD 1080p ב-60 פריימים לשנייה עם רמת פרופיל ראשי 4.1

אם יישומי מכשירי טלוויזיה עם מפענחי חומרה H.265 תומכים בפענוח H.265 ובפרופיל הפענוח UHD, הם:

 • [ 5.3.5 /T-2-1] חייב לתמוך בפרופיל פענוח UHD ב-60 פריימים לשנייה עם פרופיל Main10 Level 5 Main Tier

יישומי מכשירי טלוויזיה חייבים לתמוך בפענוח VP8, כמפורט בסעיף 5.3.6, בקצבי פריימים ורזולוציות וידאו סטנדרטיים עד וכולל:

 • [ 5.3.6 /T-1-1] HD 1080p בפרופיל פענוח של 60 פריימים לשנייה

יישומי מכשירי טלוויזיה עם מפענחי חומרה VP9 חייבים לתמוך בפענוח VP9, ​​כמפורט בסעיף 5.3.7, בקצבי פריימים ורזולוציות וידאו סטנדרטיים עד וכולל:

 • [ 5.3.7 /T-1-1] HD 1080p ב-60 פריימים לשנייה עם פרופיל 0 (עומק צבע של 8 סיביות)

אם יישומי מכשירי טלוויזיה עם מפענחי חומרה VP9 תומכים בפענוח VP9 ובפרופיל פענוח UHD, הם:

 • [ 5.3.7 /T-2-1] חייב לתמוך בפרופיל פענוח UHD ב-60 פריימים לשנייה עם פרופיל 0 (עומק צבע של 8 סיביות).
 • [ 5.3.7 /T-SR1] מומלץ בחום לתמוך בפרופיל פענוח UHD ב-60 פריימים לשנייה עם פרופיל 2 (עומק צבע של 10 סיביות).

יישומי מכשירי טלוויזיה:

 • [ 5.5 /T-0-1] חייב לכלול תמיכה עבור מערכת Master Volume והפחתת עוצמת הקול של פלט אודיו ביציאות נתמכות, למעט פלט מעבר שמע דחוס (כאשר לא נעשה פענוח אודיו במכשיר).

אם למימושים של מכשירי טלוויזיה אין תצוגה מובנית, אלא תומכים בצג חיצוני המחובר באמצעות HDMI, הם:

 • [ 5.8 /T-0-1] חייב להגדיר את מצב פלט HDMI לרזולוציה הגבוהה ביותר עבור פורמט הפיקסלים הנבחר שעובד עם קצב רענון של 50Hz או 60Hz עבור הצג החיצוני, בהתאם לקצב רענון הווידאו באזור שבו המכשיר נמכר יש להגדיר את מצב פלט HDMI כדי לבחור את הרזולוציה המקסימלית שניתן לתמוך בקצב רענון של 50Hz או 60Hz.
 • [ 5.8 /T-SR-1] מומלץ בחום לספק בורר קצב רענון HDMI שניתן להגדרה.
 • [ 5.8 ] צריך להגדיר את קצב הרענון של מצב פלט HDMI ל-50Hz או 60Hz, בהתאם לקצב הרענון של הווידאו באזור שבו המכשיר נמכר.

אם למימושים של מכשירי טלוויזיה אין תצוגה מובנית, אלא תומכים בצג חיצוני המחובר באמצעות HDMI, הם:

 • [ 5.8 /T-1-1] חייב לתמוך ב-HDCP 2.2.

אם יישומי מכשירי טלוויזיה אינם תומכים בפענוח UHD, אלא תומכים בצג חיצוני המחובר באמצעות HDMI, הם:

 • [ 5.8 /T-2-1] חייב לתמוך ב-HDCP 1.4

2.3.3. תוֹכנָה

יישומי מכשירי טלוויזיה:

 • [ 3 /T-0-1] חייב להכריז על התכונות android.software.leanback ו- android.hardware.type.television .
 • [ 3.2.3.1 /T-0-1] יש לטעון מראש יישום או רכיבי שירות אחד או יותר עם מטפל בכוונות, עבור כל דפוסי סינון הכוונות הציבוריות המוגדרות על ידי כוונות היישום הבאות המפורטות כאן .
 • [ 3.4 .1/T-0-1] חייב לספק יישום מלא של android.webkit.Webview API.

אם יישומי מכשירי Android Television תומכים במסך נעילה, הם:

 • [ 3.8 .10/T-1-1] חייב להציג את הודעות מסך הנעילה כולל תבנית הודעות המדיה.

יישומי מכשירי טלוויזיה:

 • [ 3.8 .14/T-SR-1] מומלץ בחום לתמוך בתמונה-בתמונה (PIP) במצב ריבוי חלונות.
 • [ 3.10 /T-0-1] חייב לתמוך בשירותי נגישות של צד שלישי.
 • [ 3.10 /T-SR-1] מומלץ בחום לטעון מראש שירותי נגישות במכשיר המתאימים או עולים על הפונקציונליות של שירותי הנגישות של Switch Access ו-TalkBack (עבור שפות הנתמכות על ידי מנוע הטקסט לדיבור המותקן מראש) כפי שמסופקים ב- פרויקט טוקבק בקוד פתוח .

אם יישומי מכשירי טלוויזיה מדווחים על התכונה android.hardware.audio.output , הם:

 • [ 3.11 /T-SR-1] מומלץ בחום לכלול מנוע TTS התומך בשפות הזמינות במכשיר.
 • [ 3.11 /T-1-1] חייב לתמוך בהתקנה של מנועי TTS של צד שלישי.

יישומי מכשירי טלוויזיה:

 • [ 3.12 /T-0-1] חייב לתמוך במסגרת קלט טלוויזיה.

2.3.4. ביצועים ועוצמה

 • [ 8.1 /T-0-1] זמן אחזור עקבי של מסגרת . השהיית פריים לא עקבית או עיכוב לעיבוד פריימים אסור להתרחש לעתים קרובות יותר מ-5 פריימים בשנייה, וצריך להיות מתחת ל-1 פריימים בשנייה.
 • [ 8.2 /T-0-1] חייב להבטיח ביצועי כתיבה רציפים של לפחות 5MB/s.
 • [ 8.2 /T-0-2] חייב להבטיח ביצועי כתיבה אקראית של לפחות 0.5MB/s.
 • [ 8.2 /T-0-3] חייב להבטיח ביצועי קריאה רציפים של לפחות 15MB/s.
 • [ 8.2 /T-0-4] חייב להבטיח ביצועי קריאה אקראית של לפחות 3.5MB/s.

אם יישומי מכשירי טלוויזיה כוללים תכונות לשיפור ניהול צריכת החשמל של המכשיר הכלולות ב-AOSP או מרחיבות את התכונות הכלולות ב-AOSP, הן:

 • [ 8.3 /T-1-1] חייב לספק למשתמש מימון כדי להפעיל ולנטרל את תכונת חיסכון בסוללה.

אם למימושים של מכשירי טלוויזיה אין סוללה, הם:

אם למימושים של מכשירי טלוויזיה יש סוללה, הם:

 • [ 8.3 /T-1-3] חייבים לספק למשתמש מימון כדי להציג את כל היישומים הפטורים ממצבי המתנה של אפליקציות ומצבי חיסכון בחשמל.

יישומי מכשירי טלוויזיה:

 • [ 8.4 /T-0-1] חייב לספק פרופיל צריכת חשמל לכל רכיב המגדיר את ערך הצריכה הנוכחית עבור כל רכיב חומרה ואת ריקון הסוללה המשוער שנגרם על ידי הרכיבים לאורך זמן כפי שמתועד באתר Android Open Source Project.
 • [ 8.4 /T-0-2] יש לדווח על כל ערכי צריכת החשמל במיליאמפר שעות (mAh).
 • [ 8.4 /T-0-3] יש לדווח על צריכת החשמל של המעבד לפי ה-UID של כל תהליך. פרויקט הקוד הפתוח של אנדרואיד עונה על הדרישה באמצעות הטמעת מודול ליבת uid_cputime .
 • [ 8.4 /T] יש לייחס לרכיב החומרה עצמו אם לא ניתן לייחס צריכת חשמל של רכיב החומרה לאפליקציה.
 • [ 8.4 /T-0-4] חייב להפוך את צריכת החשמל לזמין באמצעות פקודת ה- adb shell dumpsys batterystats shell למפתח האפליקציה.

2.3.5. מודל אבטחה

יישומי מכשירי טלוויזיה:

 • [9/T-0-1] חייב להכריז על התכונה android.hardware.security.model.compatible .
 • [ 9.11 /T-0-1] יש לגבות את יישום מאגר המפתחות בסביבת ביצוע מבודדת.
 • [ 9.11 /T-0-2] חייב להיות מימושים של אלגוריתמים קריפטוגרפיים של RSA, AES, ECDSA ו-HMAC ופונקציות Hash של משפחת MD5, SHA1 ו-SHA-2 כדי לתמוך כראוי באלגוריתמים הנתמכים של מערכת Android Keystore באזור מבודד בצורה מאובטחת מהקוד הפועל על הליבה ומעלה. בידוד מאובטח חייב לחסום את כל המנגנונים הפוטנציאליים שבאמצעותם קוד ליבה או מרחב משתמש עשויים לגשת למצב הפנימי של הסביבה המבודדת, כולל DMA. פרויקט הקוד הפתוח של אנדרואיד במעלה הזרם (AOSP) עונה על הדרישה הזו באמצעות הטמעת Trusty , אך פתרון אחר מבוסס ARM TrustZone או הטמעה מאובטחת שנבדקה על ידי צד שלישי של בידוד תקין מבוסס היפרוויזר הן אפשרויות חלופיות.
 • [ 9.11 /T-0-3] חייב לבצע את אימות מסך הנעילה בסביבת הביצוע המבודדת ורק כאשר הוא מצליח, לאפשר שימוש במפתחות הקשורים לאימות. אישורי מסך הנעילה חייבים להיות מאוחסנים באופן המאפשר רק לסביבת הביצוע המבודדת לבצע אימות מסך הנעילה. פרויקט הקוד הפתוח של אנדרואיד במעלה הזרם מספק את שכבת ה- Gatekeeper Hardware Abstraction Layer (HAL) ו-Trusty, שבהן ניתן להשתמש כדי לספק את הדרישה הזו.
 • [ 9.11 /T-0-4] חייב לתמוך באישור מפתח כאשר מפתח החתימה על האישור מוגן על ידי חומרה מאובטחת והחתימה מבוצעת בחומרה מאובטחת. מפתחות החתימה על האישור חייבים להיות משותפים למספר גדול מספיק של מכשירים כדי למנוע שימוש במפתחות כמזהי מכשירים. דרך אחת לעמוד בדרישה זו היא לחלוק את אותו מפתח אישור אלא אם מייצרים לפחות 100,000 יחידות של מק"ט נתון. אם מיוצרות יותר מ-100,000 יחידות של מק"ט, ניתן להשתמש במפתח אחר עבור כל 100,000 יחידות.

שימו לב שאם הטמעת מכשיר כבר הושקה בגרסת אנדרואיד מוקדמת יותר, מכשיר כזה פטור מהדרישה להחזיק מאגר מפתחות מגובה בסביבת ביצוע מבודדת ולתמוך בהצהרת המפתח, אלא אם הוא מצהיר על תכונת android.hardware.fingerprint אשר דורש מאגר מפתחות מגובה בסביבת ביצוע מבודדת.

אם יישומי מכשירי טלוויזיה תומכים במסך נעילה מאובטח, הם:

 • [ 9.11 /T-1-1] חייב לאפשר למשתמש לבחור את פסק זמן השינה למעבר ממצב לא נעול למצב נעול, עם פסק זמן מינימלי מותר עד 15 שניות או פחות.

אם יישומי מכשירי טלוויזיה כוללים משתמשים מרובים ואינם מצהירים על דגל התכונה android.hardware.telephony , הם:

 • [ 9.5 /T-2-1] חייב לתמוך בפרופילים מוגבלים, תכונה המאפשרת לבעלי מכשירים לנהל משתמשים נוספים ואת היכולות שלהם במכשיר. עם פרופילים מוגבלים, בעלי מכשירים יכולים להגדיר במהירות סביבות נפרדות עבור משתמשים נוספים שיעבדו בהן, עם יכולת לנהל הגבלות מדוקדקות יותר באפליקציות הזמינות בסביבות אלו.

אם יישומי מכשירי טלוויזיה כוללים משתמשים מרובים ומצהירים על דגל התכונה android.hardware.telephony , הם:

 • [ 9.5 /T-3-1] אסור לתמוך בפרופילים מוגבלים, אלא חייב להתיישר עם יישום ה-AOSP של פקדים כדי לאפשר/להשבית למשתמשים אחרים גישה לשיחות קוליות ול-SMS.

אם יישומי מכשירי טלוויזיה מצהירים על android.hardware.microphone , הם:

 • [ 9.8.2 /T-4-1] חייב להציג את מחוון המיקרופון כאשר אפליקציה ניגשת לנתוני אודיו מהמיקרופון, אך לא כאשר המיקרופון ניגשים רק על ידי HotwordDetectionService, SOURCE_HOTWORD, ContentCaptureService, או יישומים המכילים את התפקידים הנקראים ב- סעיף 9.1 הרשאות עם מזהה CDD C-3-X].
 • [ 9.8.2 /T-4-2] אסור להסתיר את מחוון המיקרופון עבור אפליקציות מערכת שיש להן ממשקי משתמש גלויים או אינטראקציה ישירה של המשתמש.

אם יישומי מכשירי טלוויזיה מצהירים על android.hardware.camera.any , הם:

 • [ 9.8.2 /T-5-1] חייב להציג את מחוון המצלמה כאשר אפליקציה ניגשת לנתוני מצלמה חיים, אך לא כאשר המצלמה נגישה רק על ידי אפליקציות המחזיקות בתפקידים הנקראים בסעיף 9.1 הרשאות עם CDD מזהה [C-3-X].
 • [ 9.8.2 /T-5-2] אסור להסתיר את מחוון המצלמה עבור אפליקציות מערכת שיש להן ממשקי משתמש גלויים או אינטראקציה ישירה של המשתמש.

2.3.6. תאימות כלים ואפשרויות למפתחים

יישומי מכשירי טלוויזיה:

 • פרפטו
  • [ 6.1 /T-0-1] חייב לחשוף /system/bin/perfetto בינארי למשתמש המעטפת אשר cmdline תואם לתיעוד perfetto .
  • [ 6.1 /T-0-2] הפרפטו הבינארי חייב לקבל כקלט תצורת protobuf התואמת את הסכמה שהוגדרה בתיעוד הפרפטו .
  • [ 6.1 /T-0-3] הפרפטו הבינארי חייב לכתוב כפלט עקבות פרוטובוף התואמת את הסכימה שהוגדרה בתיעוד הפרפטו .
  • [ 6.1 /T-0-4] חייב לספק, באמצעות הפרפטו הבינארי, לפחות את מקורות הנתונים המתוארים בתיעוד הפרפטו .

2.4. צפייה דרישות

מכשיר Android Watch מתייחס למימוש מכשיר אנדרואיד המיועד ללבישה על הגוף, אולי על פרק כף היד.

יישומי מכשירי אנדרואיד מסווגים כ-Watch אם הם עומדים בכל הקריטריונים הבאים:

 • יש מסך עם אורך אלכסוני פיזי בטווח שבין 1.1 ל-2.5 אינץ'.
 • יש לספק מנגנון לענידה על הגוף.

הדרישות הנוספות בשאר הסעיף הזה הן ספציפיות להטמעות של מכשירי Android Watch.

2.4.1. חוּמרָה

צפה בהטמעות המכשיר:

 • [ 7.1 .1.1/W-0-1] חייב להיות מסך עם גודל אלכסוני פיזי בטווח שבין 1.1 ל-2.5 אינץ'.

 • [ 7.2 .3/W-0-1] חייבת להיות פונקציית הבית זמינה למשתמש, ופונקציית החזרה למעט כאשר היא נמצאת ב- UI_MODE_TYPE_WATCH .

 • [ 7.2 .4/W-0-1] חייב לתמוך בקלט מסך מגע.

 • [ 7.3 .1/W-SR-1] מומלץ בחום לכלול מד תאוצה בן 3 צירים.

אם יישומי מכשיר Watch כוללים מקלט GPS/GNSS ומדווחים על היכולת ליישומים דרך דגל התכונה android.hardware.location.gps , הם:

 • [ 7.3 .3/W-1-1] יש לדווח על מדידות GNSS, ברגע שהן נמצאו, גם אם עדיין לא דווח על מיקום שחושב מ-GPS/GNSS.
 • [ 7.3 .3/W-1-2] חייבים לדווח על פסאודו-טווחים וקצבי פסאודו-טווח של GNSS, שבתנאי שמיים פתוחים לאחר קביעת המיקום, בזמן שהם נייחים או נעים עם תאוצה של פחות מ-0.2 מטר לשנייה בריבוע, מספיקים כדי לחשב מיקום בטווח של 20 מטר, ומהירות בטווח של 0.2 מטר לשנייה, לפחות 95% מהזמן.

אם יישומי מכשיר Watch כוללים גירוסקופ בן 3 צירים, הם:

 • [ 7.3 .4/W-2-1] חייב להיות מסוגל למדוד שינויים בכיוון של עד 1000 מעלות לשנייה.

צפה בהטמעות המכשיר:

 • [ 7.4 .3/W-0-1] חייב לתמוך ב-Bluetooth.

 • [ 7.6 .1/W-0-1] חייב להיות לפחות 1 GB של אחסון לא נדיף זמין עבור נתונים פרטיים של יישום (המכונה גם מחיצת "/data").

 • [ 7.6 .1/W-0-2] חייב להיות זיכרון של לפחות 416 מגה-בייט זמין לליבה ולמרחב המשתמש.

 • [ 7.8 .1/W-0-1] חייב לכלול מיקרופון.

 • [ 7.8 .2/W] עשוי להיות פלט שמע.

2.4.2. מולטימדיה

אין דרישות נוספות.

2.4.3. תוֹכנָה

צפה בהטמעות המכשיר:

 • [ 3 /W-0-1] חייב להכריז על התכונה android.hardware.type.watch .
 • [ 3 /W-0-2] חייב לתמוך ב-uiMode = UI_MODE_TYPE_WATCH .
 • [ 3.2.3.1 /W-0-1] יש לטעון מראש יישום או רכיבי שירות אחד או יותר עם מטפל בכוונות, עבור כל דפוסי סינון הכוונות הציבוריות המוגדרות על ידי כוונות היישום הבאות המפורטות כאן .

צפה בהטמעות המכשיר:

צפה ביישומי מכשיר המכריזים על דגל התכונה android.hardware.audio.output :

 • [ 3.10 /W-1-1] חייב לתמוך בשירותי נגישות של צד שלישי.
 • [ 3.10 /W-SR-1] מומלץ בחום לטעון מראש שירותי נגישות במכשיר המתאימים או עולים על הפונקציונליות של שירותי הנגישות של Switch Access ו-TalkBack (עבור שפות הנתמכות על ידי מנוע הטקסט לדיבור המותקן מראש) כפי שמסופקים ב- פרויקט טוקבק בקוד פתוח .

אם יישומי מכשיר Watch מדווחים על התכונה android.hardware.audio.output, הם:

 • [ 3.11 /W-SR-1] מומלץ בחום לכלול מנוע TTS התומך בשפות הזמינות במכשיר.

 • [ 3.11 /W-0-1] חייב לתמוך בהתקנה של מנועי TTS של צד שלישי.

2.4.4. ביצועים ועוצמה

אם יישומי מכשיר Watch כוללים תכונות לשיפור ניהול צריכת החשמל של המכשיר הכלולות ב-AOSP או מרחיבות את התכונות הכלולות ב-AOSP, הן:

 • [ 8.3 /W-SR-1] מומלץ בחום לספק למשתמש מימון כדי להציג את כל האפליקציות הפטורות ממצבי המתנה של אפליקציות ו-Doze חיסכון בחשמל.
 • [ 8.3 /W-SR-2] מומלץ בחום לספק למשתמש מימון כדי להפעיל ולנטרל את תכונת חיסכון בסוללה.

צפה בהטמעות המכשיר:

 • [ 8.4 /W-0-1] חייב לספק פרופיל צריכת חשמל לכל רכיב המגדיר את ערך הצריכה הנוכחית עבור כל רכיב חומרה ואת ריקון הסוללה המשוער שנגרם על ידי הרכיבים לאורך זמן כפי שמתועד באתר Android Open Source Project.
 • [ 8.4 /W-0-2] חייבים לדווח על כל ערכי צריכת החשמל במיליאמפר שעות (mAh).
 • [ 8.4 /W-0-3] יש לדווח על צריכת החשמל של המעבד לפי ה-UID של כל תהליך. פרויקט הקוד הפתוח של אנדרואיד עונה על הדרישה באמצעות הטמעת מודול ליבת uid_cputime .
 • [ 8.4 /W-0-4] חייב להפוך את צריכת החשמל לזמין באמצעות פקודת ה- adb shell dumpsys batterystats shell למפתח האפליקציה.
 • [ 8.4 /W] יש לייחס לרכיב החומרה עצמו אם לא ניתן לייחס צריכת חשמל של רכיב החומרה לאפליקציה.

2.4.5. מודל אבטחה

צפה בהטמעות המכשיר:

 • [9/W-0-1] חייב להכריז על התכונה android.hardware.security.model.compatible .

אם יישומי מכשיר Watch כוללים מספר משתמשים ואינם מצהירים על דגל התכונה android.hardware.telephony , הם:

 • [ 9.5 /W-1-1] חייב לתמוך בפרופילים מוגבלים, תכונה המאפשרת לבעלי מכשירים לנהל משתמשים נוספים ואת היכולות שלהם במכשיר. עם פרופילים מוגבלים, בעלי מכשירים יכולים להגדיר במהירות סביבות נפרדות עבור משתמשים נוספים שיעבדו בהן, עם יכולת לנהל הגבלות מדוקדקות יותר באפליקציות הזמינות בסביבות אלו.

אם יישומי מכשיר Watch כוללים מספר משתמשים ומצהירים על דגל התכונה android.hardware.telephony , הם:

 • [ 9.5 /W-2-1] אסור לתמוך בפרופילים מוגבלים, אך חייבים ליישר קו עם יישום ה-AOSP של פקדים כדי לאפשר/להשבית למשתמשים אחרים גישה לשיחות קוליות ול-SMS.

התחל דרישות חדשות

אם להטמעות המכשיר יש מסך נעילה מאובטח וכוללות סוכן אמון אחד או יותר, המטמיע את TrustAgentService System API, הם:

 • [ 9.11.1 /W-1-1] חייב לאתגר את המשתמש באחת משיטות האימות העיקריות המומלצות (למשל: PIN, דפוס, סיסמה) בתדירות גבוהה יותר מפעם אחת בכל 72 שעות.

סיים דרישות חדשות

2.5. דרישות רכב

הטמעת Android Automotive מתייחסת ליחידת ראש לרכב המריץ את אנדרואיד כמערכת הפעלה עבור חלק או כל פונקציונליות המערכת ו/או המידע והבידור.

יישומי מכשירי אנדרואיד מסווגים כמכוניות אם הם מצהירים על התכונה android.hardware.type.automotive או עומדים בכל הקריטריונים הבאים.

 • מוטמעים כחלק מרכב רכב או ניתנים לחיבור אליו.
 • משתמשים במסך בשורת מושב הנהג בתור התצוגה הראשית.

הדרישות הנוספות בשאר הסעיף הזה הן ספציפיות להטמעות של מכשירי Android Automotive.

2.5.1. חוּמרָה

יישומי מכשירי רכב:

 • [ 7.1 .1.1/A-0-1] חייב להיות מסך בגודל 6 אינץ' לפחות בגודל אלכסוני פיזי.
 • [ 7.1 .1.1/A-0-2] חייבת להיות פריסת גודל מסך של לפחות 750 dp x 480 dp.
 • [ 7.2 .3/A-0-1] חייב לספק את פונקציית הבית ועשויים לספק פונקציות חזרה ואחרונות.
 • [ 7.2 .3/A-0-2] חייב לשלוח גם את אירוע הלחיצה הרגיל וגם את אירוע הלחיצה הארוכה של פונקציית החזרה ( KEYCODE_BACK ) ליישום החזית.
 • [ 7.3 /A-0-1] יש ליישם ולדווח על GEAR_SELECTION , NIGHT_MODE , PERF_VEHICLE_SPEED ו- PARKING_BRAKE_ON .
 • [ 7.3 /A-0-2] הערך של דגל NIGHT_MODE חייב להיות עקבי עם מצב יום/לילה של לוח המחוונים וצריך להיות מבוסס על קלט חיישן אור הסביבה. חיישן האור הסביבתי הבסיסי עשוי להיות זהה לפוטומטר .
 • [ 7.3 /A-0-3] יש לספק שדה מידע נוסף TYPE_SENSOR_PLACEMENT לחיישן כחלק מ-SensorAdditionalInfo עבור כל חיישן שסופק.
 • [ 7.3 /A-SR1] עשוי לחשב מיקום על ידי מיזוג GPS/GNSS עם חיישנים נוספים. אם המיקום נחשב ללא שימוש, מומלץ בחום ליישם ולדווח על סוגי החיישנים המתאימים ו/או מזהי נכסי הרכב שבהם נעשה שימוש.
 • [ 7.3 /A-0-4] המיקום המבוקש באמצעות LocationManager#requestLocationUpdates() לא חייב להיות תואם מפה.

 • [ 7.3 .1/A-0-4] חייב להתאים למערכת הקואורדינטות של חיישני רכב אנדרואיד.

 • [ 7.3 /A-SR-1] מומלץ בחום לכלול מד תאוצה בן 3 צירים וג'ירוסקופ בעל שלושה צירים.

 • [ 7.3 /A-SR-2] מומלץ בחום ליישם ולדווח על חיישן TYPE_HEADING .

אם יישומי מכשירי רכב תומכים ב-OpenGL ES 3.1, הם:

 • [ 7.1 .4.1/A-0-1] חייב להכריז על OpenGL ES 3.1 ומעלה.
 • [ 7.1 .4.1/A-0-2] חייב לתמוך ב-Vulkan 1.1.
 • [ 7.1 .4.1/A-0-3] חייב לכלול מטעין Vulkan ולייצא את כל הסמלים.

אם יישומי מכשירי רכב כוללים מד תאוצה, הם:

 • [ 7.3 .1/A-1-1] חייב להיות מסוגל לדווח על אירועים עד לתדירות של לפחות 100 הרץ.

אם יישומי מכשירים כוללים מד תאוצה בן 3 צירים, הם:

 • [ 7.3 .1/A-SR-1] מומלץ בחום ליישם את החיישן המרוכב עבור מד תאוצה בצירים מוגבלים.

אם יישומי מכשירי רכב כוללים מד תאוצה עם פחות מ-3 צירים, הם:

 • [ 7.3 .1/A-1-3] יש ליישם ולדווח על חיישן TYPE_ACCELEROMETER_LIMITED_AXES .
 • [ 7.3 .1/A-1-4] יש ליישם ולדווח על חיישן TYPE_ACCELEROMETER_LIMITED_AXES_UNCALIBRATED .

אם יישומי מכשירי רכב כוללים גירוסקופ, הם:

 • [ 7.3 .4/A-2-1] חייב להיות מסוגל לדווח על אירועים עד לתדר של לפחות 100 הרץ.
 • [ 7.3 .4/A-2-3] חייב להיות מסוגל למדוד שינויים בכיוון של עד 250 מעלות לשנייה.
 • [ 7.3 .4/A-SR-1] מומלץ בחום להגדיר את טווח המדידה של הגירוסקופ ל-+/-250dps על מנת למקסם את הרזולוציה האפשרית.

אם יישומי מכשירי רכב כוללים גירוסקופ בן 3 צירים, הם:

 • [ 7.3 .4/A-SR-2] מומלץ בחום ליישם את החיישן המרוכב עבור גירוסקופ עם צירים מוגבלים.

אם יישומי מכשירי רכב כוללים גירוסקופ עם פחות מ-3 צירים, הם:

 • [ 7.3 .4/A-4-1] יש ליישם ולדווח על חיישן TYPE_GYROSCOPE_LIMITED_AXES .
 • [ 7.3 .4/A-4-2] יש ליישם ולדווח על חיישן TYPE_GYROSCOPE_LIMITED_AXES_UNCALIBRATED .

אם יישומי מכשירי רכב כוללים מקלט GPS/GNSS, אך אינם כוללים קישוריות נתונים מבוססת רשת סלולרית, הם:

 • [ 7.3 .3/A-3-1] חייבים לקבוע את המיקום כבר בפעם הראשונה שמקלט ה-GPS/GNSS מופעל או לאחר 4+ ימים בתוך 60 שניות.
 • [ 7.3 .3/A-3-2] חייב לעמוד בקריטריונים של זמן עד לתיקון הראשון כפי שמתואר ב -7.3.3/C-1-2 ו -7.3.3/C-1-6 עבור כל שאר בקשות המיקום ( כלומר בקשות שאינן הפעם הראשונה אי פעם או לאחר 4+ ימים). הדרישה 7.3.3/C-1-2 מתקיימת בדרך כלל בכלי רכב ללא קישוריות נתונים מבוססת רשת סלולרית, על ידי שימוש בחיזוי מסלול GNSS המחושב על המקלט, או שימוש במיקום הרכב האחרון הידוע יחד עם היכולת להתחשב בשעה. לפחות 60 שניות עם דיוק מיקום העומד ב -7.3.3/C-1-3 , או שילוב של שניהם.

אם יישומי מכשירי רכב כוללים חיישן TYPE_HEADING , הם:

 • [ 7.3 .4/A-4-3] חייב להיות מסוגל לדווח על אירועים עד לתדירות של לפחות 1 הרץ.
 • [ 7.3 .4/A-SR-3] מומלץ בחום לדווח על אירועים עד לתדירות של לפחות 10 הרץ.
 • צריך להיות בהתייחסות לצפון האמיתי.
 • אמור להיות זמין גם כאשר הרכב דומם.
 • צריכה להיות ברזולוציה של מעלה אחת לפחות.

יישומי מכשירי רכב:

 • [ 7.4 .3/A-0-1] חייב לתמוך ב-Bluetooth וצריך לתמוך ב-Bluetooth LE.
 • [ 7.4 .3/A-0-2] יישומי Android Automotive חייבים לתמוך בפרופילי Bluetooth הבאים:
  • שיחות טלפון באמצעות פרופיל דיבורית (HFP).
  • השמעת מדיה דרך פרופיל הפצת אודיו (A2DP).
  • בקרת השמעת מדיה על פרופיל שלט רחוק (AVRCP).
  • שיתוף אנשי קשר באמצעות פרופיל הגישה לספר הטלפונים (PBAP).
 • [ 7.4 .3/A-SR-1] מומלץ בחום לתמוך בפרופיל גישה להודעות (MAP).

 • [ 7.4 .5/A] צריך לכלול תמיכה בקישוריות נתונים מבוססת רשת סלולרית.

 • [ 7.4 .5/A] עשוי להשתמש בקבוע מערכת API NetworkCapabilities#NET_CAPABILITY_OEM_PAID עבור רשתות שאמורות להיות זמינות לאפליקציות מערכת.

התחל דרישות חדשות

אם יישומי מכשירים כוללים תמיכה בשידורי רדיו AM/FM וחושפים את הפונקציונליות ליישום כלשהו, ​​הם:

 • [ 7.4 .10 /A-0-1] חייב להצהיר על תמיכה ב- FEATURE_BROADCAST_RADIO .

סיים דרישות חדשות

מצלמת תצוגה חיצונית היא מצלמה המצלמת סצנות מחוץ למימוש המכשיר, כמו המצלמה האחורית.

יישומי מכשירי רכב:

 • צריכה לכלול מצלמת תצוגה חיצונית אחת או יותר.

אם יישומי מכשירי רכב כוללים מצלמת תצוגה חיצונית, עבור מצלמה כזו, הם:

 • [ 7.5 /A-1-1] אסור שיהיו מצלמות תצוגה חיצוניות נגישות דרך ממשקי ה- API של מצלמת Android , אלא אם הן עומדות בדרישות ליבת המצלמה.
 • [ 7.5 /A-SR-1] מומלץ בחום לא לסובב או לשקף אופקית את התצוגה המקדימה של המצלמה.

 • [ 7.5 /A-SR-2] מומלץ בחום לקבל רזולוציה של לפחות 1.3 מגה פיקסל.

 • צריכה להיות בעלת מיקוד קבוע או EDOF (עומק שדה מורחב).

 • ייתכן שיהיה מיקוד אוטומטי של חומרה או מיקוד אוטומטי של תוכנה מיושם במנהל ההתקן של המצלמה.

אם הטמעות של מכשירי רכב כוללים מצלמת תצוגה חיצונית אחת או יותר, ועומסות שירות מערכת תצוגה חיצונית (EVS), אז עבור מצלמה כזו, הם:

 • [ 7.5 /A-2-1] אסור לסובב או לשקף אופקית את התצוגה המקדימה של המצלמה.

יישומי מכשירי רכב:

 • עשוי לכלול מצלמה אחת או יותר הזמינות ליישומי צד שלישי.

אם יישומי מכשירי רכב כוללים לפחות מצלמה אחת והופכים אותה לזמינה ליישומי צד שלישי, אז הם:

 • [ 7.5 /A-3-1] חייב לדווח על דגל התכונה android.hardware.camera.any .
 • [ 7.5 /A-3-2] אסור להכריז על המצלמה כמצלמת מערכת .
 • עשוי לתמוך במצלמות חיצוניות המתוארות בסעיף 7.5.3 .
 • עשוי לכלול תכונות (כגון מיקוד אוטומטי וכו') הזמינות למצלמות הפונות לאחור כמתואר בסעיף 7.5.1 .

התחל דרישות חדשות

מצלמה אחורית פירושה מצלמה הפונה לעולם אשר יכולה להיות ממוקמת בכל מקום ברכב ופונה כלפי חוץ תא הרכב; כלומר, הוא מצלם סצנות בצד הרחוק של גוף הרכב, כמו המצלמה האחורית.

מצלמה קדמית פירושה מצלמה הפונה למשתמש אשר יכולה להיות ממוקמת בכל מקום ברכב ופונה לתוך תא הרכב; כלומר זה תמונות של המשתמש, כגון עבור ועידת וידאו ויישומים דומים.

יישומי מכשירי רכב:

 • [7.5/A-SR-1] מומלץ בחום לכלול מצלמה אחת או יותר הפונה לעולם.
 • עשוי לכלול מצלמה אחת או יותר הפונה למשתמש.
 • [7.5/A-SR-2] מומלץ בחום לתמוך בהזרמה במקביל של מצלמות מרובות.

אם יישומי מכשירי רכב כוללים לפחות מצלמה אחת הפונה לעולם, אז עבור מצלמה כזו, הם:

 • [7.5/A-1-1] חייב להיות מכוון כך שהממד הארוך של המצלמה יתיישר עם מישור ה-XY של צירי חיישן הרכב של אנדרואיד.
 • [7.5/A-SR-3] מומלץ בחום להחזיק בחומרה עם מיקוד קבוע או EDOF (עומק שדה מורחב).
 • [7.5/A-1-2] חייבת להיות המצלמה הראשית הפונה לעולם כמצלמה הפונה לעולם עם מזהה המצלמה הנמוך ביותר.

אם יישומי מכשירי רכב כוללים לפחות מצלמה אחת הפונה למשתמש, אז עבור מצלמה כזו:

 • [7.5/A-2-1] המצלמה הראשית הפונה למשתמש חייבת להיות המצלמה הפונה למשתמש עם מזהה המצלמה הנמוך ביותר.
 • עשוי להיות מכוון כך שהממד הארוך של המצלמה יתיישר עם מישור ה-XY של צירי חיישן הרכב של אנדרואיד.

אם הטמעות של מכשירי רכב כוללים מצלמה הנגישה באמצעות android.hardware.Camera או android.hardware.camera2 API, אז הם:

 • [7.5/A-3-1] חייב לעמוד בדרישות הליבה של המצלמה בסעיף 7.5.

אם יישומי מכשירי רכב כוללים מצלמה שאינה נגישה דרך android.hardware.Camera או android.hardware.camera2 API, אז הם:

 • [7.5/A-4-1] חייב להיות נגיש באמצעות שירות מערכת התצוגה המורחבת.

אם יישומי מכשירי רכב כוללים מצלמה אחת או יותר הנגישה באמצעות שירות מערכת התצוגה המורחבת, עבור מצלמה כזו, הם:

 • [7.5/A-5-1] אסור לסובב או לשקף אופקית את התצוגה המקדימה של המצלמה.
 • [7.5/A-SR-4] מומלץ בחום לקבל רזולוציה של לפחות 1.3 מגה פיקסל.

אם יישומי מכשירי רכב כוללים מצלמה אחת או יותר הנגישות הן באמצעות שירות מערכת התצוגה המורחבת והן באמצעות android.hardware.Camera או android.hardware.Camera2 API, עבור מצלמה כזו, הם:

 • [7.5/A-6-1] חייב לדווח על אותו מזהה מצלמה.

אם יישומי מכשירי רכב מספקים ממשק API של מצלמה קנייני, הם:

 • [7.5/A-7-1] חייבים ליישם ממשק API כזה של מצלמה באמצעות android.hardware.camera2 API או Extended View System API.

סיים דרישות חדשות

יישומי מכשירי רכב:

 • [ 7.6 .1/A-0-1] חייב להיות לפחות 4 GB של אחסון לא נדיף זמין עבור נתונים פרטיים של יישום (הידוע גם במחיצת "/data").

 • [ 7.6 .1/A] צריך לעצב את מחיצת הנתונים כדי להציע ביצועים משופרים ואריכות ימים באחסון פלאש, למשל באמצעות מערכת הקבצים f2fs .

אם יישומי מכשירי רכב מספקים אחסון חיצוני משותף דרך חלק מהאחסון הפנימי שאינו ניתן להסרה, הם:

 • [ 7.6 .1/A-SR-1] מומלץ בחום להפחית את תקורה I/O בפעולות המבוצעות באחסון החיצוני, למשל באמצעות SDCardFS .

אם יישומי מכשירי רכב הם 64 סיביות:

 • [ 7.6 .1/A-2-1] הזיכרון הזמין לליבה ולמרחב המשתמש חייב להיות לפחות 816MB אם נעשה שימוש באחת מהצפיפויות הבאות:

  • 280dpi ומטה במסכים קטנים/רגילים
  • ldpi או נמוך יותר במסכים גדולים במיוחד
  • mdpi ומטה במסכים גדולים
 • [ 7.6 .1/A-2-2] הזיכרון הזמין לליבה ולמרחב המשתמש חייב להיות לפחות 944MB אם נעשה שימוש באחת מהצפיפויות הבאות:

  • xhdpi ומעלה במסכים קטנים/רגילים
  • hdpi ומעלה במסכים גדולים
  • mdpi ומעלה במסכים גדולים במיוחד
 • [ 7.6 .1/A-2-3] הזיכרון הזמין לליבה ולמרחב המשתמש חייב להיות לפחות 1280MB אם נעשה שימוש באחת מהצפיפויות הבאות:

  • 400dpi ומעלה במסכים קטנים/רגילים
  • xhdpi ומעלה במסכים גדולים
  • tvdpi ומעלה במסכים גדולים במיוחד
 • [ 7.6 .1/A-2-4] הזיכרון הזמין לליבה ולמרחב המשתמש חייב להיות לפחות 1824MB אם נעשה שימוש באחת מהצפיפויות הבאות:

  • 560dpi ומעלה במסכים קטנים/רגילים
  • 400dpi ומעלה במסכים גדולים
  • xhdpi ומעלה במסכים גדולים במיוחד

שימו לב ש"זיכרון זמין לליבה ולמרחב המשתמש" לעיל מתייחס לשטח הזיכרון המסופק בנוסף לכל זיכרון שכבר מוקדש לרכיבי חומרה כגון רדיו, וידאו וכדומה שאינם בשליטת הליבה בהטמעות המכשיר.

יישומי מכשירי רכב:

 • [ 7.7 .1/A] צריכה לכלול יציאת USB התומכת במצב היקפי.

יישומי מכשירי רכב:

 • [ 7.8 .1/A-0-1] חייב לכלול מיקרופון.

יישומי מכשירי רכב:

 • [ 7.8 .2/A-0-1] חייב להיות פלט אודיו ולהכריז על android.hardware.audio.output .

2.5.2. מולטימדיה

יישומי מכשירי רכב חייבים לתמוך בפורמטים הבאים של קידוד ופענוח אודיו ולהפוך אותם לזמינים ליישומי צד שלישי:

 • [ 5.1 /A-0-1] פרופיל MPEG-4 AAC (AAC LC)
 • [ 5.1 /A-0-2] פרופיל MPEG-4 HE AAC (AAC+)
 • [ 5.1 /A-0-3] AAC ELD (AAC עם עיכוב נמוך משופר)

יישומי מכשירי רכב חייבים לתמוך בפורמטים הבאים של קידוד הווידאו ולהפוך אותם לזמינים ליישומי צד שלישי:

 • [ 5.2 /A-0-1] H.264 AVC
 • [ 5.2 /A-0-2] VP8

יישומי מכשירי רכב חייבים לתמוך בפורמטים הבאים של פענוח הווידאו ולהפוך אותם לזמינים ליישומי צד שלישי:

 • [ 5.3 /A-0-1] H.264 AVC
 • [ 5.3 /A-0-2] MPEG-4 SP
 • [ 5.3 /A-0-3] VP8
 • [ 5.3 /A-0-4] VP9

יישום מכשירי רכב מומלץ בחום לתמוך בפענוח הווידאו הבא:

 • [ 5.3 /A-SR-1] H.265 HEVC

2.5.3. תוֹכנָה

יישומי מכשירי רכב:

 • [ 3 /A-0-1] חייב להכריז על התכונה android.hardware.type.automotive .

 • [ 3 /A-0-2] חייב לתמוך ב-uiMode = UI_MODE_TYPE_CAR .

 • [ 3 /A-0-3] חייב לתמוך בכל ממשקי ה-API הציבוריים במרחב השמות android.car.* .

אם הטמעות של מכשירי רכב מספקות API קנייני באמצעות android.car.CarPropertyManager עם android.car.VehiclePropertyIds , הם:

 • [ 3 /A-1-1] אסור לצרף הרשאות מיוחדות לשימוש של יישומי מערכת במאפיינים אלה, או למנוע מיישומי צד שלישי להשתמש במאפיינים אלה.
 • [ 3 /A-1-2] אסור לשכפל מאפיין רכב שכבר קיים ב- SDK .

יישומי מכשירי רכב:

 • [ 3.2 .1/A-0-1] חייבים לתמוך ולאכוף את כל קבועי ההרשאות כפי שמתועדים בדף ההתייחסות של הרשאות רכב .

 • [ 3.2.3.1 /A-0-1] יש לטעון מראש יישום או רכיבי שירות אחד או יותר עם מטפל בכוונות, עבור כל דפוסי סינון הכוונות הציבוריות המוגדרות על ידי כוונות היישום הבאות המפורטות כאן .

 • [ 3.4 .1/A-0-1] חייב לספק יישום מלא של android.webkit.Webview API.

התחל דרישות חדשות

 • [ 3.8 /A-0-1] אסור לאפשר למשתמשים משניים מלאים שאינם משתמשי החזית הנוכחיים להפעיל פעילויות ויש להם גישה לממשק המשתמש בכל תצוגה.

סיים דרישות חדשות

 • [ 3.8 .3/A-0-1] חייב להציג הודעות המשתמשות ב- Notification.CarExtender API כאשר יישומי צד שלישי מבקשים זאת.

 • [ 3.8 .4/A-SR-1] מומלץ בחום ליישם מסייע במכשיר לטיפול בפעולת הסיוע .

אם יישומי מכשירי רכב כוללים כפתור לחיצה-לדיבור, הם:

 • [ 3.8 .4/A-1-1] יש להשתמש בלחיצה קצרה על כפתור הלחיצה כדי לדבר כאינטראקציה המיועדת להפעלת אפליקציית הסיוע שנבחרה על ידי המשתמש, במילים אחרות האפליקציה המיישמת VoiceInteractionService .

יישומי מכשירי רכב:

 • [ 3.8.3.1 /A-0-1] יש להציג משאבים כהלכה כמתואר בתיעוד Notifications on Automotive OS SDK.
 • [ 3.8.3.1 /A-0-2] חייב להציג PLAY ו-MUTE עבור פעולות התראה במקום אלה שסופקו דרך Notification.Builder.addAction()
 • [ 3.8.3.1 /A] צריך להגביל את השימוש במשימות ניהול עשירות כגון בקרות לכל ערוץ הודעות. עשוי להשתמש בתקציב של ממשק משתמש לכל אפליקציה כדי לצמצם את הבקרות.

אם יישומי מכשירי רכב תומכים במאפייני User HAL, הם:

יישומי מכשירי רכב:

אם יישומי מכשירי רכב כוללים אפליקציית משגר ברירת מחדל, הם:

יישומי מכשירי רכב:

 • [ 3.8 /A] עשוי להגביל את בקשות האפליקציה להיכנס למצב מסך מלא כמתואר immersive documentation .
 • [ 3.8 /A] עשוי לשמור על שורת המצב וסרגל הניווט גלויים בכל עת.
 • [ 3.8 /A] עשוי להגביל את בקשות האפליקציה לשנות את הצבעים מאחורי רכיבי ממשק המשתמש של המערכת, כדי להבטיח שאלמנטים אלו יהיו גלויים בבירור בכל עת.

2.5.4. ביצועים ועוצמה

יישומי מכשירי רכב:

 • [ 8.2 /A-0-1] חייב לדווח על מספר הבתים שנקראו ונכתבו לאחסון לא נדיף לכל ה-UID של כל תהליך, כך שהסטטיסטיקה תהיה זמינה למפתחים דרך מערכת API android.car.storagemonitoring.CarStorageMonitoringManager . פרויקט הקוד הפתוח של אנדרואיד עונה על הדרישה דרך מודול הליבה uid_sys_stats .
 • [ 8.3 /A-1-3] חייב לתמוך במצב מוסך .
 • [ 8.3 /A] צריך להיות במצב מוסך לפחות 15 דקות לאחר כל נסיעה, אלא אם:
  • הסוללה מתרוקנת.
  • לא מתוכננות עבודות סרק.
  • הנהג יוצא ממצב Garage.
 • [ 8.4 /A-0-1] חייב לספק פרופיל צריכת חשמל לכל רכיב המגדיר את ערך הצריכה הנוכחית עבור כל רכיב חומרה ואת ריקון הסוללה המשוער שנגרם על ידי הרכיבים לאורך זמן, כפי שמתועד באתר Android Open Source Project.
 • [ 8.4 /A-0-2] יש לדווח על כל ערכי צריכת החשמל במיליאמפר שעות (mAh).
 • [ 8.4 /A-0-3] יש לדווח על צריכת החשמל של המעבד לפי ה-UID של כל תהליך. פרויקט הקוד הפתוח של אנדרואיד עונה על הדרישה באמצעות הטמעת מודול ליבת uid_cputime .
 • [ 8.4 /A] יש לייחס לרכיב החומרה עצמו אם לא ניתן לייחס צריכת חשמל של רכיבי החומרה לאפליקציה.
 • [ 8.4 /A-0-4] חייב להפוך את צריכת החשמל לזמין באמצעות פקודת ה- adb shell dumpsys batterystats shell למפתח האפליקציה.

2.5.5. מודל אבטחה

אם יישומי מכשירי רכב תומכים במספר משתמשים, הם:

התחל דרישות חדשות

אם יישומי מכשירי רכב מצהירים על android.hardware.microphone , הם:

 • [ 9.8.2 /A-1-1] חייב להציג את מחוון המיקרופון כאשר אפליקציה ניגשת לנתוני אודיו מהמיקרופון, אך לא כאשר המיקרופון ניגשים רק על ידי HotwordDetectionService , SOURCE_HOTWORD , ContentCaptureService או אפליקציות המכילות את התפקידים המפורטים בסעיף 9.1 עם מזהה CDD [C-4-X].
 • [ 9.8.2 /A-1-2] אסור להסתיר את מחוון המיקרופון עבור אפליקציות מערכת שיש להן ממשקי משתמש גלויים או אינטראקציה ישירה של המשתמש.
 • [ 9.8.2 /A-1-3] חייב לספק למשתמש כסף כדי להחליף את המיקרופון באפליקציית ההגדרות.

סיים דרישות חדשות

אם יישומי מכשירי רכב מצהירים על android.hardware.camera.any , אז הם:

 • [ 9.8.2 /A-2-1] חייב להציג את מחוון המצלמה כאשר אפליקציה ניגשת לנתוני מצלמה חיים, אך לא כאשר המצלמה נגישה רק על ידי אפליקציות המחזיקות בתפקידים כפי שהוגדרו בסעיף 9.1 הרשאות עם מזהה CDD [C-4-X] [C-3-X] .
 • [ 9.8.2 /A-2-2] אסור להסתיר את מחוון המצלמה עבור אפליקציות מערכת שיש להן ממשקי משתמש גלויים או אינטראקציה ישירה של המשתמש.

התחל דרישות חדשות

 • [ 9.8.2 /A-2-3] חייב לספק למשתמש כסף כדי להחליף את המצלמה באפליקציית ההגדרות.
 • [ 9.8.2 /A-2-4] חייב להציג יישומים אחרונים ופעילים באמצעות מצלמה כפי שהוחזרו מ- PermissionManager.getIndicatorAppOpUsageData() , יחד עם כל הודעות הייחוס המשויכות אליהם.

סיים דרישות חדשות

יישומי מכשירי רכב:

 • [9/A-0-1] חייב להכריז על התכונה android.hardware.security.model.compatible .
 • [ 9.11 /A-0-1] חייב לגבות את יישום מאגר המפתחות עם סביבת ביצוע מבודדת.
 • [ 9.11 /A-0-2] חייב להיות מימושים של אלגוריתמים קריפטוגרפיים של RSA, AES, ECDSA ו-HMAC ופונקציות Hash של משפחת MD5, SHA1 ו-SHA-2 כדי לתמוך כראוי באלגוריתמים הנתמכים של מערכת Android Keystore באזור מבודד בצורה מאובטחת מהקוד הפועל על הליבה ומעלה. בידוד מאובטח חייב לחסום את כל המנגנונים הפוטנציאליים שבאמצעותם קוד ליבה או מרחב משתמש עשויים לגשת למצב הפנימי של הסביבה המבודדת, כולל DMA. פרויקט הקוד הפתוח של אנדרואיד במעלה הזרם (AOSP) עונה על הדרישה הזו באמצעות הטמעת Trusty , אך פתרון אחר מבוסס ARM TrustZone או הטמעה מאובטחת שנבדקה על ידי צד שלישי של בידוד תקין מבוסס היפרוויזר הן אפשרויות חלופיות.
 • [ 9.11 /A-0-3] חייבים לבצע את האימות של מסך הנעילה בסביבת הביצוע המבודדת ורק כשהם מצליחים, לאפשר שימוש במפתחות הקשורים לאימות. אישורי מסך הנעילה חייבים להיות מאוחסנים באופן המאפשר רק לסביבת הביצוע המבודדת לבצע אימות מסך הנעילה. פרויקט הקוד הפתוח של אנדרואיד במעלה הזרם מספק את שכבת ה- Gatekeeper Hardware Abstraction Layer (HAL) ו-Trusty, שבהן ניתן להשתמש כדי לספק את הדרישה הזו.
 • [ 9.11 /A-0-4] חייב לתמוך באישור מפתח כאשר מפתח החתימה על האישור מוגן על ידי חומרה מאובטחת והחתימה מבוצעת בחומרה מאובטחת. מפתחות החתימה על האישור חייבים להיות משותפים למספר גדול מספיק של מכשירים כדי למנוע שימוש במפתחות כמזהי מכשירים. דרך אחת לעמוד בדרישה זו היא לחלוק את אותו מפתח אישור אלא אם מייצרים לפחות 100,000 יחידות של מק"ט נתון. אם מיוצרות יותר מ-100,000 יחידות של מק"ט, ניתן להשתמש במפתח אחר עבור כל 100,000 יחידות.

שימו לב שאם הטמעת מכשיר כבר הושקה בגרסת אנדרואיד מוקדמת יותר, מכשיר כזה פטור מהדרישה להחזיק מאגר מפתחות מגובה בסביבת ביצוע מבודדת ולתמוך בהצהרת המפתח, אלא אם הוא מצהיר על תכונת android.hardware.fingerprint אשר דורש מאגר מפתחות מגובה בסביבת ביצוע מבודדת.

יישומי מכשירי רכב:

 • [ 9.14 /A-0-1] חובה על הודעות שמירת סף מתתי-מערכות של רכבי מסגרת אנדרואיד, למשל, רישום של סוגי הודעות מותרים ומקורות הודעות.
 • [ 9.14 /A-0-2] חייב כלב שמירה נגד התקפות מניעת שירות ממסגרת Android או אפליקציות של צד שלישי. זה שומר מפני תוכנות זדוניות המציפות את רשת הרכב בתנועה, מה שעלול להוביל לתת-מערכות של רכבים לא תקינים.

2.5.6. תאימות כלים ואפשרויות למפתחים

יישומי מכשירי רכב:

 • פרפטו
  • [ 6.1 /A-0-1] חייב לחשוף /system/bin/perfetto בינארי למשתמש המעטפת אשר cmdline תואם לתיעוד perfetto .
  • [ 6.1 /A-0-2] הפרפטו הבינארי חייב לקבל כקלט תצורת protobuf התואמת את הסכימה שהוגדרה בתיעוד הפרפטו .
  • [ 6.1 /A-0-3] הפרפטו הבינארי חייב לכתוב כפלט עקבות פרוטובוף התואמת את הסכימה שהוגדרה בתיעוד הפרפטו .
  • [ 6.1 /A-0-4] חייב לספק, באמצעות הפרפטו הבינארי, לפחות את מקורות הנתונים המתוארים בתיעוד הפרפטו .

2.6. דרישות לטאבלט

מכשיר Android Tablet מתייחס למימוש מכשיר אנדרואיד שעומד בדרך כלל בכל הקריטריונים הבאים:

 • משמש על ידי החזקה בשתי ידיים.
 • אין לו צדפה או תצורה ניתנת להמרה.
 • יישומי מקלדת פיזיים המשמשים את המכשיר מתחברים באמצעות חיבור סטנדרטי (למשל USB, Bluetooth).
 • בעל מקור כוח המספק ניידות, כמו סוללה.

 • בעל גודל תצוגת מסך גדול מ-7 אינץ' ופחות מ-18 אינץ' נמדד באלכסון.

להטמעות של מכשירי טאבלט יש דרישות דומות להטמעות של מכשירי כף יד. החריגים מסומנים ב-* באותו סעיף ומצוינים לעיון בסעיף זה.

2.6.1. חוּמרָה

ג'ִירוֹסקוֹפּ

אם יישומי מכשיר טאבלט כוללים גירוסקופ בן 3 צירים, הם:

 • [ 7.3 .4/Tab-1-1] חייב להיות מסוגל למדוד שינויים בכיוון של עד 1000 מעלות לשנייה.

מינימום זיכרון ואחסון (סעיף 7.6.1)

צפיפות המסך הרשומה עבור מסכים קטנים/רגילים בדרישות כף היד אינן חלות על טאבלטים.

מצב USB היקפי (סעיף 7.7.1)

אם יישומי מכשירי טאבלט כוללים יציאת USB התומכת במצב היקפי, הם:

 • [ 7.7.1 /Tab] עשוי ליישם את ה-API של Android Open Accessory (AOA).

מצב מציאות מדומה (סעיף 7.9.1)

ביצועים גבוהים של מציאות מדומה (סעיף 7.9.2)

דרישות מציאות מדומה אינן חלות על טאבלטים.

2.6.2. מודל אבטחה

מפתחות ואישורים (סעיף 9.11)

עיין בסעיף [ 9.11 ].

אם הטמעות של מכשיר טאבלט כוללות מספר משתמשים ואינן מצהירות את דגל התכונה android.hardware.telephony , הם:

 • [ 9.5 /T-1-1] חייב לתמוך בפרופילים מוגבלים, תכונה המאפשרת לבעלי מכשירים לנהל משתמשים נוספים ואת היכולות שלהם במכשיר. עם פרופילים מוגבלים, בעלי מכשירים יכולים להגדיר במהירות סביבות נפרדות עבור משתמשים נוספים שיעבדו בהן, עם יכולת לנהל הגבלות מדוקדקות יותר באפליקציות הזמינות בסביבות אלו.

אם יישומי טאבלט כוללים משתמשים מרובים ומצהירים על דגל התכונה android.hardware.telephony , הם:

 • [ 9.5 /T-2-1] אסור לתמוך בפרופילים מוגבלים, אך חייבים ליישר קו עם יישום ה-AOSP של פקדים כדי לאפשר/להשבית למשתמשים אחרים גישה לשיחות קוליות ול-SMS.

2.6.2. תוֹכנָה

 • [ 3.2.3.1 /Tab-0-1] יש לטעון מראש יישום או רכיבי שירות אחד או יותר עם מטפל בכוונות, עבור כל דפוסי סינון הכוונות הציבוריות המוגדרות על ידי כוונות היישום הבאות המפורטות כאן .

3. תוכנה

3.1. תאימות API מנוהלת

סביבת הביצוע של Dalvik bytecode המנוהלת היא הרכב העיקרי עבור יישומי אנדרואיד. ממשק תכנות יישומי אנדרואיד (API) הוא קבוצת ממשקי פלטפורמת אנדרואיד החשופים ליישומים הפועלים בסביבת זמן הריצה המנוהלת.

יישומי מכשיר:

 • [C-0-1] חייב לספק יישומים מלאים, כולל כל התנהגויות מתועדות, של כל API מתועד שנחשף על ידי ה- Android SDK או כל API המעוטר בסמן "@SystemApi" בקוד המקור של Android במעלה הזרם.

 • [C-0-2] חייב לתמוך/לשמור על כל המחלקות, השיטות והאלמנטים המשויכים המסומנים על ידי הערת TestApi (@TestApi).

 • [C-0-3] אסור להשמיט כל ממשקי API מנוהלים, לשנות ממשקי API או חתימות, לסטות מההתנהגות המתועדת או לכלול פעולות ללא פעולות, למעט היכן שמותר במפורש בהגדרת תאימות זו.

 • [C-0-4] עדיין חייב להשאיר את ממשקי ה-API נוכחים ולהתנהג בצורה סבירה, גם כאשר מושמטים חלק מתכונות החומרה שעבורן Android כולל ממשקי API. ראה סעיף 7 לדרישות ספציפיות לתרחיש זה.

 • [C-0-5] אסור לאפשר לאפליקציות צד שלישי להשתמש בממשקים שאינם SDK, המוגדרים כמתודות ושדות בחבילות השפה של Java שנמצאות בנתיב האתחול ב-AOSP, ושאינם מהווים חלק מה- SDK ציבורי. זה כולל ממשקי API המעוטרים בהערת @hide אך לא עם @SystemAPI , כמתואר במסמכי ה-SDK וחברי כיתה פרטיים וחבילים פרטיים.

 • [C-0-6] יש לשלוח עם כל ממשק שאינו SDK באותן רשימות מוגבלות כפי שסופקו דרך הדגלים הזמניים והדנים בנתיב prebuilts/runtime/appcompat/hiddenapi-flags.csv עבור הענף המתאים ברמת ה-API ב- ה-AOSP.

 • [C-0-7] חייב לתמוך במנגנון העדכון הדינמי של התצורה החתומה כדי להסיר ממשקים שאינם SDK מרשימה מוגבלת על ידי הטמעת תצורה חתומה בכל APK, תוך שימוש במפתחות הציבוריים הקיימים ב-AOSP.

  עם זאת הם:

  • במאי, אם ממשק API נסתר נעדר או מיושם בצורה שונה ביישום המכשיר, העבר את ה-API הנסתר ל-Dnylist או השמיט אותו מכל הרשימות המוגבלות.
  • במאי, אם API נסתר לא קיים כבר ב-AOSP, הוסף את ה-API הנסתר לכל אחת מהרשימות המוגבלות.

התחל דרישות חדשות

 • [C-0-8] אסור לתמוך בהתקנת יישומים הממוקדים לרמת API פחות מ- 23.

סיים דרישות חדשות

3.1.1. הרחבות אנדרואיד

אנדרואיד תומך בהרחבת פני ה- API המנוהלים של רמת API מסוימת על ידי עדכון גרסת ההרחבה עבור אותה רמת API. android.os.ext.SdkExtensions.getExtensionVersion(int apiLevel) ממשק API מחזיר את גרסת ההרחבה של ה- apiLevel המסופק, אם יש הרחבות לרמת ה- API ההיא.

יישומי מכשירי אנדרואיד:

 • [C-0-1] חייבים לטעון מראש את יישום ה- AOSP של הספרייה המשותפת ExtShared ושירותים ExtServices שירותים עם גרסאות גדולות או שוות לגרסאות המינימליות המותרות בכל רמת API. לדוגמה, יישומי מכשירים של אנדרואיד 7.0, הפעלת רמת API 24 חייבים לכלול לפחות גרסה 1.

 • [C-0-2] חייב להחזיר רק את מספר גרסת הרחבה התקף שהוגדר על ידי ה- AOSP.

 • [C-0-3] חייב לתמוך בכל ממשקי ה- API שהוגדרו על ידי גרסאות ההרחבה שהוחזרו על ידי android.os.ext.SdkExtensions.getExtensionVersion(int apiLevel) באותו אופן בו נתמכים ממשקי API אחרים המנוהלים, בעקבות הדרישות בסעיף 3.1 .

3.1.2. ספריית אנדרואיד

בגלל פחת לקוח Apache HTTP , יישומי מכשירים:

 • [C-0-1] אסור למקם את הספרייה org.apache.http.legacy בספריית bootclasspath.
 • [C-0-2] חייב להוסיף את הספרייה org.apache.http.legacy לסתימת היישומים רק כאשר האפליקציה עומדת באחד מהתנאים הבאים:
  • מכוון לרמת API 28 ומטה.
  • מצהיר במניפתה שהיא זקוקה לספריה על ידי הגדרת תכונה של android:name של <uses-library> ל- org.apache.http.legacy .

יישום ה- AOSP עומד בדרישות אלה.

3.2. תאימות API רכה

בנוסף לממשקי ה- API המנוהלים מסעיף 3.1 , אנדרואיד כולל גם ממשק API משמעותי "רך" לזמן ריצה, בצורה של דברים כמו דבר, הרשאות והיבטים דומים של יישומי אנדרואיד שלא ניתן לאכוף בזמן קומפילציה של היישום.

3.2.1. הרשאות

 • [C-0-1] על יישומי המכשירים לתמוך ולאכוף את כל קבועי ההרשאה כפי שתועדו על ידי דף ההתייחסות להרשאה . שים לב כי סעיף 9 מפרט דרישות נוספות הקשורות למודל האבטחה של אנדרואיד.

3.2.2. בניית פרמטרים

ממשקי ה- API של אנדרואיד כוללים מספר קבועים בשיעור Android.os.build שנועדו לתאר את המכשיר הנוכחי.

 • [C-0-1] כדי לספק ערכים עקביים ומשמעותיים על פני יישומי מכשירים, הטבלה שלהלן כוללת מגבלות נוספות על הפורמטים של ערכים אלה אליהם יישומי המכשירים חייבים להתאים.
פָּרָמֶטֶר פרטים
גרסה. Release הגרסה של מערכת האנדרואיד המבצעת כעת, בפורמט קריא אנושי. שדה זה חייב להיות אחד מערכי המחרוזת המוגדרים במיתרי גרסאות מותרות עבור אנדרואיד 14 .
גרסה. SDK הגרסה של מערכת האנדרואיד המבצעת כעת, בפורמט הנגיש לקוד היישום של צד שלישי. עבור אנדרואיד 14, שדה זה חייב להיות בעל ערך מספר שלם 14_INT.
Version.sdk_int הגרסה של מערכת האנדרואיד המבצעת כעת, בפורמט הנגיש לקוד היישום של צד שלישי. עבור אנדרואיד 14, שדה זה חייב להיות בעל ערך מספר שלם 14_INT.
גרסה ערך שנבחר על ידי מיישם המכשיר המייעד את הבנייה הספציפית של מערכת האנדרואיד המבצעת כעת, בפורמט הקריא בבני אדם. אסור לעשות שימוש חוזר בערך זה עבור בניינים שונים שהועמדו לרשות משתמשי הקצה. שימוש אופייני בשדה זה הוא לציין באיזה מזהה של מספר הבנייה או בקרת המקור שימש לייצור הבנייה. הערך של שדה זה חייב להיות ניתן לקידוד כ- 7 סיביות ASCII להדפסה ולהתאים לביטוי הרגיל "^ [^: \/~]+$".
גלשן ערך שנבחר על ידי יישום המכשיר המזהה את החומרה הפנימית הספציפית המשמשת את המכשיר, בפורמט קריא אנושי. שימוש אפשרי בשדה זה הוא לציין את העדכון הספציפי של הלוח המפעיל את המכשיר. הערך של שדה זה חייב להיות ניתן לקידוד כ- 7 סיביות ASCII ולהתאים לביטוי הרגיל "^[A-ZA-Z0-9 _-]+$".
מותג ערך המשקף את שם המותג המשויך למכשיר כידוע למשתמשי הקצה. חייב להיות בפורמט קריא אנושי ועליו לייצג את יצרן המכשיר או את מותג החברה שמתחתיו משווק המכשיר. הערך של שדה זה חייב להיות ניתן לקידוד כ- 7 סיביות ASCII ולהתאים לביטוי הרגיל "^[A-ZA-Z0-9 _-]+$".
תומך_ביס שם מערך ההוראות (CPU Type + ABI אמנת) של קוד מקורי. ראה סעיף 3.3. תאימות API מקומית .
תומך_32_bit_abis שם מערך ההוראות (CPU Type + ABI אמנת) של קוד מקורי. ראה סעיף 3.3. תאימות API מקומית .
תומך_64_bit_abis שם מערך ההוראות השני (אמנת CPU מסוג ABI) של קוד מקורי. ראה סעיף 3.3. תאימות API מקומית .
CPU_ABI שם מערך ההוראות (CPU Type + ABI אמנת) של קוד מקורי. ראה סעיף 3.3. תאימות API מקומית .
CPU_ABI2 שם מערך ההוראות השני (אמנת CPU מסוג ABI) של קוד מקורי. ראה סעיף 3.3. תאימות API מקומית .
התקן ערך שנבחר על ידי יישום המכשיר המכיל את שם הפיתוח או שם הקוד המזהה את התצורה של תכונות החומרה ועיצוב התעשייה של המכשיר. הערך של שדה זה חייב להיות ניתן לקידוד כ- 7 סיביות ASCII ולהתאים לביטוי הרגיל "^[A-ZA-Z0-9 _-]+$". אסור לשם מכשיר זה להשתנות במהלך חייו של המוצר.
טביעת אצבע מחרוזת שמזהה באופן ייחודי את הבנייה הזו. זה אמור להיות קריא באופן סביר. עליו לעקוב אחר תבנית זו:

$ (מותג)/$ (מוצר)/
$ (מכשיר): $ (גרסה. Release)/$ (ID)/$ (גרסה. אינץ '): $ (סוג)/$ (תגיות)

לדוגמה:

acme/myproduct/
MyDevice: 14/LMYXX/3359: userdebug/keseys

אסור לטביעת האצבע לכלול תווי מרחב לבן. הערך של שדה זה חייב להיות ניתן לקידוד כ- 7 סיביות ASCII.

חוּמרָה שם החומרה (משורת הפקודה של הגרעין או /פרוק). זה אמור להיות קריא באופן סביר. הערך של שדה זה חייב להיות ניתן לקידוד כ- 7 סיביות ASCII ולהתאים לביטוי הרגיל "^[A-ZA-Z0-9 _-]+$".
מנחה מחרוזת שמזהה באופן ייחודי את המארח בו נבנה הבנייה, בפורמט קריא אנושי. אין דרישות בפורמט הספציפי של שדה זה, אלא שאסור לו להיות בטל או את המיתר הריק ("").
תְעוּדַת זֶהוּת מזהה שנבחר על ידי מיישם המכשיר כדי להתייחס לשחרור ספציפי, בפורמט קריא אנושי. שדה זה יכול להיות זהה ל- Android.os.build.version.incremental, אך אמור להיות ערך מספיק משמעותי עבור משתמשי הקצה כדי להבחין בין בניית תוכנה. הערך של שדה זה חייב להיות ניתן לקידוד כ- 7 סיביות ASCII ולהתאים לביטוי הרגיל "^[A-ZA-Z0-9 ._-]+$".
יַצרָן שם המסחר של יצרן הציוד המקורי (OEM) של המוצר. אין דרישות בפורמט הספציפי של שדה זה, אלא שאסור לו להיות בטל או את המיתר הריק (""). אסור לשדה זה להשתנות במהלך חייו של המוצר.
יצרן SOC_ סחר השם של יצרן המערכת הראשית ב- CHIP (SOC) המשמש במוצר. מכשירים עם אותו יצרן SOC צריכים להשתמש באותו ערך קבוע. אנא בקש מיצרן ה- SOC את הקבוע הנכון לשימוש. הערך של שדה זה חייב להיות ניתן לקידוד כ- 7 סיביות ASCII, חייב להתאים לביטוי הרגיל "^([0-9A-ZA-Z]+)", אסור להתחיל או להסתיים עם מרחב הלבן, ואסור להיות שווה ל " לא ידוע". אסור לשדה זה להשתנות במהלך חייו של המוצר.
Soc_model שם המודל של המערכת הראשית על שבב (SOC) המשמש במוצר. מכשירים עם אותו מודל SOC צריכים להשתמש באותו ערך קבוע. אנא בקש מיצרן ה- SOC את הקבוע הנכון לשימוש. הערך של שדה זה חייב להיות ניתן לקידוד כ- 7 סיביות ASCII ולהתאים לביטוי הרגיל "^([0-9A-ZA-Z._/+-]+) $", אסור להתחיל או להסתיים עם מרחב הלבן, וחייב לא להיות שווה ל"לא ידוע ". אסור לשדה זה להשתנות במהלך חייו של המוצר.
דֶגֶם ערך שנבחר על ידי מיישם המכשיר המכיל את שם המכשיר כידוע למשתמש הקצה. זה אמור להיות אותו שם שמתחתיו משווק המכשיר ונמכר למשתמשי הקצה. אין דרישות בפורמט הספציפי של שדה זה, אלא שאסור לו להיות בטל או את המיתר הריק (""). אסור לשדה זה להשתנות במהלך חייו של המוצר.
מוצר ערך שנבחר על ידי מיישם המכשיר המכיל את שם הפיתוח או את שם הקוד של המוצר הספציפי (SKU) שחייב להיות ייחודי באותו מותג. חייב להיות קריא אנושי, אך לא בהכרח מיועד לתצוגה על ידי משתמשי הקצה. הערך של שדה זה חייב להיות ניתן לקידוד כ- 7 סיביות ASCII ולהתאים לביטוי הרגיל "^[A-ZA-Z0-9 _-]+$". אסור לשם מוצר זה להשתנות במהלך חייו של המוצר.
ODM_SKU ערך אופציונלי שנבחר על ידי מיישם המכשיר המכיל SKU (יחידת שמירה על מלאי) המשמשת לעקוב אחר תצורות ספציפיות של המכשיר, למשל, כל ציוד היקפי הכלול במכשיר בעת מכירתו. הערך של שדה זה חייב להיות ניתן לקידוד כ- 7 סיביות ASCII ולהתאים לביטוי הרגיל "[0-9A-ZA-Z., _-])"
סידורי חייבים להחזיר את "לא ידוע".
תגים רשימה מופרדת בפסיקים של תגיות שנבחרו על ידי יישום המכשיר המבדיל עוד יותר את הבנייה. התגים חייבים להיות ניתנים לקידוד כ- 7 סיביות ASCII ולהתאים לביטוי הרגיל "^[A-ZA-Z0-9 ._-]+" ועליהם להיות אחד מהערכים המתאימים לשלושת תצורות החתימה של פלטפורמת אנדרואיד טיפוסית: שחרור- מפתחות, מקשי Dev ומקשי מבחן.
זְמַן ערך המייצג את חותמת הזמן של מתי התרחש הבנייה.
סוּג ערך שנבחר על ידי מיישם המכשיר המציין את תצורת זמן הריצה של הבנייה. שדה זה חייב להיות בעל אחד מהערכים המתאימים לשלוש תצורות זמן הריצה של אנדרואיד: משתמש, userdebug או eng.
מִשׁתַמֵשׁ שם או מזהה משתמש של המשתמש (או משתמש אוטומטי) שיצרו את הבנייה. אין דרישות בפורמט הספציפי של שדה זה, אלא שאסור לו להיות בטל או את המיתר הריק ("").
Security_Patch ערך המציין את רמת תיקון האבטחה של מבנה. עליו לסמן כי הבנייה אינה חשופה בשום דרך לאף אחד מהנושאים המתוארים באמצעות עלון הביטחון הציבורי המיועד לאנדרואיד. זה חייב להיות בפורמט [yyyy-mm-dd], בהתאמה של מחרוזת מוגדרת המתועדת בעלון האבטחה הציבורי אנדרואיד או במייעוץ האבטחה של אנדרואיד , למשל "2015-11-01".
Base_os ערך המייצג את פרמטר טביעות האצבע של המבנה שאחרת זהה לבנייה זו למעט הטלאים המסופקים בעלון הביטחון הציבורי של אנדרואיד. עליו לדווח על הערך הנכון ואם מבנה כזה אינו קיים, דווח על מחרוזת ריקה ("").
מטען אתחול ערך שנבחר על ידי יישום המכשיר המזהה את גרסת האתחול הפנימית הספציפית המשמשת במכשיר, בפורמט קריא אנושי. הערך של שדה זה חייב להיות ניתן לקידוד כ- 7 סיביות ASCII ולהתאים לביטוי הרגיל "^[A-ZA-Z0-9 ._-]+$".
getradioversion () חייב (להיות או להחזיר) ערך שנבחר על ידי יישום המכשיר המזהה את גרסת הרדיו/מודם הפנימית הספציפית המשמשת במכשיר, בפורמט קריא אנושי. אם למכשיר אין רדיו/מודם פנימי עליו להחזיר NULL. הערך של שדה זה חייב להיות ניתן לקידוד כ- 7 סיביות ASCII ולהתאים לביטוי הרגיל "^[A-ZA-Z0-9 ._-,]+$".
getSerial () חייב (להיות או להחזיר) מספר סידורי חומרה, שחייב להיות זמין וייחודי בין מכשירים עם אותו דגם ויצרן. הערך של שדה זה חייב להיות ניתן לקידוד כ- 7 סיביות ASCII ולהתאים לביטוי הרגיל "^[A-ZA-Z0-9]+$".

3.2.3. תאימות כוונה

3.2.3.1. כוונות יישום נפוצות

אנדרואיד אינטרס מאפשרות לרכיבי היישום לבקש פונקציונליות מרכיבי אנדרואיד אחרים. פרויקט אנדרואיד במעלה הזרם כולל רשימת יישומים המיישמים מספר דפוסי כוונה לביצוע פעולות נפוצות.

יישומי מכשירים:

 • [C-SR-1] מומלצים בחום לטעון מראש יישום אחד או יותר רכיבי שירות עם מטפל בכוונה, עבור כל דפוסי הסינון של הכוונה הציבורית המוגדרים על ידי כוונות היישום הבאות המפורטות כאן ולספק הגשמה, כלומר להיפגש עם ציפיות המפתח לאלה כוונות יישום נפוצות כמתואר ב- SDK.

אנא עיין בסעיף 2 לקבלת כוונות יישום חובה עבור כל סוג מכשיר.

3.2.3.2. רזולוציית כוונה
 • [C-0-1] שכן אנדרואיד היא פלטפורמה הניתנת להרחבה, יישומי המכשירים חייבים לאפשר לכל דפוס כוונה המוזכר בסעיף 3.2.3.1 , למעט הגדרות, שיוחלף על ידי יישומי צד ג '. יישום הקוד הפתוח של אנדרואיד במעלה הזרם מאפשר זאת כברירת מחדל.

 • [C-0-2] אסור ליישומי מכשירים לחבר הרשאות מיוחדות לשימוש יישומי המערכת בדפוסי כוונה אלה, או למנוע יישומי צד שלישי לקשור ולהנחה את השליטה בדפוסים אלה. איסור זה כולל באופן ספציפי אך אינו מוגבל להשבית את ממשק המשתמש "הבוחר" המאפשר למשתמש לבחור בין יישומים מרובים שכולם מטפלים באותו דפוס כוונה.

 • [C-0-3] יישומי המכשירים חייבים לספק ממשק משתמש למשתמשים כדי לשנות את פעילות ברירת המחדל עבור Intents.

 • עם זאת, יישומי מכשירים עשויים לספק פעילויות ברירת מחדל עבור דפוסי URI ספציפיים (למשל http://play.google.com) כאשר פעילות ברירת המחדל מספקת תכונה ספציפית יותר עבור ה- URI הנתונים. לדוגמה, דפוס פילטר כוונה המפרט את הנתונים URI "http://www.android.com" הוא ספציפי יותר מדפוס הכוונה הליבה של הדפדפן עבור "http: //".

אנדרואיד כולל גם מנגנון ליישומים של צד שלישי כדי להכריז על אפליקציה ברירת מחדל סמכותית המקשרת התנהגות לסוגים מסוימים של אינטרנט URI. כאשר מוגדרים הצהרות סמכותיות כאלה בדפוסי סנן הכוונה של אפליקציה, יישומי מכשירים:

 • [C-0-4] חייבים לנסות לאמת את כל מסנני הכוונה על ידי ביצוע שלבי האימות המוגדרים במפרט קישורי הנכסים הדיגיטליים כפי שיושם על ידי מנהל החבילות בפרויקט הקוד הפתוח של אנדרואיד במעלה הזרם.
 • [C-0-5] חייבים לנסות לתוקף את מסנני הכוונה במהלך התקנת היישום ולהגדיר את כל מסנני הכוונה של URI מאומתים בהצלחה כמטפלי אפליקציות ברירת מחדל עבור ה- URI שלהם.
 • רשאים להגדיר מסנני כוונת URI ספציפיים כמטפלי אפליקציות ברירת מחדל עבור ה- URI שלהם, אם הם מאומתים בהצלחה אך מסנני URI אחרים של המועמדים נכשלים באימות. אם יישום מכשיר עושה זאת, עליו לספק למשתמש התבנית המתאימה לכל URI עוקבים בתפריט ההגדרות.
 • חייב לספק למשתמש פקדי קישורי אפליקציות לפי אפליקציה בהגדרות כדלקמן:
  • [C-0-6] על המשתמש להיות מסוגל לעקוף בצורה הוליסטית את התנהגות קישורי האפליקציות המוגדרת כברירת מחדל כדי שאפליקציה תהיה: תמיד פתוחה, תמיד לשאול או לעולם לא לפתוח, אשר חייבת לחול על כל מסנני כוונות ה- URI המועמדים באופן שווה.
  • [C-0-7] על המשתמש להיות מסוגל לראות רשימה של מסנני כוונת URI של המועמד.
  • יישום המכשיר עשוי לספק למשתמש את היכולת לעקוף מסנני כוונת URI ספציפיים של המועמדים שאושרו בהצלחה, על בסיס פילטר לכל הכוונה.
  • [C-0-8] על יישום המכשיר לספק למשתמשים את היכולת להציג ולגבול מסנני כוונת URI ספציפיים למועמדים אם יישום המכשיר מאפשר לסנני כוונות URI של המועמדות להצליח אימות בעוד חלק מהאחרים יכולים להיכשל.
3.2.3.3. מרחבי שמות כוונות
 • [C-0-1] יישומי מכשירים אסור לכלול שום רכיב אנדרואיד שמכבד כל דפוסי כוונה או כוונת שידור חדשה באמצעות פעולה, קטגוריה או מחרוזת מפתח אחרת באנדרואיד.* או com.android.* מרחב שמות.
 • [C-0-2] אסור ליישומי מכשירים לכלול רכיבי אנדרואיד המכבדים כל דפוסי כוונה או כוונה משודרת חדשים באמצעות פעולה, קטגוריה או מחרוזת מפתח אחרת במרחב חבילה השייך לארגון אחר.
 • [C-0-3] אסור ליישומי מכשירים לשנות או להרחיב אף אחד מדפוסי הכוונה המפורטים בסעיף 3.2.3.1 .
 • יישומי מכשירים עשויים לכלול דפוסי כוונה המשתמשים במרחבי שמות בבירור וכמובן שקשור לארגון שלהם. איסור זה מקביל לזה שצוין עבור שיעורי שפת Java בסעיף 3.6 .
3.2.3.4. שידור כוונות

יישומי צד ג 'מסתמכים על הפלטפורמה כדי לשדר כוונות מסוימות להודיע ​​להם על שינויים בסביבת החומרה או התוכנה.

יישומי מכשירים:

 • [C-0-1] חייבים לשדר את כוונות השידור הציבוריות המפורטות כאן בתגובה לאירועי מערכת מתאימים כמתואר בתיעוד SDK. שים לב שדרישה זו אינה מנוגדת עם סעיף 3.5 מכיוון שהמגבלה ליישומי רקע מתוארת גם בתיעוד SDK. כמו כן, כוונות שידור מסוימות מותנות בתמיכה בחומרה, אם המכשיר תומך בחומרה הדרושה, עליהם לשדר את הכוונות ולספק את התנהגות בשורה עם תיעוד SDK.
3.2.3.5. כוונות יישום מותנות

אנדרואיד כולל הגדרות המספקות למשתמשים דרך קלה לבחור את יישומי ברירת המחדל שלהם, למשל למסך הבית או SMS.

כאשר זה הגיוני, יישומי המכשירים חייבים לספק תפריט הגדרות דומה ולהיות תואם לתבנית סינון הכוונה ושיטות ה- API המתוארות בתיעוד SDK כמפורט להלן.

אם יישומי מכשירים מדווחים על android.software.home_screen , הם: הם:

אם יישומי מכשירים מדווחים על android.hardware.telephony.calling , הם: הם:

אם יישומי מכשירים מדווחים על android.hardware.nfc.hce , הם: הם:

 • [C-3-1] חייב לכבד את אנדרואיד .
 • [C-3-2] חייב לכבד את Android.nfc.cardemulation.Action.Action_Change_Default כוונה להציג פעילות הפותחת דו-שיח לבקש מהמשתמש לשנות את שירות אמולציה של כרטיסי ברירת המחדל לקטגוריה מסוימת כמתואר ב- SDK.

אם יישומי מכשירים מדווחים על android.hardware.nfc , הם: הם:

אם יישומי מכשירים מדווחים על android.hardware.bluetooth , הם: הם:

אם יישומי מכשירים תומכים בתכונה DND, הם: הם:

 • [C-6-1] חייבת ליישם פעילות שתגיב לכוונה ACTION_NOTIFICATION_POLICY_ACCESS_SETTINGS , אשר ליישומים עם UI_MODE_TYPE_NORMAL זה חייב להיות פעילות בה המשתמש יכול להעניק או לשלול את הגישה לאפליקציה לתצורות מדיניות DND.

אם יישומי מכשירים מאפשרים למשתמשים להשתמש בשיטות קלט של צד שלישי במכשיר, הם:

 • [C-7-1] חייב לספק מנגנון נגיש למשתמש כדי להוסיף ולהגדיר שיטות קלט של צד שלישי בתגובה ל- android.settings.INPUT_METHOD_SETTINGS .

אם יישומי מכשירים תומכים בשירותי נגישות של צד שלישי, הם: הם:

 • [C-8-1] חייב לכבד את android.settings.ACCESSIBILITY_SETTINGS בכוונה לספק מנגנון נגיש למשתמש כדי לאפשר ולהשבית את שירותי הנגישות של הצד השלישי לצד שירותי הנגישות המוקדמים מראש.

אם יישומי מכשירים כוללים תמיכה ב- Wi-Fi Easy Connect וחשפו את הפונקציונליות לאפליקציות של צד שלישי, הם: הם:

אם יישומי המכשירים מספקים את מצב שומר הנתונים, הם: * [C-10-1] חייבים לספק ממשק משתמש בהגדרות, המטפל ב- Settings.ACTION_IGNORE_BACKGROUND_DATA_RESTRICTIONS_SETTINGS , ומאפשר למשתמשים להוסיף יישומים או להסיר יישומים מהרשימה המאפשרת.

אם יישומי מכשירים אינם מספקים את מצב שומר הנתונים, הם: הם:

אם יישומי מכשירים מצהירים על תמיכה במצלמה באמצעות android.hardware.camera.any , הם: הם:

אם יישומי מכשירים מדווחים על android.software.device_admin , הם:

אם יישומי מכשירים מכריזים על דגל ה- android.software.autofill , הם: הם:

 • [C-14-1] חייבים ליישם באופן מלא את API של AutofillService ו- AutofillManager ולכבד את Android.settings.request_set_autofill_service כוונה להציג תפריט הגדרות אפליקציות ברירת מחדל כדי לאפשר ולהשבית מילוי אוטומטי ולשנות את שירות המילוי האוטומטי המוגדר כברירת מחדל למשתמש.

אם יישומי המכשירים כוללים אפליקציה המותקנת מראש או רצונו לאפשר לאפליקציות של צד שלישי לגשת לסטטיסטיקה של השימוש, הם:

 • [C-SR-2] מומלצים מאוד לספק מנגנון נגיש למשתמש כדי להעניק או לבטל גישה לסטטיסטיקות השימוש בתגובה לאנדרואיד android.permission.PACKAGE_USAGE_STATS

אם יישומי מכשירים מתכוונים לאפשר אפליקציות כלשהן, כולל אפליקציות המותקנות מראש, מגישה לסטטיסטיקה של השימוש, הן:

 • [C-15-1] עדיין חייבת להיות בעלת פעילות שמטפלת בתבנית הכוונה של Android.settings.action_usage_access_settings , אך חייבת ליישם אותה כ- No-OP, כלומר להתנהגות שווה כמו כאשר המשתמש נדחה לגישה.

אם יישומי מכשירים קישורים לפני השטח לפעילויות שצוינו על ידי AutoFillService_PasswordSactivity בהגדרות או קישורים לסיסמאות משתמשים באמצעות מנגנון דומה, הם: הם:

 • [C-16-1] חייב להטיל על קישורים כאלה עבור כל שירותי המילוי האוטומטי המותקנים.

אם יישומי מכשירים תומכים ב- VoiceInteractionService ויש להם יותר מיישום אחד המשתמש בממשק API זה המותקן בכל פעם, הם: הם:

אם יישומי מכשירים מדווחים על התכונה android.hardware.audio.output , הם: הם:

 • [C-SR-3] מומלצים מאוד לכבד את Android.intent.Action.tts_service, android.speech.tts.engine.install_tts_data & android.speech.tts.engine.get_sample_text יש פעילות כדי לספק הגשמה לאינטנטים אלה כמו המתואר ב- SDK כאן .

אנדרואיד כולל תמיכה בשומני מסך אינטראקטיביים, שכונו בעבר חלומות. שומרי מסך מאפשרים למשתמשים לקיים אינטראקציה עם יישומים כאשר מכשיר המחובר למקור חשמל סרק או עגון במעגן שולחן. יישומי מכשירים:

 • צריך לכלול תמיכה בשומני מסך ולספק אפשרות הגדרות למשתמשים להגדיר את שומרי המסך בתגובה ל- android.settings.DREAM_SETTINGS .

התחל דרישות חדשות

אם יישומי מכשירים מדווחים על android.hardware.nfc.uicc או android.hardware.nfc.ese , הם:

סיים דרישות חדשות

3.2.4. פעילויות בתצוגות משניות/מרובות

אם יישומי מכשירים מאפשרים השקת פעילויות אנדרואיד רגילות בתצוגה אחת, הם: הם:

 • [C-1-1] חייב להגדיר את android.software.activities_on_secondary_displays דגל התכונה.
 • [C-1-2] חייב להבטיח תאימות API הדומה לפעילות הפועלת בתצוגה הראשית.
 • [C-1-3] חייבת להנחית את הפעילות החדשה באותה תצוגה כמו הפעילות שהשיקה אותה, כאשר הפעילות החדשה מושקת מבלי לציין תצוגת יעד באמצעות API של ActivityOptions.setLaunchDisplayId() .
 • [C-1-4] חייב להרוס את כל הפעילויות, כאשר מוציאים תצוגה עם Display.FLAG_PRIVATE Flag_Private מוסרת.
 • [C-1-5] חייב להסתיר היטב את התוכן בכל המסכים כאשר המכשיר נעול עם מסך נעילה מאובטח, אלא אם כן האפליקציה נבחרה כדי להראות על גבי מסך הנעילה באמצעות API Activity#setShowWhenLocked() .
 • צריך להיות android.content.res.Configuration התואם לתצוגה זו כדי להציג, לפעול כראוי ולשמור על תאימות אם מפעילה פעילות בתצוגה משנית.

אם יישומי מכשירים מאפשרים השקת פעילויות אנדרואיד רגילות בתצוגות משניות ותצוגה משנית יש את ה- Android.View.Display.flag_private דגל:

 • [C-3-1] רק הבעלים של אותה תצוגה, מערכת ופעילויות שכבר נמצאות בתצוגה זו חייב להיות מסוגל להפעיל אותה. כל אחד יכול להפעיל לתצוגה שיש בה Android.View.Display.flag_public .

3.3. תאימות API מקומית

תאימות קוד מקורית מאתגרת. מסיבה זו, מיישמי מכשירים הם:

 • [C-SR-1] המליץ ​​בחום להשתמש ביישום הספריות המפורטות להלן מפרויקט הקוד הפתוח של אנדרואיד במעלה הזרם.

3.3.1. ממשקים בינאריים של יישום

Dalvik Bytecode מנוהל יכול להתקשר לקוד המקורי המופיע בקובץ היישום .apk כקובץ של ELF .so נערך עבור ארכיטקטורת חומרת ההתקנים המתאימה. מכיוון שהקוד המקורי תלוי מאוד בטכנולוגיית המעבד הבסיסית, אנדרואיד מגדירה מספר ממשקים בינאריים של יישומים (ABIS) ב- Android NDK.

יישומי מכשירים:

 • [C-0-1] חייב להיות תואם לאנדרואיד NDK Abis אחד או יותר.
 • [C-0-2] חייב לכלול תמיכה בקוד הפועל בסביבה המנוהלת כדי להתקשר לקוד הילידי, באמצעות סמנטיקה סטנדרטית של Java Native (JNI).
 • [C-0-3] חייב להיות תואם מקור (IE תואם כותרת) ותואם בינארי (עבור ה- ABI) עם כל ספרייה נדרשת ברשימה שלהלן.
 • [C-0-5] חייב לדווח במדויק על הממשק הבינארי של היישום המקורי (ABI) הנתמך על ידי המכשיר, באמצעות android.os.Build.SUPPORTED_ABIS , android.os.Build.SUPPORTED_32_BIT_ABIS , ו- android.os.Build.SUPPORTED_64_BIT_ABIS , כל אחת מהן רשימה מופרדת של פסיקים של אביס שהוזמנה מהכי פחות ועד הפחות מועדפת.
 • [C-0-6] חייב לדווח, באמצעות הפרמטרים לעיל, על קבוצת משנה של רשימת ה- ABIS הבאה ואסור לדווח על כל ABI שאינו ברשימה.

 • [C-0-7] חייב להפוך את כל הספריות הבאות, מתן ממשקי API מקוריים, לזמינים לאפליקציות הכוללות קוד מקורי:

  • libaaudio.so (Aaudio Audio Audio Support)
  • libamidi.so (תמיכה ב- MIDI מקורית, אם תכונה android.software.midi נטען כמתואר בסעיף 5.9)
  • libandaroid.so (תמיכה בפעילות אנדרואיד מקורית)
  • LIBC (ספריית C)
  • libcamera2ndk.so
  • libdl (קישור דינמי)
  • libegl.so (ניהול פני השטח של Opengl)
  • libglesv1_cm.so (opengl es 1.x)
  • libglesv2.so (Opengl ES 2.0)
  • libglesv3.so (Opengl ES 3.x)
  • libicui18n.so
  • libicuuc.so
  • libjnigraphics.so
  • liblog (רישום אנדרואיד)
  • libmediandk.so (תמיכה בממשקי API של התקשורת הילידית)
  • LiBM (ספריית מתמטיקה)
  • libneuralnetworks.so (API Networks Networks)
  • libopenmaxal.so (OpenMax AL 1.0.1 תמיכה)
  • libopensles.so (Opensl ES 1.0.1 תמיכה בשמע)
  • LIBRS.SO
  • libstdc ++ (תמיכה מינימלית ל- C ++)
  • libvulkan.so (vulkan)
  • ליבז (דחיסת זליב)
  • ממשק JNI
 • [C-0-8] אסור להוסיף או להסיר את הפונקציות הציבוריות עבור הספריות המקוריות המפורטות לעיל.

 • [C-0-9] חייבים לרשום ספריות נוספות שאינן AOSP שנחשפות ישירות לאפליקציות של צד שלישי ב- /vendor/etc/public.libraries.txt .

 • [C-0-10] אסור לחשוף ספריות מקוריות אחרות, המיושמות ומסופקות ב- AOSP כספריות מערכת, לאפליקציות של צד שלישי הממוקדות לרמת API 24 ומעלה ככל שהן שמורה.

 • [C-0-11] חייבים לייצא את כל סמלי הפונקציה של OpenGL ES 3.1 ואנדרואיד , כהגדרתה ב- NDK, דרך ספריית libGLESv3.so . שים לב כי בעוד שכל הסמלים חייבים להיות קיימים, סעיף 7.1.4.1 מתאר ביתר פירוט את הדרישות למועד הצפוי המלא של כל פונקציות תואמות.

 • [C-0-12] חייבים לייצא סמלי VK_KHR_swapchain עבור הליבה Vulkan 1.0 VK_KHR_get_physical_device_properties2 1.1 סמלי פונקציה, כמו גם את VK_KHR_surface libvulkan.so VK_KHR_android_surface VK_KHR_maintenance1 שים לב כי בעוד שכל הסמלים חייבים להיות קיימים, סעיף 7.1.4.2 מתאר ביתר פירוט את הדרישות למועד הצפוי המלא של כל פונקציות תואמות.

 • יש לבנות באמצעות קוד המקור וקבצי הכותרת הזמינים בפרויקט הקוד הפתוח של אנדרואיד במעלה הזרם.

שים לב כי מהדורות עתידיות של אנדרואיד עשויות להציג תמיכה באביס נוסף.

3.3.2. תאימות קוד מקורית של 32 סיביות

אם יישומי מכשירים מדווחים על תמיכת ה- armeabi Abi, הם: הם:

 • [C-3-1] חייב לתמוך גם armeabi-v7a ולדווח על תמיכתה, מכיוון armeabi מיועד רק לתאימות לאחור לאפליקציות ישנות.

אם יישומי מכשירים מדווחים על תמיכת ה- armeabi-v7a ABI, לאפליקציות המשתמשות ב- ABI זה, הן:

 • [C-2-1] חייב לכלול את השורות הבאות ב- /proc/cpuinfo , ואסור לשנות את הערכים באותו מכשיר, גם כאשר הם נקראים על ידי ABIs אחרים.

  • Features: ואחריה רשימה של כל תכונות CPU של ARMV7 אופציונליות הנתמכות על ידי המכשיר.
  • CPU architecture: ואחריו מספר שלם המתאר את ארכיטקטורת הזרוע הנתמכת הגבוהה ביותר של המכשיר (למשל, "8" למכשירי ARMV8).
 • [C-2-2] חייב תמיד לשמור על הפעולות הבאות זמינות, אפילו במקרה בו ה- ABI מיושם בארכיטקטורה של ARMV8, בין אם באמצעות תמיכה מקורית במעבד או באמצעות אמולציה של תוכנה:

  • הוראות SWP ו- SWPB.
  • פעולות מחסום CP15ISB, CP15DSB ו- CP15DMB.
 • [C-2-3] חייב לכלול תמיכה בתוסף SIMD (aka Neon) המתקדם.

3.4. תאימות אינטרנט

3.4.1. תאימות WebView

אם יישומי מכשירים מספקים יישום מלא של android.webkit.Webview API, הם: הם:

 • [C-1-1] חייב לדווח על android.software.webview .
 • [C-1-2] חייב להשתמש בפרויקט Chromium Build מתוך פרויקט הקוד הפתוח של אנדרואיד במעלה הזרם בסניף Android 14 ליישום android.webkit.WebView API.
 • [C-1-3] מחרוזת סוכן המשתמש המדווחת על ידי ה- WebView חייבת להיות בפורמט זה:

  Mozilla/5.0 (Linux; Android $ (גרסה); [$ (דגם)] [Build/$ (build)]; WV) AppleWebKit/537.36 (KHTML, כמו Gecko) גרסה/4.0 $ (Chromium_ver) Safari/537.36

  • הערך של מחרוזת $ (גרסה) חייב להיות זהה לערך עבור Android.os.build.version.release.
  • מחרוזת $ (דגם) עשויה להיות ריקה, אך אם היא לא ריקה, היא חייבת להיות בעלת ערך זהה ל- Android.os.build.model.
  • "Build/$ (build)" עשוי להיות מושמט, אך אם הוא קיים, המחרוזת $ (build) חייבת להיות זהה לערך עבור Android.os.build.id.
  • הערך של מחרוזת $ (Chromium_Ver) חייב להיות גרסת הכרום בפרויקט הקוד הפתוח של אנדרואיד במעלה הזרם.
  • יישומי מכשירים עשויים להשמיט נייד במחרוזת סוכן המשתמש.
 • רכיב WebView צריך לכלול תמיכה בכמה שיותר תכונות HTML5, ואם הוא תומך בתכונה צריכה להתאים למפרט HTML5 .

 • [C-1-4] חייבים להביא את התוכן המסופק או תוכן כתובת האתר המרוחקת בתהליך המבדל מהיישום שמכניס את WebView. באופן ספציפי לתהליך המסגרים הנפרד צריך להחזיק פריבילגיה נמוכה יותר, להריץ כמזהה משתמש נפרד, אין גישה לספריית הנתונים של האפליקציה, אין לה גישה ישירה לרשת, ורק יש גישה לשירותי המערכת המינימליים הנדרשים על פני קלסר. יישום ה- AOSP של WebView עומד בדרישה זו.

שים לב שאם יישומי המכשירים הם 32 סיביות או מכריזים על דגל התכונה android.hardware.ram.low , הם פטורים מ- C-1-3.

3.4.2. תאימות דפדפן

אם יישומי המכשירים כוללים יישום דפדפן עצמאי לגלישה כללית באינטרנט, הם: הם:

 • [C-1-1] חייב לתמוך בכל אחד מממשקי API אלה הקשורים ל- HTML5:
 • [C-1-2] חייב לתמוך בממשק ה- API של WebStorage HTML5/W3C ועליו לתמוך בממשק ה- API של HTML5/W3C IndexedDB . שים לב שככל שגופי תקני פיתוח האינטרנט עוברים לטובת IndexedDB באמצעות WebStorage, IndexedDB צפוי להפוך לרכיב נדרש בגרסה עתידית של אנדרואיד.
 • רשאי לשלוח מחרוזת סוכן משתמש בהתאמה אישית ביישום הדפדפן העצמאי.
 • צריך ליישם תמיכה בכמה שיותר מ- HTML5 ביישום הדפדפן העצמאי (בין אם מבוסס על יישום הדפדפן WebKIT במעלה הזרם או החלפת צד שלישי).

עם זאת, אם יישומי מכשירים אינם כוללים יישום דפדפן עצמאי, הם: הם:

 • [C-2-1] עדיין חייב לתמוך בדפוסי הכוונה הציבורית כמתואר בסעיף 3.2.3.1 .

3.5. תאימות התנהגותית של API

יישומי מכשירים:

 • [C-0-9] חייב להבטיח כי תאימות התנהגותית של API מוחלת על כל האפליקציות המותקנות אלא אם כן הן מוגבלות כמתואר בסעיף 3.5.1 .
 • [C-0-10] אסור ליישם את הגישה המאפשרת הרכבת המבטיחה תאימות התנהגותית של API רק לאפליקציות שנבחרות על ידי יישומי המכשירים.

ההתנהגויות של כל אחד מסוגי ה- API (מנוהלים, רכים, ילידים ואינטרנט) חייבות להיות תואמות את היישום המועדף של פרויקט הקוד הפתוח של אנדרואיד במעלה הזרם. כמה תחומי תאימות ספציפיים הם:

 • מכשירים [C-0-1] אסור לשנות את ההתנהגות או הסמנטיקה של כוונה סטנדרטית.
 • [C-0-2] אסור לשנות את מחזור החיים או סמנטיקה של מחזור החיים של סוג מסוים של רכיב מערכת (כגון שירות, פעילות, תוכן ספריידר וכו ').
 • מכשירים [C-0-3] אסור לשנות את הסמנטיקה של אישור סטנדרטי.
 • אסור למכשירים לשנות את המגבלות שנאכפו ביישומי רקע. ליתר דיוק, ליישומי רקע:
  • [C-0-4] עליהם להפסיק לבצע התקשרות חוזרת שנרשמת על ידי האפליקציה לקבלת תפוקות מה- GnssMeasurement ו- GnssNavigationMessage .
  • [C-0-5] עליהם לדרג את הגבול את תדירות העדכונים המסופקים לאפליקציה דרך מחלקת ה- API LocationManager או שיטת WifiManager.startScan() .
  • [C-0-6] אם האפליקציה מכוונת לרמת API 25 ומעלה, אסור להם לאפשר לרשום מקלטים משודרים לשידורים מרומזים של כוונות אנדרואיד סטנדרטיות במניפסט של האפליקציה, אלא אם כן כוונת השידור דורשת "signature" או "signatureOrSystem" הגנה protectionLevel או נמצאים ברשימת הפטור .
  • [C-0-7] אם האפליקציה מכוונת לרמת API 25 ומעלה, עליהם לעצור את שירותי הרקע של האפליקציה, ממש כאילו האפליקציה התקשרה לשיטת stopSelf() , אלא אם כן האפליקציה ממוקמת על רשימת אישימות זמנית כדי לטפל במשימה הנראית למשתמש.
  • [C-0-8] אם האפליקציה מכוונת לרמת API 25 ומעלה, עליהם לשחרר את הוואקלוקים שהאפליקציה מחזיקה.
 • [C-0-11] על התקנים להחזיר את ספקי האבטחה הבאים כשבעת ערכי המערך הראשונים מהשיטה של Security.getProviders() , בסדר הנתון ובשמות הנתונים (כפי שהוחזר על ידי Provider.getName() ) וכיתות , אלא אם כן האפליקציה שינתה את הרשימה באמצעות insertProviderAt() או removeProvider() . מכשירים רשאים להחזיר ספקים נוספים לאחר רשימת הספקים שצוינה להלן.
  1. AndroidNSSP - android.security.net.config.NetworkSecurityConfigProvider
  2. AndroidOpenssl - com.android.org.conscrypt.OpenSSLProvider
  3. Certpathprovider - sun.security.provider.CertPathProvider
  4. AndroidKeyStoreBcorkaround - android.security.keystore.AndroidKeyStoreBCWorkaroundProvider
  5. BC - com.android.org.bouncycastle.jce.provider.BouncyCastleProvider
  6. Harmonyjsse - com.android.org.conscrypt.JSSEProvider
  7. AndroidKeyStore - android.security.keystore.AndroidKeyStoreProvider

הרשימה לעיל אינה מקיפה. חבילת בדיקות התאימות (CTS) בודקת חלקים משמעותיים של הפלטפורמה לתאימות התנהגותית, אך לא את כולם. באחריות המיישם להבטיח תאימות התנהגותית לפרויקט הקוד הפתוח של אנדרואיד. מסיבה זו, על יישומי המכשירים להשתמש בקוד המקור הזמין באמצעות פרויקט הקוד הפתוח של אנדרואיד במידת האפשר, במקום ליישם מחדש חלקים משמעותיים במערכת.

3.5.1. הגבלת יישומים

אם יישומי מכשירים מיישמים מנגנון קנייני כדי להגביל אפליקציות (למשל שינוי או הגבלת התנהגויות API המתוארות ב- SDK) ומנגנון זה מגביל יותר מדלי המתנה המוגבל , הם: הם:

 • [C-1-1] חייב לאפשר למשתמש לראות את רשימת האפליקציות המוגבלות.
 • [C-1-2] חייבים לספק רשות המשתמש להפעיל / לכבות את כל ההגבלות הקנייניות הללו על כל אפליקציה.
 • [C-1-3] אסור ליישם אוטומטית מגבלות קנייניות אלה ללא עדות להתנהגות בריאותית לקויה של המערכת, אך עלולות ליישם את ההגבלות על אפליקציות בגילוי התנהגות בריאותית לקויה של המערכת כמו Wakelocks תקועים, שירותי ריצה ארוכים וקריטריונים אחרים. הקריטריונים עשויים להיקבע על ידי מיישמי מכשירים אך חייבים להיות קשורים להשפעת האפליקציה על בריאות המערכת. אסור להשתמש בקריטריונים אחרים שאינם קשורים אך ורק לבריאות המערכת, כמו חוסר הפופולריות של האפליקציה בשוק, כקריטריונים.

 • [C-1-4] אסור להחיל אוטומטית מגבלות קנייניות אלה עבור אפליקציות כאשר משתמש כיבוי מגבלות אפליקציות באופן ידני, ועשוי להציע למשתמש ליישם מגבלות קנייניות אלה.

 • [C-1-5] חייבים ליידע את המשתמשים אם הגבלות קנייניות אלה מיושמות על אפליקציה באופן אוטומטי. יש לספק מידע כזה בתקופה של 24 שעות שקדמה ליישום מגבלות קנייניות אלה.

 • [C-1-6] חייב להחזיר נכון את השיטה של ​​ActivyManager.IsbackgroundRestrited () לכל שיחות API מאפליקציה.

 • [C-1-7] אסור להגביל את אפליקציית החזית העליונה המשמשת במפורש על ידי המשתמש.

 • [C-1-8] חייבים להשעות את ההגבלות הקנייניות הללו על אפליקציה בכל פעם שמשתמש מתחיל להשתמש במפורש באפליקציה, מה שהופך אותה ליישום העליון של חזית.

 • [C-1-10] חייב לספק מסמך או אתר ציבורי וברור המתאר כיצד מיושמים מגבלות קנייניות. מסמך או אתר זה חייבים להיות ניתנים לקישור ממסמכי SDK של אנדרואיד ועליהם לכלול:

  • הפעלת תנאים למגבלות קנייניות.
  • מה ואיך ניתן להגביל אפליקציה.
  • כיצד ניתן לפטור אפליקציה ממגבלות כאלה.
  • כיצד אפליקציה יכולה לבקש פטור מההגבלות הקנייניות, אם הם תומכים בפטור כזה לאפליקציות המשתמש יכול להתקין.

אם אפליקציה מותקנת מראש במכשיר ומעולם לא שימשה במפורש על ידי משתמש במשך יותר מ 30 יום, [C-1-3] [C-1-5] פטורים.

אם יישומי מכשירים מרחיבים את מגבלות האפליקציות המיושמות ב- AOSP, הם:

 • [C-2-1] חייב לעקוב אחר היישום המתואר במסמך זה.

3.5.2. שינה ליישום

אם יישומי המכשירים כוללים שינה לאפליקציות הכלולה ב- AOSP או מרחיבה את התכונה הכלולה ב- AOSP, אז הם:

 • [C-1-1] חייב לעמוד בכל הדרישות בסעיף 3.5.1 למעט [C-1-6] ו- [C-1-3].
 • [C-1-2] חייב ליישם את ההגבלה רק על האפליקציה עבור משתמש כאשר יש עדויות לכך שהמשתמש לא השתמש באפליקציה במשך תקופה מסוימת. משך זמן זה מומלץ מאוד להיות חודש או יותר. יש להגדיר את השימוש על ידי אינטראקציה מפורשת של משתמשים באמצעות USAGESTATS#GetLastTimeVisible () API או כל דבר שיגרום לאפליקציה לעזוב את המצב המעוצב בכוח, כולל כריכות שירות, כריכות ספקי תוכן, שידורים מפורשים וכו ', אשר יעלו מעקב על ידי API חדש usagestats#getLastTimeAnyComponentused ().
 • [C-1-3] חייבים להחיל רק מגבלות המשפיעות על כל משתמשי ההתקנים כאשר יש עדויות לכך שהחבילה לא שימשה כל משתמש במשך פרק זמן כלשהו. משך זמן זה מומלץ מאוד להיות חודש או יותר.
 • [C-1-4] אסור לגרום לאפליקציה שאינו מסוגל להגיב לכוונות פעילות, כריכות שירות, בקשות לספק תוכן או שידורים מפורשים.

שינה לאפליקציות ב- AOSP עומדת בדרישות לעיל.

3.6. מרחבי שמות API

אנדרואיד עוקב אחר מוסכמות החבילה והמרחב הכיתות שהוגדרו על ידי שפת התכנות של Java. כדי להבטיח תאימות ליישומים של צד שלישי, אסור ליישומי מכשירים לבצע שינויים אסורים (ראה להלן) למרחבי שמות החבילות הללו:

 • java.*
 • javax.*
 • sun.*
 • android.*
 • androidx.*
 • com.android.*

כלומר, הם:

 • [C-0-1] אסור לשנות את ממשקי ה- API שנחשפו בפומבי בפלטפורמת אנדרואיד על ידי שינוי כל שיטה או חתימות בכיתה, או על ידי הסרת כיתות או שדות מחלקה.
 • [C-0-2] אסור להוסיף אלמנטים שנחשפו בפומבי (כגון שיעורים או ממשקים, או שדות או שיטות לשיעורים או ממשקים קיימים) או בדיקה או ממשקי API של מערכת לממשקי API בשטח השמות שלעיל. "אלמנט חשוף בפומבי" הוא כל מבנה שאינו מעוטר בסמן "@hide" כפי ששימש בקוד המקור של אנדרואיד במעלה הזרם.

יישומי מכשירים עשויים לשנות את היישום הבסיסי של ממשקי ה- API, אך שינויים כאלה:

 • [C-0-3] אסור להשפיע על ההתנהגות המוצהרת ועל חתימת שפת Java של כל ממשקי API שנחשפו בפומבי.
 • אסור לפרסם או לחשוף בדרך אחרת את המפתחים.

עם זאת, יישומי מכשירים עשויים להוסיף ממשקי API מותאמים אישית מחוץ למרחב השמות הסטנדרטי של אנדרואיד, אך ממשקי ה- API המותאמים אישית:

 • [C-0-5] אסור להיות במרחב שמות בבעלות או בהתייחס לארגון אחר. לדוגמה, אסור ליישומי מכשירים להוסיף ממשקי API ל- com.google.* או מרחב שמות דומה: רק גוגל עשויה לעשות זאת. באופן דומה, אסור לגוגל להוסיף ממשקי API למרחבי השמות של חברות אחרות.
 • [C-0-6] חייב להיות ארוז בספריה משותפת של אנדרואיד כך שרק אפליקציות שמשתמשות בהן במפורש (באמצעות מנגנון <sions-library>) מושפעות משימוש בזיכרון המוגבר של ממשקי API כאלה.

יישומי מכשירים עשויים להוסיף ממשקי API מותאמים אישית בשפות מקומיות, מחוץ לממשקי ה- API של NDK, אך ממשקי ה- API המותאמים אישית:

 • [C-1-1] אסור להיות בספריית NDK או בספריה בבעלות ארגון אחר כמתואר כאן .

אם מיישם מכשיר מציע לשפר את אחד ממרחבי השמות של החבילות לעיל (כגון על ידי הוספת פונקציונליות חדשה שימושית לממשק API קיים, או הוספת ממשק API חדש), על המיישם לבקר ב- Source.Android.com ולהתחיל בתהליך לתרום שינויים ו קוד, על פי המידע באתר זה.

שים לב כי ההגבלות לעיל תואמות מוסכמות סטנדרטיות לשמות APIs בשפת התכנות של Java; פרק זה פשוט שואף לחזק את המוסכמות הללו ולהפוך אותם לקשרים באמצעות הכללה בהגדרת תאימות זו.

3.7. תאימות זמן ריצה

יישומי מכשירים:

 • [C-0-1] חייב לתמוך בפורמט המלא של Dalvik (DEX) ובמפרט של DALVIK BYTECODE ו- SEMANTICS .

 • [C-0-2] חייב להגדיר את Dalvik Runtimes כדי להקצות זיכרון בהתאם לפלטפורמת האנדרואיד במעלה הזרם, וכפי שצוין על ידי הטבלה הבאה. (See section 7.1.1 for screen size and screen density definitions.)

 • SHOULD use Android RunTime (ART), the reference upstream implementation of the Dalvik Executable Format, and the reference implementation's package management system.

 • SHOULD run fuzz tests under various modes of execution and target architectures to assure the stability of the runtime. Refer to JFuzz and DexFuzz in the Android Open Source Project website.

Note that memory values specified below are considered minimum values and device implementations MAY allocate more memory per application.

Screen Layout Screen Density Minimum Application Memory
Android Watch 120 dpi (ldpi) 32MB
140 dpi (140dpi)
160 dpi (mdpi)
180 dpi (180dpi)
200 dpi (200dpi)
213 dpi (tvdpi)
220 dpi (220dpi) 36MB
240 dpi (hdpi)
280 dpi (280dpi)
320 dpi (xhdpi) 48MB
360 dpi (360dpi)
400 dpi (400dpi) 56MB
420 dpi (420dpi) 64MB
480 dpi (xxhdpi) 88MB
560 dpi (560dpi) 112MB
640 dpi (xxxhdpi) 154MB
small/normal 120 dpi (ldpi) 32MB
140 dpi (140dpi)
160 dpi (mdpi)
180 dpi (180dpi) 48MB
200 dpi (200dpi)
213 dpi (tvdpi)
220 dpi (220dpi)
240 dpi (hdpi)
280 dpi (280dpi)
320 dpi (xhdpi) 80MB
360 dpi (360dpi)
400 dpi (400dpi) 96MB
420 dpi (420dpi) 112MB
480 dpi (xxhdpi) 128MB
560 dpi (560dpi) 192MB
640 dpi (xxxhdpi) 256MB
גָדוֹל 120 dpi (ldpi) 32MB
140 dpi (140dpi) 48MB
160 dpi (mdpi)
180 dpi (180dpi) 80MB
200 dpi (200dpi)
213 dpi (tvdpi)
220 dpi (220dpi)
240 dpi (hdpi)
280 dpi (280dpi) 96MB
320 dpi (xhdpi) 128MB
360 dpi (360dpi) 160MB
400 dpi (400dpi) 192MB
420 dpi (420dpi) 228MB
480 dpi (xxhdpi) 256MB
560 dpi (560dpi) 384MB
640 dpi (xxxhdpi) 512MB
אקסטרה לארג 120 dpi (ldpi) 48MB
140 dpi (140dpi) 80MB
160 dpi (mdpi)
180 dpi (180dpi) 96MB
200 dpi (200dpi)
213 dpi (tvdpi)
220 dpi (220dpi)
240 dpi (hdpi)
280 dpi (280dpi) 144MB
320 dpi (xhdpi) 192MB
360 dpi (360dpi) 240MB
400 dpi (400dpi) 288MB
420 dpi (420dpi) 336MB
480 dpi (xxhdpi) 384MB
560 dpi (560dpi) 576MB
640 dpi (xxxhdpi) 768MB

3.8. User Interface Compatibility

3.8.1. Launcher (Home Screen)

Android includes a launcher application (home screen) and support for third-party applications to replace the device launcher (home screen).

If device implementations allow third-party applications to replace the device home screen, they:

 • [C-1-1] MUST declare the platform feature android.software.home_screen .
 • [C-1-2] MUST return the AdaptiveIconDrawable object when the third-party application use <adaptive-icon> tag to provide their icon, and the PackageManager methods to retrieve icons are called.

If device implementations include a default launcher that supports in-app pinning of shortcuts, they:

Conversely, if device implementations do not support in-app pinning of shortcuts, they:

If device implementations implement a default launcher that provides quick access to the additional shortcuts provided by third-party apps through the ShortcutManager API, they:

 • [C-4-1] MUST support all documented shortcut features (eg static and dynamic shortcuts, pinning shortcuts) and fully implement the APIs of the ShortcutManager API class.

If device implementations include a default launcher app that shows badges for the app icons, they:

 • [C-5-1] MUST respect the NotificationChannel.setShowBadge() API method. In other words, show a visual affordance associated with the app icon if the value is set as true , and do not show any app icon badging scheme when all of the app's notification channels have set the value as false .
 • MAY override the app icon badges with their proprietary badging scheme when third-party applications indicate support of the proprietary badging scheme through the use of proprietary APIs, but SHOULD use the resources and values provided through the notification badges APIs described in the SDK , such as the Notification.Builder.setNumber() and the Notification.Builder.setBadgeIconType() API.

If device implementations support monochrome icons, these icons:

 • [C-6-1] MUST be used only when a user explicitly enables them (eg via Settings or wallpaper picker menu).

3.8.2. ווידג'טים

Android supports third-party app widgets by defining a component type and corresponding API and lifecycle that allows applications to expose an “AppWidget” to the end user.

If device implementations support third-party app widgets, they:

 • [C-1-1] MUST declare support for platform feature android.software.app_widgets .
 • [C-1-2] MUST include built-in support for AppWidgets and expose user interface affordances to add, configure, view, and remove AppWidgets

 • [C-1-3] MUST be capable of rendering widgets that are 4 x 4 in the standard grid size. See the App Widget DesignGuidelines in the Android SDK documentation for details.

 • MAY support application widgets on the lock screen.

If device implementations support third-party app widgets and in-app pinning of shortcuts, they:

3.8.3. התראות

Android includes Notification and NotificationManager APIs that allow third-party app developers to notify users of notable events and attract users' attention using the hardware components (eg sound, vibration and light) and software features (eg notification shade, system bar) of the device .

3.8.3.1. Presentation of Notifications

If device implementations allow third-party apps to notify users of notable events , they:

 • [C-1-1] MUST support notifications that use hardware features, as described in the SDK documentation, and to the extent possible with the device implementation hardware. For instance, if a device implementation includes a vibrator, it MUST correctly implement the vibration APIs. If a device implementation lacks hardware, the corresponding APIs MUST be implemented as no-ops. This behavior is further detailed in section 7 .
 • [C-1-2] MUST correctly render all resources (icons, animation files, etc.) provided for in the APIs, or in the Status/System Bar icon style guide , although they MAY provide an alternative user experience for notifications than that provided by the reference Android Open Source implementation.
 • [C-1-3] MUST honor and implement properly the behaviors described for the APIs to update, remove and group notifications.
 • [C-1-4] MUST provide the full behavior of the NotificationChannel API documented in the SDK.
 • [C-1-5] MUST provide a user affordance to block and modify a certain third-party app's notification per each channel and app package level.
 • [C-1-6] MUST also provide a user affordance to display deleted notification channels.
 • [C-1-7] MUST correctly render all resources (images, stickers, icons, etc.) provided through Notification.MessagingStyle alongside the notification text without additional user interaction. For example, MUST show all resources including icons provided through android.app.Person in a group conversation that is set through setGroupConversation .

 • [C-SR-1] Are STRONGLY RECOMMENDED to provide an affordance for the user to control the notifications that are exposed to apps that have been granted the Notification Listener permission. The granularity MUST be so that the user can control for each such notification listener what notification types are bridged to this listener. The types MUST include "conversations", "alerting", "silent", and "important ongoing" notifications.

 • [C-SR-2] Are STRONGLY RECOMMENDED provide an affordance for users to specify apps to exclude from notifying any specific notification listener.

 • [C-SR-3] Are STRONGLY RECOMMENDED to automatically surface a user affordance to block a certain third-party app's notification per each channel and app package level after the user dismisses that notification multiple times.

 • SHOULD support rich notifications.

 • SHOULD present some higher priority notifications as heads-up notifications.

 • SHOULD have a user affordance to snooze notifications.

 • MAY only manage the visibility and timing of when third-party apps can notify users of notable events to mitigate safety issues such as driver distraction.

Android 11 introduces support for conversation notifications, which are notifications that use MessagingStyle and provides a published People Shortcut ID.

יישומי מכשירים:

 • [C-SR-4] Are STRONGLY RECOMMENDED to group and display conversation notifications ahead of non conversation notifications with the exception of ongoing foreground service notifications and importance:high notifications.

If device implementations support conversation notifications and the app provides the required data for bubbles , they:

 • [C-SR-5] Are STRONGLY RECOMMENDED to display this conversation as a bubble. The AOSP implementation meets these requirements with the default System UI, Settings, and Launcher.

If device implementations support rich notifications, they:

 • [C-2-1] MUST use the exact resources as provided through the Notification.Style API class and its subclasses for the presented resource elements.
 • SHOULD present each and every resource element (eg icon, title and summary text) defined in the Notification.Style API class and its subclasses.

Heads up notifications are notifications that are presented to the user as they come in independently of the surface the user is on. If device implementations support heads-up notifications, then they:

 • [C-3-1] MUST use the heads-up notification view and resources as described in the Notification.Builder API class when heads-up notifications are presented.
 • [C-3-2] MUST display the actions provided through Notification.Builder.addAction() together with the notification content without additional user interaction as described in the SDK .
3.8.3.2. Notification Listener Service

Android includes the NotificationListenerService APIs that allow apps (once explicitly enabled by the user) to receive a copy of all notifications as they are posted or updated.

יישומי מכשירים:

 • [C-0-1] MUST correctly and promptly update notifications in their entirety to all such installed and user-enabled listener services, including any and all metadata attached to the Notification object.
 • [C-0-2] MUST respect the snoozeNotification() API call, and dismiss the notification and make a callback after the snooze duration that is set in the API call.

If device implementations have a user affordance to snooze notifications, they:

 • [C-1-1] MUST reflect the snoozed notification status properly through the standard APIs such as NotificationListenerService.getSnoozedNotifications() .
 • [C-1-2] MUST make this user affordance available to snooze notifications from each installed third-party app's, unless they are from persistent/foreground services.
3.8.3.3. DND (Do not Disturb) / Priority Mode

If device implementations support the DND feature (also called Priority Mode), they:

 • [C-1-1] MUST, for when the device implementation has provided a means for the user to grant or deny third-party apps to access the DND policy configuration, display Automatic DND rules created by applications alongside the user-created and pre-defined rules.
 • [C-1-3] MUST honor the suppressedVisualEffects values passed along the NotificationManager.Policy and if an app has set any of the SUPPRESSED_EFFECT_SCREEN_OFF or SUPPRESSED_EFFECT_SCREEN_ON flags, it SHOULD indicate to the user that the visual effects are suppressed in the DND settings menu.

3.8.4. Assist API's

Android includes the Assist APIs to allow applications to elect how much information of the current context is shared with the assistant on the device.

If device implementations support the Assist action, they:

 • [C-2-1] MUST indicate clearly to the end user when the context is shared, by either:
  • Each time the assist app accesses the context, displaying a white light around the edges of the screen that meet or exceed the duration and brightness of the Android Open Source Project implementation.
  • For the preinstalled assist app, providing a user affordance less than two navigations away from the default voice input and assistant app settings menu , and only sharing the context when the assist app is explicitly invoked by the user through a hotword or assist navigation key input.
 • [C-2-2] The designated interaction to launch the assist app as described in section 7.2.3 MUST launch the user-selected assist app, in other words the app that implements VoiceInteractionService , or an activity handling the ACTION_ASSIST intent.

3.8.5. Alerts and Toasts

Applications can use the Toast API to display short non-modal strings to the end user that disappear after a brief period of time, and use the TYPE_APPLICATION_OVERLAY window type API to display alert windows as an overlay over other apps.

If device implementations include a screen or video output, they:

 • [C-1-1] MUST provide a user affordance to block an app from displaying alert windows that use the TYPE_APPLICATION_OVERLAY . The AOSP implementation meets this requirement by having controls in the notification shade.

 • [C-1-2] MUST honor the Toast API and display Toasts from applications to end users in some highly visible manner.

3.8.6. ערכות נושא

Android provides “themes” as a mechanism for applications to apply styles across an entire Activity or application.

Android includes a “Holo” and "Material" theme family as a set of defined styles for application developers to use if they want to match the Holo theme look and feel as defined by the Android SDK.

If device implementations include a screen or video output, they:

 • [C-1-1] MUST NOT alter any of the Holo theme attributes exposed to applications.
 • [C-1-2] MUST support the “Material” theme family and MUST NOT alter any of the Material theme attributes or their assets exposed to applications.
 • [C-1-3] MUST either set the "sans-serif" font family to Roboto version 2.x for the languages that Roboto supports, or provide a user affordance to change the font used for the "sans-serif" font family to Roboto version 2.x for the languages that Roboto supports.

 • [C-1-4] MUST generate dynamic color tonal palettes as specified in the AOSP documentation of Settings.THEME_CUSTOMIZATION_OVERLAY_PACKAGES (see android.theme.customization.system_palette and android.theme.customization.theme_style ).

 • [C-1-5] MUST generate dynamic color tonal palettes using color theme styles enumerated in the Settings.THEME_CUSTOMIZATION_OVERLAY_PACKAGES documentation (see android.theme.customization.theme_styles ), namely TONAL_SPOT , VIBRANT , EXPRESSIVE , SPRITZ , RAINBOW , FRUIT_SALAD , and MONOCHROMATIC .

  "Source color" used to generate dynamic color tonal palettes when sent with android.theme.customization.system_palette (as documented in Settings.THEME_CUSTOMIZATION_OVERLAY_PACKAGES ).

 • [C-1-6] MUST have a CAM16 chroma value of 5 or larger.

  • SHOULD be derived from the wallpaper via com.android.systemui.monet.ColorScheme#getSeedColors , which provides multiple valid source colors to pick one from.

  • SHOULD use the value 0xFF1B6EF3 , if none of the provided colors meet the above source color requirement.

Android also includes a “Device Default” theme family as a set of defined styles for application developers to use if they want to match the look and feel of the device theme as defined by the device implementer.

Android supports a variant theme with translucent system bars, which allows application developers to fill the area behind the status and navigation bar with their app content. To enable a consistent developer experience in this configuration, it is important the status bar icon style is maintained across different device implementations.

If device implementations include a system status bar, they:

 • [C-2-1] MUST use white for system status icons (such as signal strength and battery level) and notifications issued by the system, unless the icon is indicating a problematic status or an app requests a light status bar using the WindowInsetsController#APPEARANCE_LIGHT_STATUS_BARS flag.
 • [C-2-2] Android device implementations MUST change the color of the system status icons to black (for details, refer to R.style ) when an app requests a light status bar.

3.8.7. רקעים חיים

Android defines a component type and corresponding API and lifecycle that allows applications to expose one or more “Live Wallpapers” to the end user. Live wallpapers are animations, patterns, or similar images with limited input capabilities that display as a wallpaper, behind other applications.

Hardware is considered capable of reliably running live wallpapers if it can run all live wallpapers, with no limitations on functionality, at a reasonable frame rate with no adverse effects on other applications. If limitations in the hardware cause wallpapers and/or applications to crash, malfunction, consume excessive CPU or battery power, or run at unacceptably low frame rates, the hardware is considered incapable of running live wallpaper. As an example, some live wallpapers may use an OpenGL 2.0 or 3.x context to render their content. Live wallpaper will not run reliably on hardware that does not support multiple OpenGL contexts because the live wallpaper use of an OpenGL context may conflict with other applications that also use an OpenGL context.

 • Device implementations capable of running live wallpapers reliably as described above SHOULD implement live wallpapers.

If device implementations implement live wallpapers, they:

 • [C-1-1] MUST report the platform feature flag android.software.live_wallpaper.

3.8.8. Activity Switching

The upstream Android source code includes the overview screen , a system-level user interface for task switching and displaying recently accessed activities and tasks using a thumbnail image of the application's graphical state at the moment the user last left the application.

Device implementations including the recents function navigation key as detailed in section 7.2.3 MAY alter the interface.

אם יישומי מכשירים הכוללים את מקש הניווט של הפונקציות האחרונות כמפורט בסעיף 7.2.3 משנים את הממשק, הם:

 • [C-1-1] MUST support at least up to 7 displayed activities.
 • SHOULD at least display the title of 4 activities at a time.

 • [C-1-2] MUST implement the screen pinning behavior and provide the user with a settings menu to toggle the feature.

 • SHOULD display highlight color, icon, screen title in recents.
 • SHOULD display a closing affordance ("x") but MAY delay this until user interacts with screens.
 • SHOULD implement a shortcut to switch easily to the previous activity.
 • SHOULD trigger the fast-switch action between the two most recently used apps, when the recents function key is tapped twice.
 • SHOULD trigger the split-screen multiwindow-mode, if supported, when the recents functions key is long pressed.
 • MAY display affiliated recents as a group that moves together.
 • [C-SR-1] Are STRONGLY RECOMMENDED to use the upstream Android user interface (or a similar thumbnail-based interface) for the overview screen.

3.8.9. Input Management

Android includes support for Input Management and support for third-party input method editors.

If device implementations allow users to use third-party input methods on the device, they:

 • [C-1-1] MUST declare the platform feature android.software.input_methods and support IME APIs as defined in the Android SDK documentation.

3.8.10. Lock Screen Media Control

The Remote Control Client API is deprecated from Android 5.0 in favor of the Media Notification Template that allows media applications to integrate with playback controls that are displayed on the lock screen.

3.8.11. Screen savers (previously Dreams)

See section 3.2.3.5 for settings intent to congfigure screen savers.

3.8.12. מקום

If device implementations include a hardware sensor (eg GPS) that is capable of providing the location coordinates, they

3.8.13. Unicode and Font

Android includes support for the emoji characters defined in Unicode 10.0 .

If device implementations include a screen or video output, they:

 • [C-1-1] MUST be capable of rendering these emoji characters in color glyph.
 • [C-1-2] MUST include support for:
  • Roboto 2 font with different weights—sans-serif-thin, sans-serif-light, sans-serif-medium, sans-serif-black, sans-serif-condensed, sans-serif-condensed-light for the languages available on the התקן.
  • Full Unicode 7.0 coverage of Latin, Greek, and Cyrillic, including the Latin Extended A, B, C, and D ranges, and all glyphs in the currency symbols block of Unicode 7.0.
 • [C-1-3] MUST NOT remove or modify NotoColorEmoji.tff in the system image. (It is acceptable to add a new emoji font to override emoji in NotoColorEmoji.tff)
 • SHOULD support the skin tone and diverse family emojis as specified in the Unicode Technical Report #51 .

If device implementations include an IME, they:

 • SHOULD provide an input method to the user for these emoji characters.

Android includes support to render Myanmar fonts. Myanmar has several non-Unicode compliant fonts, commonly known as “Zawgyi,” for rendering Myanmar languages.

If device implementations include support for Burmese, they:

 • [C-2-1] MUST render text with Unicode compliant font as default; non-Unicode compliant font MUST NOT be set as default font unless the user chooses it in the language picker.
 • [C-2-2] MUST support a Unicode font and a non-Unicode compliant font if a non-Unicode compliant font is supported on the device. Non-Unicode compliant font MUST NOT remove or overwrite the Unicode font.
 • [C-2-3] MUST render text with non-Unicode compliant font ONLY IF a language code with script code Qaag is specified (eg my-Qaag). No other ISO language or region codes (whether assigned, unassigned, or reserved) can be used to refer to non-Unicode compliant font for Myanmar. App developers and web page authors can specify my-Qaag as the designated language code as they would for any other language.

3.8.14. Multi-windows

If device implementations have the capability to display multiple activities at the same time, they:

 • [C-1-1] MUST implement such multi-window mode(s) in accordance with the application behaviors and APIs described in the Android SDK multi-window mode support documentation and meet the following requirements:
 • [C-1-2] MUST honor android:resizeableActivity that is set by an app in the AndroidManifest.xml file as described in this SDK .
 • [C-1-3] MUST NOT offer split-screen or freeform mode if the screen height is less than 440 dp and the screen width is less than 440 dp.
 • [C-1-4] An activity MUST NOT be resized to a size smaller than 220dp in multi-window modes other than Picture-in-Picture.
 • Device implementations with screen size xlarge SHOULD support freeform mode.

If device implementations support multi-window mode(s), and the split screen mode, they:

 • [C-2-2] MUST crop the docked activity of a split-screen multi-window but SHOULD show some content of it, if the Launcher app is the focused window.
 • [C-2-3] MUST honor the declared AndroidManifestLayout_minWidth and AndroidManifestLayout_minHeight values of the third-party launcher application and not override these values in the course of showing some content of the docked activity.

If device implementations support multi-window mode(s) and Picture-in-Picture multi-window mode, they:

 • [C-3-1] MUST launch activities in picture-in-picture multi-window mode when the app is: * Targeting API level 26 or higher and declares android:supportsPictureInPicture * Targeting API level 25 or lower and declares both android:resizeableActivity and android:supportsPictureInPicture .
 • [C-3-2] MUST expose the actions in their SystemUI as specified by the current PIP activity through the setActions() API.
 • [C-3-3] MUST support aspect ratios greater than or equal to 1:2.39 and less than or equal to 2.39:1, as specified by the PIP activity through the setAspectRatio() API.
 • [C-3-4] MUST use KeyEvent.KEYCODE_WINDOW to control the PIP window; if PIP mode is not implemented, the key MUST be available to the foreground activity.
 • [C-3-5] MUST provide a user affordance to block an app from displaying in PIP mode; the AOSP implementation meets this requirement by having controls in the notification shade.
 • [C-3-6] MUST allocate the following minimum width and height for the PIP window when an application does not declare any value for AndroidManifestLayout_minWidth and AndroidManifestLayout_minHeight :

  • Devices with the Configuration.uiMode that is set other than UI_MODE_TYPE_TELEVISION MUST allocate a minimum width and height of 108 dp.
  • Devices with the Configuration.uiMode that is set to UI_MODE_TYPE_TELEVISION MUST allocate a minimum width of 240 dp and a minimum height of 135 dp.

3.8.15. Display Cutout

Android supports a Display Cutout as described in the SDK document. The DisplayCutout API defines an area on the edge of the display that may not be functional for an application due to a display cutout or curved display on the edge(s).

If device implementations include display cutout(s), they:

 • [C-1-5] MUST NOT have cutout(s) if the device's aspect ratio is 1.0(1:1).
 • [C-1-2] MUST NOT have more than one cutout per edge.
 • [C-1-3] MUST honor the display cutout flags set by the app through the WindowManager.LayoutParams API as described in the SDK.
 • [C-1-4] MUST report correct values for all cutout metrics defined in the DisplayCutout API.

3.8.16. Device Controls

Android includes ControlsProviderService and Control APIs to allow third-party applications to publish device controls for quick status and action for users.

See Section 2_2_3 for device-specific requirements.

3.8.17. לוח כתיבה

יישומי מכשירים:

 • [C-0-1] MUST NOT send clipboard data to any component, activity, service, or across any network connection, without explicit user action (eg, pressing a button on the overlay), except for services mentioned in 9.8.6 Content Capture and App Search .

If device implementations generate a user-visible preview when content is copied to the clipboard for any ClipData item where ClipData.getDescription().getExtras() contains android.content.extra.IS_SENSITIVE , they:

 • [C-1-1] MUST redact the user visible preview

The AOSP reference implementation satisfies these clipboard requirements.

3.9. ניהול מכשיר

Android includes features that allow security-aware applications to perform device administration functions at the system level, such as enforcing password policies or performing remote wipe, through the Android Device Administration API .

If device implementations implement the full range of device administration policies defined in the Android SDK documentation, they:

 • [C-1-1] MUST declare android.software.device_admin .
 • [C-1-2] MUST support device owner provisioning as described in section 3.9.1 and section 3.9.1.1 .

3.9.1 Device Provisioning

3.9.1.1 Device owner provisioning

If device implementations declare android.software.device_admin , they:

 • [C-1-1] MUST support enrolling a Device Policy Client (DPC) as a Device Owner app as described below:
  • When the device implementation has neither users nor user data configured, it:
   • [C-1-5] MUST enroll the DPC application as the Device Owner app or enable the DPC app to choose whether to become a Device Owner or a Profile Owner, if the device declares Near-Field Communications (NFC) support via the feature flag android.hardware.nfc and receives an NFC message containing a record with MIME type MIME_TYPE_PROVISIONING_NFC .
   • [C-1-8] MUST send the ACTION_GET_PROVISIONING_MODE intent after device owner provisioning is triggered so that the DPC app can choose whether to become a Device Owner or a Profile Owner, depending on the values of android.app.extra.PROVISIONING_ALLOWED_PROVISIONING_MODES , unless it can be determined from context that there is only one valid option.
   • [C-1-9] MUST send the ACTION_ADMIN_POLICY_COMPLIANCE intent to the Device Owner app if a Device Owner is established during provisioning regardless of the provisioning method used. The user must not be able to proceed in the Setup Wizard until the Device Owner app finishes.
  • When the device implementation has users or user data, it:
   • [C-1-7] MUST not enroll any DPC application as the Device Owner App any more.
 • [C-1-2] MUST show an appropriate disclosure notice (such as referenced in AOSP ) and obtain affirmative consent from the end user prior to an app being set as Device Owner, unless the device is programmatically configured for Retail Demo Mode prior to on-screen, end-user interaction. If device implementations declare android.software.device_admin , but also include a proprietary device management solution and provide a mechanism to promote an application configured in their solution as a "Device Owner equivalent" to the standard "Device Owner" as recognized by the standard Android DevicePolicyManager APIs, they:

 • [C-2-1] MUST have a process in place to verify that the specific app being promoted belongs to a legitimate enterprise device management solution and has been configured in the proprietary solution to have the rights equivalent as a "Device Owner".

 • [C-2-2] MUST show the same AOSP Device Owner consent disclosure as the flow initiated by android.app.action.PROVISION_MANAGED_DEVICE prior to enrolling the DPC application as "Device Owner".

 • [C-2-3] MUST NOT hard code the consent or prevent the use of other device owner apps.

3.9.1.2 Managed profile provisioning

If device implementations declare android.software.managed_users , they:

3.9.2 Managed Profile Support

If device implementations declare android.software.managed_users , they:

 • [C-1-1] MUST support managed profiles via the android.app.admin.DevicePolicyManager APIs.
 • [C-1-2] MUST allow one and only one managed profile to be created .
 • [C-1-3] MUST use an icon badge (similar to the AOSP upstream work badge) to represent the managed applications and widgets and other badged UI elements like Recents & Notifications.
 • [C-1-4] MUST display a notification icon (similar to the AOSP upstream work badge) to indicate when user is within a managed profile application.
 • [C-1-5] MUST display a toast indicating that the user is in the managed profile if and when the device wakes up (ACTION_USER_PRESENT) and the foreground application is within the managed profile.
 • [C-1-6] Where a managed profile exists, MUST show a visual affordance in the Intent 'Chooser' to allow the user to forward the intent from the managed profile to the primary user or vice versa, if enabled by the Device Policy בקר.
 • [C-1-7] Where a managed profile exists, MUST expose the following user affordances for both the primary user and the managed profile:
  • Separate accounting for battery, location, mobile data and storage usage for the primary user and managed profile.
  • Independent management of VPN Applications installed within the primary user or managed profile.
  • Independent management of applications installed within the primary user or managed profile.
  • Independent management of accounts within the primary user or managed profile.
 • [C-1-8] MUST ensure the preinstalled dialer, contacts and messaging applications can search for and look up caller information from the managed profile (if one exists) alongside those from the primary profile, if the Device Policy Controller permits it.
 • [C-1-9] MUST ensure that it satisfies all the security requirements applicable for a device with multiple users enabled (see section 9.5 ), even though the managed profile is not counted as another user in addition to the primary user.

Start new requirements

 • [C-1-10] MUST ensure that the screenshot data is saved in the work profile storage when a screenshot is captured with a topActivity window that has focus (the one the user interacted with last among all activities) and belongs to a work profile app .
 • [C-1-11] MUST NOT capture any other screen content (system bar, notifications or any personal profile content) except for the work profile application window/windows when saving a screenshot to the work profile (to ensure that personal profile data is not saved in the work profile).

סיים דרישות חדשות

If device implementations declare android.software.managed_users and android.software.secure_lock_screen , they:

 • [C-2-1] MUST support the ability to specify a separate lock screen meeting the following requirements to grant access to apps running in a managed profile only.
 • When contacts from the managed profile are displayed in the preinstalled call log, in-call UI, in-progress and missed-call notifications, contacts and messaging apps they SHOULD be badged with the same badge used to indicate managed profile applications.

3.9.3 Managed User Support

If device implementations declare android.software.managed_users , they:

 • [C-1-1] MUST provide a user affordance to logout from the current user and switch back to the primary user in multiple-user session when isLogoutEnabled returns true . The user affordance MUST be accessible from the lockscreen without unlocking the device.

If device implementations declare android.software.device_admin and provide an on-device user affordance to add additional secondary Users , they:

 • [C-SR-1] Are STRONGLY RECOMMENDED show the same AOSP Device Owner consent disclosures that were shown in the flow initiated by android.app.action.PROVISION_MANAGED_DEVICE , prior to allowing accounts to be added in the new secondary User, so users understand that the device is managed.

3.9.4 Device Policy Management Role Requirements

If device implementations report android.software.device_admin or android.software.managed_users , then they:

 • [C-1-1] MUST support the device policy management role as defined in section 9.1 . The application that holds the device policy management role MAY be defined by setting config_devicePolicyManagement to the package name. The package name MUST be followed by : and the signing certificate unless the application is preloaded.

If a package name is not defined for config_devicePolicyManagement as described above:

If a package name is defined for config_devicePolicyManagement as described above:

 • [C-3-1] The application MUST be installed on all profiles for a user .
 • [C-3-2] Device implementations MAY define an application that updates the device policy management role holder before provisioning by setting config_devicePolicyManagementUpdater .

If a package name is defined for config_devicePolicyManagementUpdater as described above:

 • [C-4-1] The application MUST be preinstalled on the device.
 • [C-4-2] The application MUST implement an intent filter which resolves android.app.action.UPDATE_DEVICE_POLICY_MANAGEMENT_ROLE_HOLDER .

Start new requirements

3.9.5 Device Policy Resolution Framework

If device implementations report android.software.device_admin or android.software.managed_users , then they:

סיים דרישות חדשות

3.10. נְגִישׁוּת

Android provides an accessibility layer that helps users with disabilities to navigate their devices more easily. In addition, Android provides platform APIs that enable accessibility service implementations to receive callbacks for user and system events and generate alternate feedback mechanisms, such as text-to-speech, haptic feedback, and trackball/d-pad navigation.

If device implementations support third-party accessibility services, they:

 • [C-1-1] MUST provide an implementation of the Android accessibility framework as described in the accessibility APIs SDK documentation.
 • [C-1-2] MUST generate accessibility events and deliver the appropriate AccessibilityEvent to all registered AccessibilityService implementations as documented in the SDK.
 • [C-1-4] MUST provide a user affordance to control accessibility services that declare the AccessibilityServiceInfo.FLAG_REQUEST_ACCESSIBILITY_BUTTON . Note that for device implementations with a system navigation bar, they SHOULD allow the user to have the option for a button in the system's navigation bar to control these services.

If device implementations include preinstalled accessibility services, they:

 • [C-2-1] MUST implement these preinstalled accessibility services as Direct Boot Aware apps when the data storage is encrypted with File Based Encryption (FBE).
 • SHOULD provide a mechanism in the out-of-box setup flow for users to enable relevant accessibility services, as well as options to adjust the font size, display size and magnification gestures.

3.11. טקסט לדיבור

Android includes APIs that allow applications to make use of text-to-speech (TTS) services and allows service providers to provide implementations of TTS services.

If device implementations reporting the feature android.hardware.audio.output, they:

If device implementations support installation of third-party TTS engines, they:

 • [C-2-1] MUST provide user affordance to allow the user to select a TTS engine for use at system level.

3.12. TV Input Framework

ה- Android Television Input Framework (TIF) מפשט את האספקה ​​של תוכן חי למכשירי Android Television. TIF מספק API סטנדרטי ליצירת מודולי קלט השולטים במכשירי Android Television.

If device implementations support TIF, they:

 • [C-1-1] MUST declare the platform feature android.software.live_tv .
 • [C-1-2] MUST support all TIF APIs such that an application which uses these APIs and the third-party TIF-based inputs service can be installed and used on the device.

3.13. הגדרות מהירות

Android provides a Quick Settings UI component that allows quick access to frequently used or urgently needed actions.

If device implementations include a Quick Settings UI component and support third-party Quick Settings, they:

 • [C-1-1] MUST allow the user to add or remove the tiles provided through the quicksettings APIs from a third-party app.
 • [C-1-2] MUST NOT automatically add a tile from a third-party app directly to the Quick Settings.
 • [C-1-3] MUST display all the user-added tiles from third-party apps alongside the system-provided quick setting tiles.

3.14. Media UI

If device implementations include non-voice-activated applications (the Apps) that interact with third-party applications through MediaBrowser or MediaSession , the Apps:

 • [C-1-2] MUST clearly display icons obtained via getIconBitmap() or getIconUri() and titles obtained via getTitle() as described in MediaDescription . May shorten titles to comply with safety regulations (eg driver distraction).

 • [C-1-3] MUST show the third-party application icon whenever displaying content provided by this third-party application.

 • [C-1-4] MUST allow the user to interact with the entire MediaBrowser hierarchy. MAY restrict the access to part of the hierarchy to comply with safety regulations (eg driver distraction), but MUST NOT give preferential treatment based on content or content provider.

 • [C-1-5] MUST consider double tap of KEYCODE_HEADSETHOOK or KEYCODE_MEDIA_PLAY_PAUSE as KEYCODE_MEDIA_NEXT for MediaSession.Callback#onMediaButtonEvent .

3.15. Instant Apps

If device implementations support Instant Apps, they MUST satisfy the following requirements:

 • [C-1-1] Instant Apps MUST only be granted permissions that have the android:protectionLevel set to "instant" .
 • [C-1-2] Instant Apps MUST NOT interact with installed apps via implicit intents unless one of the following is true:
  • The component's intent pattern filter is exposed and has CATEGORY_BROWSABLE
  • The action is one of ACTION_SEND, ACTION_SENDTO, ACTION_SEND_MULTIPLE
  • The target is explicitly exposed with android:visibleToInstantApps
 • [C-1-3] Instant Apps MUST NOT interact explicitly with installed apps unless the component is exposed via android:visibleToInstantApps.
 • [C-1-4] Installed Apps MUST NOT see details about Instant Apps on the device unless the Instant App explicitly connects to the installed application.
 • Device implementations MUST provide the following user affordances for interacting with Instant Apps. The AOSP meets the requirements with the default System UI, Settings, and Launcher. יישומי מכשירים:

  • [C-1-5] MUST provide a user affordance to view and delete Instant Apps locally cached for each individual app package.
  • [C-1-6] MUST provide a persistent user notification that can be collapsed while an Instant App is running in the foreground. This user notification MUST include that Instant Apps do not require installation and provide a user affordance that directs the user to the application info screen in Settings. For Instant Apps launched via web intents, as defined by using an intent with action set to Intent.ACTION_VIEW and with a scheme of "http" or "https", an additional user affordance SHOULD allow the user not to launch the Instant App and launch the associated link with the configured web browser, if a browser is available on the device.
  • [C-1-7] MUST allow running Instant Apps to be accessed from the Recents function if the Recents function is available on the device.
 • [C-1-8] MUST preload one or more applications or service components with an intent handler for the intents listed in the SDK here and make the intents visible for Instant Apps.

3.16. Companion Device Pairing

Android includes support for companion device pairing to more effectively manage association with companion devices and provides the CompanionDeviceManager API for apps to access this feature.

If device implementations support the companion device pairing feature, they:

 • [C-1-1] MUST declare the feature flag FEATURE_COMPANION_DEVICE_SETUP .
 • [C-1-2] MUST ensure the APIs in the android.companion package is fully implemented.
 • [C-1-3] MUST provide user affordances for the user to select/confirm a companion device is present and operational.

3.17. Heavyweight Apps

If device implementations declare the feature FEATURE_CANT_SAVE_STATE , then they:

 • [C-1-1] MUST have only one installed app that specifies cantSaveState running in the system at a time. If the user leaves such an app without explicitly exiting it (for example by pressing home while leaving an active activity the system, instead of pressing back with no remaining active activities in the system), then device implementations MUST prioritize that app in RAM as they do for other things that are expected to remain running, such as foreground services. While such an app is in the background, the system can still apply power management features to it, such as limiting CPU and network access.
 • [C-1-2] MUST provide a UI affordance to chose the app that won't participate in the normal state save/restore mechanism once the user launches a second app declared with cantSaveState attribute.
 • [C-1-3] MUST NOT apply other changes in policy to apps that specify cantSaveState , such as changing CPU performance or changing scheduling prioritization.

If device implementations don't declare the feature FEATURE_CANT_SAVE_STATE , then they:

 • [C-1-1] MUST ignore the cantSaveState attribute set by apps and MUST NOT change the app behavior based on that attribute.

3.18. אנשי קשר

Android includes Contacts Provider APIs to allow applications to manage contact information stored on the device. Contact data that is entered directly into the device is typically synchronized with a web service, but the data MAY also only reside locally on the device. Contacts that are only stored on the device are referred to as local contacts.

RawContacts are "associated with" or "stored in" an Account when the ACCOUNT_NAME , and ACCOUNT_TYPE , columns for the raw contacts match the corresponding Account.name and Account.type fields of the account.

Default local account : an account for raw contacts that are only stored on the device and not associated with an Account in the AccountManager , which are created with null values for the ACCOUNT_NAME , and ACCOUNT_TYPE , columns.

Custom local account : an account for raw contacts that are only stored on the device and not associated with an Account in the AccountManager, which are created with at least one non-null value for the ACCOUNT_NAME , and ACCOUNT_TYPE , columns.

יישומי מכשירים:

 • [C-SR-1] Are STRONGLY RECOMMENDED to not create custom local accounts .

If device implementations use a custom local account :

 • [C-1-1] The ACCOUNT_NAME , of the custom local account MUST be returned by ContactsContract.RawContacts.getLocalAccountName
 • [C-1-2] The ACCOUNT_TYPE , of the custom local account MUST be returned by ContactsContract.RawContacts.getLocalAccountType
 • [C-1-3] Raw contacts that are inserted by third party applications with the default local account (ie by setting null values for ACCOUNT_NAME and ACCOUNT_TYPE ) MUST be inserted to the custom local account .
 • [C-1-4] Raw contacts inserted into the custom local account MUST not be removed when accounts are added or removed.
 • [C-1-5] Delete operations performed against the custom local account MUST result in raw contacts being purged immediately (as if the CALLER_IS_SYNCADAPTER param was set to true), even if the CALLER\_IS\_SYNCADAPTER param was set to false or not נָקוּב.

4. Application Packaging Compatibility

Devices implementations:

 • [C-0-1] MUST be capable of installing and running Android “.apk” files as generated by the “aapt” tool included in the official Android SDK .

  • As the above requirement may be challenging, device implementations are RECOMMENDED to use the AOSP reference implementation's package management system.
 • [C-0-2] MUST support verifying “.apk” files using the APK Signature Scheme v3.1, APK Signature Scheme v3 , APK Signature Scheme v2 and JAR signing .

 • [C-0-3] MUST NOT extend either the .apk , Android Manifest , Dalvik bytecode , or RenderScript bytecode formats in such a way that would prevent those files from installing and running correctly on other compatible devices.

 • [C-0-4] MUST NOT allow apps other than the current "installer of record" for the package to silently uninstall the app without any user confirmation, as documented in the SDK for the DELETE_PACKAGE permission. The only exceptions are the system package verifier app handling PACKAGE_NEEDS_VERIFICATION intent and the storage manager app handling ACTION_MANAGE_STORAGE intent.

 • [C-0-5] MUST have an activity that handles the android.settings.MANAGE_UNKNOWN_APP_SOURCES intent.

 • [C-0-6] MUST NOT install application packages from unknown sources, unless the app that requests the installation meets all the following requirements:

  • It MUST declare the REQUEST_INSTALL_PACKAGES permission or have the android:targetSdkVersion set at 24 or lower.
  • It MUST have been granted permission by the user to install apps from unknown sources.
 • SHOULD provide a user affordance to grant/revoke the permission to install apps from unknown sources per application, but MAY choose to implement this as a no-op and return RESULT_CANCELED for startActivityForResult() , if the device implementation does not want to allow users to have this choice. However, even in such cases, they SHOULD indicate to the user why there is no such choice presented.

 • [C-0-7] MUST display a warning dialog with the warning string that is provided through the system API PackageManager.setHarmfulAppWarning to the user before launching an activity in an application that has been marked by the same system API PackageManager.setHarmfulAppWarning as potentially מַזִיק.

 • SHOULD provide a user affordance to choose to uninstall or launch an application on the warning dialog.

 • [C-0-8] MUST implement support for Incremental File System as documented here .

 • [C-0-9] MUST support verifying .apk files using the APK Signature Scheme v4 and APK Signature Scheme v4.1.

5. Multimedia Compatibility

יישומי מכשירים:

 • [C-0-1] MUST support the media formats, encoders, decoders, file types, and container formats defined in section 5.1 for each and every codec declared by MediaCodecList .
 • [C-0-2] MUST declare and report support of the encoders, decoders available to third-party applications via MediaCodecList .
 • [C-0-3] MUST be able to properly decode and make available to third-party apps all the formats it can encode. This includes all bitstreams that its encoders generate and the profiles reported in its CamcorderProfile .

יישומי מכשירים:

 • SHOULD aim for minimum codec latency, in others words, they
  • SHOULD NOT consume and store input buffers and return input buffers only once processed.
  • SHOULD NOT hold onto decoded buffers for longer than as specified by the standard (eg SPS).
  • SHOULD NOT hold onto encoded buffers longer than required by the GOP structure.

All of the codecs listed in the section below are provided as software implementations in the preferred Android implementation from the Android Open Source Project.

Please note that neither Google nor the Open Handset Alliance make any representation that these codecs are free from third-party patents. Those intending to use this source code in hardware or software products are advised that implementations of this code, including in open source software or shareware, may require patent licenses from the relevant patent holders.

5.1. Media Codecs

5.1.1. Audio Encoding

See more details in 5.1.3. Audio Codecs Details .

If device implementations declare android.hardware.microphone , they MUST support encoding the following audio formats and make them available to third-party apps:

 • [C-1-1] PCM/WAVE
 • [C-1-2] FLAC
 • [C-1-3] Opus

All audio encoders MUST support:

5.1.2. Audio Decoding

See more details in 5.1.3. Audio Codecs Details .

If device implementations declare support for the android.hardware.audio.output feature, they must support decoding the following audio formats:

 • [C-1-1] MPEG-4 AAC Profile (AAC LC)
 • [C-1-2] MPEG-4 HE AAC Profile (AAC+)
 • [C-1-3] MPEG-4 HE AACv2 Profile (enhanced AAC+)
 • [C-1-4] AAC ELD (enhanced low delay AAC)
 • [C-1-11] xHE-AAC (ISO/IEC 23003-3 Extended HE AAC Profile, which includes the USAC Baseline Profile, and ISO/IEC 23003-4 Dynamic Range Control Profile)
 • [C-1-5] FLAC
 • [C-1-6] MP3
 • [C-1-7] MIDI
 • [C-1-8] Vorbis
 • [C-1-9] PCM/WAVE including high-resolution audio formats up to 24 bits, 192 kHz sample rate, and 8 channels. Note that this requirement is for decoding only, and that a device is permitted to downsample and downmix during the playback phase.
 • [C-1-10] Opus

If device implementations support the decoding of AAC input buffers of multichannel streams (ie more than two channels) to PCM through the default AAC audio decoder in the android.media.MediaCodec API, the following MUST be supported:

 • [C-2-1] Decoding MUST be performed without downmixing (eg a 5.0 AAC stream must be decoded to five channels of PCM, a 5.1 AAC stream must be decoded to six channels of PCM).
 • [C-2-2] Dynamic range metadata MUST be as defined in "Dynamic Range Control (DRC)" in ISO/IEC 14496-3, and the android.media.MediaFormat DRC keys to configure the dynamic range-related behaviors of the audio decoder. The AAC DRC keys were introduced in API 21, and are: KEY_AAC_DRC_ATTENUATION_FACTOR , KEY_AAC_DRC_BOOST_FACTOR , KEY_AAC_DRC_HEAVY_COMPRESSION , KEY_AAC_DRC_TARGET_REFERENCE_LEVEL and KEY_AAC_ENCODED_TARGET_LEVEL .
 • [C-SR-1] It is STRONGLY RECOMMENDED that requirements C-2-1 and C-2-2 above are satisfied by all AAC audio decoders.

When decoding USAC audio, MPEG-D (ISO/IEC 23003-4):

 • [C-3-1] Loudness and DRC metadata MUST be interpreted and applied according to MPEG-D DRC Dynamic Range Control Profile Level 1.
 • [C-3-2] The decoder MUST behave according to the configuration set with the following android.media.MediaFormat keys: KEY_AAC_DRC_TARGET_REFERENCE_LEVEL and KEY_AAC_DRC_EFFECT_TYPE .

MPEG-4 AAC, HE AAC, and HE AACv2 profile decoders:

 • MAY support loudness and dynamic range control using ISO/IEC 23003-4 Dynamic Range Control Profile.

If ISO/IEC 23003-4 is supported and if both ISO/IEC 23003-4 and ISO/IEC 14496-3 metadata are present in a decoded bitstream, then:

 • ISO/IEC 23003-4 metadata SHALL take precedence.

All audio decoders MUST support outputting:

If device implementations support the decoding of AAC input buffers of multichannel streams (ie more than two channels) to PCM through the default AAC audio decoder in the android.media.MediaCodec API, then the following MUST be supported:

 • [C-7-1] MUST be able to be configured by the application using the decoding with the key KEY_MAX_OUTPUT_CHANNEL_COUNT to control whether the content is downmixed to stereo (when using a value of 2) or is output using the native number of channels (when using a value equal or greater to that number). For instance a value of 6 or greater would configure a decoder to output 6 channels when fed 5.1 content.
 • [C-7-2] When decoding, the decoder MUST advertise the channel mask being used on the output format with the KEY_CHANNEL_MASK key, using the android.media.AudioFormat constants (example: CHANNEL_OUT_5POINT1 ).

If device implementations support audio decoders other than the default AAC audio decoder and are capable of outputting multi-channel audio (ie more than 2 channels) when fed compressed multi-channel content, then:

 • [C-SR-2] The decoder is STRONGLY RECOMMENDED to be able to be configured by the application using the decoding with the key KEY_MAX_OUTPUT_CHANNEL_COUNT to control whether the content is downmixed to stereo (when using a value of 2) or is output using the native number of channels (when using a value equal or greater to that number). For instance a value of 6 or greater would configure a decoder to output 6 channels when fed 5.1 content.
 • [C-SR-3] When decoding, the decoder is STRONGLY RECOMMENDED to advertise the channel mask being used on the output format with the KEY_CHANNEL_MASK key, using the android.media.AudioFormat constants (example: CHANNEL_OUT_5POINT1 ).

5.1.3. Audio Codecs Details

Format/Codec פרטים File Types/Container Formats to be supported
MPEG-4 AAC Profile
(AAC LC)
Support for mono/stereo/5.0/5.1 content with standard sampling rates from 8 to 48 kHz.
 • 3GPP (.3gp)
 • MPEG-4 (.mp4, .m4a)
 • ADTS raw AAC (.aac, ADIF not supported)
 • MPEG-TS (.ts, not seekable, decode only)
 • Matroska (.mkv, decode only)
MPEG-4 HE AAC Profile (AAC+) Support for mono/stereo/5.0/5.1 content with standard sampling rates from 16 to 48 kHz.
 • 3GPP (.3gp)
 • MPEG-4 (.mp4, .m4a)
MPEG-4 HE AACv2
Profile (enhanced AAC+)
Support for mono/stereo/5.0/5.1 content with standard sampling rates from 16 to 48 kHz.
 • 3GPP (.3gp)
 • MPEG-4 (.mp4, .m4a)
AAC ELD (enhanced low delay AAC) Support for mono/stereo content with standard sampling rates from 16 to 48 kHz.
 • 3GPP (.3gp)
 • MPEG-4 (.mp4, .m4a)
USAC Support for mono/stereo content with standard sampling rates from 7.35 to 48 kHz. MPEG-4 (.mp4, .m4a)
AMR-NB 4.75 to 12.2 kbps sampled @ 8 kHz 3GPP (.3gp)
AMR-WB 9 rates from 6.60 kbit/s to 23.85 kbit/s sampled @ 16 kHz, as defined at AMR-WB, Adaptive Multi-Rate - Wideband Speech Codec 3GPP (.3gp)
FLAC For both encoder and decoder: at least Mono and Stereo modes MUST be supported. Sample rates up to 192 kHz MUST be supported; 16-bit and 24-bit resolution MUST be supported. FLAC 24-bit audio data handling MUST be available with floating point audio configuration.
 • FLAC (.flac)
 • MPEG-4 (.mp4, .m4a, decode only)
 • Matroska (.mkv, decode only)
MP3 Mono/Stereo 8-320Kbps constant (CBR) or variable bitrate (VBR)
 • MP3 (.mp3)
 • MPEG-4 (.mp4, .m4a, decode only)
 • Matroska (.mkv, decode only)
MIDI MIDI Type 0 and 1. DLS Version 1 and 2. XMF and Mobile XMF. Support for ringtone formats RTTTL/RTX, OTA, and iMelody
 • Type 0 and 1 (.mid, .xmf, .mxmf)
 • RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx)
 • iMelody (.imy)
Vorbis
 • Ogg (.ogg)
 • MPEG-4 (.mp4, .m4a, decode only)
 • Matroska (.mkv)
 • Webm (.webm)
PCM/WAVE PCM codec MUST support 16-bit linear PCM and 16-bit float. WAVE extractor must support 16-bit, 24-bit, 32-bit linear PCM and 32-bit float (rates up to limit of hardware). Sampling rates MUST be supported from 8 kHz to 192 kHz. WAVE (.wav)
אוֹפּוּס Decoding: Support for mono, stereo, 5.0 and 5.1 content with sampling rates of 8000, 12000, 16000, 24000, and 48000 Hz.
Encoding: Support for mono and stereo content with sampling rates of 8000, 12000, 16000, 24000, and 48000 Hz.
 • Ogg (.ogg)
 • MPEG-4 (.mp4, .m4a, decode only)
 • Matroska (.mkv)
 • Webm (.webm)

5.1.4. Image Encoding

See more details in 5.1.6. Image Codecs Details .

Device implementations MUST support encoding the following image encoding:

 • [C-0-1] JPEG
 • [C-0-2] PNG
 • [C-0-3] WebP

Start new requirements

 • [C-0-4] AVIF
  • Devices must support BITRATE_MODE_CQ and Baseline Profile.

סיים דרישות חדשות

If device implementations support HEIC encoding via android.media.MediaCodec for media type MIMETYPE_IMAGE_ANDROID_HEIC , they:

5.1.5. Image Decoding

See more details in 5.1.6. Image Codecs Details .

Device implementations MUST support decoding the following image encoding:

 • [C-0-1] JPEG
 • [C-0-2] GIF
 • [C-0-3] PNG
 • [C-0-4] BMP
 • [C-0-5] WebP
 • [C-0-6] Raw
 • [C-0-7] AVIF (Baseline Profile)

If device implementations support HEVC video decoding, they: * [C-1-1] MUST support HEIF (HEIC) image decoding.

Image decoders that support a high bit-depth format (9+ bits per channel):

 • [C-2-1] MUST support outputting an 8-bit equivalent format if requested by the application, for example, via the ARGB_8888 config of android.graphics.Bitmap .

5.1.6. Image Codecs Details

Format/Codec פרטים Supported File Types/Container Formats
JPEG Base+progressive JPEG (.jpg)
GIF GIF (.gif)
PNG PNG (.png)
BMP BMP (.bmp)
WebP WebP (.webp)
גלם ARW (.arw), CR2 (.cr2), DNG (.dng), NEF (.nef), NRW (.nrw), ORF (.orf), PEF (.pef), RAF (.raf), RW2 (.rw2), SRW (.srw)
HEIF Image, Image collection, Image sequence HEIF (.heif), HEIC (.heic)
AVIF (Baseline Profile) Image, Image collection, Image sequence Baseline Profile HEIF container (.avif)

Image encoder and decoders exposed through the MediaCodec API

 • [C-1-1] MUST support YUV420 8:8:8 flexible color format ( COLOR_FormatYUV420Flexible ) through CodecCapabilities .

 • [C-SR-1] STRONGLY RECOMMENDED to support RGB888 color format for input Surface mode.

 • [C-1-3] MUST support at least one of a planar or semiplanar YUV420 8:8:8 color format: COLOR_FormatYUV420PackedPlanar (equivalent to COLOR_FormatYUV420Planar ) or COLOR_FormatYUV420PackedSemiPlanar (equivalent to COLOR_FormatYUV420SemiPlanar ). They are STRONGLY RECOMMENDED to support both.

5.1.7. Video Codecs

 • For acceptable quality of web video streaming and video-conference services, device implementations SHOULD use a hardware VP8 codec that meets the requirements .

If device implementations include a video decoder or encoder:

 • [C-1-1] Video codecs MUST support output and input bytebuffer sizes that accommodate the largest feasible compressed and uncompressed frame as dictated by the standard and configuration but also not overallocate.

 • [C-1-2] Video encoders and decoders MUST support YUV420 8:8:8 flexible color formats ( COLOR_FormatYUV420Flexible ) through CodecCapabilities .

 • [C-1-3] Video encoders and decoders MUST support at least one of a planar or semiplanar YUV420 8:8:8 color format: COLOR_FormatYUV420PackedPlanar (equivalent to COLOR_FormatYUV420Planar ) or COLOR_FormatYUV420PackedSemiPlanar (equivalent to COLOR_FormatYUV420SemiPlanar ). They are STRONGLY RECOMMENDED to support both.

 • [C-SR-1] Video encoders and decoders are STRONGLY RECOMMENDED to support at least one of a hardware optimized planar or semiplanar YUV420 8:8:8 color format (YV12, NV12, NV21 or equivalent vendor optimized format.)

 • [C-1-5] Video decoders that support a high bit-depth format (9+ bits per channel) MUST support outputting an 8-bit equivalent format if requested by the application. This MUST be reflected by supporting an YUV420 8:8:8 color format via android.media.MediaCodecInfo .

If device implementations advertise HDR profile support through Display.HdrCapabilities , they:

 • [C-2-1] MUST support HDR static metadata parsing and handling.

If device implementations advertise intra refresh support through FEATURE_IntraRefresh in the MediaCodecInfo.CodecCapabilities class, they:

 • [C-3-1] MUST support the refresh periods in the range of 10 - 60 frames and accurately operate within 20% of configured refresh period.

Unless the application specifies otherwise using the KEY_COLOR_FORMAT format key, video decoder implementations:

 • [C-4-1] MUST default to the color format optimized for hardware display if configured using Surface output.
 • [C-4-2] MUST default to a YUV420 8:8:8 color format optimized for CPU reading if configured to not use Surface output.

5.1.8. Video Codecs List

Format/Codec פרטים File Types/Container Formats to be supported
H.263
 • 3GPP (.3gp)
 • MPEG-4 (.mp4)
 • Matroska (.mkv, decode only)
H.264 AVC See section 5.2 and 5.3 for details
 • 3GPP (.3gp)
 • MPEG-4 (.mp4)
 • MPEG-2 TS (.ts, not seekable)
 • Matroska (.mkv, decode only)
H.265 HEVC See section 5.3 for details
 • MPEG-4 (.mp4)
 • Matroska (.mkv, decode only)
MPEG-2 Main Profile
 • MPEG2-TS (.ts, not seekable)
 • MPEG-4 (.mp4, decode only)
 • Matroska (.mkv, decode only)
MPEG-4 SP
 • 3GPP (.3gp)
 • MPEG-4 (.mp4)
 • Matroska (.mkv, decode only)
VP8 See section 5.2 and 5.3 for details
VP9 See section 5.3 for details
AV1 See section 5.2 and section 5.3 for details
 • MPEG-4 (.mp4)
 • Matroska (.mkv, decode only)

5.1.9. Media Codec Security

Device implementations MUST ensure compliance with media codec security features as described below.

Android includes support for OMX, a cross-platform multimedia acceleration API, as well as Codec 2.0, a low-overhead multimedia acceleration API.

If device implementations support multimedia, they:

 • [C-1-1] MUST provide support for media codecs either via OMX or Codec 2.0 APIs (or both) as in the Android Open Source Project and not disable or circumvent the security protections. This specifically does not mean that every codec MUST use either the OMX or Codec 2.0 API, only that support for at least one of these APIs MUST be available, and support for the available APIs MUST include the security protections present.
 • [C-SR-1] Are STRONGLY RECOMMENDED to include support for Codec 2.0 API.

If device implementations do not support the Codec 2.0 API, they:

 • [C-2-1] MUST include the corresponding OMX software codec from the Android Open Source Project (if it is available) for each media format and type (encoder or decoder) supported by the device.
 • [C-2-2] Codecs that have names starting with "OMX.google." MUST be based on their Android Open Source Project source code.
 • [C-SR-2] Are STRONGLY RECOMMENDED that the OMX software codecs run in a codec process that does not have access to hardware drivers other than memory mappers.

If device implementations support Codec 2.0 API, they:

 • [C-3-1] MUST include the corresponding Codec 2.0 software codec from the Android Open Source Project (if it is available) for each media format and type (encoder or decoder) supported by the device.
 • [C-3-2] MUST house the Codec 2.0 software codecs in the software codec process as provided in the Android Open Source Project to make it possible to more narrowly grant access to software codecs.
 • [C-3-3] Codecs that have names starting with "c2.android." MUST be based on their Android Open Source Project source code.

5.1.10. Media Codec Characterization

If device implementations support media codecs, they:

 • [C-1-1] MUST return correct values of media codec characterization via the MediaCodecInfo API.

באופן מיוחד:

 • [C-1-2] Codecs with names starting with "OMX." MUST use the OMX APIs and have names that conform to OMX IL naming guidelines.
 • [C-1-3] Codecs with names starting with "c2." MUST use the Codec 2.0 API and have names that conform to Codec 2.0 naming guidelines for Android.
 • [C-1-4] Codecs with names starting with "OMX.google." or "c2.android." MUST NOT be characterized as vendor or as hardware-accelerated.
 • [C-1-5] Codecs that run in a codec process (vendor or system) that have access to hardware drivers other than memory allocators and mappers MUST NOT be characterized as software-only.
 • [C-1-6] Codecs not present in the Android Open Source Project or not based on the source code in that project MUST be characterized as vendor.
 • [C-1-7] Codecs that utilize hardware acceleration MUST be characterized as hardware accelerated.
 • [C-1-8] Codec names MUST NOT be misleading. For example, codecs named "decoders" MUST support decoding, and those named "encoders" MUST support encoding. Codecs with names containing media formats MUST support those formats.

If device implementations support video codecs:

 • [C-2-1] All video codecs MUST publish achievable frame rate data for the following sizes if supported by the codec:
SD (low quality) SD (high quality) HD 720p HD 1080p UHD
Video resolution
 • 176 x 144 px (H263, MPEG2, MPEG4)
 • 352 x 288 px (MPEG4 encoder, H263, MPEG2)
 • 320 x 180 px (VP8, VP8)
 • 320 x 240 px (other)
 • 704 x 576 px (H263)
 • 640 x 360 px (VP8, VP9)
 • 640 x 480 px (MPEG4 encoder)
 • 720 x 480 px (other, AV1 )
 • 1408 x 1152 px (H263)
 • 1280 x 720 px (other, AV1 )
1920 x 1080 px (other than MPEG4, AV1 ) 3840 x 2160 px (HEVC, VP9, AV1 )
 • [C-2-2] Video codecs that are characterized as hardware accelerated MUST publish performance points information. They MUST each list all supported standard performance points (listed in PerformancePoint API), unless they are covered by another supported standard performance point.
 • Additionally they SHOULD publish extended performance points if they support sustained video performance other than one of the standard ones listed.

5.2. Video Encoding

If device implementations support any video encoder and make it available to third-party apps, they:

 • SHOULD NOT be, over two sliding windows, more than 15% over the bitrate between intraframe (I-frame) intervals.
 • SHOULD NOT be more than 100% over the bitrate over a sliding window of 1 second.

Start new requirements

If device implementations support any video encoder and make it available to third-party apps, and set the
MediaFormat.KEY_BITRATE_MODE to BITRATE_MODE_VBR so that the encoder operates in Variable bitrate mode, then, as long as it does not impact the minimum quality floor , the encoded bitrate :

 • [C-5-1] MUST SHOULD NOT be, over one sliding window, more than 15% over the bitrate between intraframe (I-frame) intervals.
 • [C-5-2] MUST SHOULD NOT be more than 100% over the bitrate over a sliding window of 1 second.

If device implementations support any video encoder and make it available to third-party apps and set the MediaFormat.KEY_BITRATE_MODE to BITRATE_MODE_CBR so the encoder operates in constant bitrate mode, then the encoded bitrate:

 • [C-6-1] MUST [C-SR-2] is STRONGLY RECOMMENDED to NOT be more than 15% over the target bitrate over a sliding window of 1 second.

סיים דרישות חדשות

If device implementations include an embedded screen display with the diagonal length of at least 2.5 inches or include a video output port or declare the support of a camera via the android.hardware.camera.any feature flag, they:

 • [C-1-1] MUST include the support of at least one of the VP8 or H.264 video encoders, and make it available for third-party applications.
 • SHOULD support both VP8 and H.264 video encoders, and make it available for third-party applications.

If device implementations support any of the H.264, VP8, VP9 or HEVC video encoders and make it available to third-party applications, they:

 • [C-2-1] MUST support dynamically configurable bitrates.
 • SHOULD support variable frame rates, where video encoder SHOULD determine instantaneous frame duration based on the timestamps of input buffers, and allocate its bit bucket based on that frame duration.

If device implementations support the MPEG-4 SP video encoder and make it available to third-party apps, they:

 • SHOULD support dynamically configurable bitrates for the supported encoder.

If device implementations provide hardware accelerated video or image encoders, and support one or more attached or pluggable hardware camera(s) exposed through the android.camera APIs:

 • [C-4-1] all hardware accelerated video and image encoders MUST support encoding frames from the hardware camera(s).
 • SHOULD support encoding frames from the hardware camera(s) through all video or image encoders.

If device implementations provide HDR encoding, they:

 • [C-SR-1] are STRONGLY RECOMMENDED to provide a plugin for the seamless transcoding API to convert from HDR format to SDR format.

5.2.1. H.263

If device implementations support H.263 encoders and make it available to third-party apps, they:

 • [C-1-1] MUST support QCIF resolution (176 x 144) using Baseline Profile Level 45. SQCIF resolution is optional.
 • SHOULD support dynamically configurable bitrates for the supported encoder.

5.2.2. H.264

If device implementations support H.264 codec, they:

 • [C-1-1] MUST support Baseline Profile Level 3. However, support for ASO (Arbitrary Slice Ordering), FMO (Flexible Macroblock Ordering) and RS (Redundant Slices) is OPTIONAL. Moreover, to maintain compatibility with other Android devices, it is RECOMMENDED that ASO, FMO and RS are not used for Baseline Profile by encoders.
 • [C-1-2] MUST support the SD (Standard Definition) video encoding profiles in the following table.
 • SHOULD support Main Profile Level 4.
 • SHOULD support the HD (High Definition) video encoding profiles as indicated in the following table.

If device implementations report support of H.264 encoding for 720p or 1080p resolution videos through the media APIs, they:

 • [C-2-1] MUST support the encoding profiles in the following table.
SD (Low quality) SD (High quality) HD 720p HD 1080p
Video resolution 320 x 240 px 720 x 480 px 1280 x 720 px 1920 x 1080 px
דירוג מסגרת הסרטון 20 fps 30 פריימים לשנייה 30 פריימים לשנייה 30 פריימים לשנייה
קצב העברת וידאו 384 Kbps 2 Mbps 4 Mbps 10 Mbps

5.2.3. VP8

If device implementations support VP8 codec, they:

 • [C-1-1] MUST support the SD video encoding profiles.
 • SHOULD support the following HD (High Definition) video encoding profiles.
 • [C-1-2] MUST support writing Matroska WebM files.
 • SHOULD provide a hardware VP8 codec that meets the WebM project RTC hardware coding requirements , to ensure acceptable quality of web video streaming and video-conference services.

If device implementations report support of VP8 encoding for 720p or 1080p resolution videos through the media APIs, they:

 • [C-2-1] MUST support the encoding profiles in the following table.
SD (Low quality) SD (High quality) HD 720p HD 1080p
Video resolution 320 x 180 px 640 x 360 px 1280 x 720 px 1920 x 1080 px
דירוג מסגרת הסרטון 30 פריימים לשנייה 30 פריימים לשנייה 30 פריימים לשנייה 30 פריימים לשנייה
קצב העברת וידאו 800 Kbps 2 Mbps 4 Mbps 10 Mbps

5.2.4. VP9

If device implementations support VP9 codec, they:

 • [C-1-2] MUST support Profile 0 Level 3.
 • [C-1-1] MUST support writing Matroska WebM files.
 • [C-1-3] MUST generate CodecPrivate data.
 • SHOULD support the HD decoding profiles as indicated in the following table.
 • [C-SR-1] are STRONGLY RECOMMENDED to support the HD decoding profiles as indicated in the following table if there is a hardware encoder.
SD HD 720p HD 1080p UHD
Video resolution 720 x 480 px 1280 x 720 px 1920 x 1080 px 3840 x 2160 px
דירוג מסגרת הסרטון 30 פריימים לשנייה 30 פריימים לשנייה 30 פריימים לשנייה 30 פריימים לשנייה
קצב העברת וידאו 1.6 Mbps 4 Mbps 5 Mbps 20 Mbps

If device implementations claim to support Profile 2 or Profile 3 through the Media APIs:

 • Support for 12-bit format is OPTIONAL.

5.2.5. H.265

If device implementations support H.265 codec, they:

 • [C-1-1] MUST support Main Profile Level 3 up to 512 x 512 resolution .
 • SHOULD support the HD encoding profiles as indicated in the following table.
 • [C-SR-1] are STRONGLY RECOMMENDED to support the 720 x 480 SD profile and the HD encoding profiles as indicated in the following table if there is a hardware encoder.
SD HD 720p HD 1080p UHD
Video resolution 720 x 480 px 1280 x 720 px 1920 x 1080 px 3840 x 2160 px
דירוג מסגרת הסרטון 30 פריימים לשנייה 30 פריימים לשנייה 30 פריימים לשנייה 30 פריימים לשנייה
קצב העברת וידאו 1.6 Mbps 4 Mbps 5 Mbps 20 Mbps

Start new requirements

5.2.6. AV1

If device implementations support AV1 codec then, they:

 • [C-1-1] MUST support Main Profile including 8-bit and 10-bit content.
 • [C-1-2] MUST publish performance data ie report performance data via the getSupportedFrameRatesFor() or getSupportedPerformancePoints() APIs for supported resolutions in the table below.

 • [C-1-3] MUST accept HDR metadata and output it to the bitstream

If AV1 encoder is hardware accelerated, then it:

 • [C-2-1] MUST support up to and including HD1080p encoding profile from the table below:
SD HD 720p HD 1080p UHD
Video resolution 720 x 480 px 1280 x 720 px 1920 x 1080 px 3840 x 2160 px
דירוג מסגרת הסרטון 30 פריימים לשנייה 30 פריימים לשנייה 30 פריימים לשנייה 30 פריימים לשנייה
קצב העברת וידאו 5 Mbps 8 Mbps 16 Mbps 50 Mbps

סיים דרישות חדשות

5.3. Video Decoding

If device implementations support VP8, VP9, H.264, or H.265 codecs, they:

 • [C-1-1] MUST support dynamic video resolution and frame rate switching through the standard Android APIs within the same stream for all VP8, VP9, H.264, and H.265 codecs in real time and up to the maximum resolution supported by each codec on the device.

5.3.1. MPEG-2

If device implementations support MPEG-2 decoders, they:

 • [C-1-1] MUST support the Main Profile High Level.

5.3.2. H.263

If device implementations support H.263 decoders, they:

 • [C-1-1] MUST support Baseline Profile Level 30 (CIF, QCIF and SQCIF resolutions @ 30fps 384kbps) and Level 45 (QCIF and SQCIF resolutions @ 30fps 128kbps) .

5.3.3. MPEG-4

If device implementations with MPEG-4 decoders, they:

 • [C-1-1] MUST support Simple Profile Level 3.

5.3.4. H.264

If device implementations support H.264 decoders, they:

 • [C-1-1] MUST support Main Profile Level 3.1 and Baseline Profile. Support for ASO (Arbitrary Slice Ordering), FMO (Flexible Macroblock Ordering) and RS (Redundant Slices) is OPTIONAL.
 • [C-1-2] MUST be capable of decoding videos with the SD (Standard Definition) profiles listed in the following table and encoded with the Baseline Profile and Main Profile Level 3.1 (including 720p30).
 • SHOULD be capable of decoding videos with the HD (High Definition) profiles as indicated in the following table.

If the height that is reported by the Display.getSupportedModes() method is equal or greater than the video resolution, device implementations:

 • [C-2-1] MUST support the HD 720p video decoding profiles in the following table.
 • [C-2-2] MUST support the HD 1080p video decoding profiles in the following table.
SD (Low quality) SD (High quality) HD 720p HD 1080p
Video resolution 320 x 240 px 720 x 480 px 1280 x 720 px 1920 x 1080 px
דירוג מסגרת הסרטון 30 פריימים לשנייה 30 פריימים לשנייה 60 פריימים לשנייה 30 fps (60 fps Television )
קצב העברת וידאו 800 Kbps 2 Mbps 8 Mbps 20 Mbps

5.3.5. H.265 (HEVC)

If device implementations support H.265 codec, they:

 • [C-1-1] MUST support the Main Profile Level 3 Main tier and the SD video decoding profiles as indicated in the following table.
 • SHOULD support the HD decoding profiles as indicated in the following table.
 • [C-1-2] MUST support the HD decoding profiles as indicated in the following table if there is a hardware decoder.

If the height that is reported by the Display.getSupportedModes() method is equal to or greater than the video resolution, then:

 • [C-2-1] Device implementations MUST support at least one of H.265 or VP9 decoding of 720, 1080 and UHD profiles.
SD (Low quality) SD (High quality) HD 720p HD 1080p UHD
Video resolution 352 x 288 px 720 x 480 px 1280 x 720 px 1920 x 1080 px 3840 x 2160 px
דירוג מסגרת הסרטון 30 פריימים לשנייה 30 פריימים לשנייה 30 פריימים לשנייה 30/60 fps (60 fps Television with H.265 hardware decoding ) 60 פריימים לשנייה
קצב העברת וידאו 600 Kbps 1.6 Mbps 4 Mbps 5 Mbps 20 Mbps

If device implementations claim to support an HDR Profile through the Media APIs:

 • [C-3-1] Device implementations MUST accept the required HDR metadata from the application, as well as support extracting and outputting the required HDR metadata from the bitstream and/or container.
 • [C-3-2] Device implementations MUST properly display HDR content on the device screen or on a standard video output port (eg, HDMI).

5.3.6. VP8

If device implementations support VP8 codec, they:

 • [C-1-1] MUST support the SD decoding profiles in the following table.
 • SHOULD use a hardware VP8 codec that meets the requirements .
 • SHOULD support the HD decoding profiles in the following table.

If the height as reported by the Display.getSupportedModes() method is equal or greater than the video resolution, then:

 • [C-2-1] Device implementations MUST support 720p profiles in the following table.
 • [C-2-2] Device implementations MUST support 1080p profiles in the following table.
SD (Low quality) SD (High quality) HD 720p HD 1080p
Video resolution 320 x 180 px 640 x 360 px 1280 x 720 px 1920 x 1080 px
דירוג מסגרת הסרטון 30 פריימים לשנייה 30 פריימים לשנייה 30 fps (60 fps Television ) 30 (60 fps Television )
קצב העברת וידאו 800 Kbps 2 Mbps 8 Mbps 20 Mbps

5.3.7. VP9

If device implementations support VP9 codec, they:

 • [C-1-1] MUST support the SD video decoding profiles as indicated in the following table.
 • SHOULD support the HD decoding profiles as indicated in the following table.

If device implementations support VP9 codec and a hardware decoder:

 • [C-2-1] MUST support the HD decoding profiles as indicated in the following table.

If the height that is reported by the Display.getSupportedModes() method is equal to or greater than the video resolution, then:

 • [C-3-1] Device implementations MUST support at least one of VP9 or H.265 decoding of the 720, 1080 and UHD profiles.
SD (Low quality) SD (High quality) HD 720p HD 1080p UHD
Video resolution 320 x 180 px 640 x 360 px 1280 x 720 px 1920 x 1080 px 3840 x 2160 px
דירוג מסגרת הסרטון 30 פריימים לשנייה 30 פריימים לשנייה 30 פריימים לשנייה 30 fps (60 fps Television with VP9 hardware decoding ) 60 פריימים לשנייה
קצב העברת וידאו 600 Kbps 1.6 Mbps 4 Mbps 5 Mbps 20 Mbps

If device implementations claim to support VP9Profile2 or VP9Profile3 through the 'CodecProfileLevel' media APIs:

 • Support for 12-bit format is OPTIONAL.

If device implementations claim to support an HDR Profile ( VP9Profile2HDR , VP9Profile2HDR10Plus , VP9Profile3HDR , VP9Profile3HDR10Plus ) through the media APIs:

 • [C-4-1] Device implementations MUST accept the required HDR metadata ( KEY_HDR_STATIC_INFO for all HDR profiles, as well as 'KEY_HDR10_PLUS_INFO' for HDR10Plus profiles) from the application. They also MUST support extracting and outputting the required HDR metadata from the bitstream and/or container.
 • [C-4-2] Device implementations MUST properly display HDR content on the device screen or on a standard video output port (eg, HDMI).

5.3.8. Dolby Vision

If device implementations declare support for the Dolby Vision decoder through HDR_TYPE_DOLBY_VISION , they:

 • [C-1-1] MUST provide a Dolby Vision-capable extractor.
 • [C-1-2] MUST properly display Dolby Vision content on the device screen or on a standard video output port (eg, HDMI).
 • [C-1-3] MUST set the track ID of backward-compatible base-layer(s) (if present) to be the same as the combined Dolby Vision layer's track ID.

5.3.9. AV1

If device implementations support AV1 codec, they:

 • [C-1-1] MUST support Profile 0 including 10-bit content.

Start new requirements

If device implementations support AV1 codec and make it available to third-party applications, they:

 • [C-1-1] MUST support Main Profile including 8-bit and 10-bit content.

If device implementations provide support for AV1 codec with a hardware accelerated decoder then they:

 • [C-2-1] MUST be able to decode at least HD 720p video decoding profiles from the table below when the height reported by Display.getSupportedModes() method is equal or greater than 720p.
 • [C-2-2] MUST be able to decode at least HD 1080p video decoding profiles from the table below when the height reported by Display.getSupportedModes() method is equal or greater than 1080p.
SD HD 720p HD 1080p UHD
Video resolution 720 x 480 px 1280 x 720 px 1920 x 1080 px 3840 x 2160 px
דירוג מסגרת הסרטון 30 פריימים לשנייה 30 פריימים לשנייה 30 פריימים לשנייה 30 פריימים לשנייה
קצב העברת וידאו 5 Mbps 8 Mbps 16 Mbps 50 Mbps

If device implementations support HDR Profile through the Media APIs, then they:

 • [C-3-1] MUST support extracting and outputting HDR metadata from the bitstream and/or container.
 • [C-3-2] MUST properly display HDR content on the device screen or on a standard video output port (for example, HDMI).

סיים דרישות חדשות

5.4. הקלטת שמע

While some of the requirements outlined in this section are listed as SHOULD since Android 4.3, the Compatibility Definition for future versions are planned to change these to MUST. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to meet these requirements that are listed as SHOULD, or they will not be able to attain Android compatibility when upgraded to the future version.

5.4.1. Raw Audio Capture and Microphone Information

If device implementations declare android.hardware.microphone , they:

 • [C-1-1] MUST allow capture of raw audio content for any AudioRecord or AAudio INPUT stream that is opened successfully. At a minimum, the following characteristics MUST be supported:

 • SHOULD allow capture of raw audio content with the following characteristics:

  • Format : Linear PCM, 16-bit and 24-bit
  • Sampling rates : 8000, 11025, 16000, 22050, 24000, 32000, 44100, 48000 Hz
  • Channels : As many channels as the number of microphones on the device
 • [C-1-2] MUST capture at above sample rates without up-sampling.

 • [C-1-3] MUST include an appropriate anti-aliasing filter when the sample rates given above are captured with down-sampling.

 • SHOULD allow AM radio and DVD quality capture of raw audio content, which means the following characteristics:

  • Format : Linear PCM, 16-bit
  • Sampling rates : 22050, 48000 Hz
  • Channels : Stereo
 • [C-1-4] MUST honor the MicrophoneInfo API and properly fill in information for the available microphones on device accessible to the third-party applications via the AudioManager.getMicrophones() API, for active AudioRecord using MediaRecorder.AudioSources DEFAULT , MIC , CAMCORDER , VOICE_RECOGNITION , VOICE_COMMUNICATION , UNPROCESSED , or VOICE_PERFORMANCE . If device implementations allow AM radio and DVD quality capture of raw audio content, they:

 • [C-2-1] MUST capture without up-sampling at any ratio higher than 16000:22050 or 44100:48000.

 • [C-2-2] MUST include an appropriate anti-aliasing filter for any up-sampling or down-sampling.

5.4.2. Capture for Voice Recognition

If device implementations declare android.hardware.microphone , they:

 • [C-1-1] MUST capture android.media.MediaRecorder.AudioSource.VOICE_RECOGNITION audio source at one of the sampling rates, 44100 and 48000.
 • [C-1-2] MUST, by default, disable any noise reduction audio processing when recording an audio stream from the AudioSource.VOICE_RECOGNITION audio source.
 • [C-1-3] MUST, by default, disable any automatic gain control when recording an audio stream from the AudioSource.VOICE_RECOGNITION audio source.

 • SHOULD exhibit approximately flat amplitude-versus-frequency characteristics in the mid-frequency range: specifically ±3dB from 100 Hz to 4000 Hz for each and every microphone used to record the voice recognition audio source.

 • [C-SR-1] are STRONGLY RECOMMENDED to exhibit amplitude levels in the low frequency range: specifically from ±20 dB from 30 Hz to 100 Hz compared to the mid-frequency range for each and every microphone used to record the voice recognition audio מָקוֹר.

 • [C-SR-2] are STRONGLY RECOMMENDED to exhibit amplitude levels in the high frequency range: specifically from ±30 dB from 4000 Hz to 22 KHz compared to the mid-frequency range for each and every microphone used to record the voice recognition audio מָקוֹר.

 • SHOULD set audio input sensitivity such that a 1000 Hz sinusoidal tone source played at 90 dB Sound Pressure Level (SPL) (measured at a distance of 30 cm from next to the microphone) yields an ideal response of RMS 2500 within a range of 1770 and 3530 for 16 bit-samples (or -22.35 db ±3dB Full Scale for floating point/double precision samples) for each and every microphone used to record the voice recognition audio source.

 • SHOULD record the voice recognition audio stream so that the PCM amplitude levels linearly track input SPL changes over at least a 30 dB range from -18 dB to +12 dB re 90 dB SPL at the microphone.

 • SHOULD record the voice recognition audio stream with total harmonic distortion (THD) less than 1% for 1 kHz at 90 dB SPL input level at the microphone.

If device implementations declare android.hardware.microphone and noise suppression (reduction) technologies tuned for speech recognition, they:

 • [C-2-1] MUST allow this audio effect to be controllable with the android.media.audiofx.NoiseSuppressor API.
 • [C-2-2] MUST uniquely identify each noise suppression technology implementation via the AudioEffect.Descriptor.uuid field.

5.4.3. Capture for Rerouting of Playback

The android.media.MediaRecorder.AudioSource class includes the REMOTE_SUBMIX audio source.

If device implementations declare both android.hardware.audio.output and android.hardware.microphone , they:

 • [C-1-1] MUST properly implement the REMOTE_SUBMIX audio source so that when an application uses the android.media.AudioRecord API to record from this audio source, it captures a mix of all audio streams except for the following:

  • AudioManager.STREAM_RING
  • AudioManager.STREAM_ALARM
  • AudioManager.STREAM_NOTIFICATION

5.4.4. Acoustic Echo Canceler

If device implementations declare android.hardware.microphone , they:

 • SHOULD implement an Acoustic Echo Canceler (AEC) technology tuned for voice communication and applied to the capture path when capturing using AudioSource.VOICE_COMMUNICATION .

If device implementations provides an Acoustic Echo Canceler which is inserted in the capture audio path when AudioSource.VOICE_COMMUNICATION is selected, they:

5.4.5. Concurrent Capture

If device implementations declare android.hardware.microphone ,they MUST implement concurrent capture as described in this document . באופן ספציפי:

 • [C-1-1] MUST allow concurrent access to microphone by an accessibility service capturing with AudioSource.VOICE_RECOGNITION and at least one application capturing with any AudioSource .
 • [C-1-2] MUST allow concurrent access to microphone by a pre-installed application that holds an Assistant role and at least one application capturing with any AudioSource except for AudioSource.VOICE_COMMUNICATION or AudioSource.CAMCORDER .
 • [C-1-3] MUST silence the audio capture for any other application, except for an accessibility service, while an application is capturing with AudioSource.VOICE_COMMUNICATION or AudioSource.CAMCORDER . However, when an app is capturing via AudioSource.VOICE_COMMUNICATION then another app can capture the voice call if it is a privileged (pre-installed) app with permission CAPTURE_AUDIO_OUTPUT .
 • [C-1-4] If two or more applications are capturing concurrently and if neither app has an UI on top, the one that started capture the most recently receives audio.

5.5. Audio Playback

Android includes the support to allow apps to playback audio through the audio output peripheral as defined in section 7.8.2.

5.5.1. Raw Audio Playback

If device implementations declare android.hardware.audio.output , they:

 • [C-1-1] MUST allow playback of raw audio content with the following characteristics:

  • Source formats : Linear PCM, 16-bit, 8-bit, float
  • Channels : Mono, Stereo, valid multichannel configurations with up to 8 channels
  • Sampling rates (in Hz) :
   • 8000, 11025, 16000, 22050, 24000, 32000, 44100, 48000 at the channel configurations listed above
   • 96000 in mono and stereo

5.5.2. אפקטי אודיו

Android provides an API for audio effects for device implementations.

If device implementations declare the feature android.hardware.audio.output , they:

 • [C-1-1] MUST support the EFFECT_TYPE_EQUALIZER and EFFECT_TYPE_LOUDNESS_ENHANCER implementations controllable through the AudioEffect subclasses Equalizer and LoudnessEnhancer .
 • [C-1-2] MUST support the visualizer API implementation, controllable through the Visualizer class.
 • [C-1-3] MUST support the EFFECT_TYPE_DYNAMICS_PROCESSING implementation controllable through the AudioEffect subclass DynamicsProcessing .

Start new requirements

 • [C-1-4] MUST support audio effects with floating-point input and output.
 • [C-1-5] MUST make sure that audio effects support multiple channels up to the mixer channel count also known as FCC_LIMIT.

סיים דרישות חדשות

 • SHOULD support the EFFECT_TYPE_BASS_BOOST , EFFECT_TYPE_ENV_REVERB , EFFECT_TYPE_PRESET_REVERB , and EFFECT_TYPE_VIRTUALIZER implementations controllable through the AudioEffect sub-classes BassBoost , EnvironmentalReverb , PresetReverb , and Virtualizer .
 • [C-SR-1] Are STRONGLY RECOMMENDED to support effects in floating-point and multichannel.

5.5.3. Audio Output Volume

יישומי מכשירי רכב:

 • SHOULD allow adjusting audio volume separately per each audio stream using the content type or usage as defined by AudioAttributes and car audio usage as publicly defined in android.car.CarAudioManager .

5.5.4. Audio Offload

If device implementations support audio offload playback , they:

 • [C-SR-1] Are STRONGLY RECOMMENDED to trim the played gapless audio content between two clips with the same format when specified by the AudioTrack gapless API and the media container for MediaPlayer.

5.6. Audio Latency

Audio latency is the time delay as an audio signal passes through a system. Many classes of applications rely on short latencies, to achieve real-time sound effects.

For the purposes of this section, use the following definitions:

 • output latency . The interval between when an application writes a frame of PCM-coded data and when the corresponding sound is presented to the environment at an on-device transducer or the signal leaves the device via a port and can be observed externally.
 • cold output latency . The time between starting an output stream and the presentation time of the first frame based on timestamps, when the audio output system has been idle and powered down prior to the request.
 • continuous output latency . The output latency for subsequent frames, after the device is playing audio.
 • input latency . The interval between when a sound is presented by environment to device at an on-device transducer or signal enters the device via a port and when an application reads the corresponding frame of PCM-coded data.
 • lost input . The initial portion of an input signal that is unusable or unavailable.
 • cold input latency . The time between starting the stream and when the first valid frame is received, when the audio input system has been idle and powered down prior to the request.
 • continuous input latency . The input latency for subsequent frames, while the device is capturing audio.

 • continuous round-trip latency . The sum of continuous input latency plus continuous output latency plus one buffer period. The buffer period allows time for the app to process the signal and time for the app to mitigate phase difference between input and output streams.

 • OpenSL ES PCM buffer queue API . The set of PCM-related OpenSL ES APIs within Android NDK .

 • AAudio native audio API . The set of AAudio APIs within Android NDK .

 • Timestamp . A pair consisting of a relative frame position within a stream and the estimated time when that frame enters or leaves the audio processing pipeline on the associated endpoint. See also AudioTimestamp .

 • תקלה . A temporary interruption or incorrect sample value in the audio signal, typically caused by a buffer underrun for output, buffer overrun for input, or any other source of digital or analog noise.

 • mean absolute deviation . The average of the absolute value of the deviations from the mean for a set of values.

 • tap-to-tone latency . The time between when the screen is tapped and when a tone generated as a result of that tap is heard on the speaker.

If device implementations declare android.hardware.audio.output , they MUST meet or exceed the following requirements:

 • [C-1-1] The output timestamp returned by AudioTrack.getTimestamp and AAudioStream_getTimestamp is accurate to +/- 2 ms.
 • [C-1-2] Cold output latency of 500 milliseconds or less.

 • [C-1-3] Opening an output stream using AAudioStreamBuilder_openStream() MUST take less than 1000 milliseconds.

If device implementations declare android.hardware.audio.output they are STRONGLY RECOMMENDED to meet or exceed the following requirements:

 • [C-SR-1] Cold output latency of 100 milliseconds or less over the speaker data path.
 • [C-SR-2] Tap-to-tone latency of 80 milliseconds or less.

 • [C-SR-4] The output timestamp returned by AudioTrack.getTimestamp and AAudioStream_getTimestamp is accurate to +/- 1 ms.

Start new requirements

 • [C-SR-4] The calculated round-trip latencies based on input and output timestamps returned by AAudioStream_getTimestamp are STRONGLY RECOMMENDED to be within 30 msec of the measured round trip latency for AAUDIO_PERFORMANCE_MODE_NONE and AAUDIO_PERFORMANCE_MODE_LOW_LATENCY for speakers, wired and wireless headsets.

סיים דרישות חדשות

If device implementations meet the above requirements, after any initial calibration, when using the AAudio native audio API, for continuous output latency and cold output latency over at least one supported audio output device, they are:

If device implementations do not meet the requirements for low-latency audio via the AAudio native audio API, they:

 • [C-2-1] MUST NOT report support for low-latency audio.

If device implementations include android.hardware.microphone , they MUST meet these input audio requirements:

 • [C-3-1] Limit the error in input timestamps, as returned by AudioRecord.getTimestamp or AAudioStream_getTimestamp , to +/- 2 ms. "Error" here means the deviation from the correct value.
 • [C-3-2] Cold input latency of 500 milliseconds or less.
 • [C-3-3] Opening an input stream using AAudioStreamBuilder_openStream() MUST take less than 1000 milliseconds.

If device implementations include android.hardware.microphone , they are STRONGLY RECOMMENDED to meet these input audio requirements:

 • [C-SR-8] Cold input latency of 100 milliseconds or less over the microphone data path.

 • [C-SR-11] Limit the error in input timestamps, as returned by AudioRecord.getTimestamp or AAudioStream_getTimestamp , to +/- 1 ms.

If device implementations declare android.hardware.audio.output and android.hardware.microphone , they:

 • [C-SR-12] Are STRONGLY RECOMMENDED to have a Mean Continuous Round-Trip Latency of 50 milliseconds or less over 5 measurements, with a Mean Absolute Deviation less than 10 msec, over at least one supported path.

5.7. Network Protocols

Device implementations MUST support the media network protocols for audio and video playback as specified in the Android SDK documentation.

For each codec and container format that a device implementation is required to support, the device implementation:

 • [C-1-1] MUST support that codec or container over HTTP and HTTPS.

 • [C-1-2] MUST support the corresponding media segment formats as shown in the media segment formats table below over HTTP Live Streaming draft protocol, Version 7 .

 • [C-1-3] MUST support the corresponding RTSP payload formats as shown in the RTSP table below. For exceptions please see the table footnotes in section 5.1 .

Media Segment Formats

Segment formats Reference(s) Required codec support
MPEG-2 Transport Stream ISO 13818 Video codecs:
 • H264 AVC
 • MPEG-4 SP
 • MPEG-2
See section 5.1.8 for details on H264 AVC, MPEG2-4 SP,
and MPEG-2.

Audio codecs:

 • AAC
See section 5.1.3 for details on AAC and its variants.
AAC with ADTS framing and ID3 tags ISO 13818-7 See section 5.1.1 for details on AAC and its variants
WebVTT WebVTT

RTSP (RTP, SDP)

שם פרופיל Reference(s) Required codec support
H264 AVC RFC 6184 See section 5.1.8 for details on H264 AVC
MP4A-LATM RFC 6416 See section 5.1.3 for details on AAC and its variants
H263-1998 RFC 3551
RFC 4629
RFC 2190
See section 5.1.8 for details on H263
H263-2000 RFC 4629 See section 5.1.8 for details on H263
א.מ.ר RFC 4867 See section 5.1.3 for details on AMR-NB
AMR-WB RFC 4867 See section 5.1.3 for details on AMR-WB
MP4V-ES RFC 6416 See section 5.1.8 for details on MPEG-4 SP
mpeg4-generic RFC 3640 See section 5.1.3 for details on AAC and its variants
MP2T RFC 2250 See MPEG-2 Transport Stream underneath HTTP Live Streaming for details

5.8. Secure Media

If device implementations support secure video output and are capable of supporting secure surfaces, they:

 • [C-1-1] MUST declare support for Display.FLAG_SECURE .

If device implementations declare support for Display.FLAG_SECURE and support wireless display protocol, they:

 • [C-2-1] MUST secure the link with a cryptographically strong mechanism such as HDCP 2.x or higher for the displays connected through wireless protocols such as Miracast.

If device implementations declare support for Display.FLAG_SECURE and support wired external display, they:

 • [C-3-1] MUST support HDCP 1.2 or higher for all external displays connected via a user-accessible wired port.

5.9. Musical Instrument Digital Interface (MIDI)

If device implementations report support for feature android.software.midi via the android.content.pm.PackageManager class, they:

 • [C-1-1] MUST support MIDI over all MIDI-capable hardware transports for which they provide generic non-MIDI connectivity, where such transports are:

 • [C-1-2] MUST support the inter-app MIDI software transport (virtual MIDI devices)

 • [C-1-3] MUST include libamidi.so (native MIDI support)

 • SHOULD support MIDI over USB peripheral mode, section 7.7

5.10. Professional Audio

If device implementations report support for feature android.hardware.audio.pro via the android.content.pm.PackageManager class, they:

 • [C-1-1] MUST report support for feature android.hardware.audio.low_latency .
 • [C-1-2] MUST have the continuous round-trip audio latency, as defined in section 5.6 Audio Latency of 25 milliseconds or less over at least one supported path.
 • [C-1-3] MUST include a USB port(s) supporting USB host mode and USB peripheral mode.
 • [C-1-4] MUST report support for feature android.software.midi .
 • [C-1-5] MUST meet latencies and USB audio requirements using the AAudio native audio API and AAUDIO_PERFORMANCE_MODE_LOW_LATENCY .
 • [C-1-6] MUST have Cold output latency of 200 milliseconds or less.
 • [C-1-7] MUST have Cold input latency of 200 milliseconds or less.
 • [C-1-8] MUST have an average Tap-to-tone latency of 80 milliseconds or less over at least 5 measurements over the speaker to microphone data path.

 • [C-SR-1] Are STRONGLY RECOMMENDED to meet latencies as defined in section 5.6 Audio Latency , of 20 milliseconds or less, over 5 measurements with a Mean Absolute Deviation less than 5 milliseconds over the speaker to microphone path.

 • [C-SR-2] Are STRONGLY RECOMMENDED to meet the Pro Audio requirements for continuous round-trip audio latency, cold input latency and cold output latency and USB audio requirements using the AAudio native audio API over the MMAP path.

 • [C-SR-3] Are STRONGLY RECOMMENDED to provide a consistent level of CPU performance while audio is active and CPU load is varying. This should be tested using the Android app SynthMark . SynthMark uses a software synthesizer running on a simulated audio framework that measures system performance. See the SynthMark documentation for an explanation of the benchmarks. The SynthMark app needs to be run using the “Automated Test” option and achieve the following results:

  • voicemark.90 >= 32 voices
  • latencymark.fixed.little <= 15 msec
  • latencymark.dynamic.little <= 50 msec
 • SHOULD minimize audio clock inaccuracy and drift relative to standard time.

 • SHOULD minimize audio clock drift relative to the CPU CLOCK_MONOTONIC when both are active.

 • SHOULD minimize audio latency over on-device transducers.

 • SHOULD minimize audio latency over USB digital audio.

 • SHOULD document audio latency measurements over all paths.

 • SHOULD minimize jitter in audio buffer completion callback entry times, as this affects usable percentage of full CPU bandwidth by the callback.

 • SHOULD provide zero audio glitches under normal use at reported latency.

 • SHOULD provide zero inter-channel latency difference.

 • SHOULD minimize MIDI mean latency over all transports.

 • SHOULD minimize MIDI latency variability under load (jitter) over all transports.

 • SHOULD provide accurate MIDI timestamps over all transports.

 • SHOULD minimize audio signal noise over on-device transducers, including the period immediately after cold start.

 • SHOULD provide zero audio clock difference between the input and output sides of corresponding end-points, when both are active. Examples of corresponding end-points include the on-device microphone and speaker, or the audio jack input and output.

 • SHOULD handle audio buffer completion callbacks for the input and output sides of corresponding end-points on the same thread when both are active, and enter the output callback immediately after the return from the input callback. Or if it is not feasible to handle the callbacks on the same thread, then enter the output callback shortly after entering the input callback to permit the application to have a consistent timing of the input and output sides.

 • SHOULD minimize the phase difference between HAL audio buffering for the input and output sides of corresponding end-points.

 • SHOULD minimize touch latency.

 • SHOULD minimize touch latency variability under load (jitter).

If device implementations meet all of the above requirements, they:

If device implementations include a 4 conductor 3.5mm audio jack, they:

If device implementations omit a 4 conductor 3.5mm audio jack and include a USB port(s) supporting USB host mode, they:

 • [C-3-1] MUST implement the USB audio class.
 • [C-3-2] MUST have a mean Continuous Round-trip Audio Latency of 25 milliseconds or less, over 5 measurements with a Mean Absolute Deviation less than 5 milliseconds over the USB host mode port using USB audio class. (This can be measured using a USB-3.5mm adapter and an Audio Loopback Dongle, or using a USB audio interface with patch cables connecting the inputs to outputs).
 • [C-SR-6] Are STRONGLY RECOMMENDED to support simultaneous I/O up to 8 channels each direction, 96 kHz sample rate, and 24-bit or 32-bit depth, when used with USB audio peripherals that also support these requirements.
 • [C-SR-7] Are STRONGLY RECOMMENDED to meet this group of requirements using the AAudio native audio API over the MMAP path.

If device implementations include an HDMI port, they:

 • SHOULD support output in stereo and eight channels at 20-bit or 24-bit depth and 192 kHz without bit-depth loss or resampling, in at least one configuration.

5.11. Capture for Unprocessed

Android includes support for recording of unprocessed audio via the android.media.MediaRecorder.AudioSource.UNPROCESSED audio source. In OpenSL ES, it can be accessed with the record preset SL_ANDROID_RECORDING_PRESET_UNPROCESSED .

If device implementations intent to support unprocessed audio source and make it available to third-party apps, they:

 • [C-1-1] MUST report the support through the android.media.AudioManager property PROPERTY_SUPPORT_AUDIO_SOURCE_UNPROCESSED .

 • [C-1-2] MUST exhibit approximately flat amplitude-versus-frequency characteristics in the mid-frequency range: specifically ±10dB from 100 Hz to 7000 Hz for each and every microphone used to record the unprocessed audio source.

 • [C-1-3] MUST exhibit amplitude levels in the low frequency range: specifically from ±20 dB from 5 Hz to 100 Hz compared to the mid-frequency range for each and every microphone used to record the unprocessed audio source.

 • [C-1-4] MUST exhibit amplitude levels in the high frequency range: specifically from ±30 dB from 7000 Hz to 22 KHz compared to the mid-frequency range for each and every microphone used to record the unprocessed audio source.

 • [C-1-5] MUST set audio input sensitivity such that a 1000 Hz sinusoidal tone source played at 94 dB Sound Pressure Level (SPL) yields a response with RMS of 520 for 16 bit-samples (or -36 dB Full Scale for floating point/double precision samples) for each and every microphone used to record the unprocessed audio source.

 • [C-1-6] MUST have a signal-to-noise ratio (SNR) at 60 dB or higher for each and every microphone used to record the unprocessed audio source. (whereas the SNR is measured as the difference between 94 dB SPL and equivalent SPL of self noise, A-weighted).

 • [C-1-7] MUST have a total harmonic distortion (THD) less than be less than 1% for 1 kHZ at 90 dB SPL input level at each and every microphone used to record the unprocessed audio source.

 • [C-1-8] MUST not have any other signal processing (eg Automatic Gain Control, High Pass Filter, or Echo cancellation) in the path other than a level multiplier to bring the level to desired range. במילים אחרות:

  • [C-1-9] If any signal processing is present in the architecture for any reason, it MUST be disabled and effectively introduce zero delay or extra latency to the signal path.
  • [C-1-10] The level multiplier, while allowed to be on the path, MUST NOT introduce delay or latency to the signal path.

All SPL measurements are made directly next to the microphone under test. For multiple microphone configurations, these requirements apply to each microphone.

If device implementations declare android.hardware.microphone but do not support unprocessed audio source, they:

 • [C-2-1] MUST return null for the AudioManager.getProperty(PROPERTY_SUPPORT_AUDIO_SOURCE_UNPROCESSED) API method, to properly indicate the lack of support.
 • [C-SR-1] are still STRONGLY RECOMMENDED to satisfy as many of the requirements for the signal path for the unprocessed recording source.

5.12. HDR Video

Android 13 supports the HDR technologies as described in an upcoming document.

פורמט פיקסל

If a video decoder advertises support for COLOR_FormatYUVP010, then:

 • [C-1-1] MUST support the P010 format for CPU-read (ImageReader, MediaImage, ByteBuffer). In Android 13, P010 is relaxed to allow arbitrary stride for the Y and UV planes.

 • [C-1-2] The P010 output buffer MUST be able to be sampled by the GPU (when allocated with GPU_SAMPLING usage). This enables GPU composition and custom tone mapping by apps.

If a video decoder advertises support for COLOR_Format32bitABGR2101010, it:

 • [C-2-1] MUST support the RGBA_1010102 format for output surface and CPU-readable (ByteBuffer output).

If a video encoder advertises support for COLOR_FormatYUVP010, it:

 • [C-3-1] MUST support the P010 format for input surface and CPU-writeable (ImageWriter, MediaImage, ByteBuffer) input.

If a video encoder advertises support for COLOR_Format32bitABGR2101010, it:

 • [C-4-1] MUST support RGBA_1010102 format for input surface and CPU-writeable (ImageWriter, ByteBuffer) input. Note: Converting between various transfer curves is NOT required for encoders.

HDR Capture Requirements

For all video encoders that support HDR profiles, device implementations:

 • [C-5-1] MUST NOT assume that the HDR metadata is precise. For example, the encoded frame could have pixels beyond the peak luminance level, or the histogram might not be representative of the frame.

 • SHOULD aggregate HDR dynamic metadata to generate appropriate HDR static metadata for encoded streams, and they should output it at the end of each encoding session.

If device implementations support HDR capture using the CamcorderProfile APIs then they:

 • [C-6-1] MUST support HDR capture through the Camera2 APIs as well.

 • [C-6-2] MUST support at least one hardware-accelerated video encoder for each HDR technology supported.

 • [C-6-3] MUST support (at the minimum) HLG capture.

 • [C-6-4] MUST support writing the HDR metadata (if applicable to the HDR technology) into the captured video file. For AV1, HEVC, and DolbyVision this means including the metadata into the encoded bitstream.

 • [C-6-5] MUST support P010 and COLOR_FormatYUVP010.

 • [C-6-6] MUST support HDR to SDR tone mapping in the default hardware-accelerated decoder for the captured profile. In other words, if a device can capture HDR10+ HEVC, the default HEVC decoder MUST be able to decode the captured stream in SDR.

HDR Editing Requirements

If device implementations include video encoders that support HDR editing, then they:

 • SHOULD use minimal latency for generating the HDR metadata when not present, and SHOULD gracefully handle situations where the metadata is present for some frames and not for others. This metadata SHOULD be precise (for example, represent the actual peak luminance and histogram of the frame).

If device implementation includes codecs that support FEATURE_HdrEditing, then those codecs:

 • [C-7-1] MUST support at least one HDR profile.

 • [C-7-2] MUST support FEATURE_HdrEditing for all HDR profiles advertised by that codec. In other words, they MUST support generating HDR metadata when not present for all HDR profiles supported that use HDR metadata.

 • [C-7-3] MUST support the following video encoder input formats that fully preserve the HDR decoded signal:

  • RGBA_1010102 (already in the target transfer curve) for both input surface and ByteBuffer and MUST advertise support for COLOR_Format32bitABGR2101010.

If device implementation includes codecs that support FEATURE_HdrEditing, then the device:

 • [C-7-4] MUST advertise support for EXT_YUV_target OpenGL extension.

6. Developer Tools and Options Compatibility

6.1. כלים למפתחים

יישומי מכשירים:

 • [C-0-1] MUST support the Android Developer Tools provided in the Android SDK.
 • Android Debug Bridge (adb)

  • [C-0-2] MUST support adb as documented in the Android SDK and the shell commands provided in the AOSP, which can be used by app developers, including dumpsys cmd stats
  • [C-0-11] MUST support the shell command cmd testharness . Upgrading device implementations from an earlier Android version without a persistent data block MAY be exempted from C-0-11.
  • [C-0-3] MUST NOT alter the format or the contents of device system events (batterystats , diskstats, fingerprint, graphicsstats, netstats, notification, procstats) logged via the dumpsys command.
  • [C-0-10] MUST record, without omission, and make the following events accessible and available to the cmd stats shell command and the StatsManager System API class.
   • ActivityForegroundStateChanged
   • AnomalyDetected
   • AppBreadcrumbReported
   • AppCrashOccurred
   • AppStartOccurred
   • BatteryLevelChanged
   • BatterySaverModeStateChanged
   • BleScanResultReceived
   • BleScanStateChanged
   • ChargingStateChanged
   • DeviceIdleModeStateChanged
   • ForegroundServiceStateChanged
   • GpsScanStateChanged
   • JobStateChanged
   • PluggedStateChanged
   • ScheduledJobStateChanged
   • ScreenStateChanged
   • SyncStateChanged
   • SystemElapsedRealtime
   • UidProcessStateChanged
   • WakelockStateChanged
   • WakeupAlarmOccurred
   • WifiLockStateChanged
   • WifiMulticastLockStateChanged
   • WifiScanStateChanged
  • [C-0-4] MUST have the device-side adb daemon be inactive by default and there MUST be a user-accessible mechanism to turn on the Android Debug Bridge.
  • [C-0-5] MUST support secure adb. Android includes support for secure adb. Secure adb enables adb on known authenticated hosts.
  • [C-0-6] MUST provide a mechanism allowing adb to be connected from a host machine. באופן ספציפי:

  If device implementations without a USB port support peripheral mode, they:

  • [C-3-1] MUST implement adb via local-area network (such as Ethernet or Wi-Fi).
  • [C-3-2] MUST provide drivers for Windows 7, 8 and 10, allowing developers to connect to the device using the adb protocol.

  If device implementations support adb connections to a host machine via Wi-Fi or Ethernet, they:

  • [C-4-1] MUST have the AdbManager#isAdbWifiSupported() method return true .

  If device implementations support adb connections to a host machine via Wi-Fi or Ethernet, and includes at least one camera, they:

  • [C-5-1] MUST have the AdbManager#isAdbWifiQrSupported() method return true .
 • Dalvik Debug Monitor Service (ddms)

  • [C-0-7] MUST support all ddms features as documented in the Android SDK. As ddms uses adb, support for ddms SHOULD be inactive by default, but MUST be supported whenever the user has activated the Android Debug Bridge, as above.
 • SysTrace

  • [C-0-9] MUST support the systrace tool as documented in the Android SDK. Systrace must be inactive by default and there MUST be a user-accessible mechanism to turn on Systrace.
 • פרפטו

  • [C-SR-1] Are STRONGLY RECOMMENDED to expose a /system/bin/perfetto binary to the shell user which cmdline complies with the perfetto documentation .
  • [C-SR-2] The perfetto binary is STRONGLY RECOMMENDED to accept as input a protobuf config that complies with the schema defined in the perfetto documentation .
  • [C-SR-3] The perfetto binary is STRONGLY RECOMMENDED to write as output a protobuf trace that complies with the schema defined in the perfetto documentation .
  • [C-SR-4] Are STRONGLY RECOMMENDED to provide, through the perfetto binary, at least the data sources described in the perfetto documentation .
 • Low Memory Killer

  • [C-0-12] MUST write a LMK_KILL_OCCURRED_FIELD_NUMBER Atom to the statsd log when an app is terminated by the Low Memory Killer .
 • Test Harness Mode If device implementations support the shell command cmd testharness and run cmd testharness enable , they:

  • [C-2-1] MUST return true for ActivityManager.isRunningInUserTestHarness()
  • [C-2-2] MUST implement Test Harness Mode as described in Test Harness Mode documentation .
 • GPU work information

  יישומי מכשירים:

  • [C-0-13] MUST implement the shell command dumpsys gpu --gpuwork to display the aggregated GPU work data returned by the power/gpu_work_period kernel tracepoint, or display no data if the tracepoint is not supported. The AOSP implementation is frameworks/native/services/gpuservice/gpuwork/ .

If device implementations report the support of Vulkan 1.0 or higher via the android.hardware.vulkan.version feature flags, they:

 • [C-1-1] MUST provide an affordance for the app developer to enable/disable GPU debug layers.
 • [C-1-2] MUST, when the GPU debug layers are enabled, enumerate layers in libraries provided by external tools (ie not part of the platform or application package) found in debuggable applications' base directory to support vkEnumerateInstanceLayerProperties() and vkCreateInstance() API methods.

6.2. אפשרויות למפתחים

Android includes support for developers to configure application development-related settings.

Device implementations MUST provide a consistent experience for Developer Options, they:

 • [C-0-1] MUST honor the android.settings.APPLICATION_DEVELOPMENT_SETTINGS intent to show application development-related settings. The upstream Android implementation hides the Developer Options menu by default and enables users to launch Developer Options after pressing seven (7) times on the Settings > About Device > Build Number menu item.
 • [C-0-2] MUST hide Developer Options by default.
 • [C-0-3] MUST provide a clear mechanism that does not give preferential treatment to one third-party app as opposed to another to enable Developer Options. MUST provide a public visible document or website that describes how to enable Developer Options. This document or website MUST be linkable from the Android SDK documents.
 • SHOULD have an ongoing visual notification to the user when Developer Options is enabled and the safety of the user is of concern.
 • MAY temporarily limit access to the Developer Options menu, by visually hiding or disabling the menu, to prevent distraction for scenarios where the safety of the user is of concern.

7. Hardware Compatibility

If a device includes a particular hardware component that has a corresponding API for third-party developers:

 • [C-0-1] The device implementation MUST implement that API as described in the Android SDK documentation.

If an API in the SDK interacts with a hardware component that is stated to be optional and the device implementation does not possess that component:

 • [C-0-2] Complete class definitions (as documented by the SDK) for the component APIs MUST still be presented.
 • [C-0-3] The API's behaviors MUST be implemented as no-ops in some reasonable fashion.
 • [C-0-4] API methods MUST return null values where permitted by the SDK documentation.
 • [C-0-5] API methods MUST return no-op implementations of classes where null values are not permitted by the SDK documentation.
 • [C-0-6] API methods MUST NOT throw exceptions not documented by the SDK documentation.
 • [C-0-7] Device implementations MUST consistently report accurate hardware configuration information via the getSystemAvailableFeatures() and hasSystemFeature(String) methods on the android.content.pm.PackageManager class for the same build fingerprint.

A typical example of a scenario where these requirements apply is the telephony API: Even on non-phone devices, these APIs must be implemented as reasonable no-ops.

7.1. Display and Graphics

Android includes facilities that automatically adjust application assets and UI layouts appropriately for the device to ensure that third-party applications run well on a variety of hardware configurations . variety of hardware displays and configurations. An Android-compatible display is a display screen that implements all of the behaviors and APIs described in Android Developers - Screen compatibility overview , this section (7.1) and its subsections, as well as any additional device-type specific behaviors documented in section 2 of this CDD. On the Android-compatible display(s) where all third-party Android-compatible applications can run, device implementations MUST properly implement these APIs and behaviors, as detailed in this section.

Start new requirements

יישומי מכשירים:

 • [C-0-1] MUST, by default, render third party applications only onto Android-compatible displays.

סיים דרישות חדשות

The units referenced by the requirements in this section are defined as follows:

 • physical diagonal size . The distance in inches between two opposing corners of the illuminated portion of the display.
 • dots per inch (dpi) density . The number of pixels encompassed by a linear horizontal or vertical span of 1” , expressed as pixels per inch (ppi or dpi) . Where dpi ppi and dpi values are listed, both horizontal and vertical dpi must fall within the listed range.
 • aspect ratio . The ratio of the pixels of the longer dimension to the shorter dimension of the screen. For example, a display of 480x854 pixels would be 854/480 = 1.779, or roughly “16:9”.
 • density-independent pixel (dp) . The A virtual pixel unit normalized to a 160 dpi screen screen density of 160. For some density d, and a number of pixels p, the number of density-independent pixels dp, is calculated as: pixels = dps * (density/160) dp = (160 / d) * p .

7.1.1. Screen Configuration

7.1.1.1. Screen Size and Shape

The Android UI framework supports a variety of different logical screen layout sizes, and allows applications to query the current configuration's screen layout size via Configuration.screenLayout with the SCREENLAYOUT_SIZE_MASK and Configuration.smallestScreenWidthDp .

יישומי מכשירים:

 • [C-0-1] MUST report the correct layout size for the Configuration.screenLayout as defined in the Android SDK documentation. Specifically, device implementations MUST report the correct logical density-independent pixel (dp) screen dimensions as below:

  • Devices with the Configuration.uiMode set as any value other than UI_MODE_TYPE_WATCH, and reporting a small size for the Configuration.screenLayout , MUST have at least 426 dp x 320 dp.
  • Devices reporting a normal size for the Configuration.screenLayout , MUST have at least 480 dp x 320 dp.
  • Devices reporting a large size for the Configuration.screenLayout , MUST have at least 640 dp x 480 dp.
  • Devices reporting a xlarge size for the Configuration.screenLayout , MUST have at least 960 dp x 720 dp.
 • [C-0-2] MUST correctly honor applications' stated support for screen sizes through the < supports-screens > attribute in the AndroidManifest.xml, as described in the Android SDK documentation.

 • MAY have the Android-compatible display(s) with rounded corners.

If device implementations support screens capable of the UI_MODE_TYPE_NORMAL size configuration and include Android-compatible use physical display(s) with rounded corners to render these screens , they:

 • [C-1-1] MUST ensure that at least one of the following requirements is met for each such display :

  • The radius of the rounded corners is less than or equal to 38 dp.
  • When a 15 an 18 dp by 15 18 dp box is anchored at each corner of the logical display, at least one pixel of each box is visible on the screen.
 • SHOULD include user affordance to switch to the display mode with the rectangular corners.

Start new requirements

If device implementations are only capable of NO_KEYS keyboard configuration, and intend to report support for the UI_MODE_TYPE_NORMAL ui mode configuration, they:

 • [C-4-1] MUST have a layout size, excluding any display cutouts, of at least 596 dp x 384 dp or greater.

סיים דרישות חדשות

If device implementations include an Android-compatible display(s) that is foldable, or includes a folding hinge between multiple display panels and makes such display(s) available to render third-party apps, they:

If device implementations include an Android-compatible display(s) that is foldable, or includes a folding hinge between multiple display panels and if the hinge or fold crosses a fullscreen application window, they:

 • [C-3-1] MUST report the position, bounds and state of hinge or fold through extensions or sidecar APIs to the application.

For details on correctly implementing the sidecar or extension APIs refer to the public documentation of Window Manager Jetpack .

Start new requirements

If device implementations include one or more Android-compatible display areas that are foldable, or include a folding hinge between multiple Android-compatible display panel areas and make such display areas available to applications, they:

 • [C-4-1] MUST implement the correct version of the Window Manager Extensions API level as described in WindowManager Extensions .

סיים דרישות חדשות

7.1.1.2. Screen Aspect Ratio

While there is no restriction to the aspect ratio of the physical display for the Android-compatible display(s), the aspect ratio of the logical display where third-party apps are rendered, which can be derived from the height and width values reported through the view.Display APIs and Configuration APIs, MUST meet the following requirements:

 • [C-0-1] Device implementations with Configuration.uiMode set to UI_MODE_TYPE_NORMAL MUST have an aspect ratio value less than or equal to 1.86 (roughly 16:9), unless the app meets one of the following conditions:

 • [C-0-3] Device implementations with the Configuration.uiMode set as UI_MODE_TYPE_WATCH MUST have an aspect ratio value set as 1.0 (1:1).

7.1.1.3. Screen Density

The Android UI framework defines a set of standard logical densities to help application developers target application resources.

Device Implementations:

 • [C-0-1] By default, device implementations MUST report only one of the Android framework densities that are listed on DisplayMetrics through the DENSITY_DEVICE_STABLE API and this value must be a static value for each physical display. MUST NOT change at any time; however, However the device MAY report a different arbitrary density DisplayMetrics.density according to the display configuration changes made by the user (for example, display size) set after initial boot.

 • Device implementations SHOULD define the standard Android framework density that is numerically closest to the physical density of the screen, unless that logical density pushes the reported screen size below the minimum supported. If the standard Android framework density that is numerically closest to the physical density results in a screen size that is smaller than the smallest supported compatible screen size (320 dp width), device implementations SHOULD report the next lowest standard Android framework density.

Start new requirements

 • SHOULD define the standard Android framework density that is numerically closest to the physical density of the screen, or a value that would map to the same equivalent angular field-of-view measurements of a handheld device.

סיים דרישות חדשות

If device implementations provide there is an affordance to change the display size of the device , they :

 • [C-1-1] The display size MUST NOT be scaled any MUST NOT scale the display larger than 1.5 times DENSITY_DEVICE_STABLE native density or produce an effective minimum screen dimension smaller than 320dp (equivalent to resource qualifier sw320dp), whichever comes first.
 • [C-1-2] Display size MUST NOT be scaled any MUST NOT scale the display smaller than 0.85 times the DENSITY_DEVICE_STABLE native density .
 • To ensure good usability and consistent font sizes, it is RECOMMENDED that the following scaling of Native Display options be provided (while complying with the limits specified above)
  • Small: 0.85x
  • Default: 1x (Native display scale)
  • Large: 1.15x
  • Larger: 1.3x
  • Largest 1.45x

7.1.2. Display Metrics

If device implementations include the Android-compatible display(s) or video output to the Android-compatible display screen(s), they:

If device implementations does not include an embedded screen or video output, they:

 • [C-2-1] MUST report correct values of the Android-compatible display as defined in the android.util.DisplayMetrics API for the emulated default view.Display .

7.1.3. Screen Orientation

יישומי מכשירים:

 • [C-0-1] MUST report which screen orientations they support ( android.hardware.screen.portrait and/or android.hardware.screen.landscape ) and MUST report at least one supported orientation. For example, a device with a fixed orientation landscape screen, such as a television or laptop, SHOULD only report android.hardware.screen.landscape .
 • [C-0-2] MUST report the correct value for the device's current orientation, whenever queried via the android.content.res.Configuration.orientation , android.view.Display.getOrientation() , or other APIs.

If device implementations support both screen orientations, they:

 • [C-1-1] MUST support dynamic orientation by applications to either portrait or landscape screen orientation. That is, the device must respect the application's request for a specific screen orientation.
 • [C-1-2] MUST NOT change the reported screen size or density when changing orientation.
 • MAY select either portrait or landscape orientation as the default.

7.1.4. 2D and 3D Graphics Acceleration

7.1.4.1 OpenGL ES

יישומי מכשירים:

 • [C-0-1] MUST correctly identify the supported OpenGL ES versions (1.1, 2.0, 3.0, 3.1, 3.2) through the managed APIs (such as via the GLES10.getString() method) and the native APIs.
 • [C-0-2] MUST include the support for all the corresponding managed APIs and native APIs for every OpenGL ES versions they identified to support.

If device implementations include a screen or video output, they:

 • [C-1-1] MUST support both OpenGL ES 1.1 and 2.0, as embodied and detailed in the Android SDK documentation .
 • [C-SR-1] Are STRONGLY RECOMMENDED to support OpenGL ES 3.1.
 • SHOULD support OpenGL ES 3.2.

The OpenGL ES dEQP tests are partitioned into a number of test lists, each with an associated date/version number. These are in the Android source tree at external/deqp/android/cts/main/glesXX-main-YYYY-MM-DD.txt . A device that supports OpenGL ES at a self-reported level indicates that it can pass the dEQP tests in all test lists from this level and earlier.

If device implementations support any of the OpenGL ES versions, they:

 • [C-2-1] MUST report via the OpenGL ES managed APIs and native APIs any other OpenGL ES extensions they have implemented, and conversely MUST NOT report extension strings that they do not support.
 • [C-2-2] MUST support the EGL_KHR_image , EGL_KHR_image_base , EGL_ANDROID_image_native_buffer , EGL_ANDROID_get_native_client_buffer , EGL_KHR_wait_sync , EGL_KHR_get_all_proc_addresses , EGL_ANDROID_presentation_time , EGL_KHR_swap_buffers_with_damage , EGL_ANDROID_recordable , and EGL_ANDROID_GLES_layers extensions.
 • [C-2-3] MUST report the maximum version of the OpenGL ES dEQP tests supported via the android.software.opengles.deqp.level feature flag.
 • [C-2-4] MUST at least support version 132383489 (from Mar 1st, 2020) as reported in the android.software.opengles.deqp.level feature flag.
 • [C-2-5] MUST pass all OpenGL ES dEQP Tests in the test lists between version 132383489 and the version specified in the android.software.opengles.deqp.level feature flag, for each supported OpenGL ES version.
 • [C-SR-2] Are STRONGLY RECOMMENDED to support the EGL_KHR_partial_update and OES_EGL_image_external extensions.
 • SHOULD accurately report via the getString() method, any texture compression format that they support, which is typically vendor-specific.

 • SHOULD support the EGL_IMG_context_priority and EGL_EXT_protected_content extensions.

If device implementations declare support for OpenGL ES 3.0, 3.1, or 3.2, they:

 • [C-3-1] MUST export the corresponding function symbols for these version in addition to the OpenGL ES 2.0 function symbols in the libGLESv2.so library.
 • [C-SR-3] Are STRONGLY RECOMMENDED to support the OES_EGL_image_external_essl3 extension.

If device implementations support OpenGL ES 3.2, they:

 • [C-4-1] MUST support the OpenGL ES Android Extension Pack in its entirety.

If device implementations support the OpenGL ES Android Extension Pack in its entirety, they:

 • [C-5-1] MUST identify the support through the android.hardware.opengles.aep feature flag.

If device implementations expose support for the EGL_KHR_mutable_render_buffer extension, they:

 • [C-6-1] MUST also support the EGL_ANDROID_front_buffer_auto_refresh extension.
7.1.4.2 Vulkan

Android includes support for Vulkan , a low-overhead, cross-platform API for high-performance 3D graphics.

If device implementations support OpenGL ES 3.1, they:

 • [C-SR-1] Are STRONGLY RECOMMENDED to include support for Vulkan 1.3.
 • [C-4-1] MUST NOT support a Vulkan variant version (ie the variant part of the Vulkan core version MUST be zero).

If device implementations include a screen or video output, they:

 • [C-SR-2] Are STRONGLY RECOMMENDED to include support for Vulkan 1.3.

The Vulkan dEQP tests are partitioned into a number of test lists, each with an associated date/version. These are in the Android source tree at external/deqp/android/cts/main/vk-main-YYYY-MM-DD.txt . A device that supports Vulkan at a self-reported level indicates that it can pass the dEQP tests in all test lists from this level and earlier.

If device implementations include support for Vulkan 1.0 or higher , they:

 • [C-1-1] MUST report the correct integer value with the android.hardware.vulkan.level and android.hardware.vulkan.version feature flags.
 • [C-1-2] MUST enumerate, at least one VkPhysicalDevice for the Vulkan native API vkEnumeratePhysicalDevices() .
 • [C-1-3] MUST fully implement the Vulkan 1.0 Vulkan 1.1 APIs for each enumerated VkPhysicalDevice .
 • [C-1-4] MUST enumerate layers, contained in native libraries named as libVkLayer*.so in the application package's native library directory, through the Vulkan native APIs vkEnumerateInstanceLayerProperties() and vkEnumerateDeviceLayerProperties() .
 • [C-1-5] MUST NOT enumerate layers provided by libraries outside of the application package, or provide other ways of tracing or intercepting the Vulkan API, unless the application has the android:debuggable attribute set as true or the metadata com.android.graphics.injectLayers.enable set to true .
 • [C-1-6] MUST report all extension strings that they do support via the Vulkan native APIs , and conversely MUST NOT report extension strings that they do not correctly support.
 • [C-1-7] MUST support the VK_KHR_surface, VK_KHR_android_surface, VK_KHR_swapchain, and VK_KHR_incremental_present extensions.
 • [C-1-8] MUST report the maximum version of the Vulkan dEQP Tests supported via the android.software.vulkan.deqp.level feature flag.
 • [C-1-9] MUST at least support version 132317953 (from Mar 1st, 2019) as reported in the android.software.vulkan.deqp.level feature flag.
 • [C-1-10] MUST pass all Vulkan dEQP Tests in the test lists between version 132317953 and the version specified in the android.software.vulkan.deqp.level feature flag.
 • [C-1-11] MUST NOT enumerate support for the VK_KHR_video_queue, VK_KHR_video_decode_queue, or VK_KHR_video_encode_queue extensions.
 • [C-SR-3] Are STRONGLY RECOMMENDED to support the VK_KHR_driver_properties and VK_GOOGLE_display_timing extensions.

 • SHOULD support VkPhysicalDeviceProtectedMemoryFeatures and VK_EXT_global_priority .

 • [C-1-12] MUST NOT enumerate support for the VK_KHR_performance_query extension.

Start new requirements

סיים דרישות חדשות

Start new requirements

 • [C-SR-5] Are STRONGLY RECOMMENDED to support VkPhysicalDeviceProtectedMemoryFeatures.protectedMemory and VK_EXT_global_priority .

 • [C-SR-6] Are STRONGLY RECOMMENDED to use SkiaVk with HWUI.

סיים דרישות חדשות

If device implementations do not include support for Vulkan 1.0, they:

 • [C-2-1] MUST NOT declare any of the Vulkan feature flags (eg android.hardware.vulkan.level , android.hardware.vulkan.version ).
 • [C-2-2] MUST NOT enumerate any VkPhysicalDevice for the Vulkan native API vkEnumeratePhysicalDevices() .

If device implementations include support for Vulkan 1.1 and declare any of the Vulkan feature flags described here , they:

 • [C-3-1] MUST expose support for the SYNC_FD external semaphore and handle types and the VK_ANDROID_external_memory_android_hardware_buffer extension.

Start new requirements

 • [C-SR-7] Are STRONGLY RECOMMENDED to make the VK_KHR_external_fence_fd extension available to third-party applications and enable the application to export fence payload to and import fence payload from POSIX file descriptors as described here .

סיים דרישות חדשות

7.1.4.3 RenderScript
 • [C-0-1] Device implementations MUST support Android RenderScript , as detailed in the Android SDK documentation.
7.1.4.4 2D Graphics Acceleration

Android includes a mechanism for applications to declare that they want to enable hardware acceleration for 2D graphics at the Application, Activity, Window, or View level through the use of a manifest tag android:hardwareAccelerated or direct API calls.

יישומי מכשירים:

 • [C-0-1] MUST enable hardware acceleration by default, and MUST disable hardware acceleration if the developer so requests by setting android:hardwareAccelerated="false” or disabling hardware acceleration directly through the Android View APIs.
 • [C-0-2] MUST exhibit behavior consistent with the Android SDK documentation on hardware acceleration .

Android includes a TextureView object that lets developers directly integrate hardware-accelerated OpenGL ES textures as rendering targets in a UI hierarchy.

יישומי מכשירים:

 • [C-0-3] MUST support the TextureView API, and MUST exhibit consistent behavior with the upstream Android implementation.
7.1.4.5 Wide-gamut Displays

If device implementations claim support for wide-gamut displays through Configuration.isScreenWideColorGamut() , they:

 • [C-1-1] MUST have a color-calibrated display.
 • [C-1-2] MUST have a display whose gamut covers the sRGB color gamut entirely in CIE 1931 xyY space.
 • [C-1-3] MUST have a display whose gamut has an area of at least 90% of DCI-P3 in CIE 1931 xyY space.
 • [C-1-4] MUST support OpenGL ES 3.1 or 3.2 and report it properly.
 • [C-1-5] MUST advertise support for the EGL_KHR_no_config_context , EGL_EXT_pixel_format_float , EGL_KHR_gl_colorspace , EGL_EXT_gl_colorspace_scrgb , EGL_EXT_gl_colorspace_scrgb_linear , EGL_EXT_gl_colorspace_display_p3 , EGL_EXT_gl_colorspace_display_p3_linear , and EGL_EXT_gl_colorspace_display_p3_passthrough extensions.
 • [C-SR-1] Are STRONGLY RECOMMENDED to support GL_EXT_sRGB .

Conversely, if device implementations do not support wide-gamut displays, they:

 • [C-2-1] SHOULD cover 100% or more of sRGB in CIE 1931 xyY space, although the screen color gamut is undefined.

7.1.5. Legacy Application Compatibility Mode

Android specifies a “compatibility mode” in which the framework operates in a 'normal' screen size equivalent (320dp width) mode for the benefit of legacy applications not developed for old versions of Android that pre-date screen-size independence.

7.1.6. Screen Technology

The Android platform includes APIs that allow applications to render rich graphics to an Android-compatible display. Devices MUST support all of these APIs as defined by the Android SDK unless specifically allowed in this document.

All of a device implementation's Android-compatible displays:

 • [C-0-1] MUST be capable of rendering 16-bit color graphics.
 • SHOULD support displays capable of 24-bit color graphics.
 • [C-0-2] MUST be capable of rendering animations.
 • [C-0-3] MUST have a pixel aspect ratio (PAR) between 0.9 and 1.15. That is, the pixel aspect ratio MUST be near square (1.0) with a 10 ~ 15% tolerance.

7.1.7. Secondary Displays

Android includes support for secondary Android-compatible displays to enable media sharing capabilities and developer APIs for accessing external displays.

If device implementations support an external display either via a wired, wireless, or an embedded additional display connection, they:

 • [C-1-1] MUST implement the DisplayManager system service and API as described in the Android SDK documentation.

7.2. התקני קלט

יישומי מכשירים:

7.2.1. מקלדת

If device implementations include support for third-party Input Method Editor (IME) applications, they:

יישומי מכשירים:

 • [C-0-1] MUST NOT include a hardware keyboard that does not match one of the formats specified in android.content.res.Configuration.keyboard (QWERTY or 12-key).
 • SHOULD include additional soft keyboard implementations.
 • MAY include a hardware keyboard.

7.2.2. Non-touch Navigation

Android includes support for d-pad, trackball, and wheel as mechanisms for non-touch navigation.

יישומי מכשירים:

If device implementations lack non-touch navigations, they:

 • [C-1-1] MUST provide a reasonable alternative user interface mechanism for the selection and editing of text, compatible with Input Management Engines. The upstream Android open source implementation includes a selection mechanism suitable for use with devices that lack non-touch navigation inputs.

7.2.3. Navigation Keys

The Home , Recents , and Back functions typically provided via an interaction with a dedicated physical button or a distinct portion of the touch screen, are essential to the Android navigation paradigm and therefore, device implementations:

 • [C-0-1] MUST provide a user affordance to launch installed applications that have an activity with the <intent-filter> set with ACTION=MAIN and CATEGORY=LAUNCHER or CATEGORY=LEANBACK_LAUNCHER for Television device implementations. The Home function SHOULD be the mechanism for this user affordance.
 • SHOULD provide buttons for the Recents and Back function.

If the Home, Recents, or Back functions are provided, they:

 • [C-1-1] MUST be accessible with a single action (eg tap, double-click or gesture) when any of them are accessible.
 • [C-1-2] MUST provide a clear indication of which single action would trigger each function. Having a visible icon imprinted on the button, showing a software icon on the navigation bar portion of the screen, or walking the user through a guided step-by-step demo flow during the out-of-box setup experience are examples of such an סִימָן.

יישומי מכשירים:

 • [C-SR-1] are STRONGLY RECOMMENDED to not provide the input mechanism for the Menu function as it is deprecated in favor of action bar since Android 4.0.

 • [C-SR-2] Are STRONGLY RECOMMENDED to provide all navigation functions as cancellable. 'Cancellable' is defined as the user's ability to prevent the navigation function from executing (eg going home, going back, etc.) if the swipe is not released past a certain threshold.

If device implementations provide the Menu function, they:

 • [C-2-1] MUST display the action overflow button whenever the action overflow menu popup is not empty and the action bar is visible.
 • [C-2-2] MUST NOT modify the position of the action overflow popup displayed by selecting the overflow button in the action bar, but MAY render the action overflow popup at a modified position on the screen when it is displayed by selecting the Menu פוּנקצִיָה.

If device implementations do not provide the Menu function, for backwards compatibility, they: * [C-3-1] MUST make the Menu function available to applications when targetSdkVersion is less than 10, either by a physical button, a software key, or gestures. This Menu function should be accessible unless hidden together with other navigation functions.

If device implementations provide the Assist function , they:

 • [C-4-1] MUST make the Assist function accessible with a single action (eg tap, double-click or gesture) when other navigation keys are accessible.
 • [C-SR-3] STRONGLY RECOMMENDED to use long press on HOME function as this designated interaction.

If device implementations use a distinct portion of the screen to display the navigation keys, they:

 • [C-5-1] Navigation keys MUST use a distinct portion of the screen, not available to applications, and MUST NOT obscure or otherwise interfere with the portion of the screen available to applications.
 • [C-5-2] MUST make available a portion of the display to applications that meets the requirements defined in section 7.1.1 .
 • [C-5-3] MUST honor the flags set by the app through the View.setSystemUiVisibility() API method, so that this distinct portion of the screen (aka the navigation bar) is properly hidden away as documented in the SDK.

אם פונקציית הניווט מסופקת כפעולה על המסך, המבוססת על מחוות:

If a navigation function is provided from anywhere on the left and right edges of the current orientation of the screen:

 • [C-7-1] The navigation function MUST be Back and provided as a swipe from both left and right edges of the current orientation of the screen.
 • [C-7-2] If custom swipeable system panels are provided on the left or right edges, they MUST be placed within the top 1/3rd of the screen with a clear, persistent visual indication that dragging in would invoke the aforementioned panels, and hence not Back. A system panel MAY be configured by a user such that it lands below the top 1/3rd of the screen edge(s) but the system panel MUST NOT use longer than 1/3rd of the edge(s).
 • [C-7-3] When the foreground app has either the View.SYSTEM_UI_FLAG_IMMERSIVE, View.SYSTEM_UI_FLAG_IMMERSIVE_STICKY, WindowInsetsController.BEHAVIOR_DEFAULT, or WindowInsetsController.BEHAVIOR_SHOW_TRANSIENT_BARS_BY_SWIPE flags set, swiping from the edges MUST behave as implemented in AOSP, which is documented in the SDK .
 • [C-7-4] When the foreground app has either the View.SYSTEM_UI_FLAG_IMMERSIVE, View.SYSTEM_UI_FLAG_IMMERSIVE_STICKY, WindowInsetsController.BEHAVIOR_DEFAULT, or WindowInsetsController.BEHAVIOR_SHOW_TRANSIENT_BARS_BY_SWIPE flags set, custom swipeable system panels MUST be hidden until the user brings in or un-dims the system bars (aka navigation and status bar) as implemented in AOSP.

If the back navigation function is provided and the user cancels the Back gesture, then:

 • [C-8-1] OnBackInvokedCallback.onBackCancelled() MUST be called.
 • [C-8-2] OnBackInvokedCallback.onBackInvoked() MUST NOT be called.
 • [C-8-3] KEYCODE_BACK event MUST NOT be dispatched.

If the back navigation function is provided but the foreground application does NOT have an OnBackInvokedCallback registered, then:

 • The system SHOULD provide an animation for the foreground application that suggests that the user is going back, as provided in AOSP.

If device implementations provide support for the system API setNavBarMode to allow any system app with android.permission.STATUS_BAR permission to set the navigation bar mode, then they:

 • [C-9-1] MUST provide support for kid-friendly icons or button-based navigation as provided in the AOSP code.

7.2.4. Touchscreen Input

Android includes support for a variety of pointer input systems, such as touchscreens, touch pads, and fake touch input devices. Touchscreen-based device implementations are associated with a display such that the user has the impression of directly manipulating items on screen. Since the user is directly touching the screen, the system does not require any additional affordances to indicate the objects being manipulated.

יישומי מכשירים:

 • SHOULD have a pointer input system of some kind (either mouse-like or touch).
 • SHOULD support fully independently tracked pointers.

If device implementations include a touchscreen (single-touch or better) on a primary Android-compatible display, they:

 • [C-1-1] MUST report TOUCHSCREEN_FINGER for the Configuration.touchscreen API field.
 • [C-1-2] MUST report the android.hardware.touchscreen and android.hardware.faketouch feature flags.

If device implementations include a touchscreen that can track more than a single touch on a primary Android-compatible display, they:

 • [C-2-1] MUST report the appropriate feature flags android.hardware.touchscreen.multitouch , android.hardware.touchscreen.multitouch.distinct , android.hardware.touchscreen.multitouch.jazzhand corresponding to the type of the specific touchscreen on the התקן.

If device implementations rely on an external input device such as mouse or trackball (ie not directly touching the screen) for input on a primary Android-compatible display and meet the fake touch requirements in section 7.2.5 , they:

 • [C-3-1] MUST NOT report any feature flag starting with android.hardware.touchscreen .
 • [C-3-2] MUST report only android.hardware.faketouch .
 • [C-3-3] MUST report TOUCHSCREEN_NOTOUCH for the Configuration.touchscreen API field.

7.2.5. Fake Touch Input

Fake touch interface provides a user input system that approximates a subset of touchscreen capabilities. For example, a mouse or remote control that drives an on-screen cursor approximates touch, but requires the user to first point or focus then click. Numerous input devices like the mouse, trackpad, gyro-based air mouse, gyro-pointer, joystick, and multi-touch trackpad can support fake touch interactions. Android includes the feature constant android.hardware.faketouch, which corresponds to a high-fidelity non-touch (pointer-based) input device such as a mouse or trackpad that can adequately emulate touch-based input (including basic gesture support), and indicates that the device supports an emulated subset of touchscreen functionality.

If device implementations do not include a touchscreen but include another pointer input system which they want to make available, they:

 • SHOULD declare support for the android.hardware.faketouch feature flag.

If device implementations declare support for android.hardware.faketouch , they:

 • [C-1-1] MUST report the absolute X and Y screen positions of the pointer location and display a visual pointer on the screen.
 • [C-1-2] MUST report touch event with the action code that specifies the state change that occurs on the pointer going down or up on the screen .
 • [C-1-3] MUST support pointer down and up on an object on the screen, which allows users to emulate tap on an object on the screen.
 • [C-1-4] MUST support pointer down, pointer up, pointer down then pointer up in the same place on an object on the screen within a time threshold, which allows users to emulate double tap on an object on the screen.
 • [C-1-5] MUST support pointer down on an arbitrary point on the screen, pointer move to any other arbitrary point on the screen, followed by a pointer up, which allows users to emulate a touch drag.
 • [C-1-6] MUST support pointer down then allow users to quickly move the object to a different position on the screen and then pointer up on the screen, which allows users to fling an object on the screen.

If device implementations declare support for android.hardware.faketouch.multitouch.distinct , they:

 • [C-2-1] MUST declare support for android.hardware.faketouch .
 • [C-2-2] MUST support distinct tracking of two or more independent pointer inputs.

If device implementations declare support for android.hardware.faketouch.multitouch.jazzhand , they:

 • [C-3-1] MUST declare support for android.hardware.faketouch .
 • [C-3-2] MUST support distinct tracking of 5 (tracking a hand of fingers) or more pointer inputs fully independently.

7.2.6. Game Controller Support

7.2.6.1. Button Mappings

יישומי מכשירים:

 • [C-1-1] MUST be capable to map HID events to the corresponding InputEvent constants as listed in the below tables. The upstream Android implementation satisfies this requirement.

If device implementations embed a controller or ship with a separate controller in the box that would provide means to input all the events listed in the below tables, they:

 • [C-2-1] MUST declare the feature flag android.hardware.gamepad
לַחְצָן HID Usage 2 Android Button
א 1 0x09 0x0001 KEYCODE_BUTTON_A (96)
ב 1 0x09 0x0002 KEYCODE_BUTTON_B (97)
X 1 0x09 0x0004 KEYCODE_BUTTON_X (99)
Y 1 0x09 0x0005 KEYCODE_BUTTON_Y (100)
D-pad up 1
D-pad down 1
0x01 0x0039 3 AXIS_HAT_Y 4
D-pad left 1
D-pad right 1
0x01 0x0039 3 AXIS_HAT_X 4
Left shoulder button 1 0x09 0x0007 KEYCODE_BUTTON_L1 (102)
Right shoulder button 1 0x09 0x0008 KEYCODE_BUTTON_R1 (103)
Left stick click 1 0x09 0x000E KEYCODE_BUTTON_THUMBL (106)
Right stick click 1 0x09 0x000F KEYCODE_BUTTON_THUMBR (107)
Back 1 0x0c 0x0224 KEYCODE_BACK (4)

1 KeyEvent

2 The above HID usages must be declared within a Game pad CA (0x01 0x0005).

3 This usage must have a Logical Minimum of 0, a Logical Maximum of 7, a Physical Minimum of 0, a Physical Maximum of 315, Units in Degrees, and a Report Size of 4. The logical value is defined to be the clockwise rotation away from the vertical axis; for example, a logical value of 0 represents no rotation and the up button being pressed, while a logical value of 1 represents a rotation of 45 degrees and both the up and left keys being pressed.

4 MotionEvent

Analog Controls 1 HID Usage Android Button
Left Trigger 0x02 0x00C5 AXIS_LTRIGGER
Right Trigger 0x02 0x00C4 AXIS_RTRIGGER
Left Joystick 0x01 0x0030
0x01 0x0031
AXIS_X
AXIS_Y
Right Joystick 0x01 0x0032
0x01 0x0035
AXIS_Z
AXIS_RZ

1 MotionEvent

7.2.7. שלט רחוק

See Section 2.3.1 for device-specific requirements.

7.3. חיישנים

If device implementations include a particular sensor type that has a corresponding API for third-party developers, the device implementation MUST implement that API as described in the Android SDK documentation and the Android Open Source documentation on sensors .

יישומי מכשירים:

 • [C-0-1] MUST accurately report the presence or absence of sensors per the android.content.pm.PackageManager class.
 • [C-0-2] MUST return an accurate list of supported sensors via the SensorManager.getSensorList() and similar methods.
 • [C-0-3] MUST behave reasonably for all other sensor APIs (for example, by returning true or false as appropriate when applications attempt to register listeners, not calling sensor listeners when the corresponding sensors are not present; etc.).

If device implementations include a particular sensor type that has a corresponding API for third-party developers, they:

 • [C-1-1] MUST report all sensor measurements using the relevant International System of Units (metric) values for each sensor type as defined in the Android SDK documentation.
 • [C-1-2] MUST report sensor data with a maximum latency of 100 milliseconds + 2 * sample_time for the case of a sensor stream with a maximum requested latency of 0 ms when the application processor is active. This delay does not include any filtering delays.
 • [C-1-3] MUST report the first sensor sample within 400 milliseconds + 2 * sample_time of the sensor being activated. It is acceptable for this sample to have an accuracy of 0.
 • [C-1-4] For any API indicated by the Android SDK documentation to be a continuous sensor , device implementations MUST continuously provide periodic data samples that SHOULD have a jitter below 3%, where jitter is defined as the standard deviation of the difference of the reported timestamp values between consecutive events.
 • [C-1-5] MUST ensure that the sensor event stream MUST NOT prevent the device CPU from entering a suspend state or waking up from a suspend state.
 • [C-1-6] MUST report the event time in nanoseconds as defined in the Android SDK documentation, representing the time the event happened and synchronized with the SystemClock.elapsedRealtimeNano() clock.
 • [C-SR-1] Are STRONGLY RECOMMENDED to have timestamp synchronization error below 100 milliseconds, and SHOULD have timestamp synchronization error below 1 millisecond.
 • When several sensors are activated, the power consumption SHOULD NOT exceed the sum of the individual sensor's reported power consumption.

The list above is not comprehensive; the documented behavior of the Android SDK and the Android Open Source Documentations on sensors is to be considered authoritative.

If device implementations include a particular sensor type that has a corresponding API for third-party developers, they:

 • [C-1-6] MUST set a non-zero resolution for all sensors, and report the value via the Sensor.getResolution() API method.

Some sensor types are composite, meaning they can be derived from data provided by one or more other sensors. (Examples include the orientation sensor and the linear acceleration sensor.)

יישומי מכשירים:

 • SHOULD implement these sensor types, when they include the prerequisite physical sensors as described in sensor types .

If device implementations include a composite sensor, they:

 • [C-2-1] MUST implement the sensor as described in the Android Open Source documentation on composite sensors .

If device implementations include a particular sensor type that has a corresponding API for third-party developers and the sensor only reports one value, then device implementations:

 • [C-3-1] MUST set the resolution to 1 for the sensor and report the value via the Sensor.getResolution() API method.

If device implementations include a particular sensor type which supports SensorAdditionalInfo#TYPE_VEC3_CALIBRATION and the sensor is exposed to third-party developers, they:

 • [C-4-1] MUST NOT include any fixed, factory-determined calibration parameters in the data provided.

If device implementations include a combination of 3-axis accelerometer, a 3-axis gyroscope sensor, or a magnetometer sensor, they are:

 • [C-SR-2] STRONGLY RECOMMENDED to ensure the accelerometer, gyroscope and magnetometer have a fixed relative position, such that if the device is transformable (eg foldable), the sensor axes remain aligned and consistent with the sensor coordinate system throughout all possible device transformation states.

7.3.1. Accelerometer

יישומי מכשירים:

 • [C-SR-1] Are STRONGLY RECOMMENDED to include a 3-axis accelerometer.

If device implementations include an accelerometer, they:

 • [C-1-1] MUST be able to report events up to a frequency of at least 50 Hz.
 • [C-1-3] MUST comply with the Android sensor coordinate system as detailed in the Android APIs.
 • [C-1-4] MUST be capable of measuring from freefall up to four times the gravity(4g) or more on any axis.
 • [C-1-5] MUST have a resolution of at least 12-bits.
 • [C-1-6] MUST have a standard deviation no greater than 0.05 m/s^, where the standard deviation should be calculated on a per axis basis on samples collected over a period of at least 3 seconds at the fastest sampling rate.
 • SHOULD report events up to at least 200 Hz.
 • SHOULD have a resolution of at least 16-bits.
 • SHOULD be calibrated while in use if the characteristics changes over the life cycle and compensated, and preserve the compensation parameters between device reboots.
 • SHOULD be temperature compensated.

אם יישומי מכשירים כוללים מד תאוצה בן 3 צירים, הם:

 • [C-2-1] MUST implement and report TYPE_ACCELEROMETER sensor.
 • [C-SR-4] Are STRONGLY RECOMMENDED to implement the TYPE_SIGNIFICANT_MOTION composite sensor.
 • [C-SR-5] Are STRONGLY RECOMMENDED to implement and report TYPE_ACCELEROMETER_UNCALIBRATED sensor. Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to meet this requirement so they will be able to upgrade to the future platform release where this might become REQUIRED.
 • SHOULD implement the TYPE_SIGNIFICANT_MOTION , TYPE_TILT_DETECTOR , TYPE_STEP_DETECTOR , TYPE_STEP_COUNTER composite sensors as described in the Android SDK document.

If device implementations include an accelerometer with less than 3 axes, they:

 • [C-3-1] MUST implement and report TYPE_ACCELEROMETER_LIMITED_AXES sensor.
 • [C-SR-6] Are STRONGLY_RECOMMENDED to implement and report TYPE_ACCELEROMETER_LIMITED_AXES_UNCALIBRATED sensor.

If device implementations include a 3-axis accelerometer and any of the TYPE_SIGNIFICANT_MOTION , TYPE_TILT_DETECTOR , TYPE_STEP_DETECTOR , TYPE_STEP_COUNTER composite sensors are implemented:

 • [C-4-1] The sum of their power consumption MUST always be less than 4 mW.
 • SHOULD each be below 2 mW and 0.5 mW for when the device is in a dynamic or static condition.

If device implementations include a 3-axis accelerometer and a 3-axis gyroscope sensor, they:

 • [C-5-1] MUST implement the TYPE_GRAVITY and TYPE_LINEAR_ACCELERATION composite sensors.
 • [C-SR-7] Are STRONGLY RECOMMENDED to implement the TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR composite sensor.

If device implementations include a 3-axis accelerometer, a 3-axis gyroscope sensor, and a magnetometer sensor, they:

 • [C-6-1] MUST implement a TYPE_ROTATION_VECTOR composite sensor.

7.3.2. Magnetometer

יישומי מכשירים:

 • [C-SR-1] Are STRONGLY RECOMMENDED to include a 3-axis magnetometer (compass).

If device implementations include a 3-axis magnetometer, they:

 • [C-1-1] MUST implement the TYPE_MAGNETIC_FIELD sensor.
 • [C-1-2] MUST be able to report events up to a frequency of at least 10 Hz and SHOULD report events up to at least 50 Hz.
 • [C-1-3] MUST comply with the Android sensor coordinate system as detailed in the Android APIs.
 • [C-1-4] MUST be capable of measuring between -900 µT and +900 µT on each axis before saturating.
 • [C-1-5] MUST have a hard iron offset value less than 700 µT and SHOULD have a value below 200 µT, by placing the magnetometer far from dynamic (current-induced) and static (magnet-induced) magnetic fields.
 • [C-1-6] MUST have a resolution equal or denser than 0.6 µT.
 • [C-1-7] MUST support online calibration and compensation of the hard iron bias, and preserve the compensation parameters between device reboots.
 • [C-1-8] MUST have the soft iron compensation applied—the calibration can be done either while in use or during the production of the device.
 • [C-1-9] MUST have a standard deviation, calculated on a per axis basis on samples collected over a period of at least 3 seconds at the fastest sampling rate, no greater than 1.5 µT; SHOULD have a standard deviation no greater than 0.5 µT.
 • [C-1-10] MUST implement the TYPE_MAGNETIC_FIELD_UNCALIBRATED sensor.

If device implementations include a 3-axis magnetometer, an accelerometer sensor, and a 3-axis gyroscope sensor, they:

 • [C-2-1] MUST implement a TYPE_ROTATION_VECTOR composite sensor.

If device implementations include a 3-axis magnetometer, an accelerometer, they:

 • MAY implement the TYPE_GEOMAGNETIC_ROTATION_VECTOR sensor.

If device implementations include a 3-axis magnetometer, an accelerometer and TYPE_GEOMAGNETIC_ROTATION_VECTOR sensor, they:

 • [C-3-1] MUST consume less than 10 mW.
 • SHOULD consume less than 3 mW when the sensor is registered for batch mode at 10 Hz.

7.3.3. ג'י.פי. אס

יישומי מכשירים:

 • [C-SR-1] Are STRONGLY RECOMMENDED to include a GPS/GNSS receiver.

If device implementations include a GPS/GNSS receiver and report the capability to applications through the android.hardware.location.gps feature flag, they:

 • [C-1-1] MUST support location outputs at a rate of at least 1 Hz when requested via LocationManager#requestLocationUpdate .
 • [C-1-2] MUST be able to determine the location in open-sky conditions (strong signals, negligible multipath, HDOP < 2) within 10 seconds (fast time to first fix), when connected to a 0.5 Mbps or faster data speed internet connection. This requirement is typically met by the use of some form of Assisted or Predicted GPS/GNSS technique to minimize GPS/GNSS lock-on time (Assistance data includes Reference Time, Reference Location and Satellite Ephemeris/Clock).
  • [C-1-6] After making such a location calculation, device implementations MUST determine its location, in open sky, within 5 seconds, when location requests are restarted, up to an hour after the initial location calculation, even when the subsequent request is made without a data connection, and/or after a power cycle.
 • In open sky conditions after determining the location, while stationary or moving with less than 1 meter per second squared of acceleration:

  • [C-1-3] MUST be able to determine location within 20 meters, and speed within 0.5 meters per second, at least 95% of the time.
  • [C-1-4] MUST simultaneously track and report via GnssStatus.Callback at least 8 satellites from one constellation.
  • SHOULD be able to simultaneously track at least 24 satellites, from multiple constellations (eg GPS + at least one of Glonass, Beidou, Galileo).
 • [C-SR-2] Are STRONGLY RECOMMENDED to continue to deliver normal GPS/GNSS location outputs through GNSS Location Provider API's during an emergency phone call.

 • [C-SR-3] Are STRONGLY RECOMMENDED to report GNSS measurements from all constellations tracked (as reported in GnssStatus messages), with the exception of SBAS.

 • [C-SR-4] Are STRONGLY RECOMMENDED to report AGC, and Frequency of GNSS measurement.

 • [C-SR-5] Are STRONGLY RECOMMENDED to report all accuracy estimates (including Bearing, Speed, and Vertical) as part of each GPS/GNSS location.

 • [C-SR-6] Are STRONGLY RECOMMENDED to report GNSS measurements, as soon as they are found, even if a location calculated from GPS/GNSS is not yet reported.

 • [C-SR-7] Are STRONGLY RECOMMENDED to report GNSS pseudoranges and pseudorange rates, that, in open-sky conditions after determining the location, while stationary or moving with less than 0.2 meter per second squared of acceleration, are sufficient to calculate position within 20 meters, and speed within 0.2 meters per second, at least 95% of the time.

7.3.4. ג'ִירוֹסקוֹפּ

יישומי מכשירים:

 • [C-SR-1] Are STRONGLY RECOMMENDED to include a gyroscope sensor.

If device implementations include a gyroscope, they:

 • [C-1-1] MUST be able to report events up to a frequency of at least 50 Hz.
 • [C-1-4] MUST have a resolution of 12-bits or more.
 • [C-1-5] MUST be temperature compensated.
 • [C-1-6] MUST be calibrated and compensated while in use, and preserve the compensation parameters between device reboots.
 • [C-1-7] MUST have a variance no greater than 1e-7 rad^2 / s^2 per Hz (variance per Hz, or rad^2 / s). The variance is allowed to vary with the sampling rate, but MUST be constrained by this value. In other words, if you measure the variance of the gyro at 1 Hz sampling rate it SHOULD be no greater than 1e-7 rad^2/s^2.
 • [C-SR-2] Calibration error is STRONGLY RECOMMENDED to be less than 0.01 rad/s when device is stationary at room temperature.
 • [C-SR-3] Are STRONGLY RECOMMENDED to have a resolution of 16-bits or more.
 • SHOULD report events up to at least 200 Hz.

If device implementations include a 3-axis gyroscope, they:

If device implementations include a gyroscope with less than 3 axes, they:

 • [C-3-1] MUST implement and report TYPE_GYROSCOPE_LIMITED_AXES sensor.
 • [C-SR-5] Are STRONGLY_RECOMMENDED to implement and report TYPE_GYROSCOPE_LIMITED_AXES_UNCALIBRATED sensor.

If device implementations include a 3-axis gyroscope, an accelerometer sensor and a magnetometer sensor, they:

 • [C-4-1] MUST implement a TYPE_ROTATION_VECTOR composite sensor.

If device implementations include a 3-axis accelerometer and a 3-axis gyroscope sensor, they:

 • [C-5-1] MUST implement the TYPE_GRAVITY and TYPE_LINEAR_ACCELERATION composite sensors.
 • [C-SR-6] Are STRONGLY RECOMMENDED to implement the TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR composite sensor.

7.3.5. בָּרוֹמֶטֶר

יישומי מכשירים:

 • [C-SR-1] Are STRONGLY RECOMMENDED to include a barometer (ambient air pressure sensor).

If device implementations include a barometer, they:

 • [C-1-1] MUST implement and report TYPE_PRESSURE sensor.
 • [C-1-2] MUST be able to deliver events at 5 Hz or greater.
 • [C-1-3] MUST be temperature compensated.
 • [C-SR-2] STRONGLY RECOMMENDED to be able to report pressure measurements in the range 300hPa to 1100hPa.
 • SHOULD have an absolute accuracy of 1hPa.
 • SHOULD have a relative accuracy of 0.12hPa over 20hPa range (equivalent to ~1m accuracy over ~200m change at sea level).

7.3.6. מד חום

If device implementations include an ambient thermometer (temperature sensor), they:

 • [C-1-1] MUST define SENSOR_TYPE_AMBIENT_TEMPERATURE for the ambient temperature sensor and the sensor MUST measure the ambient (room/vehicle cabin) temperature from where the user is interacting with the device in degrees Celsius.

If device implementations include a thermometer sensor that measures a temperature other than ambient temperature, such as CPU temperature, they:

If device implementations include a sensor for monitoring skin temperature, then they:

7.3.7. פוֹטוֹמֶטֶר

 • Device implementations MAY include a photometer (ambient light sensor).

7.3.8. חיישן קרבה

 • Device implementations MAY include a proximity sensor.

If device implementations include a proximity sensor and they report only a binary “near” or “far” reading, they:

 • [C-1-1] MUST measure the proximity of an object in the same direction as the screen. That is, the proximity sensor MUST be oriented to detect objects close to the screen, as the primary intent of this sensor type is to detect a phone in use by the user. If device implementations include a proximity sensor with any other orientation, it MUST NOT be accessible through this API.
 • [C-1-2] MUST have 1-bit of accuracy or more.
 • [C-1-3] MUST use 0 centimeters as the near reading and 5 centimeters as the far reading.
 • [C-1-4] MUST report a maximum range and resolution of 5.

7.3.9. High Fidelity Sensors

If device implementations include a set of higher quality sensors as defined in this section, and make available them to third-party apps, they:

 • [C-1-1] MUST identify the capability through the android.hardware.sensor.hifi_sensors feature flag.

If device implementations declare android.hardware.sensor.hifi_sensors , they:

 • [C-2-1] MUST have a TYPE_ACCELEROMETER sensor which:

  • MUST have a measurement range between at least -8g and +8g, and is STRONGLY RECOMMENDED to have a measurement range between at least -16g and +16g.
  • MUST have a measurement resolution of at least 2048 LSB/g.
  • MUST have a minimum measurement frequency of 12.5 Hz or lower.
  • MUST have a maximum measurement frequency of 400 Hz or higher; SHOULD support the SensorDirectChannel RATE_VERY_FAST .
  • MUST have a measurement noise not above 400 μg/√Hz.
  • MUST implement a non-wake-up form of this sensor with a buffering capability of at least 3000 sensor events.
  • MUST have a batching power consumption not worse than 3 mW.
  • [C-SR-1] Is STRONGLY RECOMMENDED to have 3dB measurement bandwidth of at least 80% of Nyquist frequency, and white noise spectrum within this bandwidth.
  • SHOULD have an acceleration random walk less than 30 μg √Hz tested at room temperature.
  • SHOULD have a bias change vs. temperature of ≤ +/- 1 mg/°C.
  • SHOULD have a best-fit line non-linearity of ≤ 0.5%, and sensitivity change vs. temperature of ≤ 0.03%/C°.
  • SHOULD have cross-axis sensitivity of < 2.5 % and variation of cross-axis sensitivity < 0.2% in device operation temperature range.
 • [C-2-2] MUST have a TYPE_ACCELEROMETER_UNCALIBRATED with the same quality requirements as TYPE_ACCELEROMETER .

 • [C-2-3] MUST have a TYPE_GYROSCOPE sensor which:

  • MUST have a measurement range between at least -1000 and +1000 dps.
  • MUST have a measurement resolution of at least 16 LSB/dps.
  • MUST have a minimum measurement frequency of 12.5 Hz or lower.
  • MUST have a maximum measurement frequency of 400 Hz or higher; SHOULD support the SensorDirectChannel RATE_VERY_FAST .
  • MUST have a measurement noise not above 0.014°/s/√Hz.
  • [C-SR-2] Is STRONGLY RECOMMENDED to have 3dB measurement bandwidth of at least 80% of Nyquist frequency, and white noise spectrum within this bandwidth.
  • SHOULD have a rate random walk less than 0.001 °/s √Hz tested at room temperature.
  • SHOULD have a bias change vs. temperature of ≤ +/- 0.05 °/ s / °C.
  • SHOULD have a sensitivity change vs. temperature of ≤ 0.02% / °C.
  • SHOULD have a best-fit line non-linearity of ≤ 0.2%.
  • SHOULD have a noise density of ≤ 0.007 °/s/√Hz.
  • SHOULD have calibration error less than 0.002 rad/s in temperature range 10 ~ 40 ℃ when device is stationary.
  • SHOULD have g-sensitivity less than 0.1°/s/g.
  • SHOULD have cross-axis sensitivity of < 4.0 % and cross-axis sensitivity variation < 0.3% in device operation temperature range.
 • [C-2-4] MUST have a TYPE_GYROSCOPE_UNCALIBRATED with the same quality requirements as TYPE_GYROSCOPE .

 • [C-2-5] MUST have a TYPE_GEOMAGNETIC_FIELD sensor which:

  • MUST have a measurement range between at least -900 and +900 μT.
  • MUST have a measurement resolution of at least 5 LSB/uT.
  • MUST have a minimum measurement frequency of 5 Hz or lower.
  • MUST have a maximum measurement frequency of 50 Hz or higher.
  • MUST have a measurement noise not above 0.5 uT.
 • [C-2-6] MUST have a TYPE_MAGNETIC_FIELD_UNCALIBRATED with the same quality requirements as TYPE_GEOMAGNETIC_FIELD and in addition:

  • MUST implement a non-wake-up form of this sensor with a buffering capability of at least 600 sensor events.
  • [C-SR-3] Is STRONGLY RECOMMENDED to have white noise spectrum from 1 Hz to at least 10 Hz when the report rate is 50 Hz or higher.
 • [C-2-7] MUST have a TYPE_PRESSURE sensor which:

  • MUST have a measurement range between at least 300 and 1100 hPa.
  • MUST have a measurement resolution of at least 80 LSB/hPa.
  • MUST have a minimum measurement frequency of 1 Hz or lower.
  • MUST have a maximum measurement frequency of 10 Hz or higher.
  • MUST have a measurement noise not above 2 Pa/√Hz.
  • MUST implement a non-wake-up form of this sensor with a buffering capability of at least 300 sensor events.
  • MUST have a batching power consumption not worse than 2 mW.
 • [C-2-8] MUST have a TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR sensor.

 • [C-2-9] MUST have a TYPE_SIGNIFICANT_MOTION sensor which:

  • MUST have a power consumption not worse than 0.5 mW when device is static and 1.5 mW when device is moving.
 • [C-2-10] MUST have a TYPE_STEP_DETECTOR sensor which:

  • MUST implement a non-wake-up form of this sensor with a buffering capability of at least 100 sensor events.
  • MUST have a power consumption not worse than 0.5 mW when device is static and 1.5 mW when device is moving.
  • MUST have a batching power consumption not worse than 4 mW.
 • [C-2-11] MUST have a TYPE_STEP_COUNTER sensor which:

  • MUST have a power consumption not worse than 0.5 mW when device is static and 1.5 mW when device is moving.
 • [C-2-12] MUST have a TILT_DETECTOR sensor which:

  • MUST have a power consumption not worse than 0.5 mW when device is static and 1.5 mW when device is moving.
 • [C-2-13] The event timestamp of the same physical event reported by the Accelerometer, Gyroscope, and Magnetometer MUST be within 2.5 milliseconds of each other. The event timestamp of the same physical event reported by the Accelerometer and Gyroscope SHOULD be within 0.25 milliseconds of each other.

 • [C-2-14] MUST have Gyroscope sensor event timestamps on the same time base as the camera subsystem and within 1 milliseconds of error.

 • [C-2-15] MUST deliver samples to applications within 5 milliseconds from the time when the data is available on any of the above physical sensors to the application.

 • [C-2-16] MUST NOT have a power consumption higher than 0.5 mW when device is static and 2.0 mW when device is moving when any combination of the following sensors are enabled:

  • SENSOR_TYPE_SIGNIFICANT_MOTION
  • SENSOR_TYPE_STEP_DETECTOR
  • SENSOR_TYPE_STEP_COUNTER
  • SENSOR_TILT_DETECTORS
 • [C-2-17] MAY have a TYPE_PROXIMITY sensor, but if present MUST have a minimum buffer capability of 100 sensor events.

Note that all power consumption requirements in this section do not include the power consumption of the Application Processor. It is inclusive of the power drawn by the entire sensor chain—the sensor, any supporting circuitry, any dedicated sensor processing system, etc.

If device implementations include direct sensor support, they:

 • [C-3-1] MUST correctly declare support of direct channel types and direct report rates level through the isDirectChannelTypeSupported and getHighestDirectReportRateLevel API.
 • [C-3-2] MUST support at least one of the two sensor direct channel types for all sensors that declare support for sensor direct channel.
 • SHOULD support event reporting through sensor direct channel for primary sensor (non-wakeup variant) of the following types:
  • TYPE_ACCELEROMETER
  • TYPE_ACCELEROMETER_UNCALIBRATED
  • TYPE_GYROSCOPE
  • TYPE_GYROSCOPE_UNCALIBRATED
  • TYPE_MAGNETIC_FIELD
  • TYPE_MAGNETIC_FIELD_UNCALIBRATED

7.3.10. Biometric Sensors

For additional background on Measuring Biometric Unlock Security, please see Measuring Biometric Security documentation .

If device implementations include a secure lock screen, they:

 • SHOULD include a biometric sensor

Biometric sensors can be classified as Class 3 (formerly Strong ), Class 2 (formerly Weak ), or Class 1 (formerly Convenience ) based on their spoof and imposter acceptance rates, and on the security of the biometric pipeline. This classification determines the capabilities the biometric sensor has to interface with the platform and with third-party applications. Sensors need to meet additional requirements as detailed below if they wish to be classified as either Class 1 , Class 2 or Class 3 . Both Class 2 and Class 3 biometrics get additional capabilities as detailed below.

If device implementations make a biometric sensor available to third-party applications via android.hardware.biometrics.BiometricManager , android.hardware.biometrics.BiometricPrompt , and android.provider.Settings.ACTION_BIOMETRIC_ENROLL , they:

 • [C-4-1] MUST meet the requirements for Class 3 or Class 2 biometric as defined in this document.
 • [C-4-2] MUST recognize and honor each parameter name defined as a constant in the Authenticators class and any combinations thereof. Conversely, MUST NOT honor or recognize integer constants passed to the canAuthenticate(int) and setAllowedAuthenticators(int) methods other than those documented as public constants in Authenticators and any combinations thereof.
 • [C-4-3] MUST implement the ACTION_BIOMETRIC_ENROLL action on devices that have either Class 3 or Class 2 biometrics. This action MUST only present the enrollment entry points for Class 3 or Class 2 biometrics.

If device implementations support passive biometrics, they:

 • [C-5-1] MUST by default require an additional confirmation step (eg a button press).
 • [C-SR-1] Are STRONGLY RECOMMENDED to have a setting to allow users to override application preference and always require accompanying confirmation step.
 • [C-SR-2] Are STRONGLY RECOMMENDED to have the confirm action be secured such that an operating system or kernel compromise cannot spoof it. For example, this means that the confirm action based on a physical button is routed through an input-only general-purpose input/output (GPIO) pin of a secure element (SE) that cannot be driven by any other means than a physical button ללחוץ.
 • [C-5-2] MUST additionally implement an implicit authentication flow (without confirmation step) corresponding to setConfirmationRequired(boolean) , which applications can set to utilize for sign-in flows.

If device implementations have multiple biometric sensors, they:

Start new requirements

 • [C-7-1] MUST, when a biometric is in lockout (ie the biometric is disabled until the user unlocks with primary authentication) or time-bound lockout (ie the biometric is temporarily disabled until the user waits for a time interval) due to too many failed attempts, also lock out all other biometrics of a lower biometric class. In the case of time-bound lockout, the backoff time for biometric verification MUST be the maximum backoff time of all biometrics in time-bound lockout.

 • [C-SR-12] Are STRONGLY RECOMMENDED, when a biometric is in lockout (ie the biometric is disabled until the user unlocks with primary authentication) or time-bound lockout (ie the biometric is temporarily disabled until the user waits for a time interval) due to too many failed attempts, to also lock out all other biometrics of the same biometric class. In the case of time-bound lockout, the backoff time for biometric verification is STRONGLY RECOMMENDED to be the maximum backoff time of all biometrics in time-bound lockout.

 • [C-7-2] MUST challenge the user for the recommended primary authentication (eg: PIN, pattern, password) to reset the lockout counter for a biometric being locked out. Class 3 biometrics MAY be allowed to reset the lockout counter for a locked biometric of the same or lower class. Class 2 or Class 1 biometrics MUST NOT be allowed to complete a reset lockout operation for any biometrics.

סיים דרישות חדשות

 • [C-SR-3] Are STRONGLY RECOMMENDED to require only one biometric be confirmed per authentication (eg if both fingerprint and face sensors are available on the device, onAuthenticationSucceeded should be sent after any one of them is confirmed).

In order for device implementations to allow access to keystore keys to third-party applications, they:

 • [C-6-1] MUST meet the requirements for Class 3 as defined in this section below.
 • [C-6-2] MUST present only Class 3 biometrics when the authentication requires BIOMETRIC_STRONG , or the authentication is invoked with a CryptoObject .

If device implementations wish to treat a biometric sensor as Class 1 (formerly Convenience ), they:

 • [C-1-1] MUST have a false acceptance rate less than 0.002%.
 • [C-1-2] MUST disclose that this mode may be less secure than a strong PIN, pattern, or password and clearly enumerate the risks of enabling it, if the spoof and imposter acceptance rates are higher than 7% as measured by the Android Biometrics Test Protocols .
 • [C-1-9] MUST challenge the user for the recommended primary authentication (eg PIN, pattern, password) after no more than twenty false trials and no less than ninety-second backoff time for biometric verification - where a false trial is one with an adequate capture quality (BIOMETRIC_ACQUIRED_GOOD) that does not match an enrolled biometric.
 • [C-SR-4] Are STRONGLY RECOMMENDED to lower the total number of false trials for biometric verification specified in [C-1-9] if the spoof and imposter acceptance rates are higher than 7% as measure by the Android Biometrics Test Protocols .
 • [C-1-3] MUST rate limit attempts for biometric verification - where a false trial is one with an adequate capture quality ( BIOMETRIC_ACQUIRED_GOOD ) that does not match an enrolled biometric.
 • [C-SR-5] Are STRONGLY RECOMMENDED to rate limit attempts for at least 30 seconds after five false trials for biometric verification for the maximum number of false trials per [C-1-9] - where a false trial is one with an adequate capture quality (BIOMETRIC_ACQUIRED_GOOD) that does not match an enrolled biometric.
 • [C-SR-6] Are STRONGLY RECOMMENDED to have all rate limiting logic in TEE.
 • [C-1-10] MUST disable biometrics once primary authentication backoff has first triggered as described in [C-0-2] of section 9.11.

 • [C-1-11] MUST have a spoof and imposter acceptance rate not higher than 30%, with (1) a spoof and imposter acceptance rate for Level A presentation attack instrument (PAI) species not higher than 30%, and (2) a spoof and imposter acceptance rate of Level B PAI species not higher than 40%, as measured by the Android Biometrics Test Protocols.

 • [C-1-4] MUST prevent adding new biometrics without first establishing a chain of trust by having the user confirm existing or add a new device credential (PIN/pattern/password) that's secured by TEE; the Android Open Source Project implementation provides the mechanism in the framework to do so.

 • [C-1-5] MUST completely remove all identifiable biometric data for a user when the user's account is removed (including via a factory reset).

 • [C-1-6] MUST honor the individual flag for that biometric (ie DevicePolicyManager.KEYGUARD_DISABLE_FINGERPRINT , DevicePolicymanager.KEYGUARD_DISABLE_FACE , or DevicePolicymanager.KEYGUARD_DISABLE_IRIS ).

 • [C-1-7] MUST challenge the user for the recommended primary authentication (eg PIN, pattern, password) once every 24 hours or less. Note: Upgrading devices launched on Android version 9 or earlier MUST challenge the user for the recommended primary authentication (eg PIN, pattern, password) once every 72 hours or less.

 • [C-1-8] MUST challenge the user for the recommended primary authentication (eg: PIN, pattern, password) or Class 3 (STRONG) biometric after one of the following:

  • a 4-hour idle timeout period, OR
  • 3 failed biometric authentication attempts.
  • The idle timeout period and the failed authentication count is reset after any successful confirmation of the device credentials. Note: Upgrading devices launched on Android version 9 or earlier MAY be exempted from C-1-8.
 • [C-SR-7] Are STRONGLY RECOMMENDED to use the logic in the framework provided by the Android Open Source Project to enforce constraints specified in [C-1-7] and [C-1-8] for new devices.

 • [C-SR-8] Are STRONGLY RECOMMENDED to have a false rejection rate of less than 10%, as measured on the device.

 • [C-SR-9] Are STRONGLY RECOMMENDED to have a latency below 1 second, measured from when the biometric is detected, until the screen is unlocked, for each enrolled biometric.

Start new requirements

 • [C-1-12] MUST have a spoof and imposter acceptance rate not higher than 40% per presentation attack instrument (PAI) species , as measured by the Android Biometrics Test Protocols .

 • [C-SR-13] Are STRONGLY RECOMMENDED to have a spoof and imposter acceptance rate not higher than 30% per presentation attack instrument (PAI) species , as measured by the Android Biometrics Test Protocols .

 • [C-SR-14] Are STRONGLY RECOMMENDED to disclose the biometric class of the biometric sensor and the corresponding risks of enabling it.

 • [C-SR-17] Are STRONGLY RECOMMENDED to implement the new AIDL interfaces (such as, IFace.aidl and IFingerprint.aidl ).

סיים דרישות חדשות

If device implementations wish to treat a biometric sensor as Class 2 (formerly Weak ), they:

 • [C-2-1] MUST meet all requirements for Class 1 above.

 • [C-2-2] MUST have a spoof and imposter acceptance rate not higher than 20%, with (1) a spoof and imposter acceptance rate for Level A presentation attack instrument (PAI) species not higher than 20%, and (2) a spoof and imposter acceptance rate of Level B PAI species not higher than 30%, as measured by the Android Biometrics Test Protocols .

Start new requirements

 • [C-SR-15] Are STRONGLY RECOMMENDED to have a spoof and imposter acceptance rate not higher than 20% per presentation attack instrument (PAI) species , as measured by the Android Biometrics Test Protocols .

סיים דרישות חדשות

 • [C-2-3] MUST perform the biometric matching in an isolated execution environment outside Android user or kernel space, such as the Trusted Execution Environment (TEE), or on a chip with a secure channel to the isolated execution environment or on Protected Virtual Machine that meets requirements in Section 9.17 .
 • [C-2-4] MUST have all identifiable data encrypted and cryptographically authenticated such that they cannot be acquired, read or altered outside of the isolated execution environment or a chip with a secure channel to the isolated execution environment as documented in the implementation guidelines on the Android Open Source Project site or a Protected Virtual Machine controlled by hypervisor that meets requirements in Section 9.17 .
 • [C-2-5] For camera based biometrics, while biometric based authentication or enrollment is happening:
  • MUST operate the camera in a mode that prevents camera frames from being read or altered outside the isolated execution environment or a chip with a secure channel to the isolated execution environment or a Protected Virtual Machine controlled by hypervisor that meets requirements in Section 9.17 .
  • For RGB single-camera solutions, the camera frames CAN be readable outside the isolated execution environment to support operations such as preview for enrollment, but MUST still NOT be alterable.
 • [C-2-6] MUST NOT enable third-party applications to distinguish between individual biometric enrollments.
 • [C-2-7] MUST NOT allow unencrypted access to identifiable biometric data or any data derived from it (such as embeddings) to the Application Processor outside the context of the TEE or the Protected Virtual Machine controlled by hypervisor that meets requirements in Section 9.17 . Upgrading devices launched on Android version 9 or earlier are not exempted from C-2-7.
 • [C-2-8] MUST have a secure processing pipeline such that an operating system or kernel compromise cannot allow data to be directly injected to falsely authenticate as the user. Note: If device implementations are already launched on Android version 9 or earlier and cannot meet the requirement C-2-8 through a system software update, they MAY be exempted from the requirement.

 • [C-SR-10] Are STRONGLY RECOMMENDED to include liveness detection for all biometric modalities and attention detection for Face biometrics.

 • [C-2-9] MUST make the biometric sensor available to third-party applications.

If device implementations wish to treat a biometric sensor as Class 3 (formerly Strong ), they:

 • [C-3-1] MUST meet all the requirements of Class 2 above, except for [C-1-7] and [C-1-8].
 • [C-3-2] MUST have a hardware-backed keystore implementation.
 • [C-3-3] MUST have a spoof and imposter acceptance rate not higher than 7%, with (1) a spoof and imposter acceptance rate for Level A presentation attack instrument (PAI) species not higher than 7%, and (2) a spoof and imposter acceptance rate of Level B PAI species not higher than 20%, as measured by the Android Biometrics Test Protocols .
 • [C-3-4] MUST challenge the user for the recommended primary authentication (eg PIN, pattern, password) once every 72 hours or less.
 • [C-3-5] MUST re-generate Authenticator ID for all Class 3 biometrics supported on device if any of them is re-enrolled.
 • [C-3-6] Must enable biometric-backed keystore keys to third-party applications.

Start new requirements

 • [C-SR-16] Are STRONGLY RECOMMENDED to have a spoof and imposter acceptance rate not higher than 7% per presentation attack instrument (PAI) species , as measured by the Android Biometrics Test Protocols .

סיים דרישות חדשות

If device implementations contain an under-display fingerprint sensor (UDFPS), they:

 • [C-SR-11] Are STRONGLY RECOMMENDED to prevent the touchable area of the UDFPS from interfering with 3-button navigation( which some users might require for accessibility purposes).

7.3.11. Pose Sensor

יישומי מכשירים:

 • MAY support pose sensor with 6 degrees of freedom.

If device implementations support pose sensor with 6 degrees of freedom, they:

 • [C-1-1] MUST implement and report TYPE_POSE_6DOF sensor.
 • [C-1-2] MUST be more accurate than the rotation vector alone.

7.3.12. Hinge Angle Sensor

If device implementations support a hinge angle sensor, they:

7.3.13. IEEE 802.1.15.4 (UWB)

If device implementations include support for 802.1.15.4 and expose the functionality to a third-party application, they:

Start new requirements

 • [C-1-2] MUST report the hardware feature flag android.hardware.uwb .
 • [C-1-3] MUST support all the following configuration sets (pre-defined combinations of FIRA UCI parameters) defined in the AOSP implementation.
  • CONFIG_ID_1 : FiRa-defined unicast STATIC STS DS-TWR ranging, deferred mode, ranging interval 240 ms.
  • CONFIG_ID_2 : FiRa-defined one-to-many STATIC STS DS-TWR ranging, deferred mode, ranging interval 200 ms. Typical use case: smart phone interacts with many smart devices.
  • CONFIG_ID_3 : Same as CONFIG_ID_1 , except Angle-of-arrival (AoA) data is not reported.
  • CONFIG_ID_4 : Same as CONFIG_ID_1 , except P-STS security mode is enabled.
  • CONFIG_ID_5 : Same as CONFIG_ID_2 , except P-STS security mode is enabled.
  • CONFIG_ID_6 : Same as CONFIG_ID_3 , except P-STS security mode is enabled.
  • CONFIG_ID_7 : Same as CONFIG_ID_2 , except P-STS individual controlee key mode is enabled.
 • [C-1-4] MUST provide a user affordance to allow the user to toggle the UWB radio on/off state.
 • [C-1-5] MUST enforce that apps using UWB radio hold the UWB_RANGING permission (under the NEARBY_DEVICES permission group).

Passing the relevant conformance and certification tests defined by standard organizations, including FIRA , CCC and CSA helps ensure 802.1.15.4 functions correctly.

סיים דרישות חדשות

7.4. Data Connectivity

7.4.1. טלפוניה

“Telephony” as used by the Android APIs and this document refers specifically to hardware related to placing voice calls and sending SMS messages , or establishing mobile data via a mobile (eg GSM, CDMA, LTE, NR)GSM or CDMA network. A device supporting “Telephony” may choose to offer some or all of the call, messaging and data services as fits the product.

via a GSM or CDMA network. While these voice calls may or may not be packet-switched,they are for the purposes of Android considered independent of any data connectivity that may be implemented using the same network. In other words,the Android “telephony” functionality and APIs refer specifically to voice calls and SMS. For instance, device implementations that cannot place calls or send/receive SMS messages are not considered a telephony device, regardless of whether they use a cellular network for data connectivity.

 • Android MAY be used on devices that do not include telephony hardware. That is, Android is compatible with devices that are not phones.

If device implementations include GSM or CDMA telephony, they:

 • [C-1-1] MUST declare the android.hardware.telephony feature flag and other sub-feature flags according to the technology.
 • [C-1-2] MUST implement full support for the API for that technology.
 • SHOULD allow all available cellular service types (2G, 3G, 4G, 5G, etc.) during emergency calls (regardless of the network types set by SetAllowedNetworkTypeBitmap() ).

If device implementations do not include telephony hardware, they:

 • [C-2-1] MUST implement the full APIs as no-ops.

If device implementations support eUICCs or eSIMs/embedded SIMs and include a proprietary mechanism to make eSIM functionality available for third-party developers, they:

If device implementations don't set the system property ro.telephony.iwlan\_operation\_mode to 'legacy', then they:

If device implementations support a single IP Multimedia Subsystem (IMS) registration for both multimedia telephony service (MMTEL) and rich communication service (RCS) features and are expected to comply with cellular carrier requirements regarding using a single IMS registration for all IMS signalling traffic, הֵם:

If device implementations report the android.hardware.telephony feature, then:

If the device implementations report the android.hardware.telephony feature and provide a system status bar, then:

 • [C-7-1] MUST select a representative active subscription for a given group UUID to display to the user in any affordances that provide SIM status information. Examples of such affordances include the status bar cellular signal icon or quick settings tile.
 • [C-SR-1] It is STRONGLY RECOMMENDED that the representative subscription is chosen to be the active data subscription unless the device is in a voice call, during which it is STRONGLY RECOMMENDED that the representative subscription is the active voice subscription.

If device implementations report the android.hardware.telephony feature, then:

 • [C-6-7] MUST be capable of opening and concurrently utilizing the maximum number of logical channels (20 in total) for each UICC per ETSI TS 102 221.
 • [C-6-8] MUST NOT apply any of the following behaviors to active carrier apps (as designated by TelephonyManager#getCarrierServicePackageName ) automatically or without explicit user confirmation:
  • Revoke or limit network access
  • Revoke permissions
  • Restrict background or foreground app execution beyond the existing power management features included in AOSP
  • Disable or uninstall the app

If device implementations report the android.hardware.telephony feature and all active, non-opportunistic subscriptions that share a group UUID are disabled, physically removed from the device, or marked opportunistic, then the device:

 • [C-8-1] MUST automatically disable all remaining active opportunistic subscriptions in the same group.

If device implementations include GSM telephony but not CDMA telephony, they:

If the device implementations support eUICCs with multiple ports and profiles, they:

7.4.1.1. Number Blocking Compatibility

If device implementations report the android.hardware.telephony.calling feature, they:

 • [C-1-1] MUST include number blocking support
 • [C-1-2] MUST fully implement BlockedNumberContract and the corresponding API as described in the SDK documentation.
 • [C-1-3] MUST block all calls and messages from a phone number in 'BlockedNumberProvider' without any interaction with apps. The only exception is when number blocking is temporarily lifted as described in the SDK documentation.

 • [C-1-4] MUST write to the platform call log provider for a blocked call and MUST filter calls with BLOCKED_TYPE out of the default call log view in the pre-installed dialer app.

 • [C-1-5] MUST NOT write to the Telephony provider for a blocked message.

 • [C-1-6] MUST implement a blocked numbers management UI, which is opened with the intent returned by TelecomManager.createManageBlockedNumbersIntent() method.

 • [C-1-7] MUST NOT allow secondary users to view or edit the blocked numbers on the device as the Android platform assumes the primary user to have full control of the telephony services, a single instance, on the device. All blocking related UI MUST be hidden for secondary users and the blocked list MUST still be respected.

 • SHOULD migrate the blocked numbers into the provider when a device updates to Android 7.0.

 • SHOULD provide a user affordance to show blocked calls in the pre-installed dialer app.

7.4.1.2. Telecom API

If device implementations report android.hardware.telephony.calling , they:

 • [C-1-1] MUST support the ConnectionService APIs described in the SDK .
 • [C-1-2] MUST display a new incoming call and provide user affordance to accept or reject the incoming call when the user is on an ongoing call that is made by a third-party app that does not support the hold feature specified via CAPABILITY_SUPPORT_HOLD .
 • [C-1-3] MUST have an application that implements InCallService .
 • [C-SR-1] Are STRONGLY RECOMMENDED to notify the user that answering an incoming call will drop an ongoing call.

  The AOSP implementation meets these requirements by a heads-up notification which indicates to the user that answering an incoming call will cause the other call to be dropped.

 • [C-SR-2] Are STRONGLY RECOMMENDED to preload the default dialer app that shows a call log entry and the name of a third-party app in its call log when the third-party app sets the EXTRA_LOG_SELF_MANAGED_CALLS extras key on its PhoneAccount to true .

 • [C-SR-3] Are STRONGLY RECOMMENDED to handle the audio headset's KEYCODE_MEDIA_PLAY_PAUSE and KEYCODE_HEADSETHOOK events for the android.telecom APIs as below:

7.4.1.3. Cellular NAT-T Keepalive Offload

יישומי מכשירים:

 • SHOULD include support for Cellular keepalive offload.

If device implementations include support for Cellular keepalive offload and exposes the functionality to third-party apps, they:

 • [C-1-1] MUST support the SocketKeepAlive API.
 • [C-1-2] MUST support at least one concurrent keepalive slot over cellular.
 • [C-1-3] MUST support as many concurrent cellular keepalive slots as are supported by the Cellular Radio HAL.
 • [C-SR-1] Are STRONGLY RECOMMENDED to support at least three cellular keepalive slots per radio instance.

If device implementations do not include support for cellular keepalive offload, they:

 • [C-2-1] MUST return ERROR_UNSUPPORTED.

7.4.2. IEEE 802.11 (Wi-Fi)

יישומי מכשירים:

 • SHOULD include support for one or more forms of 802.11.

If device implementations include support for 802.11 and expose the functionality to a third-party application, they:

 • [C-1-1] MUST implement the corresponding Android API.
 • [C-1-2] MUST report the hardware feature flag android.hardware.wifi .
 • [C-1-3] MUST implement the multicast API as described in the SDK documentation.
 • [C-1-4] MUST support multicast DNS (mDNS) and MUST NOT filter mDNS packets (224.0.0.251 or ff02::fb ) at any time of operation, including when the screen is not in an active state, unless dropping or filtering these packets is necessary to stay within power consumption ranges required by regulatory requirements applicable to the target market. For Android Television device implementations, even when in standby power states.
 • [C-1-5] MUST NOT treat the WifiManager.enableNetwork() API method call as a sufficient indication to switch the currently active Network that is used by default for application traffic and is returned by ConnectivityManager API methods such as getActiveNetwork and registerDefaultNetworkCallback . In other words, they MAY only disable the Internet access provided by any other network provider (eg mobile data) if they successfully validate that the Wi-Fi network is providing Internet access.
 • [C-1-6] Are STRONGLY RECOMMENDED to, when the ConnectivityManager.reportNetworkConnectivity() API method is called, re-evaluate the Internet access on the Network and, once the evaluation determines that the current Network no longer provides Internet access, switch to any other available network (eg mobile data) that provides Internet access.
 • [C-1-7] MUST randomize the source MAC address and sequence number of probe request frames, once at the beginning of each scan, while STA is disconnected.
 • [C-1-8] MUST use one consistent MAC address (SHOULD NOT randomize MAC address halfway through a scan).
 • [C-1-9] MUST iterate probe request sequence number as normal (sequentially) between the probe requests in a scan.
 • [C-1-10] MUST randomize Probe request sequence number between the last probe request of a scan and the first probe request of the next scan.
 • [C-SR-1] Are STRONGLY RECOMMENDED to randomize the source MAC address used for all STA communication to an Access Point (AP) while associating and associated.
  • The device MUST use a different randomized MAC address for each SSID (FQDN for Passpoint) it communicates with.
  • The device MUST provide the user with an option to control the randomization per SSID (FQDN for Passpoint) with non randomized and randomized options, and MUST set the default mode for new Wi-Fi configurations to be randomized.
 • [C-SR-2] Are STRONGLY RECOMMENDED to use a random BSSID for any AP that they create.
  • The MAC address MUST be randomized and persisted per SSID used by the AP.
  • The DEVICE MAY provide the user with an option to disable this feature. If such an option is provided, randomization MUST be enabled by default.

If device implementations include support for Wi-Fi power save mode as defined in IEEE 802.11 standard, they:

 • SHOULD turn off Wi-Fi power save mode whenever an app acquires WIFI_MODE_FULL_HIGH_PERF lock or WIFI_MODE_FULL_LOW_LATENCY lock via WifiManager.createWifiLock() and WifiManager.WifiLock.acquire() APIs and the lock is active.
 • [C-3-2] The average round trip latency between the device and an access point while the device is in a Wi-Fi Low Latency Lock ( WIFI_MODE_FULL_LOW_LATENCY ) mode MUST be smaller than the latency during a Wi-Fi High Perf Lock ( WIFI_MODE_FULL_HIGH_PERF ) mode.
 • [C-SR-3] Are STRONGLY RECOMMENDED to minimize Wi-Fi round trip latency whenever a Low Latency Lock ( WIFI_MODE_FULL_LOW_LATENCY ) is acquired and takes effect.

If device implementations support Wi-Fi and use Wi-Fi for location scanning, they:

7.4.2.1. רשת אלחוטית ישירה

יישומי מכשירים:

 • SHOULD include support for Wi-Fi Direct (Wi-Fi peer-to-peer).

If device implementations include support for Wi-Fi Direct, they:

 • [C-1-1] MUST implement the corresponding Android API as described in the SDK documentation.
 • [C-1-2] MUST report the hardware feature android.hardware.wifi.direct .
 • [C-1-3] MUST support regular Wi-Fi operation.
 • [C-1-4] MUST support Wi-Fi and Wi-Fi Direct operations concurrently.
 • [C-SR-1] Are STRONGLY RECOMMENDED to randomize the source MAC address for all newly formed Wi-Fi Direct connections.

יישומי מכשירים:

If device implementations include support for TDLS and TDLS is enabled by the WiFiManager API, they:

 • [C-1-1] MUST declare support for TDLS through WifiManager.isTdlsSupported .
 • SHOULD use TDLS only when it is possible AND beneficial.
 • SHOULD have some heuristic and NOT use TDLS when its performance might be worse than going through the Wi-Fi access point.
7.4.2.3. Wi-Fi Aware

יישומי מכשירים:

If device implementations include support for Wi-Fi Aware and expose the functionality to third-party apps, then they:

 • [C-1-1] MUST implement the WifiAwareManager APIs as described in the SDK documentation .
 • [C-1-2] MUST declare the android.hardware.wifi.aware feature flag.
 • [C-1-3] MUST support Wi-Fi and Wi-Fi Aware operations concurrently.
 • [C-1-4] MUST randomize the Wi-Fi Aware management interface address at intervals no longer than 30 minutes and whenever Wi-Fi Aware is enabled unless an Aware ranging operation is ongoing or an Aware data-path is active (randomization is not expected for as long as the data-path is active).

If device implementations include support for Wi-Fi Aware and Wi-Fi Location as described in Section 7.4.2.5 and exposes these functionalities to third-party apps, then they:

7.4.2.4. Wi-Fi Passpoint

If device implementations include support for 802.11 (Wi-Fi) they:

 • [C-1-1] MUST include support for Wi-Fi Passpoint .
 • [C-1-2] MUST implement the Passpoint related WifiManager APIs as described in the SDK documentation .
 • [C-1-3] MUST support IEEE 802.11u standard, specifically related to Network Discovery and Selection, such as Generic Advertisement Service (GAS) and Access Network Query Protocol (ANQP).
 • [C-1-4] MUST declare android.hardware.wifi.passpoint feature flag.
 • [C-1-5] MUST follow the AOSP implementation to discover, match and associate to Passpoint networks.
 • [C-1-6] MUST support at least the following subset of device provisioning protocols as defined in the Wi-Fi Alliance Passpoint R2: EAP-TTLS authentication and SOAP-XML.
 • [C-1-7] MUST process the AAA server certificate as described in Hotspot 2.0 R3 specification.
 • [C-1-8] MUST support user control of provisioning through the Wi-Fi picker.
 • [C-1-9] MUST keep Passpoint configurations persistent across reboots.
 • [C-SR-1] Are STRONGLY RECOMMENDED to support the terms and conditions acceptance feature.
 • [C-SR-2] Are STRONGLY RECOMMENDED to support the Venue information feature.

If a global Passpoint disable user control switch is provided, implementations:

 • [C-3-1] MUST enable Passpoint by default.
7.4.2.5. Wi-Fi Location (Wi-Fi Round Trip Time - RTT)

יישומי מכשירים:

If device implementations include support for Wi-Fi Location and expose the functionality to third-party apps, then they:

 • [C-1-1] MUST implement the WifiRttManager APIs as described in the SDK documentation .
 • [C-1-2] MUST declare the android.hardware.wifi.rtt feature flag.
 • [C-1-3] MUST randomize the source MAC address for each RTT burst which is executed while the Wi-Fi interface on which the RTT is being executed is not associated to an Access Point.
 • [C-1-4] MUST be accurate to within 2 meters at 80 MHz bandwidth at the 68th percentile (as calculated with the Cumulative Distribution Function).
 • [C-SR-1] Are STRONGLY RECOMMENDED to report it accurately to within 1.5 meters at 80 MHz bandwidth at the 68th percentile (as calculated with the Cumulative Distribution Function).
7.4.2.6. Wi-Fi Keepalive Offload

יישומי מכשירים:

 • SHOULD include support for Wi-Fi keepalive offload.

If device implementations include support for Wi-Fi keepalive offload and expose the functionality to third-party apps, they:

 • [C-1-1] MUST support the SocketKeepAlive API.
 • [C-1-2] MUST support at least three concurrent keepalive slots over Wi-Fi

If device implementations do not include support for Wi-Fi keepalive offload, they:

7.4.2.7. Wi-Fi Easy Connect (Device Provisioning Protocol)

יישומי מכשירים:

If device implementations include support for Wi-Fi Easy Connect and expose the functionality to third-party apps, they:

7.4.2.8. Enterprise Wi-Fi Server Certificate Validation

If the Wi-Fi server certificate is not validated or the Wi-Fi server domain name is not set, device implementations:

 • [C-SR-1] Are STRONGLY RECOMMENDED not to provide the user an option to manually add Enterprise Wi-Fi network in the Settings app.
7.4.2.9. Trust On First Use (TOFU)

If device implementations support Trust on first usage (TOFU) and allow the user to define WPA/WPA2/WPA3-Enterprise configurations, then they:

 • [C-4-1] MUST provide the user an option to select to use TOFU.

7.4.3. בלוטות

If device implementations support Bluetooth Audio profile, they:

 • SHOULD support Advanced Audio Codecs and Bluetooth Audio Codecs (eg LDAC)

If device implementations support HFP, A2DP and AVRCP, they:

 • SHOULD support at least 5 total connected devices.

If device implementations declare android.hardware.vr.high_performance feature, they:

 • [C-1-1] MUST support Bluetooth 4.2 and Bluetooth LE Data Length Extension.

Android includes support for Bluetooth and Bluetooth Low Energy .

If device implementations include support for Bluetooth and Bluetooth Low Energy, they:

 • [C-2-1] MUST declare the relevant platform features ( android.hardware.bluetooth and android.hardware.bluetooth_le respectively) and implement the platform APIs.
 • SHOULD implement relevant Bluetooth profiles such as A2DP, AVRCP, OBEX, HFP, etc. as appropriate for the device.

If device implementations include support for Bluetooth Low Energy (BLE), they:

 • [C-3-1] MUST declare the hardware feature android.hardware.bluetooth_le .
 • [C-3-2] MUST enable the GATT (generic attribute profile) based Bluetooth APIs as described in the SDK documentation and android.bluetooth .
 • [C-3-3] MUST report the correct value for BluetoothAdapter.isOffloadedFilteringSupported() to indicate whether the filtering logic for the ScanFilter API classes is implemented.
 • [C-3-4] MUST report the correct value for BluetoothAdapter.isMultipleAdvertisementSupported() to indicate whether Low Energy Advertising is supported.
 • [C-3-5] MUST implement a Resolvable Private Address (RPA) timeout no longer than 15 minutes and rotate the address at timeout to protect user privacy when device is actively using BLE for scanning or advertising. To prevent timing attacks, timeout intervals MUST also be randomized between 5 and 15 minutes.

 • SHOULD support offloading of the filtering logic to the bluetooth chipset when implementing the ScanFilter API .

 • SHOULD support offloading of the batched scanning to the bluetooth chipset.

 • SHOULD support multi advertisement with at least 4 slots.

If device implementations support Bluetooth LE and use Bluetooth LE for location scanning, they:

 • [C-4-1] MUST provide a user affordance to enable/disable the value read through the System API BluetoothAdapter.isBleScanAlwaysAvailable() .

If device implementations include support for Bluetooth LE and Hearing Aids Profile, as described in Hearing Aid Audio Support Using Bluetooth LE , they:

If device implementations include support for Bluetooth or Bluetooth Low Energy, they:

 • [C-6-1] MUST restrict access to any Bluetooth metadata (such as scan results) which could be used to derive the location of the device, unless the requesting app successfully passes an android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION permission check based on its current foreground/background state.

If device implementations include support for Bluetooth or Bluetooth Low Energy and the app manifest does not include a declaration from the developer stating that they are not deriving location from Bluetooth, then, they:

If device implementations return true for the BluetoothAdapter.isLeAudioSupported() API, then they:

 • [C-7-1] MUST support unicast client.
 • [C-7-2] MUST support 2M PHY.
 • [C-7-3] MUST support LE Extended advertising.
 • [C-7-4] MUST support at least 2 CIS connections in a CIG.
 • [C-7-5] MUST enable BAP unicast client, CSIP set coordinator, MCP server, VCP controller, CCP server simultaneously.
 • [C-SR-1] Are STRONGLY RECOMMENDED to enable HAP unicast client.

If device implementations return true for the BluetoothAdapter.isLeAudioBroadcastSourceSupported() API, then they:

 • [C-8-1] MUST support at least 2 BIS links in a BIG.
 • [C-8-2] MUST enable BAP broadcast source, BAP broadcast assistant simultaneously.
 • [C-8-3] MUST support LE Periodic advertising.

If device implementations return true for the BluetoothAdapter.isLeAudioBroadcastAssistantSupported() API, then they:

 • [C-9-1] MUST support PAST (Periodic Advertising Sync Transfer).
 • [C-9-2] MUST support LE Periodic advertising.

If device implementations declare FEATURE_BLUETOOTH_LE , they:

 • [C-10-1] MUST have RSSI measurements be within +/-9dB for 95% of the measurements at 1m distance from a reference device transmitting at ADVERTISE_TX_POWER_HIGH in line of sight environment.
 • [C-10-2] MUST include Rx/Tx corrections to reduce per-channel deviations so that the measurements on each of the 3 channels, on each of the antennas (if multiple are used), are within +/-3dB of one another for 95% of the measurements.

 • [C-SR-2] Are STRONGLY RECOMMENDED to measure and compensate for Rx offset to ensure the median BLE RSSI is -60dBm +/-10 dB at 1m distance from a reference device transmitting at ADVERTISE_TX_POWER_HIGH , where devices are oriented such that they are on 'parallel planes' with screens facing the same direction.

 • [C-SR-3] Are STRONGLY RECOMMENDED to measure and compensate for Tx offset to ensure the median BLE RSSI is -60dBm +/-10 dB when scanning from a reference device positioned at 1m distance and transmitting at ADVERTISE_TX_POWER_HIGH , where devices are oriented such that they are on 'parallel planes' with screens facing the same direction.

  Moved requirements [C-10-3] and [C-10-4] to 2.2.1. Hardware .

 • [C-10-3] MUST measure and compensate for Rx offset to ensure the median BLE RSSI is -55dBm +/-10 dB at 1m distance from a reference device transmitting at ADVERTISE_TX_POWER_HIGH .
 • [C-10-4] MUST measure and compensate for Tx offset to ensure the median BLE RSSI is -55dBm +/-10 dB when scanning from a reference device positioned at 1m distance and transmitting at ADVERTISE_TX_POWER_HIGH .

It is STRONGLY RECOMMENDED to follow the measurement setup steps specified in Presence Calibration Requirements .

If device implementations support Bluetooth version 5.0, then they:

 • [C-SR-4] Are STRONGLY RECOMMENDED to provide support for:
  • LE 2M PHY
  • LE Codec PHY
  • LE Advertising Extension
  • Periodic advertising
  • At least 10 advertisement sets
  • At least 8 LE concurrent connections. Each connection can be in either connection topology roles.
  • LE Link Layer Privacy
  • A "resolving list" size of at least 8 entries

7.4.4. Near-Field Communications

יישומי מכשירים:

 • SHOULD include a transceiver and related hardware for Near-Field Communications (NFC).
 • [C-0-1] MUST implement android.nfc.NdefMessage and android.nfc.NdefRecord APIs even if they do not include support for NFC or declare the android.hardware.nfc feature as the classes represent a protocol-independent data representation format .

If device implementations include NFC hardware and plan to make it available to third-party apps, they:

 • [C-1-1] MUST report the android.hardware.nfc feature from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() method .
 • MUST be capable of reading and writing NDEF messages via the following NFC standards as below:
 • [C-1-2] MUST be capable of acting as an NFC Forum reader/writer (as defined by the NFC Forum technical specification NFCForum-TS-DigitalProtocol-1.0) via the following NFC standards:
  • NfcA (ISO14443-3A)
  • NfcB (ISO14443-3B)
  • NfcF (JIS X 6319-4)
  • IsoDep (ISO 14443-4)
  • NFC Forum Tag Types 1, 2, 3, 4, 5 (defined by the NFC Forum)
 • [C-SR-1] STRONGLY RECOMMENDED to be capable of reading and writing NDEF messages as well as raw data via the following NFC standards. Note that while the NFC standards are stated as STRONGLY RECOMMENDED, the Compatibility Definition for a future version is planned to change these to MUST. These standards are optional in this version but will be required in future versions. Existing and new devices that run this version of Android are very strongly encouraged to meet these requirements now so they will be able to upgrade to the future platform releases.

 • [C-1-13] MUST poll for all supported technologies while in NFC discovery mode.

 • SHOULD be in NFC discovery mode while the device is awake with the screen active and the lock-screen unlocked.

 • SHOULD be capable of reading the barcode and URL (if encoded) of Thinfilm NFC Barcode products.

Note that publicly available links are not available for the JIS, ISO, and NFC Forum specifications cited above.

Android includes support for NFC Host Card Emulation (HCE) mode.

If device implementations include an NFC controller chipset capable of HCE (for NfcA and/or NfcB) and support Application ID (AID) routing, they:

 • [C-2-1] MUST report the android.hardware.nfc.hce feature constant.
 • [C-2-2] MUST support NFC HCE APIs as defined in the Android SDK.

If device implementations include an NFC controller chipset capable of HCE for NfcF, and implement the feature for third-party applications, they:

 • [C-3-1] MUST report the android.hardware.nfc.hcef feature constant.
 • [C-3-2] MUST implement the NfcF Card Emulation APIs as defined in the Android SDK.

If device implementations include general NFC support as described in this section and support MIFARE technologies (MIFARE Classic, MIFARE Ultralight, NDEF on MIFARE Classic) in the reader/writer role, they:

 • [C-4-1] MUST implement the corresponding Android APIs as documented by the Android SDK.
 • [C-4-2] MUST report the feature com.nxp.mifare from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature () method. Note that this is not a standard Android feature and as such does not appear as a constant in the android.content.pm.PackageManager class.

7.4.5. Networking protocols and APIs

7.4.5.1. Minimum Network Capability

יישומי מכשירים:

 • [C-0-1] MUST include support for one or more forms of data networking. Specifically, device implementations MUST include support for at least one data standard capable of 200 Kbit/sec or greater. Examples of technologies that satisfy this requirement include EDGE, HSPA, EV-DO, 802.11g, Ethernet and Bluetooth PAN.
 • SHOULD also include support for at least one common wireless data standard, such as 802.11 (Wi-Fi), when a physical networking standard (such as Ethernet) is the primary data connection.
 • MAY implement more than one form of data connectivity.
7.4.5.2. IPv6

יישומי מכשירים:

 • [C-0-2] MUST include an IPv6 networking stack and support IPv6 communication using the managed APIs, such as java.net.Socket and java.net.URLConnection , as well as the native APIs, such as AF_INET6 sockets.
 • [C-0-3] MUST enable IPv6 by default.
  • MUST ensure that IPv6 communication is as reliable as IPv4, for example:
   • [C-0-4] MUST maintain IPv6 connectivity in doze mode.
   • [C-0-5] Rate-limiting MUST NOT cause the device to lose IPv6 connectivity on any IPv6-compliant network that uses RA lifetimes of at least 180 seconds.
 • [C-0-6] MUST provide third-party applications with direct IPv6 connectivity to the network when connected to an IPv6 network, without any form of address or port translation happening locally on the device. Both managed APIs such as Socket#getLocalAddress or Socket#getLocalPort ) and NDK APIs such as getsockname() or IPV6_PKTINFO MUST return the IP address and port that is actually used to send and receive packets on the network and is visible as the source ip and port to internet (web) servers.

The required level of IPv6 support depends on the network type, as shown in the following requirements.

If device implementations support Wi-Fi, they:

 • [C-1-1] MUST support dual-stack and IPv6-only operation on Wi-Fi.

If device implementations support Ethernet, they:

 • [C-2-1] MUST support dual-stack and IPv6-only operation on Ethernet.

If device implementations support Cellular data, they:

 • [C-3-1] MUST support IPv6 operation (IPv6-only and possibly dual-stack) on cellular.

If device implementations support more than one network type (eg, Wi-Fi and cellular data), they:

 • [C-4-1] MUST simultaneously meet the above requirements on each network when the device is simultaneously connected to more than one network type.
7.4.5.3. Captive Portals

A captive portal refers to a network that requires sign-in in order to obtain internet access.

If device implementations provide a complete implementation of the android.webkit.Webview API , they:

 • [C-1-1] MUST provide a captive portal application to handle the intent ACTION_CAPTIVE_PORTAL_SIGN_IN and display the captive portal login page, by sending that intent, on call to the System API ConnectivityManager#startCaptivePortalApp(Network, Bundle) .
 • [C-1-2] MUST perform detection of captive portals and support login through the captive portal application when the device is connected to any network type, including cellular/mobile network, WiFi, Ethernet or Bluetooth.
 • [C-1-3] MUST support logging in to captive portals using cleartext DNS when the device is configured to use private DNS strict mode.
 • [C-1-4] MUST use encrypted DNS as per the SDK documentation for android.net.LinkProperties.getPrivateDnsServerName and android.net.LinkProperties.isPrivateDnsActive for all network traffic that is not explicitly communicating with the captive portal.
 • [C-1-5] MUST ensure that, while the user is logging in to a captive portal, the default network used by applications (as returned by ConnectivityManager.getActiveNetwork , ConnectivityManager.registerDefaultNetworkCallback , and used by default by Java networking APIs such as java.net.Socket, and native APIs such as connect()) is any other available network that provides internet access, if available.

7.4.6. Sync Settings

יישומי מכשירים:

7.4.7. חוסך נתונים

If device implementations include a metered connection, they are:

 • [C-SR-1] STRONGLY RECOMMENDED to provide the data saver mode.

If device implementations provide the data saver mode, they:

 • [C-1-1] MUST support all the APIs in the ConnectivityManager class as described in the SDK documentation

If device implementations do not provide the data saver mode, they:

7.4.8. Secure Elements

If device implementations support Open Mobile API -capable secure elements and make them available to third-party apps, they:

7.4.9. UWB

If device implementations include support for 802.1.15.4 and expose the functionality to a third-party application, then they:

 • [C-1-1] MUST implement the corresponding Android API in android.uwb.
 • [C-1-2] MUST report the hardware feature flag android.hardware.uwb.
 • [C-1-3] MUST support all the relevant UWB profiles defined in Android implementation.
 • [C-1-4] MUST provide a user affordance to allow the user to toggle the UWB radio on/off state.
 • [C-1-5] MUST enforce that apps using UWB radio hold UWB_RANGING permission (under NEARBY_DEVICES permission group).
 • [C-SR-1] Are STRONGLY RECOMMENDED to pass the relevant conformance and certification tests defined by standard organizations, including FIRA , CCC and CSA .
 • [C-1-6] MUST ensure the distance measurements are within +/-15 cm for 95% of the measurements in the line of sight environment at 1m distance in a non-reflective chamber.
 • [C-1-7] MUST ensure that the median of the distance measurements at 1m from the reference device is within [0.75m, 1.25m], where ground truth distance is measured from the top edge of the DUT. held face up and tilted 45 degrees.
 • [C-SR-2] Are STRONGLY RECOMMENDED to follow the measurement setup steps specified in Presence Calibration Requirements .

7.5. מצלמות

If device implementations include at least one camera, they:

 • [C-1-1] MUST declare the android.hardware.camera.any feature flag.
 • [C-1-2] MUST be possible for an application to simultaneously allocate 3 RGBA_8888 bitmaps equal to the size of the images produced by the largest-resolution camera sensor on the device, while camera is open for the purpose of basic preview and still לִלְכּוֹד.
 • [C-1-3] MUST ensure that the preinstalled default camera application handling intents MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE , MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE_SECURE , or MediaStore.ACTION_VIDEO_CAPTURE , is responsible for removing the user location in the image metadata before sending it to the receiving application when the receiving application does not have ACCESS_FINE_LOCATION .

If device implementations support HDR 10-bit output capability, then they:

 • [C-2-1] MUST support at least the HLG HDR profile for every camera device that supports 10-bit output.
 • [C-2-2] MUST support 10-bit output for either the primary rear-facing or the primary front-facing camera.
 • [C-SR-1] Are STRONGLY RECOMMENDED to support 10-bit output for both primary cameras.
 • [C-2-3] MUST support the same HDR profiles for all BACKWARD_COMPATIBLE-capable physical sub-cameras of a logical camera, and the logical camera itself.

For Logical camera devices which support 10-bit HDR that implement the android.hardware.camera2.CaptureRequest#CONTROL_ZOOM_RATIO API, they:

 • [C-3-1] MUST support switching between all the backwards-compatible physical cameras via the CONTROL_ZOOM_RATIO control on the logical camera.

7.5.1. Rear-Facing Camera

A rear-facing camera is a camera located on the side of the device opposite the display; that is, it images scenes on the far side of the device, like a traditional camera.

Start new requirements

A rear-facing camera is a world-facing camera that images scenes on the far side of the device, like a traditional camera; on handheld devices, that is a camera located on the side of the device opposite the display.

סיים דרישות חדשות

יישומי מכשירים:

 • SHOULD include a rear-facing camera.

If device implementations include at least one rear-facing camera, they:

 • [C-1-1] MUST report the feature flag android.hardware.camera and android.hardware.camera.any .
 • [C-1-2] MUST have a resolution of at least 2 megapixels.
 • SHOULD have either hardware auto-focus or software auto-focus implemented in the camera driver (transparent to application software).
 • MAY have fixed-focus or EDOF (extended depth of field) hardware.
 • MAY include a flash.

If the camera includes a flash:

 • [C-2-1] the flash lamp MUST NOT be lit while an android.hardware.Camera.PreviewCallback instance has been registered on a Camera preview surface, unless the application has explicitly enabled the flash by enabling the FLASH_MODE_AUTO or FLASH_MODE_ON attributes of a Camera.Parameters object. Note that this constraint does not apply to the device's built-in system camera application, but only to third-party applications using Camera.PreviewCallback .

7.5.2. Front-Facing Camera

A front-facing camera is a camera located on the same side of the device as the display; that is, a camera typically used to image the user, such as for video conferencing and similar applications.

Start new requirements

A front-facing camera is a user-facing camera that is typically used to image the user, such as for video conferencing and similar applications; on handheld devices, that is a camera located on the same side of the device as the display.

סיים דרישות חדשות

יישומי מכשירים:

 • MAY include a front-facing camera.

If device implementations include at least one front-facing camera, they:

 • [C-1-1] MUST report the feature flag android.hardware.camera.any and android.hardware.camera.front .
 • [C-1-2] MUST have a resolution of at least VGA (640x480 pixels).
 • [C-1-3] MUST NOT use a front-facing camera as the default for the Camera API and MUST NOT configure the API to treat a front-facing camera as the default rear-facing camera, even if it is the only camera על המכשיר.
 • [C-1-4] The camera preview MUST be mirrored horizontally relative to the orientation specified by the application when the current application has explicitly requested that the Camera display be rotated via a call to the android.hardware.Camera.setDisplayOrientation() method . Conversely, the preview MUST be mirrored along the device's default horizontal axis when the current application does not explicitly request that the Camera display be rotated via a call to the android.hardware.Camera.setDisplayOrientation() method.
 • [C-1-5] MUST NOT mirror the final captured still image or video streams returned to application callbacks or committed to media storage.
 • [C-1-6] MUST mirror the image displayed by the postview in the same manner as the camera preview image stream.
 • MAY include features (such as auto-focus, flash, etc.) available to rear-facing cameras as described in section 7.5.1 .

If device implementations are capable of being rotated by user (such as automatically via an accelerometer or manually via user input):

 • [C-2-1] The camera preview MUST be mirrored horizontally relative to the device's current orientation.

7.5.3. External Camera

Start new requirements

An external camera is a camera that can be physically attached or detached from the device implementation at any time and can face any direction; such as USB cameras.

סיים דרישות חדשות

יישומי מכשירים:

 • MAY include support for an external camera that is not necessarily always connected.

If device implementations include support for an external camera, they:

 • [C-1-1] MUST declare the platform feature flag android.hardware.camera.external and android.hardware camera.any .
 • [C-1-2] MUST support USB Video Class (UVC 1.0 or higher) if the external camera connects through the USB host port.
 • [C-1-3] MUST pass camera CTS tests with a physical external camera device connected. Details of camera CTS testing are available at source.android.com .
 • SHOULD support video compressions such as MJPEG to enable transfer of high-quality unencoded streams (ie raw or independently compressed picture streams).
 • MAY support multiple cameras.
 • MAY support camera-based video encoding.

If camera-based video encoding is supported:

 • [C-2-1] A simultaneous unencoded / MJPEG stream (QVGA or greater resolution) MUST be accessible to the device implementation.

7.5.4. Camera API Behavior

Android includes two API packages to access the camera, the newer android.hardware.camera2 API expose lower-level camera control to the app, including efficient zero-copy burst/streaming flows and per-frame controls of exposure, gain, white balance gains, color conversion, denoising, sharpening, and more.

The older API package, android.hardware.Camera , is marked as deprecated in Android 5.0 but as it should still be available for apps to use. Android device implementations MUST ensure the continued support of the API as described in this section and in the Android SDK.

All features that are common between the deprecated android.hardware.Camera class and the newer android.hardware.camera2 package MUST have equivalent performance and quality in both APIs. For example, with equivalent settings, autofocus speed and accuracy must be identical, and the quality of captured images must be the same. Features that depend on the different semantics of the two APIs are not required to have matching speed or quality, but SHOULD match as closely as possible.

Device implementations MUST implement the following behaviors for the camera-related APIs, for all available cameras. יישומי מכשירים:

 • [C-0-1] MUST use android.hardware.PixelFormat.YCbCr_420_SP for preview data provided to application callbacks when an application has never called android.hardware.Camera.Parameters.setPreviewFormat(int) .
 • [C-0-2] MUST further be in the NV21 encoding format when an application registers an android.hardware.Camera.PreviewCallback instance and the system calls the onPreviewFrame() method and the preview format is YCbCr_420_SP, the data in the byte[] passed into onPreviewFrame() . That is, NV21 MUST be the default.
 • [C-0-3] MUST support the YV12 format (as denoted by the android.graphics.ImageFormat.YV12 constant) for camera previews for both front- and rear-facing cameras for android.hardware.Camera . (The hardware video encoder and camera may use any native pixel format, but the device implementation MUST support conversion to YV12.)
 • [C-0-4] MUST support the android.hardware.ImageFormat.YUV_420_888 and android.hardware.ImageFormat.JPEG formats as outputs through the android.media.ImageReader API for android.hardware.camera2 devices that advertise REQUEST_AVAILABLE_CAPABILITIES_BACKWARD_COMPATIBLE capability in android.request.availableCapabilities .
 • [C-0-5] MUST still implement the full Camera API included in the Android SDK documentation, regardless of whether the device includes hardware autofocus or other capabilities. For instance, cameras that lack autofocus MUST still call any registered android.hardware.Camera.AutoFocusCallback instances (even though this has no relevance to a non-autofocus camera.) Note that this does apply to front-facing cameras; for instance, even though most front-facing cameras do not support autofocus, the API callbacks must still be “faked” as described.
 • [C-0-6] MUST recognize and honor each parameter name defined as a constant in the android.hardware.Camera.Parameters class and the android.hardware.camera2.CaptureRequest class. Conversely, device implementations MUST NOT honor or recognize string constants passed to the android.hardware.Camera.setParameters() method other than those documented as constants on the android.hardware.Camera.Parameters . That is, device implementations MUST support all standard Camera parameters if the hardware allows, and MUST NOT support custom Camera parameter types. For instance, device implementations that support image capture using high dynamic range (HDR) imaging techniques MUST support camera parameter Camera.SCENE_MODE_HDR .
 • [C-0-7] MUST report the proper level of support with the android.info.supportedHardwareLevel property as described in the Android SDK and report the appropriate framework feature flags .
 • [C-0-8] MUST also declare its individual camera capabilities of android.hardware.camera2 via the android.request.availableCapabilities property and declare the appropriate feature flags ; MUST define the feature flag if any of its attached camera devices supports the feature.
 • [C-0-9] MUST broadcast the Camera.ACTION_NEW_PICTURE intent whenever a new picture is taken by the camera and the entry of the picture has been added to the media store.
 • [C-0-10] MUST broadcast the Camera.ACTION_NEW_VIDEO intent whenever a new video is recorded by the camera and the entry of the picture has been added to the media store.
 • [C-0-11] MUST have all cameras accessible via the deprecated android.hardware.Camera API also accessible via the android.hardware.camera2 API.
 • [C-0-12] MUST ensure that the facial appearance is NOT altered, including but not limited to altering facial geometry, facial skin tone, or facial skin smoothening for any android.hardware.camera2 or android.hardware.Camera API.
 • [C-SR-1] For devices with multiple RGB cameras in close proximity and facing in the same direction, it is STRONGLY RECOMMENDED to support a logical camera device that lists capability CameraMetadata.REQUEST_AVAILABLE_CAPABILITIES_LOGICAL_MULTI_CAMERA , consisting of all of the RGB cameras facing that direction as physical sub-devices.

If device implementations provide a proprietary camera API to 3rd-party apps, they:

7.5.5. Camera Orientation

If device implementations have a front- or a rear-facing camera, such camera(s):

 • [C-1-1] MUST be oriented so that the long dimension of the camera aligns with the screen's long dimension. That is, when the device is held in the landscape orientation, cameras MUST capture images in the landscape orientation. This applies regardless of the device's natural orientation; that is, it applies to landscape-primary devices as well as portrait-primary devices.

Devices that fulfill all of the following criteria are exempt from the requirement above:

 • The device implements variable-geometry screens, such as foldable or hinged displays.
 • When the device's fold or hinge state changes, the device switches between portrait-primary to landscape-primary (or vice-versa) orientations.

Start new requirements

 • Device implementations that are not capable of being rotated by the user such as automotive devices.

סיים דרישות חדשות

7.6. Memory and Storage

7.6.1. Minimum Memory and Storage

יישומי מכשירים:

 • [C-0-1] MUST include a Download Manager that applications MAY use to download data files and they MUST be capable of downloading individual files of at least 100MB in size to the default “cache” location.

7.6.2. Application Shared Storage

יישומי מכשירים:

 • [C-0-1] MUST offer storage to be shared by applications, also often referred as “shared external storage”, "application shared storage" or by the Linux path "/sdcard" it is mounted on.
 • [C-0-2] MUST be configured with shared storage mounted by default, in other words “out of the box”, regardless of whether the storage is implemented on an internal storage component or a removable storage medium (eg Secure Digital card slot ).
 • [C-0-3] MUST mount the application shared storage directly on the Linux path sdcard or include a Linux symbolic link from sdcard to the actual mount point.
 • [C-0-4] MUST enable scoped storage by default for all apps targeting API level 29 or above, except in the following situation:
  • When the app has requested android:requestLegacyExternalStorage="true" in their manifest.
 • [C-0-5] MUST redact location metadata, such as GPS Exif tags, stored in media files when those files are accessed through MediaStore , except when the calling app holds the ACCESS_MEDIA_LOCATION permission.

Device implementations MAY meet the above requirements using either of the following:

 • User-accessible removable storage, such as a Secure Digital (SD) card slot.
 • A portion of the internal (non-removable) storage as implemented in the Android Open Source Project (AOSP).

If device implementations use removable storage to satisfy the above requirements, they:

 • [C-1-1] MUST implement a toast or pop-up user interface warning the user when there is no storage medium inserted in the slot.
 • [C-1-2] MUST include a FAT-formatted storage medium (eg SD card) or show on the box and other material available at time of purchase that the storage medium has to be purchased separately.

If device implementations use a portion of the non-removable storage to satisfy the above requirements, they:

 • SHOULD use the AOSP implementation of the internal application shared storage.
 • MAY share the storage space with the application private data.

If device implementations have a USB port with USB peripheral mode support, they:

 • [C-3-1] MUST provide a mechanism to access the data on the application shared storage from a host computer.
 • SHOULD expose content from both storage paths transparently through Android's media scanner service and android.provider.MediaStore .
 • MAY use USB mass storage, but SHOULD use Media Transfer Protocol to satisfy this requirement.

If device implementations have a USB port with USB peripheral mode and support Media Transfer Protocol, they:

 • SHOULD be compatible with the reference Android MTP host, Android File Transfer .
 • SHOULD report a USB device class of 0x00.
 • SHOULD report a USB interface name of 'MTP'.

7.6.3. Adoptable Storage

If the device is expected to be mobile in nature unlike Television, device implementations are:

 • [C-SR-1] STRONGLY RECOMMENDED to implement the adoptable storage in a long-term stable location, since accidentally disconnecting them can cause data loss/corruption.

If the removable storage device port is in a long-term stable location, such as within the battery compartment or other protective cover, device implementations are:

7.7. יו אס בי

If device implementations have a USB port, they:

 • SHOULD support USB peripheral mode and SHOULD support USB host mode.
 • SHOULD support disabling data signaling over USB.

7.7.1. USB peripheral mode

If device implementations include a USB port supporting peripheral mode:

 • [C-1-1] The port MUST be connectable to a USB host that has a standard type-A or type-C USB port.
 • [C-1-2] MUST report the correct value of iSerialNumber in USB standard device descriptor through android.os.Build.SERIAL .
 • [C-1-3] MUST detect 1.5A and 3.0A chargers per the Type-C resistor standard and MUST detect changes in the advertisement if they support Type-C USB.
 • [C-SR-1] The port SHOULD use micro-B, micro-AB or Type-C USB form factor. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to meet these requirements so they will be able to upgrade to the future platform releases.
 • [C-SR-2] The port SHOULD be located on the bottom of the device (according to natural orientation) or enable software screen rotation for all apps (including home screen), so that the display draws correctly when the device is oriented with the port at bottom. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to meet these requirements so they will be able to upgrade to future platform releases.
 • [C-SR-3] SHOULD implement support to draw 1.5 A current during HS chirp and traffic as specified in the USB Battery Charging specification, revision 1.2 . Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to meet these requirements so they will be able to upgrade to the future platform releases.
 • [C-SR-4] STRONGLY RECOMMENDED to not support proprietary charging methods that modify Vbus voltage beyond default levels, or alter sink/source roles as such may result in interoperability issues with the chargers or devices that support the standard USB Power Delivery methods. While this is called out as "STRONGLY RECOMMENDED", in future Android versions we might REQUIRE all type-C devices to support full interoperability with standard type-C chargers.
 • [C-SR-5] STRONGLY RECOMMENDED to support Power Delivery for data and power role swapping when they support Type-C USB and USB host mode.
 • SHOULD support Power Delivery for high-voltage charging and support for Alternate Modes such as display out.
 • SHOULD implement the Android Open Accessory (AOA) API and specification as documented in the Android SDK documentation.

If device implementations include a USB port and implement the AOA specification, they:

 • [C-2-1] MUST declare support for the hardware feature android.hardware.usb.accessory .
 • [C-2-2] The USB mass storage class MUST include the string "android" at the end of the interface description iInterface string of the USB mass storage
 • SHOULD NOT implement AOAv2 audio documented in the Android Open Accessory Protocol 2.0 documentation. AOAv2 audio is deprecated as of Android version 8.0 (API level 26).

7.7.2. USB host mode

If device implementations include a USB port supporting host mode, they:

 • [C-1-1] MUST implement the Android USB host API as documented in the Android SDK and MUST declare support for the hardware feature android.hardware.usb.host .
 • [C-1-2] MUST implement support to connect standard USB peripherals, in other words, they MUST either:
  • Have an on-device type C port or ship with cable(s) adapting an on-device proprietary port to a standard USB type-C port (USB Type-C device).
  • Have an on-device type A or ship with cable(s) adapting an on-device proprietary port to a standard USB type-A port.
  • Have an on-device micro-AB port, which SHOULD ship with a cable adapting to a standard type-A port.
 • [C-1-3] MUST NOT ship with an adapter converting from USB type A or micro-AB ports to a type-C port (receptacle).
 • [C-SR-1] Are STRONGLY RECOMMENDED to implement the USB audio class as documented in the Android SDK documentation.
 • SHOULD support charging the connected USB peripheral device while in host mode; advertising a source current of at least 1.5A as specified in the Termination Parameters section of the USB Type-C Cable and Connector Specification Revision 1.2 for USB Type-C connectors or using Charging Downstream Port(CDP) output current range as specified in the USB Battery Charging specifications, revision 1.2 for Micro-AB connectors.
 • SHOULD implement and support USB Type-C standards.

If device implementations include a USB port supporting host mode and the USB audio class, they:

 • [C-2-1] MUST support the USB HID class .
 • [C-2-2] MUST support the detection and mapping of the following HID data fields specified in the USB HID Usage Tables and the Voice Command Usage Request to the KeyEvent constants as below:
  • Usage Page (0xC) Usage ID (0x0CD): KEYCODE_MEDIA_PLAY_PAUSE
  • Usage Page (0xC) Usage ID (0x0E9): KEYCODE_VOLUME_UP
  • Usage Page (0xC) Usage ID (0x0EA): KEYCODE_VOLUME_DOWN
  • Usage Page (0xC) Usage ID (0x0CF): KEYCODE_VOICE_ASSIST

If device implementations include a USB port supporting host mode and the Storage Access Framework (SAF), they:

 • [C-3-1] MUST recognize any remotely connected MTP (Media Transfer Protocol) devices and make their contents accessible through the ACTION_GET_CONTENT , ACTION_OPEN_DOCUMENT , and ACTION_CREATE_DOCUMENT intents. .

If device implementations include a USB port supporting host mode and USB Type-C, they:

 • [C-4-1] MUST implement Dual Role Port functionality as defined by the USB Type-C specification (section 4.5.1.3.3). For Dual Role Ports, On devices that include a 3.5mm audio jack, the USB sink detection (host mode) MAY be off by default but it MUST be possible for the user to enable it.
 • [C-SR-2] STRONGLY RECOMMENDED to support DisplayPort, SHOULD support USB SuperSpeed Data Rates, and are STRONGLY RECOMMENDED to support Power Delivery for data and power role swapping.
 • [C-SR-3] STRONGLY RECOMMENDED to NOT support Audio Adapter Accessory Mode as described in the Appendix A of the USB Type-C Cable and Connector Specification Revision 1.2 .
 • SHOULD implement the Try.* model that is most appropriate for the device form factor. For example a handheld device SHOULD implement the Try.SNK model.

7.8. שֶׁמַע

7.8.1. מִיקרוֹפוֹן

If device implementations include a microphone, they:

 • [C-1-1] MUST report the android.hardware.microphone feature constant.
 • [C-1-2] MUST meet the audio recording requirements in section 5.4 .
 • [C-1-3] MUST meet the audio latency requirements in section 5.6 .
 • [C-SR-1] Are STRONGLY RECOMMENDED to support near-ultrasound recording as described in section 7.8.3 .

If device implementations omit a microphone, they:

 • [C-2-1] MUST NOT report the android.hardware.microphone feature constant.
 • [C-2-2] MUST implement the audio recording API at least as no-ops, per section 7 .

7.8.2. פלט אודיו

If device implementations include a speaker or an audio/multimedia output port for an audio output peripheral such as a 4 conductor 3.5mm audio jack or USB host mode port using USB audio class , they:

 • [C-1-1] MUST report the android.hardware.audio.output feature constant.
 • [C-1-2] MUST meet the audio playback requirements in section 5.5 .
 • [C-1-3] MUST meet the audio latency requirements in section 5.6 .
 • [C-SR-1] STRONGLY RECOMMENDED to support near-ultrasound playback as described in section 7.8.3 .

If device implementations do not include a speaker or audio output port, they:

 • [C-2-1] MUST NOT report the android.hardware.audio.output feature.
 • [C-2-2] MUST implement the Audio Output related APIs as no-ops at least.

For the purposes of this section, an "output port" is a physical interface such as a 3.5mm audio jack, HDMI, or USB host mode port with USB audio class. Support for audio output over radio-based protocols such as Bluetooth, WiFi, or cellular network does not qualify as including an "output port".

7.8.2.1. Analog Audio Ports

In order to be compatible with the headsets and other audio accessories using the 3.5mm audio plug across the Android ecosystem, if device implementations include one or more analog audio ports, they:

 • [C-SR-1] Are STRONGLY RECOMMENDED to include at least one of the audio port(s) to be a 4 conductor 3.5mm audio jack.

If device implementations have a 4 conductor 3.5mm audio jack, they:

 • [C-1-1] MUST support audio playback to stereo headphones and stereo headsets with a microphone.
 • [C-1-2] MUST support TRRS audio plugs with the CTIA pin-out order.
 • [C-1-3] MUST support the detection and mapping to the keycodes for the following 3 ranges of equivalent impedance between the microphone and ground conductors on the audio plug:
  • 70 ohm or less : KEYCODE_HEADSETHOOK
  • 210-290 ohm : KEYCODE_VOLUME_UP
  • 360-680 ohm : KEYCODE_VOLUME_DOWN
 • [C-1-4] MUST trigger ACTION_HEADSET_PLUG upon a plug insert, but only after all contacts on plug are touching their relevant segments on the jack.
 • [C-1-5] MUST be capable of driving at least 150mV ± 10% of output voltage on a 32 ohm speaker impedance.
 • [C-1-6] MUST have a microphone bias voltage between 1.8V ~ 2.9V.
 • [C-1-7] MUST detect and map to the keycode for the following range of equivalent impedance between the microphone and ground conductors on the audio plug:
  • 110-180 ohm: KEYCODE_VOICE_ASSIST
 • [C-SR-2] Are STRONGLY RECOMMENDED to support audio plugs with the OMTP pin-out order.
 • [C-SR-3] Are STRONGLY RECOMMENDED to support audio recording from stereo headsets with a microphone.

If device implementations have a 4 conductor 3.5mm audio jack and support a microphone, and broadcast the android.intent.action.HEADSET_PLUG with the extra value microphone set as 1, they:

 • [C-2-1] MUST support the detection of microphone on the plugged in audio accessory.
7.8.2.2. Digital Audio Ports

See Section 2.2.1 for device-specific requirements.

7.8.3. Near-Ultrasound

Near-Ultrasound audio is the 18.5 kHz to 20 kHz band.

יישומי מכשירים:

 • MUST correctly report the support of near-ultrasound audio capabili